Факултет по технически наукиабв

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - В САЙТА НА ФАКУЛТЕТА ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
 
       През 2004 г. Академическият съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” взе решение за разкриване на Факултет по технически науки (ФТН). След положителни оценки на акредитационните процедури  Факултетът по технически науки е създаден с Постановление № 37/27.02.2006. г. на Министерския съвет на Република България.

        Създаването и дейността на  ФТН е в съответствие с мисията на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.
        Основна цел на Факултета по технически науки е да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на техническите науки за нуждите на региона и страната, способни да се реализират успешно на пазара на труда в условията на силна конкуренция у нас и в чужбина.
        Тази цел ще се реализира с изпълнението на следните задачи:
      -  да създава и разпространява академични знания в областите на техническите науки, като прилага съвременни академични стандарти;
      -  подготовка на инженери с ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” в професионалните направления „Комуникационна и компютърна техника“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Общо инженерство“ и „Национална сигурност“, като им дава професионална и интелектуална подготовка на нивото на съвременните научни знания;
      -  провеждане фундаментални и приложни изследвания в тези професионални направления;
      -  обучение докторанти по научните специалности „Радиолокация и радионавигация”, „Комуникационни мрежи и системи”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, „Обща, висша и приложна геодезия“, „Картография“, „Фотограметрия и дистанционни методи“, „Земеустройство“;
        -  активно сътрудничество със звена от други ВУ в страната и чужбина с подобен предмет на дейност.
        Усилията на академичната общност на Факултета  са насочени към утвърждаване на ФТН, успешна акредитация  на професионалните направления от НАОА, развитие на съвременна учебно-материална база и поддържане качеството на обучение и академичния състав. Всички професионални направления успешно са преминали през програмна акредитация и са получили много добра и добра оценка за срок шест години от НАОА.
        В структурата  на Факултета са създадени четири катедри: „Комуникационна и компютърна техника”, „Геодезия”, „Инженерна логистика” и „Управление на системите за сигурност”. На основен трудов договор във Факултета работят 40 преподаватели, от които 11 професори, 15 доценти, 6 главни асистенти и 10 асистенти.  
        Обучението на студентите и докторантите се провежда в шестнадесет специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна компютърна,  измервателна апаратура и приложно програмно осигуряване.
        Академичният състав провежда ефективна научноизследователска дейност чрез участие в национални и международни научни форуми и изпълнение на вътрешноуниверситетски и национални проекти.
        Партньори на Факултета са множество научни организации и фирми от страната и чужбина.
        Ежегодно преподавателите и студентите от факултета участват активно в Програмата за международна мобилност ERASMUS.
        Във Факултета е създаден и функционира студентски клон на Международната организация на инженерите по електро- и радиотехника  IEEE. Всяка година председателят на структурата участва в международна среща, провеждана в някоя от европейските столици.