Хон. доц. д-р Албена Владимирова Александроваабв

Хон. доц. д-р  Албена Владимирова Александрова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 315

Телефон: +359887105876

Email: aalexandrova@abv.bg

Приемно време: втора седмица 12-13 ч.

Завършен университет, специалност

2010: Коменски университет, Братислава (Р. Словакия), Доктор по биохимия.

1995: Софийски университет „Климент Охридски”, Биологически факултет, магистър, обща биология.

Месторабота преди постъпване в ШУ

2013 - понастоящем: Катедра „Биохимия и физиология”, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град

1988 - 2013: Лаборатория "Свободно-радикални процеси", Институт по Невробиология - БАН

Заемани академични длъжности

2012, доцент

Придобити научни степени

2010, доктор

Водени лекции и/или упражнения

2013: Курс лекции в обучение по "Подходи за оценка на медицински устройства, синтетични и природни продукти за биомедицински цели", Проект BG051PO001-3.3.06-0048 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”.

2013 - понастоящем: Курс лекции „Биохимия и спортна биохимия” към НСА „Васил Левски”.

2010 – понастоящем: Упражнения „Биохимия и спортна биохимия” към НСА „Васил Левски”.

2010 – понастоящем: Курс лекции „Основен курс по химия за чуждестранни студенти” към НСА „Васил Левски”.

2010 – понастоящем: Упражнения по „Биохимия и молекулярна биология” в БФ на СУ „Св. Климент Охридски”;

Области на научни интереси

оксидативен стрес

Специализации

Образователен теоретически курс „ Основен курс по токсикология”, Боровец, 18-24 Март, 2006

Образователен теоретически и практически курс „ Използване на първични хепатоцити за изучаване на ефектите на ксенобиотиците”, Будапеща, 9-27 Май, 2004

2003-2006: Специализация в Лабораторията по перфузирани органи, Словашки център по органни трансплантации, Изследователска база на Словашкия Здравен Университет, Институт по превантивна и клинична медицина, Образователен Център по здраве и околна среда към Европейския Съюз, Братислава, Република Словакия

Участия в международни и национални научни проекти

2005-2008: „Роля на протеазомите в чернодробни увреждания, индуцирани от оксидативен стрес” ФНИ, Грант L-1522. (Ръководител на проект)

2001-2004: „Значение на метални замърсители на околната среда в свободно-радикални реакции, индуцирани от диабетогения агент алоксан”, ФНИ Грант MU-B-1001. (Ръководител на проект)

Л-1510/05 (съвместен проект в рамките на ИНБ) „Ефекти и механизми на действие на ендогенни невропептиди и техни производни” с ръководител доц. Р. Замфирова;

МУ Л 1502/05 (съвместен проект в рамките на ИНБ) „Ефекти на вазоактивния интестинален пептид (ВИП) при модел на болестта на Паркинсон. Ефекти върху допаминергичната невротрансмитерна система и върху антиоксидантна защитна система в стриатум” с ръководител н.с. Мария Лазарова;

ВУ-Л-205/06 (съвместен проект с МУ-София) „Изследване на биологичната активност на ново синтезирани аналози на ноцицептина” с ръководител доц. Р. Гърчев;

Съвместен проект с Институт по фармакология, Краков, Полша (2007-2009) „Нови пептидни аналози: ефекти, взаимодействие и цитотоксичност” с ръководител доц. С. Тодоров;

Съвместен проект с Институт по фармакология, Краков, Полша (2009-2011) „Участие на активни форми на кислорода в ефектите на противовъзпалителни и антидепресантни лекарства” с ръководител доц. М. Киркова;

Съвместен проект с Институт по токсикология, Холандия (2001-2005) „New biomarkers and antidote treatment for GV-nerve agent exposure” с ръководител н.с. I ст. д-р С. Янев.

Проект №2007 СВ 1PO 006-2009-1-101 (2011-2013) „Създаване на база от данни за замърсителите от индустриалните отпадъци в трансграничен аспект и логическа рамка за решение на проблема”, финансиран с помощта на ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Сърбия”, Договор РД 02-29-330/03.10.2011г. за ТГС между РБ и РС, с ръководител инж. Радостина Христова.

Членства в научни организации

Българско научно дружество по хранене и диететика

Държавни и/или научни награди

Награда за млад учен, Първо място, Източноевропейски симпозиум „Централна и периферална синаптична трансмисия”, 5-9 Октомври, 2005, Варна, България.

Трето място за постер, Първа национална научна конференция „Храни”, НБУ, 22 Март, 2013, София, България.

Дисертации

2010г. - “Role of proteasome in liver injury induced by copper intoxication and ischemia”, Commenius University in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic, PhD thesis

Учебни помагала

2014г. - М. Оджакова, Св. Петрова, А. Александрова, К. Калчев. Протоколна тетрадка по биохимия. 2014. Издателство: “Химера” ООД, ISBN 978-954-9775-97-6

Статии

2014г. - Negreva M., Penev A., Georgiev S., ALEXANDROVA A. Changes in glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in paroxysmal atrial fibrillation; J Cardiobiol, 20142(1): 5.

2014г. - Petrov L., Bozhilov, G., ALEXANDROVA A., Mugandani S., Djarova T. Salivary alpha-amylase, heart rate and heart-rate variability in response to an experimental model of competitive stress in volleyball players. African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance (AJPHERD); 2014, 20(2:1):308-322, Impact Factor 4,000

2014г. - Negreva M, Penev A, Georgiev S, ALEXANDROVA A. Paroxysmal atrial fibrillation: dynamics of the main antioxidant enzymes--superoxide dismutase and catalase. Folia Med (Plovdiv). 2014, 56(2):96-101

2014г. - Akcan F, Ozdal M, Bostanci O, Kabaday M, Eroglu Y, ALEXANDROVA A. Effect of mental training on passing skills in soccer. Sports and science, 2014, 2: 166-173

2013г. - Nenkova G., ALEXANDROVA A., Oxidative stress and its role in reproduction, Advances in Bioscience and Biotechnology, Special issue on Oxidative Stress and its Complications in Human Health; 4:37-43.

2013г. - Колимечков С., Петров Л., Илинова Б., АЛЕКСАНДРОВА А., Атанасов П. Оценка на физическото развитие на деца в предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика. Спорт и наука; 4:106-115.

2012г. - Petrov L., Atanasova M., ALEXANDROVA A. Comparative study of the antioxidant activity of some thiol-containing drugs. Central European Journal of Medicine, 7(2):269-273.

2012г. - Vircheva S., Nenkova G., Georgieva, ALEXANDROVA A., Tzvetanova E., Mateeva P., Zamfirova R., Kirkova M. Effects of Desipramine on the antioxidant status in rat tissues at carrageenan-induced paw inflammation. Cell Biochemistry and Function; 30:18-23.

2011г. - Tzvetanova E., Nenkova G., Georgieva A., ALEXANDROVA A., Girchev R., Kirkova M. Effects of structural analogues of nociceptin (1-13)NH 2 on brain antioxidant status in kainic acid-treated rats. Cell Biochemistry and Function; 29:135-141.

2010г. - Vircheva S., ALEXANDROVA A., Georgieva A., Mateeva P., Zamfirova R., Kubera M., Kirkova M. (2010) In vivo effects of pentoxifyline on enzyme and non-enzyme antioxidant levels in rat liver after carrageenan-induced paw inflammation. Cell Biochemistry and Function; 28:668-672.

2010г. - Petrov L., Tzvetanova E., Pavlova A., ALEXANDROVA A., Zamfirova R., Kirkova M., Todorov S. In-vivo effects of nociceptin and its structural analogue [orn9] nociceptin on the antioxidant status of rat blood and liver at carragenan-induced paw inflammation. Central European Journal of Medicine; 5(11):123-131.

2009г. - Zamfirova R., Tzvetanova E., ALEXANDROVA A., Petrov L., Mateeva P., Pavlova E., Kirkova M., Todorov S. In-vivo effects of nociceptin on carragenan-induced inflammation: rat-paw oedema and antioxidant status. Central European Journal of Biology; 4(2):170-178.

2009г. - Tzvetanova E., Pavlova A., ALEXANDROVA A., Nenkova G., Petrov L., Kirkova M. and Girchev R. Are Nociceptin(1-13)NH2 and its structural analogue [ORN9]Nociceptin(1-13)NH2 able to affect brain antioxidant status in control and kainic acid-treated rats? Cell Biochemistry and Function, 27(4):243-50

2008г. - ALEXANDROVA A., Petrov L., Georgieva A., Kirkova M., Kukan M. Effect of copper intoxication on rat liver proteasome activity: relationship with oxidative stress. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology 22(5):354-362.

2008г. - ALEXANDROVA A., Petrov L., Kirkova M., Kukan M. Comparative study on the effects of proteasome inhibitors on the peptide hydrolysis in rat liver cytosol. Comptes rendue de l’Academie Bulgare des Sciences, 61(10):1279-1284.

2008г. - ALEXANDROVA A., Petrov L., Georgieva A., Kessiova M., Tzvetanova E., Kirkova M., Kukan M. Effects of MG132, on proteasome activity and prooxidant/antioxidant status of rat liver subjected to ischemia/reperfusion. Hepatology research, 38:393-401.

2008г. - ALEXANDROVA A., Petrov L., Georgieva A., Kirkova M., Kukan M. Effects of proteasome inhibitor, MG132, on proteasome activity and oxidative status of rat liver. Cell Biochemistry and Function, 26:392-398.

2007г. - ALEXANDROVA A., Kebis A., Mislanova C., Kukan. Copper impairs biliary epithelial cells and induces protein oxidation and oxidative damage in the isolated perfused rat liver. Exp.Toxicol.Pathol., 58,4,255-261.

2007г. - ALEXANDROVA A., Bandzuchova E., Kebis A., Kukan M., Kuba D. Copper inhibits gene expression of TNF-alpha, IL-10 and matrix metalloproteinases MMP-2 and MMP-4 in isolated perfused rat livers. Biologia (Bratislava), 62/3:365-369.

2007г. - Kirkova M., ALEXANDROVA A., Kessiova M., Todorov S. In vivo effects of Amtolmetin guacyl on lipid peroxidation and antioxidant defense systems. Comparision with non-selective and COX-2 selective NSAIDs. Autonomic & Autacoid Pharmacology, 27, 99-104;

2007г. - ALEXANDROVA A., Petrov L., Kessiova M., Kirkova M. In vitro effects of alloxan/copper combination on lipid peroxidation, protein oxidation and antioxidant enzymes, Acta Biologica Hungarica, 58 (4): 359-367.

2007г. - Kirkova M., Kessiova M., Konstantinova S., ALEXANDROVA A., Petrov L., Tsvetanova E., Todorov S. In vivo effects of Amtolmetin guacyl on lipid peroxidation and antioxidant defense systems in defferent models of gastrointestinal injury. Autonomic & Autacoid Pharmacology, 27(1), 63-70;

2007г. - Kirkova M., ALEXANDROVA A., Kessiova M., Tsvetanova E., Georgieva A., Todorov S. Potential antioxidant activity of Celecoxib and Amtolmetin guacyl: in vitro studies. Autonomic & Autacoid Pharmacology, 27(1), 13-18

2006г. - Tsvetanova E., Kessiova M., ALEXANDROVA A., Petrov L., Kirkova M., Todorov S. In vivo effects of CB1 receptor ligands on lipid peroxidation and antioxidant defense systems in the brain healthy and ethanol-treated rats. Pharmacological Reports. 58,876-883.

2006г. - Kessiova M., ALEXANDROVA A., Konstantinova S., Georgieva A., Kirkova M., Todorov S. In vitro effects of CB1 receptor ligands on lipid peroxidation and antioxidant defense systems in rat brain. Pharmacological Reports. 58,870-875.

2006г. - ALEXANDROVA A., Georgieva A., Petrov L., Tsvetanova E., Kirkova M. Comparative study of alloxan effects in copper-loaded and iron-loaded rats: Lipid peroxidation, protein oxidation, proteasome and antioxidant enzyme activities. Central European Journal of Biology, 1,2:235-248;

2006г. - Kessiova M., ALEXANDROVA A., Iordanova N., Kirkova M., Todorov S. Effects of diphenhydramine and famotidine on lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities in different rat tissues. Pharmacol Reports, 58,221-228.

2006г. - Kirkova M., ALEXANDROVA A., Iordanova N. Bismuth increases .OH-scavenging activity of histamine Н2-receptor antagonists. Pharmacol Reports, 58,215-220.

2006г. - ALEXANDROVA A., Georgieva A., Kirkova M. Alloxan and Dialuric acid: Effects on .OH — provoked degradation of deoxyribose in the presence of different metal ions. Comptes rendue de l’Academie Bulgare des Sciences, 59,3,305-312.

2006г. - ALEXANDROVA A., Kessiova M., Tsvetanova E., Kirkova M. Alloxan: Effects on O2—provoked inhibition of nitro-blue tetrazolium reduction in the presence of different metal ions. Comptes rendue de l’Academie Bulgare des Sciences, 59,2,201-206.

Доклади

2012г. - Petrov L., ALEXANDROVA A., Zsheliaskova-Koynova Z., Achkakanov I., Atanasov P. Telemetric physiological and non-invasive biochemical indexes in an emotional stress model in shooters, V International Scientific Congress "Neurobiotelecom-2012", Information and Communication Technologies in Innovations, Biomedical and Engineering Sciences, Str. Peterburg

2012г. - Petrov L., Atanasov P., Zaekov N., Alexandrova A., Zsheliaskova-Koynova Zsh., Achkakanov I. Physiological and non-invasive biochemical indexes in a model of emotional stress in shooters, Scripta Scientifica Medica V.44(1) Supplement 1. Proceedings оf the Xth National congress of Bulgarian society for physiological sciences, 6-9 October 2011

Цитирания

2013г. - Vircheva S., Alexandrova A., Georgieva A., Mateeva P., Zamfirova R., Kubera M., Kirkova M. (2010) In vivo effects of pentoxifylline on enzyme and non-enzyme antioxidant levels in rat liver after carrageenan-induced paw inflammation. Cell Biochemistry and Function; 28:668-672. Цитирана в: Pinto, N.V., Cavada, B.S., Brito, L.F., Pereira, R.I., Da Silva, M.T.L., Castro, R.R., De Freitas Pires, A., Assreuy, A.M.S. (2013) Effects of canavalia lectins on acute inflammation in sensitized and non-sensitized rats Inflammation 36 (3) , pp. 713-722

2013г. - Vircheva, S., Nenkova, G., Georgieva, A., Alexandrova, A., Tzvetanova, E., Mateeva, P., Zamfirova, R., Kirkova, M. (2012) Effects of desipramine on the antioxidant status in rat tissues at carrageenan-induced paw inflammation, Cell Biochemistry and Function 30 (1) , pp. 18-23 Цитирана в: Salat, K., Moniczewski, A., Librowski, T. Nitrogen, oxygen or sulfur containing heterocyclic compounds as analgesic drugs used as modulators of the nitroxidative stress (2013) Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 13 (3) , pp. 335-352

2013г. - Alexandrova A., Petrov L., Georgieva A., Kirkova M., Kukan M. (2008) Effects of proteasome inhibitor, MG132, on proteasome activity and oxidative status of rat liver Cell Biochemistry and Function, 26 (3), pp. 392-398. Цитирана в: (1) Titler, A.M., Posimo, J.M., Leak, R.K. (2013) Astrocyte plasticity revealed by adaptations to severe proteotoxic stress, Cell and Tissue Research 352 (3) , pp. 427-443; (2) Posimo, J.M., Titler, A.M., Choi, H.J.H., Unnithan, A.S., Leak, R.K. (2013) Neocortex and Allocortex Respond Differentially to Cellular Stress In Vitro and Aging In Vivo. PLoS ONE 8 (3) , art. no. e58596

2013г. - Alexandrova A., Kirkova M., Russanov E. (1998) In vitro effects of alloxan-vanadium combination on lipid peroxidation and on antioxidant enzyme activity General Pharmacology, 31 (3), pp. 489-493. Цитирана в: Mestiri, I., Ayed, B., Haddad, A. (2013) Two Novel Compounds Built Up of Decavanadate Clusters and Transition-Metal Complexes: Synthesis and Structure. Journal of Cluster Science 24 (1), pp.85-96.

2013г. - Zamfirova, R., Tzvetanova, E., Alexandrova, A., Petrov, L., Mateeva, P., Pavlova, A., Kirkova, M., Todorov, S. (2009) In vivo effects of N/OFQ(1-13)NH2 and its structural analogue [ORN9]N/OFQ(1-13)NH2 on carrageenan-induced inflammation: Rat-paw oedema and antioxidant status Central European Journal of Biology 4 (2) , pp. 170-178 Цитирана в: (1) Zamfirova, R., Tzvetanova, E., Alexandrova, A., Petrov, L., Mateeva, P., Pavlova, A., Kirkova, M., Todorov, S. (2009) In vivo effects of N/OFQ(1-13)NH2 and its structural analogue [ORN9]N/OFQ(1-13)NH2 on carrageenan-induced inflammation: Rat-paw oedema and antioxidant status Central European Journal of Biology 4 (2) , pp. 170-178; (2)

2013г. - Zamfirova, R., Tzvetanova, E., Alexandrova, A., Petrov, L., Mateeva, P., Pavlova, A., Kirkova, M., Todorov, S. (2009) In vivo effects of N/OFQ(1-13)NH2 and its structural analogue [ORN9]N/OFQ(1-13)NH2 on carrageenan-induced inflammation: Rat-paw oedema and antioxidant status Central European Journal of Biology 4 (2) , pp. 170-178 Цитирана в: Karakus, E., Halici, Z., Albayrak, A., Bayir, Y., Aydin, A., Unal, D., Cadirci, E., Odaci, E. (2013) Beneficial Pharmacological Effects of Levosimendan on Antioxidant Status of Acute Inflammation Induced in Paw of Rat: Involvement in Inflammatory Mediators. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology 112 (3) , pp. 156-163

2013г. - Alexandrova A., Petrov L., Georgieva A., Kessiova M., Tzvetanova E., Kirkova M., Kukan M. (2008) Effect of MG132 on proteasome activity and prooxidant/antioxidant status of rat liver subjected to ischemia/reperfusion injury Hepatology Research, 38 (4), pp. 393-401. Цитирана в: ZaoualiM.A. M., Bardag-Gorce F., et al., (2013) Proteasome inhibitors protect the steatotic and non-steatotic liver graft against cold ischemia reperfusion injury. Experimental and Molecular Pathology, 94(2), pp. 352-359.