Хон. проф. д.т.н. инж. Христо Лалев Лалевабв

Хон. проф. д.т.н.  инж. Христо Лалев Лалев

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 407

Телефон: 054 830495 вътр.231

Email: lalev1953@abv.bg, h.lalev@shu.bg

Приемно време: Вторник, 10.00-12.00

Завършен университет, специалност

ВНВАУ "Г. Димитров" 1977 г. гр. Шумен

специалност - радиоелектроника

Месторабота преди постъпване в ШУ

ВВУАПВО "П. Волов" гр. Шумен - ръководител катедра "Компютърни системи и технологии"

Заемани академични длъжности

асистент - 1983

главен асистент - 1986

доцент - 1991

професор - 2010

Придобити научни степени

Лалев, Хр., Изследване характеристиките на РЛС за използване в системите за разпознаване. Дисертация за придобиване на ОНС доктор, 187 стр., Защитена София 1985 г, Автореферат София 67 с.

Лалев, Хр., Адаптивно обучение на системите за разпознаване, Дисертация за придобиване на научната степен “доктор на техническите науки”, 285 с. Защитена София, 2007 г.

Автореферат - София, 78 с.

Водени лекции и/или упражнения

Компютърни системи

Компютърна графика

Мултимедийни системи

Програмиране в Matlab

Симулации в Simulink

Теория на автоматичното регулиране

Системи за видеонаблюдение

Компютърно зрение

Системи за работа в реално време

Импулсни и цифрови устройства

Информационни системи и сигурност

Области на научни интереси

Компютърна графика

Мултимедийни системи

Системи за видеонаблюдение

Компютърно зрение

Обработка на изображение и звук

Участия в международни и национални научни проекти

Национален Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”

Национален Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”

Национален ПРОЕКТ № BG051PO001-4.3.04-0016, „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски” – 2013 -2014 г.

Национален проект № BG051PO001-3.1.07-0011, „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда“ – 2013 - 2014 г.

Университетски проект “Мониторинг и изследване на физически и технологични процеси” Договор № РД-07-543/ 31.03.2009

Университетски проект" Високопроизводителна система за паралелни изчисления (cluster)." Договор № РД-07-1130/ 15.04.2010 г., Ръководител доц. д-р инж. Стефан Желев; студенти: 4; докторанти: 1;

Университетски проект “Лазерно сканиране на 3D обекти” Договор № РД-07-1131/ 15.04.2010, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 3; докторанти: 2;

Университетски проект "IP мрежово управление на технологични обекти и процеси ”

№ РД-05–146/25.02.2011 г.,Ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 8; докторанти: 2

Университетски проект ": „Програмиране и използване на PIC микроконтролери”

№ РД-05–252/15.03.2012, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 8; докторанти: 2;

Университетски проект " Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии"

№ РД-08–265/14.03.2013, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 9; докторанти: 4;

Университетски проект " WEB лаборатория по комуникационно- информационни системи"

№ РД-08–221/11.03.2014, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 7; докторанти: 5;

Университетски проект „Приложение на KINECT сензори в комуникационно-информационните системи”

№ РД-08–279/12.03.2015, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 4; докторанти: 5;

Университетски проект „Програмиране и приложение на PLC”

№ РД-08–87/04.02.2016, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 4; докторанти: 6;

Университетски проект "Програмиране на микроконтролери в развойна среда Arduino"

№ РД-08–78/03.02.2017

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра "КСТ" 2000 - 2004; 2004 - 2008 г.

Организационна дейност

Комисия по избор на ДХК

Комисия по учебно-методическа дейност

Заместник председател на ОС на факултет по технически науки

Членства в научни организации

Съюз на учените в България - клон Шумен

Дисертации

2006г. - Адаптивно обучение на системите за разпознаване: Автореферат

1985г. - Изследване характеристиките на РЛС за използване в системите за разпознаване: Автореферат

Учебници

2014г. - Системи за физическа сигурност, В. Търново, 2014 г.

2008г. - Системи за видеонаблюдение, ВТС, Троян

2008г. - ТАУ в среда Labview, ВТС, Троян

2006г. - Компютърна графика, ВТС, Троян

2005г. - Идентификация на системи за управление, ВТС, Троян

1992г. - Теория на автоматичното управление, ВТС, Троян

1989г. - Методи и алгоритми за разпознаване ВТС, Троян

1989г. - Сборник от задачи по Автоматика и Техническа кибернетика,ВТС, Троян

1989г. - "Микролаб" - проблемно ориентиран комплекс за анализ, физическо моделиране и изследване на елементи от Автоматиката и Техническатаки¬бернетика,ВТС, Троян

1983г. - Алгоритми за откриване на радиолокационни сигнали на фона на смущения с неизвестни параметри, ВТС, Троян

Учебни помагала

2013г. - Компютърна графика 3D

2013г. - Компютърна графика 2D

2013г. - Проектиране на Мултимедийни продукти

Статии

2010г. - Computer vision – simulation programs for a video image processing. 7th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Riga Technical University, Liapaja affiliate, Latvia, Mechatronics and Robotics section, ISBN 978-9934-10-027-7, May

2009г. - Архитектура на експертна система за определяне на детските музикални способности

2009г. - Анализ и мониторинг на честотните характеристики на RLC вериги, Научна сесия , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” Шумен, НВУ”В. Левски”, секция Компютърни системи и технологии, 8-9.10

Доклади

2016г. - IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF COMPUTER VISION INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 18 – 19 November 2016, GABROVO

2016г. - СКАНИРАНЕ НА 3D ОБЕКТИ С ПРОГРАМНА СРЕДА SKANECT МАТТЕХ ШУ 2016

2016г. - 3D СКАНИРАНЕ С KINECT FOR WINDOWS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 18 – 19 November 2016, GABROVO

2016г. - ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНОТО ЗРЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ ЗА РЕВЪРС ИНЖЕНЕРИНГ МАТТЕХ ШУ 2016

2015г. - SEGMENTATION OF IMAGES USING FUZZY LOGIC IN THE ENVIRONMENT OF MATLAB НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ ТОМ LXII 21.10.2015

2015г. - SEGMENTATION OF VIDEO IMAGE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 20 – 21 November 2015, GABROVO

2015г. - APPLICATION OF KINECT FOR WINDOWS IN COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 20 – 21 November 2015, GABROVO

2015г. - APPLICATION OF WAVELET FUNCTIONS FOR VIDEO IMAGE SEGMENTATION ШУ "Епископ Константин Преславски" годишник 2015

2014г. - WEB laboratory, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 21 – 22 November 2014, GABROVO

2013г. - IDENTIFICATION OF THE SIMULATION MODEL, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 22 – 23 November 2013, GABROVO

2012г. - IP MONITORING AND PROCESS CONTROL, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, UNITECH ,16 – 17 November 2012, GABROVO

2011г. - Пленарен доклад: IP управление на физически и технологични обекти в реално време. Юбилейна научна конференция 40 години ШУ - Пленарен доклад.13 и 14 септември 2011 г. Пленарен доклад: IP мониторинг и управление на технологични обекти, Научна конференция НВУ – гр. Шумен – пленарен доклад, 3 и 4 ноември 2011 г

2011г. - MONITORING PARAMETERS ON RADIO DEVICES AND, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE , UNITECH ,18 – 19 November 2011, GABROVO

2010г. - Computer vision – simulation modules for a moving object selection. 7th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics andRobotics, Riga Technical University, Liapaja affiliate, Latvia, Mechatronics and Robotics section, ISBN 978-9934-10-027-7, May

2010г. - 3D Лазерно сканиране, Сборник научни трудове, МАТТЕХ 2010, стр.53 IP управление на технологични обекти, научни трудове MATTEX 2010, стр. 61

2009г. - Анализ и мониторинг на временните процеси в RLC вериги, Научна сесия , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” Шумен, НВУ”В. Левски”, секция Компютърни системии технологии, 8-9.10