Доц. д-р Нели Стойчева Димитроваабв

Доц. д-р  Нели Стойчева Димитрова

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 502

Телефон: 0887398014

Email: n.dimitrova@shu.bg n.dimitrova@ittd.acad.bg,

Приемно време: сряда от 13.00 до 17.00

Завършен университет, специалност

1995 - 1999 г. Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" - специалност: Педагогика на обучението по техника и технологии

Месторабота преди постъпване в ШУ

1999 - 2001 учител по Хранително-вкусови технологии в Професионална гимназия по Облекло и обществено хранене - Шумен

Заемани академични длъжности

2001 - 2005 редовен докторант

2005 - 2007 асистент

2007 - 2012 главен асистент

2012 - доцент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по технологии), Шуменски университет, Педагогически факултет, шифър 05.07.03

Придобити научни степени

2006 - доктор по шифър: 05.07.03 (Методика на обучението по технологични и технически дейности), СНС по Педагогика при ВАК

Водени лекции и/или упражнения

Факултет по Технически науки

- Инженерна логистика I част

- Стандартизация и управление на качеството

- Теория и управление на материалните потоци

- Надеждност на техническите системи в логистиката

- Изследване на операциите в логистиката

Педагогически факултет и ДИКПО - Варна:

- Акмеология

- Педагогическата дейност в технологичното обучение -

- Педагогика на технологичната подготовка

- Методика на обучението по технологии

- Функционална грамотност на личността

- Текуща педагогическа практика по Методика на обучението по технологии

- Предипломна педагогическа практика по Методика на обучението по технологии

Колеж - Добрич:

- Методика за формиране на начална технологична култура в детската градина

- Методика на обучението по Технологии и предприемачество

- Занимателни конструктивни игри

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

2014 - University College VIVES - Kortrijk, Belgium

2016 - IESF - Instituto de Estudos Superiores de Fafe - Portugal

2017 - Wszechnica Swietokrzyska (Holy Cross University), Kielce, Poland

Области на научни интереси

- Логистика, Теория на управлението, Логистични решения

- Aкмеология, Акмеологически подход в педагогическата дейност, Функционална грамотност на личността

- Технологии и предприемачество

Специализации

Свидетелство №Ш – 205/04.06.2010 издадено от Българо-американска комисия за образователен обмен - Fulbright за IV ниво по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Получен сертификат след завършен курс по Статистически анализ на данни с SPSS към Център за обучение при Българска академия на науките – 06.20.2004

Участия в международни и национални научни проекти

Международни научни проекти:

2016 г. - participant in project of Erasmus+: F. L. A. G. – For Learners Around the Globe, (член на екипа към III ОУ „Димитър Благоев – Шумен).

2016г. – participant in project of Erasmus+: HELP-ME - Higher European Learning by Prevention GAME 2014-1-IT02-KA200-004149 - expert of NGO “Democratic Association “Iskam da znam (I want to know)” – partners: Bulgaria, Italia, Greece, Romania, Turkey.

Национални научни проекти:

2017 г. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза II и Фаза III“ - Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

2016 г. - Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ - Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

2014 - Ръководител на проект BG051PO001-3.1.03-0001 ОП „Развитие на човешките ресурси“ „Квалификация на педагогическите специалисти“ - Обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години”

2013 - Ръководител на проект BG051PO001-3.1.03-0001 ОП „Развитие на човешките ресурси“- „Квалификация на педагогическите специалисти“- Обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години”

2013 - Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“: Тема: Обучение на педагогически специалисти от детски градини и училища за работа с деца и ученици със специални образователни потребности” МОН ;2013 г.

2013 - Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013 г.;

2013 - Министерство на образованието, младежта и науката; Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „ Студентски практики» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013.

2012 - Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»; Проект № BG051РО001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ „Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение” 2012-2014 – разработка на модули за обучение.

2003 - Проект по договор № 39/25.06.03 на тема “Междууниверситетски център за обмен на педагогическа информация и технологичен опит”, към център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” (КСОУВО), успешно завършен през 2004г.

Вътрешноуниверситетски проекти:

2018 г. - Научен проект на ШУ № РД-08-117/06.02.2018 г. "Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи"

2017 г. - Научен проект на ШУ № РД-10-611/27.02/ 2017 г. на тема: „Интегративността в обучението” към фонд „Научни изследвания“ на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО, гр. Варна

2016 г.- Научно-изследователски проект на ШУ № РД-08-131/08.02.2016 Тема: Иновации в образователните технологии

2015 г. - Научен проект на ШУ РД-08-298/12.03.2015 Тема: Иновации в преддучилищното и начално образование”

2014 г. - Научен проект на ШУ РД-08-256/14.03.2014 Тема: ”Образователни технологии”;

2013 г. - Научно-изследователски проект „Иновации в технологичното обучение” 2013 г.

2012 г. - Научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на вх. № РД -05-288/05.03.2012 г., по договор № РД-07-747/05.04.2012 г. Тема: ”Образователните технологии в технологичното обучение”

2011 г.– научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на тема: „Иновации в професионалното образование”

2010 г. - научен проект на ШУ РД-05-398/24.03.2010 г. на тема: Иновации в технологичното обучение и професионалното образование

2009 г. - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2009 на тема: „Иновации в технологичното обучение”

2008 г. - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2008 на тема: „Иновационни техники и технологии в обучението”

Заемани ръководни позиции

в.и.д. зам. декан на Факултета по технически науки - февруари 2019 г.

Директор на Център за международно сътрудничество - от септември 2018 г.

Организационна дейност

Зам. редактор на списание – SocioBrains - International Scientific Refereed Indexed Online Journal With Impact Factor

Член на Университетската Комисия по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академическия състав - 2017 г.

Членства в научни организации

От 2003 г. до момента пълноправен член на Международната асоциация по технологично обучение – International Technology and Engineering Education Association (ITEEA) ID No: 38494.

От 2008 до момента пълноправен член на Европейска асоциация за научни изследвания в образованието – European Science Education Research Association (ESERA) ID No: 1054.

От 2009 до момента член на Съюза на учените в България ID No: 13513

Дисертации

2006г. - Изграждане на функционална грамотност на личността чрез технологичното обучение в общообразователната подготовка: Автореферат. 2006 стр. 41Шифър: 05.07.03 Методика на обучението по технологични и технически дейности

Книги

2016г. - Димитрова, Н., Книга за учителя по Технологии и предприемачество за 5 клас. ИК „Анубис” ООД, Издателство „Булвест 200”, Фундация „Джуниар Ачивмънт България”, 2016 (в съавторство с С. Плачк ов, М. Кавданска, В. Петров, М. Делинешева, Д. Арнаудова), (94 с.)

Монографии

2018г. - Ризов, И., М. Минчева – Ризова, Н. Димитров, Пренареждане съобразно целостта. Онтодидактически аспекти на интегративността в обучението Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ 2018 ISBN 978-619-201-270-0, стр. 253

2018г. - Функционална грамотност на подрастващите през призмата на технологичното обучение. УИ „Еп. К. Преславски“, 2018 ISBN 978-619-201-258-8

2016г. - Науката Акмеология. УИ „ЕП. К. Преславски“, ISBN 978-619-201-144-4, 2016, с.191,

Учебници

2018г. - Методика на обучението по „Технологии и предприемачество“ (прогимназиален етап). УИ „Еп. К. Преславски“, 2018 ISBN 978-619-201-259-5

2016г. - Димитрова, Н., Технологии и предприемачество 5 клас. ИК „Анубис” ООД, Издателство „Булвест 200”, Фундация „Джуниар Ачивмънт България”, 2016 (в съавторство със С. Плачков, М. Кавданска, В. Петров, М. Делинешева, Д. Арнаудова), (105 с.)

2014г. - Димитрова, Н., Технологично обучение и функционална грамотност. УИ “Епископ Константин Преславски” ISBN 978-954-577-957-2 - e-book

2011г. - Димитрова, Н., Велчева, К., Педагогическа практика – дидактически, методически и приложни аспекти. УИ “Епископ Константин Преславски” ISBN 978-954-577-597-0 (88 с.)

2009г. - Димитрова, Н., Педагогика на технологичната подготовка. Издателство „Фабер”. Шумен ISBN 978-954-400-210-7 (с. 296)

2009г. - Димитрова, Н., Глава Трета: Машинни елементи и механизми; в учебник Техническа механика; Шумен ISBN 978-954-400-215-2

2008г. - Димитрова, Н., Глава шеста: Основи на метрологичното осигуряване; Приложение в гнига: Теоретични основи на метрологията и метрологичното осигуряване. Метрология, измервателна техника и пускане в действие на средствата за измерване УИ “Е. К. Преславски”, Шумен, ISBN 978-954-557-503-1; (стр. 360-466)

Учебни помагала

2017г. - Димитрова, Н., В. Петров, М. Кавданска, И. Генова. Работни листове по технологии и предприемачество за 6. Клас. Съвместно издание на ИК Анубис, издателство Булвест 2000 и фондация Джуниър Ачийвмънт България. ISBN:978-619-215-114-0; 978-954-18-1142-9; 978-954-8421, 32 стр.

2017г. - Димитрова, Н., В. Петров, М. Кавданска, И. Генова. Работни листове по технологии и предприемачество за 5. Клас. Съвместно издание на ИК Анубис, издателство Булвест 2000 и фондация Джуниър Ачийвмънт България. ISBN:978-619-215-102-7; 978-954-18-1065-1; 32 стр.

2014г. - Димитрова, Н., Петров, В., Генова, И., Работни листове по Домашна техника и иконoмика за 5 клас. ИК „Анубис” ООД 978-954-426-957-9 (24 с.)

2014г. - Димитрова, Н., Петров, В., Генова, И., Работни листове по Домашна техника и иконoмика за 6 клас. ИК „Анубис” ООД ISBN: 978-954-426-951-7 (24 с.)

2011г. - Димитрова, Н., Велчева, К., Петкова, С., Портфолио на педагогическата практика по технологично обучение и професионално образование. УИ “Епископ Константин Преславски” ISBN: 978-954-577-598-7 (252 с.)

2010г. - Димитрова, Н., Методическо ръководство по технологично обучение Издателство „Фабер”. Шумен ISBN 978-954-400-373-9 (174 с.)

2009г. - Димитрова, Н., Цанкова, М., Интеграция при методическата подготовка на бъдещи учители (методическо ръководство) Издателство „Фабер”. Шумен ISBN 978-954-400-211-4; (152 с.)

2009г. - Димитрова, Н., Лабораторни упражния 2, 3 и 4; Курсова задача 4 в Ръководство по инженерна графика. Издателство „Фабер”. Шумен ISBN 978-954-400-209-1

2002г. - Димитрова, Н., Ръководство за обучение по педагогическа практика на студентите от специалност "Педагогика на обучението по техника и технологии". – Шумен, 2002.– 53 с. (в съавт. с Т. Фадеева и К.Велчева)

Студии

2016г. - Dimitrova, N., Professional and personal characteristics of the technology education teacher /study/. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 ISSUE 28, December 2016 Pp 22 – 42 www.sociobrains.com

2013г. - Dimitrova. N., Construction Functional literacy through technology education. Journal Scientific and Applied Research. Volume 4, 2013, ISSN 1314-6289, Association Scientific and Applied Research, International Journal, лицензиран в EBSCO , USA pp 32-53

Статии

2018г. - Dimitrova, N., Characteristics of the contemporary teacher. International Journal Acta pedagogica. Vol. 1, 2018

2018г. - Stoyanov, Sv., N. Dimitrova, More to brief historical review of logistics, Sociobrains. International scientific refereed online journal with impact factor, ISSUE 47, JULY 2018

2018г. - Димитрова, Н., Характеристика на ефективността на логистичните решения. МАТТЕХ 2018, ISSN: 1314-3921

2017г. - Dimitrova, N., Characteristics of the school subject “technology and entrepreneurship” in k-1 Bulgarian systems (primary school) for the implementation of integrative links. Knowledge. International Journal Scientific and Applicative Papers, V19.2; Education and Social Sciences, 2017 ISSN 2545 – 4439 pp 495 – 504

2016г. - Dimitrova, N., Realization System of Technology Education. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 20, APRIL 2016 pp 33 – 39 WWW.SOCIOBRAINS.COM

2016г. - Димитрова, Н., Приносът на технологичното обучение за съхраняване на българските национални традиции. Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХ D, 2016, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен, стр. 686-691

2016г. - Dimitrova, N., Motivation for effective learning in students at the university International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 ISSUE 22, June 2016 www.sociobrains.com pp. 32 – 38

2016г. - Dimitrova, N., Observation for Using a portfolio as educational technology in teaching practice of students at the university. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 ISSUE 22, June 2016 www.sociobrains.com pp. 39 – 45

2016г. - Dimitrova, N., Analysis of the terms "acme in the teaching profession" and "professionalism of teacher". International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 ISSUE 27, Nevember 2016 www.sociobrains.com pp. 32 – 38

2015г. - Dimitrova, N., Specific approaches for the construction of functional literacy through technology training. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 7, MARCH 2015 PP. 64-68 WWW.SOCIOBRAINS.COM

2015г. - Dimitrova, N.,DIDACTIC TECHNOLOGY FOR APPLICATIONS OF INTERACTIVE METHODS IN TECHNOLOGICAL EDUCATION AS AN ELEMENT OF AKMEOLOGY. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 5, JANUARY 2015 PP. 27-33 WWW.SOCIOBRAINS.COM

2015г. - Tsankova, M., N. Dimitrova. Application of problem situations in an integrated lesson "circle of materials" in the school subjects „home and equipment" and "man and nature" in 4-th class of primary school (P 4 or K-4). INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 7, MARCH 2015 PP. 42-48 WWW.SOCIOBRAINS.COM

2015г. - Dimitrova, N., Research of functional literacy as a new concept in the scientific knowledge. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 7, MARCH 2015 PP. 58-63 WWW.SOCIOBRAINS.COM

2015г. - Dimitrova, N., Basic features of akmeology in teachers education. Knowledge. International Journal Scientific and Applicative Papers, V10/1; 2015 ISSN 1857-92 pp 194 - 198

2015г. - Dimitrova, N., Application of modern approaches for training of students. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 13, SEPTEMBER 2015 pp 18 – 21 WWW.SOCIOBRAINS.COM

2015г. - Dimitrova, N., Functional literacy – criteria to quality of educational process. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 13, SEPTEMBER 2015 pp 22 – 26, WWW.SOCIOBRAINS.COM

2015г. - Димитрова, Н., Зависимостта технологично обучение – обща и частна дидактика. В: Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХІХ D, 2015, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен.

2015г. - Dimitrova, N., The Design At The Technology Education - Immanent Component Of Functional Literacy. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 13, NOVEMBER 2015 pp 26 – 30, WWW.SOCIOBRAINS.COM

2014г. - Dimitrova, N.,INDEPENDENCE WORK OF UNIVERSITY STUDENTS AS ACMEOLOGICAL PROBLEM IN LEARNING PROCESS (ADVANTAGES AND DIASADVANTAGES). INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 1, SEPTEMBER 2014 PP. 127-132 WWW.SOCIOBRAINS.COM

2014г. - Dimitrova, N.,FACTORS DETERMINING STUDENT’S PRODUCTIVELY TRAINING LIKE ACMEOLOGICAL PROBLEM. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 1, SEPTEMBER 2014 PP. 133-138 WWW.SOCIOBRAINS.COM

2014г. - Dimitrova, N.,NATURE AND ROLE OF INNOVATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 2, OCTOBER 2014 PP. 21-25 WWW.SOCIOBRAINS.COM

2014г. - Dimitrova, N.,ROLE OF INFORMATIZATION IN TECHNOLOGICAL EDUCATION AND INFORMATION CULTURE OF STUDENTS. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 2, OCTOBER 2014 PP. 26-30 WWW.SOCIOBRAINS.COM

2014г. - Димитрова, Н., Формиране на личностни качества у студентите чрез проектно-базирано обучене като акмеологически подход. Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, Том ХХVIII D, Педагогически факултет, Ун. изд-во „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2014, стр. 497-503 ISSN 1314-6769

2014г. - Димитрова, Н., Работа по проекти като елемент от акмеологията при обучението на студентите. Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, Том ХХVIII D, Педагогически факултет, Ун. изд-во „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2014, стр. 504-511 ISSN 1314-6769

2014г. - Dimitrova, N., The competence approach in educational process as element acmeology. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 4, December 2014, pp 89 - 93 www.sociobrains.com

2014г. - Dimitrova, N., The motivation for effective study of technical and technological information assimilation. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 4, December 2014, pp 94 - 99 www.sociobrains.com

2014г. - Petkova, S., V. Vasilev, N. Dimitrova, Science can be sweet. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 3, November 2014, pp. 86-93 www.sociobrains.com

2013г. - Dimitrova, N., Formation of personal qualities students by working on projects like problem of acmeology. Journal Scientific and Applied Research. Volume 4, 2013, ISSN 1314-6289, Association Scientific and Applied Research, International Journal, лицензиран в EBSCO , USA

2013г. - Dimitrova, N., Project work as an educational technology and element of acmeology in the learning students. Journal Scientific and Applied Research. Volume 3, 2013, ISSN 1314-6289, pp 60-68, Association Scientific and Applied Research, International Journal, лицензиран в EBSCO , USA

2010г. - Димитрова, Н., Съдържание на обучението по технологии. Стандарти за технологична грамотност, разработени от Международната асоциация по технологично обучение (цели, съдържание и анализ). Сп. Посоки, бр. 1, 2010, ISSN 1310-8751

2010г. - Димитрова, Н., Характеристика на технико-технологичната грамотност, формирана чрез технологичното обучение в българската образователна система. Сп. Посоки, бр. 2, 2010, ISSN 1310-8751

Доклади

2017г. - Димитрова, Н., Характеристика на съвременния учител. Национална конференция с международно участие „ПРИРОДНИ НАУКИ 2017“ 29 септември - 1 октомври 2017 г. Шумен

2017г. - Dimitrova, N., Characteristics of the school subject “technology and entrepreneurship” in k-1 Bulgarian systems (primary school) for the implementation of integrative links. XIV International Scientific conference “The Power of Knowledge”. Promoted in Agia Triada, Greece 29.9-1.10.2017

2013г. - Димитрова, Н., За функционалната грамотност в образователния процес. Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, Том ХХVII, Педагогически факултет, Ун. изд-во „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2013, стр. 410-416

2013г. - Димитрова, Н., Kомпетентностният подход – важен елемент в образователния процес Научни трудове на колеж - добрич, том vi, 2013 г. стр.186-194

2012г. - Димитрова, Н. Компютърната анимация в часовете по „Домашна техника и икономика” – V и VІ клас (Резултати от анкетно проучване). Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, том XVI D, Педагогически факултет, Шумен, 2012, с. 387 – 395.

2012г. - Димитрова, Н. Изследване приложението на проблемните ситуации в обучението по Домашна техника и икономика в V клас Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, том XVI D, Педагогически факултет, Шумен, 2012, с. 395 – 401.

2012г. - Димитрова, Н. Характеристика на проблемно-ориентираното обучение като интерактивна образователна технология. В сборник доклади: Иновации и интерактивни технологии в образованието. София, 2012, с. 199 – 204.

2012г. - Димитрова, Н. Същност и роля на компетентностния подход в образователния процес. Научно-практически форум с международно участие. „Педагогическото образование - кариерно развитие и конкурентноспособност”. БУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас, 02-03.11.2012

2011г. - Димитрова, Н., Използване на портфолио като оразователна технология при педагогическата практика на студентите по хоспитиране. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Сборник научни трудове, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011, УИ „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2011 (стр. 421-426);

2010г. - Димитрова, Н., Модернизация на учебния процес чрез интеграция между методиката на технологичното обучение и методиката на природознанието при обучението на студенти // Годишник на Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” т. XX B 5 Природни науки Методика 2010 (стр. 65-70) (в съавт. с М. Цанкова) ISSN 1311-834X

2010г. - Димитрова, Н., Възможности на учебното съдържание за интеграция на знания и умения по Природознание и Технологично обучение // Годишник на Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” т. XX B 5 Природни науки Методика 2010 (стр. 71-77) (в съавт. с М. Цанкова) ISSN 1311-834X

2010г. - Димитрова, Н., Приложение на съвременни подходи към обучението на студентите // Годишник на Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” т. XX B 5 Природни науки Методика 2010 (стр. 84-89) ISSN 1311-834X

2010г. - Димитрова, Н., Мотивацията – критерии за развитие на личността// Годишник на Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” т. XX B 5 Природни науки Методика 2010 (стр. 78-83) ISSN 1311-834X

2010г. - Димитрова, Н., Преглед на проблема за интеграцията и практическата й реализация в съвременното училище. Иновации в образованието Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, 2010 г. ISBN 987-954-400-298-5; стр. 950-955.

2010г. - Димитрова, Н., Същност и роля на иновациите в образователния процес. Иновации в образованието Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, 2010 г. ISBN 987-954-400-298-5; стр. 947-950.

2010г. - Димитрова, Н., Преглед на проблема за интеграцията и практическата й реализация в съвременното училище. Иновации в образованието Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, 2010 г. ISBN 987-954-400-298-5; стр. 950-955 (в съавт. с М. Цанкова)

2010г. - Димитрова, Н., Информационната среда в системата на висшето образование. VIII Психологические чтения духовно-нравственное развитие молодежи в условиях трансформации российского общества. Материалы научно-практической конференции с международным участием 2-4 декабря 2010 года, Уфа – 2010. ISBN- 978-5-88064-111-2, (стр. 233-236)

2009г. - Димитрова, Н., Характеристика на технико-технологичната грамотност, формирана чрез технологичното обучение в българската образователна система. Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание 25 години педагогически факултет 15 години специалност техника и технологии. 2009, IBSN 978-954-400-229-9

2009г. - Димитрова, Н., Съдържание на обучението по технологии. Стандарти за технологична грамотност, разработени от Международната асоциация по технологично обучение (цели, съдържание и анализ). Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание 25 години педагогически факултет 15 години специалност техника и технологии. 2009, IBSN 978-954-400-229-9

2009г. - Dimitrova, N., The motivation for effective study of technical and technological information assimilation // The 5th Internationa Balkan Education and scientice congress. Edirne, Tyrkey, Volume 1, 2009, pp 585-587

2009г. - Коджейков, Р., Димитрова, Н., Червенков, Д., Система за стандартизиране на технологичното обучение. Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание 25 години педагогически факултет 15 години специалност техника и технологии. 2009, IBSN 978-954-400-229-9

2008г. - Димитрова, Н., Самостоятелната работа на студентите – предимства и недостатъци // Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” т. XVIІI B 5. Природни науки. Методика. 2008, ISSN 1311-834X, 2008, стр. 134-141

2008г. - Димитрова, Н., Информационните технологии като средство за провеждане на педагогическа практика // Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” т. XVIІI B 5. Природни науки. Методика. 2008, ISSN 1311-834X, 2008, стр. 142-146

2008г. - Димитрова, Н., Приложение на Solid Works при обучението на студентите от специалност “Техника и технологии” // Научна конференция с международно участие, посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Винсент Атанасов и Джон Фон Нойман, Шумен, 2008 ISBN 978-954-577-539-0, стр. 338-343

2008г. - Димитрова, Н., Операционализиране на целите в технологичното образование // Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” т. XІX B 5 Природни науки Методика 2008, ISSN 1311-834X, 2008, стр. 167-177

2008г. - Димитрова, Н., Принципи и системи на технологичното образование // Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” т. XІX B 5 Природни науки Методика 2008, ISSN 1311-834X, 2008, стр. 178-188

2008г. - Димитрова, Н., Мотивация за ефективно учене при студентите // Годишник на Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” т. XІX B 5 Природни науки Методика 2008, ISSN 1311-834X, 2008, стр. 189-198

2008г. - Димитрова, Н., Възможности за интегриране на гражданско образование в технологичното обучение // Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” т. XVIІI B 5. Природни науки. Методика. 2008, ISSN 1311-834X, стр. 120-123

2007г. - Димитрова, Н., Информационната култура на студентите от специалност “Техника и технологии” // Сборник научни трудове част ІІІ. Обществени науки, филологии. Шумен 2007, ISBN-13 978-954-9681-21-5 стр. 270-273;

2007г. - Димитрова, Н., Формиране и развитие на познавателната активност на студентите чрез самостоятелна работа // Международна научна конференция Унитех’07 Габрово. Сборник доклади том ІІІ. 23-24 ноември ISSN 1313-230Х, 2007стр. 324-327

2007г. - Димитрова, Н., Работата по проекти като образователна технология при обучението на студентите // Международна научна конференция Унитех’07 Габрово. Сборник доклади том ІІІ. 23-24 ноември ISSN 1313-230Х, 2007стр. 320-323

2007г. - Димитрова, Н., Функционална грамотност – стремежът на всяко общество // Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката въввръзка с членството на България в ЕС”, Том VI Педагогика. Съюз на учените – Стара Загора. ISBN 978-954-9329-40-7 2007 стр. 258-261;

2007г. - Димитрова, Н., Приносът на технологичното обучение за съхраняване на българските национални традиции // Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката въввръзка с членството на България в ЕС”, Том VI Педагогика. Съюз на учените – Стара Загора. ISBN 978-954-9329-40-7 2007 стр. 69-72;

2007г. - Димитрова, Н.,Функционална грамотност – критерий за качество на образователния процес Научно-практическа конференция “Предизвикателството на съвремието и качество на образованието” том I, ISBN 978-954-775-867-4 Шумен, 2007 стр. 288-292;

2007г. - Коджейков, Р., Димитрова, Н.,Основни етапи при изграждане на система за контрол и управление на качеството на учебния процес // Известия на саюза на учените – Сливен, Трета национална научна коференция “Образователни технологии: управление обучение средства” ТУ-София, ИПФ-Сливен, ISSN 1311 2864, 2007, стр. 33-38;

2007г. - Димитрова, Н., Ефективност на мултимедийни средства в технологичното обучение // Трета национална научна коференция “Образователни технологии: управление обучение средства” ТУ-София, ИПФ-Сливен, ISSN 1311 2864, 2007, стр. 158-161

2007г. - Димитрова, Н., Ролята на информатизацията в технологичното обучение // Годишник на ШУ “Епископ К. Преславски” Т. XVII B 5 Природни науки. Методика ISSN 1311-834X, 2007, стр. 91-95

2007г. - Димитрова, Н., Структурни изменения на технологичното обучение в системата на общото образование // Годишник на ШУ “Епископ К. Преславски” Т. XVII B 5 Природни науки. Методика ISSN 1311-834X, 2007, стр. 83-90

2007г. - Димитрова, Н.,Обществени науки, филологии. Шумен 2007, ISBN-13 978-954-9681-21-5 стр. 267-269,

2004г. - Димитрова, Н., Установяване на равнището на функционална грамотност, формирана чрез технологичното обучение у учениците в 5-8 клас (емпирично изследване) // Сборник научни доклади. Конференция на докторанти, ШУ “Еп. К. Преславски”, 2004. с. 183 – 190.

2004г. - Dimitrova, N., The technology education in the generally education and construction of the functional literacy of the personality, 2nd Science Conference with International Participation “Educational – learning Functions of the Preschool and the Secondary School in the Contemporary Conditions”, Skopje, Struga – Macedonia, October 14 – 16, 2004

2004г. - Dimitrova, N., Analysis of the technology education syllabuses (operative and new) in the secondary comprehensive school at the construction of the functional literacy in the pupils K5 - K8 // Southwestern University “Neofit Rilski”, “The Educational Heritage and Dialogue in the European Pedagogical Space”, Blagoevgrad, 2004 pp. 141-146.

2004г. - Georgieva, V., Dimitrova, N., The place of the economics in the subject field of the general education in age 11 – 16 years old, 2nd Science Conference with International Participation “Educational – learning Functions of the Preschool and the Secondary School in the Contemporary Conditions”, Skopje, Struga – Macedonia, October 14 – 16 2004

2004г. - Димитрова, Н., Анализ на резултатите от предварително проучване на равнището на функционалната грамотност, формирана чрез технологично обучение у учениците в 5-8 клас. Сборник научни доклади. Конференция на докторанти, ШУ “Еп. К. Преславски”, 2004. с. 191 – 205.

2002г. - Велчева, К., Димитрова, Н. Дизайнерският проект в обучението на студентите – бъдещи учители в Културно-образователната област “Бит и технологии” // “30 години Педагогически колеж” гр. Добрич, ISSN 1312-2347, стр. 262-267

2002г. - Димитрова, Н. С., Проектирането в технологичното обучение – иманентен компонент на функционалната грамотност // “30 години Педагогически колеж” гр. Добрич ISSN 1312-2347, стр. 268-271

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Становище от научно жури за присъждане на ОНС „Доктор” по научна специалност Методика на обучението по техника и технологии, тема на дисертационен труд: Модел за формиране на социални компетентности у учениците чрез проектно базирано обучение по теоретични технически предмети (гимназиален етап) на Мая Ангелова Стоева

2017г. - Рецензия на Учебник по технологии и предприемачество за 8. клас. Автори: С. Плачков, М. Кавданска, В. Петров, Н. Тодорова, С. Маноилова, Д. Йоловски, 2017, ISBN:978-619-215-129-4, 978-954-18-1139-9, 978-954-8421, Съвместно издание на ИК Анубис, издателство Булвест 2000 и фондация Джуниър Ачийвмънт България.

Цитирания

2017г. - Димитрова, Н. Зависимостта технологично обучение – обща и частна дидактика. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Т. ХІХ D, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието”, 25 – 27 септември 2015, Педагогически факултет, Шумен, Епископ Константин Преславски, 2015, 719 – 725. Цитирано 1 път в: Стоянов, Св. Знанието за културно-историческото наследство на българското средновековие (VІІ – ХІV в.). – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26 – 27 октомври 2017 г.) – Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 42 – 54, с. 42 (бел. 1), ISSN 2367-7465.

2017г. - Димитрова, Н. Педагогика на технологичната подготовка. Шумен, Фабер (Велико Търново), 2009. Цитирано 1 път в: Стоянов, Св. Знанието за културно-историческото наследство на българското средновековие (VІІ – ХІV в.). – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26 – 27 октомври 2017 г.) – Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 42 – 54, с. 43 (бел. 3), ISSN 2367-7465.

2017г. - Димитрова, Н. Педагогика на технологичната подготовка. Шумен, Фабер (Велико Търново), 2009. Цитирано 1 път в: Стоянов, Св. Знанието за културно-историческото наследство на българското средновековие (VІІ – ХІV в.). – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26 – 27 октомври 2017 г.) – Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 42 – 54, с. 44 (бел. 4), ISSN 2367-7465.

2017г. - Димитрова, Н. Приносът на технологичното обучение за съхраняване на българските национални традиции. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Т. ХХ D, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието”, 30 септември – 02 октомври 2016, Педагогически факултет, Шумен, Епископ Константин Преславски, 2016, 686 – 690. Цитирано 1 път в: Стоянов, Св. Знанието за културно-историческото наследство на българското средновековие (VІІ – ХІV в.). – Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26 – 27 октомври 2017 г.) – Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 42 – 54, с. 44 (бел. 4), ISSN 2367-7465.

2016г. - Dimitrova, N., 2014: Role of informatization in technological education and information culture of students International Scientific Online Journal, Issue 2, October 2014 www.sociobrains.com pp. 26-30 Цитирано 1 път в: Technology Culture as Element of Educational System. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 109 - 114 www.sociobrains.com

2016г. - Dimitrova, N., 2009: Pedagogika na tekhnologichnata podgotovka. Shumen, 2009 Цитирано 1 път в: Technology Culture as Element of Educational System. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 109 - 114 www.sociobrains.com

2016г. - Dimitrova, N., 2015: Operationalize the aims of technological education International Scientific Online Journal. Issue 16, December 2015, www.sociobrains.com pp. 48 – 53 Цитирано 1 път в: Vasilev, V., Effectiveness of education in technological education. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 97-101 www.sociobrains.com

2016г. - Dimitrova, N., 2015: Operationalize the aims of technological education International Scientific Online Journal. Issue 16, December 2015, www.sociobrains.com pp. 48 – 53 Цитирано 1 път в: Vasilev, V., Technology Culture as Element of Educational System. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 109 - 114 www.sociobrains.com

2016г. - Dimitrova, N., 2013: Kompetentnostniyat podhod – vazhen element v obrazovatelniya protshes. Nauchni trudove na kolezh – Dobrich, Tom VI, 2013, str. 186-194 Цитирано 1 път в: Vasilev, V., Effectiveness of education in technological education. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 97-101 www.sociobrains.com

2016г. - Dimitrova. N., 2015: Specific Approaches for the Construction of Functional Literacy Through Technology Training. International Scientific Online Journal, Issue 7, March 2015, pp. 64 – 68, www.sociobrains.com Цитирано 1 път в: Vasil Vasilev - Review of the Educational Process in Bulgaria International Scientific Online Journal, Issue 19, March 2016, pp. 22 – 27, www.sociobrains.com

2016г. - Dimitrova. N., 2015: Functional literacy – criteria to quality of educational process. International Scientific Online Journal, Issue 13, September 2015, pp. 22 – 26, www.sociobrains.com Цитирано 1 път в: Vasil Vasilev - Review of the Educational Process in Bulgaria. Online Journal, Issue 19, March 2016, pp. 22 – 27, www.sociobrains.com

2016г. - Dimitrova, N., 2014: Factors determining student’s productively training like acmeological problem. International Scientific Online Journal, Issue 1, September 2014, pp. 133 – 138, www.sociobrains.com Цитирано 1 път в: Vasil Vasilev - Nature And Possibilities of Cognitive Activity of Students as Part of Their Self Activity International Scientific Online Journal, Issue 19, March 2016, pp. 16 – 21, www.sociobrains.com

2016г. - Dimitrova, N., 2014: Independence work of university students as acmeological problem in learning process (advantages and diasadvantages). International Scientific Online Journal, Issue 1, September 2014, pp. 127 – 133, www.sociobrains.com Цитирано 1 път в: Vasil Vasilev - Nature And Possibilities of Cognitive Activity of Students as Part of Their Self Activity. International Scientific Online Journal, Issue 19, March 2016, pp. 16 – 21, www.sociobrains.com

2016г. - Dimitrova, N., 2015: Application of modern approaches for training of students. International scientific online journal. Issue 13, september 2015, pp 18 – 21 www.sociobrains.com Цитирано 1 път в: Vasil Vasilev - Technology Training in Interactive Educational Sphere. International Scientific Online Journal, Issue 20, April 2016, pp. 26 – 32, www.sociobrains.com

2016г. - Dimitrova, N., 2014: Factors determining student’s productively training like acmeological problem. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 1, September 2014 www.sociobrains.com pp. 133-138 Цитирано 1 път в: Велчева,К., Диагностика на обучението по графични дейности чрез използване на критериално-ориентирани тестове (представяне на резултати от изследване). Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХ D, 2016, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен, 472-482

2016г. - Dimitrova, N., 2015: Dimitrova, N., Basic features of akmeology in teachers education Кnowledge. International Journal Scientific and Applicative Papers, V10/1; 2015 ISSN 1857-92 pp 194 – 198 Цитирано 1 път в: Василев, В., Компетентността – най-високото ниво на образование. Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХ D, 2016, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен, 126-131

2016г. - Dimitrova, N., 2016: Dimitrova, N., Realization System of Technology Education International Scientific Online Journal – Issn 2367-5721 Issue 20, April 2016 www.sociobrains.com pp. 33 – 39 Цитирано 1 път в: Василев, В., Компетентността – най-високото ниво на образование. Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХ D, 2016, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен, 126-131

2016г. - Dimitrova, N., 2015: Didactic technology for applications of interactive methods in technological education as an element of akmeology. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 5, January 2015, www.sociobrains.com, pp. 27-33 Цитирано 1 път в: Zhivko Zhechev - Research Work with the Students, International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 23, July 2016, www.sociobrains.com, pp 63-67

2016г. - Dimitrova, N., 2014: The motivation for effective study of technical and technological information assimilation. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 4, December 2014, www.sociobrains.com, pp 94-99 Цитирано 1 път в: Zhivko Zhechev - Research Work with the Students. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 23, July 2016, www.sociobrains.com, pp 63-67

2015г. - Dimitrova, N., Independence work of university students as acmeological problem in learning process (Advantages and diasadvantages) International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 1, September 2014, www.sociobrains.com, pp. 127-132 Цитирано в: Ilieva, S., Research work with the students - brainstorming as a method for solving problems in the social sphere. Knowledge. International Journal Scientific and Applicative Papers, V10/1; 2015 ISSN 1857-92 pp 107 - 111

2015г. - Dimitrova, N., The motivation for effective study of technical and technological information assimilation.International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 4, December 2014, www.sociobrains.com, pp 94-99 Цитирано в: Ilieva, S., Research work with the students - brainstorming as a method for solving problems in the social sphere. Knowledge. International Journal Scientific and Applicative Papers, V10/1; 2015 ISSN 1857-92 pp 107 - 111

2015г. - Dimitrova, N., Didactic technology for applications of interactive methods in technological education as an element of akmeology. International Scientific Online Journal – ISSN 2367-5721 Issue 5, January 2015,www.sociobrains.com, pp. 27-33 Цитирано в: Ilieva, S., Research work with the students - brainstorming as a method for solving problems in the social sphere. Knowledge. International Journal Scientific and Applicative Papers, V10/1; 2015 ISSN 1857-92 pp 107 - 111

2015г. - Димитрова, Н., Същност и роля на иновациите в образователния процес. Иновации в образованието. Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, 2010 Цитирано 1 път в: Василев, В., Приложение на интерактивното обучение в образователния процес. Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIX D, Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 70-74.

2015г. - Димитрова, Н. Характеристика на проблемно-ориентираното обучение като интерактивна образователна технология. В сборник доклади: Иновации и интерактивни технологии в образованието. София, 2012 Цитирано 1 път в: Василев, В., Нови подходи на преподаване в технологичното обучение. Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIX D, Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 75-81.

2015г. - Димитрова, Н., Формиране на личностни качества у студентите чрез проектно-базирано обучене като акмеологически подход. Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, Том ХХVIII D, Педагогически факултет, Ун. изд-во „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2014, ISSN 1314-6769, стр. 497-503 Цитирано 1 път в: Велчева, К., Графичните знаци и символи в обучението по предмета „Домашна техника и икономика”. Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIX D, Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 547-556.

2015г. - Димитрова, Н., Формиране на личностни качества у студентите чрез проектно-базирано обучене като акмеологически подход. Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, Том ХХVIII D, Педагогически факултет, Ун. изд-во „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2014, ISSN 1314-6769, стр. 497-503 Цитирано 1 път в: Велчева, К., Пл. Велчев, Изследване на степента на формираност на графичните символи и знаци в обучението по предмета „Домашна техника и икономика”. Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIX D, Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 557-567.

2014г. - Dimitrova. N.,: Formation of personal qualities students by working on projects like problem of acmeology. Journal Scientific and Applied Research, Association Scientific and Applied Research, Volume 4, 2013 Цитирана общо 3 пъти, (стр. 53, 54) в: Kolev, G., Project activity of Department Social work and students competencies improvement International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 3, November 2014 pp. 19-22 www.sociobrains.com

2014г. - Димитрова, Н., Педагогика на технологичната подготовка. Ш., „Фабер”, 2009. Цитирано в: Илиев, И. По проблемите на технологичното обучение в началното училище. Научни трудове Колеж – Добрич, ТОМ VII Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” Шумен, 2014 г. ISSN 2367-6086 с. 50-55

2013г. - Цанкова, М., Н. Димитрова. Интеграция при методическата подготовка на бъдещи учители (Методическо ръководство) Ш., Изд. „Фабер”, 2009. Цитирано в: Илиев, И. Интеграция на обучението по домашен бит и техника с научната дисциплина доцимология. Интегративни връзки и иновации в обучението на студентите Сборник Колеж-Добрич 2013

2013г. - Димитрова, Н., Педагогика на технологичната подготовка. Ш., „Фабер”, 2009. Цитирано в: Илиев, И. Интеграция на обучението по домашен бит и техника с научната дисциплина доцимология. Интегративни връзки и иновации в обучението на студентите Сборник Колеж-Добрич 2013

2013г. - Димитрова, Н., Mетодическо ръководство по технологично обучение Ш., „Фабер”, 2010. Цитирано в: Илиев, И. Интеграция на обучението по домашен бит и техника с научната дисциплина доцимология. Интегративни връзки и иновации в обучението на студентите Сборник Колеж-Добрич 2013

2013г. - Димитрова, Н. Педагогика на технологичната подготовка. Ш.,Фабер, 2009. Цитирано в: Цанкова, М. Модул Дистанционно обучение: Актуални проблеми на обучението по природознание Теама 1. Методиката на обучението по природознание като научна дисциплина. същност, цел, задачи, връзки с другите учебни дисциплини

2011г. - Димитрова, Н. и М. Цанкова, Интеграция при методическата подготовка на бъдещи учители (методическо ръководство) Издателство „Фабер”. Шумен 2009 г. Цитиранo в: Илчева, Т., За подготовка на студентите- бъдещи учители по дисциплината хигиена и здравно възпитание. Сборник научни трудове. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011” Част I. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”

2011г. - Димитрова, Н. Педагогика на технологичната подготовка. Издателство „Фабер”. Шумен 2009 г. Цитиранo в: Цанкова, Милена И. За подготовката на началния учител по методика на обучението по природознание. Шумен, 2011

2010г. - Димитрова, Н. и М. Цанкова, Интеграция при методическата подготовка на бъдещи учители (методическо ръководство) Издателство „Фабер”. Шумен 2009 г. Цитирано в: Илиев, И. Интегративни функции на коструктивно-техническата дейност в началното училище. Сп. Образование и технологии. Бр. 1. 2010 г. стр. 213-215.

Други публикации

2017г. - Научен коректор на учебник „Индустриален мениджмънт“ с автор Андрей Богданов и Пламен Дянков, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN 978-619-201-161-1

2017г. - Научен коректор на учебник "Системният подход при проектирането на логистични системи" с автори Красимир Давидов, Таня Панайотова, Пламен Дянков, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, IBSN 978-619-201-160-4

2016г. - Научен редактор на монография „Транспортна логистична система за екологичен морфологичен анализ на отпадъци“ с автор Антон Антонов, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016, IBSN 978-619-201-097-3