Хон. проф. д-р инж. Димитър Салтиров Димитровабв

Хон. проф. д-р  инж. Димитър Салтиров Димитров

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, стая 406

Телефон: 054 830495 вътр.196

Email: saltirov@shu.bg

Приемно време: Вторник 13-15

Завършен университет, специалност

ВВУАПВО "П. Волов" - Шумен, магистър инж. по радиотехника, специалност - радиолокация и радионавигация;

ВА "Г.С. Раковски" - София, магистър по военно дело;

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", магистър по икономика, специалност - счетоводство и контрол

Месторабота преди постъпване в ШУ

ВВУАПВО "П. Волов" - Шумен

Заемани академични длъжности

асистент - 1984

главен асистент - 1990

доцент - 2000 по научна специалност 05.12.01 Организация и управление на въоръжените сили (

доцент - 2007 по научна специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (администрация и управление)

професор - 2012

Придобити научни степени

доктор - 1999

Водени лекции и/или упражнения

Водени лекции: Основи на управлението; Държавно и местно управление; Управление на човешките ресурси; Отбранително-мобилизационна подготовка; Управление на иновациите; Бизнеспланиране; Планиране и прогнозиране; Управление на проекти в туризма; Международни туристически пазари.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Области на научни интереси

Администрация и управление - обща теория на управлението, централна и териториална администрация, управление на човешки ресурси, управление на проекти; Управление на образованието и качество на обучение във висшите училища; Икономика; Туризъм; Изследване на операциите, теория на вероятностите.

Специализации

1985 – Особености на обучението във висшите военни училища – ВА „Г.С. Раковски”

1989 – Системен анализ на военно-информационни системи - ВА „Г.С. Раковски”

2000 - Институт за изследвания и технологии на НАТО със седалище Неапол, Креативни методи за високотехнологични изследвания, курс проведен във ВА „Г.С. Раковски”

2001 – Институт за международни правни изследвания към министерството на отбраната на САЩ – Нюпорт, Оперативно право, специализация проведена във ВА „Г.С. Раковски”

Участия в международни и национални научни проекти

Национален проект: Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”. Период на проекта 2012-2014г.

Национален проект: Проект BG051RO001-3.3.07-0002 "Студентски практики".Период на проекта 2012-2014г.,

Национален проект на тема: "Състояние и тенденции на миграцията и политики за интегриране на имигранти в България" на „Института за следдипломна квалификация - Отделение при Университета за национално и световно стопанство” – София. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG EIF 2007/01-01”, ръководител на проекта: проф. д-р Катя Владимирова, УНСС. Период на проекта: юли 2009, март 2010г.

Университетски проекти: Учебна платформа за проектиране и менижиране на система за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване. Договор РД-08-203/06.03.2014г. Период на проекта: 2014г, Ръководител на проекта доц. д-р Досев, студенти 4, докторанти 1.

Учебна платформа за проектиране и менижиране на интегрирана среда, включваща системи и технологии, осигуряващи екологичност и енергийна ефективност. Договор № РД – 08-304/15.03.2013 Период на проекта: 2013г, Ръководител на проекта доц. д-р Николай Досев, студенти - 5, докторанти - 1.

Университетски проекти: Изграждане на система за контрол на достъпа чрез използване на специализирани технически средства. Договор РД-07-726 от 04.04.2012г. Период на проекта: 2012г, Ръководител на проекта проф. д-р Димитър Салтиров, студенти - 3, докторанти - 1.

2. Областен (общински) ситуационен център при управление на кризи (Методология за оценка на критичната инфра структура на общинско ниво).Договор РД-07-319 от 15.03.2011г. Ръководител на проекта доц. д-р Радослав Узунов, студенти - 5, докторанти - 2.

3. Областен (общински) ситуационен център при управление на кризи (Методика за оценка на риска при кризи породени от аварии). Договор РД-07-1132 от 15.04.2010г. Ръководител на проекта доц. д-р Генчо Сандев, студенти - 3, докторанти - 2.

4. Изграждане на Областен (общински) ситуационен център при управление на кризи. Договор РД-05-335 от 25.03.2009г. Ръководител на проекта доц. д-р Радослав Узунов, студенти - 2, докторанти - 2.

5. Система за тестово изпитване и документиране на резултатите. Договор РД-07-973 от 09.06.2008г. Ръководител на проекта доц. д-р Димитър Салтиров, студенти - 3, докторанти - 1.

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра "Противовъздушна отбрана" - ВВУАПВО "П. Волов" - Шумен.

Ръководител катедра "Противовъздушна отбрана, зенито-ракетни и радиотехнически войски" - НВУ "В. Левски".

Ръководител катедра "Управление на системите за сигурност" ШУ "Епископ Константин Преславски".

Организационна дейност

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Държавни и/или научни награди

Монографии

2012г. - Държавно и местно управление, УИ ШУ "Епископ Константин Преславски", 2012

Учебници

2012г. - Оптимизиране на управленски решения, част1 и част2, УИ ШУ \"Епископ Константин Преславски\", 2012

2007г. - Управление на човешките ресурси, УИ ШУ \"Епископ Константин Преславски

2007г. - Осигуряване на системите за сигурност, гл.1, т.6, УИ ШУ \"Епископ Константин Преславски\", 2007

2006г. - Развитие на персонала в организацията, монография, УИ ШУ \"Епископ Константин Преславски

2004г. - Държавна администрация и местно самоуправление, УИ ШУ Еп. Константин Преславски

2003г. - Oснови на управлението, УИ ШУ \"Епископ Константин Преславски

Учебни помагала

2014г. - Електронен модул, Държавна власт - законодателна и съдебна власт в Република България, ЦДО на ШУ "Еп. К. Преславски", 2014

2014г. - Електронен модул, Изпълнителна власт и изпълнителни органи в Република България, ЦДО на ШУ "Еп. К. Преславски", 2014

Статии

2016г. - Ситуационен център за управление на системата за сигурност на организацията, Годишник на ФТН, 2016

2015г. - Dimitrov D., Dimanova D., “ Financing the activities for protection from natural disasters”, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.4, 2015, ISSN 1314-9784

2012г. - Кметската институция като гарант за обществения ред, НК, НВУ „В.Левски”, Ф „А, ПВО и КИС” Шумен, 7-8.06.2012г., Сборник научни трудове от конференцията.

2012г. - Държавна служба и видове държавна служба, НК, НВУ „В.Левски”, Ф „А, ПВО и КИС” Шумен, 7-8.06.2012г., Сборник научни трудове на конференцията.

2012г. - Отговорност на държавния служител при изпълнение на служебните му задължения, НК, НВУ „В.Левски”, Ф „А, ПВО и КИС”, Шумен, 7-8.06.2012г., Сборник научни трудове от конференцията.

2011г. - Оптимизация на съотношенията между различните видове подготовка в учебния план, НК с МУ, „40 години Шуменски университет 1971-”, Сборник научни трудовена конференцията

2011г. - Избор на критерий за ефективност при вземане на решение, НК с МУ, „40 години Шуменски университет 1971-”, Сборник научни трудове на конференцията

2011г. - Теория на Бейс за вземане на решения, НК с МУ, „40 години Шуменски университет 1971-”, Сборник научни трудове на конференцията

2010г. - Значение на миграционните потоци за националната сигурност, МАТТЕХ , Сборник научни трудове, том 2

2009г. - Човешките ресурси като риск за дестабилизация на организацията, НК, ШУ “Е.К.Преславски”

2008г. - УЕБ базирана тестова система за изпитване и документиране на резултатите, НС НВУ, Фак. ”А, ПВО и КИС”

2008г. - Преценяване на човешките ресурси, НС с МУ, „В. Левски”, факултет „А, ПВО и КИС”, Шумен, Сборник научни трудове, част 3

2008г. - Определяне на потребностите от човешки ресурси, НС с МУ, „В. Левски”, факултет „А, ПВО и КИС”, Шумен, Сборник научни трудове, част 3

2007г. - Управление на човешките ресурси - анализ на данните на кандидатите, НС НВУ, Фак. ”А, ПВО и КИС”

2007г. - Организиране на персоналната дейност, НС, НВУ „В. Левски”, факултет „А, ПВО и КИС”, Шумен, Сборник научни статии от конференцията, том 3

2007г. - Мотивацията на човешките ресурси и ролята на лидера като мотиватор на екипа, НС НВУ, Фак. ”А, ПВО и КИС”

2006г. - Модел на процеса на управление и вземане на решение, НК посв. Дж. Атанасов, ШУ “Е.К.Преславски”

2006г. - Обучение на човешките ресурси, НК ВА, “Г.Раковски”-2006

2005г. - Аспекти на националната сигурност в условията на глобализиращия се свят, НК, ШУ “Е.К.Преславски”

Доклади

2016г. - Панайотова Ж., Димитров Д., Прането на пари - риск в дейността на банките, МАТТЕХ 2016, Сборник научни трудове.

2014г. - 2014г. Възможности за секретна комуникация в социалната мрежа Facebook, Годишна университетска научна конференция в НВУ "В. Левски", 04.07.2014г.

2014г. - 2014, Технологии за анализ на данните при вземане на управленски решения, НК МАТТЕХ 2014, ШУ "Епископ Константин Преславски", 20.11.2014

2013г. - Предизвикателства и перспективи пред някои елементи от националната сигурност на съвременния етап, НК на Факултет "Артилерия, ПВО и КИС", гр Шумен, 30.10.2013

2012г. - Изграждане на система за контрол на достъпа чрез използване на специализирани технически средства, НК МАТТЕХ 2012, ШУ "Епископ Константин Преславски", 22-24.11.2012

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2016г. - 2016, Становище за присъждане ОНС "доктор" в УниБИТ, гр. София

2016г. - 2016, Становище по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" във ВА "Г. С. Раковски", гр. София.

2016г. - 2016, Становище по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" във Факултет "А, ПВО и КИС" гр. Шумен, към НВУ "В. Левски", гр. В. Търново.

2016г. - 2016, Становище за присъждане НС "доктор на науките" в НВУ "В. Левски", гр. Велико Търново.

2016г. - 2016, Рецензия за присъждане на ОНС "доктор" в УниБИТ, гр. София.

2016г. - 2016, Становище по конкурс за заемане на академична длъжност "професор" в НВУ "В. Левски", гр. В. Търново.

2016г. - 2016, Становище по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" във Факултет "А, ПВО и КИС" гр. Шумен, към НВУ "В. Левски", гр. В. Търново.

2016г. - 2016, Становище по конкурс за заемане на академична длъжност "професор" в ИИНЧ-БАН, гр София.

2016г. - 2016, Становище за присъждане ОНС "доктор" в УНСС, гр. София

2016г. - 2016, Становище по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" във Факултет "А, ПВО и КИС" гр. Шумен, към НВУ "В. Левски", гр. В. Търново.

2016г. - 2016, Становище по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в УНСС, гр. София.

2016г. - 2016, Становище по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в ШУ "Еп. К. Преславски", гр. Шумен.

2015г. - 2015г. Рецензия по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски".

2015г. - 2015г. Становище по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски".

2014г. - 2014г. Становище за присъждане на ОНС "доктор" в УниБИТ, гр. София.

2014г. - Рецензия за присъждане на ОНС "доктор" във факултет "Артилерия, ПВО и КИС" при НВУ "В. Левски", гр. Велико Търново, 2014

2013г. - Становище за по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в НВУ "В.Левски" , Велико Търново, 2012.

2013г. - 2013г. Рецензия за присъждане на ОНС "доктор" в НВУ "В. Левски", гр. Велико Търново, 2013

2012г. - 2012г. Рецензия по конкурс за заемане на академична длъжност "професор" в Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски",2012.

Цитирания

2016г. - Салтиров Д., 1) Анализ на ползите и разходите при формиране на човешкия капитал, НТр. на ПК гр. Добрич, 2010, стр. 176-182.; 2) Аспекти на националната сигурност в условията на глобализиращия се свят, НК, ШУ “Е.К.Преславски”; 3) Обучение на човешките ресурси, НК ВА, “Г.Раковски”. Цитирано от Св. Стоянов в Археологическо документиране на обект "Производствен център за металопластика", Сборник доклади от годишна НК на НВУ "В. Левски", В. Търново 2016, ISSN 1314-1937.

2015г. - Салтиров Д., Управление на човешките ресурси, УИ ШУ \"Епископ Константин Преславски, цитирано в Тодорова, К. и др. Възможности за усъвършенстване управлението на административния персонал на „Алкомет” АД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 550 – 572.

2015г. - Салтиров Д., Управление на човешките ресурси, УИ ШУ \"Епископ Константин Преславски. Цитирано в: Исмаилова. Б. Състояние и проблеми в управлението на човешките ресурси в ”Лисец” ООД гр. Омуртаг // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 675 – 683.

2015г. - Салтиров Д., Избор на критерии за ефективност при вземане на решения\НК "40 години ШУ" 2011, цитирано в Диманова Д. дисертация на тема: Ситуационно моделиране на факторите и процесите при управление на кризи" 2015г.

2014г. - Салтиров Д., Обучение на персонала в организацията, НТр. на ПК гр. Добрич, 2010, стр. 170-176; Салтиров Д. Анализ на ползите и разходите при формиране на човешкия капитал, НТр. на ПК гр. Добрич, 2010, стр. 176-182. Цитирано в: "Бележки върху логистиката в музейната осигуреност" от Стоянов Св., Сборник с доклади от МНК "Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи", стр. 99, 25-27.06.2014г., Шумен

2014г. - Салтиров Д., Предизвикателства и перспективи пред някои елементи от националната сигурност на съвременния етап, НК на Факултет "Артилерия, ПВО и КИС", гр Шумен, 30.10.2013г. Цитирано в: Диманова Д,. Лалев Хр., Модел за честотата на екстремни температури, НК МАТТЕХ 2014, ШУ "Еп. К. Преславски", 20.11.2014г.

2014г. - Saltirov D. "Building contolled approach systems using specialized technical resources.", MATTEX 2012, Shumen University, цитирано в "Climate change as a factor of security", Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.2, 2014, ISSN 1314-9784

2013г. - Салтиров Д., Изграждане на система за контрол на достъпа чрез използване на специализирани технически средства, НК МАТТЕХ 2012, ШУ "Епископ Константин Преславски", 22-24.11.2012, Цитирано в: Диманова Д., "Възможни подходи при управление на кризи", доклад на НК в Рига, Латвия, 16-22.07.2013г.

2012г. - Салтиров Д., Приложение на теоретико-игрови методи за решаване на практически задачи за оценка на възможностите на радиоелектронните средства при изграждане на системата за управление на огъня на ПВО, Трудове на ВА “Г.Раковски”-2000. Цитирано в: Атанасов А., Необходими оперативни способности на групировка за противовъздушна отбрана при прикрития на обекти от критичната инфраструктура. Дисертация за придобиване ОНС „доктор”, 2012г., НВУ "В. Левски" гр. Велико Търново.

2012г. - Салтиров Д., Приложение на метода на динамичното програмиране за анализ на динамична система отбрана-нападение в ПВО, Трудове на ВА “Г.Раковски”-2000 Цитирано в: Атанасов А., Необходими оперативни способности на групировка за противовъздушна отбрана при прикрития на обекти от критичната инфраструктура. Дисертация за придобиване ОНС „доктор”, 2012г., НВУ "В. Левски" гр. Велико Търново.

2012г. - Салтиров Д., Аспекти на националната сигурност в условията на глобализиращият се свят, НК с МУ, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Научни трудове на конференцията, 2005. Цитирано в: Десев Х., Определяне на техногенната и екологическа безопасност чрез количествена оценка на риска, НК, НВУ „В. Левски” – Факултет „А, ПВО и КИС”, Шумен, 7-8 юни 2012.

2012г. - Салтиров Д., Избор на критерий за ефективност при вземане на решение, НК с МУ, „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Сборник научни трудове на конференцията, 2011. Цитирано в: Десев Х., Определяне на техногенната и екологическа безопасност чрез количествена оценка на риска, НК, НВУ „В. Левски” – Факултет „А, ПВО и КИС”, Шумен, 7-8 юни 2012.

2012г. - Салтиров Д., Особености в използването на някои режими на работа на ВЗРК, НС ВВУАПВО "П. Волов", 2001. Цитирано в: Атанасов А., Безпилотни летателни апарати с тактическо и стратегическо предназначение, ЮНК по повод 10 години от създаването на НВУ "В. Левски", НВУ „В. Левски”, 14-15 юни 2012 г. гр. Велико Търново.

2012г. - Салтиров Д., Управление на огъня на зенитно-ракетните комплекси, монография, изд. ВВУАПВО, 2002 Цитирано в: Атанасов А., Безпилотни летателни апарати с тактическо и стратегическо предназначение, ЮНК по повод 10 години от създаването на НВУ "В. Левски", НВУ „В. Левски”, 14-15 юни 2012 г. гр. Велико Търново.

2011г. - Салтиров Д., Държавна администрация и местно самоуправление. Цикъл лекции, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. Цитирано в: Стоянов Св., Нива в администрациите и категория на длъжностите в българската държавна администрация, Сборник от Национална научна конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011” – 13-14 септември, 2011г., гр. Шумен.

2011г. - Салтиров Д., Определяне на потребностите от човешки ресурси, НС, НВУ „В.Левски”, Ф „А, ПВО и КИС” Цитирано в: Колева К., Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза, Сборник научни трудове на ФХН, ШУ„Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011.

2011г. - Салтиров Д., Обучение на персонала в организацията, Научни трудове, том4, Педагогически колеж Добрич, УИ, „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009. Цитирано в: Колева К., Управление на човешките ресурси в условията на икономическа криза, Сборник научни трудове на ФХН, ШУ„Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011.

2010г. - Салтиров Д., Методика за военновременно планиране, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 2006. Цитирано в: Узунов Р. Областен /общински/ ситуационен център при управление на кризи, Сборник научни трудове МАТТЕХ, том 2, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 2010.

2010г. - Салтиров Д., Модел на процеса на управление и вземане на решение, НС ФМИ, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 2003 Цитирано в: Узунов Р. Областен /общински/ ситуационен център при управление на кризи, Сборник научни трудове МАТТЕХ, том 2, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 2010.

2007г. - Салтиров Д., Държавна администрация и местно самоуправление, Цикъл лекции, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. Цитирано в Стоянов Св., Българската държавна администрация – структура и функции, Сборник от ХVІІІ „Епископ-Константинови четения” - „Vivat academia” – 19-20 май 2007, гр. Шумен

2007г. - Салтиров Д., Основи на управлението, УИ „Еп. Константин Преславски” 2004 Цитирано в: Стоянов Св., Администра- цията на изпълнителната власт в българия – структура и функции, Сборник от Четвърта национална НК „Търговище и търговищкия край в българската история”, посветена на 80-годишния юбилей на проф. Димитър Овчаров – 29-30 септември 2007, гр. Търговище