Хон. проф. д.т.н. инж. Живко Стоянов Жековабв

Хон. проф. д.т.н.  инж. Живко Стоянов Жеков

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус C, стая С4

Телефон: 0899868320

Email: zhekov_z@abv.bg, zh.zhekov@shu.bg

Приемно време: Вторник 09 – 16;

Завършен университет, специалност

1. ВНВАУ гр. Шумен, специалност Инженер по Технология на машиностроенето

Артилерийско въоръжение.

2. ПВВВУ им. Гл. Маршала Артилерии „Воронова”, гр. Пенза, СССР.

Висш курс по Оптични, електронно-оптични и квантови уреди

Месторабота преди постъпване в ШУ

Институт за космически изследвания и технологии - БАН

Заемани академични длъжности

2013г.

Академик Свидетелство № 182 от 20.04.2013г на БАНИ

2009 г.

Професор Свидетелство № 25503 от 21.04.2009г. по научна специалност 02.05.19. „Оптични и лазерни уреди и методи” – ВАК при Министерски съвет

2008г.

Ст.н.с. I ст. Свидетелство № 24732 от 22.01.2008г. по научна специалност 02.05.19. „Оптични и лазерни уреди и методи” – ВАК при Министерски съвет

1987 г.

Ст.н.с. II ст. Свидетелство № 9761 от 03.01.1987 г. по научна специалност 01.04.08. „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” – ВАК при Министерски съвет.

Придобити научни степени

2006г.

Доктор на техническите науки Диплома № 30773 от 14.08.2006г. по тема „Методи и средства за откриване на отдалечени обекти от космически летателни апарати”, по научна специалност 02.05.19 "Оптични и лазерни уреди и методи" ВАК при Министерски съвет.

1983г.

Кандидат на физическите науки. Диплома № 13025 от 27.07.1983г. по тема „Оптични и електронно-оптични уреди за научни изследвания в областта на космическата физика” по научна специалност 01.04.08. „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство” – ВАК при Министерски съвет.

Водени лекции и/или упражнения

АВТОРСКО И ПАТЕНТНО ПРАВО

ОПТИЧНИ И ЛАЗЕРНИ УРЕДИ И МЕТОДИ

ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ПОТОЦИ

КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ

Области на научни интереси

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

АВТОРСКО И ПАТЕНТНО ПРАВО

ОПТИЧНИ И ЛАЗЕРНИ УРЕДИ И МЕТОДИ

ЛОГИСТИКА

КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ИНЖЕНЕРНА И ИНФОРМАЦИОННА ЛОГИСТИКА

ЕКОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО (СИСТЕМЕН АНАЛИЗ)

Специализации

1. Военна академия „Г. С. Раковски” - Педагогически курс - 1986г.

2. ПВВВУ им. Гл. Маршала Артилерии „Воронова”, гр. Пенза, СССР.

Висш курс по Оптични, електронно-оптични и квантови уреди - 1979г.

Участия в международни и национални научни проекти

2016 - „Изследване възможностите за прилагане на логистични методи при логистичното осигуряване“ - РД-0899/05.02.2016 г.

2015 - "Изследване на материалните и информационните потоци в инженерната логистика и мониторинг на околната среда" - РД-08-286/12.03.2015

2014 - Проект BG161PO003-1.2.04-0053-C0001, по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2014, процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, е в изпълнение на проект: “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда“

2014 - Проект “Балкансат” – "Разработка на микроспътникова платформа за научни изследвания". Международен проект по програмата за академичен обмен между ИКСИ-БАН и ИКИ при АН на Русия - (2011-2015).

2014 - Научноизследователски проект № РД-082280/14.03.2014г. по договор РД -10-622/04.04.2014г. "Симулационни технологии за моделиране на логистични системи"

2013 - „Логистичен жизнен цикъл и основни методи за безразрушителен контрол в производствения процес на високотехнологични продукти“ - РД-08-286/15.03.2013 г.

2012 - “Съвременните технологии в складовото стопанство” - РД-05-253/15.03.2012 г.

2011 - “Инженерни методи за изследване екологичните характеристики в машиностроителното производство” - РД-07-321/15.03.2011г.

2010 - “Логистична система за екологичен мониторинг на атмосферата в промишленото производство” - РД-05-324/10.03.2010г.

2010 - Работа по проект “Метеор – Озон”

2009 - “Инженерна логистична система за оценка на качествените характеристики на материали изделия и апаратура” - РД-05-334/25.03.2009 г.

2008 - ”Вибродиагностична система за изследване на параметрите на механични елементи, устройства и системи” - № РД-07-982 /10.06.2008 г.

1998 - Работа по проект “АПЕКС”

1996 - Работа по проект “ФОБОС” – механична конструкция на блокове.

1994 - Работа по проект “ИНТЕРБОЛ” – апаратура “УФСИПС”

1986 - Работа по проект “Шипка”

- Импулсна фотометрична апаратура “Терма”

- Електронно-оптичен уред “Паралакс”

1981 - Работа по проект “България 1300”

- Прибор “ЕМО – 5”;

- Прибор “ФОТОН 1”.

1979 - Работа по проект за полета на Първи български космонавт

- Визир В 3 х 40 за електрофотометрична апаратура “Дъга”;

- Визир-прицел 15К за спектрозонална апаратура “Спектър 15”;

- Фотометричен обектив за електрофотометрична апаратура “Дъга”.

Заемани ръководни позиции

Ръководител филиал гр. Шумен

Институт за космически изследвания и технологии - БАН

от 1986 до 04.05.2011

Организационна дейност

1. Vice Editor in Chief - THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 2014

2.Еditor in Chief на International Journal на JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION от 2013 - 2015г.

3. Еditor in Chief на International Journal "SUSTAINABLE DEVELOPMENT" от 2013 - 2015г.

4. Vice Editor in Chief на International Journal на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA от 2012 - 2015г.

5. Участие в редакционна колегия на ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ: [зб. наук. пр.] / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України от 2012 - 2015г.

6. Збiрник наукових праць Национальна академия наук Украiни НАЦIОНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАIНИ: ТЕОРIЯ ТА ПРАКТИКА УПРАВЛIННЯ, Киiв, от 2012 - 2015г.

7. Еditor in Chief на The international conference "THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL SAFETY" 2014 - 2015г.

8. Член на орг. комитет на Научна конференция "МАТТЕХ" - 2014. Шуменски университет " Епископ Константин Преславски" 2014

Членства в научни организации

1. Международна астронавтична федерация “МАФ” – Париж.

2. ”Международна асоциация устойчиво развитие“ - МАУР

3. Асоциация „Научно-приложни изследвания” – Председател

4. Научно технически съюзи в България.

5. Дружество на физиците в България.

6. Съюз на учените в България, клон Шумен, секция военно-техническа.

7. Българско астронавтическо дружество.

8. Българска астронавтическа федерация.

Държавни и/или научни награди

2014 - Диплом "Почетен професор на МАУР" за заслуги в организационната работа на Международна асоциация за устойчиво развитие и за въвеждане на съвременни методи и апаратура за сателитен мониторинг на околната среда

2013 - "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА" на НВУ "Васил Левски".

2013 - Сребърен медал "МАКИНОВА 2013", Скопие, за Заявка за Патент № 111381/24.01.2013г. за "Сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда".

2012 - Юбилеен медал "50 години от полета на Ю. Гагарин" - Русия

2011 - Вимпел на Институт за космически изследвания - БАН

2009 - Вимпел на "Федерацията по космонавтика на Русия"

1985 - "Златен орден на труда" от МС на Р. България

1983 - Златен медал "За принос в техническия прогрес на България"

1979 - Златен медал "За принос в техническия прогрес на България"

Дисертации

2006г. - Доктор на техническите науки Диплома № 30773 от 14.08.2006г. по тема „Методи и средства за откриване на отдалечени обекти от космически летателни апарати”, по научна специалност 02.05.19 "Оптични и лазерни уреди и методи" ВАК при Министерски съвет.

1983г. - Кандидат на физическите науки. Диплома № 13025 от 27.07.1983г. по тема „Оптични и електронно-оптични уреди за научни изследвания в областта на космическата физика” по научна специалност 01.04.08. „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство”. ВАК при Министерски съвет.

Книги

2013г. - Жеков Ж. Оптични методи и средства за откриване и изследване на обекти и мониторинг на атмосферата от борда на космически летателни апарати. Университетско издателство на НВУ "Васил Левски" Велико Търново. 2013г, 78 с. ISBN 978-954-753-118-5.

Монографии

2014г. - Жеков Ж. Сателитен мониторинг на атмосферата - обработка на експериментални данни от спектрофотометрична апаратура. Университетско издателство " Епископ Константин Преславски" 2014, 172 с. ISBN 978-954-577-992-3.

2014г. - Жеков Ж. Сателитен екологичен мониторинг на околната среда.Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" 2014, 293 с. ISBN 978-954-577-988-6

2010г. - Жеков Ж. Техническа оптика в космическите изследвания. Акад. издат. „Проф. Марин Дринов”, София, 2010, 312с

2007г. - Жеков Ж. Оптични системи за наблюдение на отдалечени обекти. Издат. Шуменски университет “Еп. К. Преславски”, Шумен 2007, 251 с. ISBN 978-954-577-442-5.

2006г. - Жеков Ж. Оптични методи и средства за откриване на отдалечени обекти от космически летателни апарати. Издат. Шуменски университет “Еп. К. Преславски”,Шумен 2006, 308 с. ISBN 978-954-577-421-8.

Учебни помагала

2014г. - Инженерна оптика и лазерни системи. МОДУЛ 1 - ОСНОВИ НА ИНЖЕНЕРНАТА ОПТИКА.

2014г. - Инженерна оптика и лазерни системи. МОДУЛ 2 - ПРОЕКТИРАНЕ НА ОПТИЧНИ УРЕДИ

1986г. - Жеков Ж. В: Динамика на насочването и системи за управление на ракетите. И. Д. Камбуров и В. Я. Иванов. Приложение 1 – 4. ВНВВУ “Г.Бенковски”, Долна Митрополия 1986, с. 165-280

Студии

2014г. - Zhekov Zh. ACTUALITY OF SATELLITE MONITORING, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , Vol. 3. 2014г. р. 5-34. ISSN 1314-9784.

2014г. - Жеков Ж. Приносът на град Шумен в космическите изследвания. Трета международна научна конференция "35 години от полета на Георги Иванов" Том I, Шумен, 2014, с.7-49. ISBN 978-954-577-970-1 / Пленарен доклад /

2014г. - Stoyanov St., Zh. Zhekov, "SATELLITE MONITORING", JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 6, 2014г., p. 5-34. ISSN 1314-6289.

2014г. - Жеков Ж. Оптични средства за откриване и изследване на обекти от борда на космически летателни апарати. Сб. трудове Част 1 на НВУ "Васил Левски", Факултет "Артилерия, ПВО и КИС". Шумен, 2014, с 31-63. ISSN 1313-7433. / Пленарен доклад /

2014г. - Жеков Ж. Сателитни методи за изследване на обекти от борда на космически летателни апарати. Сборник Образователни и информационни материали за експерти "Партньорска мрежа за устойчиво развитие и опазване на околната среда в Североизточен район на планиране" Издат. "Международна асоциация за устойчиво развитие" Варна, 2014, с.86-118. / Пленарен доклад /

Статии

2016г. - Zhivko Zhekov, Rumen Kodzheykov. PROSPECTS OF SATELLITE MONITORING FOR MANAGEMENT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 10, 2016г., ISSN 1314-6289 (под печат)

2016г. - Zhivko Zhekov*, Petar Getzov, Garo Mardirossian, Stiliyan Stoyanov, SPECTROPHOTOMETER OF THE TYPE POLIYCHROMATOR FOR ATMOSPHERIC MONITORING. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 10, 2016г., ISSN 1314-6289 (под печат)

2015г. - Stiliyan Stoyanov, Petar Boyanov, Zhikvo Zhekov. IMPLEMENTATION OF FACTOR ANALYSIS IN THE OPTICAL MANIFACTURING. Journal Scientific and applied research Vol. 8 2015г. which is licensed in EBSCO, USA (под печат )

2015г. - Petar Getsov, Stiliyan Stoyanov, petar Boyanov, Zhikvo Zhekov, PRIMARY PROCESSING OF SIGNALS IN AN OPTO-ELECTRONIC DEVICES. . Journal Scientific and applied research Vol. 8 2015г. which is licensed in EBSCO, USA (под печат )

2014г. - Zhekov Zh., Omelyanenko V. Logistics of international scientific and technical transfer // Proceedings of VIII International Scientific Conference "Marketing of innovations and innovations in marketing". September 25-26, 2014. Sumy, pp. 49-51

2014г. - Getzov P, G. Mardirossian, S.Stoyanov, Zh. Zhekov. Spectrophotometer of the Type Polychromator for Atmospheric Monitoring. COMPTES RENDUS /Доклади на БАН/ Tome 67, №4, 2014, р.563-570. ISSN 1310–1331.

2014г. - Zhekov Zh. METHODS FOR DETERMINING THE AMOUNT OF MULTI-ELECTRONIC SCINTILLATIONS ON THE SCREEN OF ELECTRO – OPTIC TRANSFORMER OF IMAGES, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , Vol. 2. 2014г. р. 11-16. ISSN 1314-9784.

2014г. - Zhekov Zh. Method and spectrophotometric equipment for water research, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 5, 2014г. р. 70-75. ISSN 1314-6289.

2014г. - Getzov P., St. Stoyanov , Zh. Zekov, OPTICAL SCHEME FOR SPECTROPHOTOMETER, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 5, 2014г. р. 64-69. ISSN 1314-6289

2014г. - Prokorenko O, Zh. Zhekov, V.Omelyanenko. International Dimension of Technological Aspect of Space Economy . ECONOMIC PROCESSES MANAGEMENT International scientific e-jornal №2 - 2014. /Украйна/. ISSN 2311-6293.

2014г. - Zhekov Zh, S. Stoyanov. Spectrophotometer Device for Research of the Atmospheric Ozone. Socio Br ains International Scientific Online Journal. Issue 1, 2014. ISSN 2367-5721.

2014г. - Zhekov Zh. ACTUALITY OF THE SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , Vol. 3. 2014г. р. 40-47. ISSN 1314-9784.

2014г. - Kodzheikov R., Zh. Zhekov NOISE MEASUREMENT IN ELECTRONIC-OPTIC TRANSFORMERS, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , Vol. 3. 2014г. р. 35-39. ISSN 1314-9784.

2014г. - Zhekov Zh., A. Antonov, P. Boyanov, D. Chervenkov, T. Trifonov. "METHOD FOR IDENTIFICATION OF SIGNALS". JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 5, 2014г. p.108-112. ISSN 1314-6289.

2014г. - Zhekov Zh., OPTIC APPLIANCES DESIGNED FOR OBSERVATION ON THE BOARD OF SPACESHIPS, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , Vol. 2. 2014г. р. 5-10. ISSN 1314-9784.

2013г. - Zhekov Zh., G. Mardirossian. INFLUENCE OF THE TRANSMISSION PROCESSES UPON THE BACKGROUND BRIGHTNESS AND RELATION BETWEEN THE DARK AND BACKGROUND SCINTILLATIONS OF ELECTRO – OPTIC TRANSFORMER. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 4, 2013г. p. 26-31. ISSN 1314-6289

2013г. - Zhekov Zh., METHODS FOR DETERMINING THE AMOUNT OF MULTI-ELECTRONIC SCINTILLATIONS ON THE SCREEN OF ELECTRO – OPTIC TRANSFORMER OF IMAGES. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 3, 2013г. р. 68 - 73, ISSN 1314-6289

2013г. - Zhekov Zh., Sustainable development - education, scientific researches and innovations. JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL. 1. p. 15-18. 2013. ISSN 1314-9784.

2012г. - Zhekov Zh. VISIR OPTIC APPLIANCES DESIGNED FOR OBSERVATION ON THE BOARD OF SPACESHIPS, реферираният JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 1 2012г. p. 109-113. ISSN 1314-6289.

Доклади

2016г. - Живко С. Жеков, Румен К. Коджейков, Антон Я. Антонов, Пламен Н. Чернокожев. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ БОРДА НА ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" МАТТЕХ 2016 (под печат)

2015г. - Академик Жеков Ж., полк. доц. Лилов И., ас. Баев Г. ЛОГИСТИЧНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА САТЕЛИТЕН МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. Трета международна научна конференция 2015, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 2015. (под печат)

2015г. - Живко Жеков, Антон Антонов, Пламен Чернокожев. Определяне на ролята на информацията в системата на съвременната логистика. Университетска научна конференция 2015, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 2015. (под печат)

2015г. - Румен Коджейков, Живко Жеков, Петър Боянов. Анализ на информационните ресурси в системата на логистичния мениджмънт. Университетска научна конференция 2015, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 2015. (под печат)

2015г. - Живко Жеков, Петър Боянов, Димитър Червенков.Анализ на особеностите на информационните логистични системи. Университетска научна конференция 2015, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 2015. (под печат)

2014г. - Zhekov Zh., R. Kodzhejkov, R Stoinov. STUDY OF THE OPTICAL SYSTEM CONTAMINATION INFLUENCE ON THE PARAMETERS OF THE OUTPUT INFORMATION SIGNAL. THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA. Vol. 2, 2014. p.138-143. ISBN 978-954-577-969-5

2014г. - Жеков, Ж., В. Омельяненко. Логiстика Мiжнародного науково -технiчного трансферу. Збiрник VIII Мiжнароднои науково-практичнои конференции 25-26 вересня 2014 року. Суми. ТОВ ДД "Папiрус", 2014 с.49-51. /Украина/

2014г. - Коджейков Р. , Ж. Жеков, ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ ОТ БОРДА НА ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ, THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA. Vol. 1, 2014, c. 182-187. ISBN 1314-6289.

2014г. - Mardirossian G., Z. Zhekov, AEROSPACE TECHOLOGIES NATIRAL HAZARDS, THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA. Vol. 1, 2014, p. 75-93. ISBN: 1314-6289

2014г. - Zhekov Zh., G. Mardirossian, St. Stoyanov, A. Bliznakov, INVESTIGATING OF THE INSTRUMENTAL FUNCTION OF SPECTROPHOTOMETRIC APPARATUS FOR REMOTE ATHMOSPHERIC MONITORING, THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA . Vol. 1, 2014, p. 69-74. ISBN 1314-6289

2012г. - Zhekov Zh. OPTIMIZATION OF THE LOGISTIC APPROACH IN THE COMPANY MANAGEMENT. JUBILEE INTERNATIONAL CONGRESS SCIENCE , EDUCATION , TECHNOLOGIES "40 YEARS BULGARIA – SPACE COUNTRY" Vol. 2. 2012, p. 276-280. ISBN 978-954-577-36-6.

2012г. - Zhekov Zh. RESEARCH OF THE VELOCITY LAW IN THREE-COMPONENT PANCRATIC TELESCOPIC SYSTEM. JUBILEE INTERNATIONAL CONGRESS SCIENCE , EDUCATION , TECHNOLOGIES "40 YEARS BULGARIA – SPACE COUNTRY" Vol. 2. 2012, p. 281-290. ISBN 978-954-577-36-6.

Авторски свидетелства и патенти

2015г. - Патент BG 66482 B1 от 05.03.2015г. П. Гецов, Г. Мардиросян, С. Стоянов, Г. Баев, Ж. Жеков. Сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда. Патентно ведомство на Република България.

2014г. - Публикувана заявка за Патент в Бюлетина на патентното ведомство № 7 на 31.07.2014г. П. Гецов, Г. Мардиросян, С. Стоянов, Г. Баев, Ж. Жеков. Сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда. Патентно ведомство на Република България.

2014г. - Свидетелства за регистрация на полезни модели. Бюлетин на Патентното ведомство на Република България № 6 /2014 УСТРОЙСТВО ЗА БИОСТИМУЛАЦИЯ И ТЕРАПИЯ С ПОЛЯРИЗИРАНА СВЕТЛИНА. П. Гецов, Г. Мардиросян, С Терзиев, Т. Терзиев, С. Стоянов, Ж. Жеков. Официално месечно издание на Патентното ведомство. Раздел В, 1912 U1 с.45.

2013г. - Заявка за Патент № 111381/24.01.2013г. за "Сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда". Патентно ведомство на Република България.

2010г. - Жеков Ж., Г. Мардиросян, С. Стоянов. Апаратура за оценка на характеристиките на електронно-оптични преобразуватели. Патент за изобретение BG65812B1 изд. 21.01.2010 г. Патентно ведомство на Република България.

2009г. - Жеков Ж., Г. Мардиросян, С. Стоянов, Т. Терзиев, В. Германов. Спектрофотометър за изследване на атмосферата. Патент за изобретение BG65668B1 изд. 26.08.2009 г. Патентно ведомство на Република България.

2009г. - Жеков Ж., Г. Мардиросян, П. Гецов, С. Стоянов, И. Христов. Сателитен спектрофотометър за изследване на малки газови съставящи в атмосферата. Патент за изобретение BG65707B1 изд. 26.08.2009 г. Патентно ведомство на Република България.

2009г. - Жеков Ж., Г. Мардиросян, С. Стоянов, П. Гецов,. Спектрофотометър за регистриране на бързо протичащи процеси. Свидетелство за регистрация на полезен модел BG1119U1 изд. 15.01.2009 г. Патентно ведомство на Република България.

2009г. - Жеков Ж., Г. Мардиросян, С. Стоянов, П. Гецов,. Мерник с дискретно променящо се увеличение. Свидетелство за регистрация на полезен модел BG1128U1 изд. 20.01.2009, Патентно ведомство на Република България.

1986г. - Жеков Ж., И. Кирчев, С. Стефанов. Мерник с плавно променливо увеличение. Авторско свидетелство за изобретение № 59921, ИНРА, 1986 (класифицирана информация), Патентно ведомство на Република България.

Цитирания

2014г. - Жеков, Ж., Г. Мардиросян, И. Христов, Д. Иванова. Абсорбционный ультра - фиолетовый озонометр. Българско геофизично списание. Том XXIII, № 3-4, 1998. с. 50-54 е цитиран в: Стоянов, С. Оптико–електронен метод за разработване на уредии апаратура за мониторинг на атмосферата. Third International Scientific Conference Science, Education, Innovation Dedicated to the 145th Anniversary of Bulgarian Academy of Sciences and to the 35th Anniversary of Georgi Ivanov’s Flight. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2014. Vol. 1 p. 188-221

2014г. - Жеков, Ж. Оптични методи и средства за откриване на отдалечени обекти от борда на космически летателни апарати. Университетско изд. „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2006, с. 308 е цитиран в: Стоянов, С. Оптико–електронен метод за разработване на уреди и апаратура за мониторинг на атмосферата. Third International Scientific Conference Science, Education, Innovation Dedicated to the 145th Anniversary of Bulgarian Academy of Sciences and to the 35th Anniversary of Georgi Ivanov’s Flight. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2014. Vol. 1 p. 188-221.

2014г. - Жеков, Ж. Оптични системи за наблюдение на отдалечени обекти. Университетско изд. „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2006, 251 с. е цитиран в: Стоянов, С. Оптико–електронен метод за разработване на уреди и апаратура за мониторинг на атмосферата. Third International Scientific Conference Science, Education, Innovation Dedicated to the 145th Anniversary of Bulgarian Academy of Sciences and to the 35th Anniversary of Georgi Ivanov’s Flight. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2014. Vol.1 p. 188-221

2014г. - Zhekov, Zh. Optical Methods and Means of Locating remote objects from the board of a spacecraft, University Publishing House “Episkop Konstantin Preslavski”, Shumen, 2006, p.308 е цитиран в: Stoyanov , S., M. Filipova. Satellite Ecological Monitoring of the Atmosphere. Journal Science Education Innovation. Association Scientific and Applied Research. Shumen 2014. Vol. 2. p. 63-72.

2014г. - Zhekov, Zh. Sustainable Development - Education, Scientific Researches and Innovations, Journal Science Education Innovation , Association Scientific and Applied Research, International Journal, vol. 1. 2013 е цитиран в: Ilieva, S. Increasing Student Competences Through Participation in Project Activities. Journal Science Education Innovation. Association Scientific and Applied Research. Shumen 2014. Vol. 2. p. 63-72.

2014г. - Zhekov, Zh. Visir Optic Appliances Designed for Observation on the Board of Spaceships. Journal Scientific and Applied Research, Vol. 1, 2012, p. 109-113 е цитиран в: Stoyanov, S., Research of Mathematical Method of Optical Tract of a Spectrophotometer. Journal Science Education Innovation. Association Scientific and Applied Research. Shumen 2014. Vol. 3 p. 59-63.

2014г. - Жеков, Ж., Г. Мардиросян, И. Христов, Д. Иванова. Абсорбционный ультравиолетовый озонометр. Бълг. Геофз. cп. Том XXIII, N 3 - 4, 1998 е цитиран в: Stoyanov, S. Research of Mathematical Method of Optical Tract of a Spectrophotometer. Journal Science Education Innovation. Association Scientific and Applied Research. Shumen 2014. Vol. 3 p. 59-63.

2014г. - Getsov, P., Zh. Zhekov, G. Mardirossian, I. Hristov. Efficiency of Peep-sight Optical Systems in Monitoring of Distant Objects at Different Brightness of the Background. Coll. Works. NS HNMAU, Shumen 1997, Part II, p 243-249 е цитиран в: Stoyanov, S. Research of Factors Which Influence the Quality of Optic Telescopic Devices. Journal Scientific and Applied Research . Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2014. Vol. 5 p. 57-63.

2014г. - Zhekov, Zh. Optical Peep-Sight B 3x40. Coll. Works HNMAU Shumen, 1980, p. 42-47 е цитиран в: Stoyanov, S. Research of Factors which Influence the Quality of Optic Telescopic Devices. Journal Scientific and Applied Research . Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2014. Vol. 5 p. 57-63.

2014г. - Zhekov, Zh. Design, Calculation and Construction of Optical and Electron- Optical Instruments for Scientific Research in Space Physics, Doctoral Dissertation. Joint Centre for Earth Sciences, Sofia, 1983 е цитиран в: Stoyanov, S. Research of Factors which Influence the Quality of Optic Telescopic Devices. Journal Scientific and Applied Research . Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2014. Vol. 5 p. 57-63.

2014г. - Zhekov, Zh, S. Dimitrov, I. Kirchev. Authors Certificate №59921 - Hindsight with Continuously Variable Magnification, е цитиран в: Stoyanov, S. Research of Factors which Influence the Quality of Optic Telescopic Devices. Journal Scientific and Applied Research. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2014. Vol. 5 p. 57-63.

2014г. - Жеков, Ж., Г. Мардиросян, И. Христов К., Д. Иванова. Абсорбционный ультравиолетовый озонометр. Бълг. Геофз. Сп. Т. XXIII, N3 - 4, 1998 е цитиран в: Стоянов, С. Оптико–електронен метод за разработване на уреди и апаратура за мониторинг на атмосфератаThird International Scientific Conference Science, Education, Innovation Dedicated to the 145th Anniversary of Bulgarian Academy of Sciences and to the 35th Anniversary of Georgi Ivanov’s Flight. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2014. Vol. 1 p. 188-221.

2014г. - Гецов, П., Г. Мардиросян, Ж. Жеков. Институт за космически изследвания при БАН - с лице към практическите екологични проблеми. Сб. научни трудове част III “Научна конференция 2000”. ВВУАПВО. Шумен, 2000, с. 49-53 е цитиран в: Stoyanov, S. Mobile Complex for Research of the Brightness of the Diurnal Sky. Third International Scientific Conference Science, Education, Innovation Dedicated to the 145th Anniversary of Bulgarian Academy of Sciences and to the 35th Anniversary of Georgi Ivanov’s Flight. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2014. Vol. 1 p.229-235.

2014г. - Жеков, Ж., Г. Мардиросян, И. Христов, Д. Иванова. Абсорбционный ултрафиолетовый озонометр. Бълг. Геофиз. Сп. Т. XXIII № 3-4, 1998, с. 50-54 е цитиран в: Stoyanov, S. Mobile Complex for Research of the Brightness of the Diurnal Sky. Third International Scientific Conference Science, Education, Innovation Dedicated to the 145th Anniversary of Bulgarian Academy of Sciences and to the 35th Anniversary of Georgi Ivanov’s Flight. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2014. Vol. 1 p.229-235.

2014г. - Манев, А., К. Палазов, Ж. Жеков, С. Райков, В. Иванов. Аномалия в температурата на повърхността на Черно море и облачността. Сб. доклади от Научна конференция на Съюза на учените. Стара Загора, 2003, т. IV с. 140-145 е цитиран в: Stoyanov, S., Mobile Complex for Research of the Brightness of the Diurnal Sky. Third International Scientific Conference Science, Education, Innovation Dedicated to the 145th Anniversary of Bulgarian Academy of Sciences and to the 35th Anniversary of Georgi Ivanov’s Flight. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2014. Vol. 1 p.229-235.

2014г. - Палазов, К., А. Манев, Ж. Жеков, П. Пенев. Проект Интербол, Ултравиолетов спектрофотометър УФСИПС, резултати по данни от бордовия компютър. Сб. трудове НВУ “В. Левски”, факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2003, с. 253-259 е цитиран в: Stoyanov, SMobile Complex for Research of the Brightness of the Diurnal Sky. Third International Scientific Conference Science, Education, Innovation Dedicated to the 145th Anniversary of Bulgarian Academy of Sciences and to the 35th Anniversary of Georgi Ivanov’s Flight. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2014. Vol. 1 p.229-235.

2014г. - Christov, I., Zh. Zhekov, G. Mardirossian, D. Ivanova. Satellite Absorption Ozonometer. Aerospace Research in Bulgaria № 15, 1999, p. 27-32 е цитиран в: Stoyanov , S., Mobile Complex for Research of the Brightness of the Diurnal Sky. Third International Scientific Conference Science, Education, Innovation Dedicated to the 145th Anniversary of Bulgarian Academy of Sciences and to the 35th Anniversary of Georgi Ivanov’s Flight. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2014. Vol.1 p.229-235.

2013г. - Zhekov, Zh. Timeliness of the Scientific and Applied Research, Association Scientific and Applied Research, International Journal Scientific and Applied Research, Vol. 2, 2013, p 5-12 е цитиран в : Stoyanov , S., P. Boyanov. Converting the Learning Process in Educational Research Work of the Students. International Journal Scientific and Applied Research. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2013. Vol. 1. p. 19-23.

2013г. - Zhekov, Zh. Satellite Methods for Research the Gas Contents of the Atmosphere. Research papers form the Conference “45 Anniversary of Yurii Gagarin’s First Flight”. Bulgarian Astronauts Federation, Shumen, 2006, p. 7-25 12 е цитиран в : Stoyanov, S. Efficiency Research of Optical Devices. International Journal Scientific and Applied Research. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2013. Vol. 1. p. 93-99.

2013г. - Zhekov, Zh. Optical Systems for Distant Objects Observations. University Publishing “Ep. K. Preslavski”, Shumen, 2007, 251 p е цитиран в : Stoyanov, S. Efficiency Research of Optical Devices. International Journal Scientific and Applied Research. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2013. Vol. 1. p. 93-99.

2013г. - Zhekov, Zh. Optical Methods and Devices for Discovery of Distant Objects from the Board of Space Aircraft. University Publishing “Ep. K. Preslavski”, Shumen, 308 p е цитиран в : Stoyanov, S. Efficiency Research of Optical Devices. International Journal Scientific and Applied Research. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2013. Vol. 1. p. 93-99

2013г. - Zhekov, Zh. Optical Methods and Devices for Finding Distant Objects from the Board of Satellites. University Publishing. “Episko K. Preslavski”, Shumen, 2006, 308p. е цитиран в : Antonov, A. Method for Determination of the Angular Coordinates of a Distant Object by Means of an Optical - Electronic Device. International Journal Scientific and Applied Research. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2013. Vol. 1. p.100-104.

2013г. - Zhekov, Zh. Timeliness of the Scientific and Applied Research. Journal Scientific and Applied Research, vol. 2, Association Scientific and Applied Research International Journal, p. 5-12 е цитиран в: Dimitrova, N. Construction Functional Literacy Through Technology Education. Journal Scientific and Applied Research. Association Scientific and Applied Research. Shumen, 2013. Vol. 4. p. 31-52.

2012г. - Гецов, П., Ж. Жеков, Г. Мардиросян, И. Христов. Ефективност на визирни оптични системи при наблюдение на отдалечени обекти при различна яркост на фона. - В: Сб. Трудове. Н.С. ВНВАУ. Част II, Шумен 1997, c. 243-249 е цитирана в : Антонов, А., Б. Генов. Комплекс за екологичен мониторинг на атмосферата. Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol. 1 . P. 366-370.

2012г. - Жеков, Ж., Г. Мардиросян, С. Стоянов, И. Христов. Модел за имитация на негаусов фон. - В: Природни науки Физика. Шумен, Шуменски университет “Епископ Константи Преславски” е цитирана в : Антонов, А., Б. Генов. Комплекс за екологичен мониторинг на атмосферата. Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol. 1 . P. 366-370.

2012г. - Жеков, Ж., И. Христов, Г. Мардиросян, С. Стоянов. Оценка пространствените и енергетичните параметри на оптичните уреди. - В: Юбилейна научна сесия “40 години от първия полет на човек в Космоса”, ВВВУ, Долна Митрополия, 2001, c. 329-334 е цитирана в : Антонов, А., Б. Генов. Комплекс за екологичен мониторинг на атмосферата. Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna 2012. Vol. 1 . P. 366-370.

2012г. - Жеков, Ж., И. Христов, Г. Мардиросян, С. Стоянов. Спектрофотометър за определяне концентрацията на малки газови съставящи в атмосферата. “30 години организирани космически изследвания в България”, ИКИ - БАН, София, 2000, c. 321-324 е цитирана: Антонов А., Б. Генов. Комплекс за екологичен мониторинг на атмосферата. Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol. 1 . P. 366-370.

2012г. - Palazov, K., A. Bochev, A. Manev, P. Getsov, Zh. Zhekov, G. Mardirosyan, Kuzmin, F. Shuiskaya, N. Esmoht, V. Prokhorenko. Some Contributions of the UV Spektromer UVSIPS in Achieving the Main Aims of Interball Project. - In: Conferensce EGU - 1st General Assembly, № EGU04-A-06840, France, Nice, 25-30 April, 2004 е цитирана в : Антонов А., Б. Генов. Комплекс за екологичен мониторинг на атмосферата. Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol. 1 . P. 366-370.

2012г. - Palazov, K., A. Bochev, A. Manev, P. Getsov, Zh. Zhekov, S. Stoyanov, G. Mardirosyan, A. Kuzmin, N. Esmont, V. Prokhorenko. Interball Project - Some Cause and Effect Physical Relationships for Investigated Irocesses Clarified by UVSIPS , SKA- 3, Experiment Interball-2, 35th COSPAR Scientific Assembly and Associated Events, ID-№: COSPAR04-A-01267, France, Paris, 18-25 July 2004 е цитирана в : Антонов А., Б. Генов. Комплекс за екологичен мониторинг на атмосферата. Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol. 1 . P. 366-370.

2012г. - Жеков, Ж. Оптични методи и средства за откриване на отдалечени обекти от борда на космически летателни апарати. Университетско изд. „Епископ К. Преславски”, 2006, 231 с. е цитирана в : Генов, Б., Г. Генов. Обработка на телеметрична информация при екологичен мониторинг на атмосферата. Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol. 1 . P. 371-373.

2012г. - Getsov, P., G. Mardirossian, S. Stoyanov, Zh. Zhekov, P. Panova. A Possibility of Storm and Hall Prediction Using Data About Atmospheric Ozone Variations. Proceedings of International Conference on Recent Advances in Space Technologies - RAST, Istanbul, 2003, p. 295 – 298 цитирана в : Генов, Б., Г. Генов. Обработка на телеметрична информация при екологичен мониторинг на атмосферата. Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol. 1 . P. 371-373.

2012г. - Zhekov, Zh., I. Hristov, G. Mardirossian, D. Ivanova. Satellite absorption ozonometer, Aerospace Research in Bulgaria, N15, 1999, p. 27 – 32 цитирана в : Генов Б., Г. Генов Обработка на телеметрична информация при екологичен мониторинг на атмосферата. Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol. 1 . P. 371-373.

2012г. - Manev, A., K. Palazov, Zh. Zhekov, P. Getsov, G. Mardirossian, S. Raykov. Black Sea Surface Temperature Anomaly on 5th August 1998 and the Attendant Atmospheric Processes, A Case Study, Contribution EGU04-A-07058, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, April 2004 цитирана в : Генов, Б., Г. Генов. Обработка на телеметрична информация при екологичен мониторинг на атмосферата. Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol. 1 . P. 371-373.

2012г. - Manev, A., K. Palazov, Zh. Zhekov, P. Getsov, G. Mardirossian, St. Raykov, St. Stoyanov. Extreme Changes of the Solar Radiation Reaching the Black Sea Surface, Contribution A1.1-0122-04 (Abstract-Nr. COSPAR04-A-04144) for the 35th COSPAR Scientific Assembly, Paris, France, July 2004 цитирана в : Генов, Б., Г. Генов. Обработка на телеметрична информация при екологичен мониторинг на атмосферата. Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol. 1 . P. 371-373.

2012г. - Жеков, Ж., Г. Мардиросян, И. Христов, Д. Иванова. Абсорбционный ультра - фиолетовый озонометр. Българско геофизично списание. Том XXIII, № 3-4, 1998. с. 50-54 цитирана в : Стоянов, С. Оптико-електронен метод за разработване на уреди и апаратура за дистанционни изследвания . Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol. 2 . P. 47-77.

2012г. - Жеков, Ж. Оптични методи и средства за откриване на отдалечени обекти от борда на космически летателни апарати. Университетско изд. „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2006, 308 c. цитирана в : Стоянов, С. Оптико-електронен метод за разработване на уреди и апаратура за дистанционни изследвания . Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol. 2. P. 47-77.

2012г. - Жеков, Ж. Оптични системи за наблюдение на отдалечени обекти. Университетско изд. „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2006, 251 с. цитирана в : Стоянов, С. Оптико-електронен метод за разработване на уреди и апаратура за дистанционни изследвания . Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol. 2. p. 47-77.

2012г. - Жеков, Ж. С., Мардиросян Г. Х., Христов И. К., Иванова Д. Х. Абсорбционный ультравиолетовый озонометр. Бълг. Геофз. Сп. Т. XXIII, N3 - 4, 1998 цитирана в : Стоянов, С. Оптико-електронен метод за разработване на уреди и апаратура за дистанционни изследвания . Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol.2. p. 47-77.

2012г. - Hristov, I., Zh. Zhekov, G. Mardirossian, D. Ivanova. Satellite Absorption Ozonometer. Aerospace Research in Bulgaria, N 15, 1999, pp. 27- 32.Jaasuharu Suametsu, Kon-ichi lga, Nagashima M., Kitano T. The transaction of IESE of Japan - 1998. цитирана в : Стоянов, С. Оптико-електронен метод за разработване на уреди и апаратура за дистанционни изследвания . Jubilee International Congress Science, Education, Technologies "40 Years Bulgaria - Space Country". Association Scientific and Applied Research. Varna, 2012. Vol. 2. p. 47-77.