Хон. доц. д-р инж. Димитър Игнатов Петровабв

Хон. доц. д-р  инж. Димитър Игнатов Петров

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 424

Телефон: 0887 928412

Email: petrov_2@abv.bg, d.i.petrov@shu.bg

Приемно време: четвъртък и петък от 13-15 часа

Завършен университет, специалност

Висше военно училище по артилерия и ПВО - специалност Геодезия Фотограметрия и Картография - 1975 г.

Военно инженерна академия "Куйбишев" гр. Москва специалност управление на топографо геодезическото производство

Месторабота преди постъпване в ШУ

Управител на геодезическа фирма

Заемани академични длъжности

асистент до 2009 г.

главен асистент от 2009 до настоящия монент

доцент по фотограметрия и дистанционни изследвания от 01.10.2014г.

Придобити научни степени

кандидат на техническите науки (доктор инженер) 1992 г.

Водени лекции и/или упражнения

Цифрова обработка на изображения

CAD системи

Дистанционни методи на изследване на земната повърхност

Фотограметрия

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

не

Области на научни интереси

моделиране на релефа

автоматизирано дешифриране

приложение на безпилотни летателни апарати за фотограмртрични нужди

Специализации

----

Участия в международни и национални научни проекти

-----------

Заемани ръководни позиции

--------

Организационна дейност

член на Асоциация на геодезическите фирми и КИИП- Варна

Членства в научни организации

------------

Държавни и/или научни награди

-------------

Монографии

2014г. - СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ ЗА МЕСТНОСТТА (съавторство с доц. Пламен Михайлов)

Учебни помагала

2013г. - ПОСОБИЕ ПО ЦИФРОВА ФОТОГРАМЕТРИЯ - Създаване на орторектифицирани изображения с програмна система ERDAS-LPS

Студии

2014г. - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ФОТОГРАМЕТРИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

Статии

2014г. - БЕЗПИЛОТНИТЕ ЛЕТАТЕЛНИ КОМПЛЕКСИ ЗА ФОТОГРАМЕТРИЧНИ ЦЕЛИ - ДЕТСКА ИГРАЧКА ИЛИ ПОРЕДНОТО ДОСТИЖЕНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

2014г. - ТЕНДЕНЦИИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ

2014г. - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ ЗА ФОТОГРАМЕТРИЧНИ НУЖДИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ОТ НЕМЕТРИЧНИ МАЛКО ФОРМАТНИ КАМЕРИ

2014г. - USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR THE NEEDS OF GEODESY AND CADASTRE

2013г. - БАЗИ ДАННИ ЗА РЕЛЕФА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪЗДАДЕНИ ПО ТОПОГРАФСКИ КАРТИ 1:50000 и 1:25000

2013г. - СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДАННИ ЗА МЕСТНОСТТА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА РЕЛЕФА

2012г. - АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ НА ФАСАДИ НА СГРАДИ С ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦИФРОВИ ФОТОГРАМЕТРИЧНИ МЕТОДИ

Доклади

2014г. - ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ЦИФРОВИ ОРТОРЕКТИФИЦИРАНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗА КАДАСТРАЛНИ ЦЕЛИ

2014г. - ИЗПОЛЗУВАНЕ НА БЕЗПИЛОТНИТЕ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ ЗА КАДАСТРАЛНИ ДЕЙНОСТИ

2013г. - Изполуване на специализирания софтуер AgisofPhotoScan за създаване на орторектифицирани изображения

2013г. - Един подход при определяне на количеството информация необходима за създаване на цифрови модели на релефа

CAD ситеми лекция №1


CAD ситеми лекция №2


CAD ситеми лекция №3


CAD ситеми лекция №4


CAD ситеми лекция №5


формат CAD4


въпросник за изпит Магистри


ЦОИ - лекци №1
Същност на цифровата обработка на изображенията. Области на приложение. Връзка с други дисциплини.


ЦОИ - лекция № 2
Същност на цифровите изображения


ЦОИ - лекция № 3
Формиране на цветни цифрови изображения


ЦОИ - лекция № 4
ПРОСТРАНСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ


ЦОИ - лекция № 5
Формати за представяне на растерни файлове. Компресия на цифровите изображения


пособие по цифрова фотограметрия - ERDAS IMAGINE-LPS


Съвр. техн. и средства за събиране на ГПД за местността - КОРИЦА


Съвр. техн. средства за събиране на ГПД за местността - ТЯЛО


Използуване на специализирания софтуер Agisoft PhotoScan за съз
Agisoft PhotoScan позволява създаването на висококачествени 3D модели на местността на базата на стерео двойка цифрови снимки получени от всякакви цифрови фотоапарати и с произволни наклони.


USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR THE NEEDS OF GEODESY AND CAD
During the last decade, the use of different in construction and use unmanned aerial vehicles are being used. They have the common name drones.


СЪВРЕМЕННИ ФОТОГРАМЕТРИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛ


БЛК ЗА ФОТОГРАМЕТРИЧНИ ЦЕЛИ
БЕЗПИЛОТНИТЕ ЛЕТАТЕЛНИ КОМПЛЕКСИ ЗА ФОТОГРАМЕТРИЧНИ ЦЕЛИ - ДЕТСКА ИГРАЧКА ИЛИ ПОРЕДНОТО ДОСТИЖЕНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ


ИЗПОЛЗУВАНЕ НА БЛА ЗА КАДАСТРЪР
МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ “СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” София, 06 - 07 ноември 2014 г. ИЗПОЛЗУВАНЕ НА БЕЗПИЛОТНИТЕ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ ЗА КАДАСТРАЛНИ ДЕЙНОСТИ