Преп. Димитър Дойчев Димитровабв

Преп.  Димитър Дойчев Димитров

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 313

Телефон: 054 830495 вътр.118

Email: d.doichev@shu.bg

Приемно време: Петък от 10 до 12 часа

Завършен университет, специалност

2016 г. завършва Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски", магистър еколог - Управление и опазване на екосистеми.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Басейнова Дирекция "Черноморски район", Дирекция "Контрол", изнесено работно място гр. Шумен

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по:

1. Биофизика и биофизични методи за пречистване;

2. Клетъчна биология;

3. Обща генетика и теория на еволюционните учения;

4. Екология;

5. Физиология на животните и човека;

Области на научни интереси

1. Определяне екологичното състояние на повърхностни водни тела, съгласно Закона за водите и Наредба Н-4/2012 г., чрез оценка на физико-химичните показатели на водните маси и таксономичното разнообразие на макрозообентосната популация;

2. Изолиране и пречистване на физиологично активни вторични метаболити от растителни екстракти и свързването им с транспортни белтъци на кръвната плазма;

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видовете и природните местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020".

2.Научноизследователски проект с вх. № Н21/30 с тема „Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam.“ определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ– 2018 г.” - участник.

3.Проект РД-08-167/09.02.2018 г. - Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", (2018 г. вътрешноуниверситетски проект) - участник.

4. Проект РД-08-125/06.02.2017 г. - Проучване върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", (2017 г. вътрешноуниверситетски проект) - участник.

Организационна дейност

Курсов ръководител на специалност Биология и химия, ОКС бакалавър, приети през учебната 2018-2019 г.

Цифрови образи в биологията
Дефиниция и класификация на системите за получаване на цифрови образи.


Физични методи в биологията
Примерна класификация на физични методи в биологията


Биофизика - биотермодинамика
Презентация


Биофизика - биомембрани
Презентация


Биофизика - мембранен транспорт
Презентация


Биофизика - Биопотенциали
Презентация


Биологични мембрани
I. СТРУКТУРА, СЪСТАВ, ФУНКЦИЯ И СВОЙСТВА НА МЕМБРАНАТА. ТИПОВЕ МЕМБРАННИ МОДЕЛИ. МЕЖДУМОЛЕКУЛНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МЕМБРАНАТА. I.1 СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ НА БИОЛОГИЧНАТА МЕМБРАНА


Радиационна биофизика