Радиационен гама-фонабв

 

Радиационен гама-фон

Измерен на територията

на ШУ към 28.10.2015 г.

Граници за България

0,12 µSv/h

0,06 ÷0,40 µSv/h

 

Техногенни

радионуклиди

Измерена обемна активност на атм. въздух в района на ШУ към 28.10.2015 г.

Граници на среднодневна обемна активност на атмосферен въздух

131 I

-

7 300 mBq/m3

137 Cs

-

3 200 mBq/m3

134 Cs

-

6 000 mBq/m3