Хон. доц. д-р Радослав Димитров Узуновабв

Хон. доц. д-р  Радослав Димитров Узунов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, стая 402

Телефон: 054 830495 вътр.196

Email: rado1947@abv.bg

Приемно време: четвъртък от 10.00 до 12.00 часа

Завършен университет, специалност

През 1968 г. ВВУАПВО “П.Волов” гр. Шумен. През 1974-1977 г. - ВА “Г.С.Раковски” . Образователна научна степен “доктор” 1986 г.

Хабилитация - 1990 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

ВВУАПВО "П.Волов"

Заемани академични длъжности

Асистент - 1978 г.

Гл.асистент - 1980 г.

Доцент - 1990 г.

Придобити научни степени

Доктор по "Военни науки" - 1986 г. "Организация и управление на ВС"

Научна компетентност "Военно приложни аспекти на гражданската защита"

Водени лекции и/или упражнения

“Международни организации за сигурност”,"Регионална сигурност", “Кризи и конфликти”, “Отбранителна сигурност и операции по поддържане на мира”, "Географски системи в сектора за сигурност"

Области на научни интереси

Научна дейност в областта на моделиране и управление на бойните действия на РВ и А, оценка ефективността на средствата, теорията на стрелбата и управление на огъня, Кризи и конфликти, Операции по поддържане на мира, Евроинтеграция, Защита на населението и инфраструктурата при бедствие и аварии.

Специализации

Курс 1996-1997 г. “Проблеми на международната и национална сигурност” в Центъра за подготовка на кадри по НС-София.

Участия в международни и национални научни проекти

Национален проект: Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”. Период на проекта 2012-2014г., Участник в проекта.

Университетски проект: Договор РД-07-726 от 04.04.2012г. Изграждане на система за контрол на достъпа чрез използване на специализирани технически средства. Период на проекта: 2012г, Участник в проекта.

Областен (общински ситуационен център при управление на кризи. Методология за оценка на критичната инфраструктура. Разработване на програма - 2009 г. Договор № РД-05-335/25.03.2009 г.- ръководител

2011 г. Договор № РД-07-319/15.03.2011 г. - ръководител

Университетски проект: Договор РД-10-724 от 05.04.2013г. Учебна платформа за проектиране и мениджиране на интегрирана среда, включваща системи и технологи, осигуряващи екологичност и енергийна ефективност. Период на проекта: 2013г, Участник в проекта.

Заемани ръководни позиции

Заместник началник на УО

Заместник-началник по учебната и научната работа във ВВУАПВО 1992-2000 г.

Началник на ВВУАПВО “П.Волов” от 2000-2002.

Зам.декан ФХН - ШУ "Еп.Константин Преславски" 2004 - 2008 г.

Членства в научни организации

От 2002-2005 г. член на специализирания научен съвет по Военни науки към ВА “Г.С.Раковски” – София

Държавни и/или научни награди

Нагръден знак II степен "За вярна служба под знамената

Дисертации

2012г. - Бойно използване на РВ и А в механизираната бригада при водене на бой в обкръжение и излизане от обкръжение

Учебници

2013г. - Модул 1 " Класифицираната информация . Общи положения" Модул 2 " Видове защита на класифицираната информация "

2009г. - Учебник "Правила за работа с топографска карта" ШУ "Еп.Константин Преславски"- в съавторство д-р П.Йорданов

2008г. - Учебник "Защита на класифицираната информация" ШУ "ЕП.Константин Преславски" - в съавторство доц.д-р А.Богданов

2006г. - Учебник “Международни организации за сигурност. Глобални и регионални проблеми”- ШУ “Еп. К. Преславски” - в съавторство с доц.д-р инж. Д. Митрев

2006г. - Учебник “Въоръжени сили на Република България в операции различни от война”, ШУ “ЕП.К.Преславски”

2005г. - Учебник “Кризи и конфликти” – част 2, ШУ “Еп. К. Преславски” - в съавторство с доц. М. Манев

2004г. - Учебник “Кризи и конфликти” – част 1, ШУ “Еп. К. Преславски” - в съавторство с доц. М. Манев

2003г. - Учебник “Управление на сложни системи” ШУ “Еп. К. Преславски” - в съавторство с доц. Д. Димитров и доц.д-р инж. Д. Митрев

Статии

2010г. - НАТО в Афганистан - научна конференция МАТТЕХ ШУ "Еп. К.Преславски" съавтор Наталия Дончева

2010г. - Областен общински ситуационен център при управление на кризи научна конференция МАТТЕХ, ШУ "Еп. К.Преславски"

2008г. - Методика за вземане на решение от Облоастния съвет за сигурност при управление на кризи. НК - 105 г. Джон Атанасов - ШУ "Еп. К.Преславски" -

2008г. - ООН умиротворителна организация - научна сесия ф-т "А,ПВО и КИС

2008г. - Операции по поддържане на мира научна сесия 2008 ШУ "Еп. К.Преславски

2002г. - Симулатори за обучение на специалисти от артилерията и ПВО. МК “Хемус 2002” в съавторство с доц. И.К. Цонев и доц. д-р Желев

2001г. - Предизвикателства към ВВУАПВО “П.Волов” в края на XX и началото на XXI век.. НК на ВВУАПВО “П.Волов” в съавторство с доц. И.К. Цонев

Доклади

2013г. - Ролята на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за решаването на конфликти, Научна конференция на факултет "А, ПВО и КИС" 2013, Сборник трудове

2012г. - Държавна политика в областта на информационната сигурност, НК, факултет "А, ПВО и КИС" при НВУ "В. Левски", Шумен, 17.06.2012г.

2012г. - Ролята на ООН в Палистино-Израелския конфликт, НК МАТТЕХ 2012, ШУ "Епископ Константин Преславски", 22-24.11.2012г.

2011г. - "Програма за оценка на критичната инфраструктураа", НК с МУ, ШУ "Еп.Константин Преславски"-2011 г., съавтор Ц.Цанков