Проф. д-р инж. Илинка Методиева Ивановаабв

Проф. д-р  инж. Илинка Методиева Иванова

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 425

Телефон: 0889043853

Email: ilinkaivanova@mail.bg, ilivanova@shu.bg

Приемно време: 11.00 - 13.00 четвъртък

Завършен университет, специалност

ВИАС гр. София, Геодезия, картография и фотогеометрия - 1981

Месторабота преди постъпване в ШУ

Агенцея по геодезия, картография и кадастър

Ренесанс АД гр. София

Заемани академични длъжности

1983 - 2002 - асистент в катедра "Геодезия" - УАСГ

2002 - 2008 - хоноруван преподавател по кадастър в минногеоложки университет

Придобити научни степени

доктор

Водени лекции и/или упражнения

Кадастър I и II част

Специализиран кадастър

Регулации

Вертикално планиране

Геодезия II част

Устройство на територията

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Лекции по кадастър в Ришкия технически университет, гр. Рига, Латвия в периода 19.05.2014 - 23.05.2014 г.

Области на научни интереси

управление на недвижими имоти

приложна геодезия, кадастър, устройство на територията

Специализации

оценка на недвижими имоти

медиация

Участия в международни и национални научни проекти

1. BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки".

2. BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”.

3. BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"

4. BG161PO003-1.1.06-0077-C0001 „Научно приложна разработка за моделиране на геоида за територията на България, методика и софтуер за прилагането му при мониторинг на геодинамични процеси” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” и Решение № РГП-ЕП-005/26.07.2013г..

5. РД-05-199/07.03.2011 Създаване на еталонни GPS точки в района на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

6. РД-05-251/15.03.2012 г "Създаване на комплекс за геодезически задачи - I ниво" . - ШУ

7. РД-05-256/15.03.12 Мониторинг на студентското мнение за качеството на образованието и академическия състав. 8. РД-05-251/15.03.2013 г "Създаване на комплекс за геодезически задачи - II ниво" . - ШУ

9. РД -08-242/13.03.1014 „Изследване мнението на потребителите на кадри за качеството на подготовката на завършилите ШУ”Епископ Константин Преславски9. РД-08-263/14.03.2014 Усъвършенстване на технологията за създаване на геоинформационни модели за нуждите на геодезията и географията в лаборатория ГИС

10. РД-08-314/13.03.2015 г "Изследване на геодинамични процеси в района на черноморския шелф със съвременни геодезични и дистанционни методи"

11. РД-08-85/04.02.2016: „Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги“.

12. РД-08-97/05.02.2016 :Изследване на съвременните геоинформационни моделирания на базата на фотограметрични и дистанционни методи".

13. Проект РД-08-66/01.02.2017 г. "Дистанционни методи за събиране и обработка на оперативна геопространствена информация в кризисни ситуации, базирана на безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства."

14. РД-08-308/13.03.2015 г. "Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ „Епископ Константин Преславски”

15. РД-08-161/09.02.2018 г. „Мониторинг на мелиоративни и хидротехнически обекти с използване на ГНСС технологии и безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства“

16. РД - 08- 140/08.02.2018 Мониторинг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика"

17. Международен – Участие в секторна програма „Еразъм +“ за мобилност на преподаватели: Рижки технически университет, Рига, Латвия 2014 – преподавател, завършил;

18. Участие в Европейската конференция по кадастър PCC Conference Athens 2014, юни 2014 г., Атина, Гърция.

19. Участие в Европейската конференция по кадастър PCC Conference Sofia 2018, 13-15 май 2018 г., София, България.

Заемани ръководни позиции

Началник на служба по геодезия,картография и кадастър Софийска област

Заместник директор в АГКК

Членства в научни организации

член на съюза на учените

Дисертации

1992г. - Снимка на големи подземни празни пространства

Монографии

2018г. - М. Маждраков, Д. Бенов, Н. Вълканов. 2018. Методът Монте Карло. София. АСМО Раздел VIII - М. Маждраков, Д. Бенов, Ив. Иванов, Ил. Иванова, Н. Вълканов. ISBN 978-619-90684-1-0

2016г. - Кадастърът в България. Замисъл и изпълнение ISBN 978-619-90684-0-3 издателство "АСМО-Acadenic Press", научен редактор проф. д.ик.н. инж. Андрей Андреев, рецензенти – проф. к.т.н. инж.Георги Вълев Димитров и проф. д.т.н. инж. Методи Георгиев Маждраков;

Учебници

2014г. - Маждраков М., Ил. Иванова. 2014. Геодезия. Шумен. Университетско издателство "Еп. К. Преславски". ISBN 978-954-577-987-9

Учебни помагала

2014г. - Иванова, Ил., Модул 1 „Основи на кадастъра“ - лекции по кадастър за дистанционно обучение – представен за редакция. Рецензия от д-р инж. Димитър Петров, януари 2014, http://cdo.shu.bg Иванова, Ил., Тест към модул 1„Основи на кадастъра“. Рецензия от д-р инж. Димитър Петров, януари 2014, http://cdo.shu.bg

2012г. - Иванова, Ил. 2012. Ръководство за упражнения по кадастър. Шумен. УИШУ. ISBN 978-954-577-612-0

Статии

2018г. - Стоянов, З., Петрова, Е., Иванова, И. 2018. Явна фактическа грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри. Анализ, оценка и отстраняване. Маттех, Шумен, ISSN: 1314-3921

2016г. - Иванова, Ил. 2016. Социологическо проучване за качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри. Сп.“Геодезия, картография, земеустройство”, к-н 3-4, ISSN 0324-1610.

2016г. - Андреев, А., Иванова, Ил., Крумов, Кр. 2016. Изследване на процесите свързани с контрола и приемането на кадастралната карта. Маттех, ISSN 1314-3921

2016г. - Петрова, П., Иванова, Ил. 2016. Анализ и оценка на ефективността на вътрешната среда на ИИСКИР. Маттех ISSN 1314-3921. Петрова, П., Иванова, Ил. 2016. Прилагане на системен подход при оценка ефективността на информационните системи за кадастъра. Маттех. ISSN 1314-3921.

2014г. - Ivanova Ii.The ROLE OF THE NATIONAL GIS FOR THE OWNERSHIP OF TKE LAND PROPERTIES. JURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH. Vol. 6, 2014

2014г. - Иванова, Ил., Маждраков, М. 2014. Някои бележки относно геодезическите нормативни документи. София, Сп."Геомедиа", бр. 1, ISSN - 1313-3365.

2014г. - Маждраков, М., Иванова, Ил., Бенов., Д. 2014. Точност на изчисляване на площи от координати. София. Сп."Геомедия" бр. 2, ISSN - 1313-3365.

2007г. - Ил. Иванова, Д. Бенов и М. Маждраков. Концепция за база от данни на точките от работната геодезическа основа (РГО). INTERGEO – 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE FOR LAND MANAGEMENT, GEOINFORMATION, BUILDING INDUSTRY AND ENVIRONMENT. София.2007 (дискът е в първи екземпляр, статията е №33).

1991г. - Списък с някои публикации на проф. Илинка Иванова 1. Иванова, Ил. 1989. Методи и средства за снимка на подземни празни пространства. Бюл. Нипроруда, кн. 4. 2. Иванова, Ил., Шарков, П. 1990. Анализ на внезапното пропадане на земната повърхност в близост до шахта „Спомагателна” на рудник „Дружба” към ДМП „Дружба”. София, „Минно дело”, бр.6, ISSN 0205-1699. 3. Иванова, Ил. 1991. Снимка на недостъпни празни пространства в подземни в подземни рудници. Геодезия, картография, земеустройство, кн. 3-4, ISSN 0324-1610. 4. Иванова, Ил. 1991. Фотограметрични методи за определяне на деформации на междукамерни целици – нац. Симпозиум „Фотограметрични методи за изследван на деформации и свлачища“ Геодезия, картография, земеустройство. кн. 3-4 (резюме). ISSN 0324-1610. 5. Иванова, Ил. 1992. Анализ на точността при полярен метод на снимане. Минно дело и геология, , 1-2. ISSN 0861-5713. 6. Иванова, Ил. 1992. Решението е правилно, но е закъсняло. „Минно дело и геология“, София. ГЕА, , 5-6. ISSN 0861-5713. 7. Иванова, Ил. 1995. За нормативните документи в областта на геодезията, фотограметрията и картографията. Сборник с доклади от научна сесия с международно участие, ВВУАПВА „П. Волов”. Сборник трудове – част VІІ. Шумен. ISSN 1314-1953. 8. Иванова, Ил. 1996. Геодезическо осигуряване на подземните рудници. ВВУАПВО „П. Волов”. Научна сесия ’96. Шумен. 1996, ISSN 1314-1953 9. Маждраков, М., Иванова, Ил. 2001 Някои практически следствия от отношенията между геодезията и кадастъра. София. “Геодезия, картография, земеустройство”, кн. 6. ISSN 0324-1610 10. Иванова, Ил. 2001. Състояние на кадастралната информация на територията на Софийска област при влизането в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). София. “Геодезия, картография, земеустройство”, кн. 4-5. ISSN 0324-1610 11. Андреев, А., Узунов, Р., Маринов, Г., Иванова, Ил. 2002. Повишаване точността на земна навигационна апаратура с използване на GPS. Научна конференция ‘2001. ВВОУ “В. Левски” Научни трудове, кн.71. Велико Търново. ISSN 1314-1953. 12. Иванова, Ил. 2002. Някои проблеми при стартирането на проекта за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри. Сборник доклади “Анализ, моделиране и контрол на геоложкия риск в нарушени терени; 9-та Национална Маркшайдерска конференция с международно участие”, МДУ “Фр. Ж. Кюри”. Варна. 13. Иванова, Ил. 2002. Съдържание на специализираната карта и регистри, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за подземните богатства. София. “Геодезия, картография, земеустройство”, кн. 4. ISSN 0324-1610 14. Иванова, Ил. 2003. Някои бележки върху наредбата за създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, Х-та Национална маркшайдерска конференция. Св. Константин и Елена. 15. Иванова, Ил. 2005. Изисквания към подготовката на специалистите, работещи в областта на кадастъра. София. “Геодезия, картография, земеустройство”, кн. 1-2. ISSN 0324-1610. 16. Иванова, Ил. 2004. Архитектура на информационната система за кадастъра в Република България. София .“Геодезия, картография, земеустройство”, кн. 5-6. ISSN 0324-1610. 17. Иванова, Ил. 2004. Архитектура на информационната система за кадастъра в Република България. София .“Геодезия, картография, земеустройство”, кн. 5-6. ISSN 0324-1610 18. Марина-Колева, Б., Иванова, Ил., Генински, Г., Ташева-Кьосева, Д., Кръстева, Д. 2004. Държавно образователно изискване „геодезист” – трета степен на професионална квалификация. София. Наредба №18, ДВ бр. 104/26.11.2004. 19. Иванова, Ил. 2005. Поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри през преходния период. Сборник с доклади от научна сесия с международно участие, ВВУАПВА. Шумен. ISSN 1314-1953 20. Иванова, Ил. 2005. Отново за специализираните карти. София. “Геодезия, картография, земеустройство”,кн.3-4. ISSN 0324-1610. 21. Иванова, Ил. 2007. Място и роля на трасировъчния карнет. София. “Геодезия, картография, земеустройство”,кн. 4. ISSN 0324-1610. 22. Иванова, Ил. 2007. Как да проведем процедура по медиация. София. “Геодезия, картография, земеустройство”, кн. 5-6. ISSN 0324-1610. 22. Иванова, Ил., Бенов, Д., Маждраков, М. 2007. Концепция за база от данни на точките от работната геодезическа основа (РГО). INTERGEO – 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE FOR LAND MANAGEMENT, GEOINFORMATION, BUILDING INDUSTRY AND ENVIRONMENT. София. (дискът е в първи екземпляр, статията е №33). 23. Иванова, Ил. 2007. Медиацията в кадастъра и строителството. Национален военен университет „В. Левски”. Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”. Научна сесия 2006. Шумен. ISSN 1314-1953 24. Иванова, Ил. 2008. Някои проблеми в изпълнението на част „Геодезическа” от наредбата за инвестиционното проектиране. Списание “Геодезия, картография, земеустройство”, кн.5-6, ISSN 0324-1610. 25. Маждраков, М., Иванова, Ил. 2009. Едно виждане за създаване на Национална Географска Информационна Система. Списание “Геодезия, картография, земеустройство”, кн. 1-2, ISSN 0324-1610. 26. Иванова, Ил. 2012. Преглед на техническите норми при маркшайдерското осигуряване на рудниците. Mаттех, гр. Шумен, ISSN: 1314-3921 27. Ivanova, Il., Hristov, Il. 2013. Tеchnical activities for application of tfp of ouala for territories under §4 – Menteshe lokality, land of Ausakovo. Journal "Science education innovation" volume 1, , ASSOCIATION SCIENTFIC AND APPLIED RESEARCH, ISSN 1314-9784. 28. Ivanova, Il. 2014. The role of National GIS for ownership of the land propеrties.. Journal "Science education innovation" volume 6, , ASSOCIATION SCIENTFIC AND APPLIED RESEARCH, ISSN 1314-6289. ISSN 1314-9784 29. Маждраков, М., Иванова, Ил., Бенов, Д. 2014. Точност на изчисляване на площи от координати. сп. Геомедия, брой 2/2014, стр. 36-37. ISSN 1313-3365 30. Иванова, Ил. 2015. Влияние на кадастъра върху българската икономика. “Геодезия, картография, земеустройство”, к-н 1-2, гр. София, ISSN:0324-1610. 31. Иванова, Ил. 2015. Граници в кадастралната карта. Сп. “Геодезия, картография, земеустройство”, к-н 5-6, 2015, гр. София, ISSN:0324-1610. 32. Иванова, Ил. 2016. Социологическо проучване за качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри. Сп. “Геодезия, картография, земеустройство”, к-н 3-4, гр. София, ISSN:0324-1610. 33. Иванова, Ил., Ставрев, А., Мюзаферов, Б. 2016. Изработване на план за регулация и план за вертикално планиране в среда AutoCAD Civil 3D, приета и ще бъде отпечатана в сп. “Геодезия, картография, земеустройство”, кн. 5-6. гр. София, ISSN:0324-1610. 34. Иванова, Ил., Спасова, Ст. 2016. Държавна и общинска собственост в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново. Годишник на ФТН за 2016 г., гр. Шумен, ISSN: 1311-834Х. 35. Иванова, Ил. 2016. Вещо лице: инженер-геодезист. Годишник на ФТН за 2016 г., гр. Шумен, ISSN: 1311-834Х.

Доклади

2017г. - Петрова, Е., Петров, Д., Иванова, И. 2017. Съвременни тенденции за създаване на 3D модели за мониторинг на добива на подземни богатства в открити рудници. Международна конференция по открит и подводен добив на подземни богатства, гр. Варна, 3-6 юли.

Цитирания

1990г. - ЦИТИРАНИЯ 1. Ivanova, I. D. Benov, M. Mazhdrakov (2007); Aconcept for data base of operating geodetic foundation points.-p. INTERGEO EAST 4th International Conference Recent Problems in Geodesy and Related Fields with International Importance. Inter Expo Center, Sofia, Bulgaria, 4p. Цитирана от: • Маждраков, М., Д. Бенов, Г. Трапов. CADMin - Автоматизирано планиране на развитието на минните работи в откритите рудници. Издателска къща „Св. Иван Рилски“. София. 2013. ISBN 978-619-90684-1-0 2. Маждраков, М., Иванова, Ил. Геодезия – „Обща геодезия“, Шумен, университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-987-9. Цитирано от: • Стоянов, Светлозар – „Бележки върху системната адаптивност на инженерната геодезия и полевата археология“ – Списание „Журнал за исторически и археологически изследвания”, 2015, 3, 101-107, ISSN 1314-748X.- стр. 104, бел. 5: стр. 106, бел. 7. • М. Маждраков, Д.Бенов, Н.Вълканов. Метод Монте Карло. АСМО. 2018. ISBN 978-619-90684-1-0 3. Ил. Иванова – „Кадастърът в България. Замисъл и изпълнение“, АСМО Academic Press. 2016 г. ISBN 978-619-90684-0-3. Цитирана от: • Любка Пашова, НИГГГ при БАН. Качества на геопространствените данни в България от гледна точка на крайните потребители. Европейска конференция по кадастър, София 13-15 март 2018 г. (слайд 17) http://www.eurocadastre.org/pdf/2018/eu2018bg/PRESENTATIONS/14%20WEDNESDAY/1%20MORNING/3%20BLOCK/1%202018_PCC_LPashova.pdf • Чл.-кор. проф. д-р инж. Г. Милев, поч. проф. д-р инж. Иво Милев. Приложна геодезия. Част 1 Инженерна геодезия Книга 2 Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове. СГЗБ, София, 2017 г. ISBN 978-619-90732-1-6; • доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева, УАСГ, инж. Кристина Гълъбова, „Възможности за тримерно представяне на обектите на кадастъра“ 2017, ISSN 0324-1610 4. Иванова Ил. – „Социологическо проучване за качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри“, сп. „Геодезия, картография, земеустройство“, бр. 3-4, 2016. ISSN 0324-1610 Цитирана от: • Любка Пашова, НИГГГ при БАН. Качества на геопространствените данни в България от гледна точка на крайните потребители. Европейска конференция по кадастър, София 13-15 март 2018 г. http://www.eurocadastre.org/pdf/2018/eu2018bg/PRESENTATIONS/14%20WEDNESDAY/1%20MORNING/3%20BLOCK/1%202018_PCC_LPashova.pdf 5. Ил. Иванова. Фотограметрични методи за определяне деформа на междукамерни целици. Национален симпозиум по „Фотограметрични методи за изследване на деформации и свлачища” – гр. Карлово. Цитирана от: • Иван Кацарски на същия симпозиу и отпечатана в сп. „Геодезия, картография и земеустройство”. София. 1991. ISSN 0324-1610 6. Иванова И. Граници в кадастралната карта. Геодезия, картография и земеустройство. С. СГЗБ. 2015, 5-6,24-30. ISSN 0324-1610 Цитирана от: • Чл.-кор. проф. д-р инж. Г. Милев, поч. проф. д-р инж. Иво Милев. Приложна геодезия. Част 1 Инженерна геодезия Книга 2 Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове. СГЗБ, София, 2017 г. ISBN 978-619-90732-1-6, стр. 54 7. Иванова Ил. Отново за специализираните карти. сп. „Геодезия, картография и земеустройство”. София, кн.3-4. 2005. ISSN 0324-1610 Цитирана от: • Кристина Микренска-Чернева. Анализ на възможностите за създаване на специализирани карти и регистри. Сп. „Геодезия, картография и земеустройство“. Кн. 3-4, 2014. ISSN 0324-1610 8. Маждраков, М., Иванова Ил. 2009. Едно виждане за създаване на национална географска информационна система. Сп. „Геодезия, картография, земеустройство“, кн. 1-2. ISSN 0324-1610. Цитирана от: • Христов, Б., Дочев, Г., Кънчева, Р. 2013. Проучване върху картирането на почвени ресурси в България. Сп. „Геодезия, картография, земеустройство“, кн. 1-2. ISSN 0324-1610.