КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. доц. д-р Веселка Сидерова Радеваабв

Хон. доц. д-р  Веселка Сидерова Радева

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 518

Телефон: 054 830495, 0887 778 702

Email: veselka.radeva@shu.bg

Приемно време: Петък, 14-16 часа

Завършен университет, специалност

Магистър по Автоматизация на топлоенергийните процеси на Киевски политехнически университет, Украйна, февруари 1982 година. Тема на дипломната работа "Слънчева инсталация за топло и хладо-снабдяване на триетажна сграда".

Магистър по Физика и математика, Шуменски университет, 1995 год. Тема на дипломната работа "Изследване на активността на комети по визуални наблюдения" с ръководител проф. Владимир Шкодров

Месторабота преди постъпване в ШУ

Висше Военно Морско Училище "Никола Йонков Вапцаров", Варна и Планетариум от 1 май 2017 година на основен трудов договор

Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник", Варна от 22 март 1982 година на основен трудов договор до 30 април 2017 година

Заемани академични длъжности

Доцент по Методика на обучението по астрономия

Придобити научни степени

Образователна и научна степен ДОКТОР по специалност 05.07.03. “Методика на обучението по астрономия” , 21.02.2008, Тема на дисертационния труд: „Методика на прилагане на информационни технологии в обучението по астрономия”

Водени лекции и/или упражнения

Методика на обучението по физика и астрономия

Разработка и управление на научни и образователни проекти

Методика и техника на училищния експеримент по физика и астрономия и методика за решаване на физични задачи

Живот във Вселената

Физиката в света на животните

Космически мониторинг на екстремни явления в атмосферата, хидросферата и литосферата на Земята

Астрономия

Наблюдателна астрономия

Астрофизика

Звездна астрономия

Променливи звезди

Статистическа обработка на наблюденията

Слънчева система

Области на научни интереси

Методика на обучение по астрономия с ИКТ, научно-изследователски проекти чрез реални и дистанционни наблюдения

Нови образователни технологии

Малки тела в Слънчевата система-комети и астероиди

Извънслънчеви планети

Специализации

1.“Нови методи в преподаването по астрономия и астрофизика” в Образователен център на Южната европейска обсерватория, Германия, 2002 год.;

2. "Иновативни образователни технологии" за учители новатори на Майкрософт в Лондон, 2004 год.

3. "ЦЕРН за обучението по физика и астрономия" , ЦЕРН, Женева, Швейцария, октомври 2008 год.

4. "ASTRONOMY IN CANARIAN ISLANDS: PRACTICAL ACTIVITES FOR SCHOOLS", La Palma, Spain, 2006

5. "STRATEGIES FOR EFFECTIVE TEACHING OF ASTRONOMY", ESO, Garching, Germany, 2007

6. "Mathematics and Astronomy, a Joint Long Journey", Madrid, Spain, 2009

7. EAAE Course on Astronomy Education, Varna, Bulgaria, 2010

8. "Преподаване с интерактивна дъска", Център за творческо обучение, Варна,май 2016

9. "Създаване на мултимедийни презентации с PREZI", Център за творческо обучение, юни 2016

10. Обучение на учители по физика и астрономия по Програмата за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в Община Варна, септември 2016

11. Обучение “Въведение в Облака за образованието. Създаване на електронни формуляри.”, Център за творческо обучение, ноември 2016

Участия в международни и национални научни проекти

Проект № 410025 „COSMOS - an advanced scientific repository for science teaching and learning”, финансиран по 7-ма рамкова програма на ЕС (2008-2009)

Проект ДО 02-362 „SMARTNET”: „Създаване на мрежа от роботизирани телескопи в България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОН по конкурса „Идеи 2009”

Проект № SIS-CT-2010-266624 „PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities (2011-2013)

Проект „LD-skills: Development of learning design skills for enhancing students' key competencies”, 510276-LLP-1-2010-1-GR-COMENIUS-CMP, финансиран по програма COMENIUS (2011-2013)

Координатор на българския научно-изследователски екип (Институт по астрономия, Шуменски университет и НАОП-Варна) за участие в Космическа мисия на НАСА за кацане върху астероид OSIRIS-Rex (2011-2018)

Проект № 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP „Semantic pathways for building a spatially-thinking society „GEOTHNK” (2013-2015)

Проект № РД-08-81/03.02.2016 г. „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса” (2016)

Проект „Изследване на физически процеси в микро-, макро-космоса” (2017)

Проект № ДН08/21 „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО“, финансиран от с Фонд „Научни изследвания” на МОН (2016-2018)

Проект: Erasmus+ Programme, KA2 Strategic Partnerships Project No. 2017-1-SK01-K201-035344(2017 - 2019)

Заемани ръководни позиции

Ръководител на Планетариума на Висшето военно морско училище "Никола Вапцаров", Варна

Организационна дейност

Вицепрезидент на Европейската асоциация за астрономическо образование от 2008 год.

Национален представител е за България на Европейската асоциация за астрономическо образование от 2002 год.

Член на световната група от учители-новатори “Leading Teachers” на Майкрософт от 2002 год.

Член на ръководството на Съюза на физиците, клон Варна от 2002 .- 2005 г.,

Член на ръководството на Българското астронавтическо дружество-Варна – от 1988 год.

Председател на Сдружение ”Общество на учителите новатори в България” от 2008 год.

Член на Националния комитет по Астрономия от 2007 до 2014 год.

Национален координатор за България на Международната програма на НАСА „Световна седмица на космонавтиката” от 2005 година

Член на Комисията за астрономическо образование на Европейската комисия за разработване на Стратегия за развитие на астрономията в Европа АСТРОНЕТ

Национален координатор за България на Международния образователен проект на НАСА за проследяване и откриване на астероиди

Член на мрежата от учители GALILEOTEACHERS на Международния астрономически съюз, обучаващи други учители

Членства в научни организации

Член на Международния астрономически съюз, 2010 - ....

Член на ръководството на Съюза на астрономите – от 2005 год – 2007 година.

Член на Съюза на астрономите в България

Член на Научно-техническите съюзи, Териториална организация, Варна - от 1982 год. - ....

Член на Българското астронавтическо дружество, от 1982 год. - ....

Член на Съюза на физиците в България

Държавни и/или научни награди

1) от МОН, Международна фондация „Св.св. Кирил и Методий” и Съюзът на физиците в България с награда за „За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти по астрономия”- 2006 год.

2) от МОН, Международна фондация „Св.св. Кирил и Методий”, Ротари Интернейшенъл, Дистрикт 2480 – „За изключителен принос при използването на информационни технологии в образованието” -2006 год.,

3) Наградата на Община - Варна за принос в националното и международното астрономическо образование, -2009 - златен медал и значка

4) Златна значка за принос в науката, образованието и културата на Европейската комисия на експертите за наука и култура -2009

4) Награда на Община - Варна "Учител на годината" за изключителeн принос в подготовката и за успехите на ученически екипи от Астрономическата обсерватория-Варна в международните конкурси на НАСА, за завоюването на Голямата награда и първото място в международния конкурс на НАСА - 2014 година, както и за изследване и откриване на астероиди по Международни изследователски програми - златен медал и значка - 2014 година

5)Награда за научно ръководство на екип от ученици, класирани на първо място в Национален конкурс „Космос“ на Фондация ЕВРИКА в направление „Идеи и технически експерименти“ с проект „Откриване и изследване на извънслънчеви планети чрез мрежа от малки космически телескопи” - 2015 година

6) Награда от Българското астронавтическо дружество - БАД/Институт за космически изследвания за активна дейност в полза на дружеството и за популяризиране на астрономическите знания сред младите хора - 12 април 2016 година

7) Награда - медал от Европейската Асоциация за Астрономическо Образование за изключителен принос в създаване, организация и провеждане на проекти на ЕААЕ в продължение на 20 години. Почетен член на ЕААЕ. 15.07.2016 година

8) Награда - почетен плакет на Община - Варна и юбилеен сребърен знак на град Варна - за ръководство на проект, спечелил призово място в Международен конкурс на НАСА и Американското астронавтическо общество за проектиране на космически колонии, 13.04.2017 година

9) Награда за Учител на годината на Фондация "Отворено общество" за изключителни заслуги в астрономическото и космическото образование и за създаване и ръководство на Ученическа Космическа Агенция, Национална среща на "Отворено общество" - 25 години от създаването му, 15.05.2017 година

10) Награден знак на Министерството на отбраната "За доблестна служба " за доказан принос във военно-образователната система и научните изследвания в интерес на отбраната, 15 май 2018 година

Дисертации

2008г. - Радева, В., Тема на дисертацията „Методика на прилагане на информационни технологии в обучението по астрономия", 2008

Книги

2013г. - Best Practices of Inquiry-Based Science Education (Methods and Activities), Marchev., D., Pavlova, N., Radeva, V., Borisov, B., 2013, EPINOIA S A, Pallini Attikis, Greece, ISBN:978-960-473-324-8

Монографии

2013г. - Needs Analysis Report. European State of the Art Report., Pavlova, N., Marchev, D., Borisov, B., Kyurkchieva, D., Radeva, V., Neumann, S., 2013, Shumen University Press, ISBN: 978-954-577-658-8

Учебни помагала

2016г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Harizanov K. et al., 2016, „GEOTHNK Guide of Good Practice”, Printed by EPINOIA S.A., Greece, ISBN 978-960-473-682-9, 140 стр.

2015г. - Ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии, Неделчева, С., Павлова, Н., Борисов, Б., Марчев, Д., Владев, Д., Радева, В., Харизанов, К., 2015, Университетско Издателство "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-069-0

2013г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012, „Пътят към обучение чрез проучване - Ръководство за учители”, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-325-5, 118с.

2012г. - Радева, В., 2012, Електронно пособие по астрономия

2002г. - Николов, Н., Радева, В., Илиева, Е., 2002, Астрономия

Статии

2019г. - Радева, В., Георгиев, С., Студенти проектират космическо летище, Наука, бр.2, 2019, стр. 59-62, ISSN 086 13362 (печатно), ISNN 2603-3623 (електронно)

2019г. - Тодорова, С., Радева, В., Кюркчиева, Д., Сотиров, Ч., Образовательная программа „Коснись неба вместе с мамой и папой” Модуль „Солнце“ , Science and Education a New Dimension. „Pedagogy and Psychology”, VII (76), Issue: 187, Feb. 2019

2019г. - Andreev, E., Nikolova, M., Radeva, V., Creating Moon Port And Spaceship Simulations In A Virtual Environment, AIP (American Institute of Physics) Conference Proceedings 2048, 020028-1 – 020028-8 (December 2018) https://doi.org/10.1063/1.5082046

2019г. - Andreev, E., Nikolova, M., Radeva, V., Innovative biomonitoring systems in the aerospace industry, 14th INTERNATIONAL CONFERENCE on "Communications, Electromagnetics and Medical Applications (СЕМА’19), Technical University of Sofia, ISSN: 1314-2100 София,17-19 Октомври, 2019

2018г. - 2018г. - Kjurkchieva, D. P.; Dimitrov, D. P.; Radeva, V. S.; Vasileva, D. L.; Atanasova, T. V.; Stateva, I. V.; Petrov, N. I.; Iliev, I. Kh., 2018, BlgAJ..28...49, The Bulgarian Contribution to the Study of variable stars on observational data from the Kepler mission

2018г. - Andreev, E., Nikolova, M., Radeva, V., Bochev, G., Creating Moon Port And Spaceship Simulations In A Virtual Environment, Proceedings of the 44th International Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics AIP Conf. Proc. 2048, 020028-1–020028-8; Published by AIP Publishing, American Institute of Physics, 12/2018

2018г. - Радева, В., International Astronomical Program for the Search of Asteroids - Collaboration between Scientists, University Students and High School Students , Химия: Природните науки в образованието, том 27, книжка 3, (стр. 334-339), 2018, SJR (2015) = 0.190, h (2015) = 8

2018г. - Радева, В., Student Space Agency: An Educational Program in Astronomy and Cosmonautics , Химия: Природните науки в образованието, том 27, книжка 3, (стр. 393-400), 2018, SJR (2015) = 0.190, h (2015) = 8

2018г. - Кюркчиева, Д., Василева, Д., Димитров, Д., Атанасова, Т., Радева, В., Петров, Н., Българският принос в изследването на променливи звезди по наблюдателни данни от космическата мисия Кеплер, сп. Наука, кн.4/2018, том XXVIII, стр.21-26, ISSN 0861 3362, http://www.bvu-bg.eu/nmvb/nauka/4-2018.pdf

2017г. - Radeva, V., Kostov, A., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C. 105577, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 05.10.2017

2017г. - Радева, В., Кюркчиева, Д., “Българските имена в Слънчевата система” – обучение по астрономия с прилагане на иновационни методи, емоционално въздействие и ангажираност, Химия: Природните науки в образованието, том 26, книжка 6, (стр. 831-845), 2017, SJR (2015) = 0.190, h (2015) = 8

2017г. - Радева, В., Проект "Син космос" - космически решения на глобални земни проблеми, сп. Наука, кн.4/2017, том XXVII, стр.73-76, ISSN 0861 3362, http://www.bvu-bg.eu/nmvb/nauka/4-2017.pdf

2016г. - Радева, В., Павлова, Н., Новото дигитално поколение изисква нови модели на обучение, 2016, XLIV Национална конференция по въпросите на обучението по физика "Неформалното образование по физика и астрономия", ISBN 978-954-580-361-1

2016г. - Радева, В., Павлова, Н., Училищната обсерватория - младежки научно-изследователски център, 2016, XLIV Национална конференция по въпросите на обучението по физика "Неформалното образование по физика и астрономия", ISBN 978-954-580-361-1

2016г. - Радева, В., Кюркчиева, Д., Димитров, Д., Борисов, Г., Превръщане на обучението по астрономия в реален научно-изследователски процес - иновация в обучението, Химия: Природните науки в образованието, том 25, книжка 6, (стр. 850-861), 2016, SJR (2015) = 0.190, h (2015) = 8

2016г. - Raetz, St., Schmidt, T.O.B., Czesla, S., Radeva, V., et al, 2016, MNRAS, " YETI observations of the young transiting planet candidate CVSO 30 b", (IF=5.226)

2016г. - Marchev, D., Pavlova, N., Nedelcheva, S., Vladev, D., Radeva, V., Borisov, B., and Harizanov, K., "GEOTHiNK paradigm in students’ education at Shumen University", Proceedings of the GEOTHNK Project Closing Conference, M. Kavouras, S. Sotiriou (Eds.), November 7, 2015, Athens, Greece, ISBN 978-618-82392-0-3(https://fitbscw.fit.fraunhofer.de/bscw/bscw.cgi/d44575682/Proceedings%20of%20the%20GEOTHNK%20Project%20Closing%20Conference.pdf )

2016г. - Radeva, V.,Minev, M., Kostov, A., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C. 97571, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 22.02.2016

2016г. - Радева, В., и кол. Откриване и изследване на извънслънчеви планети чрез мрежа от малки космически телескопи, сп. Наука, кн.1/2016, том XXVI, стр.69-75, ISSN 0861 3362

2016г. - Radeva, A. Georgiev, Kostov, A., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C. 100319, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 05.05.2016

2016г. - Radeva, V., Kostov, A., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.101217, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 14.11.2016

2015г. - Radeva, V., Borisov, G., Kostov, A., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.93071, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 04.04.2015

2015г. - Radeva, V., Nikolov, G., Nikolov, P., Kostov, A., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.92474, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 05.03.2015

2015г. - Semkov, E. H., Ibryamov, S. I., Peneva, S. P., Milanov, T. R., Stoyanov, K. A., Stateva, I. K., Kjurkchieva, D. P., Dimitrov, D. P., Radeva, V. S., 2015, PASA, 32, e011, "The unusual photometric variability of the PMS star GM Cep" (IF=2.266)

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., „The project “GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL, ISSUE 8, APRIL 2015, p. 24 - 29, ISSN 2367-5721

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2014, „The project “GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria ( http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2014/Marchev_2014.pdf )

2015г. - Radeva, V., Minev, M., Kostov, A., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.93673, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 02.06.2015

2015г. - Semkov, E., Ibryamov, S., Peneva, S., Milanov, T., Stoyanov, K., Stateva, I., Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., Radeva, V., 2015, PASA...32...11S, "VizieR Online Data Catalog: Long-term UBVRI photometry of GM Cep", (IF=2.653)

2015г. - Radeva, V., Kostov, A., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.95807, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 28.10.2015

2015г. - Радева, В., Кюркчиева, Д., Димитров, Д., Дистанционните астрономически наблюдения-иновация в обучението по астрономия, Химия, Природните науки в образованието, т.24, кн.5, (стр. 701-714), 2015, SJR = 0.210

2015г. - Marchev D., Vladev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Milev A., Harizanov K., Project ‘Geothink’ – goals and opportunities, Proceedings of the Third International Scientific Conference "Geographical Sciences and Education", Shumen, September 12, 2014, p. 285-287, ISSN 285-287-978-619-201-012-6, Copyright Center „K. Preslavsky” University

2014г. - Radeva, V., Kostov, A., Nikolov, G., Ibryamov, S.,Napetova, M., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.89089, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 10.08.2014

2014г. - Радева, В., Кюркчиева, Д., Димитров, Д., Астрономическият образователен проект "My Kepler": връзка между науката и образованието, Химия, Природните науки в образованието, т.23, кн.6, (стр. 854-862), 2014

2014г. - Radeva, V., Kostov, A., Latev, G., Minev, M., Vasileva, L., Nikolov, G., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.85285, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 16.01.2014

2014г. - Radeva, V., Kostov, A., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.89389-89838, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 09.9.2014

2014г. - Radeva, V., Kostov, A., Minev, M., Vasileva, L., Kurtenkov, A., Boeva, S., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.87145, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, MA 02138, U.S.A., 16.03.2014

2014г. - Errmann, R.; Torres, G.; ...Dimitrov, D. P.; ... K.; Kjurkchieva, D. P.; Radeva, V. S.; Yotov, V.; ... Chini, R.; Broeg, C. H.,2014arXiv1403.6020E, Investigation of a transiting planet candidate in Trumpler 37: an astrophysical false positive eclipsing spectroscopic binary star

2014г. - Radeva, V., Kostov, A., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.88007 Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 14.05.2014

2014г. - Радева, В., Български ученици създават космическото бъдеще на планетата, сп. Наука, кн.3/2014, том XXIV, стр.70-73, ISSN 0861 3362

2014г. - Радева, В., Българска ученическа космическа агенция или как млади българи се учат да създават космическото си бъдеще, сп. Наука, бр.68, стр.23-33, юни 2014, ISSN:1314-1031, hthp://nauka.bg

2014г. - Павлова, Н., Радева, В., Марчев, Др., Кюркчиева, Д., Борисов, Б., Научни образователни стратегии, сп. Наука, кн.2/2014, том XXIV, стр.38-44, София, http://www.bvu-bg.eu/nmvb/nauka/2-2014.pdf

2014г. - Radeva, V., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.88673 Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 12.07.2014

2014г. - Радева, В., Българска ученическа космическа агенция: интердисциплинарните проекти за космически колонии "Хемус" и "Варна", сп. Българска наука, бр.70, стр.156-165, 09/22/2014, ISSN:1314-1031, hthp://nauka.bg

2014г. - Radeva, V., Kostov, A., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.20141106 Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 06.11.2014

2014г. - Марчев, Д., Павлова, Н., Радева, В., Неделчева, Св., Борисов, Б., Владев, Д., Милев, А., Харизанов, Кр., Проектът „GEOTHNK” – семантични пътища за изграждане на общество с пространствено мислене, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 2014

2013г. - Радева В., Захариева С., Български ученици в Международния конкурс на НАСА за космически колонии, 2013, Наука, 3, 53-56

2013г. - Kostov, A., Еnikova, G., Belcheva, M., Latev, G., Radeva, V, Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.85415, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 17.11.2013

2013г. - Radeva V., Marchev D., Hristova N., "School for Researchers and Explorers", International Scientific and Professional conference "Modern Science: tendencies of development", Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Budapest, 2013

2013г. - Kostov, A., Michov, B., Radeva, V., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.83587, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 23.06.2013

2013г. - Radeva, V., Kostov, A., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.85022, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 18.10.2013

2013г. - Radeva, V., Kostov, A., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.85019, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 18.10.2013

2013г. - Kostov, A., Radeva, V., Minor Planet Observations, Minor Planet Circulars:M.P.C.85917, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 17.12.2013

2012г. - Kostov, A.; Radeva, V.; Vassileva, L., Minor Planet Observations, Minor Planet Circular 80453, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 29.10.2012

2012г. - Dimitrov, D.; Kyurkchieva, D.; Radeva, V., 2012, BlgAJ,18c, 81, "Parameters of 20 newly detected eclipsing binaries from the Kepler database"

2012г. - Kostov, A.; Ovcharov, E.; Borisov, G.; Bozhilov, V.; Chanliev, D.; Radeva, V., Minor Planet Observations, Minor Planet Circular 81073, Minor Planet Center, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, 28.11.2012

2012г. - Радева В., Българският принос в откритията и наблюденията на астероиди, 2012, Наука, 1, 42-43

2012г. - Semkov, E., Peneva, S., Munari, U., Tsvetkov, M., Jurdana-Sepic, R., E.de Migel, Schwartz, R., Dimitrov, D., Kyurkchieva, D., Radeva, V., Opitcal photometric study of the new FU Orions object V2493 Cyg (HBC 722), Astronomy & Astrohysics, January 11, 2012

2012г. - Toncheva N., Marchev D., Borisov B., Radeva V., 2012, „Learning Design Skills”, In Proceedings of the 2012 EDEN Annual Conference, „Open Learning Generations - Closing the Gap from Generation Y to the Mature Lifelong Learners", 6-9 June 2012, Porto, Portugal, Published by the European Distance and E-Learning Network (EDEN), ISBN 978-963-89559-0-6

2012г. - D. Dimitrov, D. Kjurkchieva, Radeva V., 2012arXiv1206.6235, “Parameters of 20 newly detected eclipsing binaries from the Kepler database”

2011г. - Radeva, V., Ibryamov, S., Tracкing and discovering asteroids, 2011, BgAJ, 17, 1-10

2011г. - Radeva V., Dimitrov, D., Kjurkchieva, D., Ibryamov,S., Rotation periods of the asteroids 55 Pandora, 78 Diana and 815 Coppelia, 2011, BgAJ, 16 , 1-10

2011г. - Neuhauser R., …., Radeva V.,…., Young Exoplanet Transit Initiative (YETI), 2011, AN, 332, 547

2011г. - Borisov B., Marchev D., Kyurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011, „Participation of Shumen University in European Science Education Projects”, Bulgarian Astronomical Journal, Vol. 17, pp. 152-162, (in Bulgarian)

2011г. - Borisov B., Marchev D., Kjurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011, „The European (FP7) educational project „The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, Proceedings of international conference „E-Learning, Distance Education… or the Education of 21 Century”, ELDE, ISBN: 978-954-9526-75-2, p.118-122

2011г. - Борисов Б., Марчев Д., Кюркчиева Д., Радева В, Тончева Н., 2011, „Европейският образователен проект „Пътят към обучение чрез проучване”, Атомната и ядрената физика в образованието, ISBN 978-954-580-295-9, стр.129-133

2010г. - Marchev, D.; Kyurkchieva, D.; Borisov, B.; Radeva, V., Bulgarian activities in the project COSMOS: an advanced scientific repository for science teaching and learning, 2010, POBeo 90, 213

2010г. - Kjurkchieva, D., Marchev, D., Borisov, B., Radeva, V., Proposition for founding of educational office of the sub-regional European astronomical committee, Publ. Astron. Obs. Belgrade No 90(2010), 209-212

2010г. - Radeva, V., International summer schools “Rozhen” and their role in astronomy education for students and teachers, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2010, vol. 90, pp. 221-224

2010г. - Радева, В., Моделиране на Слънчевата система и на звездното небе, Сборник на Международната школа по астрономия на Европейската астрономическа асоциация „Астрономията в съвременното училище”, 2010, р.48-56

2010г. - Радева, В., Реални и виртуални наблюдения на звезди, звездни системи, звездни купове и Млечен път, Сборник на Международната школа по астрономия на Европейската астрономическа асоциация „Астрономията в съвременното училище”,, 2010, р.57-69

2010г. - Радева, В., Астрономически интернет образователни ресурси и методически идеи за прилагането им в обучението по астрономия в 5-7 клас, Сборник на Международната школа по астрономия на Европейската астрономическа асоциация „Астрономията в съвременното училище”, 2010, р.78-84

2010г. - Радева, В., Компютърните планетариуми в класната стая, Сборник на Международната школа по астрономия на Европейската астрономическа асоциация „Астрономията в съвременното училище”, 2010, р.70-77

2010г. - Марчев Д., Борисов Б., Кюркчиева Д., Радева В., „Европейският проект КОСМОС”, 2010, Наука 5, 69

2010г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Borisov B., Radeva V., 2010, „Proposition for founding of educational office of Sub-regional European Astronomical Committee”, PAOB, 90, p.209-212

2009г. - Rosa M. Ros, Robert Fosbury, Lars Lindberg Christensen, Jose Carlos del Toro Iniesta, Leonarda Fucili, Robert Hill, Dirk Lorenzen, Claus Madsen, Andy Newsam, Alan Pickwick and Veselka Radeva, АSTRONET: Public Outreach, 2009, CAP journal Communicating Astronomy with the Public, 5, p.26-31

2009г. - Rosa M.Ros, Veselka Radeva, From the Galilean solar system to the detection of new minor bodies determining the distance of 1994 TG2, Proceedings of the International summer school by European Association for Astronomy Education Adventures in teaching astronomy, Madrid, Spain, 2009, p. 18-22

2009г. - Марчев Д., Борисов Б., Кюркчиева Д., Радева В., “Проектът КОСМОС – създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки”, Сборник с доклади на ХХХVІІ Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 2009, 298

2009г. - Радева, В., Международните астрономически летни школи за учители и ученици в НАО-Рожен, Астрономически календар 2010, Академично издателство и БАН, Институт по астрономия, 2009

2009г. - Radeva, V., Applying of interactive methods for astronomy education in a school project ”International space colony TANHGRA“, 2009, BgAJ, 12, 1-4

2009г. - Марчев, Д., Борисов, Б., Кюркчиева, Д., Радева, В., Проектът КОСМОС – създаване а съвременна база данни за обучение по природни науки, Шуменски университет, 2009

2009г. - Димитров, Д., Радева, В., Д. Кюркчиева, М. Данаилова, М. Радева, M. НОВООТКРИТА ПРОМЕНЛИВОСТ НА ЗВЕЗДАТА GSC 1636-337, 2009, Annual of Shumen University, XX B 1

2008г. - Rosa M. Ros, Robert Fosbury, Lars Lindberg Christensen, Jose Carlos del Toro Iniesta, Leonarda Fucili, Robert Hill, Dirk Lorenzen, Claus Madsen, Andy Newsam, Alan Pickwick and Veselka Radeva, Education, Recruitment and Training, Public Outreach, 2008, The ASTRONET, Infrastructure Roadmape: A Strategic Plan for European Astronomy, p.93-105, p.161-167

2008г. - Ros, M. R., Sakari E., Radeva, V., “Comets; Very special visitors”, Proceedings of the International summer school by European Association for Astronomy Education, 2008, р. 1-51

2008г. - Радева,В., Висока оценка от НАСА на български ученически проект, 2008, Наука, 4, 63-69

2008г. - Радева В., Народните астрономически обсерватории - една успешна практика в българското образование и иновация за Европа, Национална конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм на XXI век“, 2008, 110-114

2008г. - Radeva,V., Applying of Internet educational resources in astronomy education, 2008, BgAJ, 10. 127-134

2008г. - Radeva,V., Methods for applying information technologies to astronomical education, 2008, BgAJ, 11, 153-154

2007г. - Radeva, V., Let’s make a portrait of a Galaxy, Proceedings of the International summer school by European Association for Astronomy Education, 2007, р.71-77

2007г. - Radeva, V., What makes a star so special, Proceedings of the International summer school by European Association for Astronomy Education, 2007, р.103-114

2007г. - Kjurkchieva D., Радева В., Практическо упражнение по астрономия “Определяне разстоянието до галактиката М 100 по метода на фотометричните паралакси”, 2007,Annual of Shumen University, XVII B 2, 78

2007г. - Kjurkchieva D., Радева В., “Практическо упражнение по астрономия “Определяне разстоянието до сферичния звезден куп М 12”, 2007, Annual of Shumen University,. XVIII B 2, 109

2007г. - Bonev, T.; Borisov G.; Kostov, A.; Abrdin, A.; Apostolovska, G.; Ivanova, V. Ovcharov, E.; Radeva V., Observations of Comet C/Linear (2002B1) between 2 and 3 heliocentric distance, 2007, BgAJ 16,

2006г. - Радева В., Кюркчиева Д., “Анализ на резултатите от националните програми по физика и астрономия в Интернет” 2006, Физика 4, 224,

2006г. - Д. Кюркчиева, В. Радева, „Анализа на резултатите од примената на методот на изработка на проекти во наставата по физика и астрономиа во Бугарското училиште” , Билтен на физичарите на Република Македониа 46, 2006

2004г. - Кюркчиева Д., Радева В., “Един нетрадиционен метод за обучение (Постановката “Училище за звездни пътешественици”)”, 2004, Наука 2, 28

2004г. - Кюркчиева Д., Радева В., “Практическо упражнение по астрономия “Определяне на разстоянието до Свръхновата звезда SN 1987A”,Физика 1, 18, 2004

2004г. - Кюркчиева Д., Радева В., “Междупредметните връзки Астрономия-Биология в мултимедийния образователен диск ”Живата Вселена” , Сборник с доклади на ХХХІІ Национална конференция по въпроси на обучението по физика “Интердисциплинарен подход в обучението по физика”, 219,2004

2003г. - Кюркчиева Д., Радева В., Методът на разработване на проекти в обучението по астрономия в средното училище, Физика 5, 10, 2003

Доклади

2016г. - Radeva, V., "EAAEcontest "Catch a star"", EAAE Astronomical Course "Astronomy at our School", Loule,Algarve, Portugal, 15.07.2016

2014г. - Дистанционните астрономически наблюдения в обучението по астрономия, В. Радева, Национална конференция с международно участие "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век" - "Информационни и комуникационни технологии в образователния процес", 2-3 октомври 2014 г. Варна, България

2013г. - Марчев, Д., Радева, В., Борисов, Б., "Добри практики в обучението по природни науки, основано на метода на проучване", Втори национален конгрес по физически науки, 25-29 септември 2013, гр. София

2013г. - Радева В., Захариева, С., „Астрономическите знания в интердисциплинарните проекти за космически колонии”, Втори национален конгрес по физически науки, 25-29 септември 2013, гр. София

Цитирания

2013г. - Марчев Д., Борисов Б., Кюркчиева Д., Радева В, 2009, „Проектът КОСМОС – създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки”, Обучението по физика и астрономия в условията на новата образователна структура на средното училище, ISSN 978-954-580-261-4, стр.298-301, Място на цитиране: Радева В., Марчев Д., Павлова Н., 2013, Школа исследователей и открывателей, Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 9, Budapest, 2013, p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996, стр.121-126

2013г. - Marchev D., Kjurkchieva D., Borisov B., Radeva V., 2010, „Bulgarian Activities in the Project COSMOS: An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning”, PAOB, 90, p.213-216, Място на цитиране: Радева В., Марчев Д., Павлова Н., 2013, Школа исследователей и открывателей, Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 9, Budapest, 2013, p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996, стр.121-126

2013г. - Neuhauser R., …., Radeva V.,…., Young Exoplanet Transit Initiative (YETI), 2011, AN, 332, 547, Място на цитиране:Maciejewski, G.; Niedzielski, A.; Wolszczan, A. at all, Constraints on a Second Planet in the WASP-3 System, The Astronomical Journal, Volume 146, Issue 6, article id. 147, 12 pp.

2013г. - Neuhauser R., …., Radeva V.,…., Young Exoplanet Transit Initiative (YETI), 2011, AN, 332, 547, Място на цитиране: Maciejewski, G.; Dimitrov, D.; Seeliger, M. at all, Multi-site campaign for transit timing variations of WASP-12 b: possible detection of a long-period signal of planetary origin, Astronomy & Astrophysics, Volume 551, id.A108, 16 pp

2013г. - Neuhauser R., …., Radeva V.,…., Young Exoplanet Transit Initiative (YETI), 2011, AN, 332, 547, Място на цитиране: Lloyd, James P.; Lunine, Jonathan I.; Mamajek, Eric; Spiegel, David S.; Covey, Kevin R.; Shkolnik, Evgenya L.; Walkowicz, Lucianne; Chavez, Miguel; Bertone, Emanuele; Olmedo Aguilar, Jose Manuel, Targeting Young Stars with Kepler: Planet Formation, Migration Mechanisms and the Early History of Planetary Systems, eprint arXiv:1309.1520

2012г. - Borisov B., Marchev D., Kyurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011, „Participation of Shumen University in European Science Education Projects”, Bulgarian Astronomical Journal, Vol. 17, pp. 152-162, (in Bulgarian), Място на цитиране: Тончева Н., Марчев Д., 2012, „Европейските образователни проекти – една достъпна възможност за повишаване на квалификацията на българския учител”, Иновации и интерактивни технологии в образованието, София, ISBN 978-954-2936-04-6, стр.182-188

2012г. - Борисов Б., Марчев Д., Кюркчиева Д., Радева В, Тончева Н., 2011, „Европейският образователен проект „Пътят към обучение чрез проучване”, Атомната и ядрената физика в образованието, ISBN 978-954-580-295-9, стр.129-133, Място на цитиране: Тончева Н., Марчев Д., 2012, „Европейските образователни проекти – една достъпна възможност за повишаване на квалификацията на българския учител”, Иновации и интерактивни технологии в образованието, София, ISBN 978-954-2936-04-6, стр.182-188

2012г. - Borisov B., Marchev D., Kjurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011, „The European (FP7) educational project „The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, Proceedings of international conference „E-Learning, Distance Education… or the Education of 21 Century”, ELDE, ISBN: 978-954-9526-75-2, p.118-122, Място на цитиране: Тончева Н., Марчев Д., 2012, „Европейските образователни проекти – една достъпна възможност за повишаване на квалификацията на българския учител”, Иновации и интерактивни технологии в образованието, София, ISBN 978-954-2936-04-6, стр.182-188

2012г. - Semkov, E., Peneva, S., Munari, U., Tsvetkov, M., Jurdana-Sepic, R., E.de Migel, Schwartz, R., Dimitrov, D., Kyurkchieva, D., Radeva, V., Opitcal photometric study of the new FU Orions object V2493 Cyg (HBC 722), Astronomy & Astrohysics, January 11, 2012 Място на цитиране: Dunham, Michael M,;Arce, Hector G.; Bourke, Tyler L.; Chen, Xuepeng; van Kempen, Tim A.; Green, Joel D., Revealing the Millimeter Environment of the New FU Orionis Candidate HBC722 with the Submillineter Array

2012г. - Neuhauser R., …., Radeva V.,…., Young Exoplanet Transit Initiative (YETI), 2011, AN, 332, 547 Място на цитиране: van Eyken, Julian C.; Ciardi, David R.; von Braun, Kaspar; Kane, Stephen R.; Plavchan, Peter; Bender, Chad F.; Brown, Timothy M.; Crepp, Justin R.; Fulton, Benjamin J.; Howard, Andrew W.; and 28 coauthors, The PTF Orion Project: A Possible Planet Transiting a T-Tauri Star, The Astrophysical Journal, Volume 755, Issue 1, article id 42, 14pp (2012);

2011г. - Neuhauser R., …., Radeva V.,…., Young Exoplanet Transit Initiative (YETI), 2011, AN, 332, 547, Място на цитиране:Bonev, T., National roadmap for research infrastructure, Bulgarian Astronomical Journal, Vol. 17, p. 3.

2011г. - Neuhauser R., …., Radeva V.,…., Young Exoplanet Transit Initiative (YETI), 2011, AN, 332, 547, Място на цитиране: Hu, S. C.; Chen, W. P.; Young Exoplanet Transit Initiative, Photometric Observations of the Young Cluster Variable GM Cephei, 9th Pacific Rim Conference on Stellar Astrophysics. Proceedings of a conference held at Lijiang, China in 14-20 April 2011. ASP Conference Series, Vol. 451. Edited by S. Qain, K. Leung, L. Zhu, and S. Kwok. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2011., p.345

2011г. - Borisov B., Marchev D., Kjurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011, „The European (FP7) educational project „The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, Proceedings of international conference „E-Learning, Distance Education… or the Education of 21 Century”, ELDE, ISBN: 978-954-9526-75-2, p.118-122, Място на цитиране: Тончева Н., Марчев Д., 2012, „Европейските образователни проекти – една достъпна възможност за повишаване на квалификацията на българския учител”, Иновации и интерактивни технологии в образованието, София, ISBN 978-954-2936-04-6, стр.182-188

2011г. - Borisov B., Marchev D., Kyurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011, „Participation of Shumen University in European Science Education Projects”, Bulgarian Astronomical Journal, Vol. 17, pp. 152-162, (in Bulgarian), Място на цитиране: Тончева Н., Марчев Д., 2012, „Европейските образователни проекти – една достъпна възможност за повишаване на квалификацията на българския учител”, Иновации и интерактивни технологии в образованието, София, ISBN 978-954-2936-04-6, стр.182-188

2011г. - Борисов Б., Марчев Д., Кюркчиева Д., Радева В, Тончева Н., 2011, „Европейският образователен проект „Пътят към обучение чрез проучване”, Атомната и ядрената физика в образованието, ISBN 978-954-580-295-9, стр.129-133, Място на цитиране: Тончева Н., Марчев Д., 2012, „Европейските образователни проекти – една достъпна възможност за повишаване на квалификацията на българския учител”, Иновации и интерактивни технологии в образованието, София, ISBN 978-954-2936-04-6, стр.182-188

Конспект за изпита по МОФ
Конспектът е в две части: първата съдържа въпросите за теста, втората съдържа инструкции за подготовка и защита на курсовата работа


Шаблон за курсовата работа
Примерна схема за курсовата работа


Литература за подготовка за изпита по МОФ
Списък на учебниците и уеб-адресите, необходими за подготовката на изпита по МОФ