Доц. д-р Красимира Трифонова Тановаабв

Доц. д-р  Красимира Трифонова Танова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 205

Телефон: 0889885878

Email: k.tanova@shu.bg k_tanova@abv.bg

Приемно време: вторник 11-13 часа

Завършен университет, специалност

Пловдивски аграрен университет (ВСИ- Пловдив- 1983 , специалност "Обща агрономия и полевъдство")

Месторабота преди постъпване в ШУ

АПК- гр. Нови пазар ( агроном по Растителна защита на клоново стопанство -1983-1985 г.)

НПК с ИЗЦ с. Царев брод ( научен сътрудникIII- степен- 1985-1987)

ИЗЦ с. Царев брод (научен сътрудник II- I степен - 1987-2000 )

Земеделски институт - Шумен (научен сътрудник I ст., доктор, старши научен сътрудник, доцент- 2000-2011 март )

Заемани академични длъжности

асистент- 1985-2003

главен асистент- 2003-2009

доцент 2009 (ЗИ)

доцент 2011(ШУ)

Придобити научни степени

Доктор 2003

Водени лекции и/или упражнения

1. Обща фитопатология, РЗ, ОКС Бакалавър

2. Специална фитопатология 1, РЗ, ОКС Бакалавър

3. Специална фитопатология 2, РЗ, ОКС Бакалавър

4. Въведение в биологичното земеделие, РЗ, ОКС Бакалавър

5 Теренна практика по Обща фитопатология, РЗ, ОКС Бакалавър

6. Имунитет на растенията, РЗ, ОКС Магистър

7. Агроекологична защита, РЗ, ОКС Магистър

8. Фитопатология, РЗ, ОКС Магистър

9 . Фитосанитарен мониторинг и експертиза, РЗ, ОКС Магистър

10. Биологогично земеделие, РЗ, ОКС Магистър

11.Теренна практика по биологично земеделие, РЗ, ОКС Магистър

Области на научни интереси

Фитопатология и имунитет

Участия в международни и национални научни проекти

1. Селекция на нови високопродуктивни сортове цвекло и сорго с подбрани качества на суровината, национален проект, МОН (2007-2012). Земеделски институт, град Шумен.

2. Изпитване на методи и технологии за биологично, екологично и ресурсоспестяващо производство на безопасни за здравето на човека растителни и животински продукти, национален проект, МОН (2006-2012). Земеделски институт, град Шумен.

3. Разработване на методи за селекция, репродукция и елементи от технологията на Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), като източник на естествени подсладители, национален проект, МОН (2008-2012). Земеделски институт, град Шумен.

4. Мониторинг на основни елементи на моделни екосистеми. Ключови вредители по земеделските култури в тях. Университетски проект РД-05-239/14.03.2012.

5. Създаване на нови сортове цвекло и сорго и проучване на нови технологични решения за производството, национален проект, МОН,Проект R-110 на ССА с изпълнител Земеделски институт- Шумен, 2011-2015.

6. Създаване на сортове стевия и технологии за отглеждането им в условията на Република България, национален проект МОН, Проект R-125 на ССА с изпълнител Земеделски институт - Шумен, 2013-2015.

7. Moдернизиране на центъра за дистанционно обучение на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на съвременни форми на обучение, национален проект по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, Проект BG051PO001-4.3.04-0020.

8. Студентски практики. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проект BG051PO001/ 3.3.07-0002.

9. Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието, Договор № BG051PO001-3.1.07-0040, национален проект с участие на ШУ.

10. Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите, РД-08-93/03.02.2017.

11. Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза I. РД-08-120/06.02.2018.

12. Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза 2, РД-08-73/29.01.2019.

Организационна дейност

Курсов ръководител през учебни години: 2013-2014; 2014-2015;2015-2016; 2016-2017.

Дисертации

2002г. - Проучване върху причинителя на ризоктонийното кореново гниене при захарното цвекло ( Rhizoktonia solani )-2002 СА -София

Книги

2008г. - Учкунов И.,К. Учкунова, Ц. Кикиндонов, Г. Кикиндонов, К. Танова, К. Сланев, С. Енчев.2008. Наръчник на цвеклопроизводителя. И-во “ Артпринт “ ООД. Шумен.99.–книга

2008г. - Ръководство за интегрирано управление на вредителите при технически култури. МЗХП–НСРЗ., София.120. (книга- учебно и практическо помагало)

Монографии

2018г. - Стевия(Stevia rebaudiana B.).Селекция и агротехника. 2018. Илия Учкунов, Драгомир Пламенов, Веселин Учкунов, Красимира Танова. Първо издание- Варна. ИК „Гея – Принт“ Варна.ISBN 978-619-184-022-9. 250.

Учебници

2009г. - Ръководство за биологично производство на технически култури МЗГ и НСРЗ, 2009, София

2006г. - Наъчник на цвеклопрозводителя- справочник, 2006- Шумен

2006г. - Добра растителнозащитна практика при цвеклото - ръководство 2006 , София.МЗГАР и НСРЗ

Учебни помагала

2014г. - Танова К., 2014., „ПАТОГЕНЕЗА И ЕПИФИТОТИИ ПРИ РАСТЕНИЯТА. ВИРУСНИ БОЛЕСТИ“- учебен модул по Обща фитопатология.

2013г. - Танова К. ,Учебен модул за дистанционно обучение по Специална фитопалогия I част : „ФИЗИОЛОГИЧНИ НАРУШЕНИЯ И БОЛЕСТИ ПО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ “

Статии

2018г. - Танова, К., 2018, Поява и развитие на болести в посеви от рапица в област Шумен, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“, 5-7 октомври 2018, Шумен, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 116–119.

2017г. - 1. Иванов И., К. Танова, С. Райков, Развитие на болести в царевични посеви в района на гр. Балчик, 2017, Национална конференция с международно участие "Природни науки", 29.09-01.10.2017, Варна, .

2017г. - Davidova, R., D. Zahariev, A. Ivanova, Kr. Tanova. 2017. Realization monitoring of students in the professional field of Plant protection in the University of Shumen. Sociobrains, Issue 40, 13-18, SJIF 4.922

2016г. - Krasimira Tanova* Svilen Raykov.2016. Development of Root Rot In Natural Infection Background. International Journal of Inovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3, Issue 2, February 2016, ISSN 2348-7968.(IF- 4.332).

2016г. - Svilen Raykov and Krasimira Tanova.2016. Influence of extracts of tutsan ( Hypericum perfuratum L.) on cause Fusarium root desay in beet( Fusarium oxysporum). International Journal of Current Research . Vol 8, Issue, 01, pp.24947-24949,January , 2016 (IF- 6.226). ISSN: 0975- 833X. www.journalcra.com.

2016г. - Svilen Raykov and Krasimira Tanova.2016. Studied of fungal isolates from sugar beet rhysosphere. International Journal of Current Research . Vol 8, Issue, 01, pp.24944-24946,January , 2016 (IF- 6.226). ISSN: 0975- 833X. www.journalcra.com

2016г. - Uchkunov I., S. Raykov, V. Uchkunov, K. Tanova, A. Achmed. 2016. Productivity and resistance of parental forms and hybrids of sugar beet wich are tolerant to Rhysomania disease. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB), Volume 2, Issue 1, January ,2016, PP 1-5. (IF – 2.991). ISSN 2454–6224 www.arcjournals.org.

2016г. - Krasimira Tanova* Svilen Raykov.2016. Development of Root Rot In Natural Infection Background. International Journal of Inovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3, Issue 2, February 2016, ISSN 2348-7968.(IF- 4.332).

2016г. - Krasimira Tanova* Svilen Raykov.2016. Development of Root Rot In Natural Infection Background. International Journal of Inovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3, Issue 2, February 2016, ISSN 2348-7968.(IF- 4.332).

2016г. - Svilen Raykov, Krasimira Tanova *.2016. Influence Of Biohumax And Biotor S Preparations On Beet Seminal Micoflora And Beet Crop Rotation. International Journal of Inovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3, Issue 2, February 2016, ISSN 2348-7968 .(IF- 4.332).

2016г. - Tanova, K. and Raikov, S. 2016. Evaluation of izolates of Rhyzoctonia solani and Fusarium oxysporum on sugar beet under field condition. International Journal of Information Research and Review .Vol. 03, Issue, 02, pp. 1921-1924 February, 2016. (IF- 1.215).ISSN: 2349-9141. www.ijirr.com.

2016г. - Raykov S., and K. Tanova (2016). – Influence of the medium salinity on the agent, causing the sugar beet root dacay (Rhizoctonia solani Kuhn), International Journal of Current Agricultural Research, Vol. 04, No. 01, PP. 202-204, January, 2016 http://journalagri.com.ISSN: 2319-9482

2016г. - Krasimira Tanova, Svilen Raykov. 2016. Evaluation of Isolates of Rhyzoctonia Solani & Fusarium Oxysporum on Sugar Beet Under Field Conditions. International Journal of Forestry and Horticulture (IJFH) Volume 2, Issue 1, 2016, PP15-18 ISSN 2454-6224 www. arcjournals. Org.

2015г. - Tanova K., Raykov S., Momchilova P., 2015. Septoria Komplex Diseases of Wheat in the Area of Novi Pazar. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB), Volume 3, Issue 8, August 2015, PP 33-36. (IF – 2.991). ISSN 2454–6224 www.arcjournals.org

2015г. - K. Tanova*, S. Raykov, P. Momchylova. 2015.Mycoflora of maize seeds from Novi Pazar. International Journal of Agronomy and Agricultural Research. Vol. 7, No. 3, p. 09-13, 201.( IF- 1.759). eISSN: 2225-3610, pISSN: 2223-7054 ijaar@innspub.net.

2015г. - 5. Tanova, K. and Raikov, S. 2015., Assesment of extracts of plants on the growth and sporulation of the agent of brown leaf spots on tomatoes (Alternaria solani Nees).International Journal of Information Research and Review .Vol. 02, Issue, 10, pp. 1263-1265 October, 2015. (IF- 1.215).ISSN: 2349-9141. www.ijirr.com..

2015г. - Svilen Raykov, Krasimira Tanova and Veselin Uchkunov. 2015. Assessment of the selections materials of mangold for their stability towards the agent causing cercosporiosis – Cercospora beticola Sacardo. International Journal of Current Research.Vol. 7, Issue, 11, pp.23106-23108, November, 2015. (IF- 6.226).ISSN: 0975- 833X. www.journalcra.com

2015г. - Svilen Raykov, Krasimira Tanova and Veselin Uchkunov. 2015. Assessment of the selections materials of mangold for their stability towards the agent causing cercosporiosis – Cercospora beticola Sacardo. International Journal of Current Research.Vol. 7, Issue, 11, pp.23106-23108, November, 2015. (IF- 6.226).ISSN: 0975- 833X. www.journalcra.com

2015г. - Svilen Raykov and Krasimira Tanova. 2015. Assessment of the selection materials of salad beet for their reaction to the agents causing Fusarium and scab root decay . International Journal of Current Research . Vol 7, Issue, 11, pp.23109-23111, November, 2015 (IF- 6.226). ISSN: 0975- 833X. www.journalcra.com.

2015г. - Svilen Raykov and Krasimira Tanova.2015. Influence of indolil acetic acid upon the agent causing Rhyzoctonia root desay in sugar beet (Rhyzoctonia solani Kuhn) under in vitro condicion. International Journal of Current Research . Vol 7, Issue, 12, pp.24070-24072, December, 2015 (IF- 6.226). ISSN: 0975- 833X. www.journalcra.com

2015г. - Svilen Raykov and Krasimira Tanova.2015. Influence of the soil herbicides on the microbial in the ryzosphere in the sugar beet. International Journal of Current Research . Vol 7, Issue, 12, pp.24067-24069, December, 2015 (IF- 6.226). ISSN: 0975- 833X. www.journalcra.com.

2015г. - Krasimira Tanova, Svilen Raykov – Results from “In vitro” testing preparations for control of wheat fusariosis. Acta Scientifica Naturalis, Dobromir D. Enchev, Editor, Volume 1/2015, str. 217-224. (IF- 2.732).ISSN 1230-0322.

2015г. - Tanova, K., (2015). Blackleg development( Phoma betae Frank) in chugar and salad beet,and testing the antagonist Trichoderma viride for disease control. International Journal of Current Agricultural Research.Vol.3.№11.pp.149-152. November, 2015 http://journalagri.com.ISSN: 2319-9482

2015г. - Мехмед А., В. Учкунов, И. Учкунов, К. Танова (2015). Морфолого- биологични особености на растението стевия (Stevia rebudiana). Сборник „Научни трудове на Колеж –Добрич”,т. VIII. ISSN 2367-6086.

2014г. - Красимира Танова, Свилен Райков, Кулка Учкунова ., 2014. ASSESSMENT OF SUGAR BEET BREEDING FORMS FOR ATTACKS OF SOME DISEASES AGENTS ., Растениевъдни науки, кн.3

2014г. - Georgieva-Andreeva Mariela, Tanova Krasimira., 2014. EXAMINATION OF THE AGGRESSIVENESS OF TWO ISOLATES FROM THE ALTERNARIA GENUS IN TOBACCO. «Agriculture, forestry and water management» has print and on-line versions.Journal is indexed in RSCI (Russian Science Citation Index) of Scientific Electronic Library «eLIBRARY.RU».

2014г. - Krasimira Tanova, Svilen Raykov, Hristo Hristov., 2014 Results of research on the influence of the product Bioaktiv on the germination quality of agricultural seeds., New knowledge: Journal of science , Vol 3, No 3 (2014)- ВУАРЗ, Пловдив.

2014г. - Tanova Trifonova Krasimira.,2014.,Investigation on the influence of extracts fromdropwort (filipendula vulgaris moench) on the surface infection on seeds of sugar beet.,Proceedings of the 2nd European Conference on Agriculture (August 18, 2014).«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. 42 P.ISBN–13 978-3-902986-76-4.

2014г. - Красимира Танова, Свилен Райков.,2014. Резултати от “ In vitro “ изпитване на препарати за контрол на фузариозата по пшеницата.Конференция с международно участие ШУ- „ Епископ Константин Преславски”.- под печат.

2014г. - Красимира Танова, Свилен Райков., 2014. Проучване влиянието на извлеци от ливадно орехче(Filipendula vulgarisL.) върху семенната микрофлора на царевица. Конференция с международно участие ШУ- „ Епископ Константин Преславски”.- под печат.

2013г. - Tanova K., Rajikov S Adil A., 2013., Rezults of researchs of mycoflora on maize seeds., Конференция с международно участие ШУ- „ Епископ Константин Преславски“.( под печат)

2013г. - Д. Якимов., К. Танова. 2013. Влияние флавоноидов на активност гваякол пероксидазой при защите кормовой свеклаiй от грибнiх патогенов и росте в началном етапе.“ Технологии и обурудование химической, биотехнологической и пищевой промишлености“( сборник материали от VI Всерусийской научно- практической конференции с международном участием- 22-24 05. 2013. Барнул) И-во Алтайского госодарственого технического университета им. И.И. Ползунова . Бийск. (ISBN-5-9257-0258-1).

2013г. - Кrassimira Tanova, Svilen Rajkov,.2013., Effect of Humustim on the sorgum seeds qualitie ., Конференция с международно участие ШУ- „ Епископ Константин Преславски“.( под печат)

2013г. - Tanova K., Rajkov Sv. Petar Hr., 2013., Development of Septoria- diseases on wheat in region of Novi Pazar. Конференция с международно участие ШУ- „ Епископ Константин Преславски“.( под печат).

2012г. - Productivity and quality of forage crops produced in environmentally friendly conditions. Acta agricultura slovenika.(под печат).

2012г. - Резултати от изпитване действието на препарата Биоактив върху семенен и посадъчен материал Годишник на ШУ”Епископ Констант Преславски”-Шумен (под печат)

2012г. - Еxploring the influence of foliar fertilizers Kristalon, Biohumax and Boron on the development of certain diseases in mangold and beetroot. Agricultural science and technology. Stara zagora.

2011г. - Влияние подкормки азотными удобрениями на микрофлору и инфекции семян сорго грибами рода Alternaria. 221-224.Ползуновский вестник №4 – 01.2011

2011г. - Георгиева – Андреева М.И.,Танова К.Т.Влияние водной вытяжки лечебных растений на грибы рода Alternaria. 214 – 217.Ползуновский вестник №4 – 01.2011

2011г. - Study of the seed micoflora in wheat and barley grown in environmentally friendly conditions. 4th International Symposium “New Researches in Biotechnology”. University of agronomical sciences and veterinary medicine. Bucharest. (под печат)

2011г. - Повърхностна гъбна и бактериална инфекция по семена от различни произходи сорго, отглеждани в района ана Шумен.Растениевъдни науки.Год.XLVIII, № 4,34-37. Селскостопанска академия.София.

2011г. - Еvaluation of perspective sorghum breeding forms in their reaction to some diseases in field conditions. Agricultural science and technology. Stara zagora. (№4., 24 ) .

2010г. - Ефективност на хербицидите Бетаган 160 СК и Бетаган 400 СК към някои плевелни видове през вегетацията на захарното цвекло.Годишник на ШУ”Епископ Константин Преславски”.т.ХХ В3.Шумен.

2009г. - Экологическое применение эфирного масла лаванды для подавления возбудителя гнили сахарной свеклы Rhizoctonia solani Kuhn., Новые достижения в химии и химической технологии растителного сырья: кн.2, 258-260., издат.Алт.у-та.Барнул.

2008г. - Танова, К.2008. Вредност на причинителите на “сечене” и кореново гниене при цвеклото. Растениевъдни науки .,(2),286-288

2008г. - Танова, К.2008. Вредност на някои болести по листата на захарното цвекло., Растениевъдни науки .,(45),3.,195-198

2008г. - Развитие на ризоктонийно кореново гниене при цвекло на изкуствен инфекциозен фон. Растениевъдни науки.,(45),3.,199-202

2008г. - Оценка на селекционни форми захарно цвекло по реакцията им към някои причинители на болести. Растениевъднинауки.,(45),2.,140-143

2008г. - Tanova K. I.Uchkunov.,K.Slanev.,P.Nikolov.,S.Enchev, 2008.STUDY ON THE SOIL MYCOFLORA AND SOME PESTS IN ECOFIELD WITH FORAGE CROPSIN THEREGION OFSHUMEN.,Journal of Montain on the Ballkans.,Vol.11.,4., 694-700

2008г. - D.Yakimov., K.Tanova., R.Petrova., V.Budaeva.2008. INFLUENCE OF EXTRACTS FROM DROPWORT (FILIPENDULA VULGARIS MOENCH) AND HARVEST – LICE (AGRIMONIAEUPATORIA L.) ON THE SEED MICROFLORA OF FODDER BEET., Journal of Montain on the Ballkans.,Vol.11.,6., 1-9

2008г. - Танова К.2008.Поява и развитие на причинителя на маната (Peronospora farinosa Frank) при захарното цвекло в района на Шумен.Селскостопанска наука.№4.,29-33

2008г. - Захарно цвекло I част. Земеделие –Плюс., ( 5 )., 21-32.

2008г. - Захарно цвекло II част. Земеделие –Плюс., ( 6 )., 21-32.

2007г. - Влияние на цитокинините Кинетин и Дропп върху растежа на Rhizoctonia solani Kuhn,причинител на кореновото гниене при цвеклото.,Растениевъдни науки .,43.,3.,236-238

2006г. - Петрова Р., К.Танова,2006. влияние на извлек от риган (Origanum marjoram) върху причинителя на ризоктонийното кореново гниене при цвеклото (Rhizoctoniasolani Kuhn)., Field crops studies., Vol.ІІІ,№3.,475-478

2005г. - Танова, К., 2005.Агресивност на изолати от Rhizoctonia solani Kuhn, причинител на кореново гниене при цвеклото.,НЦАН., София, Научни трудове.т.3, 343-345

2005г. - Танова К., В.Върбанов.2005.Симптоми и динамика на развитие на ризоктонийното гниене (Rhizoctonia solani Kuhn) при кръмно цвекло през периода 2001-,растениевъдни науки.(3 ).,261-263

2005г. - Върбанов, В.,К.Танова.2005.Влияние на причинители на болести по захарното цвекло върху активността на някои ензими., НЦАН., София, Научни трудове.т.3,346-349

2005г. - Върбанов, В.,К.Танова.2005.Развитие и вредоностност на гъбата Uromyces betae (Person, Tulasne) причинител на болестта ръжда по захарното цвекло., НЦАН.,София, Научни трудове.т.3, 350-354

2005г. - Върбанов, В.,К.Танова.2005.възможности за ограничаване “сеченето” на кълновете и младите цвеклови растения.Известия на съюза на учените – Русе ., Научнитрудове.т.5, 141-146

2004г. - Танова, К., 2004. Изпитване на фунгициди за ограничаване на ризоктонийно кореново гниене (Rhizoctonia solani Kuhn) при кръмно цвекло, НК Агроеко-2004, П.307-313

2004г. - Танова, К., 2004. Изменение на технологичните качества на захарно цвекло при изкуствено инокулиране с причинители на кореново гниене, Д.З.И. “Г.Тошево”,Изследвания върху полските култури, т.І, кн.2, 349-352

2004г. - Танова, К., К. Кирилов, 2004. Влияние на препаратите Биохумакс и Биолайф върху семенната микофлора на цвекло и култури от цвекловия сеитбооборот,Семепроизводство, Селекция и семеконтрол за качествен посевен материал, С., 122-127

2004г. - Танова, К., Р. Петрова, 2004. Влияние на индолилоцетната киселина върху фузарийното кореново гниене (Fusarium ssp. Link) при кръмно цвекло, ШУ “Епископ К.Преславски”, Природни науки-2004, Ш., Научни трудове, 429-432

2004г. - Петрова, Р., К. Танова, 2004. Влияние на Хумустим върху качествата на семената от захарно цвекло. Семепроизводство, селекция и семеконтрол за качественпосевен материал, С., 128-132

2004г. - Върбанов, В., К. Танова, 2004. Поява и развитие на гъбата Phoma betae Franк причинител на болестта фомоза при захарното цвекло и средства за борба, ШУ“Епископ К. Преславски”, Природни науки-2004, Ш., научни трудове, 441-445

2004г. - Петрова, Р., К. Танова, 2004. Качества на семената от захарното цвекло, третирани с Хумустим и пестициди. ДЗИ, Г.Тошево, Изследавния върху полските култури,т.І, кн.3, 454-457

2004г. - Върбанов, В., К. Танова, 2004. Първи резултати от проучване влиянието на някои биопрепарати върху посевен материал от сорго, захарна метла и люцерна, НКАгроеко-2004, П. Акад.И-во. 199-204

2003г. - Танова, К., 2003. Проучвания върху Rhizoctonia solani Kuhn причинител на гниене на кореноплода на захарното цвекло през вегетацията, Дисертация, С., 169

2003г. - Танова, К., 2003. Влияние на засоляването на средата върху причинителя на кореново гниене при захарното цвекло (Rhizocotnia solani Kuhn), Агроеко-2003, П.,377-382

2003г. - Танова, К., Т. Делева, В. Върбанов, 2003. Изменения в микробиалния статус в ризосферата на захарното цвекло под влияние на инсектициди за третиране насемената, ШУ “Епископ К. Преславски”, Природни науки-2003, Ш., 216-220

2003г. - Танова, К., Р. Петрова, 2003. Въздействие на индолилоцетната киселина (ИОК) върху причинителя на ризоктонийно кореново гниене при захарно цвекло(Rhizoctonia solani Kuhn) в in vitro условия, Н.К. Ст.Загора, Аграрни науки, т.І, Растениевъдство, І част, 110-113

2003г. - Върбанов, В., К. Танова, С.Върбанова, 2003. Динамика на развитие на причинител на болестта церкоспороза при захарното цвекло (Cercospora beticola Sacc.) презпериода 1996- и средства за борба, ШУ, Природни науки-2003, Ш., 209-215

2003г. - Върбанов, В., К. Танова, С. Върбанова, 2003. Върху някои аспекти от изследванията на гъбата Polymyxa betae Keskin, патоген за цвеклото и вектор на вируса наризоманията, ШУ, Природни науки-2003, Ш., 227-232

2003г. - Кирилов, К., К. Танова, В. Върбанов, 2003. Въздействие на биопрепарати върху посевен материал и растения, А.У.П., Научни трудове, т.XLVIII, 245-251

2002г. - Танова, К., 2002. Ризоктонийно кореново гниене при захарното цвекло (Rhizoctonia solani Kuhn) – симптоми и влияние на климатичните фактори на средата, ЗИ,Модел за ефективна аграрна наука, Ш., Научни доклади, 192-200

2002г. - Върбанова С., К.Танова.2002. Влияние на почвени хербициди върху микробиалния статус в ризосферата на захарното цвекло., Scientific Session of Jubilee., Sadovo-Plovdiv., Scientific reports.,Vol.І., 272-276

2002г. - Върбанов В., К.Танова.,С.Върбанова.2002.Фитосанитарно състояние на посеви от захарно цвекло и цвеклови семенници в България. Scientific Session of Jubilee.,Sadovo- Plovdiv., Scientific reports.,Vol.ІІ., 69-72

1997г. - Танова, К., С. Райков, И. Жалнов, 1997. Проучване агресивността на Rhizocotnia solani в почва третирана и нетретирана с хербициди, използвани при захарнотоцвекло, Растениевъдни науки, (3-4):129-131

1997г. - Танова, К., Л. Христова, 1997. Оценка на агресивността на изолати от Rhizoctonia solani върху захарното цвекло при полски условия, Растениевъдни науки, (7-8):90-92

1997г. - Петрова, Р., К. Танова, С. Райков, 1997. Проучване на гъбни изолати от комплекса причинители на “сечене” при захарното цвекло, Растениевъдни науки, (5-6):119-122

1995г. - Танова, К., С. Райков, 1995. Влияние на някои почвени хербициди върху растежа и натрупването на биомаса на гъби от ризосферата на захарното цвекло,Растениевъдни науки, (32):152-155

1995г. - Върбанов В., С.Върбанова,Т.Делева,К.Танова.1995. Проучвания върху намалената ефективност на някои пестициди при захарното цвекло., ВСИ., Пловдив., Научнитрудове т.ХL., кн.3., 271-27

1995г. - Танова, К., Е. Рафаилова, Л. Христова, 1997. Влияние на азотни съединения върху агресивността на Rhizoctonia solani и химичния състав на захарното цвекло,Растениевъдни науки, (7-8): 86-89

1989г. - Танова, К., Б. Ангелова, 1989. Проучване върху ризосферната микрофлора в почвени и растителни проби от захарно цвекло, (Досегашни резултати от извършенияанализ) ВСИ. П. Научни трудове, т. ХХХІV, кн.2, 135-144

1989г. - Ангелова, Б., К. Танова, 1989. Културални различия на някои произходи на гъбата Cercospora beticola Sacc., причинител на болестта церкоспороза по захарнотоцвекло, ВСИ, П., Научни трудове, т. ХХХІV, кн.2, 145-153

Доклади

2017г. - Атанасов Г., К. Танова, С. Райков, Развитие на листен пригор, кафява ръжда и фузариоза в пшенични посеви от район Добрич, 2017, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие "Природни науки", 29.09-01.10.2017, Варна, Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 58-64.

2017г. - Иванов И., К. Танова, С. Райков, Развитие на болести в царевични посеви в района на гр. Балчик, 2017, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие "Природни науки", 29.09-01.10.2017, Варна, Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 53-57.

2015г. - 1. Krasimira Tanova, Svilen Raykov – Results from “In vitro” testing preparations for control of wheat fusariosis. Acta Scientifica Naturalis, Dobromir D. Enchev, Editor, Volume 1/2015, str. 217-224. (IF- 2.732).ISSN 1230-0322.

2015г. - Krasimira Tanova, Svilen Raykov – Results from “In vitro” testing preparations for control of wheat fusariosis. Acta Scientifica Naturalis, Dobromir D. Enchev, Editor, Volume 1/2015, str. 217-224. (IF- 2.732).ISSN 1230-0322.

2015г. - Krasimira Tanova, Svilen Raykov – Results from “In vitro” testing preparations for control of wheat fusariosis. Acta Scientifica Naturalis, Dobromir D. Enchev, Editor, Volume 1/2015, str. 217-224. (IF- 2.732).ISSN 1230-0322.

2015г. - Marinova Z., Raykov S., Arnaudov V., Tanova K., 2015. Sugar Beet Pests in the Area of Shumen. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB), Volume 3, Issue 7, July 2015, 106-109 (IF – 2.991). ISSN 2454–6224 www.arcjournals.org

2015г. - Marinova Z., Raykov S., Arnaudov V., Tanova K., 2015. Sugar Beet Pests in the Area of Shumen. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB), Volume 3, Issue 7, July 2015, 106-109 (IF – 2.991). ISSN 2454–6224 www.arcjournals.org

2014г. - Tanova Trifonova Krasimira., 2014.Investigation on the influence of extracts fromdropwort (filipendula vulgaris moench) on the surface infection on seeds of sugar beet ., Proceedings of the 2nd European Conference on Agriculture (August 18, 2014). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. 22 P.ISBN–13 978-3-902986-76-4.

Авторски свидетелства и патенти

2017г. - Сертификат за нов сорт растения№11114- Стевия (Stevia rebaudiana B) Сорт Стела Патентно Ведомство на Република България., София, 19.10.2017г.

Цитирания

2018г. - Върбанов, В., Н. Танова, Ст. Върбанова, 2003. Върху някои аспекти от изследванията на гъбата Polymyxa betae, патоген по цвеклото и вектор на вируса по ризоманията, Юбилеина научна сесия, Шумен, Биология, 227–232. Цитирана в: Учкунов, И., С. Райков, И. Николова. 2018. Устойчивост на някои гъбни болести при майчини форми (мъжкостерелни линини) захарно цвекло и техните хибриди. Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“, 5-7 октомври 2018, Шумен, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 120–127.

2018г. - Върбанов, В., Н. Танова, Ст. Върбанова, 2003. Върху някои аспекти от изследванията на гъбата Polymyxa betae, патоген по цвеклото и вектор на вируса по ризоманията, Юбилеина научна сесия, Шумен, Биология, 227–232. Цитирана в: Учкунов, И., С. Райков, И. Николова. 2018. Стопанска стойност на диплоидни многосеменни опрашители захарно цвекло. Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“, 5-7 октомври 2018, Шумен, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 128–134.

2018г. - Танова, К., 2002. Проучване на въздействието на кореновото гниене, причинено от Rhizoctonia solani върху химичния състав и технологичните качества на захарното цвекло. Юбилейна научна сесия. Садово, т. 1, 260–263. Цитирана в: Учкунов, И., С. Райков, И. Николова. 2018. Устойчивост на някои гъбни болести при майчини форми (мъжкостерелни линини) захарно цвекло и техните хибриди. Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“, 5-7 октомври 2018, Шумен, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 120–127.

2018г. - Танова, К., 2002. Проучване на въздействието на кореновото гниене, причинено от Rhizoctonia solani върху химичния състав и технологичните качества на захарното цвекло. Юбилейна научна сесия. Садово, т. 1, 260–263. Цитирана в: Учкунов, И., С. Райков, И. Николова. 2018. Стопанска стойност на диплоидни многосеменни опрашители захарно цвекло. Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“, 5-7 октомври 2018, Шумен, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 128–134.

2018г. - Танова, К., 2002. Проучване на въздействието на кореновото гниене, причинено от Rhizoctonia solani върху химичния състав и технологичните качества на захарното цвекло. Юбилейна научна сесия. Садово, т. 1, 260–263. Цитирана в: Учкунов, И., С. Райков, И. Николова. 2018. Стопанска стойност на диплоидни многосеменни опрашители захарно цвекло. Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“, 5-7 октомври 2018, Шумен, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 128–134.

2018г. - Танова, К., 2003. Гниене на кореноплода на захарното цвекло. Описание и фактори на развитие. Юбилейна научна сесия 30 г. Шуменски университет, 221–225. Цитирана в: Учкунов, И., С. Райков, И. Николова. 2018. Устойчивост на някои гъбни болести при майчини форми (мъжкостерелни линини) захарно цвекло и техните хибриди. Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“, 5-7 октомври 2018, Шумен, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 120–127.

2018г. - Танова, К., 2003. Гниене на кореноплода на захарното цвекло. Описание и фактори на развитие. Юбилейна научна сесия 30 г. Шуменски университет, 221–225. Цитирана в: Учкунов, И., С. Райков, И. Николова. 2018. Стопанска стойност на диплоидни многосеменни опрашители захарно цвекло. Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“, 5-7 октомври 2018, Шумен, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 128–134.

2017г. - Tanova K., Decay of sugar beet. Description and development factors. 2003. Collection of scientific papers-Shumen University: 216-220 Цитирано в: В. Учкунов, Н. Монев, Кр. Танова, Св. Райков, Ил. УчкуновУстойчивост на гъбни болести при кръмно и полузахарно цвекло. Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие "Природни науки", 29.09-01.10.2017, Варна, Унив. изд. "Еп. Константин Преславски"

2013г. - ЯКИМОВ Д., 2013. „ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ С ЕСТЕСТВЕН ПРОИЗХОД КАТО АЛТЕРНАТИВА В БИОЛОГИЧНОТОИ КОНВЕНЦИОНАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ. ПЛОВДИВ., С165., Монография (източник) Цитат:Георгиева-Андреева, М., К. Танова, 2011. Повърхностна гъбна и бактериална инфекция по семена от различни произходи сорго, отглеждани в района на Шумен. Растениевъдни науки, №48 (4), стр. 413-419. Цитат :Танова К.Т., Георгиева-Андреева М.И., Будаева В.В. 2010. Влияние подкормки азотными удобрениями на микрофлору и инфекции семян сорго грибами рода Alernaria. Ползуновский вестник, № 4-1, с. 221-223 Цитат: Танова К.Т., Георгиева-Андреева М.И., Будаева В.В. 2010. Влияние подкормки азотными удобрениями на микрофлору и инфекции семян сорго грибами рода Alernaria. Ползуновский вестник, № 4-1, с. 221-223 Цитат:Кирилов К., К. Танова, В. Върбанов, 2003. Въздействие на биопрепарати върху посевен материал и растения. VI. Национална научно –практична конференция с международно участие. АГРОЕКО. Пловдив: Екологични проблеми на земеделието

2013г. - ЯКИМОВ Д., 2013. „ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ С ЕСТЕСТВЕН ПРОИЗХОД КАТО АЛТЕРНАТИВА В БИОЛОГИЧНОТОИ КОНВЕНЦИОНАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ. ПЛОВДИВ., С165., ISBN: 978-619-7048-41-4 Монография( източник) Цитат :Танова К.Т., Георгиева-Андреева М.И., Будаева В.В. 2010. Влияние подкормки азотными удобрениями на микрофлору и инфекции семян сорго грибами рода Alernaria. Ползуновский вестник, № 4-1, с. 221-223

2013г. - ЯКИМОВ Д., 2013. „ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ С ЕСТЕСТВЕН ПРОИЗХОД КАТО АЛТЕРНАТИВА В БИОЛОГИЧНОТОИ КОНВЕНЦИОНАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ. ПЛОВДИВ., С165.,ISBN: 978-619-7048-41-4 Монография- източник цитат: 1.Танова К., К. Кирилов, 2004. Влияние на препаратите Биолайф и Биохумакс върху семенната микофлора на цвекло и култури от цвекловия сеитбооборот. Сборник доклади "Семепроизводство, селекция и семеконтрол за качествен посевен материал" София, с. 111

2013г. - ЯКИМОВ Д., 2013. „ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ С ЕСТЕСТВЕН ПРОИЗХОД КАТО АЛТЕРНАТИВА В БИОЛОГИЧНОТОИ КОНВЕНЦИОНАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ. ПЛОВДИВ., С165.,ISBN: 978-619-7048-41-4 Монография(източник) цитат:2 Петрова Р., К. Танова, 2004. Качества на семената от захарно цвекло, третирани с Хумустим и пестициди. Изследвания върху полските култури. ДЗИ-Г.Тошево том първи, част трета, с. 454-457