КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Проф. д-р Добромир Жечев Добревабв

Проф. д-р  Добромир Жечев Добрев

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус D, стая 3

Телефон: 054 830495 вътр.208

Email: ddobrev68@gmail.com, d.j.dobrev@shu.bg

Приемно време: ...Вторник от 10 до 12 часа

Завършен университет, специалност

Санкт-Петербургски държавен университет, специалност "Философ,преподавател по философия и социално-политически дисциплини".

Месторабота преди постъпване в ШУ

Преподавател по философия във ХГ"Йоан- Екзарх Български"

Директор на ХГ"Йоан-Екзарх Български"

Директор на СОУ"Йоан-Екзарх Български"

Началник на Регионален инспекторат по образование гр.Шумен

Заемани академични длъжности

Доцент - ШУ "Еп. К. Преславски", 2004 г.

Професор - ШУ "Еп. К. Преславски", 2017 г.

Придобити научни степени

Доктор по философия - ШУ "Еп. К. Преславски", 1998 г.

Водени лекции и/или упражнения

Етика

Естетика

Политология

История на религиите

Философия

Политическа антропология

Области на научни интереси

Етика

Политология

Руска религиозна философия

Участия в международни и национални научни проекти

Участие като "регионален координатор" в проекта на МОН - "УСПЕХ"

Участие като "регионален координатор" в проекта на МОН - "Подобряване качеството на обучение в средищните училища".

2009 – “Магията на интерактивната дъска. Европейска реалност в училищата”. Секторна програма „Коменски”. Дейност „Регионални партньорства”. Ръководител доц. Д. Добрев. Министерство на образованието, младежта и науката.

2011 – 1."Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" BG 051PO001-3.1.06 По оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Регионален координатор доц. Д. Добрев. Министерство на образованието, младежта и науката.

2.Проект BG051PO001-4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора" По оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Регионален координатор доц. Д. Добрев. Министерство на образованието, младежта и науката.

1. Университетски проекти: Учебна платформа за проектиране и менижиране на система за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване. Договор РД-08-203/06.03.2014г. Период на проекта: 2014г, Ръководител на проекта доц. д-р Досев, студенти 4, докторанти 1.

2. Университетски проект "Ситуационен център за управление на системата за сигурност на организацията". Период на проекта: 2015г, Ръководител на проекта проф. д-р Димитър Салтиров. 2015 Договор № РД – 08-312/13.03.2015г.

3.Университетски проект ”СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ И РЕАГИРАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ - НАВОДНЕНИЯ” - вх. № РД-08-114/08.02.2016. Ръководител доц. д-р Христо Атанасов Христов.

4. Университетски проект 6: „Създаване на пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електро енергетика)“. Договор № РД-08-77/03.02.2017 г. Период на проекта - 2017 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

5. Университетски проект: „Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност”. Договор № РД-08-144/08.02.2018 г. Период на проекта - 2018 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

Заемани ръководни позиции

Директор на училище.

Началник на РИО гр.Шумен

Дисертации

1997г. - Николай Бердяев и екзистенциалната криза на европейският дух - 1997 г.

Монографии

2018г. - Европа - философия и политика. Издателство "Просвета", С., 2018, 148 с. ISBN 978-954-01-3785-8

2016г. - Философия на западния модел за сигурност през XXI век - Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" , Шумен, 2016, 151 с. ISBN 978-619-201-076-8

2011г. - - Етическите търсения на Николай Бердяев. Изд. "Химера", Шумен, 2011, 201 с. ISBN 978-954-9775-59-4

2002г. - Социално-политически възгледи на Вл. Соловьов- изд. “Антос”, гр. Шумен - 2002 г.

2000г. - Доброто във философията всеединството – гр. Шумен, 2000 г.

1999г. - Криза на европейската култура. Изд. “Антос”, Шумен 1999, 194 с. ISBN 954-8901-32-X

Учебници

2014г. - Лекции по политология - Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен – 2014, 106 с. ISBN 978-954-577-960-2

Студии

2016г. - Владимир Соловьов - Човешката социалност пречупена през призмата на нравствеността (национализъм, престъпност, икономика, война и право). - Философия, 1, 2016 . 73-91.

2015г. - Философия на западната система за сигурност и нейните основни опоненти.- Философия, 3, 2015, с.239-260.

Статии

2019г. - Свободата в контекста на руската етическа парадигма / част I / - Философия, 2, 2019. 156-165. ISSN 0861 - 6302.

2019г. - Свободата в контекста на руската етическа парадигма - част II - Философия, 3, 2019. 274-283. ISSN 0861 - 6302.

2019г. - Сблъсъкът култура–цивилизация и есхатологическото решение на Николай Бердяев. В : Идей идеали – възход и крушения. Русе, 2019, с. 68.

2018г. - Френската революция и новите идейни парадигми на модерността. - Философия, 2, 2018. с.160-171.

2018г. - Европейският цивилизационен дискурс и сигурността.Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018

2017г. - China and the USA. - В Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Технически науки, 2017 г.

2017г. - Красотата и любовта в света на Владимир Соловьов - Философия, 4, 2017. 453-464

2016г. - Западът и Китай. - В:Сборник научни трудове MATTEX 2016 Т.2

2016г. - Николай Бердяев и рицарската алтернатива на буржоазния свят. - Философия, 2, 2016.

2016г. - Сборника "Вехи" и руската интелигенция. В годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Технически науки, 2016.

2016г. - Париж, петък 13. - Любословие, 2016, №16.

2016г. - Дългият път на Турция към Европа. - В Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Технически науки, 2016.

2016г. - Мултикултурни проблеми в Западния свят. В Годишник на Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски". Технически науки, 2016 г.

2016г. - Machine and man - existential discourses - SocioBrains, 22, 2016, 52-59.

2015г. - САЩ и Европа в началото на новото хилядолетие: геополитическо партьорство и съперничество. - Геополитика, 4, 2015, с.101-109.

2015г. - Предизвикателствата пред либерално-демократическия модел на Запада.- В: Философията в следпостмодерна ситуация - приложения и перспективи. Велико Търново, 2014, с.22-26.

2014г. - Дискурси върху политическата философия на XX век. - В: Философия. С., 2014, кн. 2, 156-163

2013г. - Свободата и мястото на доброто в руската религиозна философия /кратък обзор/ - В: Философия, книжка 1.София, 2013, 100-110

2012г. - Болшевишките нюанси на руската революция през погледа на Николай Бердяев. – В: Борба, книжка двеста и втора.Чикаго, Юли 2012, 16-18.

2009г. - Няколко бележки върху етиката на творчеството на Николай Бердяев. – В: Любословие, Шумен, 2009, 128-135.

2003г. - Църквата и политиката като дискурс на съвременността – В: XXI век -наследство и перспективи. Варна, 2003, 200-208.

2001г. - Die Ergebnisse der Renaissanse - Die Widerspiegelung der Philosophie von Nikolai Berdjaev. - Europa Forum Philosophie. Buletin 45, Minden - 2001, 3-9.

2001г. - . Измеренията на XX век като следствие от Ренесанса. - В: XX век – минало и алтернативи. Варна, 2001.

Доклади

2017г. - Човешката свобода и концепцията за ада на Николай Бердяев. Доклад изнесен пред Международна научна конференция, организирана от РБ "Любен Каравелов" гр.Русе, 25-26 април 2017.

Цитирания

2019г. - Добрев, Д. Европа Философия и политика. С., 2018, с. 113. Цит. в:Атанасова, А. Революциите в Русия - Изток и Запад. – История, №2, 2019, 164–182.

2018г. - Добрев, Д., Европа – философия и политика. Издателство „Просвета-София“, ISBN 978-954-01-3785-8, 2018 г. Добрев, Д., Философия на западния модел за сигурност през 21. век. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-076-8, 2016 г. Цитирано в: Boyanov, P., Hristo, Hr., implementation of the footprinting and reconnaissance cyber-attacks against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018

2018г. - Добрев, Д., Европа – философия и политика. Издателство „Просвета-София“, ISBN 978-954-01-3785-8, 2018 г. Добрев, Д., Философия на западния модел за сигурност през 21. век. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-076-8, 2016 г. Цитирано в: Boyanov, P., Hristo, Hr., Implementation of information system cyber-attacks against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2018г. - Добрев, Д., Философия на западния модел за сигурност през 21. век. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-076-8, 2016 г Цитирано в: Диманова, Д., Кузманов, З., Управление на риска в информационната сигурност. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018

2018г. - Добрев, Д., Философия на западния модел за сигурност през 21. век. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-076-8, 2016 г. Цитирано в: Кантарджиев, И., Станев, Ст., Христов, Х., Относно финансовото осигуряване на дейността на фирмено контраразузнавателно звено. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018

2018г. - Добрев, Д., Европа – философия и политика. Издателство „Просвета-София“, ISBN 978-954-01-3785-8, 2018 г. Добрев, Д., Философия на западния модел за сигурност през 21. век. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-076-8, 2016 г. Цитирано в: Христов, Л., Станев, Ст., Христов, Х., Средства за защита на чувствителната информация на фирмата от вътрешни зложелатели (инсайдери). Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018

2018г. - Добрев, Д., Европа – философия и политика. Издателство „Просвета-София“, ISBN 978-954-01-3785-8, 2018 г. Добрев, Д., Философия на западния модел за сигурност през 21. век. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-076-8, 2016 г Цитирано в: Досев, Н., Петров, В., Съвременни тенденции и аспекти на информационната сигурност в автоматизираните информационни системи и мрежи (аис/м). Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018

2018г. - Добрев, Д., Европа – философия и политика. Издателство „Просвета-София“, ISBN 978-954-01-3785-8, 2018 г. Добрев, Д., Философия на западния модел за сигурност през 21. век. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-076-8, 2016 г. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of social engineering cyber-attack against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2018г. - Добрев, Д., Европа – философия и политика. Издателство „Просвета-София“, ISBN 978-954-01-3785-8, 2018 г. Добрев, Д., Философия на западния модел за сигурност през 21. век. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-076-8, 2016 г Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of cyber-attacks against web servers and web applications. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2018г. - Добрев, Д., Европа – философия и политика. Издателство „Просвета-София“, ISBN 978-954-01-3785-8, 2018 г. Добрев, Д., Философия на западния модел за сигурност през 21. век. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-076-8, 2016 г. Цитирано в: Boyanov, P., Raynov, V., Identification of the main types and phases of modern cyber-attacks and their use for identifying weaknesses in computer networks and systems in the regional governance of regional directorates of interior. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2017г. - Добрев, Д. Етическите търсения на Николай Бердяев. Шумен, 2010, с. 29. Цитирано в: Бойчев, Б. Свободата: между всепозволеността и осъдеността. – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е? Сборник доклади от международна научна конференция, 2017, Русе, с. 57.

2017г. - Добрев, Д. Етическите търсения на Николай Бердяев. Шумен, 2010, с. 41. Цитирано в: Бойчев, Б. Свободата: между всепозволеността и осъдеността. – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е? Сборник доклади от международна научна конференция, 2017, Русе, с. 59.

2017г. - Добрев, Д. Философия на западния модел за сигурност. Шумен, 2016, с. 72. Цитирано в: Исаев, Г. България в европейския съюз като пространство на свобода, сигурност и правосъдие. - В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е? Сборник доклади от международна научна конференция, 2017, Русе, с. 187.

2016г. - Добрев, Д. Кризата на Европейската култура. Шумен, 1999, с. 99, Цит. в Атанасова, А. Руските революции през погледа на Николай Бердяев - История, 5, 2016, 526-548.

2015г. - Д.Добрев "Кризата на европейската култура" . Шумен 1999. Цитирано в: Атанасова, А. "На бунището на историята!" - В: Истрикии. Т. 8, Шумен, 2015, с. 145.