Хон. проф. д-р Нешо Хайнрих Чипевабв

Хон. проф. д-р  Нешо Хайнрих Чипев

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 315

Телефон: 054 830 495/в. 246;+359895561920

Email: nchipev@abv.bg, n.chipev@shu.bg

Приемно време: Петък 13-15 ч.

Завършен университет, специалност

Биологически факултет, Софийски университет \"Климент Охридски; (1974-1979 г); Магистър, специалност "Екология и опазване на природната среда”

Месторабота преди постъпване в ШУ

2010 г. - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, София, Доцент

Заемани академични длъжности

Април 2012 - Професор (ШУ Епископ Константин Преславски)

Март 2011 - Април 2012 - Доцент (ШУ Епископ Константин Преславски)

Юли 2010 г. - Доцент (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН)

1998 г. – 2000 г. Старши научен сътрудник ІІ степен (Централна лаборатория по обща екология - БАН)

1996 г. – 1998 г. Научен сътрудник І степен (Централна лаборатория по обща екология - БАН)

Придобити научни степени

1985 г. - „Доктор” (кандидат на биологическите науки)

Водени лекции и/или упражнения

2011г. - понастоящем: Шуменски университет „Константин Преславски”; "Екология", „Екологично законодателство и норми”; "Екологичен мониторинг" в ОКС Бакалавар по „Екология и ООС”; "Екология и ООС", „Екологично законодателство и норми”; "Екологичен мониторинг" в ОКС Бакалавар програма по Биология и химия, Биология и физика, География и биология; "Екология и ООС" в ОКС Бакалавар по Растителна защита.

2012 - понастоящем - СУ “Кл. Охридски” – Философски факултет; “Обща екология”. Бакалаварска програма „Интегративна биоетика”

2009 г. - понастоящем - СУ “Кл. Охридски” – Биологически факултет; “Глобални въздействия върху екосистемите”. Бакалаварска програма „Биоменеджмент и устойчиво развитие”

2008 г. - понастоящем - Русенски университет “Ангел Кънчев”; “Обща екология” – основен курс; Бакалаварска програма.

2007г. - понастоящем - СУ “Кл. Охридски” – Биологически факултет; Статистически методи”; Магистърска програма по алгология и микология.

2007 г. - понастоящем - СУ “Кл. Охридски” – Биологически факултет; “Теоретични основи на биоразнообразието”; Магистърска програма по алгология и микология.

2000 г. – 2006 г. СУ “Кл. Охридски” – Биологически факултет; Въведение в методологията на екологичния анализ; Бакалаварска програма по „Екология и ОПС”.

2006 г. – 2008 г. ПУ “П. Хилендарски” – Биологически факултет (Смолян); „Биогеография”; Бакалаварска програма

1999 г. - 2004 г. СУ “Кл. Охридски” – Биологически факултет; Биогеография; Бакалаварска програма по „Екология и ОПС”

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

1992 г. - Университет МакГил, Монтреал, Канада

Области на научни интереси

Теоретична екология, Функциониране на екосистеми, Екосистемен подход, Теория на биологичното разнообразие, Популационна екология, Полярни екосистеми, Екология на паразитни взаимоотношения, Екологични оценки и ОВОС

Специализации

1986 г. - Словашка академия на науките, Кошице, Чехословакия

Участия в международни и национални научни проекти

2015-2019 г.: Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания (eLTER). Финансиране: 8-ма РП на ЕС, H2020. Координатор от ИБЕИ: д-р С. Братанова-Дончева. (Участници от катедра „Биология“ на ШУ – Н. Чипев)

2015-2016 г: Методическа помощ за оценка на екосистемите и биофизичното им остойностяване (MetEcosMap). Проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм), програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги". Координатор от ИБЕИ: гл. ас. д-р С. Братанова-Дончева. (Участници от катедра „Биология“ на ШУ – Н. Чипев)

2015-2016 г: Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA). Проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм), програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги". Координатор: гл. ас. д-р Н. Иванова. (Участници от катедра „Биология“ на ШУ – Н. Чипев)

2014 г. - „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВОЙСТВА В БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ЛАБОРАТОРНИ И ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ.ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-213/10.03.2014г, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски (вътрешноуниверситетски проект).

2013 г. „Изследване на ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естествени и лабораторни условия”. Ръководител: доц. д-р Цв. Иванова. Университетски проект РД-08-266/14.03.2013, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски (вътрешноуниверситетски проект).

2013г. - “Устройство и управление на ПП „Странджа”, финансиран по ОПОС, договор reg. DIR- 5113326-5-99, договор DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - 4: Опазване и подобряване стабилността на популацията на бръмбара Osmoderma eremita чрез устойчиво управление на естествените хабитати на вида - стари широколистни гори, покрайнини на гори и брегове на реки.

2012 г. - 2013 г. EURESP+ - Предоставяне на екологични услуги на малки и средни предприятия в България (експерт еколо

Заемани ръководни позиции

2012 г. - Ръководител катедра Биология - ШУ Епископ Константин Преславски

2010 г. - 2011 г. Ръководител секция "Екосистемни изследвания"; Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания.

2006 г. – 2008 г. Научен секретар на БАН – Биологични науки. БАН – Централно управление.

2000 г. – 2008 г. Директор - Централна лаборатория по обща екология - БАН.

Организационна дейност

2009 г. - 2011 г. „Консултативен съвет по смекчаване въздействието на климатичните промени върху биоразнообразието” към Министъра на околната среда и водите.

2003 г. – 2008г. „Консултативен съвет по биоразнообразие” към Министъра на околната среда и водите.

2000 г. – 2007г. "Научно-координационен съвет по проблемите на биоразнообразието" към УС на БАН. (Председател)

2007 г. – 2010 г. Комитет по околна среда към Договора за антарктика (СЕР)(национален представител)

Членства в научни организации

Съюз на учените в България, Български Антарктически Институт, Българско Екологично Дружество, Център за полярни изследвания СУ ”Кл. Охридски”

Дисертации

1985г. - Чипев, Н. 1985. Влияние на някои биотични фактори върху екстензивността и интензивността на инвазията на Lymnaea truncatula с Fasciola hepatica L., 1758 и Paramphistomum cf. daubneyi Dinnik, 1962. - Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен "Кандидат на биологичните науки", БАН.

Книги

2012г. - инж.физ. Соня Петкова, проф. Костадин Костадинов, проф. Нешо Чипев, доц. Николай Божков, ст.н.с. Георги Райчевски, инж. Цветелина Йоргова, инж. Надежда Георгиева, Георги Филипов - "Kратък наръчник за МСП за фирмено управление на въздействието върху околната среда", EURESP+, 2012

2012г. - инж.физ. Соня Петкова, проф. Костадин Костадинов, проф. Нешо Чипев, доц. Николай Божков, ст.н.с. Георги Райчевски, инж. Цветелина Йоргова, инж. Надежда Георгиева, Георги Филипов - "Кратък наръчник за управление на енергийната ефективност в МСП", EURESP+, 2012

Учебници

2013г. - Чипев, Н., Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов. 2013. „Обща екология”. Дистанционно обучение. ШУ „Еп. Константин Преславски; 220 с.

Статии

2016г. - Kalchev, K, N. Chipev. 2016. Comparative analysis of protease and urease activity in soils from Livingston Island (Antarctica). Science and Technologies: Vol. 6, Number 2: Nautical and Environmental Studies. 8-14.

2016г. - Kalchev, K, N. Chipev. 2016. Comparative analysis of protease and urease activity in soils from Livingston Island (Antarctica). Science and Technologies: Vol. 6, Number 2: Nautical and Environmental Studies. 8-14.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts.,R. Ivanov, N. Chipev. 2015. Isolation of microorganisms from Antarctic soils and their use as possible corrosion inhibitors. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB), Volume 3 Issue 1; 164-168. ISSN 2349-0357. [IF=1.985]

2015г. - Sokolovska, M., N. Chipev, R. Ilieva, M. Nusterova, L. Petrova, Z. Vergilov, R. Hristova, J. Bech. 2015. Soils on Livingston Island: Composition, properties and ecological aspects. In: Bulgarian Antarctic Research - A Synthesis [Edt. Ch. Pimpirev & N.Chipev]: 308-319. “St. Kliment Ohridski” University Press. (ISBN 978-954-07-3939-7).

2015г. - Светла Братанова-Дончева, Костадин Катранджиев, Нешо Чипев. 2015. Високопланински косистеми в зоната на горната горска граница в Рила планина и техните екосистемни услуги. Предизвикателства, БЛРС, И-во "Българска книжница", с.78-104; ISBN: 978-954-380-362-0

2015г. - Natchev N, Kornilev Y, Petkov Z, Dashev G, Atanasova I, Chipev N, 2015. Opportunistic diet reflects the nutrition plasticity of the European otter (Lutra lutra) in “Strandzha” Natural Park (SE Bulgaria). Acta Scientifica Naturalis 2: 36-51."Българска книжница", с.78-104; ISBN: 978-954-380-362-0

2014г. - Bratanova-Doncheva, S.,R. Fikova, K. Katrandziev, N. Chipev, V. Dimitrova. 2014. Resilience of ecosystem services – applying ecosystem function and integrity concepts to natural sweet chestnut forests in Belasitza Mountain (SW Bulgaria). Acta Horticulturae (ISHS) 1043:183-190.

2014г. - 6. Loureiro, J., Tavares, D., Ferreira, S., Seco, J., Valente, T., Trathan, Ph. Trathan, N. Chipev & Xavier, J. C. (2014). Sex identification in Gentoo (Pygoscelis papua) and Chinstrap (Pygoscelis antarctica) penguins: Can flow cytometry be used as a reliable identification method? Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 461, 364-370. [IF=2.475]

2014г. - Чипев, Н. 2014. Биология. В: Л. Иванов, Н. Иванова „Антарктика“. И-во UNICART, София: 101-105. ISBN 978-619-90008-1-6.

2014г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Z. Nanova, P. Jordanova, N. Chipev, V. Kapchina-Toteva, G. Dashev, I. Yotova, 2014, Is there a tendency for rising use of herbs in pharmaceutical form – a survey in Bulgaria from an ethnobotanical viewpoint. Acta Scientifica Naturalis, 1:192-201.

2013г. - Kenarova, A., M. Encheva, V. Chipeva, N. Chipev, P. Hristova, P. Moncheva. 2013. Physiological diversity of bacterial communities from different soil locations on Livingston Island, South Shetland archipelago, Antarctica. Polar Biology.21-32.

2013г. - Parvanova, P., N. Tzvetkova, S. Bratanova-Doncheva, N. Chipev, R. Fikova, E. Donev. 2013. Responses of Fraxinus excelsior L. seedlings to ambient ozone exposure in urban and mountain areas based on physiological characteristics and antioxidant activity. Environmental Science: Processes & Impacts. [IF=2.225].

2013г. - Mitov, K., N. Chipev, R. Hristova, S. Stankovic, J. Petrovic. 2013. Strategy for remediation of impaired and polluted by mining activity terrains on the territory of R. Serbia and R. Bulgaria. In: Proceedings of the 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor: 813-816.

2013г. - Чипев, Н. 2013. Човек и биологично разнообразие. Сборник доклади „Екология и хуманизъм“, Изд. Авангард Прима. 16-26.

2013г. - Georgieva, G., Sv. Bratanova–Doncheva, N. Chipev. 2013. Comparative assessment of the crown status of Fagus orientalis L. IN forest ecosystems OF Strandzha Mountain, Southeast Bulgaria. International SGEM Conference, Proceedings.

2013г. - Encheva, M., N. Zaharieva, A. Kenarova, N. Chipev, V. Chipeva. 2013. Abundance and activity of soil Actinomycetes from Livingston Island, Antarctica. Bulgarian Journal of Agricultural Sciences. 19(2), 68-71

2012г. - Чипев, Н., С. Петкова, Г. Райчевски, К. Костадинов. 2012. Малки и средни предприятия и околна среда. Екологично инженерство и опазване на околната среда 4: 13-18.

2012г. - Georgieva, G., S. Bratanova, N. Chipev. 2012. Long term dynamics of biotic and abiotic damages of forest ecosystems in Strandzha Mountain (Southeast Bulgaria) in relation to climate change. International Conference "Biological Reactions of Forests to Climate Change and Air Pollution“. Proceedings. 21 - 24 May, Kaunas, LITHUANIA.

2012г. - Parvanova, P., N. Tzvetkova, S. Bratanova-Doncheva, N. Chipev, E. Donev, R. Fikova. 2012. Stomatal ozone fluxes in leaves of Quercus robur and Quercus rubra seedlings exposed to ambient ozone in the Plana Mountain. International Conference "Biological Reactions of Forests to Climate Change and Air Pollution“. Proceedings. 21 - 24 May, Kaunas, LITHUANIA

2012г. - Georgieva, G., Bratanova-Doncheva, N. Chipev. 2012. Assessment of the condition and occurred changes in typical forest ecosystems within the Natural Park "Strandzha". International Conference “15 years Journal of Balkan Ecology”. Proceedings.

2012г. - Качаунова, Е., С. Братанова-Дончева, Н. Чипев. 2012. Концепцията за екосистемни услуги и тяхната проекция в ползванията свързани със земеделие и местни занаяти в района на Странджа. International Conference “15 years Journal of Balkan Ecology”. Proceedings.

2011г. - Чипев, Н. 2011. Биологично разнообразие – концептуална рамка и теоретични основи. Екологично инженерство и опазване на околната среда 3: 5-18.

2011г. - Chipev, N., T. Karakiev. 2011. Climate change and biodiversity – evidence for phenological shifts of plant species in Bulgaria. In: Proceedings of the International Conference “40 Years Shumen University 1971-2011”, p. 11-17.

2010г. - Bratanova-Doncheva, S., N. Chipev, V. Dimitrova. 2010. Origin, state and perspectives of chestnut cultivation in Bulgaria. Acta Horticulturae 866: 517-525

2009г. - Bratanova-Doncheva, S., N. Chipev. 2009. Following chestnut footprints – Bulgaria. Scripta Horticulturae 9: 28-31

2008г. - Chipev N., V. Dimitrova, N. Sv. Bratanova-Dontcheva, M. Lyubenova. 2008. The ecosystem approach to ecosystem management with an example from Sweet Chestnut(Castanea sativa Mill.) foresrs in Belasitza Mountain, Bulgaria. In: III congress of the ecologists of Macedonia with international participation. Proceedings. p. 69-74

2007г. - Ivanova V, Dornberger K-J, Hartl A, Mollmann U, Dahse H-M, Kolarova M, Aleksieva K, Chipev N. 2007. Sanionins: Antiinflammatory and antibacterial agents from the antarcticmoss Sanionia georgico-uncinata with weak/low cytotoxicity. Prep Biochem Biotech, 37 (4), pp. 343-352

2007г. - Dimitrova, V., N. Apostolova-Stoyanova, M. Lyubenova, N. Chipev. 2007. Syntaxonomic analysis of sweet shestnut forests growing on the northern slopes of BelasitzaMountain. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences. 60 (5): 561-568

2007г. - Chipev, N. 2007. Ecosystem approach for sustainability – The basis. In: Sustainable management of sweet chestnut ecosystems-CAST Bul. Proceedings of the first BalkanRegional Workshop. Petekston. p. 7-10

2007г. - Чипев, Н. 2007. Глобална екология и устойчиво развитие. В: Трета национална научно-практическа конференция по биологично образование. Сборник доклади. с.11-18

2007г. - Чипев, Н., В. Димитрова, С. Братанова-Дончева. 2007. Развитие на системите за вземане на решение за устойчиво управление на горски екосистеми. Екологично инженерство и опазване на околната среда. 3/4, 86-94

2006г. - Sichanov, D., V. Popov, V. Biserkov, S. Zidarova, N. Chipev. 2006. Spatial pattern and diversity of small mammal assemblages in the area of the Srebarna managed nature reserve (NE Bulgaria). Acta Zool.Bulg. vol. 58, no2, pp. 209-222.

2006г. - Yurlova, N.I., Vodyanitskaya, S.N., Serbina, E.A., Biserkov, V.Y., Georgiev, B.B., Chipev, N.H. 2006. Temporal variation in prevalence and abundance of metacercariae in thepulmonate snail Lymnaea stagnalis in Chany Lake, west Siberia, Russia: Long-term patterns and environmental covariates. Journal of Parasitology 92 (2), pp. 249-259

2005г. - Chipev, N. 2005. Lichens as biomonitors with special reference to the Antarctic. In: Proceedings of the International Conference on High Precision Atomic and Nuclear Methods(Editors: A. Olariu, K. Strenstrom, R. Hellborg), Editura Academica Romane, Bucuresti. 12-16

2005г. - Чипев, Н. 2005. Предизвикателствата на антарктическата наука. Екология, биология, биотехнология. МОН. 1-10

2005г. - Чипев, Н. 2005. Има ли нова екология? В: Сборник научни доклади на І-та национална конференция по екология “Биоразнообразие-Екосистеми-Глобални промени” (Ред. Н. Чипев и В. Богоев ), Петекстон, София. 11-23

2005г. - Братанова-Дончева, С., Н. Чипев. 2005. Здрава ли е кестеновата гора? В: Сборник научни доклади на І-та национална конференция по екология“Биоразнообразие-Екосистеми-Глобални промени” (Ред. Н. Чипев и В. Богоев ), Петекстон, София. 111-120

2005г. - Върбанов, С., Н. Чипев, С. Братанова-Дончева. 2005. Използване на невронни мрежи и генетични алгоритми при оценка на състоянието на кестеновите гори в Беласица. В: Сборник научни доклади на І-та национална конференция по екология “Биоразнообразие-Екосистеми-Глобални промени” (Ред. Н. Чипев и В. Богоев ), Петекстон, София. 131-138

2005г. - Братанова-Дончева. С., Н. Чипев. 2005. Екосистемен подход и биоразнообразие. В: Петрова, А. (ред.), Съвременно състояние на биоразнoобразието в България –проблеми и перспективи. И-во Дракон, София. 421-446

2005г. - Райковска, Я., Чипева, В., Топалова, Я., Чипев, Н., Мончева, П. 2005. Разнообразие на микробните почвени съобщества на о. Ливингстън – Антарктика. Екологично инженерство и опазване на околната среда 1: 28-35

2004г. - Sichanov, D., N. Chipev, V. Biserkov. 2004. Spatial distribution of terrestrial small mammals in the region of Srebarna reserve. Annual of Sofia University, Biological Faculty. v.96: 411-421

2004г. - Братанова-Дончева. С., Н. Чипев. 2004. Екосистемен подход и приложението му при устойчивото стопанисване на горите. Лесовъдска мисъл (ИК-ЛТУ) 2. 109-118

2004г. - Братанова-Дончева. С., Н. Чипев. 2004. Екологичен Риск или ако оценката на риска е отговорът, какъв е въпросът? Екологично инженерство и опазване на околната среда, 2: 25-35

2003г. - Ivanov, P., N. Chipev, D. Temniskova-Topalova. 2003. Diatoms of the river Iskar (Sofia plane) and their implication for water quality assessment. Part 2. Diatom indices andtheir implication for water quality monitoring. Journal of Environmental Protection and Ecology. Book 2, vol. 4: 288-300

2003г. - Ivanov, P., N. Chipev, D. Temniskova-Topalova. 2003. Diatoms of the river Iskar (Sofia plane) and their implication for water quality assessment. Part 1. The diatom flora,ecology and community structure. Journal of Environmental Protection and Ecology. Book 2, vol. 4: 301-310

2002г. - Чипев, Н. 2002. Анализ на системите за ОВОС и концепцията за стратегическа оценка на околната среда. В: 11-ти Международен симпозиум “Екология 2002”-Бургас, Сборник доклади, 464-473

2002г. - Чипев, Н. 2002. Биологично разнообразие – една развиваща се концепция. Списание на БАН, 4. 6-11

2002г. - Peneva, V., S. Lazarova, N. Chipev. 2002. Description of the male of Enchodelus (Rotundus) signyensis Loof, 1975 (Nematoda, Nordiidae) from Livingston Island, Antarctica,and notes on its morphology and disctribution. In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences, vol. 3: 83-90

2000г. - Kostadinova, A., Gibson, D., Biserkov, V., Chipev, N. 2000. Re-validation of Echinostoma miyagawai Ishii, 1932 (Digenea, Echinostomatidae) on the basis of experimentalcompletion of its life-cycle. Systematic Parasitology 45: 81-108

2000г. - Temniskova-Topalova, D., N. Chipev. 2000. Diatoms from Livingston Island, the South-Shetland Islands, Antarctica. Proceedings of the 16-th InternationalDiatom Symposium [Ed: A. Economou-Amilli] 291-314

1999г. - Chipev, N., D. Temniskova-Topalova. 1999. Diversity dynamics and distribution of diatom assemblages in land habitats on Livingston Island (Antarctica). In: Bulgarian AntarcticResearch. Life Sciences, vol. 2: 32-42

1999г. - Chipev, N., A. Kovatchev. 1999. Preliminary data on heavy metal contents in lichens from the Livingston Island (Antarctica). In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences,vol. 2: 106-109

1999г. - Чипев, Н. 1999. Хелминтите като индикатори на сладководни екосистеми. В: Национална програма за биомониторинг на България (Редактори: Д. Пеев и С.Герасимов), Гея Либрис: 173-175

1999г. - Чипев, Н. 1999. Глобализация на екологията и екология на глобализацията. В: Съвременни проблеми на екологията (ред. Акад. Г. Близнаков), Университетскоиздателство “Св. Кл. Охридски”: 21-32

1999г. - Чипев, Н. 1999. Проблемът биологично разнообразие. В: Съвременни проблеми на екологията (ред. Акад. Г. Близнаков), Университетско издателство “Св. Кл.Охридски”: 78-99

1999г. - Чипев, Н., В. Богоев. 1999. Образованието по екология и опазване на околната среда. Екология, биология, биотехнология. МОН, 5-6: 30-43

1999г. - Peneva, V., N. Chipev. 1999. Laimaphelenchus helicosoma (Maslen, 1979) n.com. from the Livingston Island (Antarctica). In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences, vol.2: 57-61

1999г. - Pandurski, I., N. Chipev. 1999. Morphological variability in a Boeckella poppei Mrazek, 1901 (Crustacea, Copepoda) population from a glacial lake on the Livingston Island, theAntarctic. In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences, vol. 2: 83-89

1999г. - Gyosheva, M., N. Chipev. 1999. Arrhenia salina (Hoiland)Gulden - new macromycete species to Livingston Island, South Shetlands, Maritime Antarctic. In: Bulgarian AntarcticResearch. Life Sciences, vol. 2: 26-32

1999г. - Tzvetkov,Y., A. Kril, B. Georgiev, N. Chipev. 1999. Preliminary data on morphology of lesions in the intestinal wall of the gentoo penguin, Pygoscelis papua, caused by Parorchites zederi (Cestoda: Dilepididae). In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences, vol. 2: 62-67

1998г. - Jordanova, P., N. Chipev., R. Stefanova, V. Ivanov. 1998. Constant magnetic field affects the reproduction of the avian retrovirus MC 29. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, v. 51 (5-6): 82-84

1997г. - Chipev, N., Stephanov, V., Laleva, R. 1997. Effect of two helminth parasites on the open field behaviour of albino mice. - Mammalia, 61(1): 37-46

1997г. - Stefanov, V., N. Chipev, R.Laleva. 1997. Effect of two helminth parasites on the territorial behaviour and social rank of mice. - Ann. of the Univ. of Sofia, v. 88: 122-126

1996г. - Chipev, N., T. Kostova-Vasilevska, S. Varbanov, L. Yonkov. 1996. PARAHOST - A Computer System for Modeling Parasite-Host Population Dynamics. - In: Artificial Intelligenceand Humanities, International Workshop, UNESCO-BAS, Proceedings: 41-48

1996г. - Chipev, N., K. Veltchev. 1996. Livingston Island: an environment for Antarctic life. In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences: 1-6

1996г. - Chipev, N., V. Peneva, S. Nedelchev. 1996. Abundance and distribution of nematode feeding groups in relation to habitat conditions on Livingston Island, South ShetlandIslands (Antarctica). In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences: 82-92

1996г. - Chipeva, V., K. Christova, N. Chipev, P. Moncheva. 1996. Extracellular enzyme activity of Streptomyces strains isolated from soils on Livingston Island, Antarctica. In: BulgarianAntarctic Research. Life Sciences: 24-30

1996г. - Sokolovska,M., L. Petrova, N. Chipev. 1996. Particularty of humus formation in Antarctic soils: factors, mechanisms, properties. In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences:9-12

1996г. - Georgiev, B., Vasileva, G., N. Chipev, Z. Dimitrova. 1996. Cestodes from seabirds at Livingston Island, South Shetlands. In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences:111-127

1996г. - Temniskova-Topalova, D., N. Chipev, K. Manoilova. 1996. Preliminary report on diatoms from the Livingston Island, the South Shetland Islands, Antarctica. In: BulgarianAntarctic Research. Life Sciences: 31-61

1996г. - Peneva, V., N. Chipev, S. Nedelchev. 1996. Prionchulus punctatus Cobb, 1917, a new record from Patagonia (Chile), with notes on other mononchids from Antarctic regions.In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences: 93-101

1996г. - Dimitrova, Z., N. Chipev, B. Georgiev.1996. Record of Corynosoma pseudohamanni Zdzitowiecki, 1994 (Acanthocephala, Polymorphidae) in birds at Livingston Island, Soth Shetlands, with a review of Antarctic avian acanthocephalans. In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences: 102-110

1995г. - Chipev, N., A. Kostadinova. 1995. Digenean parasite assemblages in birds of the family Ardeidae from a lake ecosystem in Bulgaria. - Parasitologica Hungarica. 28: 109-112

1995г. - Simeonovska, D., R. Doitchev, N. Chipev. 1995. The open field behaviour of Mus spicilegus Petenyi, 1882. - Ann. of the Univ. of Sofia, v. 86-87, Book 1; 103-111

1994г. - Biserkov, V., Mezaros, F., Chipev, N. 1994. On the validity of the species considered synonyms of Paracapillaria sonsinoi (Parona, 1897) (Nematoda: Capillariidae). - Parasitologica Hungarica, 27: 53-56

1994г. - Biserkov, V., Chipev, N. 1994. Device and technique for preparing and mounting sections of helminths for morphological studies. - Parasitologica Hungarica, 27: p. 88

1994г. - Chipev, N., Jordanova, P. 1994. Effect of constant magnetic field on the development of Fasciola hepatica in the snail host. - Comptes rendus de l’Academie bulgare desSciences, v. 47 (10): 111-113

1994г. - Chipev, N., Vassilev, V. 1994. Structural dynamics and production in phytoplankton assemblages from Lake Pomorie - In: Black Sea'94 - International ConferenceProceedings, Varna 1994; 85-88

1994г. - Ivanova, I., Chipev, N., Sholeva, Z. 1994. Effect of different media on spore hydrophobisity in six streptomyces strains. - Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences,v. 47 (12): 79-81

1993г. - Biserkov V., F. Meszaros, T. Genov, N. Chipev. 1993. The synlophe of Dessetia moldovensis (Andreiko, 1963) (Trychostrongyloidea, Heligmosomidae), from the lesser MoleRat, Spalax leucodon Normann (Rodentia, Spalacidae). - Miscellanea Zoologica Hungarica 8: 5-9

1993г. - Chipev, N. 1993. Decoy effect and host infection by miracidia within snail communities. - Parasitology, 106: 265-276

1993г. - Чипев, Н., А. Костадинова. 1993. Структура на съобществата от трематоди, паразитиращи по рибоядните птици от Дуранкулашкото езеро. - В: Трета научнаконференция "Екология, икономика и жизнена среда на черноморския регион", Сборник доклади, Съюз на учените, Варна: 105-112

1992г. - Kostadinova, A., N. Chipev. 1992. Experimental data on the life-cycle of Petasiger grandivesicularis Ishii, 1935 (Trematoda: Echinostomatidae). - Systematic Parasitology, 23;55-65

1991г. - Poljakova-Krusteva O., N. Chipev, B. Georgiev. 1991. Second International School: Parasite-Host-Environment. - Int. J. Parasitol. 21: 987-988

1991г. - Chipev N. 1991. Effect of host and miracidial density on the interaction between Fasciola hepatica L. and Paramphistomum daubneyi Dinnik, 1962 in Lymnaea truncatula modelpopulations. - Helminthology, 30: 58-64

1990г. - Kostova T., Chipev N. 1990. A model of the dynamics of intramolluscan trematode populations: some problems concerning oscillatory behavior. - Computers Math. Applic. 21:1-15

1988г. - Kostadinova A., Chipev N., Genov T. 1988. Trematodes of grebes (Podicepididae) from Northeastern Bulgaria. I. Species composition and morphology of the familiesCyclocoelidae, Echinostomatidae and Notocotylidae. - Helminthology, 26: 30-41

1987г. - Чипев, Н., А. Костадинова, Т. Генов. 1987. Трематоди по рибоядните птици от българското черноморско крайбрежие. - Съвременни постижения на българската зоология, С., БАН. 70-73

1985г. - Chipev N., Vassilev I., Samnaliev P. 1985. Interactions between Paramphistomum c.f. daubneyi Dinnik, 1962 and Fasciola hepatica L. in successive cross-invasions of Lymnaea(Galba) truncatula. - Helminthology , 20; 80-88

Цитирания

2013г. - Yurlova, N., Vodyanitskaya, S.N., Serbina, E.A., Biserkov, V.Y., Georgiev, B.B., Chipev, N.H. 2006. Temporal variation in prevalence and abundance of metacercariae in the pulmonate snail Lymnaea stagnalis in Chany Lake, west Siberia, Russia: Long-term patterns and environmental covariates. Journal of Parasitology 92 (2), pp. 249-259. ЦИТИРАНА В: Levakin, A., KE Nikolaev, KV Galaktionov. 2013. Long-term variation in trematode (Trematoda, Digenea) component communities associated with intertidal gastropods is linked to abundance of final hosts. - Hydrobiologia, 706 (1): 103-118.[IF=1.985]

2013г. - Kostova T., Chipev N. 1990. A model of the dynamics of intramolluscan trematode populations: some problems concerning oscillatory behavior. - Computers Math. Applic. 21; 1-15. ЦИТИРАНА В: А.Д. Чертов, С.С. Целуйко, Р.Н. Подолько. 2013. Японская двуустка в Амурский области (Жизненный цикл и эпидемиология). Блатовещенск. 93с.

2013г. - Kostadinova, A., Gibson, D., Biserkov, V., Chipev, N. 2000. Re-validation of Echinostoma miyagawai Ishii, 1932 (Digenea, Echinostomatidae) on the basis of experimental completion of its life-cycle. Systematic Parasitology 45: 81-108. ЦИТИРАНА В: Kittichai Chantima, Jong-Yil Chai, Chalobol Wongsawad 2013. Echinostoma revolutum: Freshwater Snails as the Second Intermediate Hosts in Chiang Mai, Thailand. Korean J Parasitol Vol. 51, No. 2: 183-189.

2013г. - Chipev, N., K. Veltchev. 1996. Livingston Island: an environment for Antarctic life. Bul. Ant. Res.: 1-10. ЦИТИРАНА В: Ivanova V, Laatsch H, Kolarova M, K. Aleksieva. 2013. Structure elucidation of a new natural diketopiperazine from a Microbispora aerata strain isolated from Livingston Island, Antarctica. Nat Prod Res. 164-170.

2012г. - Ivanova, V., Kolarova, M., Aleksieva, K., Dornberger, K.-J., Haertl, A., Moellmann, U., Dahse, H.-M., Chipev, N. 2007. Sanionins: Anti-inflammatory and antibacterial agents with weak cytotoxicity from the Antarctic moss Sanionia georgico-uncinata. Preparative Biochemistry and Biotechnology, 37 (4), pp. 343-352. 1. Abhijit Dey, Jitendra Nath De. 2012. Antioxidative Potential of Bryophytes: Stress Tolerance and Commercial Perspectives: A Review. Pharmacologia, 3: 151-159.

2012г. - Ivanova, V., Kolarova, M., Aleksieva, K., Dornberger, K.-J., Haertl, A., Moellmann, U., Dahse, H.-M., Chipev, N. 2007. Sanionins: Anti-inflammatory and antibacterial agents with weak cytotoxicity from the Antarctic moss Sanionia georgico-uncinata. Preparative Biochemistry and Biotechnology, 37 (4), pp. 343-352. 7. Salomon, C. E., Schmidt, L.E. 2012. Natural products as leads for tuberculosis drug development. Current Topics in Medicinal Chemistry 12 (7), pp. 735-765.

2012г. - Dimitrova, V., N. Apostolova-Stoyanova, M. Lyubenova, N. Chipev. 2007. Syntaxonomic analysis of sweet chestnut forests growing on the Northern Slopes of Belasitsa Mountain. Comptes rendus de lAcademie bulgare des Sciences. 60 (5).561-568. 1. Lyubenova, M., Georgieva, N., Lyubenova, V., Nedkov, R., Ivanova, I., Ivanova, E. 2012. Ecological space modeling as a pattern of forest vegetation investigation (example with Belasitsa mt., Bulgaria) . Comptes Rendus de LAcademie Bulgare des Sciences 65 (4) , pp. 483-490.

Chipev Nunatak
Връх (нунатак) в Антарктида, наименован на Нешо Чипев


С г-жа Ивелина Василева -Министър на околната среда
Представяне на филма "Сърдити ледове"