Проф. д-р инж. Стефан Стайнов Желевабв

Проф. д-р  инж. Стефан Стайнов Желев

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 412

Телефон: 054 830495 вътр. 220, 054 830345

Email: jelevs@gmail.com, st.zhelev@shu.bg

Приемно време: сряда, четвъртък и петък 10 - 12

Завършен университет, специалност

Киевско висше зенитно ракетно инженерно училище, гр. Киев, Украйна.

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ “В. Левски”, факултет “Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи”

Заемани академични длъжности

асистент, старши и главен асистент: 1983-1999

доцент: 1998 г.

професор: 2013 г.

Придобити научни степени

Научна степен “доктор”: 1997 г.

Водени лекции и/или упражнения

водени лекции по дисциплините: Електрически измервания, Измервания в комуникациите, Надеждност на комуникационната техника, Контрол и диагностика на комуникационната техника, Електрически машини, Токозахранващи устройства, Техническа безопасност, Спътникови комуникации, Шумоустойчиво кодиране в сателитните комуникации.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

COVENTRY UNIVERSITY, UK, по образователна програма Еразмус, 2011 г.;

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY, TURKEY, по образователна програма Еразмус, 2012 г.;

RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, ЛАТВИЯ, по образователна програма Еразмус, 2013 г.

Области на научни интереси

Надеждност, контрол и диагностика в комуникациите; шумоустойчиво кодиране в комуникациите

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проект BG051RO001-3.3.07-0002 "Студентски практики".

2. Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки".

3. Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”.

Университетски проекти: 1. Автоматизирана система за изследване на параметрите на комуникационни устройства и системи. Договор № РД – 07-939/09.06.2008 г., Ръководител доц. д-р инж. Стефан Желев; студенти: 2; докторанти: 1;

2. Мониторинг и изследване на физически и технологични процеси. Договор № РД-07-543/ 31.03.2009 г. Ръководител доц. д-р инж. Стефан Желев; студенти: 3; докторанти: 1;

3. Високопроизводителна система за паралелни изчисления (cluster). Договор № РД-07-1130/ 15.04.2010 г., Ръководител доц. д-р инж. Стефан Желев; студенти: 4; докторанти: 1;

4. Лазерно сканиране на 3D обекти. Договор № РД-07-1131/ 15.04.2010 г.,

5. IP мрежово управление на технологични обекти и процеси. Договор № № РД-07-322/ 15.03.2011 г.

6. Програмиране и използване на PIC микроконтролери. Договор № РД-05–252/15.03.2012 г.

7. Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии. Договор № РД-08–265/14.03.2013, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 9; докторанти: 4

8. WEB лаборатория по комуникационно-информационни системи. Договор № № РД-08-221/ 11.03.2014 г. Ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 7; докторанти: 5.

Заемани ръководни позиции

Заместник-декан на факултет “Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи”, НВУ “В. Левски” - 2002 - 2007 г.;

Ръководител на катедра “Комуникационни и информационни системи”, Шуменски Университет ”Епископ Константин Преславски”: 2007 - 2014

Декан на Факултета по технически науки: 2014-

Организационна дейност

Председател на Факултетна комисия по управление качеството на обучение: 2005-2007 г.

Председател на Съвета на директорите на „Индустриален парк Шумен” 2009 - 2010.

Съпредседател на организационния комитет на МАТТЕХ 2014.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България, Шумен

Държавни и/или научни награди

Грамота за родолюбива дейност от Общобългарския комитет „В. Левски” и Фондация „В. Левски” - 2003 г.

Ръководител на академичен и научноизследователски колектив, получил Наградата на Шумен в системата на образованието и науката през май 2011 г., Решение №867 на Общински съвет Шумен.

Дисертации

1997г. - Повишаване на ефективността на системата за техническо обслужване на радиолокационни станции

Монографии

2012г. - Спътникови комуникации ISBN978-954-577-619-9, 2012.

Учебници

2015г. - Електротехника и електрически машини, УИ „Е. К. Преславски”, Шумен, 2015, ISBN978-619-201-047-8, 283 стр.

2013г. - Количествени показатели на надеждността и надеждност на градивните елементи ISBN978-954-577-693-9, 2013

2013г. - Асинхронни електрически машини ISBN978-954-577-692-2, 2013

2012г. - Електрически машини ISBN978-954-577-638-0, 2012.

2012г. - Токозахранващи устройства ISBN978-954-577-640-3, 2012.

2012г. - Електрически измервания ISBN978-954-577-639-7, 2012.

2008г. - Електрически машини. – http://else.fmi.shu-bg.net, 2008.

2008г. - Токозахранващи устройства. – http://else.fmi.shu-bg.net, 2008.

2001г. - Надеждност и експлоатация на комуникационната апаратура. - ВИ, София, 2001.

Студии

2012г. - Lectures on Satellite Communications Systems прочетени по програма Еразмус в Coventry University, England, и Istanbul Aydin University. ISBN978-954-577-637-3, 2012.

Статии

2013г. - Some external factors that influence consumer behavior for purchasing cigarettes on the Bulgarian market. Scientific and applied research, International Journal, Association Scientific and Applied Research, Volume 4, 2013 (в съавт. с Веселина Спасова)

2013г. - How some internal factors influence consumer behavior for purchasing cigarettes on the Bulgarian market. Scientific and applied research, International Journal, Association Scientific and Applied Research, Volume 4, 2013 (в съавт. с Веселина Спасова)

2012г. - Опит за съставяне на емпиричен модел на компетенции по комуникационни и информационни системи за студенти на факултета по технически науки в Шуменския университет. Московский городской педагогический университет, Самарский филиал, Сборник научных статей, 2012, УДК 159.9, ББК 88.

2012г. - Comparative analysis of the probability in digital wireless communication systems. Scientific and applied research, International Journal, Association Scientific and Applied Research, Volume 2, 2012.

2011г. - Приложение на рекурсивните систематични конволюционни кодове в ТУРБО кодери

1990г. - Система за техническо обслужване на апаратурата в ПВО. Списание “Военна техника” кн.1

Доклади

2015г. - Улучшение основных компетенции студентов через участия в студентческих практик. Московский городской педагогический университет, Самарский филиал, Сборник научных статей, 2015, УДК 159.9, ББК 88.4; стр.38-47

2014г. - Степенни последователности на Якоби с едно ниво на периодичната автокорелационна функция. Национална конференция МАТТЕХ 2014, 20-22.11.2014, ШУ „Епископ К. Преславски”, в съавт. С Ж. Живков, докторант в ШУ

2014г. - Приложение на конволюционното кодиране в сателитните комуникации. Национална конференция МАТТЕХ 2014, 20-22.11.2014, ШУ „Епископ К. Преславски”, пленарен доклад.

2013г. - Изчисляване на кредитен рейтинг на корпоративен клиент чрез EMS модела на Олтман, Научна сесия – факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, НВУ „В. Левски”, Шумен, 2013 (в съавт. с Веселина Спасова)

2012г. - История на създаване на комплекс 2K11. Научна сесия 2012 – факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, НВУ “В. Левски”, Шумен, в съавт. с Ж. Живков, докторант във ФТН.

2012г. - Условни характеристики на точността на адаптивна система за контрол. Научна сесия 2012 – факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, НВУ “В. Левски”, Шумен, в съавт. с Ф. Любомиров и Ж. Живков, докторанти във ФТН.

2012г. - Ефективно управление на компютърни мрежи. МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ К. Преславски” (в съавт. с Ф. Любомиров, докторант)

2011г. - Определяне на ефективността на трелис модулация на сигнали. Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски”, 2011, ISSN 1311-834X.

2011г. - Сравнителен анализ на вероятността за грешка при цифровите безжични комуникационни системи. Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски”, Технически науки, Vol. IIE, 2011, Шумен, ISSN1311-834Х.

2010г. - Computer vision – simulation modules for a moving object selection. Seventh International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronicsand Robotics, Riga Technical University, Liapaja affiliate, Latvia, Mechatronics and Robotics section, ISBN 978-9934-10-027-7, May 2010, 5 стр. (в съавт. с Лалев Х., Цонев И. и Цаков Р.)

2010г. - Computer vision – simulation programs for a video image processing. Seventh International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics,Mechatronics and Robotics, Riga Technical University, Liapaja affiliate, Latvia, Mechatronics and Robotics section, ISBN 978-9934-10-027-7, May 2010, 5 стр. (в съавт. с Лалев Х. и Цаков Р.)

2010г. - Прогнозиране на състоянието на радиоелектронна апаратура по обобщени параметри. Национална конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, 19 21.11.2010, ШУ „Епископ К. Преславски”

2009г. - Анализ и мониторинг на временните процеси в RLC вериги., НВУ “В. Левски”, Шумен, 2009, 5 стр. (в съавт. с Лалев Х. и Цанков Ц.)

2009г. - Анализ и мониторинг на честотните характеристики в RLC вериги, Научна сесия 2009, факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, НВУ “В. Левски”, Шумен, 978-954-9681-20-8. (в съавт. с Лалев Х. и Цанков Ц.)

2008г. - Синтез на правила за проверка на изделие 9М36 с контролна проверовъчна апаратура КПА-01, ШУ, МНК, Шумен, 2008, 4 стр. (в съавт. с Цонев И.)

2008г. - Синтез на правила за подготовка на контролна проверовъчна апаратура КПА-01, ШУ, МНК, Шумен, 2008, 4 стр. (в съавт. с Цонев И.)

2005г. - Management of curricula design in agreement with the quality in education management requirements at the “V.Levski” national military university. Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005, 7 стр. (в съавт. с Фетфов О. Богданов А.)

2005г. - Specialized software application in the investigation of the changes of inner ballistic parameters. Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005, 5 стр. (всъавт. с Богданов А.)

2005г. - Advantages of ultra wide band technology in reconnaissance work. Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005, 5 стр. (в съавт. с Фетфов О.)

2004г. - Симулатори за обучение на специалисти за противовъздушната отбрана, Научна сесия 2004, факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, НВУ “В. Левски”, Шумен, 954-9681-02-5.

1999г. - A method for increasing the reliability phase radioranging measurements. Military Academy in Brno, Чехия, 1999, 5 стр. (в съавт. с Беджев Б.)

1999г. - On specifying the set of allowed deviations of the generalized parameters in adaptive control of communication equipment. Technical Academy Bucharest, Румъния, 1999, 6стр. (в съавт. с Беджев Б.)

1998г. - Изследване на параметричната надеждност на отворена верига от елементи на РЕА.Научна конференция -ВВОУ “В. Левски”, В. Търново,1998.

1998г. - Периодичност на проверките при адаптивен контрол на РЕА. Научна конференция -ВВОУ “В. Левски”, В. Търново, 1998.

1998г. - Изследване на параметричната надеждност на затворена верига от елементи на РЕА. Научна конференция-ВВОУ “В. Левски”, В. Търново, 1998.

1997г. - An experimental method for evaluating the reliability of special equipment. // WAT – Варшава, , 5 стр. (в съавт. с Цонев И.)

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2014г. - Становище по процедура за присъждане на ОНС „доктор” в РУ "А. Кънчев" в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 2014.

2014г. - Становище по процедура за заемане на академична длъжност "доцент" по конкурс, обявен в ШУ „Епископ К. Преславски”, 2014.

2012г. - Становище по процедура за заемане на академична длъжност "доцент" по конкурс, обявен в НВУ "В. Левски", 2012.

Цитирания

2018г. - Желев, С. Информационно осигуряване на статистическия синтез на адаптивна система за контрол на комутационната апаратура. Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев“, ISSN 1311-3321 (print), 2003 г. Цитирано в: Диманова, Д., Кузманов, З., Управление на риска в информационната сигурност. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2018г. - Желев, С. Comparative analysis of the probability in digital wireless communication systems. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 2, 2012, pp. 21-27. Цитирано в: 1. Кантарджиев, И., Станев, Ст., Христов, Х., Относно финансовото осигуряване на дейността на фирмено контраразузнавателно звено. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018 2. Христов, Л., Станев, Ст., Христов, Х., Средства за защита на чувствителната информация на фирмата от вътрешни зложелатели (инсайдери). Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. 3. Досев, Н., Петров, В., Съвременни тенденции и аспекти на информационната сигурност в автоматизираните информационни системи и мрежи (аис/м). Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. 4. Boyanov, P., Implementation of social engineering cyber-attack against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. 5. Boyanov, P., Implementation of cyber-attacks against web servers and web applications. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. 6. Boyanov, P., Raynov, V., Identification of the main types and phases of modern cyber-attacks and their use for identifying weaknesses in computer networks and systems in the regional governance of regional directorates of interior. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. 7. Николов, Л., Фетфов, O., Борисова. A., Съображения за сигурност при писането на кодове с javascript. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. 8. Boyanov, P., Hristo, Hr., Implementation of the footprinting and reconnaissance cyber-attacks against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. 9. Boyanov, P., Hristo, Hr., Implementation of information system cyber-attacks against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. 10. Беджев, Б., Николов, Н., Цанков, Ц., Обучаема изкуствена имунна система използваща „добри“ пътища за синтез на сигнали с оптимални автокорелационни свойства. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. 11. Беджев, Б., Янакиев, Пл., Обзор на методите за синтез на идеални фазово манипулирани сигнали с дължина n=3mod4. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. 12. Беджев, Б., Янакиев, Обзор на методите за синтез на идеални фазово манипулирани сигнали с дължина n=1mod4. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. 13. Денев, Д., Лилов, В., Карадочева, М., 3D визуализация на програми за програмируеми логически контролери чрез софтуерни приставки. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. 14. Иванов, И., Лилов, В., Денев, Д., Отчитане на трафик и способности за оптимизиране на локални мрежи. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2012г. - 1. Zhelev S., O. Fetfov, Advantages of ultra wide band technology in reconnaissance work, 3rd International Conference, Military Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005. 2. Желев С., Спътникови комуникации, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен, 2012, ISBN978-954-577-619-9 място за цитиране: Беджев Б., Йорданов С.: Метод за синтез на сигнали с дължина от вида 5n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. Научна конференция МАТТЕХ 2012, Шуменски университет „Епископ К. Преславски”.

2012г. - 1. Zhelev S., O. Fetfov, Advantages of ultra wide band technology in reconnaissance work, 3rd International Conference, Military Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005. 2. Желев С., Спътникови комуникации, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен, 2012, ISBN978-954-577-619-9 място на цитиране: Цанков Ц. Компютърна лаборатория за автоматизиран синтез на сигнали с висока структурна сложност. Научна конференция МАТТЕХ 2012, Шуменски университет „Епископ К. Преславски”

2012г. - 1. Zhelev S., O. Fetfov, Advantages of ultra wide band technology in reconnaissance work, 3rd International Conference, Military Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005. 2. Желев С., Спътникови комуникации, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен, 2012, ISBN978-954-577-619-9 място за цитиране: Беджев Б., Йорданов С., Цанков Ц., Станева Л.: Приложение на линейните рекурентни последователности над крайни полета при синтез на слоцни широколентови сигнали. Научна конференция МАТТЕХ 2012, Шуменски университет „Епископ К. Преславски”

2012г. - Желев С., Лоринков И., Живков Ж., Жеков Г. Относно практическото обучение по военноспециална подготовка. Научна сесия ВВУАПВО ”П. Волов”, Шумен, 2000 г. Място на цитиране: Някои аспекти на управлението на конфликти. Научна конференция „Защита на информацията - състояние и перспективи”, НВУ „В. Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2012. Автори: Доц. дин Красимир Марков Марков, Шуменски Университет „Епископ К. Преславски”.

2012г. - Желев С. Симулатори за обучение на специалисти за противовъздушната отбрана. Научна сесия – факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2004. Място на цитиране: Външна среда на фирмата и сигурност. Научна конференция „Защита на информацията - състояние и перспективи”, НВУ „В. Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2012. Автори: Доц. дин Красимир Марков Марков, Шуменски Университет „Епископ К. Преславски”.

2012г. - Желев С., Лалев Х., Цаков Р., Computer vision – simulation programs for a video image processing, Seventh International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Riga Technical University, Liapaja affiliate, Latvia, Mechatronics and Robotics section, ISBN 978-9934-10-027-7, May 2010. Място на цитиране:Вътрешна среда на фирмата и сигурност. Научна конференция „Защита на информацията - състояние и перспективи”, НВУ „В. Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2012. Автори: Доц. дин Красимир Марков Марков, Шуменски Университет „Епископ К. Преславски”.

2012г. - Желев С., Лалев Х., Цонев И., Цаков Р., Computer vision – simulation modules for a moving object selection., Seventh International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Riga Technical University, Liapaja affiliate, Latvia, Mechatronics and Robotics section, ISBN 978-9934-10-027-7, May 2010. Място на цитиране: Организация и управление на оперативното противодействие на нерегламентиран достъп до чувствителна информация в социална организация. Научна конференция „Защита на информацията - състояние и перспективи”, НВУ „В. Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2012. Автори: Христо Атанасов Христов, докторант в Университет по библиотекознание и информационни технологии.

2012г. - Желев С., Опит за съставяне на емпиричен модел на компетенции по комуникационни и информационни системи за студенти на факултета по технически науки в Шуменския университет. Московский городской педагогический университет, Самарский филиал, Сборник научных статей, 2012. Място на цитиране: Един подхот за интегриране на автоматизирана система за управление на човешките ресурси в МО и полева интегрирана комуникационна и информационна система. Научна конференция „Защита на информацията - състояние и перспективи”, НВУ „В. Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2012. Автори: Александър Колев, д-р инж. Милена Ламбева, НВУ “В. Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”

2012г. - 1. Желев С., Беджев Б., Дачев Ю., A method for increasing the reliability phase radioranging measurements. Научна конференция- Military Academy in Brno, Чехия, 1999. 2. Желев С., Надеждност и експлоатация на комуникационната апаратура. ВИ, София, 2001, 256 стр. Място на цитиране:Честотен радиодалекомер с разделна обработка на честотите на биене. Научна сесия 2012, НВУ „В. Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2012. Автори: Цвятко С. Карагьозов, НВУ “В. Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”; Живко В. Живков, докторант в Шуменски Университет „Епископ К. Преславски”, Факултет по технически науки.

2012г. - 1. Zhelev S., O. Fetfov, Advantages of ultra wide band technology in reconnaissance work, 3rd International Conference, Military Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005. 2. Желев С., Спътникови комуникации, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен, 2012, ISBN978-954-577-619-9 Място на цитиране: Метод за синтез на сигнали с дължина от вида 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. Научни трудове на РУ, 2012. Автори: проф. дтн инж. Борислав Йорданов Беджев, Шуменски Университет „Епископ К. Преславски”, Факултет по технически науки; инж. Стоян Събков Йорданов, докторант в Катедра “Телекомуникации”, Русенски университет “Ангел Кънчев”.

2012г. - 1. Zhelev S., O. Fetfov, Advantages of ultra wide band technology in reconnaissance work, 3rd International Conference, Military Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005. 2. Желев С., Спътникови комуникации, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен, 2012, ISBN978-954-577-619-9 Място на цитиране: Алгоритъм за синтез на системи от сигнали с оптимални корелационни свойства. Научни трудове на РУ, 2012. Автори: проф. дтн инж. Борислав Йорданов Беджев, Шуменски Университет „Епископ К. Преславски”, Факултет по технически науки; инж. Стоян Събков Йорданов, докторант в Катедра “Телекомуникации”, Русенски университет “Ангел Кънчев”.

2012г. - 1. Zhelev S., O. Fetfov, Advantages of ultra wide band technology in reconnaissance work, 3rd International Conference, Military Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005. 2. Желев С., Спътникови комуникации, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен, 2012, ISBN978-954-577-619-9 Място на цитиране: Статистически анализ на взаимно-корелационните свойства на сигнали с дължина от вида 2n-1 и 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. Научни трудове на РУ, 2012. Автори: инж. Стоян Събков Йорданов, докторант в Катедра “Телекомуникации”, Русенски университет “Ангел Кънчев”.

2012г. - Желев С., Спътникови комуникации, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен, 2012, ISBN978-954-577-619-9 Място на цитиране:Бинарен фазовоманипулиран сигнал. Научна конференция МАТТЕХ 2012, Шуменски университет „Епископ К. Преславски”. Автори: Живко В. Живков, докторант в Шуменски университет „Епископ К. Преславски”, Факултет по технически науки.

Надеждност и експлоатация на комуникационната апаратура
Учебникът е предназначен за изучаване на основните въпроси, касаещи надеждността и експлоатацията на комуникационната апаратура.


Токозахранващи устройства
В учебника са разгледани основните въпроси за построението и принципите на работа на неуправляемите и управляеми еднофазни и многофазни токоизправители, пасивни и акти-вни изглаждащи филтри, стабилизатори и преобразуватели на напрежение и ток.


Lectures on Satellite Communications Systems
Сборникът включва четири лекции и въпроси и задачи за самостоятелна подготовка на студентите.


автономни инвертори
Автономните инвертори са преобразователи DC/AC с вход за постоя-нен ток и изход за променлив.


Множествен достъп при сателитните комуникации


Електронни цифрови измервателни уреди
Описни са устройството и принципите на работа на основни цифрови измервателни уреди.


Генераторни преобразуватели
Измервателният преобразувател е устройство, което преобразува изменението на една величина в изменение на друга. Описани са устройството и принципите на работа на два вида преобразуватели - пиезоелектрическите и термоелектрическите.


Определяне на допуските на параметри с висока степен на обобщени
Стратегията за техническо обслужване по състояние се характеризира с това, че съдържанието и периодичността на провеждане на операциите по обслужване се определят в зависимост от действителното техническо състоя-ние на апаратурата в дадения момент.