КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ас. Росица Петкова Лазароваабв

Ас.  Росица Петкова Лазарова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

Кабинет: Корпус 1, стая 507

Телефон: 054 830495 вътр.263

Email: r.lazarova@shu.bg

Приемно време: Първа седмица: сряда 11-13ч; Втора седмица: понеделник 13-15ч

Завършен университет, специалност

Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност: "Географски информационни системи и картография", гр. София, Магистър

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "География и биология", гр. Шумен, Бакалавър

Заемани академични длъжности

12. 2016г. - Асистент;

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по дисциплините:

Математическа география и картография,

Геология и геоморфология,

Природна география на континентите,

Природно ресурсен потенциал на България.

Области на научни интереси

ГИС и картография;

Природна география на България;

Геология и геоморфология на България;

Геология и геоморфология;

Природна география на континентите;

Математическа география и картография.

Участия в международни и национални научни проекти

1. РД-08-117/ 08.02.2016 г. Оценка на природния и антропогенен риск в района на Шуменското плато

2. РД-08-103/06.02.2017 г. Оценка на степента на уязвимост от опасни природни явления на селищата и инфраструктурата в Североизточна България

Членства в научни организации

17.11.2017г.- "Българско Географско Дружество"

Статии

2017г. - 2017г. - Владев, Д., Р. Лазарова, Струткурно-геоморфоложко дистанционно изследване на Шуменско-Смядовското субструктурно понижение с помощта на космически снимки, Proceedings of National conference with international participation natural sciences - 2017, Varna, с. 135-140.

2012г. - 2012г. - Владев, Д., Р. Лазарова, Геоморфология на Шуменското плато, International scientific - practical conference “Protected karst territories – monitoring and management”, 2012, с. 36-39

2012г. - 2012г. - Лазарова, Р., Д. Владев, Геоморфология на Фисека, В: Сборник с научни трудове Национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971-2011г” 2012, с.176-184

Доклади

2013г. - 2013г. - Лазарова, Р., Д. Владев. 2015, Приложение на ГИС при изследване релефа на Шуменското плато”;

Други публикации

2018г. - 2018г. - Vladev, D., R. Lazarova, Landslide processes in the Eastern part of the Frangensko plateau, Journal SocioВrains, (online magazine) ISSN 2367-5721 (www.sociobrains.com, SJIF 4,922 for 2016) (in print), Fevruary, 2018.

2018г. - 2018г. - Lаzarova, R., D. Vladev, Application of GIS in studying the relief of the Gerlovsko substructural decline, Journal Socio Brains, ISSN 2367-5721, Journal homepage: www.sociobrains. com, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 41, January 2018, 287-294, SJIF 4,922 for 2016 http://sociobrains.com/bg/top/Issue+41%2C+January+2018/