Хон. ас. Росица Георгиева Петковаабв

Хон. ас.  Росица Георгиева Петкова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 205

Телефон: 0890506587

Email: rosicadimitrova_muz@abv.bg, r.petkova@shu.bg

Приемно време: петък от 11:00 до 13:00ч.

Завършен университет, специалност

През 2011 г. завършва ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност - / Растителна защита / - бакалавър;

През 2013 г. завършва ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност - / Химични аспекти в растителната защита / - магистър;

През 2014 г. завършва ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност - / Растителна защита / - магистър;

Заемани академични длъжности

Асистент по Ентомология към катедра Аграрни науки и растителна защита във факултет по Природни науки от 01.09.2014 г.

Придобити научни степени

не

Водени лекции и/или упражнения

Лабораторни упражнения по Обща ентомология;

Лабораторни упражнения по Специална ентомология - I и II част;

Лабораторни упражнения по Зеленчукопроизводство;

Лабораторни упражнения по Растениевъдство;

Лабораторни упражнения по Карантина по растенията;

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

не

Области на научни интереси

Обща и специална ентомология, интегрирана растителна защита.

Специализации

не

Участия в международни и национални научни проекти

Проекти на ШУ:

1. Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите. Проект №РД-08-271/11.03.2015. Продължителност: IV.2015-ХII.2015.

2. Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите. Проект №РД-08-70/02.02.2016. Продължителност: III.2016-ХII.2016.

3. Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите. Проект №РД-08-93/03.02.2017. Продължителност: II.2017-ХII.2017.

4. Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза I. Проект №РД-08-120/06.02.2018. Продължителност: II.2018-ХII.2018.

5. Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза 2, Проект №РД-08-73/29.01.2019. Продължителност: II.2019-ХII.2019.

Проект на ИО – Пловдив – „Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката” 2014-2017

Организационна дейност

Курсов ръководител на студенти от специалност Растителна защита, ОКС "бакалавър"

Статии

2018г. - Arnaudov V. and Petkova R., Spirotetramat (Movento): new systemic insecticide for control of green peach aphid, Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) on the peach. 9th Annual conference with international participation “Innovations in agricultural science for efficient farming”, Agricultural Institute – Shumen, 27th-28th of September, 2018, Shumen (in press)

Доклади

2015г. - Арнаудов, В., С. Райков, Р. Димитрова, Хр. Христов, Д. Кючук (2015). Естествени неприятели на листните въшки Callaphis juglandis Frisch. и Сhromaphis juglandicola Kalt. (Hemiptera: Aphididae) по обикновения орех (Juglans regiaL.) в района на Пловдив. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 18, 3, 1-9.

2015г. - Арнаудов, В., С. Райков, Р. Димитрова, Хр. Христов, Д. Кючук (2015). Чувствителност на някои орехови сортове към нападение от ореховата листна въшка Callaphis juglandis Frisch. (Hemiptera: Aphididae). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 18, 2, 292-304.

2015г. - Арнаудов, В., С. Райков, Р. Димитрова, Ж. Жеков (2015). Чувствителност на някои ябълкови сортове към нападение от листоминиращи молци. Известия на съюза на учените – Русе. Аграрни и ветеринарни науки, Том 5, 116– 121.

2015г. - Арнаудов, В., С. Райков, Р. Димитрова, Ж. Жеков (2015).Чувствителност на някои ябълкови сортове към нападение от листни въшки. Известия на Съюза на учените – Русе. Аграрни и ветеринарни науки, Том 5, 156– 159.