Доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямовабв

Доц. д-р  Сунай Ибрямов Ибрямов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 422

Телефон: (+359 54) 830 495, вътр. 153

Email: s.ibryamov@shu.bg; sibryamov@astro.bas.bg

Приемно време: I седм. петък: 13 - 14 ч.; II седм. петък: 11 - 13 ч.

Завършен университет, специалност

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет. Специалност "Астрономия и Астрофизика". Завършва със златна значка за пълно отличие.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Факултет по природни науки. Специалност "Астрономия".

Месторабота преди постъпване в ШУ

• От 04.2011 г. до 09.2011 г. – Техник по физика, отдел "Наблюдения", Национална астрономическа обсерватория "Рожен", БАН, връх Рожен, Родопи планина.

• От 10.2011 г. до 12.2012 г. – Астроном, отдел "Наблюдения", Национална астрономическа обсерватория "Рожен", БАН, връх Рожен, Родопи планина.

• От 01.2013 г. до 12.2015 г. – Астроном, отдел "Звезди и звездни системи", Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН, гр. София.

Заемани академични длъжности

• 2011 г. – Хоноруван асистент.

• 2014 г. – След конкурс му е присъдено академичното звание Асистент по Астрофизика.

• 2017 г. – След конкурс му е присъдено академичното звание Доцент по Астрофизика и звездна астрономия.

Придобити научни степени

2016 г. – Доктор по Астрофизика и звездна астрономия, БАН, Институт по астрономия с НАО, гр. София. Тема на докторската дисертация: "Активност на звезди от тип T Tauri и сходни на тях обекти".

Водени лекции и/или упражнения

През 2018/2019 учебна година:

Чете лекции по: Обща астрофизика I част; Наблюдателна астрономия II част; Специализиран софтуер за обработка и моделиране на данни; Геофизика.

Води упражнения по: Обща астрофизика I част (СУ); Наблюдателна астрономия I част (ЛУ); Наблюдателна астрономия II част (СУ и ЛУ); Сферична астрономия (СУ и ЛУ); Астрономия (СУ и ЛУ); Специализиран софтуер за обработка и моделиране на данни (СУ и ЛУ); Геофизика (ЛУ).

Други водени дисциплини през годините: Променливи звезди; Метеорология; Основи на метеорологията; Астрономически аспекти на географията; Океанология; Метеорологични измервания; Лятна практика по астрономия; Учебна практика по физика; Компютърна физика; Съвременен астрофизичен софтуер.

Области на научни интереси

• Звезди преди Главната последователност на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел (звезди от типа T Tauri и Ae/Be звезди на Хербиг; звезди от типа UX Orionis, FU Orionis и EX Lupi).

• Активни галактични ядра със свръхмасивни черни дупки (квазари, блазари и радио-галактики).

Специализации

• NEON Observing School, OPTICON, 2014.

• OPTICON Awareness Workshop, 2014.

• OPTICON Awareness Workshop 'Hot topics in Astrophysics', 2013, Bucharest, Romania.

• OPTICON Second Practical School on Spectroscopy, 2009.

• OPTICON Awareness Workshop 'Challenges in Modern Astrophysics', 2009.

Участия в международни и национални научни проекти

Национални и международни проекти:

• № ДМ 08/2 "Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване", Фонд "Научни изследвания", МОН. Ръководител: д-р С. Ибрямов (2017-2018 г.).

• № ДН 08/20 "Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО", Фонд "Научни изследвания", МОН. Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева (2017-2019 г.).

• № ДH 18/10 "Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн", Фонд "Научни изследвания", МОН. Ръководител: доц. д-р Е. Овчаров, ФзФ, СУ (2018-2019 г.).

• № BG051PO 001-3.3.06-47, "Повишаване на професионалните умения в теорията и практиката на астрономията чрез многопрофилно и интерактивно обучение", ОП "РЧР", ЕСФ. Ръководител: проф. д-р Т. Бонев, ИА с НАО, БАН (2012–2015 г.).

• "International Asteroid Search Campaigns", "NEO Confirmation Campaigns" и "Second Pan-STARRS Asteroid Search Campaign", IASC, научно-образователни. Ръководител: проф. д-р Патрик Милър (2010–2011 г.).

• № BG051PO 001/07/3.3-01/088, "Студентски практики по астрономия", ОП "РЧР", ЕСФ. Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева (2008–2009 г.).

Участия в университетски проекти на ШУ:

• № РД-08-112/2018 г., "Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система". Ръководител: проф. д-р Д. Марчев.

• № РД-08-102/2017 г., "Изследване на физични процеси в микро- и макро-Космоса". Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

• № РД-08-81/2016 г., "Изследване на физични процеси в микро- и макро-Космоса". Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

• № РД-08-100/2016 г., "Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България". Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

• № РД-10-697/2015 г., "Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био-Космоса". Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

• № РД-05-144/2011 г., "Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био-Космоса". Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

• № РД-05-326/2010 г., "От елементарните частици до Космоса". Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

• № РД-05-226/2009 г., "Създаване на мрежа от малки дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България "SMARTNET". Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева.

Участия в институтски проекти на ИА с НАО, БАН:

• "Променливи звезди и суб-звездни системи". Ръководител: проф. д-р Е. Семков (2013-2015 г.).

• "Комплексно изследване на активни галактични ядра". Ръководител: проф. д-р Р. Бачев (2013-2015 г.).

Заемани ръководни позиции

• Директор на Астрономическия център към ФПН на ШУ, от 05.2017 г.

• Национален координатор за България на международната астрономическа организация "Astronomers Without Borders", от 2016 г.

• Първи председател на Студентското астрономическо общество на ШУ, 2010–2011 г.

Организационна дейност

• 2018 г. – Секретар на научната секция "Астрономия и Астрофизика" на 10th Jubilee International Conference of the Balkan Physical Union, 26-30.08.2018 г.

• от 10.2017 г. – Член на Комисията по атестация към Факултета по природни науки на ШУ.

• от 06.2017 г. – Отговорник по Научноизследователската дейност на катедра "Физика и Астрономия".

• 2017-2018 г. – Ръководител на екипите от ШУ в кампании за търсене на астероиди, организирани от International Astronomical Search Collaboration.

• 2017-2018 г. – Ръководител на екипи от ПГПЧЕ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Шумен в кампании за търсене на астероиди, организирани от International Astronomical Search Collaboration.

• от 09.2016 г. – Курсов ръководител на студентите в специалностите "Астрономия и метеорология" и "Медицинска физика и радиоекология" (приети през 2016/2017 г.).

• от 2016 г. – Член на редакционната колегия на Сборник с доклади от НСНК "От Атома до Космоса".

• 2016 г. – Контактно лице за Астрономическата обсерватория и катедра "Теоретична и приложна физика".

• 2015 г. – Член на Организационния комитет за честването на 25-годишнината на космическия телескоп "Хъбъл" в България, провело се в БАН, 23.04.2015 г.

• 2015-2017 г. – Член на редакционната колегия на в-к "Телескоп", издание на Астрономическа асоциация – София.

• от 2015 г. – Член на редакционната колегия на "Publications of the Astronomical Society of Bulgaria", издание на Съюза на астрономите в България.

• 2014 г. – Член на редакционната колегия на списание "АндромедА" – брой 1 (132), издание на Астрономическа асоциация – София.

• 2013 г. – Участие в провеждането на публични астрономически наблюдения в Националния политехнически музей – гр. София.

• от 2013 г. – Член на редакционната колегия и научен редактор на "Астрономически календар" на БАН, издание на Института по астрономия с НАО.

Членства в организационни комитети на конференции – 6.

Членства в научни организации

• European Astronomical Society (EAS)

• American Association of Variable Star Observers (AAVSO)

• Astronomers Without Borders (AWB) - Национален координатор за България

• Съюз на астрономите в България (САБ)

Държавни и/или научни награди

• 2018 г. – Номиниран за Голямата награда за наука "Питагор" за млад учен, МОН.

• 2017 г. – "Наградата на Шумен" в системата на образованието и науката (категория "Академичен и научноизследователски колектив в системата на висшето образование") е присъдена на Астрономическия екип на Шуменския университет, гр. Шумен.

• 2015 г. – Работата на екип с ръководител проф. дфн Р. Заманов (Zamanov, R., Latev, G., Boeva, S., Sokoloski, J. L., Stoyanov, K., Bachev, R., Spassov, B., Nikolov, G., Golev, V., Ibryamov, S., 2015, MNRAS, 450, 3958) е записана като най-значимо научно постижение на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) към БАН в Годишния отчет на ИА с НАО за 2015 г., гр. София.

• 2015 г. – Номиниран в категорията "Млад откривател" в конкурса "Научните чудеса на България" на БАН, гр. София.

• 2014 г. – Наградата в конкурса за високи научни постижения, посветен на 145-годишнината на Българска академия на науките в направление "Астрономия, космически изследвания и технологии" за цикъл от работи, свързани с изследване свойствата на новообразувани звезди. Научен колектив с ръководител проф. д-р Е. Семков и членове гл. ас. д-р С. Пенева и ас. докт. С. Ибрямов от ИА с НАО, гр. София.

• 2012 г. – Златна значка "Отличник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", гр. София.

• 2011 г. – Национален приз "Студент на годината 2011" за постижения в професионално направление "Природни науки, математика и информатика", присъден от Национално представителство на студентските съвети в Република България, под патронажа на Министъра на образованието и науката, гр. София.

• 2011 г. – Лауреат на "Общество за лоялност" във връзка с инициативата "Има смисъл да мечтаеш в България" – победител в категория "Природни науки, математика и информатика", гр. София.

• 2011 г. – Награда-стипендия "Акад. Георги Наджаков" за постижения в овладяването на знания в областта на физиката от фондация "Еврика", гр. София.

• 2011 г. – Номиниран за "Личност на годината" от в-к "Топ Новини", гр. София.

• 2011 г. – "Наградата на Ректора" на Шуменския университет за високи научни постижения, гр. Шумен.

• 2010 г. – "Наградата на Шумен" в областта на образованието и науката, категория "Студент на годината" в направление "Природни, математически и инженерни науки", присъдена от Общински съвет – Шумен, гр. Шумен.

• 2003 г. – Първа награда в Европейското математическо състезание "Кенгуру", гр. Шумен.

Дисертации

2016г. - Ибрямов, С., 2016, "Активност на звезди от тип T Tauri и сходни на тях обекти", 262 стр., Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН, гр. София

Книги

2018г. - "Астрономически календар 2019", 2018, ISBN 0861-1270, ИА с НАО, БАН, страници 136, (в съавторство с колектив)

2017г. - "Астрономически календар 2018", 2017, ISBN 0861-1270, ИА с НАО, БАН, страници 132, (в съавторство с колектив)

2016г. - "Астрономически календар 2017", 2016, ISBN 0861-1270, ИА с НАО, БАН, страници 128, (в съавторство с колектив)

2015г. - "Астрономически календар 2016", 2015, ISBN 0861-1270, ИА с НАО, БАН, страници 128, (в съавторство с колектив)

2014г. - "Астрономически календар 2015", 2014, ISBN 0861-1270, ИА с НАО, БАН, страници 124, (в съавторство с колектив)

2013г. - "Астрономически календар 2014", 2013, ISBN 0861-1270, ИА с НАО, БАН, АИ "Проф. Марин Дринов", страници 128, (в съавторство с колектив)

Статии

2018г. - Ibryamov, S., Semkov, E., Milanov, T., Peneva, S., 2018, 18, 137, Research in Astronomy and Astrophysics, "Long-term BVRI photometric light curves of 15 PMS stars in the star-forming region IC 5070" (IF=1.371)

2018г. - Ibryamov, S. I., Semkov, E. H., Peneva, S. P., 2018, Publications of the Astronomical Society of Australia, 35, e007, "V2492 Cygni: Optical BVRI variability during the period 2010-2017" (IF=4.630)

2018г. - Ibryamov, S., Semkov, E., Peneva, S., Karadeniz, U., 2018, BAJ, 29, 10, "Multicolor photometric behavior of the young stellar object V1704 Cygni" (SJR=0.150)

2018г. - Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., Ibryamov, S., Vasileva, D., 2018, Publications of the Astronomical Society of Australia, 35, e008, "Observations and light curve solutions of ultrashort-period eclipsing binaries" (IF=4.630)

2018г. - Semkov, E., Peneva, S., Ibryamov, S., Mutafov, A., 2018, Proceedings of the International Astronomical Union, 336, 287, Long-term photometric observations in the field of the star formation region NGC 7129 (SJR=0.117)

2018г. - Kjurkchieva, D., Petrov, N., Ibryamov, S., Nikolov, G., Popov, V., 2018, Serbian Astronomical Journal, 196, 15, "New observations and transit solutions of the exoplanets HAT-P-53b and XO-5b" (IF=0.840)

2018г. - Semkov, E., Ibryamov, S., 2018, ATel, 12012, "A new deep minimum in the light curve of the PMS star V1647 Ori"

2017г. - Kjurkchieva, D. P., Popov, V. A., Ibryamov, S. I., Vasileva, D. L., Petrov, N. I., 2017, Research in Astronomy and Astrophysics, 17, 42, Observations and light curve solutions of the W UMa binaries V796 Cep, V797 Cep, CSS J015341.9+381641 and NSVS 3853195 (IF=1.292)

2017г. - Raiteri, C. M., Nicastro, F., Stamerra, A., Villata, M., Larionov, V. M., Blinov, D., Acosta-Pulido, J. A., Arevalo, M. J., Arkharov, A. A., Bachev, R., ... Ibryamov, S., ... et al., 2017, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 466, 3762, "Synchrotron emission from the blazar PG 1553+113. An analysis of its flux and polarization variability" (IF=4.952)

2017г. - Ibryamov, S. I., Semkov, E. H., Milanov, T. R., Peneva, S. P., 2017, Research in Astronomy and Astrophysics, 17, 20, Long-term photometric behavior of the PMS stars V977 Cep and V982 Cep in the vicinity of NGC 7129 (IF=1.292)

2017г. - Zamanov, R., Latev. G., Boeva, S., Ibryamov, S., Nikolov, G., Stoyanov, G., 2017, Astronomische Nachrichten, 338, 598, The cataclysmic variable AE Aquarii: B-V color of the flares (IF=0.956)

2017г. - Ibryamov, S. I., 2017, BlgAJ, 26, 110, "Activity of T Tauri type stars and objects similar to them" (SJR=0.111)

2017г. - Semkov, E. H., Peneva, S. P., Ibryamov, S. I., 2017, BlgAJ, 26, 57, "Photometric and spectroscopic study of the new FUor star V2493 Cyg" (SJR=0.111)

2017г. - Ibryamov, S., Semkov, E. 2017, ATel, 10170, 1, "Significant increase in the optical brightness of V2492 Cyg"

2017г. - Semkov, E., Peneva, S., Ibryamov, S., 2017, Proceedings of the International Astronomical Union, 325, 266, Optical light curves of FUor and FUor-like objects (SJR=0.105)

2017г. - Kjurkchieva, D., Popov, V., Vasileva, D., Eneva, Y., Ibryamov, S., 2017, Bulgarian Astronomical Journal, 27, 83, Observations and light curve solutions of the eclipsing stars CSS J075205.6+381909 and NSVS 691550 (SJR=0.150)

2017г. - Semkov, E. H., Ibryamov, S. I., Peneva, S. P., 2017, Bulgarian Astronomical Journal, 27, 75, A deep decrease event in the brightness of the PMS star V350 Cep (SJR=0.150)

2017г. - Bachev, R., Popov, V., Strigachev, A., Semkov, E., Ibryamov, S., Spassov, B., Latev, G., Munoz Dimitrova, R. V., Boeva, S., 2017, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 471, 2216, "Intra-night variability of the blazar CTA 102 during its 2012 and 2016 giant outbursts" (IF=4.961)

2017г. - Владев, Д., Кюркчиева, Д., Стоянов, Б., Стоянов, Е., Ибрямов, С., 2017, Сборник с доклади "V Международна научна конференция "Географски науки и образование", 172, "Срутищни процеси в района на пещерата "Нимфите" (Мадарско плато)"

2017г. - Carnerero, M. I., Raiteri, C. M., Villata, M., Acosta-Pulido, J. A., Larionov, V. M., Smith, P. S., D’Ammando, F., Agudo, I., Arevalo, M. J., Bachev, R., … Ibryamov, S., … et al., 2017, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 472, 3789, "Dissecting the long-term emission behaviour of the BL Lac object Mrk 421" (IF=4.961)

2017г. - Gaur, H., Gupta, A. C., Bachev, R., Strigachev, A., Semkov, E., Wiita, P. J., Gu, M., Ibryamov, S., 2017, Galaxies, 5, 94, Multi-band intra-night optical variability of BL Lacertae

2016г. - Ibryamov, S., Semkov, E., 2016, BlgAJ, 24, 62, "Photometric variability of 14 PMS stars in the NGC 7000/IC 5070 complex"

2016г. - Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., Ibryamov, S., 2016, BlgAJ, 24, 101, "Solution of newly observed transit of the exoplanet HAT-P-24B: no TTV and TDV signals"

2016г. - Balokovic, M., Paneque, D., Madejski, G., Furniss, A., Chiang, J., Ajello, M., Alexander, D. M., Barret, D., Blandford, R., Boggs, S. E., ..., Ibryamov, S. et al., 2016, ApJ, 819, 156, "Multiwavelength study of quiescent states of Mrk 421 with unprecedented hard X-ray coverage provided by NuSTAR in 2013" (IF=5.993)

2016г. - Ибрямов, С., Миланов, Т., Семков, Е., Пенева, С., 2016, Сборник с доклади "IV СНК "От атома до Космоса", 3, "Дългосрочна многоцветна фотометрия на звездата преди ГП V982 Cep"

2016г. - Larionov, V. M., Villata, M., Raiteri, C. M., Jorstad, S. G., Marscher, A. P., Agudo, I., Smith, P. S., Acosta-Pulido, J. A., Arevalo, M., Arkharov, A., ..., Ibryamov, S., ... et al., 2016, MNRAS, 461, 3047, "Exceptional outburst of the blazar CTA 102 in 2012: The GASP-WEBT campaign and its extension" (IF=5.226)

2015г. - Ibryamov, S., 2015, PASB, 4, 27, "Asteroids - a brief history of the discovery. Some data and facts about 30 asteroids with Bulgarian names."

2015г. - Ibryamov, S., Semkov, E., Peneva, S., 2015, BlgAJ, 22, 3, „Long-term BVRI light curves of 5 pre-main sequence stars in the field of “Gulf of Mexico”

2015г. - Carnerero, M. I., Raiteri, C. M., Villata, M., Acosta-Pulido, J. A., D’Ammando, F., Smith, P. S., Larionov, V. M., Agudo, I., Arevalo, M. J., Arkharov, A. A., …, Ibryamov, S. et al., 2015, MNRAS, 450, 2677, “Multiwavelength behaviour of the blazar OJ 248 from radio to gamma-rays” (IF=5.226)

2015г. - Zamanov, R., Latev, G., Boeva, S., Sokoloski, J. L., Stoyanov, K., Bachev, R., Spassov, B., Nikolov, G., Golev, V., Ibryamov, S., 2015, MNRAS, 450, 3958, "Optical flickering of the recurrent nova RS Ophiuchi: amplitude - flux relation" (IF=5.226)

2015г. - Kjurkchieva, D. P., Dimitrov, D. P., Ibryamov, S. I., 2015, RAA, 15, 1493, "Light curve solutions of six eclipsing binaries at the lower limit of periods of the W UMa stars" (IF=1.64)

2015г. - Semkov, E. H., Ibryamov, S. I., Peneva, S. P., Milanov, T. R., Stoyanov, K. A., Stateva, I. K., Kjurkchieva, D. P., Dimitrov, D. P., Radeva, V. S., 2015, PASA, 32, e011, "The unusual photometric variability of the PMS star GM Cep" (IF=2.653)

2015г. - Ibryamov, S. I., Semkov, E. H., Peneva, S. P., 2015, PASA, 32, e021, "Long-Term Multicolour Photometry of the Young Stellar Objects FHO 26, FHO 27, FHO 28, FHO 29, and V1929 Cygni" (IF=2.653)

2015г. - Furniss, A., Noda, K., Boggs, S., Chiang, J., Christensen, F., Craig, W., Giommi, P., Hailey, C., Harisson, F., Madejski, G., ..., Ibryamov, S. et al. 2015, ApJ, 812, 65, "First NuSTAR Observations of Mrk 501 within a Radio to TeV Multi-Instrument Campaign" (IF=5.993)

2015г. - Agarwal, A., Gupta, A. C., Bachev, R., Strigachev, A., Semkov, E., Wiita, P. J., Bottcher, M., Boeva, S., Gaur, H., Gu, M. F., Peneva, S., Ibryamov, S., Pandey, U. S., 2015, MNRAS, 451, 3882, "Multiband optical-NIR variability of blazars on diverse time-scales" (IF=5.226)

2015г. - Raiteri, C. M., Stamerra, A., Villata, M., Larionov, V. M., Acosta-Pulido, J. A., Arevalo, M. J., Arkharov, A. A., Bachev, R., Benitez, E., Bozhilov, V. V., ..., Ibryamov, S. et al., 2015, MNRAS, 454, 353, "The WEBT campaign on the BL Lac object PG 1553+113 in 2013. An analysis of the enigmatic synchrotron emission" (IF=5.107)

2015г. - Kjurkchieva, D., Khruzina, T., Dimitrov, D., Groebel, R., Ibryamov, S., Nikolov, G., 2015, A&A, 584, A40, "2MASSJ22560844+5954299: the newly discovered cataclysmic star with the deepest eclipse" (IF=4.378)

2015г. - Semkov, E. H., Peneva, S. P., Ibryamov, S. I., 2015, A&A, 582, A113, "The pre-main sequence star V1184 Tauri (CB 34V) at the end of prolonged eclipse" (IF = 4.378)

2015г. - Thuillot, W., Bancelin, D., Ivantsov, A., Desmars, J., Assafin, M., Eggl, S., Hestroffer, D., Rocher, P., Carry, B., David, P., ..., Ibryamov, S. et al., 2015, A&A, 583, A59, "The astrometric Gaia-FUN-SSO observation campaign of 99 942 Apophis" (IF=4.378)

2014г. - Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., Ibryamov, S., 2014, IBVS, 6113, 1, "ASAS 000709+2621.5 is an overcontact eclipsing binary, not a Delta Sct variable"

2014г. - Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., Ibryamov, S., Atanasova, T., 2014, BlgAJ, 21, 15, “Photometric study of the short-period eclipsing star ROTSE1 J171630.99+433832.1”

2014г. - Semkov, E., Peneva, S., Ibryamov, S., Dimitrov, D., 2014, BlgAJ, 20, 59, “The unusual photometric behavior of the new FUor star V2493 Cyg (HBC 722)”

2014г. - Bachev, R., Strigachev, A., Semkov, E., Boeva, S., Peneva, S., Ibryamov, S. et al., 2014, BlgAJ, 20, 26 “Photometric reverberation mapping of Markarian 279”

2014г. - Ibryamov, S., Semkov, E., Peneva, S., 2014, RAA, 14, 1264, „A long-term UBVRI photometric study of the pre-main sequence star V350 Cep” (IF=1.516)

2014г. - Poljancic Beljan, I., Jurdana-Sepic, R., Semkov, E. H., Ibryamov, S., Peneva, S. P., Tsvetkov, M. K., 2014, A & A, 568, A49, „Long-term photometric observations of pre-main sequence objects in the field of North America/Pelican Nebula” (IF=4.479)

2013г. - Ибрямов, С., 2013, Наука, 4, 56, “Астероиди с български имена”

2013г. - Semkov, E., Peneva, S., Munari, U., Dennefeld, M., Mito, H., Dimitrov, D., Ibryamov, S., Stoyanov, K., 2013, A & A, 556, A60, “Photometric and Spectroscopic variability of the FUor star V582 Aurigae” (IF=4.479)

2013г. - Bachev, R., Spassov, B., Ibryamov, S., Boeva, S., Stoyanov, K., Semkov, E., Peneva, S., Strigachev, A., 2012, ATel, 4568, 1, "No evidence for enhanced optical emission from BL Lacertae”

2013г. - Semkov, E., Bachev, R., Strigachev, A., Ibryamov, S., Peneva, S., Gupta, A., 2013, ATel, 4982, 1, “Recent optical activity of Mrk 421”

2013г. - Raiteri, C. M., Villata, M., D’Ammando, F., Larionov, V. M., Gurwell, M. A., Mirzaqulov, D. O., Smith, P. S., …, Ibryamov, S. et al., 2013, MNRAS, 436, 1530, “The awakening of BL Lacertae as observed by Fermi, Swift, and the GASP-WEBT” (IF=5.226)

2013г. - Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., Ibryamov, S., Srinivasa Rao, M., 2013, BASI, 41, 173, „GSC 2701-2527, a new multiperiodic high-amplitude Delta Scuti variable” (IF=1.066)

2012г. - Ибрямов, С., 2012, Наука, 1, 43, "Откриване на астероиди по международната кампания Pan-STARRS"

2011г. - Ибрямов, С., 2011, BlgAJ, 17, 163, "Студентското астрономическо общество на Шуменския университет - учредяване, цели и дейности"

2011г. - Radeva, V., Ibryamov, S., 2011, BlgAJ, 17, 142, “Tracking and Discovering Asteroids”

2011г. - Radeva, V., Dimitrov, D., Kjurkchieva, D., Ibryamov, S., 2011, BlgAJ, 17, 133, "Rotation period of the asteroids 55 Pandora, 78 Diana and 815 Coppelia"

2010г. - Ибрямов, С., 2010, BlgAJ, 15, 117, "Международната година на астрономията 2009 в Шумен - реализирани инициативи"

2010г. - Ибрямов, С., 2010, Физика, 4, 183, "Практическо упражнение по астрономия"

2009г. - Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., Ibryamov, S., 2009, BlgAJ, 14, 65, “BVR light curve of the star TU UMi”

2009г. - Ибрямов, С., Кюркчиева, Д., 2009, Годишник на Шуменския университет, XX B1, 10, "Определяне ъгловия радиус на Луната по наблюдение на окултации на звезди от Плеядите"

2009г. - Ivanov, V., Kjurkchieva, D., Ibryamov, S., 2009, Annual of Shumen University, XX B 1, 31, “Light curve solutions of eclipsing binaries in the Small Megellanic Cloud. I.”

Доклади

2018г. - E. H. Semkov, S. P. Peneva, S. I. Ibryamov, A. S. Mutafov, "The role of episodic mass accretion in stellar and planetary formation", European Week of Astronomy and Space Science, 3-6.04.2018, Liverpool, England

2018г. - A. Mutafov, E. Semkov, S. Ibryamov, S. Peneva, "Long-time Photometric Study of UX Orionis Stars", 10th Jubilee Conference of the Balkan Physical Union, 26-30.08.2018, Sofia, Bulgaria

2018г. - Цв. Георгиев, Р. Заманов, С. Боева, Г. Латев, Х. Марти, Г. Николов, С. Ибрямов, С. Цветкова, К. Стоянов, "Фрактален анализ на фликеринга на повторната нова RS Ophiuhi", XIII Национална научна конференция на САБ, 6-8.09.2018 г., гр. Варна

2018г. - Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, Б. Борисов, Д. Марчев, "Първи наблюдения с 25 см телескоп на Шуменската Астрономическа обсерватория", XIII Национална научна конференция на САБ, 6-8.09.2018 г., гр. Варна

2018г. - A. Mutafov, E. Semkov, S. Peneva, S. Ibryamov, "Photometric monitoring of UX Ori type stars GM Cep and V1180 Cas", XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, 14-18.05.2018, Belogradchik, Bulgaria

2018г. - S. Ibryamov, E. Semkov, T. Milanov, S. Peneva, "Long-term photometric BVRI light curves of 15 PMS stars in the Pelican Nebula (IC 5070)", XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, 14-18.05.2018, Belogradchik, Bulgaria

2018г. - Ts. Georgiev, S. Boeva, S. Ibryamov, G. Latev, J. Marti, G. Nikolov, B. Spassov, K. Stoyanov, S. Tsvetkova, R. Zamanov, "Statistical analysis of the short-term variability of the recurrent nova RS Ophiuchi", XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference, 14-18.05.2018, Belogradchik, Bulgaria

2018г. - Evgeni Semkov, Stoyanka Peneva, Sunay Ibryamov, Ulisse Munari, Hiroyuki Mito, "Long-term photometric monitoring of FUor and FUor-like objects", Instability Phenomena and Evolution of the Universe, 17-21.09.2018, Byurakan, Armenia

2018г. - Т. Миланов, С. Ибрямов, Е. Семков, "Многоцветна фотометрия на млади звезди в мъглявината Пеликан", VI Национална студентска научна конференция с участие на ученици, 04-05.05.2018 г., гр. Шумен

2017г. - С. Ибрямов, "Многоцветно фотометрично поведение на избрани звезди преди Главната последователност на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел", XV Национална конференция с международно участие "Природни науки 2017", 29.09-01.10.2017 г., Варна (публична академична лекция)

2017г. - Teodor Milanov, Sunay Ibryamov, "Long-term BVRI photometry of the pre-main sequence star V982 Cep", Young Researchers in Sciences, 14-19.08.2017, Cluj-Napoca, Romania

2017г. - Evgeni Semkov, Sunay Ibryamov, Stoyanka Peneva, Asen Mutafov, "Long-term optical photometric monitoring in the star formation regions", Stellar Associations: 70 Years of Research, 25-27.09.2017, Byurakan, Armenia

2017г. - С. Ибрямов, "Фотометрично изследване на 4 звезди от типа UX Orionis", конференция "120 години Астрономическа обсерватория на Софийския университет", 11-12.11.2017 г., София

2017г. - E. Semkov, S. Peneva, S. Ibryamov, "Long-Term Optical Light Curves of Pre-Main Sequence Objects", European Week of Astronomy and Space Science, 26-30.06.2017, Prague, Czech Republic

2017г. - Evgeni H. Semkov, Sunay I. Ibryamov, Stoyanka P. Peneva, "Long-term photometric observations in field of the star formation region NGC7129", IAU Symposium 336 - Astrophysical Masers: Unlocking the Mysteries of the Universe, 04-08.09.2017, Cagliari, Italy (Poster)

2017г. - С. Ибрямов, В. Радева, Т. Миланов, Б. Димов, П. Василев, М. Пенчев, С. Василева, В. Чобанова, Д. Димитрова, З. Денев, "Резултати от участието на студенти от Шуменския университет в кампаниите за търсене на астероиди, организирани от IASC в периода 2016-2017 г.", IV НСНК "От атома до Космоса", 12-13.05.2017 г., Шумен (постерен доклад)

2017г. - С. Ибрямов, Е. Семков, С. Пенева, "Дългосрочно BVRI фотометрично поведение на звездата преди ГП V1704 Cygni", XII Национална научна конференция на САБ, 05–08.10.2017 г., Ивайловград (постерен доклад)

2017г. - С. Боева, Г. Латев, С. Ибрямов, Е. Семков, С. Пенева, Б. Спасов, Б. Петров, С. Цветкова, К. Стоянов, Я. Николов, Г. Николов, "Многоцветна крива на блясъка на V751 Cyg в периода 2005-2017 г.", XII Национална научна конференция на САБ, 05–08.10.2017 г., Ивайловград

2017г. - E. Semkov, S. Ibryamov, S. Peneva, "Long-term photometric observations in field of the star formation region", XII Национална научна конференция на САБ, 05–08.10.2017 г., Ивайловград (постерен доклад)

2016г. - E. Semkov, S. Peneva, S. Ibryamov, "Optical light curves of FUor and FUor-like objects", IAU Symposium 325 - Astroinformatics, 20-24.10.2016, Sorrento, Italy (Poster)

2016г. - S. Ibryamov, E. Semkov, "Multicolour photometric study of T Tauri variables", X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 30 May-03 June, 2016, Belgrade, Serbia (Poster)

2016г. - Д. Кюркчиева, С. Кунев, Др. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Хр. Христов, А. Милев, Д. Димитров, Н. Петров, В. Попов, В. Радева, Д. Василева, Т. Атанасова, Е. Иванов, "Новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет", X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 30 май-03 юни 2016 г., Белград, Сърбия (постер)

2016г. - S. Ibryamov, E. Semkov, "Long-term UBVRI photometry of the PMS star V350 Cep", X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 30 May-03 June, 2016, Belgrade, Serbia (Poster)

2016г. - D. Pienkowski, C. Galan, T. Tomov, P. Wychudzki, M. Mikolajewski, ..., S. Ibryamov, ... et al., "EE Cep eclipse in 2014 - an international observational campaign", Lorentz Center Workshop Rocks, Rubble and Rings: Understanding Deep and Irregular Transits, 26-30.09.2016, Leiden, Netherlands (Poster)

2016г. - Д. Кюркчиева, С. Кунев, Др. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Хр. Христов, А. Милев, Д. Димитров, Н. Петров, В. Попов, В. Радева, Д. Василева, Т. Атанасова, Е. Иванов, "Новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет", XI Национална научна конференция на САБ, 14–16.07.2016 г., Кърджали (постерен доклад)

2016г. - E. Semkov, S. Peneva, S. Ibryamov, "Optical light curves of FUor and FUor-like objects", XI Национална научна конференция на САБ, 14–16.07.2016 г., Кърджали (постерен доклад)

2016г. - С. Ибрямов, Е. Семков, "Многоцветно фотометрично изследване на T Tauri променливи", XI Национална научна конференция на САБ, 14–16.07.2016 г., Кърджали (постерен доклад)

2016г. - С. Ибрямов, Е. Семков, Т. Миланов, С. Пенева, "Фотометрично изследване на променливи звезди от типа UX Orionis", XI Национална научна конференция на САБ, 14–16.07.2016 г., Кърджали (постерен доклад)

2016г. - E. Semkov, S. Peneva, S. Ibryamov, U. Munari, H. Mito, "Optical light curves of FUor and FUor-like objects", European Week of Astronomy and Space Science, 04-08.07.2016, Athens, Greece (Poster)

2016г. - Д. Владев, Б. Стоянов, Е. Стоянов, Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, "Срутищни процеси в района на пещерата "Нимфите" (Мадарско плато)", V Международна конференция "Географски науки и образование", 04-05.11.2016 г., Шумен

2015г. - Е. Семков, С. Пенева, С. Ибрямов „Как да различим избухванията от затъмненията при младите звезди?”, X Национална научна конференция на САБ, 2–5.07.2015 г., Белоградчик (доклад)

2015г. - С. Ибрямов, „Астероиди с български имена", X Национална научна конференция на САБ, 2–5.07.2015 г., Белоградчик (постер)

2015г. - S. Ibryamov, E. Semkov, S. Peneva, "Long-Term Multicolour Photometry of Young Stellar Objects in the field of Gulf of Mexico (NGC 7000/IC 5070)", X Национална научна конференция на САБ, 2-5.07.2015 г., Белоградчик (постер)

2014г. - E. Semkov, S. Peneva, S. Ibryamov, "The long-term optical evolution of FUor and FUor-like objects", The Olympian Symposium on Star Formation, May 26–30, 2014, Paralia Katerini, Greece (Poster)

2014г. - S. Ibryamov, E. Semkov, S. Peneva, "Long-term photometric observations of pre-main sequence stars in the “Gulf of Mexico”, The Olympian Symposium on Star Formation, May 26–30, 2014, Paralia Katerini, Greece (Poster)

2014г. - С. Ибрямов, Е. Семков, С. Пенева, „Дългопериодични фотометрични наблюдения на звезди преди Главната последователност в областта NGC7000/IC5070 (Мексикански залив)”, IX Национална научна конференция на САБ, 16–18.05.2014 г., Шумен (устен доклад)

2014г. - S. Ibryamov, E. Semkov, S. Peneva, „A long-term UBVRI photometric study of the pre-main sequence star V350 Cep”, IX Национална научна конференция на САБ, 16–18.05.2014 г., Шумен (постерен доклад)

2014г. - D. Kjurkchieva, D. Dimitrov, S. Ibryamov, „ASAS 212824+1517.4: a high-amplitude Delta Scuti variable”, IX Национална научна конференция на САБ, 16–18.05.2014 г., Шумен (постерен доклад)

2014г. - Г. Латев, С. Боева, Р. Заманов, ..., С. Ибрямов, "Търсене на периодичности във фотометричното поведение на катаклизмичната променлива AE Aquarii", IX Национална научна конференция на САБ, 16–18.05.2014 г., Шумен (устен доклад)

2013г. - V. Ivanov, S. Ibryamov, “Light curve solutions of 100 eclipsing binaries with circular and near-circular orbits in the Small Magellanic Cloud”, VIII Национална научна конференция на САБ, 10–11.05.2013 г., Варна (постерен доклад)

2011г. - В. Радева, Д. Димитров, Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, „Криви на блясъка на късопериодични астероиди", VI Национална научна конференция на САБ, 13–15.05.2011 г., Стара Загора (постерен доклад)

2011г. - В. Радева, С. Ибрямов, "Проследяване и откриване на астероиди", VI Национална научна конференция на САБ, 13–15.05.2011 г., Стара Загора (постерен доклад)

2011г. - С. Ибрямов, „Студентското астрономическо общество в Шуменския университет – учредяване, цели и дейности", VI Национална научна конференция на САБ, 13–15.05.2011 г., Стара Загора (постерен доклад)

2011г. - Д. Димитров, Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, „Крива на блясъка на пулсиращата delta Sct звезда NSVS 6290107", VI Национална научна конференция на САБ, 13–15.05.2011 г., Стара Загора (постерен доклад)

2010г. - В. Иванов, Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, „Решаване на криви на блясъка на затъмнително-двойни звезди в Малкия Магеланов Облак. IV.”, V Национална научна конференция с международно участие на САБ, 10–12.05.2010 г., Шумен (постерен доклад)

2010г. - С. Ибрямов, „Международната година на астрономията 2009 в Шумен – реализирани инициативи”, V Национална научна конференция с международно участие на САБ, 10–12.05.2010 г., Шумен (постерен доклад)

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2016г. - Рецензия на бакалавърска дипломна работа "Моделиране на кривата на блясъка на ексцентричната затъмнително-двойна звезда KIC 10992733" на Катерина Бояджиева, специалност "Астрономия", Шуменски университет

2016г. - Рецензия на бакалавърска дипломна работа "Слънце и слънчева активност" на Димитър Фиданов, специалност "Физика и математика", Пловдивски университет

Цитирания

2013г. - Списъкът на цитиранията може да се намери в подстраницата "Файлове".

Други публикации

2017г. - Ибрямов, С., 2017, Астрономически календар 2018 на БАН, 48, Затъмнения през 2018 г.

2017г. - Ибрямов, С., 2017 Астрономически календар 2018 на БАН, 81, Данни за астероидите с български имена

2017г. - Ибрямов, С., 2017, Астрономически календар 2018 на БАН, 115, Каталог на Месие

2017г. - Ибрямов, С., 2017, Астрономически календар 2018 на БАН, 118, Анотация на каталога на Месие

2016г. - Ибрямов, С., 2016, "Активност на звезди от тип T Tauri и сходни на тях обекти", 43 стр., Автореферат на дисертация, Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН, гр. София

2016г. - Ибрямов, С., 2016, Астрономически календар 2017 на БАН, 48, "Затъмнения през 2017 г."

2015г. - Ибрямов, С., 2015, Астрономически календар 2016 на БАН, 47, "Затъмнения и транзит през 2016 г."

2015г. - Ибрямов, С., 2015, Астрономически календар 2016 на БАН, 48, "Транзин на Меркурий пред диска на Слънцето на 9 май"

2014г. - Nikolov, G., Ibryamov, S., Radeva, V., Kostov, A., Napetova, M., Bacci, P., Fagioli, G., Tesi, L., Brunetto, L., Jaeger, M. et al., 2014, MPEC, 2014-O54, "Observations and Orbits of Comets"

2014г. - Nikolov, G., Ibryamov, S., Radeva, V., Kostov, A., Napetova, M., 2014, MPC, 89093, 1, "Comet Observations [071 NAO Rozhen]"

2014г. - Ibryamov, S., Nikolov, G., Radeva, V., Kostov, A., Napetova, M., 2014, MPC, 89138, 1, "Minor Planet Observations [071 NAO Rozhen]"

2014г. - Ibryamov, S., 2014, MPC, 88765, 2, "Comet Observations [071 NAO Rozhen]"

2014г. - Ibryamov, S., Radeva, V., Kostov, A., 2014, MPC, 88806, 2, "Minor Planet Observations [071 NAO Rozhen]"

2014г. - Ibryamov, S., Bacci, P., Tesi, L., Fagioli, G., Mikuz, H., Gajdos, S., Jaeger, M., Prosperi, E., Prosperi, S., Vollmann, W. et al., 2014, MPEC, 2014-N57, "Observations and Orbits of Comets"

2014г. - Ibryamov, S., Kostov, A., Bacci, P., Tesi, L., Fagioli, G., Haver, R., Gorelli, R., Jaeger, M., Prosperi, E., Prosperi, S., Wollmann, W. et al., 2014, MPEC, 2014-L52, "Observations and Orbits of Comets"

2014г. - Ibryamov, S., Nazarov, S., Prystavski, T., Bacci, P., Tesi, L., Fagioli, G., Haver, R., Jaeger, M., Prosperi, E., Prosperi, S. et al., 2014, MPEC, 2014-K54, "Observations and Orbits of Comets"

2014г. - Ibryamov, S., Kostov, A., 2014, MPC, 88410, 2, "Comet Observations [071 NAO Rozhen]"

2014г. - Ibryamov, S., Kostov, A., 2014, MPC, 88463, 1, "Minor Planet Observations [071 NAO Rozhen]"

2014г. - Bambery, R., Pravdo, S., Jawrence, K. J., Kuluhiwa, K., Hicks, M., Thicksten, R., Helin, E. F., Hovland, E., Backler, T., Schroeder, J., Scherr, L., Deetz, A., Thickste, R., Mimeev, A., Thomas, P., Bouma, R. J., Ibryamov, S., Sarneczky, K., Hegyesi, B., Matson, R., Kusiak, M., Zolnowski, M., 2014, MPC, 87207, 2, "Minor Planet Observations [644 Palomar Mountain/NEAT]"

2014г. - Ибрямов, С., 2014, Астрономически календар 2015 на БАН, 47, "Затъмнения през 2015 г."

2013г. - Ibryamov, S., Nikolenko, I., Barabanov, S., Kryuchkov, S., Bakanas, E., Mikuz, H., Casali, M., Coffano, A., Marinelo, W., Micheli, M. et al., 2013, MPEC, 2013-Q14, "Observations and Orbits of Comets"

2013г. - Bambery, R., Pravdo, S., Hicks, M., Jawrence, K. J., Thickstes, R., Kuluhiwa, K., Helin, E. F., Deshmukh, S., Bill, H., Ibryamov, S. et al., 2013, MPC, 84520, 1, "Minor Planet Observations [644 Palomar Mountain/NEAT]"

2013г. - Bernal, A., Codina, J. M., Nunez, J., Torras, N., Ibryamov, S., Bacci, P., Tesi, L., Fagioli, G., Mikuz, H., Kornoz, L. et al., 2013, MPEC, 2013-P52, "Observations and Orbits of Comets"

2013г. - Ibryamov, S., 2013, MPC, 84406, 2, "Comet Observations [071 NAO Rozhen]"

2013г. - Ibryamov, S., 2013, MPC, 84512, 2, "Minor Planet Observations [071 NAO Rozhen]"

2013г. - Bernal, A., Codina, J. M., Nunez, J., Torras, N., Ibryamov, S., Sybiryakova, Y., Kozyryev, Y., Kulichenko, N., Vovk, V., Shulga, V. et al., 2013, MPEC, 2013-O31, "Observations and Orbits of Comets"

2013г. - Ibryamov, S., 2013, MPC, 84175, 2, "Comet Observations [071 NAO Rozhen]"

2013г. - Ibryamov, S., 2013, MPC, 84215, 1, "Minor Planet Observations [071 NAO Rozhen]"

2013г. - Ibryamov, S., Kostov, A., Tesi, L., Bacci, P., Fagioli, G., Rossi, E., Haver, R., Gorelli, R., Buzzi, L., Almendros, I. et al., 2013, MPEC, 2013-A85, "Observations and Orbits of Comets"

2013г. - Ibryamov, S., Kostov, A., 2013, MPC, 81939, 2, "Comet Observations [071 NAO Rozhen]"

2013г. - Kostov, A., Kurtenkov, A., Nikolov, P., Nikolov, G., Belcheva, M., Ibryamov, S., 2013, MPC, 82023, 5, "Minor Planet Observations [071 NAO Rozhen]"

2013г. - Ибрямов, С., 2013, Астрономически календар 2014 на БАН, 110, "Каталог на Месие"

2013г. - Ибрямов, С., 2013, Астрономически календар 2014 на БАН, 113, "Анотация на каталога на Месие"

2009г. - И още над 20 публикувани популярни материали по астрономия.

2009г. - Ибрямов, С., 2009, Сборник „Студентски практики по астрономия в Националната астрономическа обсерватория – Рожен 2008-2009”, 83, „Лятна практика по астрономия в НАО – Рожен през 2009”

2009г. - Ибрямов, С., 2009, Сборник „Международната година на астрономията в България”, 133, „Участието на Астрономическия център на Шуменския университет в инициативата „Галилеоскоп”

Списък на забелязаните цитирания
Последна актуализация: 22.02.2018 г.