Преп. д-р Теодора Веселинова Койноваабв

Преп. д-р  Теодора Веселинова Койнова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус I, стая 312

Телефон:

Email: t.koynova@abv.bg , t.koynova@shu.bg

Приемно време: 1ва седмица: вторник 13:00-15:00; 2ра седмица понеделник 14:00-15:00

Завършен университет, специалност

ШУ “Епископ Константин Преславски”. Екология

Заемани академични длъжности

2014 - хон. асистент

2017 - преподавател

Придобити научни степени

Образователна и научна степен "Доктор".

Водени лекции и/или упражнения

Обща генетика и Теория на еволюционните учения;

Екологичен мониторинг;

Екологично законодателство и норми;

Теренна практика по екология;

Основни понятия в биологията;

Анатомия и физиология на висшата нервна дейност.

Области на научни интереси

Екология и опазване на екосистемите; Мониторинг на околната среда; Биоразнообразие; Генотоксичност; Зоология; Херпетология;

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видовете и природните местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“

2. Проект Н21/30 Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., финансиран от Фонд „Научни изследвания” (2019 г.)

3. Проект РД-08-45/18.01.2019 г., Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", (2019 г.)

4. Проект РД-08-104/01.02.2019 г., Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", (2019 г.)

5. Проект РД-08-167/09.02.2018 г., Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", (2018 г.)

6. Проект РД.08.125/06.02.2017 г., Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", (2017 г.)

7. Проект РД-08-66/02.02.2016 г., Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти , финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", (2016 г.)

8. Проект РД-08-266/10.03.2015 г., In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", (2015 г.)

9. Проект РД-08-213/10.03.2014 г., Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", (2014 г.)

10. Проект РД-08-266/14.03.2013 г., Изследване на ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естествени и лабораторни условия, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", (2013 г.)

Дисертации

2019г. - Екологичен анализ на почви и води от Природен парк „Шуменско плато“ чрез цитогенетични биомаркери

Статии

2019г. - Koynova, T., V. Koleva, A. Dragoeva, N. Natchev (2019) Peri-urban National Parks as Green Spaces for Recreation: A Case Study of Nature Park Shumen Plateau. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 10(1): 46-58. doi: 10.4018/IJSESD.2019010104 (Indexed in Scopus, Q4)

2018г. - Koynova, T. (2018) Comparative analysis of Nature Park Shumen Plateau and Shumen City Park as green spaces. Acta Scientifica Naturalis, 5(2): 57-67. doi: 10.2478/asn-2018-0021

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, T. Koynova, N. Nachev. 2018. Soil Pollution Screening Using Physico-Chemical And Cytogenetic Approaches: a Case Study of a Bulgarian Suburban Nature Park. Pol. J. Environ. Stud., 27(3):1105-1112 DOI: https://doi.org/10.15244/pjoes/76409 (IF 1.120; SJR 0.323)

2018г. - Koynova, T., Dragoeva, A., Koleva, V. (2018) Cytotoxicity and genotoxicity of melting snow – A case study of Shumen region, Bulgaria. CBU International conference, Prague, Czech Republic, 6: 1121-1123. doi: http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v6.1303 (Indexed in Thomson Routers and Web of Science)

2018г. - Koynova, T., Slavchev, M., Natchev, N. 2018. First record of the Balkan-Anatolian crested newt (Triturus ivanbureschi Arntzen & Wielstra, 2013) on the territory of the Nature Park “Shumensko plato”. ZooNotes, 131: 1-4

2018г. - Koleva, V., Koynova, T., Dragoeva, A., Natchev, N. (2018) Еlemental composition of surface soils in Naturе Park Shumen Plateau and Shumen City, Bulgaria. Acta Scientifica Naturalis, 5(2): 68-76. doi: 10.2478/asn-2018-0022

2017г. - Teodora Koynova, Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Ivayla Kuleva. Cytotoxicity and genotoxicity of soil in Shumen city park (Bulgaria). Central Bohemia University International Conference Innovations in Science and Education, March 22-24, 2017, Prague, Czech Republic. Proceedings of CBU, 5:1149-1153

2017г. - Koynova T, Tzankov N, Popgeorgiev G, Naumov B, Natchev N. 2017. A new distribution record of the Kotschy’s Gecko (Mediodactylus kotschyi) from inland north-eastern Bulgaria. Herpetology notes (Germany). SJR: 0.28; H Index: 9;

2016г. - Koleva, V., А. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova (2016) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 2 - Safety concerns. Journal of Ethnopharmacology, 183(13):123-127 (IF 3.261)

2016г. - Natchev, N., V. Ilieva, T. Koynova, N. Tzankov. 2016. Data from a five year monitoring on Green frogs (Pelophylax esculentus complex) at the Black sea coast of north Bulgaria. Biharean Biologist, 10 (2): 109-112. (SJR 0.18) H Index: 3

2015г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, T. Koynova, P.Jordanova (2015) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research and Essays, 10(5):168-176. (SJR 0.13)

2015г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (IF 2.015)

2015г. - Natchev, N., D. Jablonski, G. Dashev, T. Koynova, D. Zahariev, N. Tzankov. 2015. A puzzle about Bombina sp.: a yellow-bellied specimen of the fire-bellied toad (Bombina bombina Linnaeus, 1761) indicates the highest proven habitat of the species in Bulgaria. Herpetology Notes, 8: 379-384. (SJR 0.28) H Index:9

2014г. - Dragoeva, A., Z. Nanova, V. Koleva, V. Kapchina-Toteva, T. Koynova, B. Georgiev, M. Ivanov, Y. Nikolova, Y. Dimitrova, 2014, Hyssop – a valuable plant almost unknown in Bulgaria, (Научна конференция „Природни науки`2013“, 27-28.ІХ.2013, Варна) Acta Scientifica Naturalis 1:183-191.

Доклади

2019г. - Ibryamova, S., Arhangelova, N., Koynova, T., Dimitrov, D., Dimitrova, Zh., Ivanov, R., Kalchev, K., Chipev, N., Natchev, N., Ignatova-Ivanova, Ts. (2019) The radioactivity and microbiological evaluation of Mussels (Mytilus galloprovincialis Lam.) and algae used as a bio-indicator species in the ecological monitoring of The Bulgarian Black Sea waters. 29-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 09 - 12 May 2019, Varna, Bulgaria.

2018г. - Koynova, T., Dragoeva, A., Koleva, V. (2018) Cytotoxicity and Genotoxicity of Melting Snow – A Case Study of Shumen Region, Bulgaria. CBU International conference, 21-23.03.2018, Prague, Czech Republic

2018г. - Koynova T., V. Koleva, A. Dragoeva, I. Kuleva. Cytotoxicity and genotoxicity of soil in Shumen city park. Sixth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 20-21, 2018, p. 8.

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, T. Koynova, N. Natchev. Soil pollution screening using physico-chemical and cytogenetic approaches: a case study of a Bulgarian suburban Nature Park. Sixth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 20-21, 2018, p. 9.

2018г. - Dragoeva, A., V. Koleva, T. Koynova, S. Ali, V. Velev. Cytogenetic analysis of groundwater of Nature Park Shumen Plateau using Allium cepa test. Sixth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 20-21, 2018, p.91

2018г. - Koleva, V., Koynova, T. (2018) Comparative analysis of Nature Park Shumen Plateau and Shumen City Park as green spaces. XVI национална конференция с международно участие “Природни науки 2018”, Октомври 5-6, Шумен.

2017г. - Koynova T., V. Koleva, A. Dragoeva, N. Natchev. Еlemental composition of top soils in Naturе Park Shumen Plateauand Shumen City, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria. p. 73.

2017г. - Koynova T., V. Koleva, A. Dragoeva, A. Ismail, S. Ali, N. Natchev. Study of the visitor`s attention about the existence of illegal logging at Naturе Park Shumen Plateau, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria. p. 74.

2017г. - Dragoeva A., T. Koynova, V. Koleva, S. Ali, S. Mehmed. A survey on relative importance of different human activities on ecological balance in Naturе Park Shumen Plateau, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria.p. 75.

2017г. - Koynova T., V. Koleva, A. Dragoeva, S. Ali, A. Ismail, N. Natchev. Attitude towards volunteer activities related to sustaining integrity programs at Naturе Park Shumen Plateau, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria. p. 76.

2017г. - Koynova T., A. Dragoeva, Zh. Stoyanova, V. Koleva, L. Georgieva, S. Ali. Gathering of herbs from visitors of Naturе Park Shumen Plateau, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria. p. 114.

2017г. - Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Teodora Koynova, Selime Ali, Valentin Velev. Cytogenetic analysis of groundwater of Nature Park Shumen Plateau using Allium cepa test. XV Национална конференция с международно участие “Природни науки 2017”, 29.09.-01.10.2017 г., Варна.

2017г. - Koynova, Т., Koleva, V., Dragoeva, A., Kuleva, I. (2017) Cytotoxicity and genotoxicity of soil in Shumen city park (Bulgaria). Central Bohemia University International Conference Innovations in Science and Education, March 22-24, 2017, Prague, Czech Republic. Proceedings of CBU, pp. 218.

2016г. - Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Ivayla Kuleva, Teodora Koynova, Selime Ali, Esengyul Ismailova (2016) Health impact of urban and peri-urban recreation areas. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 157

2016г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Stoyanova, T. Koynova. 2016. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria. Part 2: Safety concerns. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 23.

2016г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, T. Koynova, P. Jordanova 2016. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 21-22.

2014г. - Koleva, V., Asya Dragoeva, Z. Nanova, M. Kaschieva, T. Koynova, G. Dashev, S. Ismailova 2014 An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria, ECOLOGY AND ENVIRONMENT PROCEEDINGS OF THE SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE, 1:129-140.

2013г. - Asya Dragoeva, Zheni Nanova, Vanya Koleva, Veneta Kapchina-Toteva, Teodora Koynova, Borislav Georgiev, Milen Ivanov, Yanitsa Nikolova, Yoana Dimitrova, Hyssop – a valuable plant almost unknown in Bulgaria, Научна конференция «Природни науки`2013»,27-28.ІХ.2013, Варна

Цитирания

2019г. - Koleva, V., Dragoeva, A., Nanova, Z., Koynova, T., Dashev, G., 2015. An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 4, 297–305. ЦИТИРАНА В: Hussain, S., et al. Quantitative ethnopharmacological profiling of medicinal shrubs used by indigenous communities of Rawalakot, District Poonch, Azad Jammu and Kashmir, Pakistan. Revista Brasileira de Farmacognosia (2019), https://doi.org/10.1016/j.bjp.2019.06.008

2019г. - Koynova, T., Koleva, V., Dragoeva, A., Natchev, N. (2019) Peri-urban National Parks as Green Spaces for Recreation: A Case Study of Nature Park Shumen Plateau. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 10(1), Article 4, doi: 10.4018/IJSESD.2019010104 (Indexed in Scopus) ЦИТИРАНА В: Dubuke, T., Nicollela, A., Rivera, P., Warren, S. (2019) Designing a Master Plan for the Bajo del Tigre Reserve. Retrieved from https://digitalcommons.wpi.edu/iqp-all/5347

2019г. - Koynova, T., Tzankov, N., Popgeorgiev, G., Naumov, B., Natchev, N. (2017) A new distribution record of the Kotschy’s Gecko (Mediodactylus kotschyi) from inland north-eastern Bulgaria. Herpetology notes, 10, 1-2. (SJR: 0.28; H Index: 9) ЦИТИРАНА В: Turbanov, I.S., Kukushkin, O.V., Vargovitsh, R.S. (2019) Amphibians and reptiles in the subterranean cavities of the Crimean Mountains. Russian Journal of Herpetology, 26(1), 29-53. DOI: 10.30906/1026-2296-2019-26-1-29-53

2019г. - Koleva, V., A. Dragoeva, T. Koynova, N. Natchev (2018) Soil pollution screening using physico-chemical and cytogenetic approaches: А case study of a Bulgarian suburban Nature Park. Pol. J. Environ. Stud., 27(3): 1105-1112. (IF 1.120) doi: 10.15244/Pjoes/76409 ЦИТИРАНА В: Kotelnikova, A., I. Fastovets, O. Rogova, D.S. Volkov, V. Stolbova (2019) Toxicity assay of lanthanum and cerium in solutions and soil. Ecotoxicology and Environmental Safety, 167: 20-28. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.09.117

2019г. - Koleva, V., Dragoeva, A., Stoyanova, Z., Koynova, T., 2016. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria. Part 2: safety concerns. J. Ethnopharmacol. 183, 123–127 ЦИТИРАНА В: Bruschi, P., Sugni, M., Moretti, A., Signorini, M.A., Fico, G. (2019) Children’s versus adult’s knowledge of medicinal plants: an ethnobotanical study in Tremezzina (Como, Lombardy, Italy). Revista Brasileira de Farmacognosia, https://doi.org/10.1016/j.bjp.2019.04.009

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev. 2015. An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) ЦИТИРАНА В: R Yao, M Heinrich, CS Weckerle 2018, The genus Lycium as food and medicine: A botanical, ethnobotanical and historical review. Journal of Ethnopharmacology, 212:50-66 (IF 3.369)

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, T. Koynova, N. Natchev (2018) Soil pollution screening using physico-chemical and cytogenetic approaches: А case study of a Bulgarian suburban Nature Park. Pol. J. Environ. Stud., 27(3): 1105-1112. (IF 1.120) doi: 10.15244/Pjoes/76409 ЦИТИРАНА В: Kotelnikova, A., I. Fastovets, O. Rogova, D.S. Volkov, V. Stolbova (2019) Toxicity assay of lanthanum and cerium in solutions and soil. Ecotoxicology and Environmental Safety, 167: 20-28. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.09.117

2018г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, T. Koynova, P.Jordanova (2015) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research and Essays, 10(5):168-176. (SJR 0.13) ЦИТИРАНА В: Mthi, S., J.M. Rust, T.L. Morgenthal, B. Moyo (2018). An ethno-veterinary survey of medicinal plants used to treat bacterial diseases of livestock in three geographical areas of the Eastern Cape Province, South Africa. Journal of Medicinal Plants Research. 12. 240-247

2018г. - Koleva, V., Dragoeva, A., Nanova, Zh., Koynova, T., Dashev, G. (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., 4(4), 297-305. ISSN: 2319-7706 (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Yao, R. (2018) Goji (fruits of Lycium spp.): traditional uses, quality assessment, and value chain analysis. Thesis, Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich

2018г. - Koleva, V., Dragoeva, A., Nanova, Zh., Koynova, T., Dashev, G. (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., 4(4), 297-305. ISSN: 2319-7706 (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Boycheva, P. (2018). Top 10 among the most used medicinal plants of the local population along the North Black Sea Coast (Bulgaria). Proceedings of the Sixth student scientific conference „Ecology and Environment“, 5, 136-147.

2018г. - Koleva, V., Dragoeva, A., Nanova, Zh., Koynova, T., Dashev, G. (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., 4(4), 297-305. ISSN: 2319-7706 (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Rexhepi, B., A. Bajrami, B., Mustafa (2018). Three Ethnic groups, One Territory: Perspectives of an ethnobotanical study from Southwestern Macedonia. International Journal of Education, Science, Technology, Innovation, Health and Environment. 4, ISSN: 1857-9450

2018г. - Dragoeva, A., Koleva, V., Nanova, Zh., Koynova, T., Jordanova, P. (2015) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research and Essays, 10(5), 168-176. doi: 10.1016/j.jep.2016.02.033 (SJR 0.13). ЦИТИРАНА В: Mthi, S., J.M. Rust, T.L. Morgenthal, B. Moyo (2018). An ethno-veterinary survey of medicinal plants used to treat bacterial diseases of livestock in three geographical areas of the Eastern Cape Province, South Africa. Journal of Medicinal Plants Research. 12. 240-247. 10.5897/JMPR2017.6444.

2018г. - Natchev, N., Ilieva, V., Koynova, T., Tzankov. N. (2016) Data from a five year monitoring on Green frogs (Pelophylax esculentus complex) at the Black sea coast of north Bulgaria. Biharean Biologist, 10(2), 109-112. (SJR 0.18). ЦИТИРАНА В: Pеntek A.L., Sаrospataki M., Zsuga K. (2018): Larval overwintering of the Pelophylax esculentus complex in a sodic bomb crater pond near Apaj, Hungary. North-Western Journal of Zoology (2018): e177502

2017г. - Dragoeva A, Koleva V, Nanova Z, Koynova T, Jordanova K. 2015. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research-academicjournals. org. 10 (5):168-176. ЦИТИРАНА В: Lawan UM, Takai IU, Abdullahi HM, Kamal RM, Umar H. Perceived Indications, Safety and Efficacy of Perinatal Use of Traditional and Spiritual Remedies among Mothers of Under-Five Children in Kano, North-Western Nigeria. Ann Med Health Sci Res. 2017; 7:10-15

2017г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) ЦИТИРАНА В: Vijayaraj, R., M. Manikandan, I. Jaquline Chinna Rani. 2017. An ethnobotanical survey of herbals in Loyola college campus, Nungambakkam, Chennai, Tamilnadu, India. International Journal of Current Ressearch, 9(3): 48313-48317.

2017г. - Koleva, V., А. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova (2016) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 2 - Safety concerns. Journal of Ethnopharmacology, 183(13):123-127 (IF 3.261) ЦИТИРАНА В: Джени Чернева. 2017. Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката. Дисертация, МУ-гр. Варна, 142 стр.

2017г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev. 2015. An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) ЦИТИРАНА В: Чернева, Д., Г. Янева, Д. Иванов (2017). Кои са най-популярните лекарствени растения сред населението в района на Северното Черноморие? Варненски медицински форум, 6(1): 166-171.

2017г. - Dragoeva, A., Koleva, V., Nanova, Zh., Koynova, T., Jordanova, P. (2015) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research and Essays, 10(5), 168-176. doi: 10.1016/j.jep.2016.02.033 (SJR 0.13). ЦИТИРАНА В: Cherneva, D., Yaneva, G., & Ivanov, D. (2017). Ethnobotanical study of the attitudes towards herbal remedies and conventional medicines among local population of the north Black Sea coast. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 4(1): 29-32.

2017г. - Dragoeva A, Koleva V, Nanova Z, Koynova T, Jordanova K. 2015. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research-academicjournals. org. 10 (5):168-176. ЦИТИРАНА В: Джени Чернева 2017 Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката. Дисертация, МУ-гр. Варна, 142 стр.

2017г. - Natchev N, Ilieva V, Koynova T, Tzankov N (2016) Data from a five year monitoring on green frogs (Pelophylax esculentus complex) at the Black sea coast of north Bulgaria. Bihareann Biologist 10(2):109–112; Цитирана в: Zhelev Z, Popgeorgiev G, Ivanov I, Boyadzhiev P. 2017. Changes of erythrocyte-metric parameters in Pelophylax ridibundus (Amphibia: Anura: Ranidae) inhabiting water bodies with different types of anthropogenic pollution in Southern Bulgaria. Environ. Sci. Pollut. Res. DOI 10.1007/s11356-017-9364-z

2017г. - Koleva, V., Dragoeva, A., Nanova, Zh., Koynova, T., Dashev, G. (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., 4(4), 297-305. ISSN: 2319-7706 (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Boycheva, P., K. Kosev (2017). Ethnobotany of medicinal plants used in some parts of the Northern Black Sea coast region (Bulgaria). Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculte de Biologie, 102 (4): 233-247.

2017г. - Dragoeva, A., Koleva, V., Nanova, Zh., Koynova, T., Jordanova, P. (2015) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research and Essays, 10(5), 168-176. doi: 10.1016/j.jep.2016.02.033 (SJR 0.13). ЦИТИРАНА В: Cherneva, D., Yaneva, G., & Ivanov, D. (2017). Ethnobotanical study of the impact of certain demographic indicators on the attitudes towards the use of medicinal plants among local population of the north Black Sea coast. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 4(1): 24-28.

2017г. - Koleva, V., Dragoeva, A., Nanova, Zh., Koynova, T., Dashev, G. (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., 4(4), 297-305. ISSN: 2319-7706 (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Boycheva, P., Marinova, V. (2017) An Ethnobotanical Study of the Medicinal Plants in the Beloslav Area, Northern Black Sea Coast (Bulgaria). Int. J. Adv. Res., 5(12), 205-218.

2016г. - Dragoeva, A., Koleva, V., Nanova, Zh., Koynova, T., Jordanova, P. (2015) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research and Essays, 10(5), 168-176. doi: 10.1016/j.jep.2016.02.033 (SJR 0.13). ЦИТИРАНА В: Popova, D., Perenovska, P. (2016). Survey on the use and attitudes of bulgarian doctors to natural and homeopathic remedies in pediatrics (Review). Pediatriya, 56(3):53-58. (SJR 0.100)

2016г. - Koleva, V., А. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova. 2016. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 2 - Safety concerns. Journal of Ethnopharmacology, 183(13):123-127 (IF 3.261) ЦИТИРАНА В: Taiye Remi Fasola, Blessing Ukwenya, Ademola Adetokunbo Oyagbemi, Temidayo Olutayo Omobowale, Temitayo Olabisi Ajibade (2016) Antidiabetic and antioxidant eff ects of Croton lobatus L. in alloxan-induced diabetic rats. Journal of Intercultural Ethnopharmacology. 5(4): 364-371.

2016г. - Dragoeva, A., Koleva, V., Nanova, Zh., Koynova, T., Jordanova, P. (2015) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research and Essays, 10(5), 168-176. doi: 10.1016/j.jep.2016.02.033 (SJR 0.13). ЦИТИРАНА В: Astuti, A. (2016) Tiga Faktor Penggunaan Obat Herbal Hipertensi Di Kota Jambi. Journal Endurance, 1(2): 81-87.

2015г. - Koleva, V., Dragoeva, A., Nanova, Zh., Koynova, T., Dashev, G. (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., 4(4), 297-305. ISSN: 2319-7706 (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Meena, V.K. (2015) Ethnobotany of the Pratapgarh Tehsil of Rajasthan. Thesis, University of Kota, Rajasthan, 227