Преп. Севгинар Феимова Ибрямоваабв

Преп.  Севгинар Феимова Ибрямова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая барака МБ

Телефон: 0892943718

Email: s.ibryamova@shu.bg

Приемно време: петък 10-12ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски Университет «Еп. К. Преславски», специалност „Екологични биотехнологии и контрол на храни” с ОКС магистър.

Шуменски Университет «Еп. К. Преславски», специалност „Биология и физика” с ОКС бакалавър.

Месторабота преди постъпване в ШУ

"Младежка помощ Шумен" ЕООД, възпитател

Заемани академични длъжности

от 2011г- Хоноруван преподавател

от 2017г- преподавател

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по: Микробиология и микробиологични методи на пречистване; Микробиология; Медицинска микробиология; Земеделска микробиологя; Замърсяване на почви и влияние върху екосистемите; Систематика на растенията; Клетъчна биология; Цитология.

Области на научни интереси

Синтеза и протектиращи свойства на екзополизахариди;Изолиране на млечно кисели бактерии от млечни продукти и изследване на пробиотичния им потенциал;

Участия в международни и национални научни проекти

Изследване ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естественни и лабораторни условия, ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-266/14.03.2013г.).

Изследване на екобиологичния статус и условията на аквакултурно отглеждане на черноморската мида (Mytilus galloprovincialis L.) в българската акватория на Черно море. Проект на МОН, номер БО02/105, 2014, Ръководител - доц. д-р Цветеслава Иванова.

In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти. Ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-266/10.03.2015г.).

Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти ръководител проф. д-р Цв. Иванова (РД-08-66/02.02.2016г.).

Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя (РД-08-125/06.02.2017 г.)

Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека

(РД-08-167/09.02.2018 г.)

XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки‘ 2018“.

Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ“, РД – 08 – 157/09.02.2018

Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека (РД-08-104/01.02.2019г.)

Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. (РД-08-45. 2019г).

Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. с вх. № Н21/30 (2018г.)

Организационна дейност

Курсов ръководител на спец. "Екология и опазване на околната среда", випуск 2019-2023 г.

Държавни и/или научни награди

Награда за: BEST PRESENTATION AWARD IN SECTION "Ecological microbiology, health and technologies", Seventh Student Scientific Conference “ECOLOGY AND ENVIRONMENT” April 20, 2019.

Награда за най-добър постер на авторски колектив Sevginar Ibrjamova, R. Ivanov, K. Tachev, Tzveteslava Ignatova – Ivanova. IV Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 22-23, 2016, р.4.

Награда за най-добър постер на публиката от студентска научна конференция Екология и околна среда - 16-17.05.2014г. изработен от студентката Севги Етем - специалност Екология и опазване на околната среда, 4 курс , под ръководството на доц. д-р Цветеслава Иванова.Sevgi Etem, Sevginar Ibrjam, Ts. Ignatova-Ivanova. Isolation of probiotics bacteria from the commersial products and research of their antimicrobial activity. SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT” Мay 16-17, 2014,Section "Medicinal plants and ecophisiology", P20.

Статии

2019г. - Ignatova-Ivanova Ts., S. Ibryamova, N. Chipev, R. Ivanov. 2019. Isolation, Identification, Morphological and Adhesion Properties of Microorganisms from Antarctic Soils. International Journal of ecology and development, vol 34, Issue 3, accepted, ISSN 09729984, SJR 0,226, Q3.

2019г. - Sevginar Ibryamova, Ismail Ismailov, Hasan Hasanov, Radoslav Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2019. Functional Characterization of an Exopolysaccharide Produced by Lactobacillus plantarum Ts Isolated from Bulgarian Wheat and Rye Flour.Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 10 (4), 132-138. 10.33887/rjpbcs/2019.10.4.17, IF 0.38. ISSN 0975-8585.

2018г. - N. M. Ermenlieva, S. F. Ibrjmova, T. V. Ignatova-Ivanova, T. T. Todorova, G. S. Tsankova.2018. Botulinum neurotoxin – clinical and cosmetic use. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 9 (1), accepted. IF 0.38.

2018г. - Ignatova-Ivanova Tsveteslava, Sevginar Ibrjmova, Elitsa Stanachkova, Radoslav Ivanov. 2018. Microbiological characteristic of microflora of (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 9 (1), accepted. IF 0.38.

2018г. - Sevginar Ibrjamova, R. Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova.Exopolisaccharides from L. fermentum Ts as corrosion inhibitors.Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 9 (6), 366-374. 2018. SJR 0,16/ IF 0.35.

2018г. - Ts. Ignatova-Ivanova, Ibryamova S., R. Ivanov;Exopolysaccharides from Lactobacillus plantarum Ts as Corrosion Inhibitors. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 9 (6), pp.1103-1111. 2018. SJR 0,16/ IF 0.35.

2017г. - Ignatova-Ivanova Tsveteslava, Sevginar Ibrjmova, Andreana I. Andreeva, Radoslav Ivanov. 2017. Study of biofilm formation from Lactobacillus fermentum S cultivated on different carbohydrates. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 8(accepted). IF 0.38.

2016г. - Ignatova-Ivanova Tsveteslava, Boneva Margarita, Sevginar Ibrjm, D-r Enchev Damian, Ivanov Radoslav. 2016. Biofilm Formation on Metal Materials for Fixed Dental Prostheses. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 7(6), pp. 736-744. IF 0.33.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts., S. Ibrjam and R. Ivanov. 2015. STUDY OF THE EFFECT OF LACTIC ACID FERMENTATION END PRODUCTS ON THE SPEED OF THE CORROSION PROCESS.Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci 4 (4), 397-401. IF 2.973

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts., S. Ibrjam, R. Ivanov.2015.Exopolysaccharides – application and health effects. Acta Scientifica Naturalis, vol.2, 37-42. SJIF 2.723.

2015г. - Tsveteslava V. Ignatova-Ivanova, Sevginar F. Ibrjam, Ismail E. Ismailov, Valerij Ch. Christov, Radoslav I. Ivanov. 2015. ADHESION AND SURFACE GROWTH OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND LACTOBACILLUS PLANTARUM ON VARIOUS METALS.Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, vol. 21, issue 2, pp.793-796.IF 0.5; SJIF 4,30; Index Copernicus 5,71.

2015г. - Ignatova-Ivanova Tsveteslava, Boneva Margarita, Sevginar Ibrjm, D-r Enchev Damian, Ivanov Radoslav. 2016. Biofilm Formation on Metal Materials for Fixed Dental Prostheses. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 7(6), pp. 736-744. IF 0.33.

2014г. - Ts. Ignatova-Ivanova, S. Ibrjam. N. Lodozova, R. Ivanov. Study of probiotics potential of lactic acid bacteria, isolated from homemade cheese. Научни трудове на Русенския Университет..2014, том 53, серия 10.2, стр. 93-101.

2014г. - Ignatova-Ivanova Ts.1*, S. Mehmedova1, S.Etem1, K. Jordanova1, R. Ivanov1.STUDY ON THE ABILITY OF SOME LACTOBACILLUS STRAINS TO ASIMILATE OLIGOSACCHARIDES. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2014) 3(12), IF 2.015, pp 494-498.

2013г. - Ignatova-Ivanova Ts, N. Ermenlieva, S. Mehmedova, R. Ivanov, I. Ivanova. Изследване на пробиотичния потенциал на млечно кисели бактерии, изолирани от домашни приготвени млечни продукти. Научни трудове на Русенския Университет. 2013, том 52, серия 10.2, стр.184-191.

2012г. - Growth characteristics of lactobacilli stains cultivated on media with fructooligosaccarides and their antimicrobial activity. Journal of BioScience and Biotechnology, Special edition, on line, 19-20 October 2012, pp. 169-172. ISSN: 1314-6246. (в съав. с Р. Иванов, С. Мехмедова, Н. Ерменлиева). SJIF 3.527; JIF 1.1601

2010г. - Ignatova-Iwanowa Ts., S. Mehmedova, N. Ermenlieva, R. Ivanov, I. Ivanova. Study of the ability of some Lactobacillus strains to asimilate oligosaccharides. Младежка научнаконференция, "Климентови дни", София, 2010, стр. 71-74

Доклади

2019г. - Sevginar Ibryamova, N. Arhangelova, T. Koynova, D. Dimitrov, Zh. Dimitrova, R. Ivanov,K. Kalchev, N. Chipev, N. Natchev, Ts. Ignatova-Ivanova1. 2019.The radioactivity and microbiological evaluation of Mussels (Mytilus galloprovincialis Lam.) and algae used as a bio-indicator species in the ecological monitoring of The Bulgarian Black Sea waters.29-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 09 - 12 May 2019.Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria.

2019г. - Sevginar Ibryamova, Ismail Ismailov, Hasan Hasanov, Radoslav Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova . 2019.Antifungal Functional Characterization of an Exopolysaccharide Produced by Lactobacillus plantarum Ts Isolated from Bulgarian Wheat and Rye Flour .PROCEEDINGS OF THE SEVENTH STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE, 20-04.2019.

2018г. - Elitsa Stanachkova, Sevginar Ibrjamova, Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2018.Antifungal Activity of Lactic Acid Bacteria, Isolated from (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory.16 Научна конференция с международно участие Природни науки 2018 05.10 - 07.10.2018г. Shumen, Bulgaria..

2018г. - Sevginar Ibrjamova, R. Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2018.Exopolisaccharides from L. fermentum Ts as corrosion inhibitors.16 Научна конференция с международно участие Природни науки 2018 05.10 - 07.10.2018г. Shumen, Bulgaria.

2018г. - Sevginar Ibrjamova,Elitsa Stanachkova, Radoslav Ivanov,Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2018.Antifungal Activity of Lactic Acid Bacteria, Isolated from (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory.28-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 13 - 16 May 2018.Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria.

2017г. - Elitsa Stanachkova, Sevginar Ibrjmova, Radoslav Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova .Microbiological characteristic of microflora of (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory.15 Научна конференция с международно участие Природни науки 2017 29.09 - 1.10.2017г. Varna, Bulgaria.

2017г. - S. Ibrjamova, Andreana I. Andreeva, R. Ivanov, Ignatova-Ivanova Ts.2017.Study of biofilm formation from Lactobacillus fermentum S cultivated on different carbohydrates.15 Научна конференция с международно участие Природни науки 2017 29.09 - 1.10.2017г. Varna, Bulgaria.

2016г. - S. Ibrjamova, R. Ivanov, Ignatova-Ivanova Ts.2016.Investigation of the metabolism of a strain Lactobacillus fermentum S8, cultivated on different carbohydrates.26-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 12 - 15 May 2016.Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria, P1.

2016г. - S.Ibrjamova, K. Tachev, R. Ivanov, Ignatova-Ivanova Ts. Investigation of the biotechnological parameters of a strain Lactobacillus fermentum S8, cultivated on different carbohydrates. 4 студентска конференция Екология и околна среда, 22-23.04.2016, Шумен.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts, S. Ibrjam, I. Ismailov, V. Christov, R. Ivanov.Adhesion and surface growth of Staphylococcus aureus and Lactobacillus plantarum on various metals. 25-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 14 - 17 May 2015.Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria, P1.

2014г. - Ts. Ignatova-Ivanova, S. Ibrjam. N. Lodozova, R. Ivanov. Study of probiotics potential of lactic acid bacteria, isolated from homemade cheese. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ”ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ХИМИЧНИТЕ, ХРАНИТЕЛНИТЕ И БИОТЕХНОЛОГИИТЕ”,31.10.1.11.2014,p.16.

2014г. - Sevgi Etem, Sevginar Ibrjam, Ts. Ignatova-Ivanova. Isolation of probiotics bacteria from the commersial products and research of their antimicrobial activity. SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT” Мay 16-17, 2014,Section "Medicinal plants and ecophisiology", P20, vol.1, pp 222, ISSN 2367-5209.

2013г. - Ignatova-Ivanova Ts, N. Ermenlieva, S. Mehmedova, R. Ivanov, I. Ivanova. Изследване на пробиотичния потенциал на млечно кисели бактерии, изолирани от домашни приготвени млечни продукти. Научнa конференция с международно участие на Русенския Университет. 1-2.11.2013,секция "Биотехнологии и хранителни технологии", 32.

2012г. - Mehmedova S., K. Krasteva, N.M. Ermenlieva, Ts. Ignatova-Ivanova. 2011. Lead of scientificresearch progects with animals – cloned of animals. Юбилейна научна конференция 40 години Шуменски Университет. 2012, стр.75-81.

2012г. - Borisova N. P., J. Bacardjieva, M. Dimitrova, S. Mehmedova, Ts. Ignatova-Ivanova. 2011. Biovarious and transgenic plants. Юбилейна научна конференция 40 години Шуменски Университет. 2012, стр.82-87.

2011г. - Игнатова-Иванова Цв., Н. Ерменлиева, С. Мехмедова, Р. Иванов, И. Иванова. 2011. Изолиране на млечнокисели бактерии от домашно приготвени млека и сирена.Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски” , Природни науки., Биология, т. XXІ B6, стр. 20-30

2010г. - Игнатова-Иванова Цв., Н. Ерменлиева, С. Мехмедова, Р. Иванов. 2010. Изследване на антимикробната активност на млечнокисели бактерии от род Lactobacillus изолирани от домашно приготвени млечни продукти. UNITECH’ 10, Gabrovo, 2010, vol. III, p. 493-496