Доц. д-р Пенка Цанева Момчилова - Стойчеваабв

Доц. д-р  Пенка Цанева Момчилова - Стойчева

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 210

Телефон: 0889528850

Email: momchilova_pm@abv.bg, p.momchilova@shu.bg

Приемно време: втора седмица, понеделник, 10 - 12, ст. 210

Завършен университет, специалност

Аграрен университет-Пловдив

специалност: Защита на растенията и почвата

Магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

Институт по земеделие и семезнание"Образцов чифлик"- Русе - 1989-2000

Национална служба за съвети в земеделието -2000-2007

Агроинтегра ЕООД

Заемани академични длъжности

главен асистент

доцент

Придобити научни степени

доктор

Водени лекции и/или упражнения

Биологична растителна защита - лекции и упражнения

Имунитет на растенията - упражнения

Теренна практика по специална фитопатология;

Области на научни интереси

Фитопатология; имунитет на растенията; селекция на растенията към болести

Участия в международни и национални научни проекти

1996-2000 Участие в проект на ФАР, по програма ЕСКОРЕНА - установяване на расовия и генетичен състав на Puccinia coronata, var. avenae в Централна и Югоизточна Европа и Близкия Изток

2001 г - Участие в проект BG 9806 – 0104 по ФАР и ADAS International, Ltd, UK;” Интеграционно развитие на селските райони и устойчиво земеделие”

Студентски практики, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура BG051PO001-3.3.07-0002, Х.2013-Х.2014.

"Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"-2014 г

Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите. Проект №РД-08-271/11.03.2015. Продължителност: IV.2015-ХII.2015.

Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите. Проект №РД-08-70/02.02.2016. Продължителност: III.2016-ХII.2016.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите. Проект №РД-08-93/03.02.2017. Продължителност: II.2017-ХII.2017.

Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза I. Проект №РД-08-120/06.02.2018. Продължителност: II.2018-ХII.2018.

Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза 2. Проект №РД-08-73/29.01.2019. Продължителност: II.2019-ХII.2019.

Членства в научни организации

Съюз на учените-Русе

Дисертации

2000г. - Дисертация на тема: Проучване върху коронестата ръжда по овеса с причинител Puccinia coronata var.avenae

Учебни помагала

2014г. - Момчилова, П., Арнаудов, В., 2014. Карантинни вредители по земеделските култури - Електронен модул

2005г. - Найденов, Н., Glenna L., Момчилова П., Радкова М., 2005. Устойчиво развитие на земеделието и селските райони – Ръководство

Статии

2015г. - Tanova K., Raykov S., Momchilova P., Marinova Z. 2015. Septoria Komplex Diseases of Wheat in the Area of Novi Pazar. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB), Volume 3, Issue 8, August 2015, PP 33-36. (IF – 2.991). ISSN 2454–6224 www.arcjournals.org

2015г. - Tanova K., Raykov S., Momchilova P., Marinova Z. 2015. Mycoflora of maize seeds from Novi Pazar. International Journal of Agronomy and Agricultural Research. Vol. 7, No. 3, p. 09-13, 201 ( IF- 1.759) eISSN: 2225-3610, pISSN: 2223-7054 ijaar@innspub.net.

2015г. - Петкова Д., Д. Маринова, И. Иванова, П. Момчилова. 2015. Влияние на метеорологичните условия и възрастта на посева върху добива на семена от люцерна. Известия на Съюза на учените, гр. Русе, 3.7, Аграрни и ветеринарно - медицински науки. 61-64. ISSN 1311-1086

2015г. - Иванова И., Д. Маринова, Д. Кертикова, П. Момчилова. 2015. Проучване върху продуктивността на генплазми люцерна при нападение от черни листни петна. Известия на Съюза на учените, гр. Русе, 3.7, Аграрни и ветеринарно-медицински науки. 135-139. ISSN 1311-1086

2001г. - Момчилова П., Г. Христова, Пл. Митев , 2001 Устойчивост на високолизинови царевици с модифициран ендосперм към обикновена главня и фузариум по кочаните, Известия на съюза на учените-Русе, 1, 25-27

1998г. - Митев С., Пл. Митев, Г.Христова, П. Момчилова, 1998, Русе 424, Растениевъдни науки 35, 9-10, 354-357

1998г. - Momchilova P., I.Iliev 1998. Effectiveness of some Pc-genes in oat for resistance to Puccinia coronata populations in Bulgaria. Procceedings of 2nd Balkan Symp. On Field Crops, Novi Sad, YG, vol. 2, 191-193

1998г. - Митев С., Пл. Митев, Г. Христова, П. Момчилова, 1998, Русе 555, Растениевъдни науки 35, 9-10, 358-360

1997г. - Христова Г., С. Митев Пл. Митев, П. Момчилова 1997, Хетерозис и доминиране по съдържание на протеин и триптофан и прозрачност на ендосперма при високолизинови царевици с модифициран ендосперм, Раст. Науки, №9-10, 12-15

1996г. - Николова Л., П. Момчилова, 1996, Изследване влиянието на болестта „чер зародиш” по пшеницата върху химикотехнологичните и качества, Научни трудове на ССА, т.3, св.1, 61-63

1995г. - Момчилова П., С. Митев, 1995, Фитопатологична характеристика на Царевични хибриди, създадени в ИЗС „Образцов чифлик”-Русе, Раст. Науки, № 9-10, стр.156-160

1994г. - Momchilova P., I. Iliev, I. Stojanov, 1994, Racial and genetic differentiation of Puccinia coronata /CDA/var. avenae /Fraezer and Led./ in Bulgaria for the period 1991-1993, Plant science, 1994, № 7-10, 16-21 Racial and genetic differentiation of Puccinia coronata /CDA/var. avenae /Fraezer and Led./ in Bulgaria for the period 1991-1993, Plant science, 1994, № 7-10, 16-21

1993г. - Митев С., Пл. Митев, П. Горнишка, 1993, РУСЕ 464 – нов средноран хибрид царевица; Растениевъдни науки 1-4, 76-78

Доклади

2002г. - Христова Г., П. Момчилова, Пл. Митев , 2002, Устойчивост към обикновена главня на екзотична високолизинова царевица, Юбилейна научна сесия” 50 год. ДЗИ “Генерал Тошево”, Добрич 1-2 юни, 2000, т. 2,760-765

1997г. - Радков П., Панайотова Г., Павлова С., Момчилова П., Николова Л., 1997 , Биологични и стопански качества на нов сорт пролетен овес „Приста 2”, Научни трудове на Юбилейна научна конференция- 90 г. ИЗС „Образцов чифлик”-Русе, т.1, 34-39

1995г. - Момчилова П., 1995, Расов и генетичен анализ на популацията на коронестата ръжда по овеса в България през 1994 г. Научни трудове на „Юбилейна научна конференция – 90 год. ИЗС „Образцов чифлик” Русе, т.1, 57-64

1995г. - Радков П., С. Павлова, П. Момчилова, Л. Николова, 1995, Биологични и стопански качества на нов сорт зимуващ овес за зелена маса „Русе 8”, Научни трудове на Юбилейна научна конференция- 90 г. ИЗС „Образцов чифлик”-Русе, т.1, 34-39

1995г. - Момчилова П., Ат. Попов, 1995 г. Устойчивост на царевични хибриди и линии към болестта цветна главня, прояви на хетерозис и наследяване, Научни трудове на Юбилейна научна конференция- 90 г. ИЗС „Образцов чифлик”- Русе, т.1, 134-139.

1995г. - Радков П., С. Павлова, П. Момчилова, Л. Николова, 1995, Биологични и стопански качества на нов сорт зимуващ овес за зърно „Юбилей 4”, Научни трудове на Юбилейна научна конференция- 90 г. ИЗС „Образцов чифлик”-Русе, т.1, 40-45

Авторски свидетелства и патенти

2003г. - РЛ 302/12 Царевична линия – сертификат

2000г. - РЛ 61/31 Царевична линия – сертификат

2000г. - Царевичен хибрид Русе 555 – сертификат

2000г. - Царевичен хибрид Русе 424 – сертификат

Други публикации

2018г. - Танова К., М. Касчиева, П. Момчилова, Д. Крумова, Необичайна поява на деформации по листата (Taphrina deformans var. armeniaca Ik) в кайсиеви градини от района на гр. Шумен, IX годишна научна конференция с международно участие „Иновации в аграрната наука за ефективно земеделие“ 27-28.09.2018, Шумен (под печат).

Болести по слънчогледа
Презентазията е предназначена за студентите от специалност Растителна защита, като помощно средство при подготовката им за изпита по Теренна практика по специална фитопатология.


ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ БОЛЕСТИ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ
СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ БОЛЕСТИ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЯ ИЗПИТ ПО ТЕРЕННА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНА ФИТОПАТОЛОГИЯ


Икономически важни болести по житните култури
Презентацията съдържа фотоси на основните болести по житните култури. Предназначена е за студентите от специалност Растителна защита, като помощно средство при подготовката им за изпита по Теренна практика по специална фитопатология.


Болести по овощните култури
Презентацията съдържа фотоси на болести по овощните култури. Предназначена е за студентите от специалност Растителна защита, като помощно средство при подготовката им за изпита по Теренна практика по специална фитопатология.


Основни болести по бобовите култури
Презентацията съдържа фотоси на най-често срещаните болести по бобовите култури. Предназначена е за студентите от специалност Растителна защита, като помощно средство при подготовката им за изпита по Теренна практика по специална фитопатология.


Икономически важни болести по зеленчуковите култури
Презентацията съдържа фотоси на най-често срещаните болести по зеленчуковите култури. Предназначена е за студентите от специалност Растителна защита, като помощно средство при подготовката им за изпита по Теренна практика по специална фитопатология.


Болести по картофите
Презентацията съдържа фотоси на болести по картофите. Предназначена е за студентите от специалност Растителна защита, като помощно средство при подготовката им за изпита по Теренна практика по специална фитопатология.


Болести по лозата
Предназначена е за студентите от специалност Растителна защита, като помощно средство при подготовката им за изпита по Теренна практика по специална фитопатология.


Болести по рапицата
Предназначена е за студентите от специалност Растителна защита, като помощно средство при подготовката им за изпита по Теренна практика по специална фитопатология.