Доц. д-р Дарина Христова Бъчвароваабв

Доц. д-р  Дарина Христова Бъчварова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 313

Телефон: 054 830495 вътр.118

Email: bachvarova_shu@abv.bg, d.bachvarova@shu.bg

Приемно време: І седмица: вторник 13-15 ч.; ІІ седмица: вторник 13-15 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Биология и химия" (Магистър, учител по биология и химия).

Заемани академични длъжности

2000 - 2002 г.: асистент;

2002 - 2005 г.: старши асистент;

2005 - 2012 г.: главен асистент;

2012 - 2017 г.: главен асистент, доктор;

2017 г.: доцент, доктор.

Придобити научни степени

Образователна и научна степен "Доктор";

Научна специалност "Екология и опазване на екосистемите" 02.22.01;

Тема на дисертацията: "Таксономична и екологична характеристика на многоножките (Chilopoda, Diplopoda) на град Шумен и Шуменското плато";

Обучаваща организация: Българска академия на науките - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, София.

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по Системи за управление на околната среда на специалност "Управление и опазване екосистемите",редовно и задочно обучение, Образователно-квалификационна степен "Магистър";

Лекции по Глобални въздействия върху околната среда и екосистемите на специалност "Управление и опазване екосистемите",редовно и задочно обучение, Образователно-квалификационна степен "Магистър";

Лекции по Въведение в системната екология на специалност "Управление и опазване екосистемите",редовно и задочно обучение, Образователно-квалификационна степен "Магистър";

Лекции по Екология и Екология и опазване на околната среда, модул неспециалисти на специалности "Управление и опазване екосистемите", "Екология на микроорганизмите,биотехнологии - пречистване и контрол", "Биотероризъм и безопасност на храни", "Екологични биотехнологии и контрол на храни", редовно и задочно обучение, Образователно-квалификационна степен "Магистър";

Лекции по Екология и опазване на околната среда на специалност "Педагогика на обучението по биология и химия", специалност "Педагогика на обучението по география и биология", специалност "Педагогика на обучението по биология и физика, редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

Лекции по Екология на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

Лекции по Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

Лекции и семинарни упражнения по Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

Лекции и семинарни упражнения по Биогеография и опазване на биологичното разнообразие на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

Лекции и лабораторни упражнения по Екология на специалност „Геодезия”, редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Магистър";

Лабораторни упражнения по Екология на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

Лабораторни упражнения по Екология и опазване на околната среда на специалности "Педагогика на обучението по биология и химия", "Педагогика на обучението по биология и физика", "Педагогика на обучението по география и биология", "Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда", "Растителна защита" и "Геодезия и картография", редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

Семинарни и лабораторни упражнения по Екология на специалност "Растителна защита", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър", Колеж - гр. Добрич;

Лекции и семинарни упражнения по Зоогеография и опазване на биологичното разнообразие на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовно обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

Теренна практика по Екология на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

Семинарни упражнения по Природознание на специалност "Предучилищна педагогика" и "Начална училищна педагогика", редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

Области на научни интереси

• Екология и опазване на екосистемите;

• Мониторинг на околната среда;

• Биология и екология на Myriapoda (Diplopoda, Chilopoda);

• Градска екология.

Специализации

• 2009 г. Статистически методи в екологията. Институт по зоология при БАН, лектор: ст. н. с. II ст. В. Попов;

• 2010 г. Зоогеография и опазване на биологичното разнообразие. Национален природонаучен музей при БАН, лектор: доц. д-р П. Стоев;

• 2014 г. Основи на географските информационни системи и моделиране - QGIS-OSGeo-4W-2.2.0-1-Setup-x86_64. Факултет по природни науки, Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", лектори: Юри Корнилев и Георги Попгеоргиев;

• 2015 г. Английски език - ниво B2 (100 часа). Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", преподаватели: гл. ас. д-р Д. Чешмеджиева-Стойчева и гл. ас. д-р И. Иванова.

Участия в международни и национални научни проекти

1.Проект РД-08-104/01.02.2019 г. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, ръководител доц. д-р А. Драгоева, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

2. Проект РД-08-167/09.02.2018 г. Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека, ръководител доц. д-р А. Драгоева, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

3. Проект РД-08-125/06.02.2017 г. Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на живата материя, ръководител доц. д-р А. Драгоева, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

4. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001, 2016 г. "Студентски практики – Фаза I", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 г. на Европейския съюз, координатор по проекта доц. д-р К. Константинов (Академичен наставник);

5. Проект РД-08-66/02.02.2016 г. Изледване на еколого-биологичния статус на различни биологични обекти, ръководител проф. д-р Цв. Иванова, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

6. Проект РД-08-269/11.03.2015 г. Съхранение и профилактика на фондовете в хранилищата на университетска библиотека, ръководител проф. д.х.н. Д. Енчев, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

7. Проект РД-08-266/10.03.2015 г. In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти, ръководител проф. д-р Цв. Иванова, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

8. Проект РД-08-213/10.03.2014 г. Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия, ръководител доц. д-р Цв. Иванова, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

9. Проект BG051PO001-4.3.04-0020, 2012-2014 г. Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ "Епископ Константин Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение, ръководител проф. д.п.н. М. Георгиева, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Европейския съюз;

10. Проект BG051PO001-3.3.06-0003, 2012-2014 г. Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки, ръководител проф. д.т.н. Б. Беджев, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Европейския съюз;

11. Проект BG051PO001-3.1.07-0040, 2013-2014 г. Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието, ръководител доц. д-р Ж. Жеков, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Европейския съюз;

12. Проект РД-08-266/14.03.2013 г. Изследване на ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естествени и лабораторни условия, ръководител доц. д-р Цв. Иванова, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

13. Проект РД 05-248/2012 г. Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление, с ръководител проф. д-р Н. Чипев, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

14. Проект РД 05-132/24.02.2011 г. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление, с ръководител доц. д-р Р. Иванов, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

15. Проект РД 05-310/09.03.2010 г. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление, с ръководител доц. д-р Б. Дунков, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

16. Проект в BOLD (Barcode of Life Database) с акроним DIPS - Identifyng Species with DNA Barcoding, 2011. Бенефициент: Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph;

17. Проект в BOLD (Barcode of Life Database) с акроним CHIPS - Identifyng Species with DNA Barcoding, 2011. Бенефициент: Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph;

18. Проект РД 05-240/11.03.2009 г. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление с ръководител доц. д-р инж. Р. Иванов, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

19. Проект АД-1/19.02.2009 г. на Природен парк "Шуменско плато" "Таксономична и екологична характеристика на мириаподите (Chilopoda, Diplopoda) на Шумен и Шуменското плато". Бенефициент: Дирекция ПП "Шуменско плато";

20. RO2005/017-535.01.02.02, 2008 г. Comparative studies regarding the biodiversity of coastal habitats, the anthropogenic impact and the possibilities for conservation and restoration of important European habitats between Cape Midia (Romania) and Cape Kaliakra (Bulgaria), Бенефициент: Universitatea "Ovidius"- Constanta.

Организационна дейност

• Курсов ръководител на специалност "Екология и опазване на околната среда", специализанти към Център за продължаващо обучение при Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", 2006-2008;

• Курсов ръководител на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър", 2013-2016;

• Курсов ръководител на специалност "Екология и опазване на околната среда", редовна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър", прием 2016 г.;

• Член на Комисия "Научноизследователска дейност" по изготвяне на материали за акредитация на специалност "Екология и опазване на околната среда";

• Член на Комисия "Конкурентноспособност на обучението в професионалното направление" по изготвяне на материали за акредитация на специалност "Екология и опазване на околната среда";

• Член на комисия по изготвяне на тестове по биология за кандидатстудентски изпити;

• Председател/член на комисии за проверка на кандидатстудентски изпити;

• Председател/член на комисии по организиране на държавни изпити по Екология и Биология.

Членства в научни организации

Член на International Society of Myriapodology от 2014 г.

Дисертации

2012г. - Бъчварова, Д., 2012. Таксономична и екологична характеристика на многоножките (Chilopoda, Diplopoda) на град Шумен и Шуменското плато. Дисертация за придобиване на образователна и научна степен “Доктор”, 180 стр., защита на 10.05.2012 г. гр. София, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН. Автореферат – София, 43 стр.

Учебници

2017г. - Бъчварова, Д., 2017. Биогеография на България и опазване на биологичното разнообразие. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, учебник, 285 стр.,ISBN: 978-619-201-198-0;

2016г. - Бъчварова Д., 2016. Обща биогеография. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, учебник, 318 стр., ISBN: 978-619-201-131-4;

2013г. - Чипев Н., Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов, 2013. Екология - електронен учебник за дистанционно обучение, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", 220 стр., www.cdo.shu.bg;

2007г. - Дойчинов Ал., Д. Бъчварова, 2007. Основи на медицинската генетика в дефектологията. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, учебник, 196 стр., ISBN 978-954-577-441-6;

2007г. - Каменов Д., В. Грозев, Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов, 2007. Екология и сигурност. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, учебник, 132 стр., ISBN: 978-954-577-413-3;

2006г. - Каменов Д., Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов, 2006. Екология. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, учебник, 173 стр., ISBN: 954-577-303-0.

Учебни помагала

2010г. - Бъчварова Д., Ал. Дойчинов, Д. Каменов, 2010. Тестове по биология за кандидат-студенти. Издателство "Фабер", Велико Търново, 200 стр. ISBN 978-954-400-240-4;

2005г. - Дойчинов Ал., Д. Бъчварова, Д. Каменов, 2005. Сборник тестове по биология за кандидат-студенти. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 174 стр., ISBN 954-577-287-5.

Статии

2018г. - Bachvarova D., A. Doychinov, R. Abdulova, 2018. Seasonal activity of Leptoiulus trilineatus (C.L. Koch, 1847) and Megaphyllum trassylvanicum (Verhoeff, 1897) (Diplopoda: Julida: Julidae). Acta Scientifica Naturalis, Vol. 5, No 1: 86-95, DOI: 10.2478/asn-2018-0012;

2018г. - Vagalinski, B., K. Meng, D. Bachvarova, P. Stoev, 2018. A redescription of the poorly known cave millipede Skleroprotopus membranipedalis Zhang, 1985 (Diplopoda, Julida, Mongoliulidae), with an overview of the genus Skleroprotopus Attems, 1901. Subterranean Biology, 26: 55–66, doi.org/10.3897/subtbiol.26.26225 (SJR2017 = 0.254).

2017г. - Petkova P., L. Nedelchev, D. Nazarova, K. Boubaker, R. Mimouni, P. Vasilev, G. Alexieva and D. Bachvarova, 2017. Single oscillator model of undoped and co-doped ZnO thin films. Optik – International Journal for Light and Electron Optics, Volume 139, pp. 217-221, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2017.03.089, ISSN: 0030-4026, (IF2015/2016 = 0.742);

2017г. - Bachvarova D., R. Rafi and A. Doichinov, 2017. The Impact of Environmental Factors on the Amount of Nitrates and Nitrites in Different Types of Soils and Ways of Their Utilisation. Acta Scientifica Naturalis, Vol 4, No 1: 100-105, DOI: 10.1515/asn-2017-0016, ISSN: 2367-5144;

2017г. - Bachvarova D., B. Vagalinski, P. Stoev and A. Doichinov, 2017. New records of millipedes and centipedes from Bulgaria, with an annotated checklist of the Bulgarian myriapods. Zootaxa, pp. 507-526, ISSN:1175-5326 (IF2015/2016 = 0,994);

2016г. - Petkova P., K. Boubaker, P. Vasilev, M. Mustafa, A. Yumak and D. Bachvarova, 2016. Common and different doping patterns within photo-reactive complex of Co2+ in Bi12SiO20 and Co3+ in Bi12TiO20. Optik – International Journal for Light and Electron Optics, Volume 127, Issue 9: 3925-3928, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2016.01. 013, ISSN: 0030-4026, (IF2015/2016 = 0.742);

2016г. - Doichinov A., D. Bachvarova, M. Radoslavova and P. Koleva, 2016. Compatibility assessment – problematic areas and things left unsaid. Journal Scientific and Applied Research, Volume 9: 53-60, ISSN: 1314-6289;

2016г. - Bachvarova D. and A. Doichinov, 2016. Biological Diversity of Myriapod Communities (Diplopoda, Chilopoda) on the Madara Plateau, North-eastern Bulgaria. Journal Scientific and Applied Research, Volume 9: 61-71, ISSN: 1314-6289;

2016г. - Dimitrova T. , P. Petkova, P. Vasilev and D. Bachvarova, 2016. Marketing Communication of the Sign. Proceedings in QUAESTI 2015: Volume 3, Issue 1: 97-101, ISBN: 978-80-554-1170-5;

2015г. - Popov G., A. Doichinov and D. Bachvarova, 2015. Seasonal dynamics of the activity of myriapods (Diplopoda, Chilopoda) on Madara Palteau, North-Eastern Bulgaria. Proceedings of the Third student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 2015, Volume 2: 62-73, ISSN: 2367-5209;

2015г. - Krasteva D., D. Bachvarova and A. Doichinov, 2015. Contribution to the research on the taxonomic structure of Myriapoda (Chilopoda, Diplopoda) of Madara Plateau, North-Eastern Bulgaria. Proceedings of the Third student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 2015, Volume 2: 74-87, ISSN: 2367-5209;

2015г. - Dragiev D., A. Doichinov and D. Bachvarova, 2015. Dominant structure and habitat distribution of myriapods (Chilopoda, Diplopoda) on Madara Plateau, North-Eastern Bulgaria. Proceedings of the Third student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 2015, Volume 2: 92-104, ISSN: 2367-5209;

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts., D. Bachvarova, A. Doychinov, S. Etem, K. Jordanova, M. Dimitrova, R. Ivanov and D. Enchev, 2015. Study of biofouling in books stored at the archive of the library of the Shumen University. European Journal of Biology and Medical Science Research (EJBMSR), Volume 3 (4): 17-23, ISSN 2053-4078 (APS Impact Factor = 7.77);

2015г. - Bachvarova D., A. Doichinov, P. Jordanova, P. Stoev and Ch. Deltshev, 2015. A study on the diel activity of myriapods (Diplopoda, Chilopoda) in natural and anthropogenically influenced habitats. International Research Journal of Natural Sciences (IRJNS), Volume 3 (4): 27-47, ISSN: 2053-4108 (APS Impact Factor = 7.72);

2015г. - Bachvarova, D., A. Doichinov, P. Stoev and K. Kalchev, 2015. Habitat preferences and effect of environmental factors on the seasonal activity of Lithobius nigripalpis L. Koch, 1867 (Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae). International Research Journal of Natural Sciences (IRJNS), Volume 3 (4): 1-13, ISSN: 2053-4108 (APS Impact Factor = 7.72);

2015г. - Doichinov A., D. Bachvarova and Ts. Ignatova-Ivanova, 2015. Polymorphism of lipoamid-dehydrogenase (diaphorase) in natural populations of Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Gastropoda, Stylommatophora) and Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Insecta, Orthoptera) under chronic exposure to low doses of radiation. British Journal of Environmental Sciences (BJES), Volume 3 (3): 1-11, ISSN: SSN 2055-0227 (APS Impact Factor = 7.75);

2015г. - Bachvarova D., A. Doychinov, Ch. Deltchev and P. Stoev, 2015. Habitat distribution of myriapods (Chilopoda, Diplopoda) in the town of Shumen and Shumen Plateau (NE Bulgaria). Arthropoda Selecta, 24(2): 169–184, ISSN: 0136-006X (IF2015 = 1.00);

2014г. - Petkova P. and D. Bachvarova, 2014. Refractive index calculation of doped Bi4Ge3O12 and Bi12SiO20. Proceedings in QUAESTI, Volume 2, Issue 1: 434- 438;

2014г. - Simeonova T., P. Petkova, N. Yordanova, Y. Yankov, P. Vasilev, M. Mustafa and D. Bachvarova, 2014. Physical Capability and Coordination of Students in grades 5-8. Proceedings of the 9th International Balkan Education and Science Congress, pp. 716-720;

2014г. - Petkova P., T. Simeonova, P. Vasilev, M. Mustafa, D. Bachvarova, N. Yordanova and Ya. Yankov, 2014. Application of Physics in Volleyball. Proceedings of the 9th International Balkan Education and Science Congress, pp. 662-664;

2014г. - Bachvarova D., K. Spasova, P. Petkova and P. Vasilev, 2014. Optical Properties of LiNbO3: Ru in the Near IR Spectral Region. ATINER,S Conference Paper Series No: PHY 2014-1175 of the 2nd Annual International Conference on Physics, pp. 1-11;

2014г. - Bachvarova D., P. Petkova, T. Simeonova, P. Vasilev, M. Mustafa, 2014. The basketball game and the physical experiment. Proceedings book of the 9th FIEP European Congress and 7th International Scientific Congress "Sport, Stress, Adaptacion", Scientific journal, extra issue, pp. 935-937, ISSN: 2367 – 458X;

2014г. - Doichinov A. and D. Bachvarova, 2014. Contribution to the research on Myriapods (Chilopoda, Diplopoda) in the Madara Plateau, Shumen region, North-Eastern Bulgaria. Proceedings of the "Seminar of Ecology - 2014" with international participation, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS - Sofia, Bulgaria, рр. 27-36, ISBN: 979-853-476-132-4;

2014г. - Stoev P., C. Deltshev, D. Bachvarova and A. Doichinov, 2014. Cave Invertebrates in Ponor Special Protection Area (Natura 2000), Western Bulgaria: Faunistic Diversity and Conservation Significance. Acta zoologica bulgarica, Suppl. 5: 75-83, ISSN: 0324-0770 (IF2014 = 0.532);

2013г. - Bachvarova D. and Al. Doichinov, 2013. Habitat preferences and impact of abiotic factors on the seasonal activity of Cryptops anomalans Newport, 1844 (Chilopoda: Scolopendromorpha) in Northeast Bulgaria, Proceedings of the "Seminar of Ecology - 2013", Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS - Sofia, Bulgaria, pp. 139-147, ISBN: 978-954-2961-75-8;

2012г. - Bachvarova D., A. Doichinov and N. Chipev, 2012. Contribution to Study of Myriapods (Diplopoda, Chilopoda) in Shelterbelts near City of Shoumen, Bulgaria, Proceedings of the International conference "Ecology – interdisciplinary science and practice", part one, pp. 191-199, ISBN: 978-954-749-096-3;

2011г. - Bachvarova D., 2011. Myriapoda (Chilopoda, Diplopoda) of Shumen City and Shumen Plateau (NE Bulgaria): Taxonomic Structure and Zoogeographical Analysis. Acta zoologica bulgarica, 63 (3): pp. 245-262, ISSN: 0324-0770 (IF2011 = 0.247);

2008г. - Бъчварова Д., П. Стоев, 2008. Принос към изследването на многоножките (Diplopoda, Chilopoda) на град Шумен и Шуменското плато. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски",Т. ХVІІІ В6 Природни науки, стр. 55-70, ISSN 1311-834 X;

2007г. - Bachvarova D., P. Stoev and Ch. Deltshev, 2007. Preliminary investigation of the diel activity of myriapods (Diplopoda, Chilopoda) and spiders (Araneae) in anthropogenic and rural habitats in the town of Shumen and Shumensko Plateau (NE Bulgaria). Proceedings of the ІІІ Congres of ecologists of the Republic of Macedonia with international participation, Struga, Republic of Macedonia, pp. 486-490, ISBN:978-9989-648-13-7;

2002г. - Doychinov A, D. Bachvarova and D. Kamenov, 2002. Contamination of radionuclides and their influence on the lactatdehydrogenetic gene-enzyme system in Caliptamus italicus. Proceedings of the 11th International Symposium "ECOLOGY 2002", Bulgaria, pp. 138-143;

1990г. - Minchev, S. N. Nedev, N. Stoyanov, N. Sofroniev and D. Efremova, 1990. Synthesis of enkephalins containing unnatural amino acid residuies. Proceeding of the Twenty-First European Peptide Symposium "Peptides 1990", E. Giralt and D. Andreu (Еds.), 1991 ESCOM Science Publishers B. V, pp. 630-631.

Доклади

2018г. - Marinova M., D. Bachvarova, A. Doichinov, L. Pinteva, S. Hamza, 2018. New record of Glomeris balcanica Verhoeff, 1906 (Diplopoda: Glomerida: Glomeridae) on the Lilyak Plateau, Nort-Eastern Bulgaria. Sixth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 20-21, 2018;

2018г. - Hamza S., D. Bachvarova, A. Doichinov, M. Marinova, L. Pinteva, 2018. New record of Glomeris hexasticha Brandt, 1833 (Diplopoda: Glomerida: Glomeridae) on the Lilyak Plateau, Nort-Eastern Bulgaria. Sixth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 20-21, 2018

2018г. - Pinteva L., D. Bachvarova, A. Doichinov, S. Hamza, M. Marinova, 2018. A Study of the Taxonomic Composition of the Myriapode fauna (Diplopoda, Chilopoda) on the Lilyak Plateau, Northeastern Bulgaria. Sixth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 20-21, 2018;

2017г. - Dimitrova N., R. Abdulova, D. Bachvarova and A. Doichinov, 2017. The Melting of Glaciers – an unsolved problem. Fifth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 21, 2017;

2017г. - Abdulova R., N. Dimitrova, D. Bachvarova and A. Doichinov, 2017. Seasonal Activity and Habitat Preferences of Julids Leptoiulus trilineatus (C.L. Koch, 1847) and Megaphyllum trassylvanicum (Verhoeff, 1897) (Diplopoda: Julida: Julidae) in the Area of Shumen and Shumen Plateau, North-East Bulgaria. Fifth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 21, 2017;

2017г. - Stoev P., B. Vagalinski, D. Bachvarova and M. Zapparoli, 2017. A taxonomic review of genus Harpolithobius Verhoeff, 1904 (Lithobiomorpha: Lithobiidae). 17th International Congress of Myriapodology, Krabi, Thailand, July 23-26, 2017;

2017г. - Vagalinski B., K. Meng, D. Bachvarova and P. Stoev, 2017. Redescription of the poorly known cave millipede Skleroprotopus membranipedalis Zhang, 1985 (Diplopoda: Julida: Mongoliulidae). 17th International Congress of Myriapodology, Krabi, Thailand, July 23-26, 2017;

2016г. - Bachvarova D., D. Beynunov and A. Doichinov, 2016. Genetically modified organisms – an environmental and health risk. Fourth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 22-23, 2016;

2016г. - Bachvarova D., M. Mehmedova and A. Doichinov, 2016. Biological Diversity of Diplopoda communities on the Madara Plateau, North-eastern Bulgaria. Fourth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 22-23, 2016;

2015г. - Doichinov A., D. Bachvarova, M. Radoslavova and P. Koleva, 2015. Compatibility assessment – problematic areas and things left unsaid. XIII National Conference with International participation "Natural Sciences-2015"(NCNS2015), Varna, Bulgaria, September 25-27, 2015;

2015г. - Petkova P., Vasilev, M. Mustafa and D. Bachvarova, 2015. Optical activity theory for the oxygen tetrahedra in doped Bi12TiO20. V International School and Conference on Photonics, Belgrade, Serbia, August 24-28, 2015;

2015г. - Petkova P., G. Nedelcheva, M. Mustafa and D. Bachvarova, 2015. Fibonacci superlattice in the aqueous solution of Co(NO3)2(H2O)6. V International School and Conference on Photonics, Belgrade, Serbia, August 24-28, 2015;

2015г. - Petkova P., D. Bachvarova and P. Vasilev, 2015. The Lorentz oscillator model and covalent bonds of aqueous solutions. 4th International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices, Budva, Montenegro, 31 August - 4 September, 2015;

2015г. - Petkova P., L. Nedelchev, D. Nazarova, K. Boubaker, R. Mimouni and D. Bachvarova, 2015. Single oscillator model of undoped and co-doped ZnO thin films. Third International Conference on Advanced Complex Inorganic Nanomaterials, Namur, Belgium, July 13-17, 2015;

2015г. - Tzoukrovsky Yu., P. Petkova and D. Bachvarova, 2015. Paramagnetic properties of anisotropic MgSO3.6H2O:Co. Third International Conference on Advanced Complex Inorganic Nanomaterials, Namur, Belgium, July 13-17, 2015;

2015г. - Petkova P., K. Boubaker, P. Vasilev, M. Mustafa, D. Bachvarova and A. Yumak, 2015. Common and different doping patterns within complexes of Co2+ in Bi12SiO20 and Co3+ in Bi12TiO20. The 8th International Conference on the Advanced Materials (ROCAM 2015), Bucharest, Romania, Jily 7-10, 2015;

2015г. - Petkova P., Vasilev, M. Mustafa and D. Bachvarova, 2015. Quantum mechanical transmission with absorption of Co(NO3)2(H2O)6 and Ni(NO3)2(H2O)6. 8th International Conference on the Advanced Materials (ROCAM 2015), Bucharest, Romania, Jily 7-10, 2015;

2015г. - Popov G., A. Doichinov and D. Bachvarova, 2015. Seasonal dynamics of the activity of myriapods (Diplopoda, Chilopoda) on Madara Palteau, North-Eastern Bulgaria. Third student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 24-25, 2015;

2015г. - Krasteva D., D. Bachvarova and A. Doichinov, 2015. Contribution to the research on the taxonomic structure of Myriapoda (Chilopoda, Diplopoda) of Madara Plateau, North-Eastern Bulgaria. Third student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 24-25, 2015;

2015г. - Dragiev D., A. Doichinov and D. Bachvarova, 2015. Dominant structure and habitat distribution of myriapods (Chilopoda, Diplopoda) on Madara Plateau, North-Eastern Bulgaria. Third student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 24-25, 2015;

2015г. - Petkova, P., D. Bachvarova, P. Vasilev, K. Boubaker and R. Mimouni, 2015. Quantum mechanical transmission with absorption of ZnO thin films. Interdisciplinary Surface Science Conference (ISSC-20), University of Birmingham, UK, 30 March-2 April, 2015;

2015г. - Dimitrova T., P. Petkova, D. Bachvarova and V. Lalova, 2015. Impact of the sign on the optical properties of а product. II International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2015), Antalya, Turkey, September 13-18, 2015;

2014г. - Petkova P. and D. Bachvarova, 2014. Refractive index calculation of doped Bi4Ge3O12 and Bi12SiO20. 2nd Virtual Multidisciplinary Conference, QUAESTI, Zilina, Slovakia, December 15-19, 2014;

2014г. - Simeonova T., P. Petkova, N. Yordanova, Ya. Yankov, P. Vasilev, M. Mustafa and D. Bachvarova, 2014. Physical Capability and Coordination of Students in grades 5 – 8. 9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, October 16-18, 2014;

2014г. - Petkova P., T. Simeonova, P. Vasilev, M. Mustafa, D. Bachvarova, N. Yordanova and Ya. Yankov, 2014. Application of Physics in Volleyball. 9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, October 16-18, 2014;

2014г. - Bachvarova D., K. Spasova, P. Petkova and P. Vasilev, 2014. Optical Properties of LiNbO3: Ru in the Near IR Spectral Region. 2nd Annual International Conference on Physics, Athens, Greece, July 21-24 2014;

2014г. - Bachvarova D., A. Doichinov and P. Stoev, 2014. Habitat preferences and effect of environmental factors on the seasonal activity of Lithobius nigripalpis L. Koch, 1867 (Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae). 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, Czech Republic, July 20-25, 2014;

2014г. - Bachvarova D., P. Petkova, T. Simeonova, P. Vasilev and M. Mustafa, 2014. The basketball game and the physical experiment. 9th FIEP European Congress and 7th International Scientific Congress "Sport, Stress, Adaptation", Sofia, Bulgaria, October 9-12, 2014;

2014г. - Ivanova D., A. Doichinov and D. Bachvarova, 2014. Preliminary investigation of the diel activity of spiders (Araneae) in anthropogenic and rural habitats in the town of Shumen and Shumen Plateau (NE Bulgaria). Second student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, May 16-17, 2014;

2014г. - Popov G., D. Bachvarova and A. Doichinov, 2014. Taxonomic structure and ecological characteristics of Myriapoda (Diplopoda) in the Madara Plateau, North-Eastern Bulgaria. Second student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky of Shumen, Bulgaria, May 16-17, 2014;

2014г. - Krasteva D., Al. Doichinov and D. Bachvarova, 2014. Species composition and ecological structure of myriapoda communities (Diplopoda, Chilopoda) in the suburban area of Shumen, North-Eastern Bulgaria. Second student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, May 16-17, 2014;

2014г. - Dragiev D., D. Bachvarova and Al. Doichinov, 2014. Contribution to the research on Myriapoda (Chilopoda) on the Madara Plateau, North-Eastern Bulgaria. Second student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, May 16-17, 2014;

2014г. - Bachvarova D. and A. Doichinov, 2014. First record of Polydesmus schaessburgensis Verhoeff, 1989 (Diplopoda, Polydesmida, Polydesmidae) from Bulgaria. Scientific seminar "Ecology - 2014" with international participation, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS - Sofia, Bulgaria, April 24-25, 2014;

2014г. - Doichinov A. and D. Bachvarova, 2014. Contribution to the research on Myriapods (Chilopoda, Diplopoda) in the Madara Plateau, Shumen region, North-Eastern Bulgaria. Scientific seminar "Ecology - 2014" with international participation, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS - Sofia, Bulgaria, April 24-25, 2014;

2013г. - Кръстева Д., Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов, 2013. Таксономична и екологична характеристика на многоножките от клас Chilopoda в парка на Шуменския университет. Студентска научна конференция "Екология и околна среда", ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, България, 1 Март, 2013;

2013г. - Петров Д., Ал. Дойчинов, Д. Бъчварова, 2013. Таксономична и екологична характеристика на многоножките от клас Diplopoda в парка на Шуменския университет. Студентска научна конференция "Екология и околна среда", ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, България, 1 Март, 2013;

2013г. - Bachvarova D. and A. Doichinov, 2013. Habitat preferences and impact of abiotic factors on the seasonal activity of Cryptops anomalans Newport, 1844 (Chilopoda: Scolopendromorpha) in Northeast Bulgaria. Scientific seminar "Ecology - 2013" with international participation, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS - Sofia, Bulgaria, April 25-26, 2013;

2012г. - Bachvarova D., A. Doichinov and N. Chipev, 2012. Contribution to Study of Myriapods (Diplopoda, Chilopoda) in Shelterbelts near City of Shoumen. International Conference "Ecology - interdisciplinary science and practice", Sofia, Bulgaria, October 25-26, 2012;

2011г. - Bachvarova D., A. Doichinov, P. Jordanova and P. Stoev, 2011. A study on the diel activity of Leptoiulus trilineatus (C.L. Koch, 1847) (Julida: Julidae). 15th International Congress of Myriapodology, Brisbane, Australia, 18-22 July, 2011;

2007г. - Бъчварова Д., П. Стоев, 2007. Принос към изследването на многоножките (Diplopoda, Chilopoda) на град Шумен и Шуменското плато. Доклад, ІІІ Научна конференция с международно участие "Природни науки 2007", Варна, България, 27.09-30.09.2007;

2007г. - Bachvarova D., P. Stoev and Ch. Deltshev, 2007. Preliminary investigation of the diel activity of myriapods (Diplopoda, Chilopoda) and spiders (Araneae) in anthropogenic and rural habitats in the town of Shumen and Shumensko Plateau (NE Bulgaria). ІІІ Congress of ecologists of the Republic of Macedonia with international participation, Struga, Republic of Macedonia, 06-09.10.2007;

2002г. - Doychinov A, D. Bachvarova and D. Kamenov, 2002. Contamination of radionuclides and their influence on the lactatdehydrogenetic gene-enzyme system in Caliptamus italicus. 11th International Symposium "ECOLOGY 2002", Вurgas, Bulgaria, June 6-8, 2002.

Цитирания

2019г. - 1. Vagalinski, B., K. Meng, D. Bachvarova, P. Stoev, 2018. A redescription of the poorly known cave millipede Skleroprotopus membranipedalis Zhang, 1985 (Diplopoda, Julida, Mongoliulidae), with an overview of the genus Skleroprotopus Attems, 1901. Subterranean Biology, 26: 55–66, doi.org/10.3897/subtbiol.26.26225 (SJR2017 = 0.254). ЦИТИРАНА В: Elena V. Mikhaljova, 2019. Identities of the millipede genera Skleroprotopus Attems, 1901 and Ansiulus Takakuwa, 1940 (Diplopoda: Julida: Mongoliulidae), with emphasis on the postembryonic development of Skleroprotopus coreanus (Pocock, 1895). Zootaxa, 4551 (5): 501-529, (IF2017/2018 = 0.931);

2018г. - Stoev, P., Deltshev, C., Bachvarova, D. and A. Doichinov. 2014. Cave invertebrates in Ponor Special Protection Area (Natura 2000), Western Bulgaria: Faunistic Diversity and Conservation Significance. Acta Zoologica Bulgarica, Suppl. 5: 75–83 (IF2014 = 0.532). ЦИТИРАНА В: 1.Zajkowska, P., Moniuszko, H. Makol, J., 2018. Host-Parasite Associations between Bats (Mammalia: Chiroptera) and Chiggers (Trombidiformes: Trombiculidae) - A Review and Checklist. Annales Zoologici, Volume 68 (1): 97-178 (SGR2017 = 0.423)

2018г. - Bachvarova D., A. Doychinov, Ch. Deltchev and P. Stoev (2015). Habitat distribution of myriapods (Chilopoda, Diplopoda) in the town of Shumen and Shumen Plateau (NE Bulgaria). Arthropoda Selecta, 24(2): 169–184. (IF 1.00) ЦИТИРАНА В: 1. Bonato L., Zapparoli M., Minelli A. 2018. Centipede communities (Chilopoda) of forest soils across Europe: abundance, species richness and species composition. Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 65 (2017): 113-120.

2018г. - Bachvarova D., A. Doychinov, Ch. Deltchev and P. Stoev (2015). Habitat distribution of myriapods (Chilopoda, Diplopoda) in the town of Shumen and Shumen Plateau (NE Bulgaria). Arthropoda Selecta, 24(2): 169–184. (IF 1.00) ЦИТИРАНА В: T. Koynova, 2018. Comparative analysis of Nature Park Shumen Plateau and Shumen City Park as green spaces. Proceedings of the Sixth student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 2018, Volume 5: 81-90.

2018г. - Petkova P., L. Nedelchev, D. Nazarova, K. Boubaker, R. Mimouni, P. Vasilev, G. Alexieva, D. Bachvarova, 2017. Single oscillator model of undoped and co-doped ZnO thin films. Optik – International Journal for Light and Electron Optics, Volume 139, pp. 217-221, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2017.03.089, Web of Science и Scopus (IF2017= 1.016). Цитирана в: Ghate, M., Kalyani, N.T., Dhoble, S.J. Ghate, M., Kalyani, N.T., Dhoble, S.J., 2018. 2- (4-Ethoxy phenyl)-4-phenyl quinolone organic phosphor for solution processed blue organic light-emitting diodes. Luminescence, 33 (6): 999-1009, Scopus (IF2017/2018 = 1.671);

2018г. - Petkova P., L. Nedelchev, D. Nazarova, K. Boubaker, R. Mimouni, P. Vasilev, G. Alexieva, D. Bachvarova, 2017. Single oscillator model of undoped and co-doped ZnO thin films. Optik – International Journal for Light and Electron Optics, Volume 139, pp. 217-221, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2017.03.089, Web of Science и Scopus (IF2017= 1.016). Цитирана в: Lahlouh, B.I., Ikhmayies, S.J., Juwhari, H.K.. Structural, 2018. Optical, and Vibrational Properties of ZnO Microrods Deposited on Silicon Substrate. Journal of Electronic Materials, 47(8): 4455-4462, Scopus (IF2016 = 1.579).

2017г. - Bachvarova D., A. Doychinov, Ch. Deltchev and P. Stoev, 2015. Habitat distribution of myriapods (Chilopoda, Diplopoda) in the town of Shumen and Shumen Plateau (NE Bulgaria). Arthropoda Selecta, 24(2): 169–184, ISSN: 0136-006X (IF2015 = 1.00). ЦИТИРАНА В: 1. New data on the Oniscidea, Diplopoda and Chilopoda from urban parks of Bucharest, Andrei Giurginca, Stefan Catalin Baba, Cristian-Mihai Munteanu, 2017. North-western Journal of Zoology 13 (2): e161306, (IF2016 = 0.733); 2. Exploring the global animal biodiversity in the search for new drugs – Spiders, scorpions, horseshoe crabs, sea spiders, centipedes, and millipedes, Dennis RA Mans, 2017. Journal of Translational Science, Volume 3(5): 1-18.

2017г. - Petkova P., L. Nedelchev, D. Nazarova, K. Boubaker, R. Mimouni, P. Vasilev, G. Alexieva, D. Bachvarova, 2017. Single oscillator model of undoped and co-doped ZnO thin films. Optik – International Journal for Light and Electron Optics, Volume 139, pp. 217-221, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2017.03.089, Web of Science и Scopus (IF2017= 1.016). Цитирана в: Sutanto, H., Wibowo, S., Hadiyanto, Arifin, M., Hidayanto, E., 2017. Photocatalytic activity of cobalt-doped zinc oxide thin film prepared using the spray coating technique. Materials Research Express, 4(7), Article Number: 076409, Web of Science (IF2017 = 1.151);

2016г. - Stoev P., C. Deltshev, D. Bachvarova, A. Doichinov, 2014. Cave Invertebrates in Ponor Special Protection Area (Natura 2000), Western Bulgaria: Faunistic Diversity and Conservation Significance. Acta zoologica bulgarica, Suppl. 5: 75-83, Web of Science и Scopus (IF2014 = 0.532). Цитирана в: M. Naumova, S. Lazarov, B. Petrov, C. Deltshev, C., 2016. New faunistic data on the cave-dwelling spiders in the Balkan Peninsula (Araneae). Ecologica Montenegrina, 7: 425-438, Scopus (SGR2016 = 0.208).

2015г. - Дойчинов Ал., Д. Бъчварова, 2007. Основи на медицинската генетика в дефектологията. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, учебник, 196 стр., ISBN 978-954-577-441-6. ЦИТИРАН В: 1. Екатерина Люцканова, 2015. Социално-педагогически и психологически измерения на социалната работа с деца в риск. Издателство "Антос", Шумен, монография, 122 стр., ISBN 978-954-8665-87-2; 2. Takvoryan-Solakyan B., 2015. Children at risc - Some alternative tehnologies of informal education. Сборник научни трудове "Иновации в образованието" Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", стр. 13-18. Издателство "Фабер", ISBN: 978-619-00-0265-9.

2015г. - Каменов Д., Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов, 2006. Екология. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, учебник, 173 стр., ISBN: 954-577-303-0. ЦИТИРАН В: 1. Малчев М., Ч. Сотиров, 2015. Планински туризъм. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, учебник, 177 стр., ISBN 978-954-577-899-5; 2. Малчев М., Ч. Сотиров, 2015. Балнеоложки туризъм. Издателство "Фабер", Велико Търново, монография, 160 стр., ISBN: 978-619-00-0357-1.

2015г. - Чипев Н., Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов. Екология - електронен учебник за дистанционно обучение, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", 2013, 220 стр. Цитирано в: Иванов Р.. Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите. Шумен: Издателство "Химера", 2015, лекционен курс, 87 стр., ISBN: 978-619-7218-05-3;

2015г. - Bachvarova D., 2011. Myriapoda (Chilopoda, Diplopoda) of Shumen City and Shumen Plateau (NE Bulgaria): Taxonomic Structure and Zoogeographical Analysis. Acta zoologica bulgarica, 63 (3): pp. 245-262, ISSN: 0324-0770 (IF2011 = 0.247). ЦИТИРАНА В: 1. A review of the millipede genus Typhloiulus Latzel, 1884 (Diplopoda: Julida: Julidae), with a description of three new species from Bulgaria and Greece, B. Vagalinski, P. Stoev, H. Enghoff, 2015. Zootaxa 3999 (3): 334–362, ISSN 1175-5326, (IF2015 = 0.994).

2015г. - Bachvarova D., A. Doichinov, P. Stoev and K. Kalchev, 2015. Habitat preferences and effect of environmental factors on the seasonal activity of Lithobius nigripalpis L. Koch, 1867 (Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae). International Research Journal of Natural Sciences, Volume 3, № 4, pp. 1-13, ISSN: 2053-4108, (APS Impact Factor = 7.72). ЦИТИРАНА В: 1. Effects of grasslands and conifer reforestations on centipedes (Chilopoda): barriers, semi-permeable matrices or secondary habitats? 2015, Federica Lacasella and Marzio Zapparoli, 2015. Insect Conservation and Diversity (2015), Volume 8, Issue 6, pp. 525-537, ISSN: 1752-4598, (IF2015 = 2.367).

2014г. - Stoev P., C. Deltshev, D. Bachvarova and A. Doichinov, 2014. Cave Invertebrates in Ponor Special Protection Area (Natura 2000), Western Bulgaria: Faunistic Diversity and Conservation Significance. Acta zoologica bulgarica, Suppl. 5: 75-83, ISSN: 0324-0770, (IF2014 = 0.532). ЦИТИРАНА В: 1. Challenges for Habitat and Species Conservation in the Natura 2000 Network, Bulgaria: an Overview from Two Special Protection Areas, Stoyan C. Nikolov, Yurii Kornilev, Georgi Popgeorgiev, Stoycho Stoychev, Boyko B. Georgiev, 2014, Acta zoologica bulgarica, Suppl. 5: 3-8, ISSN: 0324-0770, (IF2014 = 0.532); 2. Bats (Mammalia: Chiroptera) in Ponor Special Protection Area (Natura 2000), Western Bulgaria: Species Diversity and Distribution, Boyan Petrov, Iliana Alexandrova, Vladimir Karadakov, Teodora Georgieva, Niya Toshkova, Violeta Zhelyazkova, 2014, Acta zoologica bulgarica, Suppl. 5: 117-128, ISSN: 0324-0770, (IF2014 = 0.532).

2011г. - Каменов Д., В. Грозев, Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов, 2007. Екология и сигурност, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, учебник, 132 стр., ISBN: 978-954-577-413-3. ЦИТИРАН В: 1. Бонева М., 2011. Социалната екология в глобализиращия се свят. Дисертационен труд за придобиване на научна степен "Доктор на икономическите науки", по научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство", София 2011, стр. 25-27, стр. 71, стр. 268; 2. Бонева М., 2011. Термини и понятия в социалната екология. Издателство "Фабер", Велико Търново, монография, 172 стр., ISBN: 978-954-400-597-9; 3. Бонева М., 2011. Социална екология и глобализация. Издателство "Фабер", Велико Търново, монография, 240 стр., ISBN: 978-954-400-610-5; 4. Бонева М., 2011. Социално-екологични аспекти на сигурността. Издателство "Фабер", Велико Търново, монография, 232 стр., ISBN: 978-954-400-634-1; 5. Бонева М., 2011. Социалната екология в съвременния свят. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 50, серия 6.2, 119-126 стр., ISSN: 1311-3321;

2009г. - Bachvarova D., P. Stoev and Ch. Deltshev, 2007. Preliminary investigation of the diel activity of myriapods (Diplopoda, Chilopoda) and spiders (Araneae) in anthropogenic and rural habitats in the town of Shumen and Shumensko Plateau (NE Bulgaria). Proceedings of the ІІІ Congres of ecologists of the Republic of Macedonia with international participation, Struga, Republic of Macedonia, pp. 486-490, ISBN:978-9989-648-13-7. ЦИТИРАНА В: 1. Pavel Stoev, Alexi Popov, Gergin Blagoev, Stoyan Lazarov, 2009. Fifty years of devotion to spiders: a concise biography of Christo Deltshev, with a complete list of his publications and described taxa, ZooKeys 16: 1-26, ISSN 1313-2989.

2008г. - Каменов Д., В. Грозев, Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов, 2007. Екология и сигурност, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, учебник, 132 стр., ISBN: 978-954-577-413-3. ЦИТИРАН В: 1. Бонева М., 2008. Социална екология. Издателство "Фабер", Велико Търново, учебник, 235 стр., ISBN: 978-954-775-852-0.