Хон. ас. Христо Петров Христовабв

Хон. ас.  Христо Петров Христов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 205

Телефон: 054 830495

Email: h.p.hristov@shu.bg

Приемно време: Петък 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

Висш педагогически институт, гр. Шумен, специалност биолог, преподавател по биология и химия

Заемани академични длъжности

1982 г. - специалист в ШУ

1984 г. - асистент в ШУ

1990 г. - главен асистент в ШУ

Водени лекции и/или упражнения

Зоология на безгръбначните животни, Природознание

Области на научни интереси

Зоология на безгръбначните животни, Зоология на гръбначните животни

Участия в международни и национални научни проекти

2006 - “Изследване на флората и фауната в агроекосистема в околностите на Шумен”, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Ръководител: доц. д-р Т. Живкова

2009 - “Биоценотични проучвания на моделни полезащитни пояси в Добруджа и значението на поясите за агроекосистемите”, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Ръководител: доц. д-р Св. Райков

2010 - "Mониторинг и ограничаване въздействието на вредители в агроекосистеми в Добруджа", финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Ръководител: доц. д-р Св. Райков

2011 - "Проучване на основни компоненти на природни и агроекосистеми в Североизточна България и оценка на въздействието на растителнозащитни фактори върху главни вредители в тях”, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Ръководител: доц. д-р Св. Райков

2012 - "Мониторинг на основни елементи на моделни екосистеми. Ключови вредители по земеделските култури в тях", финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Ръководител: доц. д-р Св. Райков

2013 - Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

2013 - Проучване на основни компоненти на природни и изкуствени екосистеми. Стратегии за регулиране популационната численост и степен на нападение от ключови вредители в различни агробиоценози, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”, Ръководител: доц. д-р Св. Райков

2014 - "Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски", Ръководител: доц. д-р Св. Райков

2015 - "Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

2016 - "Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски, Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

2017 - "Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

2018 - "Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза1", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

2019 - "Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза2", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

Организационна дейност

Курсов ръководител на специалност "Растителна защита", ОКС "бакалавър"

Учебни помагала

2006г. - Големански, В., Р. Давидова, Х. Христов, Ръководство за практически занятия и теренна практика по зоология на безгръбначните животни, Изд. Шуменски университет, 2006

1990г. - Големански, В., Х. Христов, М. Тодоров. Ръководство за практически занятия по зоология на безгръбначните животни, Изд. ВПИ, Шумен, 1990

Статии

2013г. - Arnaudov, V., S. Raikov, R. Davidova, H. Hristov. Predators of the rosy apple aphid, (Dysaphis plantaginea Pass., Homoptera: Aphididae) in Bulgarian apple orchards. - IV International Symposium „Agrosym 2013“, Book of proceedings, 2013, 268-274.

2012г. - Arnaudov, V., S. Raykov, R. Davidova, Ch. Christov, V. Vasilev, P. Petkov. Monitoring of pest populations – an important element of integrated pest management of field crops. – Agricultural Science and Technology Vol. 4, №1, 2012, 77-80.

Доклади

2017г. - Davidova, R., M. Boycheva, S. Sevginov, V. Vasilev, Hr. Hristov. Testate amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) of the “Marsh Malak Preslavets” protected area, North-eastern Bulgaria. XV National conference with international participation "Natural sciences 2017" (NCNS 2017), Varna 2017.

2008г. - Атанасова, Ив., Х. Христов, Екологични особености на малката белозъбка в Южна Добруджа, Конференция “Природни науки – 2008”

2007г. - Василев, В., Христов, Х., Милев, Гръбначна фауна на защитена местност “Мадарски скални венци”, Конференция “Природни науки – 2007”

2005г. - Василев, В., Христов, Х., Промени в гнездовите находища на посевната врана (C. frugilegus) в Шуменска област, Годишник на ШУ, серия Природнинауки-2005

2004г. - Христов, Х., В. Василев, Сезонна динамика на плътността на земните червеи Lumbricidae в пшенична еко агросистема, Научна конференция “Природни науки -2004“

Определител на животинските видове за оценка на гори
Определител на животинските видове за оценка на гори с висока консервационна стойност