Ас. Сениха Исмаил Салимабв

Ас.  Сениха Исмаил Салим

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 303

Телефон: 054 830495 вътр. 255

Email: s.salim@shu.bg

Приемно време: Четвъртък 13 - 15

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Физика, магистърска програма "Медицинска физика"

Водени лекции и/или упражнения

Лабораторни упражнения по Физика, Компютърна физика, Медицинска физика, Механика, Молекулна физика, Статистическа обработка на експерименталните резултати;

Семинарни упражнения по Атомна физика и Ядрена физика;

Семинарни и лабораторни упражнения по Оптика, Дозиметрия на йонизиращите лъчения, Физични методи за анализ и контрол.

Области на научни интереси

1. Приложение на ядрено-физични методи в екологията;

2. Приложение на ядрено-физични методи в медицината;

3. Ориентирани полимерни материали.

Статии

2018г. - N. Uzunov, G. Yordanova, S. Salim, N. Stancheva, V. Mineva, L. Melendez-Alafort, A. Rosato, Quality assurance of Mo-99/Tc-99m radionuclide generators, Acta Scientifica Naturalis, Vol. 5, Issue 1 2018, 40 – 470

2015г. - S. Salim, R. Mateva, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, N. Arhangelova, Quantitative element analysis of medicinal plants from the region of „Shumen plateau“, Proceedings of III Student conference, 2015, 61-64

2015г. - N. Arhangelova, S. Salim, R. Mateva, D. Nedeva, Zh. Dimitrova, Study of concentrations of some chemical elements in medicinal plants collected from shumen plateau, Proceedings, Volume IV, Unitech 2015, Gabrovo, ІV-454 - ІV-456

2014г. - S. Salim, N. Arhangelova, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, N. Uzunov Quantitative element analysis of herbs from the region of „Shumen plateau“, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 33-36

Биология и химия 2019
Файлът съдържа изисквания, тематични планове и разработки на отделните теми на лабораторните упражнения по Физика. Разработката на всяка тема служи за изготвяне на протокола за упражнението.


Геодезия 2018
Файлът съдържа изисквания, тематични планове и разработки на отделните теми на лабораторните упражнения по Физика. Разработката на всяка тема служи за изготвяне на протокола за упражнението.


КИС 2018
Файлът съдържа изисквания, тематичен план и разработки на отделните теми на лабораторните упражнения по Физика. Разработката на всяка тема служи за изготвяне на протокола за упражнението.


ИЛ 2018
Файлът съдържа изисквания, тематичен план и разработки на отделните теми на лабораторните упражнения по Физика. Разработката на всяка тема служи за изготвяне на протокола за упражнението.


Биология и химия 2019
Файлът съдържа изисквания, тематични планове и разработки на отделните теми на лабораторните упражнения по Физика. Разработката на всяка тема служи за изготвяне на протокола за упражнението.


ЕООС 2019
Файлът съдържа изисквания, тематични планове и разработки на отделните теми на лабораторните упражнения по Физика. Разработката на всяка тема служи за изготвяне на протокола за упражнението.


Молекулна физика и термодинамика 2019
Файлът съдържа тематичен план и разработки на отделните теми на лабораторните упражнения по Молекулна физика и термодинамика. Разработката на всяка тема служи за изготвяне на протокола за упражнението.