Ас. д-р Теодора Велкова Атанасоваабв

Ас. д-р  Теодора Велкова Атанасова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 417

Телефон: 054 830495 / вътр. 132

Email: t.atanasova@shu.bg

Приемно време: понеделник от 11.00ч. до 13.00ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", магистър по Астрофизика

Заемани академични длъжности

Асистент

Придобити научни степени

През 2017 г. защитава дисертация „Моделиране на криви на блясъка на разделени затъмнително-двойни звезди'' и получава научната степен “доктор”.

Водени лекции и/или упражнения

упражнения по Механика

упражнения по Електричество и магнетизъм

упражнения по Молекулна физика

упражнения по Математични методи на физиката

Области на научни интереси

Затъмнително-двойни звездни системи

Фотометрия и моделиране на затъмнително-двойни звезди

Участия в международни и национални научни проекти

"Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система", Проект № РД-08-112/05.02.2018 г., ръководител проф. д-р Д. Марчев, Шуменски университет, 2018 г.

№ Д01-157/28.08.2018 с МОН, Консорциум РАЦИО на НПКНИ

Проект H08/21 с Фонд Научни изследвания 2016, „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО”

Научноизследователски проект № ДМ 08/2 "Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване”, Фонд "Научни изследвания", МОН. Ръководител: доц. д-р Сунай Ибрямов. Период на изпълнение 2017 - 2018 г.

Организационна дейност

Курсов ръководител на I к. „Астрономия и метеорология“ (прием 2018/2019 г.)

Отговорник по учебната дейност в катедра „Физика и Астрономия“

Членства в научни организации

Съюз на астрономите в България (САБ)

Държавни и/или научни награди

„Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката, в категория „Академичен и научноизследователски колектив в системата на висшето образование“ е връчена на Астрономическия екип на ШУ, 24.05.2017 г.

Статии

2018г. - проф. Д. Кюркчиева; доц. Д. Василева; доц. Д. Димитров; ас. Т. Атанасова; доц. В. Радева; гл. ас. Н. Петров; 2018, сп. Наука, кн. 4/2018, том XXVIII, 21, Българският принос в изследването на променливи звезди по наблюдателни данни от космическата мисия Кеплер

2018г. - D. Kjurkchieva, D. Dimitrov, D. Vasileva, T. Atanasova, V. Stateva, V. Radeva, N. Petrov ‘’The Bulgarian Contribution to the Study of variable stars on observational data from the Kepler mission’’ BgAJ vol. 28

2017г. - Kjurkchieva D., Atanasova T., ‘’ Light curve solutions and out-of-eclipse variability of KIC 10031409, KIC 11228612, KIC 11403216 and KIC 11913071’’ SeAJ, 195 (33-39)

2017г. - D. Kjurkchieva, D. Vasileva, T. Atanasova, ‘’Orbital parameters ot the eclipsing detached kepler binaries with eccentric orbits’’, AJ, Vol. 154, 105K

2016г. - D.Kjurkchieva, T. Atanasova, and D. Dimitrov , ‘’Light curve solutions of 20 eclipsing Kepler binaries, most of them with pronounced spot and flare activity’’, Astron.Nachr. /AN 337, No. 6, 640 – 651

2016г. - D. Kjurkchieva, T. Atanasova ‘’Light curve solutions of the eclipsing Kepler binaries KIC 5080652, KIC 5285607, KIC 9236858 and KIC 11975363’’, , NewAstron. Vol. 49, 17-21

2015г. - D. Kjurkchieva, T. Atanasova , ‘’Light curve solutions of the eclipsing Kepler binaries KIC 8088354 and KIC 3241619’’ BgAJ vol. 24

2015г. - D. Kjurkchieva, T. Atanasova, ‘’The role of the detached eclipsing binaries for the modern astrophysics and our contribution to this field’’, PASB. Vol. 1

2014г. - ‘’Photometric study of the short-period eclipsing star ROTSE1 J171630.99+433832.1’’ D. Kjurkchieva, D. Dimitrov, S. Ibryamov, T. Atanasova, Bulgarian Astronomical Journal vol 21

Доклади

2018г. - Dragomir Marchev, Georgi Dimitrov, Nataliya Pavlova , Doroteq Vasileva, Borislav Borisov and Teodora Atanasova, "New Version of SpectraView for Spectra Analysis", XI BULGARIAN-SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE 14 - 18 MAY, 2018, BELOGRADCHIK, BULGARIA

2017г. - Д. Кюркчиева, Д. Василева, Д. Димитров, Т. Атанасова, В. Радева, Ролята на двойните звезди на ексцентрични орбити за съвременната астрофизика и българският принос в тази област, XII Научна конференция на съюза на астрономите в българия, 2017, 5-8 октомври, Ивайловград

2016г. - Д. Кюркчиева, С. Кунев, Др. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Хр. Христов, А. Милев, Д. Димитров, Н. Петров, В. Попов, В. Радева, Д. Василева, Т. Атанасова, Е. Иванов, "Новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет", X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 30 май-03 юни 2016 г., Белград, Сърбия (постер)

2016г. - Д. Кюркчиева, С. Кунев, Др. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Хр. Христов, А. Милев, Д. Димитров, Н. Петров, В. Попов, В. Радева, Д. Василева, Т. Атанасова, Е. Иванов, "Новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет", XI Национална научна конференция на САБ, 14–16.07.2016 г., Кърджали (постерен доклад)

2016г. - T. Atanasova, D. Kjurkchieva, ‘’Light curve solutions of the Kepler binaries KIC 10294608 AND KIC 3834364 and their out-of-eclipse variability’’, X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference ,30 May - 03 June 2016, Belgrade, Serbia (постер)

2013г. - ‘’Проследяване и откриване на астероиди по Международната програма на НАСА’’ В. Радевa, T. Атанасовa, М. Димитровa, Сборник с доклади на студентска научна конференция ‘’От атома до космоса’’ издаден от ШУ ‘’Епископ К. Преславски’’

ММФ 1ч
конспект за сп. Астрономия и метеорология


ММФ 2ч
конспект за сп. Астрономия и метеорология


ММФБ
конспект за сп. Биология и физика


ММФ 2ч
конспект за сп. Медицинска физика и радиоекология


ММФ 1ч
конспект за сп. Медицинска физика и радиоекология