Доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямовабв

Доц. д-р  Сунай Ибрямов Ибрямов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 422

Телефон: (+359 54) 830 495, вътр. 153

Email: s.ibryamov@shu.bg

Приемно време: I седмица: вторник 10-12 ч.; II седмица: понеделник 13-15 ч.

Завършен университет, специалност

Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност "Астрофизика, метеорология и геофизика", магистърска програма "Астрономия и астрофизика".

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Астрономия".

Месторабота преди постъпване в ШУ

2011-2012 г. – Национална астрономическа обсерватория "Рожен", БАН, отдел "Наблюдения".

2013-2015 г. – Институт по астрономия с НАО, БАН, отдел "Звезди и звездни системи", гр. София.

Заемани академични длъжности

2014 г. – Асистент.

2017 г. – Доцент, професионално направление 4.1. Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия).

Придобити научни степени

2016 г. – Доктор, научна специалност "Астрофизика и звездна астрономия", Българска академия на науките, Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, гр. София. Тема на дисертационния труд: "Активност на звезди от тип T Tauri и сходни на тях обекти", 262 стр.

Водени лекции и/или упражнения

През 2019/2020 учебна година:

Чете лекции по: Обща астрофизика I част; Наблюдателна астрономия II част; Специализиран софтуер за обработка и моделиране на данни; Геофизика.

Води упражнения по: Обща астрофизика I част (СУ); Обща астрофизика II част (ЛУ); Наблюдателна астрономия I част (ЛУ); Наблюдателна астрономия II част (СУ и ЛУ); Живот във Вселената (СУ); Геофизика (ЛУ); Специализиран софтуер за обработка и моделиране на данни (СУ и ЛУ).

Други водени дисциплини през годините: Астрономия; Сферична астрономия; Променливи звезди; Метеорология; Основи на метеорологията; Астрономически аспекти на географията; Океанология; Метеорологични измервания; Лятна практика по астрономия; Учебна практика по физика; Компютърна физика.

Области на научни интереси

Астрофизика и звездна астрономия;

Звезди преди Главната последователност;

Активни галактични ядра;

Променливи звезди.

Специализации

NEON Observing School, OPTICON, 2014.

OPTICON Awareness Workshop, 2014.

OPTICON Awareness Workshop 'Hot topics in Astrophysics', 2013, Bucharest, Romania.

Workshop 'Science with the telescopes in Turkey', 2012, Istanbul, Turkey.

OPTICON Second Practical School on Spectroscopy, 2009.

OPTICON Awareness Workshop 'Challenges in Modern Astrophysics', 2009.

International Summer School on Nuclear Physics, 2009.

Участия в международни и национални научни проекти

• Национални проекти:

№ Д01-157/28.08.2018 г. консорциум РАЦИО (Регионален център за изследвания и образование) на Национална пътна карта за научна инфраструктура. Финансиран от МОН. Координатор за ШУ: проф. дфн Д. Кюркчиева

№ ДМ 08/2 "Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване", Фонд "Научни изследвания", МОН. Ръководител: д-р С. Ибрямов (2017-2018 г.).

№ ДН 08/20 "Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО", Фонд "Научни изследвания", МОН. Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева (2017-2019 г.).

№ ДH 18/10 "Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн", Фонд "Научни изследвания", МОН. Ръководител: доц. д-р Е. Овчаров, ФзФ, СУ (2018-2019 г.).

№ BG051PO 001-3.3.06-47, "Повишаване на професионалните умения в теорията и практиката на астрономията чрез многопрофилно и интерактивно обучение", ОП "РЧР", ЕСФ. Ръководител: проф. д-р Т. Бонев, ИА с НАО, БАН (2012–2015 г.).

• Университетски проекти на ШУ:

№ РД-08-37/2019 г. „Изследване на различни типове променливи звезди“. Период на изпълнение: 2019 г. Финансиран от Шуменския университет. Ръководител: проф. д-р Д. Марчев, ШУ.

№ РД-08-112/2018 г., "Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система". Ръководител: проф. д-р Д. Марчев.

№ РД-08-102/2017 г., "Изследване на физични процеси в микро- и макро-Космоса". Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

№ РД-08-81/2016 г., "Изследване на физични процеси в микро- и макро-Космоса". Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

№ РД-08-100/2016 г., "Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България". Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

№ РД-10-697/2015 г., "Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био-Космоса". Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

№ РД-05-144/2011 г., "Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био-Космоса". Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

№ РД-05-326/2010 г., "От елементарните частици до Космоса". Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

№ РД-05-226/2009 г., "Създаване на мрежа от малки дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България "SMARTNET". Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

• Институтски проекти на ИА с НАО, БАН:

"Променливи звезди и суб-звездни системи". Ръководител: проф. д-р Е. Семков (2013-2015 г.).

"Комплексно изследване на активни галактични ядра". Ръководител: проф. д-р Р. Бачев (2013-2015 г.).

Заемани ръководни позиции

Директор на Астрономическия център към ФПН на ШУ, от 05.2017 г.

Национален координатор за България на международната астрономическа организация "Astronomers Without Borders", от 2016 г.

Първи председател на Студентското астрономическо общество на ШУ, 2010-2011 г.

Организационна дейност

Член на Комисията по атестация към Факултета по природни науки на ШУ, от 10.2017 г.

Отговорник по Научноизследователската дейност на катедра "Физика и Астрономия", от 06.2017 г.

Ръководител на екипите от ШУ в кампании за търсене на астероиди, организирани от International Astronomical Search Collaboration, 2017-2018 г.

Курсов ръководител на студентите в специалностите "Астрономия и метеорология" и "Медицинска физика и радиоекология" (приети през 2016/2017 г.).

Член на редакционната колегия на Сборник с доклади от НСНК "От атома до Космоса", от 2016 г.

Член на Организационния комитет за честването на 25-годишнината на космическия телескоп "Хъбъл" в България, провело се в БАН, 23.04.2015 г.

Член на редакционната колегия на в-к "Телескоп", издание на Астрономическа асоциация – София, 2015-2017 г.

Член на редакционната колегия на "Publications of the Astronomical Society of Bulgaria", издание на Съюза на астрономите в България, от 2015 г.

Член на редакционната колегия и научен редактор на "Астрономически календар" на БАН, издание на Института по астрономия с НАО, от 2013 г.

Член на организационните комитети на над 10 конференции.

Членства в научни организации

European Astronomical Society (EAS)

Съюз на астрономите в България (САБ)

American Association of Variable Star Observers (AAVSO)

Astronomers Without Borders (AWB)

Държавни и/или научни награди

Номиниран за Голямата награда "Питагор" за млад учен, МОН, 2019 г.

Номиниран за Голямата награда за наука "Питагор" в категория "Млад учен", МОН, 2018 г.

"Наградата на Шумен" в системата на образованието и науката (категория "Академичен и научноизследователски колектив в системата на висшето образование") е присъдена на Астрономическия екип на Шуменския университет, 2017 г.

Научната работа на екип с ръководител проф. дфн Р. Заманов (Zamanov, R., Latev, G., Boeva, S., Sokoloski, J. L., Stoyanov, K., Bachev, R., Spassov, B., Nikolov, G., Golev, V., Ibryamov, S., 2015, Optical flickering of the recurrent nova RS Ophiuchi: amplitude-flux relation, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 450, issue 4, p. 3958-3965) е записана като най-значимо научно постижение на ИА с НАО към БАН в Годишния отчет на ИА с НАО за 2015 г.

Номиниран в категорията "Млад откривател" в конкурса "Научните чудеса на България" на БАН, 2015 г.

Наградата в конкурса за високи научни постижения, посветен на 145-годишнината на БАН в направление "Астрономия, космически изследвания и технологии" за цикъл от работи, свързани с изследване свойствата на новообразувани звезди. Научен колектив с ръководител проф. д-р Е. Семков и членове гл. ас. д-р С. Пенева и докт. С. Ибрямов от ИА с НАО, 2014 г.

Златна значка "Отличник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2012 г.

Национален приз "Студент на годината 2011" за постижения в професионално направление "Природни науки, математика и информатика", присъден от Национално представителство на студентските съвети в Република България, 2011 г.

Лауреат на "Общество за лоялност" във връзка с инициативата "Има смисъл да мечтаеш в България" – победител в категория "Природни науки, математика и информатика", 2011 г.

Стипендия "Акад. Георги Наджаков" за постижения в овладяването на знания в областта на физиката от фондация "Еврика", 2011 г.

"Наградата на Ректора" на ШУ за високи научни постижения, 2011 г.

"Наградата на Шумен" в областта на образованието и науката, категория "Студент на годината" в направление "Природни, математически и инженерни науки", присъдена от Общински съвет – Шумен, 2010 г.

Дисертации

2016г. - Ибрямов, С., 2016, "Активност на звезди от тип T Tauri и сходни на тях обекти", 262 стр., Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН, гр. София

Статии

2019г. - Mutafov, A. S., Semkov, E. H., Ibryamov, S. I., Peneva, S. P., 2019, Long-term photometric study of UX Orionis stars. AIP Conference Proceedings, 10th Jubilee International Conference of the Balkan Physical Union, vol. 2075, id. 090004, ISBN: 978-0-7354-1803-5, SJR=0.165 (Scopus)

2019г. - Georgiev, Ts. B., Zamanov, R. K., Boeva, S., Latev, G., Spassov, B., Marti, J., Nikolov, G., Ibryamov, S., Tsvetkova, S. V., Stoyanov, K. A., 2019, Intra-night flickering of RS Ophiuchi: I. Sizes and cumulative energies of time structures. Bulgarian Astronomical Journal, vol. 30, p. 83-98, ISSN: 1313-2709, e-ISSN: 1314-5592, SJR=0.174 (Scopus, Web of Science)

2019г. - Raiteri, C. M., Villata, M., Carnerero, M. I., Acosta-Pulido, J. A., Mirzaqulov, D. O., Larionov, V. M., Romano, P., Vercellone, S., Agudo, I., Arkharov, A. A., Bach, U., Bachev, R., Baitieri, S., Borman, G. A., Boschin, W., Bozhilov, V., Butuzova, M. S., Calcidese, P., Carosati, D., Casadio, C., Chen, W.-P., Damljanovic, G., Di Paola, A., Doroshenko, V. T., Efimova, N. V., Ehgamberdiev, Sh. A., Giroletti, M., Gomez, J. L., Grishina, T. S., Ibryamov, S., Jermak, H., Jorstad, S. G., Kimeridze, G. N., Klimanov, S. A., Kopatskaya, E. N., Kurtanidze, O. M., Kurtanidze, S. O., Lahteenmaki, A., Larionova, E. G., Marscher, A. P., Mihov, B., Minev, M., Molina, S. N., Moody, J. W., Morozova, D. A., Nazarov, S. V., Nikiforova, A. A., Nikolashvili, M. G., Ovcharov, E., Peneva, S., Righini, S., Rizzi, N., Sadun, A. C., Samal, M. R., Savchenko, S. S., Semkov, E., Sigua, L. A., Slavcheva-Mihova, L., Steele, I. A., Strigachev, A., Tornikoski, M., Troitskaya, Yu. V., Troitsky, I. S., Vince, O., 2019, The beamed jet and quasar core of the distant blazar 4C 71.07, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 489, issue 2, p. 1837-1849, DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stz2264, IF(2018)=5.231 (Web of Science, Scopus)

2019г. - Ibryamov, S., Semkov, E., 2019, A new fade event in the optical brightness of the young stellar object V2492 Cygni. Astronomer’s Telegram, No. 12727, http://www.astronomerstelegram.org/?read=12727, (SAO/NASA Astrophysics Data System)

2019г. - Kjurkchieva, D., Ibryamov, S., Borisov, B., Marchev, D., Popov, V., Dimitrov, D., 2019, First observations with the 25 cm telescope of the Shumen Astronomical Observatory. Bulgarian Astronomical Journal, vol. 31, p. 30-38, ISSN: 1313-2709, e-ISSN: 1314-5592, SJR=0.158 (Scopus, Web of Science)

2019г. - Kjurkchieva, D., Ibryamov, S., 2019, New light curve solution of V568 Peg and first determination of its fundamental parameters. Bulgarian Astronomical Journal, vol. 31, p. 68-75, ISSN: 1313-2709, e-ISSN: 1314-5592, SJR=0.158 (Scopus, Web of Science)

2019г. - Kjurkchieva, D., Petrov, N., Ibryamov, S., 2019, New Observations and Transit Solutions of the Exoplanets HAT-P-54b and WASP-153b. Serbian Astronomical Journal, vol. 198, p. 55-60, ISSN: 1450-698X, e-ISSN: 1820-9289, IF(2018)=0.833 (Web of Science), https://doi.org/10.2298/SAJ181022002K

2019г. - Gaur, H., Gupta, A. C., Bachev, R., Strigachev, A., Semkov, E., Wiita, P. J., Kurtanidze, O. M., Darriba, A., Damljanovic, G., Chanishvili, R. G., Ibryamov, S., Kurtanidze, S. O., Nikolashvili, M. G., Sigua, L. A., Vince, O., 2019, Optical variability of TeV blazars on long time-scales, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 484, issue 4, p. 5633-5644, DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stz322, ISSN: 0035-8711, e-ISSN: 1365-2966, IF(2018)=5.231 (Web of Science, Scopus)

2018г. - Ibryamov, S. I., Semkov, E. H., Peneva, S. P., 2018, V2492 Cygni: Optical BVRI variability during the period 2010-2017. Publications of the Astronomical Society of Australia, vol. 35, id. e007, 9 pp., ISSN: 1323-3580, e-ISSN: 1448-6083, IF=4.630 (Web of Science)

2018г. - Ibryamov, S., Semkov, E., Milanov, T., Peneva, S., 2018, Long-term BVRI photometric light curves of 15 PMS stars in the star-forming region IC 5070. Research in Astronomy and Astrophysics, vol. 18, issue 11, article id. 137, ISSN: 1674-4527, e-ISSN: 2397-6209, IF=1.227 (Web of Science)

2018г. - Ibryamov, S., Semkov, E., Peneva, S., Karadeniz, U., 2018, Multicolor photometric behavior of the young stellar object V1704 Cygni. Bulgarian Astronomical Journal, vol. 29, p. 10-18, ISSN: 1313-2709, e-ISSN: 1314-5592, SJR=0.174 (Scopus, Web of Science)

2018г. - Semkov, E., Peneva, S., Ibryamov, S., Mutafov, A., 2018, Long-term photometric observations in the field of the star formation region NGC 7129. Proceedings of the International Astronomical Union, vol. 13 (S336), p. 287-288, ISSN: 1743-9213, e-ISSN: 1743-9221, SJR=0.117 (Scopus)

2018г. - Mutafov, A. S., Semkov, E. H., Peneva, S. P., Ibryamov, S. I., 2018, Photometric study of UX Ori type stars GM Cep and V1180 Cas. Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, Publications of the Astronomical Society “Rudjer Boskovic”, No. 18, p. 229-237, Belgrade, ISBN: 978-86-89035-11-7

2018г. - Semkov, E., Ibryamov, S., Peneva, S., Mutafov, A., 2018, Long-Term Photometric Monitoring of FUor and FUor-like Objects. Communications of the Byurakan Astrophysical Observatory, vol. 65, issue 2, p. 240-248, https://www.aras.am//combao/2018/240-248.pdf, (SAO/NASA Astrophysics Data System)

2018г. - Semkov, E., Ibryamov, S., 2018, A new deep minimum in the light curve of the PMS star V1647 Ori. Astronomer’s Telegram, No. 12012, http://www.astronomerstelegram.org/?read=12012, (SAO/NASA Astrophysics Data System)

2018г. - Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., Ibryamov, S., Vasileva, D., 2018, Observations and light curve solutions of ultrashort-period eclipsing binaries. Publications of the Astronomical Society of Australia, vol. 35, id. e008, 9 pp., ISSN: 1323-3580, e-ISSN: 1448-6083, IF=4.630 (Web of Science)

2018г. - Kjurkchieva, D., Petrov, N., Ibryamov, S., Nikolov, G., Popov, V., 2018, New observations and transit solutions of the exoplanets HAT-P-53b and XO-5b. Serbian Astronomical Journal, vol. 196, p. 15-20, ISSN: 1450-698X, e-ISSN: 1820-9289, IF=0.840 (Web of Science)

2017г. - Kjurkchieva, D. P., Popov, V. A., Ibryamov, S. I., Vasileva, D. L., Petrov, N. I., 2017, Research in Astronomy and Astrophysics, 17, 42, Observations and light curve solutions of the W UMa binaries V796 Cep, V797 Cep, CSS J015341.9+381641 and NSVS 3853195 (IF=1.292)

2017г. - Raiteri, C. M., Nicastro, F., Stamerra, A., Villata, M., Larionov, V. M., Blinov, D., Acosta-Pulido, J. A., Arevalo, M. J., Arkharov, A. A., Bachev, R., ... Ibryamov, S., ... et al., 2017, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 466, 3762, "Synchrotron emission from the blazar PG 1553+113. An analysis of its flux and polarization variability" (IF=4.952)

2017г. - Ibryamov, S. I., Semkov, E. H., Milanov, T. R., Peneva, S. P., 2017, Research in Astronomy and Astrophysics, 17, 20, Long-term photometric behavior of the PMS stars V977 Cep and V982 Cep in the vicinity of NGC 7129 (IF=1.292)

2017г. - Zamanov, R., Latev. G., Boeva, S., Ibryamov, S., Nikolov, G., Stoyanov, G., 2017, Astronomische Nachrichten, 338, 598, The cataclysmic variable AE Aquarii: B-V color of the flares (IF=0.956)

2017г. - Ibryamov, S. I., 2017, BlgAJ, 26, 110, "Activity of T Tauri type stars and objects similar to them" (SJR=0.111)

2017г. - Semkov, E. H., Peneva, S. P., Ibryamov, S. I., 2017, BlgAJ, 26, 57, "Photometric and spectroscopic study of the new FUor star V2493 Cyg" (SJR=0.111)

2017г. - Ibryamov, S., Semkov, E. 2017, ATel, 10170, 1, "Significant increase in the optical brightness of V2492 Cyg"

2017г. - Semkov, E., Peneva, S., Ibryamov, S., 2017, Proceedings of the International Astronomical Union, 325, 266, Optical light curves of FUor and FUor-like objects (SJR=0.105)

2017г. - Kjurkchieva, D., Popov, V., Vasileva, D., Eneva, Y., Ibryamov, S., 2017, Bulgarian Astronomical Journal, 27, 83, Observations and light curve solutions of the eclipsing stars CSS J075205.6+381909 and NSVS 691550 (SJR=0.150)

2017г. - Semkov, E. H., Ibryamov, S. I., Peneva, S. P., 2017, Bulgarian Astronomical Journal, 27, 75, A deep decrease event in the brightness of the PMS star V350 Cep (SJR=0.150)

2017г. - Bachev, R., Popov, V., Strigachev, A., Semkov, E., Ibryamov, S., Spassov, B., Latev, G., Munoz Dimitrova, R. V., Boeva, S., 2017, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 471, 2216, "Intra-night variability of the blazar CTA 102 during its 2012 and 2016 giant outbursts" (IF=4.961)

2017г. - Владев, Д., Кюркчиева, Д., Стоянов, Б., Стоянов, Е., Ибрямов, С., 2017, Сборник с доклади "V Международна научна конференция "Географски науки и образование", 172, "Срутищни процеси в района на пещерата "Нимфите" (Мадарско плато)"

2017г. - Carnerero, M. I., Raiteri, C. M., Villata, M., Acosta-Pulido, J. A., Larionov, V. M., Smith, P. S., D’Ammando, F., Agudo, I., Arevalo, M. J., Bachev, R., … Ibryamov, S., … et al., 2017, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 472, 3789, "Dissecting the long-term emission behaviour of the BL Lac object Mrk 421" (IF=4.961)

2017г. - Gaur, H., Gupta, A. C., Bachev, R., Strigachev, A., Semkov, E., Wiita, P. J., Gu, M., Ibryamov, S., 2017, Galaxies, 5, 94, Multi-band intra-night optical variability of BL Lacertae

2016г. - Ibryamov, S., Semkov, E., 2016, BlgAJ, 24, 62, "Photometric variability of 14 PMS stars in the NGC 7000/IC 5070 complex"

2016г. - Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., Ibryamov, S., 2016, BlgAJ, 24, 101, "Solution of newly observed transit of the exoplanet HAT-P-24B: no TTV and TDV signals"

2016г. - Balokovic, M., Paneque, D., Madejski, G., Furniss, A., Chiang, J., Ajello, M., Alexander, D. M., Barret, D., Blandford, R., Boggs, S. E., ..., Ibryamov, S. et al., 2016, ApJ, 819, 156, "Multiwavelength study of quiescent states of Mrk 421 with unprecedented hard X-ray coverage provided by NuSTAR in 2013" (IF=5.993)

2016г. - Ибрямов, С., Миланов, Т., Семков, Е., Пенева, С., 2016, Сборник с доклади "IV СНК "От атома до Космоса", 3, "Дългосрочна многоцветна фотометрия на звездата преди ГП V982 Cep"

2016г. - Larionov, V. M., Villata, M., Raiteri, C. M., Jorstad, S. G., Marscher, A. P., Agudo, I., Smith, P. S., Acosta-Pulido, J. A., Arevalo, M., Arkharov, A., ..., Ibryamov, S., ... et al., 2016, MNRAS, 461, 3047, "Exceptional outburst of the blazar CTA 102 in 2012: The GASP-WEBT campaign and its extension" (IF=5.226)

2015г. - Ibryamov, S., 2015, PASB, 4, 27, "Asteroids - a brief history of the discovery. Some data and facts about 30 asteroids with Bulgarian names."

2015г. - Ibryamov, S., Semkov, E., Peneva, S., 2015, BlgAJ, 22, 3, „Long-term BVRI light curves of 5 pre-main sequence stars in the field of “Gulf of Mexico”

2015г. - Carnerero, M. I., Raiteri, C. M., Villata, M., Acosta-Pulido, J. A., D’Ammando, F., Smith, P. S., Larionov, V. M., Agudo, I., Arevalo, M. J., Arkharov, A. A., …, Ibryamov, S. et al., 2015, MNRAS, 450, 2677, “Multiwavelength behaviour of the blazar OJ 248 from radio to gamma-rays” (IF=5.226)

2015г. - Zamanov, R., Latev, G., Boeva, S., Sokoloski, J. L., Stoyanov, K., Bachev, R., Spassov, B., Nikolov, G., Golev, V., Ibryamov, S., 2015, MNRAS, 450, 3958, "Optical flickering of the recurrent nova RS Ophiuchi: amplitude - flux relation" (IF=5.226)

2015г. - Kjurkchieva, D. P., Dimitrov, D. P., Ibryamov, S. I., 2015, RAA, 15, 1493, "Light curve solutions of six eclipsing binaries at the lower limit of periods of the W UMa stars" (IF=1.64)

2015г. - Semkov, E. H., Ibryamov, S. I., Peneva, S. P., Milanov, T. R., Stoyanov, K. A., Stateva, I. K., Kjurkchieva, D. P., Dimitrov, D. P., Radeva, V. S., 2015, PASA, 32, e011, "The unusual photometric variability of the PMS star GM Cep" (IF=2.653)

2015г. - Ibryamov, S. I., Semkov, E. H., Peneva, S. P., 2015, PASA, 32, e021, "Long-Term Multicolour Photometry of the Young Stellar Objects FHO 26, FHO 27, FHO 28, FHO 29, and V1929 Cygni" (IF=2.653)

2015г. - Furniss, A., Noda, K., Boggs, S., Chiang, J., Christensen, F., Craig, W., Giommi, P., Hailey, C., Harisson, F., Madejski, G., ..., Ibryamov, S. et al. 2015, ApJ, 812, 65, "First NuSTAR Observations of Mrk 501 within a Radio to TeV Multi-Instrument Campaign" (IF=5.993)

2015г. - Agarwal, A., Gupta, A. C., Bachev, R., Strigachev, A., Semkov, E., Wiita, P. J., Bottcher, M., Boeva, S., Gaur, H., Gu, M. F., Peneva, S., Ibryamov, S., Pandey, U. S., 2015, MNRAS, 451, 3882, "Multiband optical-NIR variability of blazars on diverse time-scales" (IF=5.226)

2015г. - Raiteri, C. M., Stamerra, A., Villata, M., Larionov, V. M., Acosta-Pulido, J. A., Arevalo, M. J., Arkharov, A. A., Bachev, R., Benitez, E., Bozhilov, V. V., ..., Ibryamov, S. et al., 2015, MNRAS, 454, 353, "The WEBT campaign on the BL Lac object PG 1553+113 in 2013. An analysis of the enigmatic synchrotron emission" (IF=5.107)

2015г. - Kjurkchieva, D., Khruzina, T., Dimitrov, D., Groebel, R., Ibryamov, S., Nikolov, G., 2015, A&A, 584, A40, "2MASSJ22560844+5954299: the newly discovered cataclysmic star with the deepest eclipse" (IF=4.378)

2015г. - Semkov, E. H., Peneva, S. P., Ibryamov, S. I., 2015, A&A, 582, A113, "The pre-main sequence star V1184 Tauri (CB 34V) at the end of prolonged eclipse" (IF = 4.378)

2015г. - Thuillot, W., Bancelin, D., Ivantsov, A., Desmars, J., Assafin, M., Eggl, S., Hestroffer, D., Rocher, P., Carry, B., David, P., ..., Ibryamov, S. et al., 2015, A&A, 583, A59, "The astrometric Gaia-FUN-SSO observation campaign of 99 942 Apophis" (IF=4.378)

2014г. - Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., Ibryamov, S., 2014, IBVS, 6113, 1, "ASAS 000709+2621.5 is an overcontact eclipsing binary, not a Delta Sct variable"

2014г. - Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., Ibryamov, S., Atanasova, T., 2014, BlgAJ, 21, 15, “Photometric study of the short-period eclipsing star ROTSE1 J171630.99+433832.1”

2014г. - Semkov, E., Peneva, S., Ibryamov, S., Dimitrov, D., 2014, BlgAJ, 20, 59, “The unusual photometric behavior of the new FUor star V2493 Cyg (HBC 722)”

2014г. - Bachev, R., Strigachev, A., Semkov, E., Boeva, S., Peneva, S., Ibryamov, S. et al., 2014, BlgAJ, 20, 26 “Photometric reverberation mapping of Markarian 279”

2014г. - Ibryamov, S., Semkov, E., Peneva, S., 2014, RAA, 14, 1264, „A long-term UBVRI photometric study of the pre-main sequence star V350 Cep” (IF=1.516)

2014г. - Poljancic Beljan, I., Jurdana-Sepic, R., Semkov, E. H., Ibryamov, S., Peneva, S. P., Tsvetkov, M. K., 2014, A & A, 568, A49, „Long-term photometric observations of pre-main sequence objects in the field of North America/Pelican Nebula” (IF=4.479)

2013г. - Ибрямов, С., 2013, Наука, 4, 56, “Астероиди с български имена”

2013г. - Semkov, E., Peneva, S., Munari, U., Dennefeld, M., Mito, H., Dimitrov, D., Ibryamov, S., Stoyanov, K., 2013, A & A, 556, A60, “Photometric and Spectroscopic variability of the FUor star V582 Aurigae” (IF=4.479)

2013г. - Bachev, R., Spassov, B., Ibryamov, S., Boeva, S., Stoyanov, K., Semkov, E., Peneva, S., Strigachev, A., 2012, ATel, 4568, 1, "No evidence for enhanced optical emission from BL Lacertae”

2013г. - Semkov, E., Bachev, R., Strigachev, A., Ibryamov, S., Peneva, S., Gupta, A., 2013, ATel, 4982, 1, “Recent optical activity of Mrk 421”

2013г. - Raiteri, C. M., Villata, M., D’Ammando, F., Larionov, V. M., Gurwell, M. A., Mirzaqulov, D. O., Smith, P. S., …, Ibryamov, S. et al., 2013, MNRAS, 436, 1530, “The awakening of BL Lacertae as observed by Fermi, Swift, and the GASP-WEBT” (IF=5.226)

2013г. - Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., Ibryamov, S., Srinivasa Rao, M., 2013, BASI, 41, 173, „GSC 2701-2527, a new multiperiodic high-amplitude Delta Scuti variable” (IF=1.066)

2012г. - Ибрямов, С., 2012, Наука, 1, 43, "Откриване на астероиди по международната кампания Pan-STARRS"

2011г. - Ибрямов, С., 2011, BlgAJ, 17, 163, "Студентското астрономическо общество на Шуменския университет - учредяване, цели и дейности"

2011г. - Radeva, V., Ibryamov, S., 2011, BlgAJ, 17, 142, “Tracking and Discovering Asteroids”

2011г. - Radeva, V., Dimitrov, D., Kjurkchieva, D., Ibryamov, S., 2011, BlgAJ, 17, 133, "Rotation period of the asteroids 55 Pandora, 78 Diana and 815 Coppelia"

2010г. - Ибрямов, С., 2010, BlgAJ, 15, 117, "Международната година на астрономията 2009 в Шумен - реализирани инициативи"

2010г. - Ибрямов, С., 2010, Физика, 4, 183, "Практическо упражнение по астрономия"

2009г. - Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., Ibryamov, S., 2009, BlgAJ, 14, 65, “BVR light curve of the star TU UMi”

2009г. - Ибрямов, С., Кюркчиева, Д., 2009, Годишник на Шуменския университет, XX B1, 10, "Определяне ъгловия радиус на Луната по наблюдение на окултации на звезди от Плеядите"

2009г. - Ivanov, V., Kjurkchieva, D., Ibryamov, S., 2009, Annual of Shumen University, XX B 1, 31, “Light curve solutions of eclipsing binaries in the Small Megellanic Cloud. I.”

Доклади

2018г. - E. H. Semkov, S. P. Peneva, S. I. Ibryamov, A. S. Mutafov, "The role of episodic mass accretion in stellar and planetary formation", European Week of Astronomy and Space Science, 3-6.04.2018, Liverpool, England

2018г. - A. Mutafov, E. Semkov, S. Ibryamov, S. Peneva, "Long-time Photometric Study of UX Orionis Stars", 10th Jubilee Conference of the Balkan Physical Union, 26-30.08.2018, Sofia, Bulgaria

2018г. - Цв. Георгиев, Р. Заманов, С. Боева, Г. Латев, Х. Марти, Г. Николов, С. Ибрямов, С. Цветкова, К. Стоянов, "Фрактален анализ на фликеринга на повторната нова RS Ophiuhi", XIII Национална научна конференция на САБ, 6-8.09.2018 г., гр. Варна

2018г. - Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, Б. Борисов, Д. Марчев, "Първи наблюдения с 25 см телескоп на Шуменската Астрономическа обсерватория", XIII Национална научна конференция на САБ, 6-8.09.2018 г., гр. Варна

2018г. - A. Mutafov, E. Semkov, S. Peneva, S. Ibryamov, "Photometric monitoring of UX Ori type stars GM Cep and V1180 Cas", XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, 14-18.05.2018, Belogradchik, Bulgaria

2018г. - S. Ibryamov, E. Semkov, T. Milanov, S. Peneva, "Long-term photometric BVRI light curves of 15 PMS stars in the Pelican Nebula (IC 5070)", XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, 14-18.05.2018, Belogradchik, Bulgaria

2018г. - Ts. Georgiev, S. Boeva, S. Ibryamov, G. Latev, J. Marti, G. Nikolov, B. Spassov, K. Stoyanov, S. Tsvetkova, R. Zamanov, "Statistical analysis of the short-term variability of the recurrent nova RS Ophiuchi", XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, 14-18.05.2018, Belogradchik, Bulgaria

2018г. - Evgeni Semkov, Stoyanka Peneva, Sunay Ibryamov, Ulisse Munari, Hiroyuki Mito, "Long-term photometric monitoring of FUor and FUor-like objects", Instability Phenomena and Evolution of the Universe, 17-21.09.2018, Byurakan, Armenia

2018г. - Т. Миланов, С. Ибрямов, Е. Семков, "Многоцветна фотометрия на млади звезди в мъглявината Пеликан", VI Национална студентска научна конференция с участие на ученици, 04-05.05.2018 г., гр. Шумен

2018г. - Д. Кюркчиева, Д. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Д. Димитров, В. Попов, Е. Иванов, „Дистанционно управление на 40-см телескоп Meade LX200ACF”, XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, 14-18.05.2018, Belogradchik, Bulgaria

2017г. - С. Ибрямов, "Многоцветно фотометрично поведение на избрани звезди преди Главната последователност на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел", XV Национална конференция с международно участие "Природни науки 2017", 29.09-01.10.2017 г., Варна (публична академична лекция)

2017г. - Teodor Milanov, Sunay Ibryamov, "Long-term BVRI photometry of the pre-main sequence star V982 Cep", Young Researchers in Sciences, 14-19.08.2017, Cluj-Napoca, Romania

2017г. - Evgeni Semkov, Sunay Ibryamov, Stoyanka Peneva, Asen Mutafov, "Long-term optical photometric monitoring in the star formation regions", Stellar Associations: 70 Years of Research, 25-27.09.2017, Byurakan, Armenia

2017г. - С. Ибрямов, "Фотометрично изследване на 4 звезди от типа UX Orionis", конференция "120 години Астрономическа обсерватория на Софийския университет", 11-12.11.2017 г., София

2017г. - E. Semkov, S. Peneva, S. Ibryamov, "Long-Term Optical Light Curves of Pre-Main Sequence Objects", European Week of Astronomy and Space Science, 26-30.06.2017, Prague, Czech Republic

2017г. - Evgeni H. Semkov, Sunay I. Ibryamov, Stoyanka P. Peneva, "Long-term photometric observations in field of the star formation region NGC7129", IAU Symposium 336 - Astrophysical Masers: Unlocking the Mysteries of the Universe, 04-08.09.2017, Cagliari, Italy (Poster)

2017г. - С. Ибрямов, В. Радева, Т. Миланов, Б. Димов, П. Василев, М. Пенчев, С. Василева, В. Чобанова, Д. Димитрова, З. Денев, "Резултати от участието на студенти от Шуменския университет в кампаниите за търсене на астероиди, организирани от IASC в периода 2016-2017 г.", IV НСНК "От атома до Космоса", 12-13.05.2017 г., Шумен (постерен доклад)

2017г. - С. Ибрямов, Е. Семков, С. Пенева, "Дългосрочно BVRI фотометрично поведение на звездата преди ГП V1704 Cygni", XII Национална научна конференция на САБ, 05–08.10.2017 г., Ивайловград (постерен доклад)

2017г. - С. Боева, Г. Латев, С. Ибрямов, Е. Семков, С. Пенева, Б. Спасов, Б. Петров, С. Цветкова, К. Стоянов, Я. Николов, Г. Николов, "Многоцветна крива на блясъка на V751 Cyg в периода 2005-2017 г.", XII Национална научна конференция на САБ, 05–08.10.2017 г., Ивайловград

2017г. - E. Semkov, S. Ibryamov, S. Peneva, "Long-term photometric observations in field of the star formation region", XII Национална научна конференция на САБ, 05–08.10.2017 г., Ивайловград (постерен доклад)

2016г. - E. Semkov, S. Peneva, S. Ibryamov, "Optical light curves of FUor and FUor-like objects", IAU Symposium 325 - Astroinformatics, 20-24.10.2016, Sorrento, Italy (Poster)

2016г. - S. Ibryamov, E. Semkov, "Multicolour photometric study of T Tauri variables", X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 30 May-03 June, 2016, Belgrade, Serbia (Poster)

2016г. - Д. Кюркчиева, С. Кунев, Др. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Хр. Христов, А. Милев, Д. Димитров, Н. Петров, В. Попов, В. Радева, Д. Василева, Т. Атанасова, Е. Иванов, "Новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет", X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 30 май-03 юни 2016 г., Белград, Сърбия (постер)

2016г. - S. Ibryamov, E. Semkov, "Long-term UBVRI photometry of the PMS star V350 Cep", X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 30 May-03 June, 2016, Belgrade, Serbia (Poster)

2016г. - D. Pienkowski, C. Galan, T. Tomov, P. Wychudzki, M. Mikolajewski, ..., S. Ibryamov, ... et al., "EE Cep eclipse in 2014 - an international observational campaign", Lorentz Center Workshop Rocks, Rubble and Rings: Understanding Deep and Irregular Transits, 26-30.09.2016, Leiden, Netherlands (Poster)

2016г. - Д. Кюркчиева, С. Кунев, Др. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Хр. Христов, А. Милев, Д. Димитров, Н. Петров, В. Попов, В. Радева, Д. Василева, Т. Атанасова, Е. Иванов, "Новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет", XI Национална научна конференция на САБ, 14–16.07.2016 г., Кърджали (постерен доклад)

2016г. - E. Semkov, S. Peneva, S. Ibryamov, "Optical light curves of FUor and FUor-like objects", XI Национална научна конференция на САБ, 14–16.07.2016 г., Кърджали (постерен доклад)

2016г. - С. Ибрямов, Е. Семков, "Многоцветно фотометрично изследване на T Tauri променливи", XI Национална научна конференция на САБ, 14–16.07.2016 г., Кърджали (постерен доклад)

2016г. - С. Ибрямов, Е. Семков, Т. Миланов, С. Пенева, "Фотометрично изследване на променливи звезди от типа UX Orionis", XI Национална научна конференция на САБ, 14–16.07.2016 г., Кърджали (постерен доклад)

2016г. - E. Semkov, S. Peneva, S. Ibryamov, U. Munari, H. Mito, "Optical light curves of FUor and FUor-like objects", European Week of Astronomy and Space Science, 04-08.07.2016, Athens, Greece (Poster)

2016г. - Д. Владев, Б. Стоянов, Е. Стоянов, Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, "Срутищни процеси в района на пещерата "Нимфите" (Мадарско плато)", V Международна конференция "Географски науки и образование", 04-05.11.2016 г., Шумен

2015г. - Е. Семков, С. Пенева, С. Ибрямов „Как да различим избухванията от затъмненията при младите звезди?”, X Национална научна конференция на САБ, 2–5.07.2015 г., Белоградчик (доклад)

2015г. - С. Ибрямов, „Астероиди с български имена", X Национална научна конференция на САБ, 2–5.07.2015 г., Белоградчик (постер)

2015г. - S. Ibryamov, E. Semkov, S. Peneva, "Long-Term Multicolour Photometry of Young Stellar Objects in the field of Gulf of Mexico (NGC 7000/IC 5070)", X Национална научна конференция на САБ, 2-5.07.2015 г., Белоградчик (постер)

2014г. - E. Semkov, S. Peneva, S. Ibryamov, "The long-term optical evolution of FUor and FUor-like objects", The Olympian Symposium on Star Formation, May 26–30, 2014, Paralia Katerini, Greece (Poster)

2014г. - S. Ibryamov, E. Semkov, S. Peneva, "Long-term photometric observations of pre-main sequence stars in the “Gulf of Mexico”, The Olympian Symposium on Star Formation, May 26–30, 2014, Paralia Katerini, Greece (Poster)

2014г. - С. Ибрямов, Е. Семков, С. Пенева, „Дългопериодични фотометрични наблюдения на звезди преди Главната последователност в областта NGC7000/IC5070 (Мексикански залив)”, IX Национална научна конференция на САБ, 16–18.05.2014 г., Шумен (устен доклад)

2014г. - S. Ibryamov, E. Semkov, S. Peneva, „A long-term UBVRI photometric study of the pre-main sequence star V350 Cep”, IX Национална научна конференция на САБ, 16–18.05.2014 г., Шумен (постерен доклад)

2014г. - D. Kjurkchieva, D. Dimitrov, S. Ibryamov, „ASAS 212824+1517.4: a high-amplitude Delta Scuti variable”, IX Национална научна конференция на САБ, 16–18.05.2014 г., Шумен (постерен доклад)

2014г. - Г. Латев, С. Боева, Р. Заманов, ..., С. Ибрямов, "Търсене на периодичности във фотометричното поведение на катаклизмичната променлива AE Aquarii", IX Национална научна конференция на САБ, 16–18.05.2014 г., Шумен (устен доклад)

2013г. - V. Ivanov, S. Ibryamov, “Light curve solutions of 100 eclipsing binaries with circular and near-circular orbits in the Small Magellanic Cloud”, VIII Национална научна конференция на САБ, 10–11.05.2013 г., Варна (постерен доклад)

2011г. - В. Радева, Д. Димитров, Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, „Криви на блясъка на късопериодични астероиди", VI Национална научна конференция на САБ, 13–15.05.2011 г., Стара Загора (постерен доклад)

2011г. - В. Радева, С. Ибрямов, "Проследяване и откриване на астероиди", VI Национална научна конференция на САБ, 13–15.05.2011 г., Стара Загора (постерен доклад)

2011г. - С. Ибрямов, „Студентското астрономическо общество в Шуменския университет – учредяване, цели и дейности", VI Национална научна конференция на САБ, 13–15.05.2011 г., Стара Загора (постерен доклад)

2011г. - Д. Димитров, Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, „Крива на блясъка на пулсиращата delta Sct звезда NSVS 6290107", VI Национална научна конференция на САБ, 13–15.05.2011 г., Стара Загора (постерен доклад)

2010г. - В. Иванов, Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, „Решаване на криви на блясъка на затъмнително-двойни звезди в Малкия Магеланов Облак. IV.”, V Национална научна конференция с международно участие на САБ, 10–12.05.2010 г., Шумен (постерен доклад)

2010г. - С. Ибрямов, „Международната година на астрономията 2009 в Шумен – реализирани инициативи”, V Национална научна конференция с международно участие на САБ, 10–12.05.2010 г., Шумен (постерен доклад)

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2016г. - Рецензия на бакалавърска дипломна работа "Моделиране на кривата на блясъка на ексцентричната затъмнително-двойна звезда KIC 10992733" на Катерина Бояджиева, специалност "Астрономия", Шуменски университет

2016г. - Рецензия на бакалавърска дипломна работа "Слънце и слънчева активност" на Димитър Фиданов, специалност "Физика и математика", Пловдивски университет

Цитирания

2013г. - Списъкът на цитиранията може да се намери в подстраницата "Файлове".

Други публикации

2018г. - Ибрямов, С., Радева, В., Миланов, Т., Димов, Б., Василев, П., Пенчев, М., Василева, С., Чобанова, В., Димитрова, Д., Денев, З., 2018, Сборник с доклади от V НСНК „От атома до Космоса“, 63, "Резултати от участието на студенти от Шуменския университет в кампаниите за търсене на астероиди, организирани от IASC в периода 2016-2017 г."

2016г. - Ибрямов, С., 2016, "Активност на звезди от тип T Tauri и сходни на тях обекти", 43 стр., Автореферат на дисертация, Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН, гр. София

2014г. - Nikolov, G., Ibryamov, S., Radeva, V., Kostov, A., Napetova, M., Bacci, P., Fagioli, G., Tesi, L., Brunetto, L., Jaeger, M. et al., 2014, MPEC, 2014-O54, "Observations and Orbits of Comets"

2014г. - Nikolov, G., Ibryamov, S., Radeva, V., Kostov, A., Napetova, M., 2014, MPC, 89093, 1, "Comet Observations [071 NAO Rozhen]"

2014г. - Ibryamov, S., Nikolov, G., Radeva, V., Kostov, A., Napetova, M., 2014, MPC, 89138, 1, "Minor Planet Observations [071 NAO Rozhen]"

2014г. - Ibryamov, S., 2014, MPC, 88765, 2, "Comet Observations [071 NAO Rozhen]"

2014г. - Ibryamov, S., Radeva, V., Kostov, A., 2014, MPC, 88806, 2, "Minor Planet Observations [071 NAO Rozhen]"

2014г. - Ibryamov, S., Bacci, P., Tesi, L., Fagioli, G., Mikuz, H., Gajdos, S., Jaeger, M., Prosperi, E., Prosperi, S., Vollmann, W. et al., 2014, MPEC, 2014-N57, "Observations and Orbits of Comets"

2014г. - Ibryamov, S., Kostov, A., Bacci, P., Tesi, L., Fagioli, G., Haver, R., Gorelli, R., Jaeger, M., Prosperi, E., Prosperi, S., Wollmann, W. et al., 2014, MPEC, 2014-L52, "Observations and Orbits of Comets"

2014г. - Ibryamov, S., Nazarov, S., Prystavski, T., Bacci, P., Tesi, L., Fagioli, G., Haver, R., Jaeger, M., Prosperi, E., Prosperi, S. et al., 2014, MPEC, 2014-K54, "Observations and Orbits of Comets"

2014г. - Ibryamov, S., Kostov, A., 2014, MPC, 88410, 2, "Comet Observations [071 NAO Rozhen]"

2014г. - Ibryamov, S., Kostov, A., 2014, MPC, 88463, 1, "Minor Planet Observations [071 NAO Rozhen]"

2014г. - Bambery, R., Pravdo, S., Jawrence, K. J., Kuluhiwa, K., Hicks, M., Thicksten, R., Helin, E. F., Hovland, E., Backler, T., Schroeder, J., Scherr, L., Deetz, A., Thickste, R., Mimeev, A., Thomas, P., Bouma, R. J., Ibryamov, S., Sarneczky, K., Hegyesi, B., Matson, R., Kusiak, M., Zolnowski, M., 2014, MPC, 87207, 2, "Minor Planet Observations [644 Palomar Mountain/NEAT]"

2013г. - Ibryamov, S., Nikolenko, I., Barabanov, S., Kryuchkov, S., Bakanas, E., Mikuz, H., Casali, M., Coffano, A., Marinelo, W., Micheli, M. et al., 2013, MPEC, 2013-Q14, "Observations and Orbits of Comets"

2013г. - Bambery, R., Pravdo, S., Hicks, M., Jawrence, K. J., Thickstes, R., Kuluhiwa, K., Helin, E. F., Deshmukh, S., Bill, H., Ibryamov, S. et al., 2013, MPC, 84520, 1, "Minor Planet Observations [644 Palomar Mountain/NEAT]"

2013г. - Bernal, A., Codina, J. M., Nunez, J., Torras, N., Ibryamov, S., Bacci, P., Tesi, L., Fagioli, G., Mikuz, H., Kornoz, L. et al., 2013, MPEC, 2013-P52, "Observations and Orbits of Comets"

2013г. - Ibryamov, S., 2013, MPC, 84406, 2, "Comet Observations [071 NAO Rozhen]"

2013г. - Ibryamov, S., 2013, MPC, 84512, 2, "Minor Planet Observations [071 NAO Rozhen]"

2013г. - Bernal, A., Codina, J. M., Nunez, J., Torras, N., Ibryamov, S., Sybiryakova, Y., Kozyryev, Y., Kulichenko, N., Vovk, V., Shulga, V. et al., 2013, MPEC, 2013-O31, "Observations and Orbits of Comets"

2013г. - Ibryamov, S., 2013, MPC, 84175, 2, "Comet Observations [071 NAO Rozhen]"

2013г. - Ibryamov, S., 2013, MPC, 84215, 1, "Minor Planet Observations [071 NAO Rozhen]"

2013г. - Ibryamov, S., Kostov, A., Tesi, L., Bacci, P., Fagioli, G., Rossi, E., Haver, R., Gorelli, R., Buzzi, L., Almendros, I. et al., 2013, MPEC, 2013-A85, "Observations and Orbits of Comets"

2013г. - Ibryamov, S., Kostov, A., 2013, MPC, 81939, 2, "Comet Observations [071 NAO Rozhen]"

2013г. - Kostov, A., Kurtenkov, A., Nikolov, P., Nikolov, G., Belcheva, M., Ibryamov, S., 2013, MPC, 82023, 5, "Minor Planet Observations [071 NAO Rozhen]"

2009г. - Ибрямов, С., 2009, Сборник „Студентски практики по астрономия в Националната астрономическа обсерватория – Рожен 2008-2009”, 83, „Лятна практика по астрономия в НАО – Рожен през 2009”

2009г. - Ибрямов, С., 2009, Сборник „Международната година на астрономията в България”, 133, „Участието на Астрономическия център на Шуменския университет в инициативата „Галилеоскоп”

Справка за забелязаните независими цитирания
Ако файлът не се изтегля, същият е достъпен на адрес: http://astro.shu.bg/sibryamov/citations.pdf