Проф. д-р Христо Йорданов Христовабв

Проф. д-р  Христо Йорданов Христов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Кабинет: Корпус , стая

Телефон:

Email:

Приемно време:

Завършен университет, специалност

Шуменски университет – спец. Физика 1980 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Лаборатория по Биофотоника Шумен.

Заемани академични длъжности

1988 - асистент

1995 - гл. асистент

2011 г. - доцент

2015г.- професор

Придобити научни степени

доктор по Електотехника, електроника и автоматика 02.20.08 (5.2.) 2009 г.

Водени лекции и/или упражнения

Лекции: Основи на Електрониката I и II част.

Електричество и магнетизъм

Приложна електроника-магистри

Датчици и сензори в медицината-магистри

Електротехника и електроника-магистри

Въведение в електрониката-магистри

Упражнения: Основи на Електрониката I и II част.

Електричество и магетизъм

Датчици и сензори в медицината

Физика

Области на научни интереси

Начини за контрол и регулиране на температура, термолуминесценция, УВ слънчева емисия, мониторинг на околата среда.

Специализации

Във връзка с работата по дисертацията ми бях на специализация под ръководството на prof. G. Moschini в Националния Институт по Ядрена Физика на Италия, Национални Лаборатории Леняро от 9 – 23.06. 2008 г. В тази връзка участвах и в експеримент – Измерване УВ активност на слънцето от 10.08.2009 до 14.08.2009 на Basic Environmental Observatory, INRNE-BAS връх Мусала.

Участия в международни и национални научни проекти

Проект № ДО 02-86/13.12.2008 г. "Активатори и добавки за селското

стопанство на база циклични органофосфорни съединения" - НФ "Научни

изследвания"

Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на малки обекти в Слънчевата система

Организационна дейност

Отговорник по качесвото в кат. ЕФМОФ

Членства в научни организации

Член съм на съюза на физиците в България.

Държавни и/или научни награди

По случай празника на славянската писменост 24 май Научният съвет и Дирекцията на ИЯИЯЕ отличават с първа награда за най-добра научно-приложна работа за 2011 г. ( колектив с участието на доц. д-р. Х. Христов )

17th INTERNATIONAL SCHOOL ON CONDENSED MATTER PHYSICS, VARNA, September 2nd – September 7th, 2012 Best Poster Prize

Дисертации

2009г. - Система за термично-стимулирана луминесценция-създаване, изследване и приложения

Учебници

2015г. - Основи на електротехниката и електрониката, Университетско издателсттво "Eп. К. Преславски",2015, ISBN978-619-201-010-2

2002г. - Ядрена електроника I и II част

1994г. - Ръководство за лабораторни упражнения по основи на електротехниката и радиоелектрониката

Учебни помагала

2013г. - Основи на електрониката I част.

Статии

2015г. - 1. N. Uzunov1,2, H. J. Hristov2, V. Velev2, N. Arhangelova2, V. Bozadzhiev2, D. Nedeva3, I. Penev4, Assessment of trap parameters related with thermoluminescence peaks in BGO single crystals doped with vanadium, Volume-4 Issue 1, p. 12-15, March 2015,The Impact Factor of IJRTE is 1.109 for year 2014. The URL of the Volume/Issue is available at http://www. ijrte.org/v4il.php

2015г. - 2. H. Hristov1, V. Velev1, N. Arhangelova1, V. Bozadzhif1, N, Uzunov1,2, On the Possibility to Measure Solar Ultraviolet Emission Using the Thermoluminescence of Specific Crystals, Accepted to publish at Volume-4 Issue 4, March 2015 The Impact Factor of IJRTE is 1.109 for year 2014. The URL of the Volume/Issue is available at http://www. ijrte.org/v4il.php

2015г. - 3. Hristo Y. Hristov, Valentin L. Velev, , Nikolay M. Uzunov, Feasibility studies of Eu+Li co-doped GD2O3 as a thermoluminescence detector for UV emission, Accepted to publish at Volume-4 Issue 4, March 2015, The Impact Factor of IJRTE is 1.109 for year 2014. The URL of the Volume/Issue is available at http://www. ijrte.org/v4il.php

2015г. - 4. V. Velev, A. Popov, H. Hristov, T. Dimov, High Temperature Orientation Modification of Undrawn Polyester Filaments. Complex Influence of the Temperature and Tensile Stress International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-4 Issue-1, Page No 8-11, March 2015, The Impact Factor of IJRTE is 1.109 for year 2014. The URL of the Volume/Issue is available at http://www. ijrte.org/v4il.php

2015г. - 5. V. Velev, A. Popov, T. Dimov, H. Hristov, Structural Changes in Amorphous Poly (Ethylene Terephthalate) Fibres Caused By Combined Heat Mechanical Treatment, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-4 Issue-1, Page No 1-3, March 2015, The Impact Factor of IJRTE is 1.109 for year 2014

2015г. - 6. V. Velev1, H. Hristov1, A. Popov2, Ch. Betchev3, Calorimetric studies of pet fibers. cold crystallization kinetics, , Accepted to publish at Volume-4 Issue 4, March 2015, The Impact Factor of IJRTE is 1.109 for year 2014. The URL of the Volume/Issue is available at http://www. ijrte.org/v4il.php

2015г. - 7. Valentin Velev2, Hristo Hristov2, Anton Popov, Todor Dimov, Deformation and phase behavior of thermo-mechanically modified as-spun polyester fibres, Volume-4 Issue-1, Page № 4-7, The Impact Factor of IJRTE is 1.109 for year 2014. The URL of the Volume/Issue is available at http://www. ijrte.org/v4il.php

2015г. - 8. K. Gyurova, I. Petrova, A. Popov, V. Velev, H. Hristov, Toni Angelov3, Determination of the phase transitions enthalpy and the polymers degree of crystallinity by differential scanning calorimetry. Effects of calibration and experimental conditions, Accepted to publish at Volume-4 Issue 4, March 2015, The Impact Factor of IJRTE is 1.109 for year 2014. The URL of the Volume/Issue is available at http://www. ijrte.org/v4il.php

2015г. - В. Велев, П. Кюркчиев, Н. Архангелова, Р. Матева, Н. Сотирова, Д. Недева, Хр. Христов, Калориметрични изследвания на модифицирани частично кристални полимерни обекти, МНК “УНИТЕХ 2015”, том IV, стр. 457 - 460, 2015.

2014г. - 2014г. - H. Hristov, R. Mateva, N. Arhangelova, V. Velev, Y. Baneva, K. Boubaker, T. Larbi, G. Moschini, N. Uzunov, Thermoluminescence properties of hausmannite Mn3O4 thin films induced by UV light, Journal of Physics: Conference Series 558, 2014, IR.

2014г. - H. Hristov, R. Mateva, N. Arhangelova, V. Velev, Y. Baneva, K. Boubaker, T. Larbi, G. Moschini, N. Uzunov, Thermoluminescence properties of hausmannite Mn3O4 thin films induced by UV light, Journal of Physics: Conference Series 558, 2014, IR.

2014г. - - М. Pencheva, N. Arhangelova, D. Vasileva, М. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Study on the abundance and some properties of short-lived natural isotopes in the atmospheric air, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 19 – 22

2014г. - S. Stefanova, N. Arhangelova, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Quantitative element analysis of herbs from „Madara plateau“area, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 5-8

2014г. - S. Mehmedova, N. Arhangelova, D. Vasileva, M. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Study of the seasonal changes in the radionuclide quantities in the atmospheric air, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 13 – 16

2014г. - G. Peneva, N. Arhangelova, D. Vasileva, M. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Naturalradionuclides abundance in samples from the river Beli Lom, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 9 – 12

2014г. - S. Stoyanov, Н. Hristov, N. Uzunov, N. Arhangelova, Pulse-counting block for gas-filled radiation detectors, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 29-32

2014г. - S. Salim, N. Arhangelova, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, N. Uzunov Quantitative element analysis of herbs from the region of „Shumen plateau“, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 33-36

2014г. - V. Velev, A. Popov, N. Arhangelova, P. Kyurkchiev, H. Hristov, P. Sartori, M. Bello, N. Uzunov, WAXS studies of the structure development in poly (ethylene terephthalate) fibers caused by proton beam irradiation, Journal Science Education Innovation, vol. 2, pp. 108-113, 2014

2014г. - V. Velev, A. Popov, N. Arhangelova, P. Kyurkchiev, H. Hristov, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, Effect of proton irradiation on the structure development of polyethylene terephthalate fibers, Journal Scientific and Applied Research, vol. 5, pp. 181-185, 2014

2014г. - - H. Hristov, S. Stoyanov, N. Arhangelova, N. Uzunov V. Velev, Pulse-counting block for gas-filled radiation detectors, Proceedings, volume IV, IV-351 – IV-353, Gabrovo

2014г. - - N. Arhangelova, M. Pencheva D. Vasileva J. Dimitrova, V. Velev, H. Hristov, M. Bello, N. Uzunov, Quantity elemental analysis of herbs collected in the region of shumen plateau, northeastern Bulgaria, Proceedings, volume IV, IV-354 – IV-357, Gabrovo

2014г. - Valentin Velev, Rusalia Mateva, Nina Arhangelova, Hristo Hristov, Pencho Kyurkchiev, Sneja Ilieva, Determination of the glass transition temperature of amorphous polyester fibers by the shrinkage forces method, Proceedings, volume IV, IV-364 – IV-367, Gabrovo

2013г. - 9.N. Arhangelova, N. M. Uzunov, D. Vasileva, H. Hristov, S. Mehmedova, D. Sacheva, V. Velev, Study on the long-lived radionuclides in the atmospheric air, International scientific conference UNITECH, Proceedings, Gabrovo, 2013

2013г. - 10.Геновева Пенева, Нина Архангелова, Доротея Василева, Христо Христов, Николай Узунов, Изследване на естествения радиоактивен фон в екосистема, вклюваща поречието на река Бели Лом, Научн трудове на русенския университет - 2013, Реферуемо издание

2013г. - 4.С. Стефанова, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Количествен елементен анализ на билки от национален парк „Мадарско плато“, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен 2013, (в печат)

2013г. - 1.N. M. Uzunov, D. Vasileva-Kyurkchieva, N. Arhangelova, V. Bozadjiev, H. Hristov, M. Dimitrova, B. Banushev, D. Dimitrov, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, Quantitative Elemental Analysis of Solid Rock Samples from Madara Plateau, Region of Shumen (NE Bulgaria), LNL-INFN (REP) 2012 (issue 2013 in press), Legnaro, Italy

2013г. - 2.М. Пенчева, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Изучаваненасъдържанието и някоисвойстванакъсо-живущиестественирадионуклиди в атмосферниявъздух, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен 2013, (в печат)

2013г. - С. Мехмедова, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Изучаване на сезонното изменение на съдържанието на радионуклиди в атмосферата, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен 2013, (в печат)

2013г. - Valentin Velev, Anton Popov, Pencho Kyurkchiev, Nina Arhangelova, Rusalia Mateva, Hristo Hristov, N. Uzunov, Calorimetric studies of thermomechanically modified fibres poly (ethylene terephthalate): іі. melting behaviour, International scientific conference UNITECH, Proceedings, Gabrovo, 2013

2013г. - 6.Valentin Velev, Anton Popov, Pencho Kyurkchiev, Rusalia Mateva, Nina Arhangelova, Hristo Hristov, N. Uzunov, Calorimetric studies of thermomechanically modified fibres poly (ethylene terephthalate): І. glass transition, International scientific conference UNITECH, Proceedings, Gabrovo, 2013

2013г. - 8.N. Arhangelova, N. M. Uzunov, D. Vasileva, H. Hristov, M. Pencheva, D. Dimitrov, V. Velev, Study on the short-lived radionuclides in the atmospheric air, International scientific conference UNITECH, Proceedings, Gabrovo, 2013

2013г. - 3.Г. Пенева, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Съдържание на естествени радионуклиди в проби от река Бели Лом, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен 2013, (в печат)

2012г. - I. Penev, S. Georguiev, H. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, H. Hristov, N. Uzunov, A. Damianova, Trans-continental Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima NPP Failure, International Conference ECOLOGY, INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND PRACTICE under the patronage of the Ministry of Environment and Water (MEW), Federation of Scientific and Technical Unions (FSTU), G. S. Rakovski Str., 108; BG-1000 Sofia; Bulgaria, 25-26 October 2012

2012г. - H Hristov, Y Baneva, D Nedeva, N Arhangelova, I Penev, V Velev , G Moschini, P Rossi and N M Uzunov, Thermoluminescence properties of Eu and Li co-doped Gd2O3, induced by UV light, p. Journal of Physics: Conference Series 398 (2012) 012043; doi:10.1088/1742-6596/398/1/012043

2012г. - I. Penev, S. Georguiev, H. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, H. Hristov, N. Uzunov, A. Damianova, Trans-continental Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima. NPP Failure, 15 Years Journal of Balkan Ecology, Proceedings of Internacional conference, Ecology, interdisciplinary science and practice, 2012, Part one, 339-342

2012г. - K. Gyurova, I. Petrova, A. Popov, V. Velev, T. Angelov, H. Hristov, Effect of experimental conditions on the enthalpy of phase transitions and the degree of crystallinity of polymers determined by differential scanning calorimetry. International scientific conference, 16-17 November 2012, Gabrovo

2012г. - Y. Baneva, H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, P. Rossi, G. Moschini, N. Uzunov, Feasibility studies of eu-li co-doped gd-o as a thermoluminescence detector for uv emission, The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, 25-27 April, 2012, Faculty of Electronic Engineering, Serbia

2012г. - H Hristov, Y Baneva, D Nedeva, N Arhangelova, I Penev, V Velev, G. Moschini, P. Rossi and N Uzunov, Thermoluminescence properties of Eu-Li co-doped Gd2O3 induced by UV light, 17th ISCMP, Open Problems in Condensed Matter Physics, Biomedical Physics and their Applications, 02. 09.- 07. 09. 2012, Varna

2011г. - H. Hristov, N. Arhangelova, , I. Penev, V. Marinova, G. Moschini, М. Bello, N. Uzunov, Assessment of trap parameters related with thermoluminiscence peaks in BGO singlecrystals doped with ruthenium and vanadium, Доклади на БАН, кн.9, том 64, 2011

2011г. - I. Penev, St. Georgiev, Hr. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, D. Vasileva, Hr.Hristov, N. Uzunov, Trans-Continental Airborne Transfer of Radioactive Isotopes fromFukushima Nuclear Power Plant Failure International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-552 – III-556

2011г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, Hr. Angelov, St. Georgiev, I. Kalapov, N. Arhangelova, Hr.Hristov, N. Uzunov, Monitoring and analysis of 7Be quantity in the air aerosols inthe vicinity of peak Moussala, International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, Volume III, III-541 – III-547

2011г. - N. Arhangelova, H. Hristov, I. Penev, P. Rossi, G. Moschini, М. Bello, N. Uzunov, Preliminary results from quantitative element analysis of rocks from the Madara plateau,International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-547 – III-552

2011г. - N. Arhangelova, D. Vasileva, H. Hristov, I. Penev, J. Dimitrova, V. Velev, N. Uzunov, Low-background gamma-ray measurements of herbs from Madara platreu, north-eastregion of Bulgaria, International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-565 – III-568

2011г. - H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, V. Velev, N. Uzunov, A setup for control the ultraviolet component of solar emission using thermoluminescence emission of crystals,International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-556 – III-560

2010г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, Hr. Angelov, St. Georgiev, I. Kalapov, N. Uzunov, N. Arhangelova, Hr.Hristov, Origin and behaviour of 7Be in the air masses in the vicinityof Moussala peak, Comptes rendus de I`Academie bulgare des Sciences, Tome 63, №9, 2010, Physique, Physique experimentale, 1273 – 1278

2010г. - H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, Influence of lithium co-dopant on the UV-stimulated thermoluminescence of erbium-doped zirconiumdioxide, Journ. of Optoelectronics and Advanced Materials, ISSN 1454 – 4164, Vol. 12, Issue 4, 2010, 892 – 894

2010г. - H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er + Li doped ZrO2, Journal of Physics: ConferenceSeries 16 th International school on Condensed Matter Physics: Progress in Solid State and Molecular Electronics, Ionics and Photonics, 29 August – 3 September, 2010, Varna, Bulgaria (in press 2010)

2010г. - V. Velev, T. Dimov, H. Hristov, N. Arhangelova, N. Uzunov, A. Popov, Y. Denev, T. Angelov, K. Markova, M. Zagortcheva, Birefringence in heat-mechanical modified freshlymoulded polyester fibers, Journal of Physics: Conference Series 16 th International school on Condensed Matter Physics: Progress in Solid State and Molecular Electronics, Ionics and Photonics, 29 August – 3 September, 2010,Varna, Bulgaria (in press 2010)

2010г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, Hr. Angelov, St. Georgiev, N. Uzunov, N. Arhangelova, Hr.Hristov, Monitoring and analysis of 7Be amount in air aerosols at the vicinity ofpeak Moussala , 2010, Annual of Konstantin Preslavski University, Shumen (in press 2010)

2010г. - N. Arhangelova, H. Hristov, R. Davidova, I. Penev, G. Moschini, М. Bello, N. Uzunov, Quantitative element analysis of water samples from the Ticha Lake and from theadjacent terrain, Annual of Konstantin Preslavski University, Shumen (in press 2010)

2010г. - N. Arhangelova, H. Hristov, V. Velev, N. Uzunov, I. Penev, K. Berovski, D. Dikov, L. Kostov, Ch. Stoyanov, M. Mladenov, S.Todorov, H. Protohristov, Natural radionuclidesabundance in the region of Buhovo uranium-mines, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 2010, GABROVO, Proceedings (in press 2010)

2010г. - V. Velev, R. Androsch, A. Popov, H. Hristov, N. Arhangelova, N. Uzunov, Influence of the strain stress on the glass transition in partially crystalline polyester filaments,Bulgaria, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 2010, GABROVO, Proceeding

2008г. - H. Y. Hristov, N. N. Arhangelova, I. Vankov, I. P. Penev, N. M. Uzunov, Computerized glow-curve deconvolution assessment of the kinetic parameters associated withthermoluminescence peaks in BGO(:V), Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски” 2008 Т.ХVIII В 1 81-92

2002г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, I. Kalapov, H. Angelov, S. Georgiev, N. Uzunov, H. Hristov, N. Arhangelova, Natural 7Be Radioactivity of Aerosols at Vicinity of MoussalaPeak, Bulgaria, vol. 14, No 1, 2011, Journal of Balkan Ecology, 71– 81

Доклади

2013г. - 1.Valentin Velev, Anton Popov, Pencho Kyurkchiev, Rusalia Mateva, Nina Arhangelova, Hristo Hristov, N. Uzunov, Calorimetric studies of thermomechanically modified fibres poly (ethylene terephthalate): I. glass transition, International scientific conference UNITECH, Gabrovo, 2013

2013г. - 3.N. Arhangelova, N. M. Uzunov, D. Vasileva, H. Hristov, M. Pencheva, D. Dimitrov, V. Velev, Study on the short-lived radionuclides in the atmospheric air, International scientific conference UNITECH, Gabrovo, 2013

2013г. - 2.Valentin Velev, Anton Popov, Pencho Kyurkchiev, Nina Arhangelova, Rusalia Mateva, Hristo Hristov, N. Uzunov Calorimetric studies of thermomechanically modified fibres poly (ethylene terephthalate): ІІ. melting behaviour, International scientific conference UNITECH, Gabrovo, 2013

2013г. - 5.М. Пенчева, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Изучаваненасъдържанието и някоисвойстванакъсо-живущиестественирадионуклиди в атмосферниявъздух, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен, 2013

2013г. - 4.N. Arhangelova, N. M. Uzunov, D. Vasileva, H. Hristov, S. Mehmedova, D. Sacheva, V. Velev, Study on the long-lived radionuclides in the atmospheric air, International scientific conference UNITECH, Gabrovo, 2013

2013г. - 6.Г. Пенева, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Съдържание на естествени радионуклиди в проби от река Бели Лом, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен, 2013

2013г. - 7.С. Стефанова, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Количествен елементен анализ на билки от национален парк „Мадарско плато“, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен, 2013

2013г. - 8.С. Мехмедова, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Изучаване на сезонното изменение на съдържанието на радионуклиди в атмосферата, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен, 2013

2013г. - 9.Геновева Пенева, Нина Архангелова, Доротея Василева, Христо Христов, Николай Узунов, Изследване на естествения радиоактивен фон в екосистема, вклюваща поречието на река Бели Лом, Научна конференция, Русе, 2013

2012г. - Penev, S.Georguiev, H. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, H. Hristov, N. Uzunov, Airborne Trans-Continental Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima. NPP Failure,The 8th General Conference of Balkan Physical Union , 5 -7 July 2012, Constanta , Romania

2012г. - I.Penev, S.Georguiev, H. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, H. Hristov, N. Uzunov, Airborne Trans-Continental Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima. NPP Failure,The 8th General Conference of Balkan Physical Union , 5 -7 July 2012, Constanta , Romania

2012г. - I.Penev, S.Georguiev, H. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, H. Hristov, N. Uzunov, Airborne Trans-Continental Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima. NPP Failure,The 8th General Conference of Balkan Physical Union , 5 -7 July 2012, Constanta , Romania

2012г. - I.Penev, S.Georguiev, H. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, H. Hristov, N. Uzunov, Airborne Trans-Continental Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima. NPP Failure,The 8th General Conference of Balkan Physical Union , 5 -7 July 2012, Constanta , Romania

2012г. - I.Penev, S.Georguiev, H. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, H. Hristov, N. Uzunov, Airborne Trans-Continental Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima. NPP Failure,The 8th General Conference of Balkan Physical Union , 5 -7 July 2012, Constanta , Romania

2012г. - I.Penev, S.Georguiev, H. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, H. Hristov, N. Uzunov, Airborne Trans-Continental Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima. NPP Failure,The 8th General Conference of Balkan Physical Union , 5 -7 July 2012, Constanta , Romania

2012г. - I.Penev, S.Georguiev, H. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, H. Hristov, N. Uzunov, Airborne Trans-Continental Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima. NPP Failure,The 8th General Conference of Balkan Physical Union , 5 -7 July 2012, Constanta , Romania

2012г. - H.Hristov, Setting up for irradiation of samples with ultraviolet light, Национална конференция с международно участие, Природни науки, (NCNS 2012), Варна

2012г. - H.Hristov, Setting up for irradiation of samples with ultraviolet light, NCNS 2012, Varna

2012г. - H. Hristov, Setting up for irradiation of samples with ultraviolet light, Ncns, 2012, Varna

2012г. - H. Hristov, Setting up for irradiation of samples with ultraviolet light, Ncns, 2012, Varna

2012г. - H. Hristov, Setting up for irradiation of samples with ultraviolet light, NCNS, 2012, Varna

2011г. - V. Velev, A. Popov, N.Arhangelova, H. Hristov, N. Uzunov, Calorimetric studies of partially-crystallined uniaxially-oriented polymers subjected on heat-mechanical modification,International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-568 – III-572

2009г. - H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, M. Bello, G. Moschini , N. M. Uzunov, Study of the solar UV emission using thermoluminescence of zirconium dioxide doped with erbiumand lithium, to be published in International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2009

2009г. - N. Arhangelova, H. Hristov, R. Davidova, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, Scanning micro-PIXE study of the seasonal element precipitation in the shells of Zebramussels from the Ticha lake, Bulgaria, to be published in International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2009

2009г. - N. Arhangelova, H. Hristov, I. Penev, H. Protohristov, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, Quantitative elemental analysis of soils, sediments, silt, water and shells of Zebramussels collected from the Ticha, Bulgaria, to be published in International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2009

Цитирания

2015г. - [10:45:12] Валентин Велев: V. Velev, A. Popov, T. Dimov, H. Hristov, Structural Changes in Amorphous Poly (Ethylene Terephthalate) Fibers Caused By Combined Heat Mechanical Treatment, International Journal of Recent Technology and Engineering, Vol.4(1), р. 1-3, 2015, Cited in: N. Angelov, Influence of the impulse energy onto laser marking process of samples of structural steel, МНК “УНИТЕХ 2015”, том IV, стр. 461 - 464, 2015; [10:45:21] Валентин Велев: V. Velev, A. Popov, T. Dimov, H. Hristov, Structural Changes in Amorphous Poly (Ethylene Terephthalate) Fibers Caused By Combined Heat Mechanical Treatment, International Journal of Recent Technology and Engineering, Vol.4(1), р. 1-3, 2015, Cited in: N. Angelov, Influence of power densiity for laser marking by evaporation onto samples of structural steel, МНК “УНИТЕХ 2015”, том IV, стр. 465 - 468, 2015.

2014г. - - H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er + Li doped ZrO2, Journal of Physics:Conference Series, Vol. 253, Number 1, (2010) 2025. (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/253/1/012025) Waitukaitis, S.R., Lee, V., Pierson, J.M., Forman, S.L., Jaeger, H.M., Size-dependent same-material tribocharging in insulating grains, Physical Review Letters, Volume 112, Issue 21, 30 May 2014, Article number 218001, ISSN: 10797114

2014г. - - H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er and Li doped ZrO2, Journ. of Physics: Conf. ser., Vol. 253, No 1, 2025, cited in: Villa-Sanchez, G.; Mendoza-Anaya, D.; Fernandez-Garcia, M. Eufemia; et al., Co nanoparticle effects on the thermoluminescent signal induced by UV and gamma radiation in ZrO2 powders, OPTICAL MATERIALS Volume: 36 Issue: 7 Pages: 1219-1226 Published: MAY 2014

2014г. - H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er and Li doped ZrO2, Journ. of Physics: Conf. ser., Vol. 253, No 1, 2025, cited in: Villa-Sanchez, G.; Mendoza-Anaya, D.; Mondragon-Galicia, G.; et al., Thermoluminescence response induced by UV radiation in Eu-doped zirconia nanopowders, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 97 Pages: 118-125 Published: APR 2014

2014г. - - H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er + Li doped ZrO2, Journal of Physics:Conference Series, Vol. 253, Number 1, (2010) 2025. (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/253/1/012025) Scott R. Waitukaitis, Victor Lee, James M. Pierson, Steven L. Forman and Heinrich M. Jaeger, Size-dependent same-material tribocharging in insulating grains Condensed Matter, September 11, 2013, cond-mat.soft (IF 22.929)

2014г. - Velev V., T. Dimov, A. Popov, Y. Denev, H. Hristov, T. Angelov, K. Markova, M. Zagortcheva, N. Arhangelova, N. Uzunov, Journal of Physics: Conference Series, 253012026, 2010; cited in: Valentin Velev, Anton Popov, Pencho Kyurkchiev, Lyubomira Veleva, Rusalia Mateva THERMO-MECHANICAL MODIFICATION OF AMORPHOUS POLYESTER FIBRES: III. STRUCTURE INVESTIGATIONS USING WIDE ANGLE X-RAY SCATTERING, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH Vol. 4, 2013

2014г. - H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er + Li doped ZrO2, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 253, Number 1, (2010) 2025 G. V. Sanchez, D. M. Anaya, C. Gutierrez-Wing, P. R. G. Martinez, O. F. O. Mejia, ZrO2 Doped with Cobalt Nanoparticles to Detect UV Radiation, MRS Proceedings, Volume 1371 (2012) s1-p025

2014г. - V. Velev, T. Dimov, H. Hristov, N. Arhangelova, N. Uzunov, A. Popov, Y. Denev, T. Angelov, K. Markova, M. Zagortcheva, Birefringence in heat-mechanical modified freshlymoulded polyester fibers, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 253, Number 1, (2010) 2026. (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/253/1/012026) ( SJR 0.250, SNIR 0.312), V. Velev, A. Popov, R. Androsch, T. Dimov, T. Angelov, H.-J. Radusch , Heat - mechanically induced phase and relaxation transitions in amorphous polyester fibers, Journal of Physics Conference Series 12/2012; 398(1):2055-. DOI: 10.1088/1742-6596/398/1/012055

2014г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, Hr. Angelov, St. Georgiev, I. Kalapov, N. Uzunov, N. Arhangelova, Hr.Hristov, Origin and behaviour of 7Be in the air masses in thevicinity of Moussala peak, Comptes rendus de I`Academie bulgare des Sciences, Tome 63, №9, 2010, Physique, Physique experimentale, 1273 – 1278 (IF 0.219, SJR 0.205, SNIR 0.444),Илия Пенев, Христо Ангелов, Стефан Георгиев, Асен Чорбаджиев, Радиационният фон в района на вр. Мусала, БЕО-Мусала, след инцидента "Фукушима", Science and technology journal of BGNS, vol. 16, no. 2, December 2011, ISSN 1310-8727

2013г. - Article: UV light-induced thermoluminescence of Er + Li doped ZrO2 Cited in: Article: Steven L. Forman, Scott R. Waitukaitis, Victor Lee, James Pierson, Heinrich M. Jaeger(University of Illinois at Chicago), Size-Dependent Same-Material Tribocharging in Insulating Grains, Physical Review Letters 09/2013; 112(21). Impact Factor: 7.51, DOI:10.1103/PhysRevLett.112.218001.

2012г. - Hristo Y Hristova, Nina N Arhangelovaa, Ilia P Penevb, Michele Belloc, Giuliano Moschinic and Nikolay M Uzunova, c, UV light-induced thermoluminescence of Er+Li co-doped Zr2O G. V. Sanchez, D. M. Anaya, C. Gutierrez-Wing, P. R. G. Martinez, O. F. O. Mejia, ZrO2 Doped with Cobalt Nanoparticles to Detect UV Radiation, MRS Proceedings, Volume 1371 (2012) s1-p025

2012г. - Първо цитиране на статия: H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er-Li doped ZrO2, Journal of Physics: Conference Series 16 th International school on Condensed Matter Physics: Progress in Solid State and Molecular Electronics, Ionics and Photonics, 29 August, September, 2010, Varna, Bulgaria Цитирано в: G. V. Sanchez, D. M. Anaya, C. Gutierrez-Wing, P. R. G. Martinez, O. F. O. Mejia, ZrO2 Doped with Cobalt Nanoparticles to Detect UV Radiation, MRS Proceedings, Volume 1371, 2012, p025

2011г. - Първо цитиране на статия: N. Uzunov, H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, V. Marinova, M. Bello, G. Moschini, Assessment of Trap Parameters Related to Thermoluminescence Peaks in BGO Single Crystals Doped with Ruthenium and Vanadium, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., physics, V 64, No 9, 1251-1258 Цитирано в: Urbach s rule of Bi4Ge3O12 doped with 3d and 4d ions, P. Petkova, Optical Materials 34 2011, 265-268

ОЕ първа част
Лекции основи на електрониката първа част