Хон. доц. д-р инж. Пламен Николов Чернокожевабв

Хон. доц. д-р  инж. Пламен Николов Чернокожев

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 403

Телефон: 0886475077

Email: daplam@abv.bg, p.chernokozhev@shu.bg

Приемно време: Вторник от 10:00-12:00

Завършен университет, специалност

ВМЕИ гр. Варна, "Технология на машиностроенето и металите"

Технически университет гр. София, "ДВГ"

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ "Васил Левски", гр. В. Търново

факултет "А, ПВО и КИС" гр. Шумен

Заемани академични длъжности

доцент - 2000 г.

Придобити научни степени

доктор - 1998г.

Водени лекции и/или упражнения

Материалознание,

Техническа механика,

Производствени технологии,

Методи за изпитване на материали,

Организация и управление на логистични системи,

Топлотехника

Области на научни интереси

Теория на удара

Участия в международни и национални научни проекти

2016 - „Изследване възможностите за прилагане на логистични методи при логистичното осигуряване“ - РД-0899/05.02.2016 г.

2015 - "Изследване на материалните и информационните потоци в инженерната логистика и мониторинг на околната среда" - РД-08-286/12.03.2015

2014 - Проект BG051PO001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

2014 - Научноизследователски проект № РД-082280/14.03.2014г. по договор РД -10-622/04.04.2014г. "Симулационни технологии за моделиране на логистични системи"

2013 - ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обуче-ние на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвре-менни електронни форми на обучение“

2013 - „Логистичен жизнен цикъл и основни методи за безразрушителен контрол в производст-вения процес на високотехнологични продукти“ - РД-08-286/15.03.2013 г.

2012 - “Съвременните технологии в складовото стопанство” - РД-05-253/15.03.2012 г.

2011 - “Инженерни методи за изследване екологичните характеристики в машиностроителното производство” - РД-07-321/15.03.2011г.

2010 - “Логистична система за екологичен мониторинг на атмосферата в промишленото произ-водство” - РД-05-324/10.03.2010г.

2009 - “Инженерна логистична система за оценка на качествените характеристики на материали

2008 - ”Вибродиагностична система за изследване на параметрите на механични елементи, уст-ройства и системи” - № РД-07-982 /10.06.2008 г.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България, клон Шумен, секция военно-техническа.

Учебници

2013г. - Материалознание, учебник за дистанционно обучение на студенти от ШУ - Пламен Чернокожев, Антон Антонов - http://cdo.shu.bg/

2010г. - Чернокожев П., Калев К., "Материалознание", Шумен 2010.

2009г. - Чернокожев П., Червенков Д. "Техническа механика", Шумен 2009, ISBN 978-954-400-215-2

2000г. - Чернокожев, П., Генов, Б.Г., Учебно пособие “Бойна машина – БМ 21”, ВТИ –Троян - 2000

1994г. - Чернокожев, П., Генов, Г.Б., Ръководство за самостоятелна работа по “Артилерийско материалознание” ВТИ –Троян – 1994

1991г. - Чернокожев, П, Ангелов, Б.А., Ръководство за упражнения по “Учебна практика” ВТИ –Троян – 1991

1985г. - Ръководство за лабораторни упражнения по “Технология и обработка на металите”, ВТИ –Троян - 1985

Учебни помагала

2014г. - Ръководство за провеждане на практически упражнения по учебна дисциплина „Производствени технологии“ по проект BG051PO001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

Статии

2013г. - Пламен Чернокожев, Антон Антонов, Анализ на техническите свойства на стомана 11КП с цел замяната й със стомана местно производство. Международно списание "Устойчиво развитие" бр. 10, 2013г. ISSN 1314-4138 стр. 118 - 121

2013г. - Пламен Чернокожев, Антон Антонов, Изследване поведението на механичните и технологичните характеристики на стомана 11КП след третиране на материала в резултат на производството. Международно списание "Устойчиво развитие" бр. 10 2013г. ISSN 1314-4138 стр. 122 - 125

2013г. - Dimitar Chervenkov, Plamen Chernokozhev, SPECTROPHOTOMETER FOR RESEARCH OF THE ATMOSPHERIC OZONE - POSITIONING OF THE EXECUTIVE OPERATING PARTS, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 3, 2013г. р. 56 - 59

2013г. - PLAMEN CHERNOKOZHEV, STANISLAV CHERNOKOZHEV, RESEARCH OF EFFICIENCY OF 7,62 mm TWO-ELEMENTED KINETIC ENERGY PROJECTILE, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL. 1. 2013. (под печат)

2012г. - Plamen Chernokozhev, Anton Antonov, Plamen Dyankov. Shaping the process of penetration in thin targets. реферираният JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA 2012г. (под печат)

2011г. - Optoelektronic Spectrophotometer – Device for Angulаr Transformation and Linear Transition Into Code. “Geoalb 2011” 27-30 september 2011. ./ в съавторство с Д. Червенков/

2010г. - Определяне на пределната балистична скорост на куршуми с различни механически качества. Sixth Scientific Conference with International Participation SPASE, EKOLOGY, SAFETY, 2010. / в съавторство с Борис Генов/

2010г. - Keeping the Atmosphere from Pollution – One of the Basic Problems of Engineer Ecology. 4-th International Symposium of Ecologists of Montenegro Isem 4 6-10 October 2010. / в съавторство с Ж. Жеков/

2007г. - Chernokozhev, P. Ballistic Methods for Ballistic Protection Testing – What is Wrong and Why. Military Tehnical Academy – Bucharest, 1-2 Nowember 2007./ в съавторство с Б. Генов/

2001г. - SEMENTED ROD DENETRATION – A REVIEW, AKADEMIA TEHNIKA MILITARA – ROMANIA BUKURESTI - 2001

2001г. - Segmented rod denetpation, Военнотехническа академия Букурещ, Румъния

1999г. - One Approach for Rationing the Spare Elements During the Maintenance of tihe Armament, MILITARY ACADEMY, BRNO, 1999

Доклади

2016г. - Живко С. Жеков, Пламен Н. Чернокожев, Сателитен спектрометър за мониторинг на околна среда, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "МАТТЕХ 2016" (под печат)

2016г. - Живко С. Жеков, Румен К. Коджейков, Антон Я. Антонов, Пламен Н. Чернокожев. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ БОРДА НА ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" МАТТЕХ 2016 (под печат)

2015г. - Червенков Д., Чернокожев Пл., Цонев Т., Цонева Й. Контрол с проникващи течности на заваръчни съединения на съдове, работещи при високо налягане. XXX Международна конференция „ Дефектоскопия’15”, Созопол 2015, с. 323- 326, ISSN 1310-3946

2015г. - Живко Жеков, Антон Антонов, Пламен Чернокожев. Определяне на ролята на информацията в системата на съвременната логистика. Университетска научна конференция 2015, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 2015. (под печат)

2015г. - Пламен Дянков, Пламен Чернокожев. Регионална търговска интеграция в контекста на логистиката. .Научна сесия на НВУ „Васил Левски”, Факултет по „А, ПВО и КИС” – гр. Шумен, 2015

2014г. - Пламен Чернокожев, Антон Антонов. "ИЗСЛЕДВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО РАЗМЕРИ НА ЧАСТИЦИТЕ ВТОРА ФАЗА В БЕЗБЛОКОВО ВАЛЦУВАНИ АЛУМИНИЕВИ ЛЕНТИ" THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 21 - 23 MAY 2014. Vol. 2, 2014, ISBN 978-954-577-969-5

2014г. - Пламен Чернокожев, Пламен Дянков. ВЛИЯНИЕ НА ФОРМАТА НА СЪРДЕЧНИЦИТЕ ИЗРАБОТЕНИ ОТ МЕТАЛОКЕРАМИКА ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СТРЕЛБАТА. THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 21 - 23 MAY 2014. Vol. 2, 2014, ISBN 978-954-577-969-5

2012г. - Чернокожев П. Повишаване ефективността на 30 mm изстрел .Научна сесия на НВУ „Васил Левски”, Факултет по „А, ПВО и КИС” – гр. Шумен, 2012 г.

2010г. - Възможности за използване на методи за безразрушителен контрол при оценка състоянието на керамични елементи от системи за балистична защита. Научна сесия на НВУ „Васил Левски”, Факултет по „А, ПВО и КИС” – гр. Шумен, 2010 г.

2010г. - Методика за оценка на логистичния жизнен цикъл. Научна сесия на НВУ „Васил Левски”, Факултет по „А, ПВО и КИС” – гр. Шумен, 2010 г. / в съавторство с Б.Генов/

2010г. - Оценка на деформационното състояние на тела след топлинно натоварване. Научна конференция с международно участие на ШУ „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен – 19-21 ноември 2010 г.

2008г. - Стандартите – нормативна база на качеството на логистичноинформационната дейност. Научна сесия на Технически университет София – филиал Сливен, 2008 г. ./ в съавторство с Р. Коджейков/

2007г. - Чернокожев, П. Фактори, влияещи върху разгаро-ерозийното действие на барутните газове върху канала на оръжейните тела. Научна конференция с международно участие на Факултет по „А, ПВО и КИС” – гр. Шумен, 2007 г. / в съавторство с Б. Генов/

1991г. - Чернокожев, П., Грозев, В.И., Изследване влиянието на някои фактори върху линейната скорост на кристализация на тротил, Под.22810 – София, Научна сесия,1991

1991г. - Чернокожев, П., Грозев, В.И, Давидов, К.С., Теоретично изследване инициирането и разпространението на детонация в газови смеси от бързо летящи снаряди,Под.22810 – София, Научна сесия, 1991