Проф. д-р Светла Димитрова Станковаабв

Проф. д-р  Светла Димитрова Станкова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

Кабинет: Корпус 1, стая 401

Телефон: 054 830495 вътр.299, 0898714991

Email: s_stankova@abv.bg, s.stankova@shu.bg

Приемно време: петък 11:00 – 13:00

Завършен университет, специалност

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” през 1997 г. специалност “География и биология”

Заемани академични длъжности

1998 г. - хоноруван асистент по “Физическа география и ландшафтознанание” (ш.01.08.01)

1999 г. - асистент по “Геоморфология и палеогеография” (ш.01.08.03) към катедра “География”, ФПН.

2005 - 2011 г. - главен асистент към катедра “География” на ФПН.

2012 г. - доцент в професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография)

2018 г. - професор в професионално направление 4.4. Науки за Земята“ (Геоморфология и палеогеография)

Придобити научни степени

От 01.10.2010 г. образователната и научна степен “доктор” по научната специалност ш.01.08.03 “Геоморфология и палеогеография”

Тема на дисертационния труд - "Структурна геоморфология на Източна Стара планина"

Водени лекции и/или упражнения

Чета лекции по учебните дисциплини “Природна география на континентите”, “Геология и геоморфология на България”, “Геоморфология”, "Обща и регионална геология и геоморфология", “Природна география на Черно море” , "Стопанско усвояване и опазване на черно море", “Природна география на България”, Природна география и екология на Световния океан, "Природни и антропогенни туристически ресурси на България", “Приложение на теренните географски изследвания в обучението по география”, "Влияние на неблагоприятните и опасни природни процеси и явления върху земед.култури" на студенти от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в специалностите: “География и биология”, “История и география”, "Растителна защита", “Екология и опазване на околната среда”, "Езиково обслужване на бизнеса и туризма", "Краезнание" в ШУ “Еп.К.Преславски”.

До 2013 г. съм била ръководител съм на “Теренна практика по география” и “Теренна учебна практика по география на България”, както и “Практика по геоморфология и география на почвите”, провеждани със студенти от специалностите „География и биология”, „История и география” и “Екология и опазване на околната среда” – редовна форма на обучение. Към настоящият момент съм ръководител на теренна практика по "Геоморфология и почвознание" в специалност "Екология и ООС"

Области на научни интереси

Геоморфология и палеогеография, структурна геоморфология, тектоника, регионална геоморфология, образователен туризъм, научно-познавателен туризъм, екологичен туризъм и др.

Специализации

- обучение по „Методи в структурната геоморфология” – Шумен, 2006 г.

- обучение по „Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ЕС” – София, 2008 г.

- обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по география и икономика – Шумен, 2009

- обучение по "Структурна геоморфология и регионална тектоника" - Благоевград, 2010

- обучение за работа с базов ГИС софтуер ArcGIS for Desktop I,ESRI-Bulgaria, Sofia, 2013

- преминат курс за "Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми", 2016, 2017

Участия в международни и национални научни проекти

2004 г. участие в научен проект на тема “Геоморфоложки изследвания на суходолията в Североизточна България” с научен ръководител проф. д-р г.н. Тодор Кръстев (Договор № 2544/06.07.2004 г.).

2009 и 2010 г. участие в научен проект на тема “Неблагоприятни рискови процеси и явления в Североизточна България и отражението им върху социално-икономическото развитие на региона” с научен ръководител проф. д-р г.н. Тодор Кръстев (Договор № РД-05-231/09.03.2009;и Договор РД05-306/8.03.2010.

2011 г. участие в проект: „Оценка на природните условия на водосборния басейн на р. Камчия като фактор за формирането и развитието на социално-икономическата структура на населените места”, Фонд научни изследвания към ШУ

2012 г. участие в проект: „Изграждане на център по интерактивна география”, Фонд научни изследвания към ШУ

2014 г. участие в проект: „Демографски и социално-икономически проблеми на селските територии в област Шумен”,Фонд научни изследвания към ШУ

2013 г. участие в национален научен проект BG051РО001-4.3.04-0020 "Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" чрез въвеждане на съвременни форми на обучение" Период 2012-2014 г.

Проект BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики”, МОН, 2013-2014

2015 - участие в проект на тема "Разработване на информационни ресурси по приложна география и ГИС", Фонд научни изследвания към ШУ

2016 - Проект „Оценка на природния и антропогенен риск в района на Шуменското плато“, Фонд научни изследвания към ШУ

Заемани ръководни позиции

От 2012 г. - Председател на Общото събрание на Факултета по природни науки

Председател на комисията за изготвяне на Доклад-самооценка за акредитацията на специалност "Педагогика на обучението по география и биология", ОКС "Бакалавър" и Магистърската програма "География и интерактивно образование" 2013/2014 г.

2012 г. - Председател на комисия за съставяне и актуализиране на Правилника за устройството и дейността на ФПН.

2013 г. - Председател на комисия за провеждане на вътрешноинституционален одит в ШУ "Еп. К. Преславски"

2017 г. - Ръководител катедра „География, регионално развитие и туризъм“

Организационна дейност

Член на Комисия за вътрешно институционален одит при ШУ, от 2012 г. до сега

Член на Комисията по учебна дейност и образователни политики на ФПН, 2017

Член на Комисията по качество към ФПН, 2012 - 2017

Член на Комисията по трасфер на кредити, от 2017

Член на Експертна група за Оценка и акредитация на Професионално направление „Педагогика на обучението по...” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и Филиал-Враца, 2014

Член на научно жури за заемане на академичната длъжност "главен асистент" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, Институт по океанология при БАН, 2015

Член на научно жури за заемане на академичната длъжност "доцент" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, Институт по океанология при БАН, 2015

Член на научно жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в професионално направление 4.4. Науки за Земята, ИО- БАН, 2016

Член на научно жури за заемане на академичната длъжност "доцент" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2017

Член на научно жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в професионално направление 4.4. Науки за Земята, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2017

Рецензент на учебник по География и икономика за 8 клас, Изд-во „Просвета“, С., 2017

Член на редакционна колегия на Сборник "Пътувания из България (Резултати от теренни географски практики и научни експедиции)" - 2012, 2014 г.

Отговорен редактор на Годишник на ШУ, кн. ХХІ В4 Науки за Земята, Факултет по природни науки, 2012

Член на редакционни колегии - Сборник доклади от международна конференция "Географски науки и образование" - 2012, 2013, 2014 г.

Член на организационен комитет на Международна конференция "Географски науки и образование" - 2012, 2013 и 2014 г.

Член на организационен комитет на "Междууниверситетски студентски научен семинар - Географски хоризонти"-2014 г.

Участвам в КСК на ШУ, като през 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 е 2014 г. съм Организатор на кандидат-студентския изпит по география, включена съм в комисия по проверка и оценка на кандидат-студентските работи; провеждане на държавни и семестриални изпити.

Отговорник по качеството към катедра "География и МОГ" през 2012, 2013, 2014 г.

Член на комисия за подготовка на Доклад-самооценка за акредитацията на специалности в Професионалното направление "Педагогика на обучението по..." за ФПН, 2013-2014 г.

Член на комисия за подготовка на Доклад за разкриване на Професионалното направление "Науки за Земята" за ФПН, 2014-2015, специалност "География и регионална политика" - ОКС Бакалавър и магистърска програма "Приложна география и ГИС"

Участвам в съставянето на индивидуални планове на студенти, организиране и провеждане на “Теренна практика по география” и “Теренна практика по география на България”, както и “Теренна учебна практика по геоморфология и география на почвите”.

Курсов ръководител съм на ІІ курс ГБ, ред.обучение.

Научен ръководител и консултант на дипломни работи по Регионална геоморфология, Структурна геоморфология и География на България на студенти от специалностите “География и биология”, “История и география” и “Туризъм”, с теми на дипломните работи: “Геоморфология на долината на р. Война”, “Геоморфология на Еминска планина”, “Геоморфология на Котленска планина”, “Геоморфология на лиманите по северното българско черноморско крайбрежие”, “Геоморфология на долината на р. Бели Лом”, “Опасни геодинамични явления (земетресения, свлачища, срутища) по Северното българско черноморско крайбрежие и отражението им върху селищната и инженерната инфраструктура”, “Състояние и перспективи за развитието на туризма в общините Аврен, Долни Чифлик и Бяла”, “Оценка на природните и антропогенни ресурси за развитието на туризма в общините Буртас и Несебър”, “Оценка на природните и антропогенни ресурси за развитието на туризма в общините Балчик и Шабла”, “Геоморфология на Сливенска планина”, "Морфоструктура на Преславска планина", "Морфоструктура на Лиса планина", "Морфоструктурни изследвания в Антоновските възвишения", "Морфоструктурни изследвания в Драгоевска планина", Геоморфоложки изследвания във водосборния басейн на р. Суха река", "Природнотуристически ресурси за развитието на алтернативния туризъм в Северното българско черноморско крайбрежие", "Геоморфоложки изследвания на Еленските възвишения" и др.

Научен ръководител на 1 дипломанти от специалност „География и биология”.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България - клон Шумен

Съюз на Жените в науката

Асоциация на професионалните географи и регионалисти - клон Шумен.

Българско географско дружество

Съюз на учените - Варна

Дисертации

2010г. - Станкова, Св. Структурна геоморфология на Източна Стара планина, Автореферат. Шумен, 2010, 40 с.

Монографии

2011г. - Цанков, Ц., Св. Станкова. Морфоструктура на Източна Стара планина. С., Изд. къща „Графика”, 2011, 112 с.

Учебници

2017г. - Станкова, Св., Ц. Цанков, Б. Маврудчиев. 2017. Основи на общата геология и геоморфология, Шумен-София, Изд. „Графика 19“, 114 с. ISBN 978-954-9764-38-3

2013г. - Станкова, Св., Ц. Цанков. Геология и геоморфология на България (електронен модул по Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2013. (http://cdo.shu.bg/).

2011г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Част ІІ – Регионална характеристика – природни области, В. Търново, Фабер, 2011, 306 с.

2008г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Част І – Обща характеристика на националното географско пространство, Шумен, Унив.и-во “Еп. К. Преславски”, 2008, 240 с

2006г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на континентите. Шумен, Център за дистанционно обучение, 2006, 215 с

2005г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на континентите. Шумен, Център за дистанционно обучение, 2005, 283 с

Учебни помагала

2014г. - Дерменджиева, Ст., М. Пенерлиев, Св. Станкова, Д. Владев, Р. Владева, Н. Ченкова, Л. Шефкъ, И. Георгиева. ТЕСТОВИ ВАРИАНТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИПО ГЕОГРАФИЯ , Шумен, Трето преработено и допълнено издание, Шумен, Изд. „Инкома”, 2014, 87 с.

2013г. - Дерменджиева, Ст., М. Пенерлиев, Р. Владева, Св. Станкова, Д. Владев, Н. Ченкова. ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВИ ВАРИАНТИ ПО ГЕОГРАФИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, Шумен, Второ преработено и допълнено издание, В. Търново, Изд. „ИВИС”, 2013, 136 с.

2012г. - Дерменджиева, с., М. Пенерлиев, Р. Владева, Св. Станкова, Д. Владев, Н. Ченкова. 2012. География на България. Тренировъчни тестови варианти закандидатстуденти., В. Търново, Изд. “ИВИС”

2012г. - Дерменджиева, С., М. Пенерлиев, Св. Станкова, М. Касчиева. Пътувания из България – мултимедиен географски албум, 2012

2010г. - Пенерлиев, М., Св. Станкова. 2010. Тестове по география на България за кандидат-студенти, ФАБЕР, В. Търново

Студии

2018г. - Stankova, Sv., Tz. Tzankov, G. Hristova. 2018. Morphostructural Map of East Fore Balkan. С., Изд. „Графика 19”, ISBN 978-954-9764-41-3

2017г. - Tzankov, Tz., S. Stankova, R. Iliev. 2017. Morphostructure of the Rila-Pirin Mountains Range. LAMBERT Academic Publishing, Germany, 60 p., ISBN 978-620-2-07927-3

2015г. - Цанков, Ц., Св. Станкова, М. Пенерлиев, М. Касчиева. Многоликата Беласица (Кратък географски очерк), Ш., 2015, 32 с. ISBN 978-954-452-029-8

2015г. - Станкова, Св. 2015. По прашния път на един живот... (Библиографски очерк), С., Изд. къща „Графика 19”, 72 с., ISNB 978-954-9764-36-9

Статии

2018г. - Tzankov, Tz., R. Iliev, Sv. Stankova, I. Mitkov. 2018. Fractal Geometry of Seismic Clusters in the Rhodope Mountain (South Bulgaria-Northeast Greece). Universal Journal of Geoscience 6 (1): 8-12, 2018, DOI: 10.13189/ujg.2018.060102, USA (http://www.hrpub.org)

2018г. - Stankova, Sv. Tz. Tzankov, R. Iliev. 2018. The West Black Sea passive continental margin in the east part of Balkan Peninsula. Acta Scientifica Naturalis. Volume 5, DOI: 10.2478/ans-2018-0014, Issue 1, Pages 102–106, ISSN 2367-5144

2018г. - Tzankov, Tz., Sv. Stankova, R. Iliev, I. Mitkov. 2018. Late Quaternary morphostructural generations in the east part of Balkan Peninsula, SocioBrains (online magazine), Issue 41, January 2018, 188-197, ISSN 2367-5721, (IF Scientific Journal Factor – 4.922 for 2016)

2018г. - Stankova, Sv. Tz. Tzankov, G. Hristova. 2018. Morphostructural Investigation of the Elena Hills, SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, Issue 42, February 2018, 51-55 (IF Scientific Journal Factor – 4.922 for 2016

2018г. - Tzankov, Tz., Stankova, Sv. 2018. About the Morphotectonics of the Sout Moesian Morphostructural Zone (Balkan Peninsula Eastern Part). SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, Issue 42, February 2018, 56-64, (IF Scientific Journal Factor – 4.922 for 2016)

2018г. - Tzankov, Tz., R. Iliev, Sv. Stankova. 2018. Application of the fractal analysis in the regional morphostructural studies. SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, Issue 42, February 2018, 65-68, (IF Scientific Journal Factor – 4.922 for 2016)

2018г. - Iliev, R., Sv.Stankova, Tz. Tzankov. 2018. Fractal geometry of topography in the Rhodope Mountain. SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, Issue 42, February 2018, 162-167, (IF Scientific Journal Factor – 4.922 for 2016)

2018г. - Tzankov, Tz., Sv. Stankova, R. Iliev, I. Mitkov. 2018. The Bulgarian Continental Microplate morphotectonic position in the Eastern Part of Balkan Peninsula. SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, (IF Scientific Journal Factor – 4.922 for 2016), Mart 2018, 282-302

2018г. - Tzankov, Tz., R. Iliev, Sv. Stankova, I. Mitkov. 2018. Morphostructural Presonditions for the Seismic Hazard in the Rila-Pirin Mountains Range. SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, (IF Scientific Journal Factor – 4.922 for 2016), Mart 2018, 274-281

2018г. - Tzankov, Tz., R. Iliev, I. Mitkov, Sv. Stankova,. 2018. About Fractal Geometry of the Glacial Cirques in Rila and Pirin Mountains (Southwest Bulgaria). Universal Journal of Geoscience 6(3): 73-77, 2018 http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujg.2018.060303

2017г. - Tzankov, Tz., Sv. Stankova, R. Iliev. 2017. Morphostructure of the Sakar and Strandzha Mountains, Acta Scientifica Naturalis. Volume 4, Issue 1, Pages 89–93, ISSN (Online) 2367-5144, DOI: https://doi.org/10.1515/asn-2017-0014, February 2017, SJIF – 2.723

2017г. - Vulcheva-Georgieva, Iv., Sv. Stankova. 2017. Geomorphology of outflow part Batova river valley, Acta Scientifica Naturalis. Volume 4, Issue 1, Pages 94–99, ISSN (Online) 2367-5144, DOI: https://doi.org/10.1515/asn-2017-0015, February 2017, SJIF – 2.723

2017г. - Tzankov, Tz., S. Stankova, K. Stoyanov, R. Iliev, I. Mitkov, T. Aleksieva. 2017. Comparative analysis between the Rhodopean Mountain massif and the Rila-Pirin mountains range (South Bulgaria, North-East Greece). Сп. Проблеми на географията, С., кн. 3, 12-17

2017г. - Tzankov, Tz., Sv. Stankova, R. Iliev, I. Mitkov. 2017. Survey of the middle Struma complex morphostructural passage (South west Bulgaria), Universal Journal of Geoscience 5 (6): 191-196, 2017, DOI: 10.13189/ujg.2017.050604, USA (http://www.hrpub.org)

2017г. - Tzankov, Tz., Sv. Stankova. 2017. Principles and criteria of the regional morphostructural dividing of the Eastern part of the East Stara Planina Mountain Range. SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, (IF Scientific Journal Factor – 4.922 for 2016), Issue 31, 209-211

2017г. - Tzankov, Tz., Sv. Stankova, R. Iliev, I. Mitkov. 2017. Modern Methodological aspects of the Regional Morphostructural Analysis. SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, (IF Scientific Journal Factor – 4.922 for 2016), Issue 32, 118-122

2017г. - Stankova, Sv. 2017. Quaternary Relief building in the East Stara Planina Mountain Range. SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, (IF Scientific Journal Factor – 4.922 for 2016), Issue 33, 122-126

2017г. - Stankova, Sv., Tz. Tzankov, M. Marinova. 2017. Geomorphology and morphogenesis of water catchment basin Suha reka river. SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, (IF Scientific Journal Factor – 4.922 for 2016), Issue 40, 154-160

2017г. - Tzankov, Tz., Sv. Stankova. 2017. About the origin and morphostructure of the Black Sea Basin. SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, (IF Scientific Journal Factor – 4.922 for 2016), Issue 40, 161-164

2017г. - Tzankov, Т., Sv. Stankova. 2017. South Morava morphostructural zone (east part of Balkan peninsula)., SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, (IF Scientific Journal Factor – 4.922 for 2016), Issue 40, 165-168

2015г. - Stankova, Sv., I. Georgieva. Geomorphology, construction and development of the Durankulak and Shabla-Ezerets limans. Acta Scientifica Naturalis, University of Shumen, volume 1, 2015, 271-278, ISSN 2367-5144, SJIF – 2.723

2014г. - Penerliev, M., Sv. Stankova. The State and Perspective of Balneological and SPA Tourizm in Bulgaria. Acta Scientifica Naturalis, University of Shumen, volume 1, 2014, 249-256

2014г. - Stankova, Sv. Iv. Geogieva. Geomorphology of the of Bolata dere. Acta Scientifica Naturalis, University of Shumen, volume 1, 2014, 233-241

2014г. - Tzankov, Tz., Sv. Stankova. Borders and principal regional units of the Bulgarian Continental Micro Morphotecture (East Part of Balkan Peninsula). Acta Scientifica Naturalis, University of Shumen, volume 1, 2014, 218-232

2014г. - Христова, Р., Св. Станкова. Заледяванията в Рила и отражението им върху релефа. В: - Сб. Пътувания из България 2012 – 2013 г.(Резултати от теренни географски практики и научни експедиции), ШУ, 2014, 105-112

2014г. - Станкова, Св., Д. Гинчива. Планинският първенец на Балканите. В: - Сб. Пътувания из България 2012 – 2013 г.(Резултати от теренни географски практики и научни експедиции), ШУ, 2014, 86 – 94

2014г. - Станкова, С., И. Вълчева-Георгиева. Потенциал на община Аврен за развитието на културен туризъм. – В: Известия на Исторически музей Шумен, кн. 16, Ш., 2014, 574-580

2014г. - Станкова, С., Ц.Цанков. Природните феномени по Северното българско черноморско крайбрежие – открит музей за развитието на туризма. – В: Известия на Исторически музей Шумен, кн. 16, Ш., 2014, 824-831

2014г. - Пенерлиев, М., С. Станкова, Л. Шефкъ. Потенциал за развитие на фестивалния туризъм в Шуменска област. – В: Известия на Исторически музей Шумен, кн. 16, Ш., 2014, 836-848

2012г. - Tzankov, T., Sv. Stankova, E. Ahmedova. About the Late Alpine geotectonic and post Alpine morphotectonic evolution of the Sliven Mountain (Eastern Stara Planina MountainChange), В: Годишник на Шуменски университет, 2012, 197-204

2012г. - Станкова, Св., Р. Николова. Геоморфология на Котленска планина. – В:Сб. статии „Пътувания из България (резултати от теренни географски практики и научни експедиции)”, Ш., Унив.изд-во, 2012, 40-53

2012г. - Белбер, С., Св. Станкова. Геолого-геоморфоложки феномени в Западните Родопи като обект на туризъм. – В: Сб. статии „Пътувания из България (резултати от теренни географски практики и научни експедиции)”, Ш., Унив.изд-во, 2012, 95-103

2011г. - Станкова, Св. Морфология и морфогенезис на Еминска планина. В: Сп. География-21, Изд-во на МОМН, С., кн. 3, 2011, 5-10

2011г. - Stankova, Sv. The Pirateria of Hadjiiska River East Stara planina Mountains, Bulgaria, В: - Сп. Доклади на БАН, С., 2011, т. 64, кн. 12, 1727 – 1732

2011г. - Stankova, Sv. Geomorphology and morphogenesis of Beli Lom river valley. In: Journal Annals of the University of Craiova, Series Geography, number 14, 2011

2010г. - Станкова, Св. Геолого-геоморфоложките феномени в България като условие за алтернативен туризъм.-В: Сп. Проблеми на географията, кн. 1-2, 2010, 74-76

2010г. - Станкова, Св., Д. Владев, Н. Ченкова, Р. Владева, М. Пенерлиев, Т. Кръстев. Опасни геодинамични явления по Северното българско черноморско крайбрежие иотражението им върху инженерната инфраструктура. В: Годишник на ШУ, ФПН, т. ХХ В4, Науки за Земята и туризъм, 2010, 5 – 22

2010г. - Владев, Д., Р. Владева, Св. Станкова, Н. Ченкова, М. Пенерлиев, Т. Кръстев. Оценка на степента на уязвимост на населените места в Североизточна България приекстремни (интензивни) валежи. В: Годишник на ШУ, ФПН, т. ХХ В4, Науки за Земята и туризъм, 2010, 23 – 36

2008г. - Станкова, Св. Геоморфология на долината на р. Сенковец, В: Годишник на ШУ, 2008, т. XVIII B3, Природни науки, 129-147

2008г. - Stankova, Sv., N. Chenkova, M. Penerliev, D. Vladev, T. Krustev. The protected territories in the North-Eastern Bulgarian Black sea coast and their part in the alternativetourism development, Forum Geografic, Сraiova, Romania, 2008, Anul VII, 7, 157-166

2008г. - Vladev, D., T. Krustev, Sv. Stankova, N. Chenkova, M. Penerliev. Natural-geographic potential of North-eastern Bulgaria, Forum Geografic, Сraiova, Romania, 2008, Anul VII, 7, 233-247

2008г. - Chenkova, N., D. Vladev, Sv. Stankova, M. Penerliev. T. Krustev. Adverse and dangerous natural processes and phenomena in North-eastern Bulgaria, Forum Geografic, Сraiova, Romania, 2008, Anul VII, 7, 52-66

2008г. - Penerliev, M., N. Chenkova, D. Vladev, Sv. Stankova, T. Krustev. Social-economical potencial of North-eastern Bulgaria and it`s meaning for the trans-boundary cooperationwith Romania. Forum Geografic, Сraiova, Romania, 2008, Anul VII, 7, 260-267

2006г. - Станкова, Св. Съвременни морфогенетични процеси във водосборния басейн на р. Фъндъклийска, В: Сборник научни доклади, Конференция на докторантите на ШУ, 2006, 221-229

2006г. - Станкова, Св. Геоморфология на долината на р. Война, В: Годишник на ШУ, Шумен, 2006, т. ХVІ В5, Природни науки, 130-142

2005г. - Станкова, Св. Геоморфология и основни етапи в развитието на долината на река Фъндъклийска. В: Проблеми на географията,кн.1-2, 2005

2005г. - Станкова, Св. Геоморфология на Люляковското структурно понижение, В: Сборник доклади от ІІІ Конгрес на географите на Република Македония, Скопие,15-16.10.2005

2004г. - Станкова, Св. Строеж и геоморфоложко развитие на лимана на река Фъндъклийска. В: Проблеми на географията, кн.1-2, 2004

2004г. - Станкова, Св.Съвременни морфогенетични процеси в Люляковското структурно понижение. В: Сборник научни трудове, Природни науки, 2004, 301-305

2003г. - Кръстева, Т., Св. Станкова, М. Стоянова, Р. Буюклиева. Качеството на обучението по географските дисциплини в Шуменския университет. В: Годишник на Шуменскиуниверситет, Шумен, 2003

2003г. - Станкова, Св., Т. Кръстев. Строеж и геоморфоложко развитие на лимана Двойница. В: Годишник на Шуменски университет , 2003, том Природни науки, География, 25-34

2001г. - Mitev, J.q Sv. Stankova. Impact of the Contemporary and Recent Morphogenetic Processes on the Utilization of Land Resources in the Ludogorie Area.Problems of Geography,2001, Sofia, 1-2, 94-97

2000г. - Алексиев, Г., Св. Станкова. Геоморфология на Герловското субструктурно понижение, Сп. Проблеми на географията, 2000, С., кн.1-4, с. 64-74

Доклади

2016г. - Цанков, Ц., Св. Станкова. 2016. Характер и възраст на котловинните морфоструктури в Източния Предбалкан. ІVМеждународна конференция „Географски науки и образование” 30-31.10.2015 г., Ш., Унив.изд-во, 41-44, ISBN 978-619-201-105-5

2016г. - Stankova, Sv., T. Tzankov. 2016. Post Early Plistocene Pattern of the Sout Moesian Morphostructural Zone. Fort Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference “Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”, Vidin, p. 21, ISBN 978-954-723-179-5

2015г. - Георгиева, И., Св. Станкова. 2015. Съвременни морфогенетични процеси във водосборния басейн на река Сенковец. В: Сб доклади от Юбилейна международна научна конференция "50-години Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"", 10 май, 2013, В. Търново, ISBN978-619-208-002-0, 316-321

2015г. - Цанков, Ц., С. Станкова, С. Белбер. Морфоструктурни изследвания в Драгоевска планина. – В: Сборник доклади от Трета международна конференция „Географски науки и образование“, 12-13 септември 2014, Шумен, 2015, ISBN 978-619-201-012-6, 22-27

2015г. - Цанков, Ц., Св. Станкова, Д. Димитров, Г. Христова. Относно възрастта на възникването на Стара планина. – В: Сборник доклади от Трета международна конференция „Географски науки и образование“, 12-13 септември 2014 г., Шумен, 2015, ISBN 978-619-201-012-6, 28-30

2014г. - Damyanova, D., Kr. Kamenova, Sv. Stankova. Natural Park “Belasitza” – The Role and Tasks. Second student scientific conference “Ecology and environment”, Shumen, 2014, 107-121

2014г. - Hristova, G., D. Dimitrov, Sv. Stankova. The Role of the Reservations for Protection of the Biodiversity along the Tundja river valley. Second student scientific conference “Ecology and environment”, Shumen, 2014, 94-106

2014г. - Цанков, Ц., С. Станкова, С. Белбер. Морфоструктурни изследвания в Драгоевска планина. – В: Сборник доклади от Трета международна конференция „Географски науки и образование“, 12-13 септември, Шумен, 2014

2014г. - Цанков, Ц., Св. Станкова, Д. Димитров, Г. Христова. Относно възрастта на възникването на Стара планина. – В: Сборник доклади от Трета международна конференция „Географски науки и образование“, 12-13 септември, Шумен, 2014

2014г. - Цанков, Ц., С. Станкова, И. Вълчева-Георгиева. Възникване на алпийските гънкови структури в източната част на Балканския полуостров. – В: Сборник доклади от научна конференция „30 години катедра „География” във ВТУ, В. Търново, 28-29 ноември, 2014, 17-20

2014г. - Цанков, Ц., С. Станкова, И. Вълчева-Георгиева. Тичански комплексен морфоструктурен коридор. – В: Сборник доклади от научна конференция „География и регионалистика”, Пазарджик, 2014, 138-139

2014г. - Маринова, М., С. Станкова. Морфохидрографска и морфометрична характеристика на водосборния басейн на Суха река. – В: Сборник доклади от научна конференция „30 години катедра „География” във ВТУ, В. Търново, 28-29 ноември, 2014, 53-57

2014г. - Каменова, К., М. Маринова, С. Станкова, И. Георгиева. Връх Ботев – далечен скален гост. – В: Сборник доклади от научна конференция „30 години катедра „География” във ВТУ, В. Търново, 28-29 ноември, 2014,118-122

2013г. - Цанков, Ц., Станкова, С., Н. Борисова. Морфоструктурни изследвания на Антоновските възвишения, В: Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, 1-2 ноември, Шумен, 2013, 49-51

2013г. - Георгиева, И., Св. Станкова. Съвременни морфогенетични процеси във водосборния басейн на река Сенковец. В: Сб доклади от Юбилейна международна научна конференция "50-години Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"", 10 май, 2013, В. Търново

2012г. - Stankova, Sv. Regional geomorphological peqliarities of the Luda Kamchia river valley. В: Сб. доклади от научна конференция „Сигурност в епохата на глобални промени”,ГГФ на СУ, 2012, 223-225

2012г. - Tzankov, T., Sv. Stankova. Some general conclusions about the morphostructure of the Eastern Stara Planina Mountains Range. В: Сб. доклади от научна конференция „Сигурност в епохата на глобални промени”,ГГФ на СУ, 2012, 240-243

2012г. - Tzankov, T., Sv. Stankova. Principal tendencies of the Quaternary morphogenesis in the Eastern Part of Balkan Peninsula, Blagoevgrad, 2012, 266-273

2012г. - Цанков, Ц., Св. Станкова. Нови представи за морфоструктурата на Източна Стара планина. В:-Сб. доклади от научна конференция с междунар.участие „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, изд. „ИВИС”, 2012, 238-246

2012г. - Цанков, Ц., Св. Станкова. Следранноплейстоценски строеж на Южномизийската морфоструктурна зона. В: Сб. доклади от Международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 2012, 73-78

2012г. - Цанков, Ц., Св. Станкова. Морфоструктура на Шуменското плато. – В: Сб. доклади от научна конференция с международно участие „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, 2012, 301-306

2012г. - Станкова, Св. Условия за развитието на карста и неговата роля за образуването на релефа в долината на р. Бели Лом. – В: Сб. доклади от Третата научна конференция с международно участие „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, 2012, 307-316

2012г. - Георгиева, И., М. Пенерлиев, Св. Станкова. Западните Родопи – място за провеждане на теренни практики по география – В: Сб. доклади от Третата научна конференция с международно участие „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, 2012, 382-394

2002г. - Станкова, Св., Т. Кръстев. Парагенетични връзки между Източнобалканската морфотектонска зона и Черноморската котловина. В: Сборник доклади на Научната конференция с международно участие в памет на професор д-р Димитър Яранов (1909 – 1962). Варна, 2002, т.1, с.278-291

2002г. - Кръстев, Т., Св. Станкова, М. Стоянова. Проблемът за произхода и геоморфоложкото развитие на долините (суходолията) в Североизточна България. В: Сборник доклади на Научната конференция с международно участие в памет на професор д-р Димитър Яранов (1909 – 1962). Варна, 2002, т.1, с.328-343

Цитирания

2014г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Част І – Обща характеристика на националното географско пространство. Ш., Унив.изд.”Еп.К. Преславски”, 2008, 240 с. Цитирано в: Крумова, З., Ив. Георгиева. Водното богатство на Рила планина. В: - В: - Сб. Пътувания из България 2012 – 2013 г.(Резултати от теренни географски практики и научни експедиции), ШУ, 2014

2014г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Част ІІ – Регионална характеристика – природни области, В. Търново, Фабер, 2011, 306 с. Цитирано в: Крумова, З., Ив. Георгиева. Водното богатство на Рила планина. В: - В: - Сб. Пътувания из България 2012 – 2013 г.(Резултати от теренни географски практики и научни експедиции), ШУ, 2014

2014г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Част І – Обща характеристика на националното географско пространство. Ш., Унив.изд.”Еп.К. Преславски”, 2008, 240 с. Цитирано в: Георгиева, Ив., Г. Георгиев. Минералните извори в Рила – условие за развитие на балнеоложки туризъм. В: - В: - Сб. Пътувания из България 2012 – 2013 г.(Резултати от теренни географски практики и научни експедиции), ШУ, 2014

2014г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Част ІІ – Регионална характеристика – природни области, В. Търново, Фабер, 2011, 306 с. Цитирано в: Георгиева, Ив., Г. Георгиев. Минералните извори в Рила – условие за развитие на балнеоложки туризъм. В: - В: - Сб. Пътувания из България 2012 – 2013 г.(Резултати от теренни географски практики и научни експедиции), ШУ, 2014

2014г. - Penerliev, M., Sv. Stankova. The State and Perspective of Balneological and SPA Tourizm in Bulgaria. THE XI-TH ANNIVERSARY NATIONAL CONFERENCE "NATURAL SCIENCES 2013" (ANCNS 2012), 27-30 September, 2013 Цитирано в: Георгиева, Ив., Г. Георгиев. Минералните извори в Рила – условие за развитие на балнеоложки туризъм. В: - В: - Сб. Пътувания из България 2012 – 2013 г.(Резултати от теренни географски практики и научни експедиции), ШУ, 2014

2013г. - Цанков, Ц., С. Санкова. 2011. Морфоструктура на Източна Стара планина. С., Изд. Графика 19”, 112 с. Цитирано в: Борисова, Н. Морфоструктурни изследвания в Антоновските възвишения, Шумен, 2013

2013г. - Станкова, Св. Геоморфология на долината на р. Сенковец, В: Годишник на ШУ, 2008, т. XVIII B3, Природни науки, 129-147 Цитирано в: Георгиева, Ив. Морфохидрографска и морфометрична характеристика на водосборния басейн на река Сенковец. В: Сборник доклади от ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: БАЛКАНИТЕ-ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, В. Търново, 18-19 октомври, 2013

2013г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Част І – Обща характеристика на националното географско пространство, Шумен, Унив. изд-во “Еп. К. Преславски”, 2008, 240 с. Цитирано в: Георгиева, Ив. Морфохидрографска и морфометрична характеристика на водосборния басейн на река Сенковец. В: Сборник доклади от ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: БАЛКАНИТЕ-ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, В. Търново, 18-19 октомври, 2013

2013г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Част І – Обща характеристика на националното географско пространство, Шумен, Унив. изд-во “Еп. К. Преславски”, 2008, 240 с. Цитирано в: Георгиева, Ив. М. Маринова. Национален парк "Рила" - роля и задачи. В: Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, 1-2 ноември, 2013

2013г. - Tzankov, Tz., Sv. Stankova. Principles and criteria of the regional morphostructural dividing of the Eastern part of Balkan Peninsula. In: - Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Natural Sciences, Series Earth Sciences, 2012, 22-25 Цитирано в: Борисова, Н. Морфоструктурни изследвания в Антоновските възвишения, Шумен, 2013

2013г. - Кръстев, Т., Св. Станкова, М. Стоянова. Проблемът за произхода и геоморфоложкото развитие на долините (суходолията) в Североизточна България. В: Сборник доклади на Научната конференция с международно участие в памет на професор д-р Димитър Яранов (1909 – 1962). Варна, 2002, т.1, 328-343 Цитирано в: Георгиева, Ив. Морфохидрографска и морфометрична характеристика на водосборния басейн на река Сенковец. В: Сборник доклади от ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: БАЛКАНИТЕ-ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, В. Търново, 18-19 октомври, 2013

2013г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Част ІІ – Регионална характеристика – природни области, В. Търново, Фабер, 2011, 306 с. Цитирано в: Георгиева, Ив. М. Маринова. Национален парк "Рила" - роля и задачи. В: Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, 1-2 ноември, 2013

2013г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Част ІІ – Регионална характеристика – природни области, В. Търново, Фабер, 2011, 306 с. Цитирано в: Георгиева, Ив. Морфохидрографска и морфометрична характеристика на водосборния басейн на река Сенковец. В: Сборник доклади от ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: БАЛКАНИТЕ-ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, В. Търново, 18-19 октомври, 2013

2012г. - Цанков, Ц., С. Санкова. Морфоструктура на Източна Стара планина. С., Изд. Графика 19”, 2011, 112 с. Цитирано в: Димова, Д. Морфоструктура на Лиса планина, Ш. 2012, 58 с.

2012г. - Цанков, Ц., С. Санкова. Морфоструктура на Източна Стара планина. С., Изд. Графика 19”, 2011, 112 с. Цитирано в: Пейчева, К. Морфоструктура на Преславска планина, Ш., 2012, 64 с.

2012г. - Tzankov, T., Sv. Stankova. Principal tendencies of the Quaternary morphogenesis in the Eastern Part of Balkan Peninsula, Blagoevgrad, 2011. Цитирано в : Димова, Д. Морфоструктура на Лиса планина, Ш. 2012, 58 с.

2012г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Част І – Обща характеристика на националното географско пространство, Шумен, Унив. изд-во “Еп. К. Преславски”, 2008, 240 с. Цитирано в: Пейчев, П., Д. Димитров. 2012. Океанология.

2012г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. 2011. Природна география на България и Черно море. Част ІІ– Регионална характеристика–природни области, В. Търново, Фабер, 306 с. Цитирано в: Пейчев, П., Д. Димитров. 2012. Океанология.

2011г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Част І – Обща характеристика на националното географско пространство, Шумен, Унив. изд-во “Еп. К. Преславски”, 2008, 240 с. Цитирано в: Ахмедова, Е. Геоморфология на Сливенска планина, Ш., 2011

2011г. - Tzankov, T., Sv. Stankova. Principal tendencies of the Quaternary morphogenesis in the Eastern Part of Balkan Peninsula, Blagoevgrad, 2011 Цитирано в: Ахмедова, Е. Геоморфология на Сливенска планина, Ш., 2011, 66 с.

2011г. - Станкова, Св. Строеж и геоморфоложко развитие на лимана на река Фъндъклийска, Сп. Проблеми на географията, С. 2004, кн. 1-2, 96-105 Цитирано в : Петров, Г. Проблемът с чаудинския етап в развитието на релефа на Българското Черноморско крайбрежие. В. Търново, 2011

2011г. - Кръстев, Т., Св. Станкова, М. Стоянова. Проблемът за произхода и геоморфоложкото развитие на долините (суходолията) в Североизточна България. Варна, 2002, т.1, 328-343 Цитирано в : Петров, Г. Проблемът с чаудинския етап в развитието на релефа на Българското Черноморско крайбрежие. В. Търново, 2011

2009г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Част І – Обща характеристика на националното географско пространство, Шумен, Унив. изд-во “Еп. К. Преславски”, 2008, 240 с. Цитирано в: Пърличев, Д. Ценен труд за география на България и Черно море, Сп. Геология и минерални ресурси, С., 2009, кн. 10

2009г. - Станкова, Св., Т. Кръстев. Парагенетични връзки между Източнобалканската морфотектонска зона и Черноморската котловина, Варна, 2002, 278-291 Цитирано в: Йорданова, С. Геоморфология на Еминска планина, Ш., 2009

2008г. - Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Част І – Обща характеристика на националното географско пространство, Шумен, Унив. изд-во “Еп. К. Преславски”, 2008, 240 с. Цитирано в: Атанасова, А. Природен и социално-икономически потенциал на общините Балчик и Шабла за развитието на туризма, В., 2008, 52 с.

2008г. - Stankova, Sv., N. Chenkova, M. Penerliev, D. Vladev, T. Krustev. The protected territories in the North-Eastern Bulgarian Black sea coast and their part in the alternative tourism development, Forum Geografic, Сraiova, Romania, 2008, Anul VII, 7, 157-166 Цитирано в: Атанасова, А. Природен и социално-икономически потенциал на общините Балчик и Шабла за развитието на туризма, Ш., 2008, 52 с.

Други публикации

2018г. - Станкова, С., Ц. Цанков, E. Жечева. 2018. Герловска котловинна морфоструктура (Североизточна България). В: - Сб. Пътувания из България (Резултати от теренни географски практики и научни експедиции), ШУ, 70-77, ISBN 978-619-201-219-9

2018г. - Христова, Г., Св. Станкова, Ц. Цанков. 2018. Мозаечен строеж на Алагюнския морфоструктурен район. В: - Сб. Пътувания из България (Резултати от теренни географски практики и научни експедиции), ШУ, 78-84, 978-619-201-219-9

Kvaternerna geodinamika na Balkanshiq poluostrov
СЪВРЕМЕННИ ПРЕДСТАВИ ЗА МОРФОТЕКТОНИКАТА НА ИЗТОЧНАТА ЧАСТ ОТ БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ


Природна география на България
Старопланинска природногеографска област


Природна география на България
Черноморска природногеографска област


Природна география на България
Рило-Пиринска природногеографска област