Ас. инж. Илия Христов Илиевабв

Ас.  инж. Илия Христов Илиев

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 425

Телефон: 0897414370

Email: ili_geo@mail.bg, i.h.iliev@shu.bg

Приемно време: 10-12 часа всеки четвъртък

Завършен университет, специалност

ВНВАУ "Г.Димитров" гр. Шумен

"Геодезия,картография и фотограметрия"

Месторабота преди постъпване в ШУ

ВВАУ "П Волов" Шумен,кат.Геодезия

Заемани академични длъжности

до 1999г-гл. асистент кат. Геодезия ВВАУ "П Волов" Шумен

2011г-ас кат. Геодезия Технически факултет

Водени лекции и/или упражнения

Геодезия

Инженерна геодезия

Регулации и вертикално планиране

Пътища и водно дело

Учебници

2012г. - Ръководство за проектиране на участък от път

Учебни помагала

2014г. - Електронен модул "Упражнения към пронеждане на учебна практика по Геодезия"

2013г. - Ръководство за провеждане на учебна практика по геодезия І част

1995г. - 1995г. - в съавторство “Бележник на командира на топогеодезичното отделение” – МО

1995г. - 1995г. - в съавторство “Бележник на командира на топогеодезичното отделение” – МО

Статии

1998г. - 1998г. - Андреев А., Илиев, И. Цифрова картографска информация за създаване на симулативни елементи при работата на командирите на АСУО . Технически бюлетин на ВТС, бр. 1, София, 1998, стр.125 -130.

1989г. - 1989г. - Андреев А., Илиев, И. Съвременни навигационни системи. Сп. „Армейски преглед”, бр. 12/1989, стр. 108-111.

Доклади

2015г. - "Реализация на дипломирани студенти специалност Геодезия"

1989г. - 1989г. - Андреев А., Илиев, И. Спътникови навигационни системи. 7 с. НС „Космически технологичен трансфер” – Шумен, април 1989.

1989г. - 1989г. - Андреев А., Илиев И., Дачев, Ю. Създаване на планово-височинна геодезическа основа за аерофототриангулация с импулсни лазерни далекомери (ИЛД). 8 с. НС СНРБ, ВНВАУ и ВПИ, Шумен, декември 1989.