Доц. д-р Милена Петрова Стояноваабв

Доц. д-р  Милена Петрова Стоянова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

Кабинет: Корпус 1, стая 401

Телефон: 054 830495 /в.299 и 052 301241

Email: stoyanovamilena@shu.bg, stoyanovamilena@abv.bg,

Приемно време: ШУ корпус 1 стая 401 или ДИКПО-Варна кабинет 44, петък 10 - 15 ч.

Завършен университет, специалност

• 2016 Доктор в направление 3.9 Туризъм по научната специалност Икономика и управление (туризъм) в катедра "Туризъм" към ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград

• 2004-2005 ШУ “Епископ Константин Преславски” - Туризъм (магистър)

• 1999 ШУ “Епископ Константин Преславски” - спечелен редовен докторантски конкурс по “Геоморфология и палеогеография” с ш. 01.08.03.

• 1992 - 1997 ШУ “Епископ Константин Преславски” - биолог, учител по биология и география (магистър)

Месторабота преди постъпване в ШУ

• 2008 - 2014 Преподавател в Частен колеж по туризъм „Алеко Константинов“ - София, Шумен, Момчилград

• 1997 - 2001 СОУ “Гео Милев” гр.Варна - учител по география и биология, екскурзоводство и хотелиерство

Заемани академични длъжности

• 2018 ШУ „Епископ Константин Преславски“, ул. Университетска 115, гр.Шумен

Доцент в направление 3.9 Туризъм (Туризъм и регионално развитие) в катедра „География, регионално развитие и туризъм”

• 2017 ШУ „Епископ Константин Преславски“, ул. Университетска 115, гр.Шумен

Главен асистент в направление 3.9 Туризъм (Туристически маркетинг) в катедра „Туризъм”

• 2007 ШУ „Епископ Константин Преславски“, ул. Университетска 115, гр.Шумен

Главен асистент по „География на рекреацията и туризма“ в катедра „Туризъм”

• 2006 ШУ „Епископ Константин Преславски“, ул. Университетска 115, гр.Шумен - Главен асистент по „Обща природна география и ландшафтознание“ в катедра катедра „География и туризъм”, Колеж - Добрич

• 2004 ШУ „Епископ Константин Преславски“, ул. Университетска 115, гр.Шумен - Старши асистент по „Обща природна география и ландшафтознание“ в катедра „География”, Колеж - Добрич

• от юни 2001 ШУ „Епископ Константин Преславски“, ул. Университетска 115, гр.Шумен - Асистент по „Обща природна география и ландшафтознание“ в катедра „География”

Придобити научни степени

2016 г. - Образователна и научна степен “доктор” в професионално направление 3.9 „Туризъм“, по научната специалност „Икономика и управление на туризма“

Водени лекции и/или упражнения

Преподавател по Туризъм; Природна география и ландшафтознание в специалностите „Туризъм”, „География и биология”, „История и география” в ШУ“Епископ Константин Преславски”. Води занятия по дисциплините: “Въведение в туризма”, “Международен туризъм”, “Туристически ресурси”, „Екскурзоводство”, „Туроператорска, турагентска и транспортна дейност“, “Хотелиерство и ресторантьорство”, „Туристическа инфраструктура”, „Туристическа политика и планиране”, „Управление на проекти в туризма”, „Туризмът в балканските страни”, „Практикум по хотелиерство”, “Практикум по ресторантьорство”, „Практика по екскурзоводство и туристически ресурси”, “Дипломатически протокол и церемониали”, “Алтернативен туризъм” и др.

Области на научни интереси

Екскурзоводство, Алтернативни видове туризъм, СПА и уелнес туризъм, Маркетинг в туризма, Туроператорска и турагентска дейност, Международен туризъм, Туристически ресурси, Регионално развитие на туризма, Туристически имидж и брандиране, Социална психология и туристическо поведение и др.

Специализации

• 2019 - Joint Company Mentorship Training for Sustainability Innovations in Hospitality within the project: Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region /HELIX/, Contract) BMP1 /1.3/2616/2017

• 2018 - Joint Company Mentorship Training for Sustainability Innovations in Hospitality within the project: Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region /HELIX/, Contract) BMP1 /1.3/2616/2017

• 2018 Обучение по програма Еразъм + в Klaipeda State University of Applied sciences, гр. Клайпеда, Литва

• 2018 Госсударственный институт русского языка им. А. С. Пушкина – Москва, Русия, обучение по програма „Практический курс РКИ“, Практика речи

• 2018 Обучение по Strategic Management, Operations Management, Buyer Behavior, Finance, част от обучението в британската магистърска програма – МВА във Висше училище по мениджмънт - Варна

• 2016 Завършен курс „Приложение на статистическите методи в научните изследвания“

Съюз на специалистите по качеството в България – ССКБ гр. София

• 2015 Свидетелство за завършен курс по английски език трето ниво по метода на класическата сугестопедия към ЦПО "Материка" - Варна - 2015

• 2014 Свидетелство за завършен курс по английски език второ ниво по метода на класическата сугестопедия към ЦПО "Материка" - Варна - 2014

• 2013 Преподавател към SUNSHINETOURS TRAINING

МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И ПЪТУВАНИЯТА НА IATA/UFTAA НИВО FOUNDATION

• 2012 - 2013 Специализация по Психология към ДИКПО - Варна

• 2012 МЕЖДУНАРОДНА ДИПЛОМА IATA – FONDATION LEVEL

2012 Завършен курс за работа с интернет-платформата на Алианс Франсез за дистанционно обучение

• 2012 Завършен курс за работа с интерактивна бяла дъска и интерактивни технологии Jumpido и Envision

• 2010 НБУ - Чужди езици - Свидетелство за завършен курс по английски език – В2

• 2006 Свидетелство за завършен курс по английски език – ІV ниво по учебник „International Express” в Учебен център на Комисия „Фулбрайт” в гр. Шумен

Участия в международни и национални научни проекти

• 2019 г.– Проект Joint Company Mentorship Training for Sustainability Innovations in Hospitality within the project: Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region /HELIX/, Contract) BMP1 /1.3/2616/2017

• 2018 г.– Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

• 2018 г.– Проект Joint Company Mentorship Training for Sustainability Innovations in Hospitality within the project: Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region /HELIX/, Contract) BMP1 /1.3/2616/2017

• 2017 г.– Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

• 2016 г.– Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

• 2016 г. – „Интердисциплинарно изследване на мегалити“ (в частта за значението им за туризма), № РД-08-00/05.02.2016 г.

• 2014 г. – 2015 г.– Проект BG051PO001-3.1.07-0002 "Студентски практики", към ОП „Развитие на човешките ресурси“ към ЕСФ на ЕС (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

• 2014 г. – Проект BG051PO001-4.3.04-0020 "Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ "Епископ К. Преславски" (за специалност “Туризъм“). Национален проект с ШУ.

• 2010-2011 г. – Проект BG051РО001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ (гр. Шумен) Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

• 2007 г.- “Development Centre for Elaboration of Effective Models for Tourism in the Region of Kavarna and Konstanta”, BG2005/014-455.01.03.05

• 1999 – 2001 Международен проект за икономическо обучение между МОН и фондация “JUNIOR ACHIEVEMENT”

• 1998 – 1999 г. Международен проект “READING AND WRITING FOR CRITICAL THINKING” между МОН и “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

• 1997 – 1998 г. Международен проект за междукултурно обучение “INTERCULTURAL TRAINING PROJECT” между БРИТАНСКИ СЪВЕТ, Университета в ДЪРЪМ (АНГЛИЯ) и ШУ „Епископ Константин Преславски“

Заемани ръководни позиции

• 2008 - 2014 Директор на Частен професионален колеж по туризъм „Алеко Константинов - София

Организационна дейност

Курсов ръководител на специалност “Туризъм” от създаването на специалността в ШУ "Епископ К. Преславски"

Координатор по международна програма "Еразъм +" за катедра "Туризъм"

Отговорник по качеството в катедра „География, регионално развитие и туризъм“

Консултант към община Шумен по програмата за развитие на туризма в общената

Членства в научни организации

Съюз на учените в България - Варна (СУБ)

Българско географско дружество (БГД)

Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР)

Монографии

2019г. - Stoyanova, M. (2019). Affective Image of Spa and Wellness Destination Bulgaria. In: 3rd International Thematic Monograph “Modern Management Tools and Economy Of Tourism Sector In Present Era”, Belgrade, 2018, pp. 501-508, ISBN 978-86-80194-14-1. (глава от колективна монография)

2019г. - Стоянова, М. (2019). Туроператорска, турагентска и транспортна дейност. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 267 с., ISBN 978-619-201-283-0.

2019г. - Стоянова, М. (2019). Потребителско поведение в туризма. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 279 с., ISBN 978-619-201-303-5.

2018г. - Stoyanova, M. Chapter Seven. Psychological and Psychographic Profiles of Spa and Wellness Tourists in Bulgaria. In: Traditions and Innovations in Contemporary Tourism. Edited by Vasil Marinov, Maria Vodenska, Mariana Assenova and Elka Dogramadjieva. Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 114 – 129. ISBN (10): 1-5275-0829-3. (глава от колективна монография)

2007г. - Velikov, V., M. Stoyanova. Landscapes and Climate of Bulgaria – In: Fet V., Popov A. (eds) Biogeography and Ecology of Bulgaria. Monographiae Biologicae, vol 82, Springer, Dordrecht, pp. 589 – 607, https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5781-6_23, ISBN 978-1-4020-4417-5 (глава от колективна монография)

2006г. - Димитров, Е., И. Владев, М. Стоянова. География на Балканските страни. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 359 с., ISBN 978-954-577-415-7

Учебници

2019г. - Личев, Т., М. Стоянова. (2019). Туристически ресурси. Акад. изд. „Ценов“, Свищов, 174 с. ISBN 978-954-23-1707-4

2018г. - Личев, Т., М. Стоянова. (2018). Туристически ресурси. ЦДО при СА „Д. А. Ценов“, Акад. изд. „Ценов“, Свищов, 147 с.. ISBN 978-954-23-1707-4.

2014г. - Владев, И., М. Стоянова. (2014). Туристически ресурси на Балканските страни. Учебник за дистанционно обучение. Шуменски университет “Епископ К. Преславски” http://cdo.shu.bg/course/category.php?id=156

2010г. - Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. (2010). Технология на екскурзоводското обслужване. “Матком”, С., 323 с., ІSBN 978-954-9930-65-8

2008г. - Великов, В., М. Стоянова. (2008). Въведение в туризма. ЦДО към Висше училище „Земеделски колеж“, Пловдив, 139 с., ІSBN 978-954-9498-10-3

2008г. - Великов, В., М. Стоянова. (2008). Международен туризъм. „Матком”, C., 314 с., ІSBN 978-954-9930-51-1

2008г. - Великов, В., М. Стоянова. (2008). Основи на екскурзоводството и туристическата анимация, „Матком”, С., 239 с., ІSBN 978-954-9930-55-9

2007г. - Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. (2007). География на туризма. “Матком”, С., 319 с., ІSBN 978-954-9930-49-8

2007г. - Стоянова, М., И. Владев. (2007). Туризмът в балканските страни. ЦДО към Шуменски университет “ Епископ К. Преславски ”, Шумен, 395 с., ISBN 978-954-577-419-5

2005г. - Великов, В., Е. Димитров, М. Стоянова. (2005). Туристически ресурси на света. ЦДО към Шуменски университет “ Епископ К. Преславски ”, Шумен, 356 с., ЦДО към Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, ІSBN 954-577-301-4

2003г. - Стоянова, М., В. Великов, М. Малчев. (2003). Въведение в туризма. ЦДО към Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, 156 с., ІSBN 954-577-176-3

2003г. - Великов, В., М. Стоянова. (2003). География на туризма. ЦДО към Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, 120 с., ІSBN 954-577-185-2

2003г. - Великов, В., М. Стоянова. (2003). Основи на екскурзоводството. ЦДО към Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, 103 с., ІSBN 954-577-184-4

2003г. - Великов, В., М. Стоянова, К. Джанабетска. (2003). Международен туризъм. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 76 с., ISBN 954-577-162-3

Студии

2019г. - Стоянова, М. (2019). Предпоставки за развитие на спа и уелнес туризма в България. В: Сборник от публични лекции „По стълбицата на успеха“. Издателство „Инкома-Шумен“, Шумен, с. 109-130. ISBN: 978-954-452-054-0.

Статии

2018г. - Stoyanova, M., S. Sabrieva, I. Vladev. (2018). Technology for studying the natural and anthropogenic tourism resources into the native settlement by bachelor students of tourism in Konstantin Preslavsky University of Shumen. INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41. http://sociobrains.com/website/w2041/file/repository/80_90_Milena_Soyanova_ Sevdjan_Sabrieva_Ivaylo_Vladev_TECHNOLOGY_FOR_STUDYING_THE_NATURAL___.pdf ISSN 2367-5721

2017г. - Dimitrov, P., D. Daleva, M. Stoyanova. (2017). Forecasting of the Volume of the SPA and Wellness tourism receipts in the South-West Bulgaria. Journal of Spatial and Organizational Dynamics, Vol. V, Issue 2, 2017, pp. 83-99, CIEO, Faro, Portugal, ISSN: 2183-1912

2017г. - Stoyanova, M. (2017). Diagnosis of the socionic temperament of personality and creating a psychological portrait of the Western European SPA and wellness tourists in Bulgaria. Acta Scientifica Naturalis, Former Annual of Konstantin Preslavsky University – Chemistry, Physics, Biology, Geography, SN, Vol. 4, No 1, pp. 84-88. De Gruyter Open doi:10.1515/asn-2017-0013

2017г. - Stoyanova, M. (2017). Guidelines for the Bulgarian SPA and wellness tourism development. INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 36, August 2017, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/19_27_Milena_Soyanova_GUIDELINES_FOR_THE_BULGARIAN_SPA_AND_WELLNESS_TOURISM_DEVELOPMENT.pdf, ISSN 2367-5721

2016г. - Dimitrov, P., D. Daleva, M. Stoyanova. (2016). Forecasting of the Number of Sport Tourism Arrivals in the South-West Bulgaria. Journal of Media Critiques [JMC], http://www.mediacritiques.net, рр. 173 – 182, doi: 10.17349/jmc116212 P-ISSN: 2056-9785 E-ISSN: 2056 9793

2016г. - 2016 г. - Dombrowicz, М., P. Gruszka, I. Jarecka, M. Stoyanova. (2016). Cultural heritage of Varna and its tourist recognisability in Europe. INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER, ISSUE 17, JANUARY 2016, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/22_32_Cultural_Heritage_of_Varna_and_Its_Tourist_Recognisability_in_Europe.pdf , ISSN 2367-5721

2016г. - Владев, И. М. Стоянова. (2016). Популяризиране и съхраняване на паметниците на културното и природно наследство в Североизточна България под егидата на ЮНЕСКО// Студентска научна сесия „Туризъм“, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 105-127, ІSSN 1314-7722

2015г. - Dokova, S., E. Keremidarska, D. Ivanova, M. Stoyanova, I. Vladev, St. Vassileva. (2015). Bulgarian Northern coast cultural heritage through the development of travel routes. Acta Scientifica Naturalis, Vol. 1, 2015, pp. 291 – 302, “K. Preslavsky” University, Faculty of Natural Sciences, 2014, ІSSN 2367-5144

2012г. - Стоянова, М. (2012). Пример за приложение на интерактивна бяла дъска в урок по география. В: „Съвременни информационни технологии в помощ на учителя” – научно-методическо ръководство. Университетско издетелство “Епископ К. Преславски”, Шумен, ІSBN 978-954-577-650-2

2011г. - Стоянова, М. (2011). Анализ на туристопотока за СПА и уелнес туризъм в България. В: Сборник статии: „Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза”, Нов Български университет, С., с. 405 – 417, ІSBN 978-954-535-642-1

2006г. - Стоянова, М., И. Владев. (2006). Развитие на туризма като стопански отрасъл в обслужващия сектор на Балканските страни. Problems and prospects of cooperation between countries of South-Eastern Europe within context of Black sea economic cooperation and Guam, Collection of Scientific Works, Part II, Donetsk National University, D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov-Donetsk, pp. 659 – 663, ІSSN 1990-9187

2006г. - Vladev, I., M. Stoyanova. (2006). The demographic picture of the EU in the process of globalization. In: Economske Teme. Globalna Economija Kao Determinanta Unapredenja Poslovnih Performansi, Godina XLIV, Nis, 1-2, pp. 147 – 155, YU ISSN 0353-8648

2004г. - Stoyanova, M. & Vladev I. (2004). Territorial Distribution of Land Resources in the world and ecological problems connected with it. NATURA MONTENEGRINA, PODGORICA, 3, 2004, 341-349, UDK 712.2:332.368:631.147(21)(045)=111. http://www.pmcg.co.me/natura-web/NATURA3/Data/Radovi.pdf/referati/MilenaStoyanova, IvajloVladev.pdf

2003г. - Кръстева, Т., Св. Станкова, М. Стоянова, Р. Буюклиева. (2003). Качество на обучението по географски дисциплини в Шуменския университет. - Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, c. 279 – 294, ІSSN 1311-834X

2002г. - Стоянова, М. (2002). Влияние на Черно море върху климата на Източна България. В: Научни трудове – Педагогически колеж гр. Добрич” том III D, Добрич, с. 249 – 253, ІSSN 1312-2347

2002г. - Кръстева,Т., М. Стоянова, П. Русева.(2002). Природната география в системата на географското образование. – сп. “Обучението по география” ISSN 0204-6849

2002г. - М. Пенерлиев, М. Стоянова. (2002). Демографски влияния върху средното образование в община Шумен. В: Научни трудове – Педагогически колеж гр. Добрич” том III D,, Добрич, ІSSN 1312-2347

Доклади

2019г. - Стоянова, М., И. Владев. (2019). Анализ и оценка на ресурсния потенциал за развитие на туризма в община Шумен. В: Сборник от Mеждународна научна конференция „България на регионите“ на тема „Социално-икономическо райониране - традиции, съвременно състояние и проблеми“, 19 - 21 октомври 2018 г., ВУАРР, Пловдив, с. 155-164, ISBN 978-619-203-229-6 (on-line). http://uard.bg/files/custom_files/files/Conference_2018/Conference_19-21_10_18_Book_of_Abstracts_publishing.pdf http://regions.uard.bg/index.php/regions2018/regions2018/paper/viewFile/260/375 http://science.uard.bg/index.php/regions/article/view/451/387

2019г. - Великов, В., М. Стоянова, Кр. Левков. (2019). Актуални дефицити на екологичната култура. Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, 23-24 ноември 2018 г., гр. ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен http://sociobrains.com/manual_dir/SocioBrains/Issue54,February2019/Section_NaturalGeography_/8_VELIKOVELIKOV,MILENASTOYANOVA,KRASIMIRLEVKOV.pdf ISSN 2367-5721

2019г. - Стоянова, М., И. Владев, И. Стоянова-Косева. (2019). Приоритети за развитие на туризма в община Шумен (2018 – 2021 г.). Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, 23-24 ноември 2018 г., гр. ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен http://sociobrains.com/manual_dir/SocioBrains/Issue54,February2019/Section_HumanGeography,RegionalDevelopmentandTourism_31_M_STOYANOVA,I_VLADEV,I_STOYANOVA-KOSEVA.pdf, ISSN 2367-5721, IF Scientific Journal Impact Factor – 5.536 for 2017

2019г. - Стоянова, М., Ст. Христова. (2019). Морският круизен туризъм в Европейския туристически регион. Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, 23-24 ноември 2018 г., гр. ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен, http://sociobrains.com/manual_dir/SocioBrains/Issue54,February2019/Section_HumanGeography,RegionalDevelopmentandTourism_/32_MILENASTOYANOVA,STEFKAHRISTOVA.pdf, ISSN 2367-5721, IF Scientific Journal Impact Factor – 5.536 for 2017

2019г. - Stoyanova, M., S. Hristova. (2019). Assessment of the factors influencing the attractiveness of Varna as a destination for conference tourism. 6th SWS International Conference on Social Sciences 26 August – 1 September, Albena, Bulgaria, Conference proceedings Volume 6, Issue 2, Economics & Finance, Business & Management, pp. 25 – 32. ISBN 978-619-7408-92-8; ISSN 2682-9959; DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.2.

2019г. - Stoyanova, M. (2019). Evaluating the structural relationships between image components, overall image and destination loyalty of Bulgaria as a spa and wellness destination. 6th SWS International Conference on Social Sciences 26 August – 1 September, Albena, Bulgaria, Conference proceedings Volume 6, Issue 2, Economics & Finance, Business & Management, pp. 107 - 114. ISBN 978-619-7408-92-8; ISSN 2682-9959; DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.2.

2018г. - Stoyanova, M. (2018). Emotional intelligence – a key factor to successful professional performance of tourism specialists. В: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм – Варна „Туризмът и иновациите“. Изд. „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна, с. 78-92. ISBN 978-954-21-0973-0

2018г. - Stoyanova, M. (2018). Еmotional profiles of spa and wellness tourists in Bulgaria. Fifteen International Scientific Conference “Tourism – Research, Development and Education” Sofia, IBSEDU – Botevgrad, p. 328, ISBN 978-954-9432-75-1 (CD)

2018г. - Стоянова, М., И. Владев, И. Стоянова. (2018). Оценка на община Шумен като туристическа дестинация. Международна научна конференция: „Черноморския регион – дестинация за устойчиви туристически продукти“. Черноморски туристически форум - 2018 г., Изд. „Славена“, Варна, с. 121 – 126, ІSBN 978-619-190-122-7.

2017г. - Stoyanova, M. (2017). Thoughts about the role of authenticity on the global tourist scene. Международна научна конференция: „Местната идентичност и глобалният туризъм“. Черноморски форум - 2017 г., Септември 2017, Варна, с. 264 – 275, ІSBN 978-619-190-090-9

2016г. - Стоянова, М. (2016). Социално-демографски профил на западноевропейските спа и уелнес туристи в България. В: Сборник научни доклади от Пета международна научна конференция „Географски науки и образование“ 4-5 Ноември 2016 г., Шумен, с. 312 – 314, ІSBN 978-619-201-172-7

2016г. - Стоянова, М. (2016). Индекс на локализация на СПА и уелнес хотелите в България по районите за планиране. Международна научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени“, Вършец, 23 – 25.09.2016 г., с. 417 – 421, ІSBN 978-619-90446-1-2

2015г. - Владев, И., М. Стоянова. (2015). Ефективно използване и съхраняване на културното наследство в Приморска Странджа чрез разработване на туристически маршрути. В: Сборник от Четвърта национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 2014, УИ на ШУ, с. 360 – 374, ІSBN 978-619-201-050-8

2015г. - Стоянова, М. (2015). Поведение на потребителите на туристически услуги от ЕС. Four international conference "Geographical Sciences and Education" 30-31 October 2015, Шумен, с. 266 – 270, ІSBN 978-619-201-105-5

2014г. - Докова, С., Е. Керемидарска, И. Владев, М. Стоянова. (2014). Ефективно използване и съхраняване на културното и природно наследство в Североизточна България чрез разработване на туристически маршрути, обхващащи комплексно обектите, включени в списъка на ЮНЕСКО. В: Сборник: „30 години катедра География във ВТУ, Изд. "ИВИС", В. Търново, 2014, с. 406 – 410, ІSBN 978-954-9968-96-2

2012г. - Стоянова, М., Ст. Христова. (2012). Анализ на туристическия пазар на Великобритания. В: Сборник от Международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика“, Изд. на МВБУ, С., с. 670 – 677, ІSBN 978-954-9432-57-2 (CD)

2012г. - Стоянова, М. (2012). СПА и уелнес туризмът – съвременна алтернативна форма на туризъм. В: Сборник от Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, гр. Шумен, 2012, с. 243 – 248, ІSBN 978-954-577-643-4

2012г. - Докова, С., Д. Иванова, И. Владев, В. Василева, М. Стоянова, С. Сабриева, И. Владев. (2012). Състояние и перспективи за развитие на туризма в Североизточния регион за планиране. В: Сборник от Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2012, с. 255 – 261, ІSBN 978-954-577-643-4

2011г. - Владев, И., М. Стоянова. (2011). История на катедра „Туризъм”.//Сб. История на катедрите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (1971 – 2011), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, с. 147 – 151, ISBN 978-954-577-578-9

2011г. - Великов, В., М. Стоянова, (2011). Възможности за развитие на селски туризъм в община Аврен. В: Сборник от Международна научна конференция „Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките селища на страната”, 14 – 16. ІІІ. 2011, Пловдив, с. 219 – 228, ІSBN 978-954-9498-62-2

2011г. - Великов, В., М. Стоянова. (2011). Съвременно състояние на международния туризъм в Китай. В: Сборник от Международна научна конференция „Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика”, том ІІ, 12-13 май 2011, Свищов, с. 345 – 351, ІSBN 978-954-23-0593-4

2011г. - Стоянова, М., С. Сабриева. (2011). Съвременно състояние на туризма в област Монтана. В: Сборник от Научна конференция с международно участие „Туризмът – състояние и перспективи“, 25-26 февруари 2011, Колеж по икономика и администрация - Пловдив, Пловдив, с. 150 – 164, ІSBN 978-954-927-761-6

2010г. - Великов, В., М. Стоянова, И. Владев. (2010). Яхтеният туризъм – нова форма на алтернативен туризъм по Черноморското крайбрежие. В: Сб. От Научна конференция на “Земеделски колеж”, В. Търново-2009, с. 276 – 282, ІSBN 978-954-9498-57-8

2010г. - Великов, В., М. Стоянова, С. Сабриева. (2010). Перспективи за развитие на културния туризъм по Българското черноморско крайбрежие. В: Сборник доклади от Международна конференция “География и регионално развитие”, НИГГГ-БАН, С., 2010, с. 305 – 313, ІSBN 978-954-9649-07-9

2009г. - Stoyanova, M. (2009). Tourist state and perspectives for tourism development in Natural Park: Strandzha”, Conference “Global Changes and Problems”, April 2008, Sofia, pp. 393 – 398, ІSBN 978-954-07-2900-8

2009г. - Великов, В., М. Стоянова, И. Владев. (2009). Етнографските комплекси – алтернативна форма на туризъм (на примера на ЕК „Чукурово”). В: Сб. От Научна конференция, Смолян, с. 171 – 176, ІSBN 978-954-9358-41-4

2008г. - Stoyanova, M. (2008). Tourist Regions in Balkan Countries (without Bulgaria), Conference “Global Changes and Problems”, 20-22 April 2007, Sofia, pp. 469 – 474, ISBN 978-954-2695-3

2008г. - Владев, И., М. Стоянова, В. Власков. (2008). Особености и тенденции в локализацията на туристическите обекти в индустриалния регион Бавария, 2007, В: Сборник научни трудове “Природни науки – 2007”, Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, с. 139 – 159, ІSSN 1311-834Х

2007г. - Stoyanova, M. (2007). Tendencies in cultural tourism development in the process of globalization. In: Third international conference “Global changes and regional challenges”, Sofia, 2006, pp. 381 – 385, ІSBN 978-954-07-2524-6

2007г. - Stoyanova, M. (2007). Condition and perspectives for the development of tourist animation in Dimyat wine-cellar. In: „Tourism in the new millennium”, South-West University, Blagoevgrad, 2007, pp. 239 – 247, ІSBN 978-954-680-487-7

2006г. - Stoyanova, M. (2006). Rural Tourism - Essence and Strategies. Конференция на младите докторанти на ШУ, Шумен, с. 252 – 257, ІSBN-13: 978-954-577-376-1

2006г. - Stoyanova, M., I. Vladev. (2006). Factors and conditions for the hunting tourism development in game-breeding station “Palamara”, II International Symposium of Ecologists of Montenegro, Kotor, Serbia and Montenegro, September, pp. 487- 493, ІSBN 86-908743-0-5

2006г. - Стоянова, М., И. Владев. (2006). Усъвършенстване на продукта на културния туризъм при присъединяване на България към ЕС, Сб. Юбилейна конференция с международно участие “Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към ЕС”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2006, с. 360-365, ІSBN-13: 978-954-23-0316-9

2006г. - Стоянова, М. (2006). Анализ на мотивацията на персонала по примера на туристическа фирма “Стил – прима” ООД. В: Сб. Юбилейна научна конференция с международно участие „20 години Съюз на учените в България - клон Смолян“, 20-21.10.2006 г.

2005г. - R. Vladeva, M. Stoyanova. (2005). Distant learning – an alternative form of education in tourism subject in Shumen University. // Informatika, obrasovna tehnologija i novi medigi u obrasovangu, knjiga 1, informatics, Educational Technology and New Media in Education, Sombor, Сърбия, 2005, р.267-272 ISBN 86-83097-31-5

2005г. - Младенов, Ч., В. Великов, И. Владев, М. Стоянова. (2005). Влияние на глобализацията върху развитието на ловния туризъм в България, Skopie, pp. 275 – 282. 91 (063)

2005г. - Vladev, I., M. Stoyanova. (2005). Size, dynamics and territorial distribution of population in Nikola Kozlevo commune (Republic of Bulgaria). In: Colocviul National De Geografia Populatiei Si Asezarilor Umane, editia a – XIV – a, 4-6 iunie 2004. Editura MIRTON Timisoara, pp. 156-164, ISBN 973-661-657-6

2004г. - Стоянова, М. Концепцията за устойчиво развитие в туризма. (2004). В: Сборник научни трудове “Природни науки – 2004”, Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, с. 310 – 315, ІSBN 954-577-218-2

2004г. - Stoyanova, M. & Vladev I. (2004). Territorial Distribution of Land Resources in the world and ecological problems connected with it. NATURA MONTENEGRINA, PODGORICA, 3, I Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro. Tivat, 14-18. Oktobar 2004, p. 17. ISBN 86-905195-1-3 (Bros.)

2004г. - Vladeva, R., M. Stoyanova. (2004). The critical thinking in geography teaching. 2nd International Balkan Education Congress – Searching Excellence in Education, 8-10 October 2004, Edirne, pp. 54 – 58, ІSBN 975-374-065-4

2004г. - Власков, В., М. Стоянова. (2004). Екологична политика и разработване на нови енергийни източници. В: Сборник научни трудове “Природни науки – 2004”, Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, с. 328 – 331, ІSBN 954-577-218-2

2003г. - Velikov, V., M. Stoyanova. (2003). Tourism – the great challenge to Republic of Bulgaria on the verge of EU. Strategies and Challenges in the Process of Accession to the European Union, Svishtov, pp. 66 – 78, ІSBN 954-23-0157-Х

2003г. - Великов В., М. Стоянова. (2003). Съвременно състояние на туризма в България, В: Сборник научни трудове “Природни науки – 2003”, Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, с. 178 – 180, ІSBN 954-577-161-5

2002г. - Кръстев, Т., С. Станкова, М. Стоянова. (2002). Проблемът за произхода и геоморфоложкото развитие на долините (суходолията) в Североизточна България. В: Сборник с доклади на Научната конференция с международно участие в памет на професор д-р Димитър Яранов /1909-1962/, Варна, т.1, с. 328 – 343, ІSBN 954-9531-11-2

2002г. - Кръстева,Т., М. Стоянова, П. Русева. (2002). Природната география в системата на географското образование. В: Сборник с доклади на Научната конференция смеждународно участие в памет на професор д-р Димитър Яранов /1909-1962/, Варна, т.3, с. 313 – 324, ІSBN 954-9531-09-0

2002г. - Стоянова, M., T. Кръстев. (2002). Бургаската падина като наложен елемент на дълбоководната Черноморска падина. В: Сборник с доклади на Научната конференция с международно участие в памет на професор д-р Димитър Яранов /1909-1962/, Варна, т.1, c. 292 – 308, ІSBN 954-9531-11-2

2002г. - Великов, В., М. Стоянова. (2002). Тероризмът, регионалните конфликти и международният туризъм. В: Сборник доклади от Международната научна конференция “Туризмът в ХХІ век”, С., с. 31 – 37

Други публикации

2016г. - Dimitrov, P., M. Stoyanova. (2016). Long-run forecasting of the number of international tourism arrivals in Bulgaria. Международна научна конференция „Културен коридор „Западен трансбалкански път“ - културен туризъм без граници“, Метеора - Лефкада, 2016 г., с. 125 – 131, ІSBN 978-954-300-158-3 (публикация по темата на дисертационния труд за образователна и научна степен доктор)

2016г. - Stoyanova, M. (2016). Evaluation of the affective image of Bulgaria as a SPA and wellness destination. Международна научна конференция: „България – туристическа дестинация за четири сезона. Черноморски форум - 2016 г.“, Варна, с. 444 – 454, ІSSN 978-954-449-889-4 (публикация по темата на дисертационния труд за образователна и научна степен доктор)

2015г. - Dimitrov, P., M. Stoyanova. (2015). Long-run forecasting of the spa and wellness tourism development in Bulgaria. В: „Туризмът в епохата на трансформация“. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм“ в ИУ - Варна, 2015, с. 82 - 91 (публикация по темата на дисертационния труд за образователна и научна степен доктор)

2014г. - Стоянова, М. (2014). Анализ на средата за развитие на СПА и уелнес туризъм в България и някои избрани конкурентни дестинации. В: Сборник доклади от Международна научна конференция „Глобализъм, регионализъм и сигурност“, 19 – 21 септември, 2013, УОБ Равда, “Издателски комплекс” – УНСС, С., 391- 394 с. (публикация по темата на дисертационния труд за образователна и научна степен доктор)