Гл. ас. д-р Димитър Василев Димитровабв

Гл. ас. д-р  Димитър Василев Димитров

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 530

Телефон:

Email: d.v.dimitrov@shu.bg

Приемно време: петък от 10 до 12 часа

Завършен университет, специалност

Аграрен университет - Пловдив, специалност Растителна защита

Месторабота преди постъпване в ШУ

Опитна станция по земеделие - Хан Крум ДП

Заемани академични длъжности

2006 - 2010 асистент, 2010 до сега главен асистент

Придобити научни степени

Образователна и научна степен доктор, 2010 г.

Водени лекции и/или упражнения

Овощарство, Лозарство, Зеленчукопроизводство - лекции и упражнения, Почвознание и Растениевъдство - упражнения

Области на научни интереси

Овощарство, Лозарство, Зеленчукопроизводство

Участия в международни и национални научни проекти

Проект на ИО - Пловдив Създаване и изучаване на генетични ресурси от праскови, нектарини и череши. Селекция на нови сортове. Срок 2007 - 2010 г.

Проект на ИО - Пловдив, Р - 96 Селекция на нови сортове и подложки от костилкови овощни видове. Обогатяване, изучаване, съхраняване и управление на генетичните ресурси. Срок 2011 - 2013 г.

Проект на ИО - Пловдив, Подобряване на сортовия състав при череша и праскова - селекция, интродукция и биотехнологии. Срок на изпълнение: 2014 - 2017 г.

Проект на ИО - Пловдив, Селекция, генетични ресурси и биотехнологии при череша, праскова и нектарина. Срок на изпълнение: 2018 - 2021 г.

Проект на ШУ: Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози - фаза 2, Проект №РД-08-73/29.01.2019.Срок на изпълнение: 2019 г.

Дисертации

2010г. - Проучване на родителски форми ориенталски тютюн от произход Северна България

Книги

2007г. - Христов, Х., С. Димитрова, М. Мутафчиева, В. Христов, Д. Василев, Регионален център за научно-приложно обслужване Хан Крум 50 години изследователска дейност, Секция овощарство, 15 - 21.

Статии

2017г. - Zhivondov, A., D. Vassilev, S. Malchev, L. Nacheva, P. Gercheva, Study on the red-leaf hybrid no. 9-205 as a rootstock for peach and nectarine cultivars, Acta Agriculturae Serbica, Vol. XXII, 43 (2017); 3-9

2016г. - Василев, Д., А. Живондов, Повреди при ранни нектаринови сортове от ниски зимни температури, Растениевъдни науки, 53 (5-6), 112 - 116.

2015г. - Vassilev, D., Dynamics of growth of the introduced nectarine cultivars, Journal of Life Sciences (ISSN 1934 - 7391), 9, 472 - 475

2015г. - Василев, Д., Репродуктивни прояви на четири черешови сорта при различни разстояния на засаждане, Растениевъдни науки, № 1, 21 - 24.

2015г. - Василев, Д., А. Живондов, Изследване на нектаринови сортове в период на начално плододаване, I. Растежни прояви и добив на ранни нектаринови сортове, Растениевъдни науки, № 6, 46 - 49

2015г. - Живондов, А., Д. Василев, Изследване на нектаринови сортове в период на начално плододаване II. Растежни прояви и добив на късни нектаринови сортове, Растениевъдни науки, № 6, 50 - 53

2014г. - Живондов, А., Д. Василев, Динамика на нарастване на подложки за праскови и нектарини в питомник първа година, Растениевъдни науки, № 2 - 3, 5 - 7

2014г. - Василев, Д., А. Живондов, Растежни особености на нектаринови сортове в питомник, Растениевъдни науки, № 2 - 3, 8 - 10.

2012г. - Василев, Д., Влияние на пролетния мраз върху количеството на плодове при вишната (Prunus cerasus L.,) Селскостопанска наука, 45 (№ 3), 44 - 47.

2011г. - Василев, Д., Растежни прояви на четири черешови сорта при различни разстояния на засаждане, Растениевъдни науки, № 4, 380 - 382.

2011г. - Василев, Д., Корелационен анализ на количествени признаци при F1 хибриди от група Кабакулак и Ксанти басма, Сборник научни трудове на Шуменски Университет К. Преславски, 88 - 94.

2010г. - Василев, Д., С. Димитрова, Проучване на F1 хибриди и техните родителски форми от група Кабакулак и Ксанти басма, I. Морфологична характеристика - хетерозис, унаследяване и динамика на растеж, Международна научна конференция - Кърджали, Том IV, част II, 101 - 108.

2010г. - Василев, Д., С. Димитрова, Проучване на F1 хибриди и техните родителски форми от група Кабакулак и Ксанти басма, II. Добив, качество и технологична характеристика, Международна научна конференция - Кърджали, том IV, част II, 108 - 115.

2008г. - Димитрова, С., Д. Василев, Характеристика на хибриди между сортове ориенталски тютюн от Северна България и Прилеп, Български тютюн, 2, 24 - 27.

2007г. - Димитрова, С., Д. Василев, Проучване на растежните прояви на F1 хибридите от български и интродуцирани сортове тютюн , Международна научна конференция Растителният генофонд - основа на съвременното земеделие - Садово, 2 и 3 том, 307 - 311.

2007г. - Стефанов, К., Д. Василев, Растежни прояви на черешовите сортове Бинг и Гермерсдорфска при различни гъстоти, Втори международен симпозиум Екологични подходи при производство на безопасни храни - Пловдив, 223 - 226.

2006г. - Димитрова, С., Д. Василев, Биометрична характеристика на интродуцирани сортове тютюн /Nicotiana tabacum/ L. Международна научна конференция - Стара Загора, Том I, 263 - 270.

2004г. - Димитрова, С., Д. Василев, 2004. Биометричен анализ на сортове ориенталски тютюн и техните хибриди в F1, Научна конференция с международно участие - Стара Загора, Том II, 193 - 198.

2004г. - Василев, Д., 2004. Стопански качества на нови хибриди ориенталски тютюни, Юбилейна научна конференция 60 години ИТТИ, 134 - 137.

2004г. - Василев, Д., Наследяване на количествени признаци при кръстоски ориенталски тютюн, Научна конференция 60 години СУБ и 20 години клон Кърджали, Научни трудове, 191 - 193.

Цитирания

2016г. - Димитрова, С., Д. Василев, 2004. Биометричен анализ на сортове ориенталски тютюн и техните хибриди в F1, Международна научна конференция Стара Загора, том II, 193 - 199. Цитирана в статия Машева, В., М. Къшева, 2016. Наследяване на основни морфологични признаци и анализ на химични показатели при ориенталски тютюн, Сборник на докладите от научно-техническа конференция ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ, 86 - 91.

2014г. - Димитрова, С., Д. Василев, 2010. Проучване на F1 хибриди и родителски сортове от група Кабакулак и Ксанти басма, I. Морфологична характеристика - хетерозис, унаследяване и динамика на растеж, СУБ - клон Кърджали, Научни трудове том IV, част II, 101 - 107. Цитирана в статия Дюлгеров, Й., 2014. Влияние посоката на кръстосване върху унаследяването на дължината на вегетационния период при хибридни комбинации тютюн Бърлей, Юбилейна научна конференция с международно участие СУБ-клон Кърджали, том V, 543-547.

2014г. - Василев, Д., 2010. Проучване на родителски форми ориенталски тютюн от произход Северна България, Дисертация. Цитирана в статия Dyulgerski, Y., 2014. Inheritance of height of plants and number of leaves by hybrid combination Virginia tobacco, Acta Agriculturae Serbica, vol. XIX, 37, 61 - 69

2014г. - Димитрова, С., Д. Василев, 2010. Проучване на F1 хибриди и родителски сортове от група Кабакулак и Ксанти басма, II. Добив, качество и технологична характеристика, СУБ - клон Кърджали, Научни трудове, том IV, част II, 108 - 114. Цитирана в статия Дюлгерски, Й., 2014. Влияние на посоката на кръстосване върху унаследяването на дължината на вегетационния период при хибридни комбинации тютюн Бърлей, Юбилейна научна конференция с международно участие СУБ - клон Кърджали, том V, 543-547.

2008г. - Димитрова, С., Д. Василев,2004. Биометричен анализ на сортове ориенталски тютюн и техните хибриди в F1, Международна научна конференция Стара Загора, т. II, 193 - 199 Цитирана в статия Машева В., Е. Николов, 2008. Проучване върху наследяването на някои агроморфологични признаци в селекцията на ориенталски тютюн, Растениевъдни науки, vol. XLV, № 2, 107 - 109

prezentaciq
Фотоалбум - Овощарство