Клаида Владиславова Дойчиноваабв

  Клаида Владиславова Дойчинова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая барака МБ

Телефон:

Email: k.doychinova@shu.bg

Приемно време: петък: 8-10 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Еп. К. Преславски", специалност Екология и ООС, 2011, ОКС бакалавър

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 2015, специалност право, ОКС магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

Директор на ЦПЛР- Център за ученическо, техническо и научно творчество, гр. Плевен

Заемани академични длъжности

преподавател в катедра Биология

Водени лекции и/или упражнения

упражнения по Методика и техника на училищния експеримент по биология

Области на научни интереси

Съдържателни и технологични аспекти в екологичното образование

Специализации

Психология на личността, 2010 - 2011г., гр. Шумен

Участия в международни и национални научни проекти

Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти ръководител проф. д-р Цв. Иванова (РД-08-66/02.02.2016г.).

Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя; .РД.08.125/06.02.2017г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека; РД-08-167/09.02.2018 г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-104/01.02.2019 г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

Членства в научни организации

Съюз на работодателите в гр. Плевен

Държавни и/или научни награди

Награда на Международния екофорум „Сребърна 2016”, за консултант на научна разработка на ученици. Линк http://radio.pleven.bg/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/3703-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD.

Статии

2010г. - Игнатова-Иванова Цв., К. Дойчинова, Д. Нешева Р. Иванов. 2010. Изследване антикорозионната активност на вида Lactobacillus plantarum, изолиран от домашноприготвено краве кисело мляко. UNITECH’ 10, Gabrovo, 2010, vol. III, p. 489-492

Доклади

2018г. - К. Дойчинова, Н. Цанова, Н. Райчева.АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ. Sixth student scientific conference “Еcology and environment” April 20-21, 2018, Shumen, Bulgaria.

normativna_ramka
Материали за проблемите на обучение по биология