Проф. д-р Димчо Захариев Ивановабв

Проф. д-р  Димчо Захариев Иванов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 205

Телефон: 054 830495 вътр.225

Email: d.zahariev@shu.bg, dimtchoz@abv.bg

Приемно време: Петък 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски"

Специалност "Биология и химия"

Заемани академични длъжности

Асистент - 2006

Старши асистент - 2007

Главен асистент - 2008

Доцент - 2012

Професор - 2018

Придобити научни степени

Доктор по биология (научна специалност “Ботаника”) - 2006

Водени лекции и/или упражнения

Ботаника

Ботаника - I част (Анатомия и морфология на растенията)

Ботаника - II част (Систематика на растенията)

Фитогеография и опазване на биологичното разнообразие

Флористично разнообразие на България

Теренна практика по ботаника

Области на научни интереси

Ботаника, Флористика, Лечебни растения, Растения с природозащитен статут, Ендемити, Реликтни растения, Инвазивни растения

Участия в международни и национални научни проекти

Международни:

1. Бургаски влажни зони, Българо-швейцарска програма за опазване на биологичното разнообразие, Продължителност: 1997-2003.

2. Key to Nature – Interactive e-tools for learning and teaching biodiversity, ECP-2006-EDU-410019 по програма „E-Content Plus“, Продължителност: 2007-2010.

3. Study of the Vertebrate Fauna in Bulgariаn and Romanian part of Dobroudja. Environmental status and Measures for Protection, Romania, Bulgaria, Project of MON, Д01 – 1221/17.12.07, №БРС-8/07, Продължителност: 2008-2009.

Национални:

1. Събиране на фотоси на лечебни растения от списъците в Плана за управление на НП “Централен Балкан”, Контактно лице за ШУ, Продължителност: ІХ.2004-ІХ.2005.

2. Изграждане на мрежата от защитени зони „Натура 2000” в България, Продължителност: VІ.2005-Х.2006.

3. Проучване на флората и растителността в района на ВЕП „Драгоман” – с. Големо Малово, Софийско, Продължителност: ІV-ІХ.2010.

4. Натура 2000 – Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I, Продължителност: III.2011-III.2013.

5. Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Договор №DIR– 5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Продължителност: VI.2013-III.2014.

6. Студентски практики, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура BG051PO001-3.3.07-0002, Продължителност: Х.2013-Х.2014.

7. Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България, Съфинансиран от Европейската комисия чрез програма Life+, Контактно лице за ШУ, Продължителност: Х.2014-III.2016.

8. Студентски практики - Фаза 1, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.002-0001, Продължителност: IХ.2016-IХ.2018.

9. Шумен - зеленият град, финансиран по Програма "Ти и Лидл за по-добър живот", #Лидл България - 2018 - 14, Контактно лице. Продължителност: Х.2018-IX.2019.

10. Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците, BG16M1OP002-3.003-0001-C02. Продължителност: V.2019-VIII.2020.

Проекти на ШУ:

1. Биоразнообразие на род Aster и други видове от сем. Asteraceae в България и на Балканския полуостров. Продължителност: 2004.

2. Изследване на флората и фауната в агроекосистеми в околностите на Шумен. Продължителност: 2006.

3. Биоценотично проучване на моделни полезащитни пояси в Добруджа и значението им за опазване на агроекосистемите от вредители. Продължителност: 2009.

4. Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите, Проект №РД-08-239/13.03.2014. Продължителност: IV.2014-ХII.2014.

5. Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите. Проект №РД-08-271/11.03.2015. Продължителност: IV.2015-ХII.2015.

6. Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите. Проект №РД-08-70/02.02.2016. Продължителност: III.2016-ХII.2016.

7. Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите. Проект №РД-08-93/03.02.2017. Продължителност: II.2017-ХII.2017.

8. Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза I. Проект №РД-08-120/06.02.2018. Продължителност: II.2018-ХII.2018.

9. Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза 2, Проект №РД-08-73/29.01.2019. Продължителност: II.2019-ХII.2019.

Заемани ръководни позиции

Ръководител на Катедра "Растителна защита, ботаника и зоология"

Организационна дейност

Член на Факултетния съвет на ФПН на ШУ - от 2013 г.

Заместник-председател на Общото събрание на ФПН на ШУ - в периода 2012 - 2016 г.

Членства в научни организации

Българско ботаническо дружество - от 2003 г.

Българско дружество по фитоценология – 2001 - от 2004 г.

International Society for Development and Sustainability - от 2017 г.

Дисертации

2005г. - Захариев, Д., 2005, Еколого-биологично проучване на лечебни видове от род Stachys L. в България, Дисертация за придобиване на ОНС “Доктор”, Шумен, 196 с.

Книги

2014г. - Захариев, Д., 2014, Светът около нас в любопитни факти, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-954-9775-99-0, 333 с., http://archive.org/details/SvetatOkoloNasVLubopitniFakti

2011г. - Радославова, Е., Д. Захариев, 2011, Шуменското плато – да опознаем и опазим неговото безмълвно многоцветно богатство, CD-R към книгата, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-954-9775-60-0, 155 с.

2011г. - Захариев, Д., 2011, Определител на дърветата и храстите на Шуменското плато, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-954-9775-58-7, 170 с.

Монографии

2017г. - Захариев, Д., 2017, Флора на Чепън планина, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-619-7218-39-8, 399 с., https://archive.org/details/FloraChepanPlanina.

2015г. - Захариев, Д., 2015, Флора на Североизточна България. Том 5. Флора на Лилякско плато, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-619-7218-04-6, 392 с.

2015г. - Захариев, Д., 2015, Флора на Североизточна България. Том 4. Флора на Франгенско плато, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-619-7218-03-9, 400 с.

2013г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2013, Флора на Североизточна България. Том 3. Флора на Шуменски височини, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-954-9775-83-9, 444 с.

2012г. - Захариев, Д., 2012, Флора на Североизточна България. Том 1. Флора на Провадийско плато, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-954-9775-64-8, 443 с.

2012г. - Захариев, Д., 2012, Флора на Североизточна България. Том 2. Флора на Преславска планина, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-954-9775-65-5, 370 с.

2010г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2010, Растенията на Шуменското плато, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-954-9775-47-1, 460 с.

Учебници

2012г. - Воденичаров, Д., Д. Захариев, 2012, Систематика на растенията. Част II – Мъхообразни и кормусни растения, Изд. „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-954-400-639-6, 438 с.

Учебни помагала

2018г. - Захариев, Д., Ж. Димитрова, А. Асенов, П. Бойчева, Л. Танева, 2018, Терциерни реликтни растения в България, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-619-7218-41-1, 568 с., https://archive.org/details/TertiaryRelicPlantsInBulgaria

2016г. - Zahariev, D., Zh. Dimitrova, M. Kaschieva, P. Boicheva, L. Taneva, 2016, Album of Medicinal Plants in Bulgaria, Himera Publishing House, Shumen, ISBN 978-619-7218-20-6, p. 525, http://archive.org/details/AlbumOfMedicinalPlantsInBulgaria2016EN

2015г. - Захариев, Д., Ж. Димитрова, М. Касчиева, П. Бойчева, Л. Танева, 2015, Албум на лечебните растения в България, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-619-7218-18-3, 523 с., https://archive.org/details/AlbumNaLechebniteRasteniaVBulgaria2015

2014г. - Захариев, Д., М. Касчиева, Ж. Димитрова, 2014, Електронен албум по Ботаника, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-954-9775-98-3, 332 с., http://archive.org/details/ElektronenAlbumPoBotanika1

Статии

2019г. - Zahariev, D., S. Sali, 2019, Medicinal plants of Razgrad Heights (Northeastern Bulgaria), Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 10 (1): 834–845.

2019г. - Zahariev, D., I. Koleva, 2019, Flora of Razgrad Heights (Northeastern Bulgaria), Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 10 (1): 529–536.

2018г. - Boycheva, P., D. Zahariev, 2018, Medicinal Plants used in Human Medicine in the Northern Black Sea Coast Region (Bulgaria), Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 9 (6): 286-306.

2017г. - Zahariev, D., 2017, Flora of Dragoevska Mountain (Northeastern Bulgaria), International Journal of Scientific Engineering and Applied Science 3 (10): 32–41.

2017г. - Zahariev, D., D. Miteva, 2017, Invasive Plant Species in Shumen Plato Natural Park (Northeastern Bulgaria), International Journal of Advanced Research 5 (8): 952–961.

2017г. - Zahariev, D., 2017, Flora of Chepan Mountain (Western Bulgaria), International Journal of Advanced Research 5 (7): 1301–1312.

2017г. - Zahariev, D., 2017, Juniperus communis formations on heaths or calcareous grassland – a new habitat in the Danubian plain (Bulgaria), International Journal of Advanced Research 5 (7): 2316–2323.

2017г. - Zahariev, D., L. Taneva, 2017, New locality of Ophrys insectifera L. in Bulgaria, International Journal of Scientific Engineering and Applied Science 3 (8): 114–120.

2017г. - Zahariev, D., L. Taneva, 2017, Flora of Tarnovski Heights (Northern Bulgaria). International Journal of Advanced Research 5 (8): 1011–1022.

2017г. - Zahariev, D., L. Taneva, 2017, Plants with conservation status, endemics and relics within the Tarnovski Heights (Northern Bulgaria), International Journal of Scientific Engineering and Applied Science 3 (9): 23–27.

2017г. - Davidova, R., D. Zahariev, A. Ivanova, Kr. Tanova. 2017. Realization monitoring of students in the professional field of Plant protection in the University of Shumen, Sociobrains, 40:13-18.

2017г. - Zahariev, D., L. Taneva, 2017, Medicinal plants of Tarnovski Heights (Northern Bulgaria), International Journal of Scientific Engineering and Applied Science 3 (8): 121–127.

2017г. - Zahariev, D., 2017, Medicinal plants in Dragoevska Mountain (Northeastern Bulgaria), International Journal of Scientific Engineering and Applied Science 3 (9): 172–179.

2016г. - Zahariev, D., 2016, Biodiversity of relict vascular plants in Bulgaria, International Journal of Research Studies in Biosciences 4 (1): 38–51.

2016г. - Zahariev, D., 2016, Flora of Frangensko Plateau (Eastern Bulgaria), Phytodiversity of Eastern Europe, Vol. X, No 2, 96–114.

2015г. - Mihnev, P., D. Zahariev, 2015, E-learning in support to educational field trips – a subject and platform independent curriculum and teacher training model, based on practice, ICERI2015 Proceedings, IATED, Spain, pp. 1314–1324. http://library.iated.org/view/MIHNEV2015ELE.

2015г. - Natchev, N., D. Jablonski, G. Dashev, T. Koynova, D. Zahariev, N. Tzankov, 2015, A puzzle about Bombina sp.: a yellow-bellied specimen of the fire-bellied toad (Bombina bombina Linnaeus, 1761) indicates the highest proven habitat of the species in Bulgaria, Herpetology Notes, Vol. 8, pp. 379–384.

2015г. - Zahariev, D., 2015, The medicinal plants of Chepan Mountain (Western Bulgaria), Acta Scientifica Naturalis, Vol. 1/2015, pp. 50–67.

2015г. - Zahariev, D., C. Kacheva, 2015, The medicinal plants of Frangensko Plateau (Northeastern Bulgaria), Acta Scientifica Naturalis, Vol. 1/2015, pp. 68–86.

2015г. - Zahariev, D., K. Racheva, I. Ivanov, 2015, The medicinal plants in Danubian Plain (Northern Bulgaria), Acta Scientifica Naturalis, Vol. 1/2015, pp. 199–207.

2015г. - Zahariev, D., L. Taneva, 2015, The plants with protection statute, endemics and relicts of Lilyaksko Plateau (Northeastern Bulgaria), Acta Scientifica Naturalis, Vol. 1/2015, pp. 208–216.

2015г. - Zahariev, D., L. Taneva, K. Racheva, 2015, Medicinal plants in Rhodope Mts (South Bulgaria), Acta Scientifica Naturalis, Vol. 2/2015, pp. 99–109.

2015г. - Zahariev, D., 2015, Plants with protection statute, endemics and relicts of Chepan Mt (Western Bulgaria), Acta Scientifica Naturalis, Vol. 2/2015, pp. 110–116.

2015г. - Zahariev, D., P. Boycheva, K. Kosev, 2015, Review on the medicinal plants of the North Black Sea Coast (Bulgaria), Annual of Sofia University, Faculty of Biology, Book 2 – Botany, Vol. 99, pp. 100–114.

2015г. - Zahariev, D., P. Mihnev, 2015, Creating e-learning course on biodiversity in the European project Key to Nature, Annual of Sofia University, Faculty of Biology, Book 2 – Botany, Vol. 99, pp. 115–121.

2014г. - Zahariev, D., 2014, Favorable impact of road infrastructure on the distribution and abundance of populations of Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. in Shumensko plato Protected area (BG0000382) and Rishki prohod Protected area (BG0000149) from the European ecological network Natura 2000, Acta Scientifica Naturalis, vol. 1, pp. 166–174.

2014г. - Zahariev, D., 2014, An investigation into the flora of the Shumen Heights, Phytologia Balcanica, Sofia, 20 (1): 79–88.

2012г. - Dimitrov, D., M. Kurteva, D. Zahariev, 2012, Flora and vegetation of Dervisha Managed Rezerve, Phytologia Balcanica 18 (1): 49–57

2011г. - Zahariev, D., 2011, An investigation of the flora of Provadiisko plateau (Northeast Bulgaria), Comptes rendus de l Academie bulgare des Sciences, Tome 64, No 6, pp. 839–844

2011г. - Zahariev, D., 2011, The medicinal plants of Preslavska Mountain – a protected area by Nature 2000, Ovidius University Annals – Biology-Ecology Series, Vol.15, pp. 11–17

2011г. - Zahariev, D., 2011, The plants with protection statute, endemites and relicts of the Provadiisko Plateau, Ovidius University Annals – Biology-Ecology Series, Vol. 15, pp. 5–10

2011г. - Zahariev, D., 2011, The plants with protection statute, endemites and relicts of Preslavska Mountain Protected area, Comptes rendus de l Academie bulgare des Sciences, Tome 64, No 9, pp. 1285–1290

2010г. - Zahariev, D., D. Dimitrov, 2010, The medicinal plants of Provadiisko Plateau, Ovidius University Annals – Biology-Ecology Series, Vol. 14, 17–23

2010г. - Zahariev, D., E. Radoslavova, 2010, The plants with protection statute, endemites and relicts of the Shumensko Plateau, Ovidius University Annals – Biology-Ecology Series, Vol. 14, 25–31

2010г. - Zahariev, D., 2010, A characteristic of model habitats in South Dobrudja, Ovidius University Annals – Biology-Ecology Series, Vol. 14, 33–44

2005г. - Zahariev, D., E. Genova, 2005, Chorogy of medicinal plants of the genus Stachys L. in Bulgaria, Medicinal Plant Report, Novi Sad, Vol. 11, N 11, 9–16

2004г. - Zahariev, D., Y. Slavova, 2004, Regeneration of Plants from Initial Calluses оf Wood betony (Stachys officinalis (L.) Trev.), Bulgarian Journal of Agricultural Science 5: 573–583

2003г. - Zahariev, D., Y. Slavova, 2003, Vegetative propagation of Wood betony (Stachys officinalis (L.) Trev.) cultured in vitro, Bulgarian Journal of Agricultural Science 9: 197–202

Доклади

2018г. - Захариев, Д., З. Бехчет, 2018, Растения с природозащитен статут, ендемити и реликти на Разградски височини (Североизточна България), Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“, 5-7 октомври 2018, Шумен, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 98–108.

2018г. - Иванова, Н., А. Насуф, Д. Захариев, Инвазивни чужди видове растения в обработваемите площи в България, Втора научна конференция „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“, 8-9 ноември 2018, София.

2018г. - Zahariev, D., Z. Behchet, I. Koleva, S. Sali, 2018, Electricity by plants - myth or reality, Proceedings of the Sixth student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 5, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 110–126.

2017г. - Захариев, Д., И. Колева, С. Сали, З. Бехчет, 2017, Албифлорни растения от българската флора, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки“, 29.09-01.10.2017, Варна, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 98-109.

2017г. - Захариев, Д., Д. Добрева, Д. Димитров, Д. Йорданова, 2017, Лечебните растения в Беласица, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки“, 29.09-01.10.2017, Варна, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 110-119.

2016г. - Zahariev D., T. Todorova, 2016, The alien plants in Shumen Plateau Natural Park, Proceedings of the Fourth student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 3, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 57–73.

2015г. - Zahariev, D., L. Taneva, K. Racheva, I. Talibov, 2015, Medicinal plants in Stara Planina Mt (Central Bulgaria), Proceedings of the Third student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 2, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 29–50.

2014г. - Zahariev, D., L. Taneva, 2014, New locality of Ophrys apifera Huds. in Bulgaria, Proceedings of the Second student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 1, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 25–34 (in Bulgarian).

2014г. - Zahariev, D., L. Behchet, 2014, The plants with conservation status, endemics and relicts of Frangensko Plateau, Proceedings of the Second student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 1, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 35–43 (in Bulgarian).

2014г. - Zahariev, D., M. Dimitrova, 2014, The synanthropic plants in the flora of Frangensko Plateau (Northeastern Bulgaria), Proceedings of the Second student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 1, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 44–53 (in Bulgarian).

2014г. - Zahariev, D., K. Racheva, 2014, Medicinal plants of Lilyaksko Plateau (Northeastern Bulgaria), Proceedings of the Second student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 1, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 152–160 (in Bulgarian).

2014г. - Zahariev, D., I. Ivanov, 2014, The medicinal plants in Northeast Bulgaria, Proceedings of the Second student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 1, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 161–175 (in Bulgarian).

2014г. - Zahariev, D., 2014, New habitats in Ticha Protected area (BG0000178) from the European ecological network Natura 2000, Annual of Bishop Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XXII B6 Biology, Shumen, 70–77.

2014г. - Zahariev, D., 2014, Invasive plant species along the major rivers in Strandzha Natural Park, Seminar of Ecology – 2014, Proceedings, Union of scientist in Bulgaria, IBER – BAS, 148–158.

2010г. - Захариев, Д., Г. Узунов, 2010, Проучване на флората на Защитена местност „Мадарски скални венци”, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. XХ В6 Природни науки, Биология, Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, 123–135

2010г. - Захариев, Д., Д. Димитров, 2010, Лечебните растения на територията на Провадийско плато (община Провадия), Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. XХ В6 Природни науки, Биология, Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, 136–147

2009г. - Захариев, Д., Г. Хасанова, 2009, Лечебни растения в Природен парк „Шуменско плато”, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. XIХ В6 Природни науки, Биология,Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, 129–142

2009г. - Захариев, Д., 2009, Флористичен състав на представителни местообитания за Добруджа, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. XIХ В6 Природни науки, Биология, Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, 143–160

2008г. - Захариев, Д., 2008, Проучване на флората на Защитена зона “Преславска планина”, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. XVIII В6 Природни науки, Биология, Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, 233–245

2008г. - Захариев, Д., 2008, Проучване на флората на Лилякско плато, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. XVIII В6 Природни науки, Биология, Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, 246–257

2003г. - Генова, Е., Д. Захариев, Д. Доганов, 2003, Биоразнообразие на лечебните растения в планината Люлин, Сб. Научни доклади от Международна научна конференция “75 години Институт за гората” (1–5.10.2003), С., Отг. редактор: проф. Б. Роснев, том 1, 280–283

2003г. - Захариев, Д., Й. Славова, 2003, Оптимизиране на хранителни среди за микроразмножаване и вкореняване на лечебен ранилист (Stachys officinalis (L.) Trev.) в условия in vitro, Сб. Научни доклади от VІ Национална научно-практическа конференция с международно участие “Агро Еко Пловдив – 2003” (16.10.), Пловдив, Акад. изд. на АУ – Пловдив, 47–52

Цитирания

2018г. - Zahariev, D., P. Boycheva, K. Kosev, 2015, Review on the medicinal plants of the North Black Sea Coast (Bulgaria), Annual of Sofia University, Faculty of Biology, Book 2 – Botany, Vol. 99, pp. 100–114. Цитирано в: Kozuharova, E. K., 2018, Functional flower morphology and entomophilous pollination syndromes in Cape Kaliakra Nature Reserve (North Black Sea coast, Bulgaria), Acta Zoologica Bulgarica, Suppl. 11: 87-90 (IF 2017 = 0.369).

2018г. - Zahariev, D., 2016, Biodiversity of relict vascular plants in Bulgaria, International Journal of Research Studies in Biosciences 4 (1): 38–51. Цитирано в: Alexandrova, A., A. Tashev, M. Dimitrov, N. Apostolova-Stoyanova, 2018, Floristic analysis of Mt Slivenska (Eastern Stara Planina, Bulgaria), Phytologia Balcanica 24 (1): 55–74.

2018г. - Zahariev, D., 2014, An investigation into the flora of the Shumen Heights, Phytologia Balcanica 20 (1): 79–88. Цитирано в: Koleva, V., A. Dragoeva, T. Koynova, N. Natchev, 2018, Soil Pollution Screening Using Physico-Chemical and Cytogenetic Approaches: a Case Study of a Bulgarian Suburban Nature Park, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 27, No. 3 (2018), 1-8, DOI: 10.15244/pjoes/76409 (IF 2017 = 1.120).

2018г. - Захариев, Д., 2008, Проучване на флората на Защитена зона “Преславска планина”, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. XVIII В6, Природни науки, Биология, Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, с. 233–245. Цитирано в: Petrova, A., V. Vladimirov, 2018, Recent progress in floristic and taxonomic studies in Bulgaria, Botanica Serbica 42 (1): 35-69 (SJR 2017 = 0.244).

2018г. - Захариев, Д., 2008, Проучване на флората на Лилякско плато, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. XVIII В6, Природни науки, Биология, Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, с. 246–257. Цитирано в: Petrova, A., V. Vladimirov, 2018, Recent progress in floristic and taxonomic studies in Bulgaria, Botanica Serbica 42 (1): 35-69 (SJR 2017 = 0.244).

2018г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2010, Растенията на Шуменското плато, Изд. „Химера”, Шумен, 460 с. Цитирано в: Petrova, A., V. Vladimirov, 2018, Recent progress in floristic and taxonomic studies in Bulgaria, Botanica Serbica 42 (1): 35-69 (SJR 2017 = 0.244).

2018г. - Захариев, Д., Г. Узунов, 2010, Проучване на флората на Защитена местност „Мадарски скални венци”, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. XХ В6, Природни науки, Биология, Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, с. 123–135. Цитирано в: Petrova, A., V. Vladimirov, 2018, Recent progress in floristic and taxonomic studies in Bulgaria, Botanica Serbica 42 (1): 35-69 (SJR 2017 = 0.244).

2018г. - Захариев, Д., 2012, Флора на Североизточна България. Том 1. Флора на Провадийско плато, Изд. „Химера”, Шумен, 443 с. Цитирано в: Petrova, A., V. Vladimirov, 2018, Recent progress in floristic and taxonomic studies in Bulgaria, Botanica Serbica 42 (1): 35-69 (SJR 2017 = 0.244).

2018г. - Захариев, Д., 2012, Флора на Североизточна България. Том 2. Флора на Преславска планина, Изд. „Химера”, Шумен, 370 с. Цитирано в: Petrova, A., V. Vladimirov, 2018, Recent progress in floristic and taxonomic studies in Bulgaria, Botanica Serbica 42 (1): 35-69 (SJR 2017 = 0.244).

2018г. - Zahariev, D., 2014, An investigation into the flora of the Shumen Heights, Phytologia Balcanica 20 (1): 79–88. Цитирано в: Petrova, A., V. Vladimirov, 2018, Recent progress in floristic and taxonomic studies in Bulgaria, Botanica Serbica 42 (1): 35-69 (SJR 2017 = 0.244).

2018г. - Zahariev, D., L. Taneva, 2014, New locality of Ophrys apifera Huds. in Bulgaria, Proceedings of the Second student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 1, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 25–34 (in Bulgarian). Цитирано в: Petrova, A., V. Vladimirov, 2018, Recent progress in floristic and taxonomic studies in Bulgaria, Botanica Serbica 42 (1): 35-69 (SJR 2017 = 0.244).

2018г. - Zahariev, D., 2016, Flora of Frangensko Plateau (Eastern Bulgaria), Phytodiversity of Eastern Europe, Vol. X, No 2, 96–114. Цитирано в: Petrova, A., V. Vladimirov, 2018, Recent progress in floristic and taxonomic studies in Bulgaria, Botanica Serbica 42 (1): 35-69 (SJR 2017 = 0.244).

2018г. - Zahariev, D., 2016, Biodiversity of relict vascular plants in Bulgaria, International Journal of Research Studies in Biosciences 4 (1): 38–51. Цитирано в: Petrova, A., V. Vladimirov, 2018, Recent progress in floristic and taxonomic studies in Bulgaria, Botanica Serbica 42 (1): 35-69 (SJR 2017 = 0.244).

2018г. - Zahariev, D., 2016, Reports 214–218. In: Vladimirov, V. & Tan Kit (eds.), New floristic records in the Balkans: 31. Phytologia Balcanica 22 (3): 462. Цитирано в: Petrova, A., V. Vladimirov, 2018, Recent progress in floristic and taxonomic studies in Bulgaria, Botanica Serbica 42 (1): 35-69 (SJR 2017 = 0.244).

2018г. - Zahariev, D., I. Ivanov, 2014, The medicinal plants in Northeast Bulgaria, Proceedings of the Second student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 1, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 161–175 (in Bulgarian). Цитирано в: Boycheva, P., 2018, Top 10 among the most used medicinal plants of the local population along the North Black Sea Coast (Bulgaria), Proceedings of the Sixth student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 5, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 136–147.

2018г. - Захариев, Д., Ж. Димитрова, М. Касчиева, П. Бойчева, Л. Танева, 2015, Албум на лечебните растения в България, Изд. „Химера”, Шумен, 523 с., http://archive.org/details/ AlbumNaLechebniteRasteniaVBulgaria2015. Цитирано в: Boycheva, P., 2018, Top 10 among the most used medicinal plants of the local population along the North Black Sea Coast (Bulgaria), Proceedings of the Sixth student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 5, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 136–147.

2018г. - Zahariev, D., Kacheva, C., 2015, The medicinal plants of Frangensko Plateau (Northeastern Bulgaria), Acta Scientifica Naturalis, 1(2015): 68-86. Цитирано в: Boycheva, P., 2018, Top 10 among the most used medicinal plants of the local population along the North Black Sea Coast (Bulgaria), Proceedings of the Sixth student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 5, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 136–147.

2018г. - Zahariev, D., P. Boycheva, K. Kosev, 2015, Review on the medicinal plants of the North Black Sea Coast (Bulgaria), Annual of Sofia University, Faculty of Biology, Book 2 – Botany, Vol. 99, pp. 100–114. Цитирано в: Boycheva, P., 2018, Top 10 among the most used medicinal plants of the local population along the North Black Sea Coast (Bulgaria), Proceedings of the Sixth student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 5, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 136–147.

2018г. - Zahariev, D., E. Radoslavova, 2010, The plants with protection statute, endemites and relicts of the Shumensko Plateau, Ovidius University Annals – Biology-Ecology Series, (2010) 14:25–31. Цитирано в: Koynova, T., 2018, Comparative analysis of Nature Park Shumen Plateau and Shumen City Park as green spaces, Proceedings of the Sixth student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 5, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 81–90.

2018г. - Zahariev, D., D. Miteva, 2017, Invasive Plant Species in Shumen Plato Natural Park (Northeastern Bulgaria), International Journal of Advanced Research 5 (8): 952–961, doi: 10.21474/IJAR01/5141, Цитирано в: Koynova, T., 2018, Comparative analysis of Nature Park Shumen Plateau and Shumen City Park as green spaces, Proceedings of the Sixth student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 5, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 81–90.

2017г. - Zahariev, D., P. Boycheva, K. Kosev, 2015, Review on the medicinal plants of the North Black Sea Coast (Bulgaria), Annual of Sofia University, Faculty of Biology, Book 2 – Botany, Vol. 99, pp. 100–114. Цитирано в: Колева, И., С. Сали, З. Бехчет, 2017, Лечебните растения в Предбалкан (Северна България), Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 4, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 92–111.

2017г. - Zahariev, D., 2016, Biodiversity of relict vascular plants in Bulgaria, International Journal of Research Studies in Biosciences 4 (1): 38–51. Цитирано в: Добрева, Г., 2017, Растения с природозащитен статут, ендемити и реликти в Драгоевска планина (Североизточна България), Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 4, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 33–45.

2017г. - Захариев, Д., 2012, Флора на Североизточна България. Том 1. Флора на Провадийско плато, Изд. „Химера”, Шумен, 443 с. Цитирано в: Добрева, Г., 2017, Растения с природозащитен статут, ендемити и реликти в Драгоевска планина (Североизточна България), Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 4, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 33–45.

2017г. - Захариев, Д., 2012, Флора на Североизточна България. Том 2. Флора на Преславска планина, Изд. „Химера”, Шумен, 370 с. Цитирано в: Добрева, Г., 2017, Растения с природозащитен статут, ендемити и реликти в Драгоевска планина (Североизточна България), Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 4, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 33–45.

2017г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2013, Флора на Североизточна България. Том 3. Флора на Шуменски височини, Изд. „Химера”, Шумен, 444 с. Цитирано в: Добрева, Г., 2017, Растения с природозащитен статут, ендемити и реликти в Драгоевска планина (Североизточна България), Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 4, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 33–45.

2017г. - Zahariev, D., I. Ivanov, 2014, The medicinal plants in Northeast Bulgaria, Proceedings of the Second student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 1, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 161–175 (in Bulgarian). Цитирано в: Колева, И., С. Сали, З. Бехчет, 2017, Лечебните растения в Предбалкан (Северна България), Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 4, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 92–111.

2017г. - Захариев, Д., 2015, Флора на Североизточна България. Том 4. Флора на Франгенско плато, Изд. „Химера”, Шумен, 400 с. Цитирано в: Добрева, Г., 2017, Растения с природозащитен статут, ендемити и реликти в Драгоевска планина (Североизточна България), Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 4, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 33–45.

2017г. - Захариев, Д., 2015, Флора на Североизточна България. Том 5. Флора на Лилякско плато, Изд. „Химера”, Шумен, 392 с. Цитирано в: Добрева, Г., 2017, Растения с природозащитен статут, ендемити и реликти в Драгоевска планина (Североизточна България), Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 4, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 33–45.

2017г. - Zahariev, D., K. Racheva, I. Ivanov, 2015, The medicinal plants in Danubian Plain (Northern Bulgaria), Acta Scientifica Naturalis, Vol. 1/2015, pp. 199–207. Цитирано в: Колева, И., С. Сали, З. Бехчет, 2017, Лечебните растения в Предбалкан (Северна България), Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 4, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 92–111.

2017г. - Zahariev, D., L. Taneva, K. Racheva, 2015, Medicinal plants in Rhodope Mts (South Bulgaria), Acta Scientifica Naturalis, Vol. 2/2015, pp. 99–109. Цитирано в: Колева, И., С. Сали, З. Бехчет, 2017, Лечебните растения в Предбалкан (Северна България), Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 4, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 92–111.

2017г. - Zahariev, D., L. Taneva, K. Racheva, I. Talibov, 2015, Medicinal plants in Stara Planina Mt (Central Bulgaria), Proceedings of the Third student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 2, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 29–50. Цитирано в: Колева, И., С. Сали, З. Бехчет, 2017, Лечебните растения в Предбалкан (Северна България), Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 4, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 92–111.

2017г. - Zahariev, D., I. Ivanov, 2014, The medicinal plants in Northeast Bulgaria, Proceedings of the Second student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 1, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 161–175 (in Bulgarian). Цитирано в: Boycheva, P., K. Kosev, 2017, Ethnobotany of medicinal plants used in some parts of the Northern Black Sea coast region (Bulgaria), Annuaire de lUniversite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Biologie, volume 102, livre 4, pp. 233-247.

2017г. - Zahariev, D., 2016, Biodiversity of relict vascular plants in Bulgaria, International Journal of Research Studies in Biosciences 4 (1): 38–51. Цитирано в: Колева, И., С. Сали, З. Бехчет, 2017, Лечебните растения в Предбалкан (Северна България), Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 4, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 92–111.

2017г. - Zahariev, D., Kacheva, C., 2015, The medicinal plants of Frangensko Plateau (Northeastern Bulgaria), Acta Scientifica Naturalis, 1(2015): 68-86. Цитирано в: Boycheva, P., K. Kosev, 2017, Ethnobotany of medicinal plants used in some parts of the Northern Black Sea coast region (Bulgaria), Annuaire de lUniversite de Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculte de Biologie 2017, volume 102, livre 4, pp. 233-247.

2017г. - Zahariev, D., P. Boycheva, K. Kosev, 2015, Review on the medicinal plants of the North Black Sea Coast (Bulgaria), Annual of Sofia University, Faculty of Biology, Book 2 – Botany, Vol. 99, pp. 100–114. Цитирано в: Чернева, Д., 2017, Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката, Дисертация за присъждане на научна и образователна степен „Доктор“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна, 142.

2017г. - Захариев, Д., Ж. Димитрова, М. Касчиева, П. Бойчева, Л. Танева, 2015, Албум на лечебните растения в България, Изд. „Химера”, Шумен, 523 с., http://archive.org/details/ AlbumNaLechebniteRasteniaVBulgaria2015. Цитирано в: Архангелова, Н., Ж. Димитрова, Д. Недева, 2017, Нискофонови гама-спектрометрични измервания на Cichorium intybus L., събрана от Североизточна България, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки“, 29.09-01.10.2017, Варна, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 47–49.

2016г. - Mihnev, P., D. Zahariev, 2015, E-learning in support to educational field trips – a subject and platform independent curriculum and teacher training model, based on practice, ICERI2015 Proceedings, 8th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 18-20 November, 2015, IATED, pp. 1314–1324. Цитирано в: Azeiteiro, U. M., P. Bacelar-Nicolau, 2016, Online Teaching for Biodiversity Conservation, pp. 305–320. In: Castro, P., U. M. Azeiteiro, P. Bacelar-Nicolau, W. L. Filho, A. M, Azul, Biodiversity and Education for Sustainable Development, World Sustainability Series, Springer International Publishing Switzerland, p. 334.

2016г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2010, Растенията на Шуменското плато, Изд. „Химера”, Шумен, 460 с. Цитирано в: Феликсов, В. Ж. Белчева, 2016, Растения в Червена книга на Република България в Природен парк „Шуменско плато”, Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 3, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 75–83.

2016г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2010, Растенията на Шуменското плато, Изд. „Химера”, Шумен, 460 с. Цитирано в: Dimitrova, Z., M. Kaschieva, V. Encheva, G. Hristova, 2016, White-flowered form of Cephalanthera rubra on the territory of Shumen Plateau, Proceedings of the Fourth student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 3, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 84–92 (in Bulgarian).

2016г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2010, Растенията на Шуменското плато, Изд. „Химера”, Шумен, 460 с. Цитирано в: Феликсов, В., Ж. Белчева, Г. Петкова, Т. Василева, 2016, Реликтните растения в Природен парк „Шуменско плато”, Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 3, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 130–140.

2016г. - Zahariev, D., E. Radoslavova, 2010, The plants with protection statute, endemites and relicts of the Shumensko Plateau, Ovidius University Annals – Biology-Ecology Series, (2010) 14:25–31. Цитирано в: Феликсов, В. Ж. Белчева, 2016, Растения в Червена книга на Република България в Природен парк „Шуменско плато”, Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 3, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 75–83.

2016г. - Zahariev, D., E. Radoslavova, 2010, The plants with protection statute, endemites and relicts of the Shumensko Plateau, Ovidius University Annals – Biology-Ecology Series, (2010) 14:25–31. Цитирано в: Dimitrova, Z., M. Kaschieva, V. Encheva, G. Hristova, 2016, White-flowered form of Cephalanthera rubra on the territory of Shumen Plateau, Proceedings of the Fourth student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 3, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 84–92 (in Bulgarian).

2016г. - Zahariev, D., E. Radoslavova, 2010, The plants with protection statute, endemites and relicts of the Shumensko Plateau, Ovidius University Annals – Biology-Ecology Series, (2010) 14:25–31. Цитирано в: Феликсов, В., Ж. Белчева, Г. Петкова, Т. Василева, 2016, Реликтните растения в Природен парк „Шуменско плато”, Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 3, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 130–140.

2016г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2013, Флора на Североизточна България. Том 3. Флора на Шуменски височини, Изд. „Химера”, Шумен, 444 с. Цитирано в: Феликсов, В. Ж. Белчева, 2016, Растения в Червена книга на Република България в Природен парк „Шуменско плато”, Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 3, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 75–83.

2016г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2013, Флора на Североизточна България. Том 3. Флора на Шуменски височини, Изд. „Химера”, Шумен, 444 с. Цитирано в: Dimitrova, Z., M. Kaschieva, V. Encheva, G. Hristova, 2016, White-flowered form of Cephalanthera rubra on the territory of Shumen Plateau, Proceedings of the Fourth student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 3, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 84–92 (in Bulgarian).

2016г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2013, Флора на Североизточна България. Том 3. Флора на Шуменски височини, Изд. „Химера”, Шумен, 444 с. Цитирано в: Феликсов, В., Ж. Белчева, Г. Петкова, Т. Василева, 2016, Реликтните растения в Природен парк „Шуменско плато”, Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 3, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 130–140.

2016г. - Zahariev, D., 2014, An investigation into the flora of the Shumen Heights, Phytologia Balcanica, Sofia, 20 (1): 79–88. Цитирано в: Dimitrova, Z., M. Kaschieva, V. Encheva, G. Hristova, 2016, White-flowered form of Cephalanthera rubra on the territory of Shumen Plateau, Proceedings of the Fourth student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 3, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 84–92 (in Bulgarian).

2016г. - Zahariev, D., 2016, Biodiversity of relict vascular plants in Bulgaria, International Journal of Research Studies in Biosciences 4 (1): 38–51. Цитирано в: Феликсов, В., Ж. Белчева, Г. Петкова, Т. Василева, 2016, Реликтните растения в Природен парк „Шуменско плато”, Сборник от Четвърта студентска научна конференция “Екология и околна среда”, Том. 3, Издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 130–140.

2016г. - Zahariev, D., 2016, Biodiversity of relict vascular plants in Bulgaria, International Journal of Research Studies in Biosciences 4 (1): 38–51. Цитирано в: Pavlova, I., 2016, Ornamental plants in Kyoshkovete Forest Park (Northeastern Bulgaria), Proceedings of the Fourth student scientific conference “From the Atom to the Universe”, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 76–84 (in Bulgarian).

2016г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2013, Флора на Североизточна България. Том 3. Флора на Шуменски височини, Изд. „Химера”, Шумен, 444 с. Цитирано в: Pavlova, I., 2016, Ornamental plants in Kyoshkovete Forest Park (Northeastern Bulgaria), Proceedings of the Fourth student scientific conference “From the Atom to the Universe”, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 76–84 (in Bulgarian).

2016г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2010, Растенията на Шуменското плато, Изд. „Химера”, Шумен, 460 с. Цитирано в: Pavlova, I., 2016, Ornamental plants in Kyoshkovete Forest Park (Northeastern Bulgaria), Proceedings of the Fourth student scientific conference “From the Atom to the Universe”, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 76–84 (in Bulgarian).

2016г. - Zahariev, D., T. Todorova, 2016, The alien plants in Shumen Plateau Natural Park, Proceedings of the Fourth student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 3, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 57–73 (in Bulgarian). Цитирано в: Pavlova, I., 2016, Ornamental plants in Kyoshkovete Forest Park (Northeastern Bulgaria), Proceedings of the Fourth student scientific conference “From the Atom to the Universe”, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 76–84 (in Bulgarian).

2015г. - Захариев, Д., Г. Хасанова, 2009, Лечебни растения в Природен парк „Шуменско плато”, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, Природни науки, Биология, Том XIХ (В6), Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, 129–142. Цитирано в: Dimitrova, Z., M. Kaschieva, N. Kirilova, M. Marinova, 2015, Establishment of current state and conservation of orchids along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, Proceedings of the Third student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 2, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 51–58 (in Bulgarian).

2015г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2010, Растенията на Шуменското плато, Изд. „Химера”, Шумен, 460 с. Цитирано в: Dimitrova, Z., M. Kaschieva, N. Kirilova, M. Marinova, 2015, Establishment of current state and conservation of orchids along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, Proceedings of the Third student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 2, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 51–58 (in Bulgarian).

2015г. - Zahariev, D., E. Radoslavova, 2010, The plants with protection statute, endemites and relicts of the Shumensko Plateau, Ovidius University Annals – Biology-Ecology Series, (2010) 14:25–31. Цитирано в: Dimitrova, Z., M. Kaschieva, N. Kirilova, M. Marinova, 2015, Establishment of current state and conservation of orchids along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, Proceedings of the Third student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 2, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 51–58 (in Bulgarian).

2015г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2013, Флора на Североизточна България. Том 3. Флора на Шуменски височини, Изд. „Химера”, Шумен, 444 с. Цитирано в: Dimitrova, Z., M. Kaschieva, N. Kirilova, M. Marinova, 2015, Establishment of current state and conservation of orchids along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, Proceedings of the Third student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 2, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 51–58 (in Bulgarian).

2014г. - Zahariev, D., Y. Slavova, 2003, Vegetative propagation of Wood betony (Stachys officinalis (L.) Trev.) cultured in vitro, Bulg. J. Agric. Sci., Sofia, 9:197-202. Цитирано в: Нанова, Ж., 2014, Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswart) и исоп (Hyssopus officinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност, Дисертация, СУ „Св. Климент Охридски”, С.

2014г. - Zahariev, D. and Y. Slavova, 2004, Regeneration of Plants from Initial Calluses of Wood betony (Stachys officinalis (L.) Trev.), Bulg. J. Agric. Sci., Sofia, Vol. 5, pp. 573–583. Цитирано в: Нанова, Ж., 2014, Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswart) и исоп (Hyssopus officinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност, Дисертация, СУ „Св. Климент Охридски”, С.

2014г. - Захариев, Д., Г. Хасанова, 2009, Лечебни растения в Природен парк „Шуменско плато”, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, Природни науки, Биология, Том XIХ (В6), Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, 129–142. Цитирано в: Kaschieva M., Z. Nanova, A. Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov, 2014, Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen plateau Nature park, Proceedings of the Second student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 1, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 139–151 (in Bulgarian).

2014г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2010, Растенията на Шуменското плато, Изд. „Химера”, Шумен, 460 с. Цитирано в: Kaschieva M., Z. Nanova, A. Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov, 2014, Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen plateau Nature park, Proceedings of the Second student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 1, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 139–151 (in Bulgarian).

2014г. - Захариев, Д., Е. Радославова, 2013, Флора на Североизточна България. Том 3. Флора на Шуменски височини, Изд. „Химера”, Шумен, 444 с. Цитирано в: Kaschieva M., Z. Nanova, A. Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov, 2014, Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen plateau Nature park, Proceedings of the Second student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 1, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 139–151 (in Bulgarian).

2014г. - Zahariev, D., 2011, The plants with protection statute, endemites and relicts of Preslavska Mountain Protected area, Comptes rendus de lAcademie bulgare des Sciences, Tome 64, No 9, pp. 1285–1290. Цитирано в: Popescu V.D., Rozilowisz L., Niculae I.M., Cucu A.L., Hartek T., 2014, Species, Habitats, Society: An Evaluation of Research Supporting EUs Natura 2000 Network, Data S1. Natura 2000 literature reviewed in this study, PLoS ONE 9(1): e113648, doi:10,1371/journal,pone,0113648.

2012г. - Zahariev, D., E. Genova, 2005, Chorology of medicinal plants of the genus Stachys L. in Bulgaria. Medicinal Plant Report, Novi Sad, vol. 11, N 11, 9-16. Цитирано в: Асьов Б., А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев, 2012, Конспект на висшата флора на България. Хорология и флорни елементи, 4 допълнено и преработено издание, Българска фондация “Биоразнообразие”, С., с. 490.

2012г. - Zahariev, D., 2010. A characteristic of model habitats in South Dobrudja. Ovidius University Annals Biology-Ecology Series 14, 33–44. Цитирано в: Ingrid Rossignol, David Kaniewski, Elise Van Campo, Mihai Petrescu, Alexandre Baralis, A modern pollen rain study from the Black Sea coast of Romania. Review of Palaeobotany and Palynology 174 (2012) 39–47.

2006г. - Zahariev, D., E. Genova, 2005, Chorology of medicinal plants of the genus Stachys L. in Bulgaria, Medicinal Plant Report, Novi Sad, vol. 11, N 11, 9-16, ISSN 0354-5830. Цитирано в: Асьов Б., А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев, 2006, Конспект на висшата флора на България. Хорология и флорни елементи, Българска фондация “Биоразнообразие”, С., с. 452

2005г. - Zahariev, D., Y. Slavova, 2003, Vegetative propagation of Wood betony (Stachys officinalis (L.) Trev.) cultured in vitro, Bulg. J. Agric. Sci., Sofia, 9:197-202. Цитирано в: Slavova, Y., D. Nenkova, I. Ivanova, 2005, Influence of Some New Biologically Active Substances on in vitro Rooting of Medicinal Betony (Stachys officinalis (L.) Trev.), Bulg. J. Agric. Sci., Vol. 11, No 2, 135-139.

Реферат - образец
Примерен образец за изработване на реферат


Реферат - указания за изработване
Примерни указания за изработване на реферат


Конспект на висшата флора на България


Scale of the Universe
Линк към Интернет-сайт, който илюстрира мащабите на различни обекти във Вселената.


Journey Inside The Cell
Поглед към клетката отвътре - производство на белтъци


The Inner Life of the Cell
Поглед към клетката отвътре - съставни части


Cell Journey deep Inside
Поглед към клетката отвътре - биологичните машини