Хон. доц. д-р Екатерина Димитрова Керемидарскаабв

Хон. доц. д-р  Екатерина Димитрова Керемидарска

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

Кабинет: Корпус 3, стая 512

Телефон: 054 830495 вътр.197

Email: k_keremidarska@abv.bg, e.d.ivanova@shu.bg

Приемно време: Понеделник: 13.00 - 15.00 ч., Сряда: 09.30 - 11.30 ч. в ДИКПО - гр. Варна

Завършен университет, специалност

Завършен СУ

Исторически факултет

Специалност "Етнология"

Месторабота преди постъпване в ШУ

Колеж по Туризъм, Благоевград

ВСУ, Варна

Нов Българсики университет, София

Софийски университет "Климент Охридски"

Заемани академични длъжности

доцент

Придобити научни степени

Доктор по история

Доцент "Етнология"

Водени лекции и/или упражнения

Етно - културни особености на туристическия поток

Етнология

Антропогенни туристически ресурси на България

Екскурзоводство

Дипломатически протокол и церемониал

Етнография на България

Селски и екологичен туризъм

Защитени територии в България

Древни цивилизации на Балканите

Области на научни интереси

етнология,

етнография,

туризъм - културен, поклоннически и селски

Специализации

Специализация по Етнология - СУ "Климент Охридски"

Участия в международни и национални научни проекти

Участие в международен проект като координатор:

- Проект – Сърбия и България. Дигитализация и визуализация на най-значителните музейни колекции на традиционни костюми и накити чрез представяне на нова 3D технология – виртуален музей, 2013 – 2014 – гр. Ниш (Сърбия), гр. Перник, гр. Кюстендил – РИМ (България).

Участие в национален проект с ШУ:

- Проект BG051PO001-3.1.07-0002 „Студентски практики“, към ОП „Развитие на човешките ресурси“ към ЕСФ на ЕС.

Участие в университетски проект: Общо университетски проект "Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България",

РД-08-285/14.03.2014

Ръководител на университетски проект на тема: "Възможнжсти за повишаване атрактивността на регионалния туризъм чред разработване на културни маршрути по българското черноморско крайбрежие", 2013 г.

Международна научна конференция "Глобализъм, регионализам и сигурност"- с. Равда 19- 21 септември 2013г.

IV Национална научна конференция"Еротичното в историята" - Етъра, Габрово, юни 2013 г.

IX Международна научна конференция "Занаятите - минало, настояще и бъдеще",4-9 май 2013г. - Етъра, Габрово

XXII Международен фестивал на маскарадните игри (Сурва) - Перник, 31.01.2013 г. - 02.02.2013 г.

„Подобряване на туристическата инфраструктура в Кюстендилска област за устойчиво трансгранично развитие”, проект с Р Македония, РИМ, конференция по проекта 16 – 18 юни 2009 година

„По стъпките на ранното християнство” Участие в международен проект с доц. д-р Дария Крачунова между община Разлог и общините Драма и Кавала Гърция , 2008

"Културните взаимодействия на Балканите - РСърбия, РМакедония и Гърция" - 1994 - 1998

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра "Туризъм" - Колеж по Туризъм, Благоевград

Научен секретар ФХН, ВСУ "Черноризец Храбър"

Организационна дейност

Председател на Контролната комисия - Колеж по Туризъм, Благоевград

член на ФС на ФПН, член на ОС на ОСЗ, член на ОС на ШУ.

Членства в научни организации

Член на рецензенския апарат на списание "Население", издавано от Института за изследване на населението и човека при БАН

Членство в Съюза на учените в България.

Монографии

2015г. - Керемидарска, Е. Етнокултурни особености на международния туристически поток в България. Изд. на ШУ, Шумен, 2015, 300 с. (под печат)

2011г. - Керемидарска Е. Наричахме я мама. Монография за сиропиталище «Милосърдие» гр. Кюстендил, Кюстендил, 2011 (280 стр.)

Учебници

2010г. - Керемидарска Е. и др. Активният отдих и свободното време в туризма.Благоевград, 2010

Студии

2019г. - Keremidarska, E. In the Footsteps of St. Ivan Rilski In Southwest Bulgaria – A Pilgrimage Route. http://sociobrains.com/manual_dir/SocioBrains/Issue54,February2019/Section_HumanGeography,RegionalDevelopmentandTourism_/19_Keremidarska, 374-387, ISSN 2367-5721

2018г. - Керемидарска, Е. Милосърдието на кюстендилката Райна Цанева" по материали от РИМ -Кюстендил" публикувана Известия на Исторически музей Кюстендил, том XIX, Кюстендил 2018 г.с.,181 -197,ISSN 0861-4342

Статии

2019г. - Keremidarska, E., Y. Аngelova, M. Tonev. THE LONESOME “CHOICE” OF THE SUPERVISED LOVE. http://sociobrains.com/manual_dir/SocioBrains/Issue56,March2019/171-183/ 19_ Ekaterina Keremidarska, Jordanka Angelova, Mladen Totev.pdf , ISSN 2367-5721

2018г. - Керемидарска, Е. Хуманност,милосърдие и дарителство - водещи приоритети в дейността накюстендилската интелигенция в периода 1912-1944 г., с.189-199, публ. в Известия на Исторически музей Кюстендил, т.XVIII, 2018 г.ISSN 0861-4342

2017г. - Keremidarska, E., M. Tonev, Y. Аngelova. Evaluation of Personal Identification of the Women Offering Paid Love in Bulgaria in the Late XIX century to the beginning of XX century (ethno-psychological and political economy dimensions). http://sociobrains.com/manual_dir/SocioBrains/Issue29,January2017/20_32/ ISSN 2367-5721

2016г. - Keremidarska, E. Recreation and Tourism Development in the Northeast Region of Bulgaria. http://sociobrains.com/manual_dir/SocioBrains/Issue18,February2016/32_38/ 2367-5721

2014г. - Керемидарска, Е. (в съавт. със С. Докова, И. Владев, М. Стоянова) Ефективно използване и съхраняване на културното и природно наследство в Североизточна България чрез разработване на туристически маршрути обхващащи комплексно обектите включени в списъка на ЮНЕСКО. В: Сборник 30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, 28 – 29 ноември, 2014, Велико Търново, Издателство „ИВИС“, В. Търново, 2014 г., 406 – 410 с.

2014г. - Керемидарска, Е. Развитие на домашните занаяти в България до 30-те години на XX век. В: Сборник „Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще”, Т. IX, Габрово, 2014 г., 51 – 72 с.

2014г. - Керемидарска, Е. (в съавт. със С. Докова, Д. Иванова, М. Стоянова, И. Владев, Ст. Василева) Популяризиране на културното наследство по Северното черноморско крайбрежие чрез разработване на туристически маршрути. В: „XII Национална научна конференция с международно участие „Природни науки – 2014“, Варна (под печат).

2014г. - Керемидарска, Е. (в съавт. С И. Керемидарски) Танцовото изкуство в България – развлекателна туристическа анимация. В: „XII Национална научна конференция с международно участие „Природни науки – 2014“, Варна (под печат).

2013г. - Керемидарска Е. "Демографското поведение на българското семейство в резултат на войните 1912 - 1918 г." Статия Университетско издание "Историкии", 6 том, 2013.

2012г. - Керемидарска Е. Демографска характеристика на българското семейство след войните (1912-1918 г.) - Изд. Историкии. 2012

2012г. - Керемидарска Е. По стъпките на Св. Иван Рилски в Югозападна България, ВУАРР, Международна конференция (под печат)

2010г. - Керемидарска Е. и др. Балканската улица – вековен кръстопът между надеждата и отчаянието. – / Екатерина Керемидарска, Йорданка Ангелова, Младен Тонев - статия за алманаха на Балканистичен форум, ЮЗУ – Благоевград – под печат. (16 стр.)

2008г. - Керемидарска, Е. Възможности за развитие на поклоннически туризъм в Кюстендилски регион. – Пирински книжовни листи (списание за туристика), Благоевград, 2008, с. 56-59..

2008г. - Е. Керемидарска, Й. Ангелова, М. Тонев. Еволюцията в личностната самоидентификация на жените, предлагащи платена любов в България от края на ХІХ век до началото на ХХІ век. /етно-психологически и политико-икономически измерения/. - //Балканистичен форум “Памет и забрава на Балканите”, февруари 2008, Благоевград, ЮЗУ, 2008.

2008г. - Е. Керемидарска и др. Съдбата и съхранените семейно-родови традиции на българите от Западните покрайнини. Сборник в чест на проф. Иваничка Георгиева „В света на човека", 2008

Доклади

2019г. - Керемидарска, Е. Кюстендил – курортен център и привлекателна туристическа дестинация. сп. Историки, катедра История и археология, Шумен, 2019 (под печат)

2018г. - Керемидарска, Е. Един забравен занаят – самарджийството. В Сб. от Третата международна научна конференция на тема"Музейните и архивни фондове и архиви, м. октомври 2018 г.

2016г. - Керемидарска, Е. Типология на селищата в Средна Западна България според надморската им височина и влиянието им върху демографското поведение на семейството през периода - края на XIX - 40 -те години на XX в."публ. в Сборник юбилеен на ШУ . 25 години спец. География, Шумен, 2016.

2014г. - Керемидарска, Е. (в съавт. със С. Докова, И. Владев, М. Стоянова) Ефективно използване и съхраняване на културното и природно наследство в Североизточна България чрез разработване на туристически маршрути обхващащи комплексно обектите включени в списъка на ЮНЕСКО. В: Сборник 30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, 28 – 29 ноември, 2014, Велико Търново.

2014г. - Керемидарска, Е. (в съавт. със С. Докова, Д. Иванова, М. Стоянова, И. Владев, Ст. Василева) Популяризиране на културното наследство по Северното черноморско крайбрежие чрез разработване на туристически маршрути. В: „XII Национална научна конференция с международно участие „Природни науки – 2014“, Варна.

2014г. - Керемидарскa, Е. Значение и семантика на отделните елементи от традиционното облекло и накити в пограничните райони на България и Сърбия (Царибродско, Босилеградско, Годечско). В: Конференция с международно участие на тема: „Традиционно облекло и накити от XIX – XX век в пограничните райони на България и Сърбия”, Ниш, май, 2014 г.

2014г. - Керемидарска, Е. Маскарадните игри в България – възможности за повишаване атрактивността на регионалния туризъм. В: XXIII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва”, Перник, 26 януари, 2014 г.

2014г. - Керемидарска, Е. (в съавт. С И. Керемидарски) Танцовото изкуство в България – развлекателна туристическа анимация. В: „XII Национална научна конференция с международно участие „Природни науки – 2014“, Варна.

2013г. - Доклад на тема: "Храмовете за развлечение от древността до първите десетилетия на XX в. - от IV Национална научна конференция "Еротичното в историята" - Етъра, Габрово юни 2013 г.

2013г. - Доклад на тема: "Развитие на домашните занаяти в Югозападна България" - от IX Международна научна конференция "Занаятите - минало, настояще и бъдеще", 4 -9 май 2013 г. Етъра, Габрово.

2013г. - Доклад на тема: "Съдбата на българите в Западните покрайнини в резултат на Ньойския договор от 1919 г" от участия в Национална юбилейна научна конференция посветена на Балканската война под патронажа на академик Георги Марков, май 2013 г., ВСУ "Черноризец Храбър"

2013г. - Доклад на тема: "Карнавалните игри в Източните Родопи" - от XXII Международен фестивал на маскарадните игри (Сурва) - Перник 31.01.2013 г. - 02.02.2013 г.