Проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Ивановаабв

Проф. д-р  Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая барака 001

Телефон: 054 830495, вътр. 244, 246,130

Email: radi_cvet@abv.bg, ts.ignatovaivanova@shu.bg

Приемно време: вторник от 13.00 - 15.00, Заместник Декан петък 1 и 2 седмица 13:00-15:00 ч. Рък.оводител катедра

Завършен университет, специалност

1997г. завършва Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски", магистър биолог - учител по биология и химия.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Учител по Биология в Гимназия с преподаване на чужди езици, гр. Плевен

Учител по Микробиология и Биотехнологии в Химически техникум, гр. Шумен

Заемани академични длъжности

2008г. асистент по Микробиология

2009г. главен асистент

2012г. доцент по Микробиология

2015г. професор по Екология на микроорганизмите и биотехнологии

Придобити научни степени

2009 г. доктор по Микробиология

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по: Микробиология и микробиологични методи на пречистване; Микробиология; Екологични биотехнологии; Екологична микробиология; Санитарна и хранителна микробиология; Биотехнологии; Методи за оценка и контрол на храни и хранителни продукти.

Лекции по: Биохимия и биотехнологии (Биотехнологии); Промишлена микробиология. Микробиология и микробиологични методи на пречистване. Микробиология; Екологична микробиология; Санитарна и хранителна микробиология; Генетичномодифицирани организми и генетичномодифицирани храни; Ферментационни технологии и рекомбинантни механизми; Радиобиология

Области на научни интереси

Изолиране на млечно кисели бактерии от домашно приготвени млечни продукти и изследване на пробиотичния им потенциал; Синтеза и протектиращи свойства на екзополизахариди;Пробиотици, пребиотици и симбиотици и приложението им във функционалните храни. Изследване свойствата на микроорганизми изолирани от екстремни местообитания.

Специализации

Corvinus University of Budapest,Faculty of Food Science and Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering по “Food & Consumer”30.01-10.02.2006г.

Участие в учебно-научен и практически семинар за работа с HPLS и UHPLS - за газова и течна хроматография ICP-MS - масспектрометрия, рентгеноструктурен анализ и ЯМР системи на фирма Agilent Technologies - София, 12.06.2013г. Шеротон.

Участие в учебно-научен и практически семинар "Алтернативни методи за микробиологичен контрол на храни и фуражи " - за работа с молекулярногенетични методи за анализ PCR и qPCR и ELISA за анализ на микотоксини, алергени и патогени в храни и фуражи в реално време - Пловдив, 4-7.02.2014г.

Международен семинар по антитероризъм, Медицински университет Варна и болница Света Марена, 7-9,06,2016.

Международен семинар по антитероризъм, Медицински университет Варна и болница Света Марена, 7-26-27,06,2017.

Участия в международни и национални научни проекти

1.Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление с ръководител доц. д-р инж. Р. Иванов (РД-05-240/11.03.2009г), финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски”

2.Партньорство в Консорциума „Национална лаборатория по Атомно-силова микроскопия” с ръководител доц. д-р Ж. Ангарска (РД 05-238/11.03.09г.), финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски”.

3. Изследване структурата на пребиотици и влиянието им върху човешкото здраве. Проект №РД 05-311/9.03.2010г. с ръководител доц. д-р инж. Р. Иванов, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски.

4. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление, с ръководител доц. д-р Б. Дунков (РД05-310/9.03.2010г), финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски

5. СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАЛЕН НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ПРЕБИОТИЦИ И ФУНКЦИОНАЛНИЯ ИМ ПОТЕНЦИАЛ ВЪРХУ МИКРООРГАНИЗМИ СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ . Проект финансиран от МОН, RNF 02-02-2009, с ръководител проф. дбн И. Иванова и ръководител на колектива за ШУ доц. д-р инж. Р. Иванов.

6.Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление, с ръководител доц. д-р Р. Иванов (РД05-132/24.02.2011г), финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски

7.Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление, с ръководител проф. д-р Н. Чипев, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски

8.Изследване ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естественни и лабораторни условия, ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-266/14.03.2013г.).

9.Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година”, (Академичен наставник).

10.ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВОЙСТВА В БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ЛАБОРАТОРНИ И ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ.ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-213/10.03.2014г.).

11.In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти. ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-266/10.03.2015г.).

12.Съхранение и профилактика на фондовете в хранилищата на университетска библиотека "ШУ Еп. К. Преславски" участник (РД-08-269/11.03.2015г.)

13.Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти ръководител проф. д-р Цв. Иванова (РД-08-66/02.02.2016г.).

14.научноизследователски проект с вх. № Н21/30 с тема „Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam.“ определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ– 2018 г.” - ръководител на проекта за 120 000 лв

15.” XVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ПРИРОДНИ НАУКИ’ 2018”

(вх. №. РД-08-116/06.02.2018) с ръководител доц. д-р П. Галчева - участник.

16.” XVII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ПРИРОДНИ НАУКИ’ 2018”

(вх. №. РД-08-48/21.01.2019 г.) с ръководител доц. д-р П. Галчева - участник.

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра Биология, март 2016 г.

Заместник Декан по научно-изследователска и художественно-творческа дейност на ФПН, 21.10.2016г.

Организационна дейност

курсов ръководител на специалност Екологични биотехнологии и контрол на храни, ОКС магистър 1 и 2 курсове;

курсов ръководител на специалност Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол, ОКС магистър 1 и 2 курсове;

курсов ръководител на специалност Биотероризъм и безопасност на храни, ОКС магистър 1 курс;

организатор на студентски семинар на тема "Пробиотици и пребиотици - потенциал и влияние върху човешкото здраве" - март 2011;

участник в организационния комитет на международна конференция Пробиотици и пребиотици - потенциал и влияние върху човешкото здраве" - април 2011;

организатор на ученически и студентски семинари на тема "Пробиотици и пребиотици - потенциал и влияние върху човешкото здраве" - ноември 10 и 16 2012;

член на редколегията на Годишника на ШУ, секция Биология от 2009г

Председател на организационния комитет на студентска конференция Екология и околна среда - 1.03.2013г.

Организатор на студентски семинар на тема "Млечнокисели бактерии - храна или лекарство?" - 21.03. 2014

Организатор на студентски семинар на тема Класически PCR и real-time PCR анализ - 27 -28.11.2014г.

Председател на организационния комитет на студентска конференция Екология и околна среда - 16-17.05.2014г.

Отговорен редактор на годишника на ШУ, Биология 2015г.

Отговорник по рамков договор между ШУ и фирма Проген ООД, 27.11.2014г (за 3 години).

Отговорник по рамков договор между ШУ и БАБХ, 20.03.2015г (за 3 години).

Организатор и лектор на студентски семинар на тема "Какво знаем или не знаем за добавките" - 20.март 2015;

Организатор на студентски семинар на тема Класически PCR и real-time PCR анализ - 29.02 - 02.03.2016 г.

Организатор на студентски семинар на тема "Здравните проблеми на нашето време" - 25.март 2016;

Председател на организационния комитет на студентска конференция Екология и околна среда - 22-23.04.2016г.

Организатор на студентски семинар на тема Класически PCR и real-time PCR анализ - 22.02 - 24.02.2017 г.

Председател на организационния комитет на студентска конференция Екология и околна среда - 21-22.04.2017г.

Организатор на студентски семинар на тема Класически PCR и real-time PCR анализ - 19.02 - 20.02.2018 г.

•Семинар на тема „ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИНОВАЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЕКОЛОГИЯТА, БИЗНЕСА И НАУКАТА – ДОБРИ ПРАКТИКИ И НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ на Областен информационен център Шумен – лектор проф. д-р Цветеслава Иванова на тема Науката в помощ при разработването на иновативни проекти на 3-4.12.2018г.

Организатор на студентски семинар на тема Класически PCR и real-time PCR анализ - 15.03 - 17.03.2019 г.

Членства в научни организации

Член на управителния съвет на синдикат Фунис към ШУ от 11.2014г.

Член на Академичния съвет на ШУ от ноември 2015г.

Държавни и/или научни награди

Награда за най-добър постер на публиката от студентска научна конференция Екология и околна среда - 1.03.2013г. изработен от студентките Емине Сали - специалност Екология и опазване на околната среда, 4 курс и Теодора Томова - специалност Екология и опазване на околната среда, 3 курс, под ръководството на доц. д-р Цветеслава Иванова.

Награда за най-добър доклад на публиката на авторски колектив Asya Dragoeva, Tsveteslava Ignatova-Ivanova, Vanya Koleva, Leman Behchet, Zheni Nanova, Mariya Kaschieva, Nina Arhangelova.Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria.SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT”,Мay 16-17, 2014. Докладът е изнесен от студентаката Леман Бехчет, специалност ЕООС, 4 курс.

Награда за най-добър постер на публиката от студентска научна конференция Екология и околна среда - 16-17.05.2014г. изработен от студентката Севги Етем - специалност Екология и опазване на околната среда, 4 курс , под ръководството на доц. д-р Цветеслава Иванова.Sevgi Etem, Sevginar Ibrjam, Ts. Ignatova-Ivanova. Isolation of probiotics bacteria from the commersial products and research of their antimicrobial activity. SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT” Мay 16-17, 2014,Section "Medicinal plants and ecophisiology", P20.

Нграда за най-добър постер Dimitrova M., S. Etem, K. Jordanova, N. Chipev, Ts. Ignatova-Ivanova.Isolation, identification and performance analysis of Microorganisms from Antarctic Soils and lichens. 4th national conference with international participation and youth scientific session "Ecological Engineering and Environment Protection", Burgas, 3-6 June 2015, pp71-72.

Награда за най-добър постер Tzveteslava Ignatova – Ivanova*1, Polina Vanchev1, Harika Mehmedova. Anabolics - affect human health in sport. Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 24, 2015, р. 120.

Награда на ръководена дипломантка Ивелина Стефанова на фондация Еврика, ноември 2015г, за участие в научни публикации с висок IF.

Награда за най-добър постер на авторски колектив Sevginar Ibrjamova, R. Ivanov, K. Tachev, Tzveteslava Ignatova – Ivanova. IV Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 22-23, 2016, р.4.

Наградата на Кмета на Шумен за наука в областта на природните науки Май 24.2016г.

Награда на Международния екофорум „Сребърна 2016”, за консултант на научна разработка на ученици. Линк http://radio.pleven.bg/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/3703-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD.

Дисертации

2009г. - УСВОЯВАНЕ НА ОЛИГОЗАХАРИДИ С ПРЕБИОТИЧНИ СВОЙСТВА ОТ ЩАМОВЕ Lactobacillus delbrueckii, ИЗОЛИРАНИ ОТ ДОМАШНО ПРИГОТВЕНИ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ,Автореферат

Книги

2017г. - Tsveteslava Ignatova-Ivanova.2017."Exopolysaccharides from bacteria with novel application" has been accepted for publication in the book "Immunotherapy"Book Citation Index in Web of Science™, InTech Team ISBN 978-953-51-5047-3.Chapter 15, pp. 345-354.

Учебници

2019г. - Цветеслава Игнатова-Иванова .Съвременни аспекти на функционални храни 2019г. – Издателство Химера.ISBN 978-619-7218-54-1.

2015г. - Цветеслава Игнатова-Иванова .Функционални храни 2015г. – Издателство Химера. ISBN 978-619-7218-02-26.

2014г. - Биотехнологични продукти, 2014г. (в съавторство с проф И. Иванова), Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, ISBN 978-954-577-579-6.

2012г. - Особености на енергетичния метаболизъм при бактерии и архебактерии, 2012г. в съавторство с проф И. Иванова), Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, ISBN 978-954577-608-3.

2011г. - Биотехнологични продукти, 2011г. (в съавторство с проф И. Иванова), Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, ISBN 978-954-577-579-6.

Статии

2019г. - Ignatova-Ivanova Ts., S. Ibryamova, N. Chipev, R. Ivanov. 2019. Isolation, Identification, Morphological and Adhesion Properties of Microorganisms from Antarctic Soils. International Journal of ecology and development, vol 34, Issue 3, pp. 1-10, ISSN 09729984, SJR 0,226, Q3.

2019г. - Sevginar Ibryamova, Ismail Ismailov, Hasan Hasanov, Radoslav Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2019. Functional Characterization of an Exopolysaccharide Produced by Lactobacillus plantarum Ts Isolated from Bulgarian Wheat and Rye Flour.Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 10 (4), 132-138. 10.33887/rjpbcs/2019.10.4.17, IF 0.38. ISSN 0975-8585.

2018г. - Ignatova-Ivanova Tsveteslava, Sevginar Ibrjmova, Elitsa Stanachkova, Radoslav Ivanov. 2018. Microbiological characteristic of microflora of (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 9 (1), pp.199-205. IF 0.38. ISSN 0975-8585.

2018г. - N. M. Ermenlieva, S. F. Ibrjmova, T. V. Ignatova-Ivanova, T. T. Todorova, G. S. Tsankova.2018. Botulinum neurotoxin – clinical and cosmetic use. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 9 (1), pp. 466-471. IF 0.38.ISSN 0975-8585.

2018г. - Sevginar Ibrjamova,R. Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2018.Exopolisaccharides from L. fermentum Ts as corrosion inhibitors.Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 9 (6), 366-374. IF 0.38.ISSN 0975-8585.

2018г. - Ts. Ignatova-Ivanova, Ibryamova S., R. Ivanov;Exopolysaccharides from Lactobacillus plantarum Ts as Corrosion Inhibitors. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 9 (6), pp.1103-1111. SJR 0,16/ IF 0.35. ISSN 0975-8585.

2017г. - Ignatova-Ivanova Tsveteslava, Sevginar Ibrjmova, Andreana I. Andreeva, Radoslav Ivanov. 2017. Study of biofilm formation from Lactobacillus fermentum S cultivated on different carbohydrates. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 8 (6), pp. 282-289. IF 0.38.

2016г. - Tsveteslava Ignatova-Ivanova and Radoslav Ivanov. 2016.Exopolysaccharides from lactic acid bacteria as corrosion inhibitors. Acta Scientifica Naturalis, vol.3 (1), 51-59. SJIF 2.723.

2016г. - Radoslav Ivanov and Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2016.Diffusion Coatings as Corrosion Inhibitors.Acta Scientifica Naturalis, vol.3 (1), 39-43. SJIF 2.723.

2016г. - Ignatova-Ivanova Ts. , I. Yotova and R. Ivanov. 2016.In vitro study of biological activity essential Oil of Origanum vulgare L. subsp. vulgare L.Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2016, 8(7): 958-962 . SJR 0.135.

2016г. - Ignatova-Ivanova Tsveteslava, Boneva Margarita, Sevginar Ibrjm, D-r Enchev Damian, Ivanov Radoslav. 2016. Biofilm Formation on Metal Materials for Fixed Dental Prostheses. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 7(6), pp. 736-744. IF 0.33.

2016г. - Ignatova-Ivanova Ts., Ivelina Stefanova, Ismail E. Ismailov, Ivaylo K. Ivanov, Valerij Ch. Christov. 2016. Antifungal Activity of Protect-DRODO Ethanol Extracts. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 7(6), pp. 1312-1317. IF 0.33.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts.1*,D. Bachvarova1, A . Doychinov1, S. Etem1, K. Jordanova1, M. Dimitrova1, R.Ivanov2 and Dobromir Enchev.2015. STUDY OF BIOFOULING IN BOOKS STORED AT THE ARCHIVE OF THE LIBRARY OF SHUMEN UNIVERSITY.European Journal of Biology and Medical Science Research (EJBMSR),vol.3 (4) pp.17-23, APS Impact Factor: 7.77.

2015г. - Etem S. and Ts. Ignatova-Ivanova. 2015. ANTIFUNGAL ACTIVITY OF LACTIC ACID BACTERIA, ISOLATED FROM BULGARIAN WHEAT AND RYE FLOUR. Journal of Life Sciences, doi:10.17265/1934-7391/2015.01.001, 9 (1),pp 1-6. GIF 0.599. IMPACT factor calculated by Index Copernicus 5.19.

2015г. - I. Yotova, Ts. Ignatova-Ivanova.IN VITRO STUDU OF ANTIFUNGAL ACTIVITY OF OREGANO (ORIGANUM VULGARE).2015.Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4 (3), 321-326. IF 2.973.

2015г. - Dragoeva A., Ignatova-Ivanova Ts., V. Koeva, L. Behchet, Z. Nanova, M. Kaschieva, N. Arhangelova. 2015. Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria.Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(3), pp. 571-577. IF 2.973.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts.,R. Ivanov, N. Chipev.Isolation of microorganisms from Antarctic soils and their use as possible corrosion inhibitors.2015.International Journal of Research Studies in Bio Sciences (IJRSB), 3(1), pp. 164-168. IF 2.991.

2015г. - Yotova I. Ignatova-Ivanova Ts. 2015. IN VITRO STUDU OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF OREGANO (ORIGANUM VULGARE). International. Journal of Research Studies in Bio Sciences (IJRSB), 3(4),pp.65-69, IF 2.991.

2015г. - Ignatova-Ivanova TS1*, Ivelina Stefanova1, Ismail E. Ismailov2, Ivaylo K. Ivanov2 and Valerij Ch. Christov2. 2015. In Vitro Studies of Antifungal Activity of a Bifunctionalized Allene ethanol Extracts International. Journal of Research Studies in Bio Sciences (IJRSB),vol3 (2), pp 39-40. IF 2.991.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts., Ivelina Stefanova, Ismail E. Ismailov, Ivaylo K. Ivanov and Valerij Ch. Christov.ANTIFUNGAL ACTIVITY OF A BIFUNCTIONALIZED ALLENE ETHANOL EXTRACTS.2015.International Journal of Recent Scientific Research, Vol. 6, Issue, 5, pp.4352-4355, May, 2015. JIF 3,908;SJIF 5.114.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts., Ivelina Stefanova, Ismail E. Ismailov, Ivaylo K. Ivanov and Valerij Ch. Christov.ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF A BIFUNCTIONALIZED ALLENE ETHANOL EXTRACTS.2015.International Journal of Recent Scientific Research,pp. 4571-4575. JIF 3,908;SJIF 5.114.

2015г. - Tsveteslava V. Ignatova-Ivanova, Sevginar F. Ibrjam, Ismail E. Ismailov, Valerij Ch. Christov, Radoslav I. Ivanov. 2015. ADHESION AND SURFACE GROWTH OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND LACTOBACILLUS PLANTARUM ON VARIOUS METALS.Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, vol. 21, issue 2, pp.793-796.IF 0.5; SJIF 4,30; Index Copernicus 5,71.

2015г. - Ignatova-Ivanova TS1*, Ivelina Stefanova1, Ismail E. Ismailov2, Ivaylo K. Ivanov2 and V. Christov.2015.A BIFUNCTIONALIZED ALLENE ETHANOL EXTRACTS WITH ANTIFUNGAL ACTIVITY.Global Journal of Pure and Applied Chemistry Research (GJPACR), vol.3 (4), 35-42. APS Impact Factor: 7.76.

2015г. - Dimitrova M., S. Etem, K. Jordanova, N. Chipev, Ts. Ignatova-Ivanova.Isolation, identification and adhesion properties of Microorganisms from Antarctic Soils and lichens. Ecological Engineering and Environment Protection.2015, 2, 5-11.

2015г. - Ignatova-Ivanova TS1*, Ivelina Stefanova1, Ismail E. Ismailov2, Ivaylo K. Ivanov2 and V. Christov. 2015.A HYDROXYETHYL-HEPTADIENYL PHOSPHINE OXIDE (HEHPO) ETHANOL SOLUTIONS WITH ANTIBACTERIAL ACTIVITY. European Journal of Biology and Medical Science Research (EJBMSR), vol. 3 (4), 10-16. APS Impact Factor: 7.77.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts., S. Ibrjam, R. Ivanov.2015.Exopolysaccharides – application and health effects. Acta Scientifica Naturalis, vol.2, 37-42. SJIF 2.723.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts., R. Ivanov, G. Kolev and M. Boneva. 2015.FOODS AND SOCIAL PROBLEMS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS.Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, Vol.3, No.10, pp.17-24, October 2015.APS Impact Factor: 8.80.

2015г. - Doichinov Al., D. Bachvarova, Ts. Ignatova-Ivanova.Polymorphism of lipoamid-dehydrogenase (diaphorase) in natural populations of Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Gastropoda, Stylommatophora) and Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Insecta, Orthoptera) under chronic exposure to low doses of radiation.British Journal of Environmental Sciences (BJES), vol. 3 (2): 1-11, APS Impact Factor: 7.75.

2015г. - Ignatova-Ivanova TS1*, Ivelina Stefanova1, Ismail E. Ismailov2, Ivaylo K. Ivanov2 and Valerij Ch. Christov2. In Vitro Studies of Antibacterial Activity of a Bifunctionalized Allene ethanol Extracts.Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2015) 4(2), pp. 589-595, 2015, IF 2.937.

2015г. - Ignatova-Ivanova TS1*, M. Kaschchieva 1, S. Etem1 and Dobromir Enchev. STUDIES OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF BR-CONTAINING OXAPHOSPHOLE IN VITRO.2015. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci 4(2), 627-632. IF 2.937.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts., S. Ibrjam and R. Ivanov. 2015. STUDY OF THE EFFECT OF LACTIC ACID FERMENTATION END PRODUCTS ON THE SPEED OF THE CORROSION PROCESS.Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci 4 (4), 397-401. IF 2.973.

2014г. - Asya Dragoeva, Tsveteslava Ignatova-Ivanova, Vanya Koleva, Leman Behchet, Zheni Nanova, Mariya Kaschieva, Nina Arhangelova.Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria.SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT”,Мay 16-17, 2014, vol.1, pp 188-195, ISSN 2367-5209.

2014г. - Ermenlieva, N., Ts. Ignatova-Ivanova, D. Bliznakova, G. Tsankova, Ts. Kostadinova, E. Georgieva. Epidemiology of urinary tract infections, caused by ESBLs, in Europe and Bulgaria (survey) STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT” Мay 16-17, 2014,Section "Medicinal plants and ecophisiology", vol.1, pp 203-210, ISSN 2367-5209.

2014г. - Ignatova-Ivanova Tsveteslava1, Maria Ananieva, Radoslav Ivanov, Ilia Iliev, Iskra Ivanova.Biodiversity of Lactic acid bacteria in Bulgarian wheat and rye flour.BIOSCIENCE AND BIOTECHNOLOGY,2014,SE/ONLINE, pp. 101-105.JIF 1.1601. Web of sciences

2014г. - Ts. Ignatova-Ivanova, S. Etem. E. Ismail, R. Ivanov. In vitro study of probiotics potential of lactic acid bacteria, isolated from commersial dairy products. Научни трудове на Русенския Университет..2014, том 53, серия 10.2, стр. 123-129.

2014г. - Ignatova-Ivanova Ts.1*, S. Mehmedova1, S.Etem1, K. Jordanova1, R. Ivanov1.STUDY ON THE ABILITY OF SOME LACTOBACILLUS STRAINS TO ASIMILATE OLIGOSACCHARIDES. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2014) 3(12), IF 2.015, pp 494-498.

2014г. - Dragoeva A., Ignatova-Ivanova Ts., V. Koleva, Z. Nanova, D. Enchev. Cytotoxic effect of Br-containing Oxaphosphole on Human Melanoma cell line and Pathogenic and symbiotic bacteria. 2014.Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2014) 3(12), IF 2.015, pp. 1-7.

2014г. - Ts. Ignatova-Ivanova, S. Ibrjam. N. Lodozova, R. Ivanov. Study of probiotics potential of lactic acid bacteria, isolated from homemade cheese. Научни трудове на Русенския Университет..2014, том 53, серия 10.2, стр. 93-101.

2014г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. Utilization of oligosaccharides by probiotic strains from comersial probiotics products. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014,20(1), pp 51-54. IF (0,198).

2014г. - Svetoslav Dimirov Todorov, Monika Wachsman, Ignatova-Ivanova Ts, Iskra Ivanova. Lactobacillus plantarum ST16Pa – are we ready to use it as bio-protective culture? Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, 20(1), pp. 55-58. IF 0,198.

2014г. - Ignatova-Ivanova Ts. and R. Ivanov. Study of Biofilm formed by lactic acid bacteria on the surface of mild steel. 2014. Journal of Life Sciences, vol. 8, pp. 799-804, IF 3,30.

2014г. - Ignatova-Ivanova Ts. and R. Ivanov. 2014.EXOPOLYSACCHARIDES FROM LACTIC ACID BACTERIA AS CORROSION INHIBITORS . Journal of Life Sciences,, doi:10.17265/1934-7391/2014.12.001 (8), pp. 940-945. IF 3,30.

2014г. - Ignatova-Ivanova Ts., R. Ivanov.Probiotics – potential and impact on human health. 2014. Acta Scientifica Naturalis, 1,pp 151-165.SJIF 2.723.

2013г. - Ignatova-Ivanova Ts, N. Ermenlieva, S. Mehmedova, R. Ivanov, I. Ivanova. Изследване на пробиотичния потенциал на млечно кисели бактерии, изолирани от домашни приготвени млечни продукти. Научни трудове на Русенския Университет. 2013, том 52, серия 10.2, стр.184-191.

2013г. - Biofilm forming by Lactobacillus strains on metal surfaces. Journal of Agricultural Science, 2013, 19, (2), pp. 83-85. (в съав. С Р. Иванов) IF (0,198).

2012г. - Growth characteristics of lactobacilli stains cultivated on media with fructooligosaccarides and their antimicrobial activity. Journal of BioScience and Biotechnology, Special edition, on line, 19-20 October 2012, pp. 169-172. ISSN: 1314-6246. (в съав. с Р. Иванов, С. Мехмедова, Н. Ерменлиева). SJIF 3.527; JIF 1.1601. Web of sciences

2012г. - Prebiotics – potential and impact on human health. Научни трудове на Русенския Университет. 2012..том 51, серия 9.2, стр. 109 – 115. ISSN 1311-3321. (в съав. с Р. Иванов, И. Илиев, И. Иванова)

2012г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. Study of anticorrosion effect of EPS produced Lactobacillus delbrueckii B5, cultivated on different carbohydrates. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2012, Vol. 26, 1, pp 224-227.IF 0,709

2011г. - Ivanova I., Ts. Ignatova, T. Mandadjieva, L. Dojchinovski, I. Iliev. 2011. Metabolic alternations during growth of Lactobacillus strains in the presence of oligosaccharides.International conference "Prebiotics & Probiotics - potencial for human health",Sofia, 18.04.2011, pp.120-131.

2011г. - Lactic acid bacteria as an alternative for human and animal health. Acta Agriculturae boreali-sinica. Proceedings of Zhongguancun global Agricultural Biotechnology Innovation Forum, 2011, vol.26, pp. 438-449, Pekin, China. (в съав с И. Иванова, И. Илиев и др)

2011г. - Mandadzhieva T., Tz. Ignatova-Ivanova, St. Kambarev, I. Iliev, I. Ivanova.. Utilization of different prebiotics by Lactobacillus spp. and Lactococcus spp. Biotechnology & Biotechnological Equipment, Article Medical Biotechnology, 2011, DOI: 10.5504/BBEQ.2011.0132 IF 0,709.

2011г. - Kirilov N., S, Dimov, M. Dalgalarrono, St. Kambarev, Ts. Ignatova, S. Stoyanovski, S. Danova, I. Iliev, T. Haertle, J. M. Chobert, I. Ivanova. Characterization of entrococci isolated from homemade Bulgarian cheess and katuk. European Food Research and Technology-Manuscript, 2011, DOI 10.1007/s00217-011-1600-z, (IF 1,585),v.233,6,pp.1029-1040.

2010г. - Игнатова-Иванова Цв., Р. Иванов, И. Иванова.2010. Съвременни аспекти на функционалните храни. ШУ „Еп. К. Преславски”, Иновации в образованието, стр.961-971, 4-6.06. Варна

2010г. - Игнатова-Иванова Цв., К. Дойчинова, Д. Нешева Р. Иванов. 2010. Изследване антикорозионната активност на вида Lactobacillus plantarum, изолиран от домашноприготвено краве кисело мляко. UNITECH’ 10, Gabrovo, 2010, vol. III, p. 489-492

2010г. - Ignatova-Iwanowa Ts., S. Mehmedova, N. Ermenlieva, R. Ivanov, I. Ivanova. Study of the ability of some Lactobacillus strains to asimilate oligosaccharides. Младежка научнаконференция, "Климентови дни", София, 2010, стр. 71-74

2010г. - Маndadzhieva T., Ts. Ignatova-Ivanova, I. Iliev, I. Ivanova. Metabolic alterations during growth of Lactobacillus strains in the presence of oligosaccharides abd whey proteins.Twelfth congres of the Bulgarian microbiologists with international participation. Yundola, 11-14.10.2010, Пленарен доклад

2010г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. Influence of galactooligosaccharides on the growth and antimicrobial activity of Lactobacillus fermentum B5. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2010, Vol.24, 2, pp. 484-487, IF 0,509

2009г. - Игнатова-Иванова Цв., М. Радославова, Р. Иванов, И. Илиев, И. Иванова. Нови алтернативни методи за протекция на метали, НПК „Технологичното обучение –традиции и бъдеще”,стр. 367-372, 4-6.06.2009, Варна

2009г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. Study of anticorrosion effect of EPS from new strains Lactobacillus delbrueckii. Biotechnology & BiotechnologicalEquipment, 2009, Vol.23, 2, pp. 705-708, IF 0,509.

2009г. - Ignatova Тs, I. Iliev, N. Kirilov, T. Vassileva, M. Dalgalarrondo, T. Haertle, J.M. Chobert, I. Ivanova. 2009. Effect of oligosaccharides on fermentation characteristics ofLactobasillus delbrueckii strains, isolated from dаiry products.Journal Agricultural and food chemistry, 57, pp. 9496-I9502,IF 2,816

2009г. - Игнатова-Иванова Цв., Р. Иванов, И. Илиев, И. Иванова.2009. Кинетични растежни параметри на щамове Lactobacillus delbrueckii, култивирани в присъствие наолигозахариди. Научни трудове на Русенския Университет, Том 48, серия 9, стр. 142-147

2009г. - Игнатова Цв., М. Радославова, Р. Иванов. 2009. Изследване инхибитроните свойства на ЕПЗ, синтезирани от Lactobacillus delbrueckii B5. UNITECH’ 09, Gabrovo, 2009,vol. III, p. 499-502

2009г. - Игнатова-Иванова Цв., М. Радославова, Р. Иванов, И. Илиев, И. Иванова. Нови алтернативни методи за протекция на метали, НПК „Технологичното обучение –традиции и бъдеще”, 4-6.06.2009, Варна

2009г. - Цветеслава Игнатова-Иванова, Виолета Ангелова, Радослав Иванов, Искра Иванова. Comparative characterization of microorganisms isolated from different water basins.Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, Природни науки

2009г. - Цветеслава Игнатова-Иванова, Радослав Иванов, Илия Илиев, Искра Иванова. Кинетични растежни параметри на щамове Lactobacillus delbrueckii, култивирани вприсъствие на олигозахариди.Научна конференция 30-31.10., Русе

2009г. - Игнатова-Иванова Цв., М. Радославова, Р. Иванов. Изследване на инхибиторните свойства на ЕПЗ, синтезирани от Lactobacillus delbrueckii b5.UNITECH,09,Габрово,20-21.11

2008г. - Iliev,I., T. Vassileva, C. Ignatova, I. Ivanova, T. Heartle , P. Monsan and J-M. Chobert. 2008. Glucooligosaccharides synthesized by glucosyltransferases from constitutivemutants of Leuconostoc mesenteroides LM28 J.Apll. Microbiology,104, pp.234-250, IF 2,365

2007г. - Игнатова Цв., Ил. Илиев, Т. Василева, И. Иванова. 2007. Метаболизиране на галактоолигозахариди с пребиотично действие от млечнокисели бактерии, изолираниот специфични млечни продукти. Хранителни науки, техника и технологии, Научни трудове, Св. 1, стр. 389-394, 19-20.10.2007, Пловдив

2006г. - Ignatova T., R. Ivanov, A Producing of Glucans and Fructans and Investigation of the Anti-Corrosive them Properties, UNITECH`06, Gabrovo , 2006,vol.III, p. 439-441

2006г. - Iliev I., , I. Ivanova, C. Ignatova. Glucansucrases from Lactic acid bacteria (LAB), 2006. Biotechnology and Biotechnological Equipment 20 (3), pp. 15-20, IF 0,206.

2004г. - Ivanov R., T. Ignatova, Variant for Abrasive Wear Testing of Borided Steel Products, UNITECH’ 04, Gabrovo, 2004, vol.II, p. 190-193

2003г. - Иванов Р., Н. Узунов, Ц. Игнатова,Газово бориране с участието на твърди борсъдържащи вещества. Сб.”Трудове на научната сесия РУ 2003”, 2003, том 40, серия4.2, с. 47-50

2003г. - Ivanov R., N. Uzunov, T. Ignatova Gas Borating Using Solid Boron – Containing Substances and External Forced Circulation of the Gas Phase, //UNITECH’ 03, Gabrovo, 2003,vol. II, p. 362-365

Доклади

2019г. - Sevginar Ibryamova, N. Arhangelova, T. Koynova, D. Dimitrov, Zh. Dimitrova, R. Ivanov,K. Kalchev, N. Chipev, N. Natchev, Ts. Ignatova-Ivanova1. 2019.The radioactivity and microbiological evaluation of Mussels (Mytilus galloprovincialis Lam.) and algae used as a bio-indicator species in the ecological monitoring of The Bulgarian Black Sea waters.29-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 09 - 12 May 2019.Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria,

2019г. - Sevginar Ibryamova, Ismail Ismailov, Hasan Hasanov, Radoslav Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova . 2019.Antifungal Functional Characterization of an Exopolysaccharide Produced by Lactobacillus plantarum Ts Isolated from Bulgarian Wheat and Rye Flour .PROCEEDINGS OF THE SEVENTH STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE, 20-04.2019.

2018г. - Elitsa Stanachkova,Sevginar Ibrjamova, Radoslav Ivanov,Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2018.Antifungal Activity of Lactic Acid Bacteria, Isolated from (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory.PROCEEDINGS OF THE SIXTH STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE, Volume 5, pp. 92, 20-21.04.2018.

2018г. - Sevginar Ibrjamova,Elitsa Stanachkova,Radoslav Ivanov,Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2018.Antifungal Activity of Lactic Acid Bacteria, Isolated from (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory.28-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 13 - 16 May 2018.Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria, P14.

2018г. - Elitsa Stanachkova,Sevginar Ibrjamova,Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2018.Antifungal Activity of Lactic Acid Bacteria, Isolated from (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory.16 Научна конференция с международно участие Природни науки 2018 05.10 - 07.10.2018г. Shumen, Bulgaria, P12.

2018г. - Sevginar Ibrjamova,R. Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2018.Exopolisaccharides from L. fermentum Ts as corrosion inhibitors.16 Научна конференция с международно участие Природни науки 2018 05.10 - 07.10.2018г. Shumen, Bulgaria, P11.

2017г. - S. Ibrjamova, Andreana I. Andreeva, R. Ivanov, Ignatova-Ivanova Ts.2017.Study of biofilm formation from Lactobacillus fermentum S cultivated on different carbohydrates.15 Научна конференция с международно участие Природни науки 2017 29.09 - 1.10.2017г. Varna, Bulgaria.

2017г. - Elitsa Stanachkova, Sevginar Ibrjmova, Radoslav Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova .Microbiological characteristic of microflora of (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory.15 Научна конференция с международно участие Природни науки 2017 29.09 - 1.10.2017г. Varna, Bulgaria.

2017г. - E. Ismailova, S. Ibrjamova, Ignatova-Ivanova Ts.2017.Neonicotinoids: a silent threat to bees. 5 студентска конференция Екология и околна среда, 21-22.04.2017, Шумен.

2017г. - S. Ibrjamova, Andreana I. Andreeva, R. Ivanov, Ignatova-Ivanova Ts.2017.Study of biofilm formation from Lactobacillus fermentum S cultivated on different carbohydrates.27-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 11 - 14 May 2017.Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria, P1.

2016г. - I. Yotova, Ignatova-Ivanova Ts.2016.IN VITRO STUDY OF Biological Activity of Origanum vulgare L. subsp. vulgare L.4 студентска конференция Екология и околна среда, 22-23.04.2016, Шумен.

2016г. - S.Ibrjamova, K. Tachev, R. Ivanov, Ignatova-Ivanova Ts. Investigation of the biotechnological parameters of a strain Lactobacillus fermentum S8, cultivated on different carbohydrates. 4 студентска конференция Екология и околна среда, 22-23.04.2016, Шумен.

2016г. - S. Ibrjamova, R. Ivanov, Ignatova-Ivanova Ts.2016.Investigation of the metabolism of a strain Lactobacillus fermentum S8, cultivated on different carbohydrates.26-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 12 - 15 May 2016.Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria, P1.

2016г. - Становище за присъждане на научното звание доцент по Ботаника, 2016г. при Шуменския Университет

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts, S. Ibrjam, I. Ismailov, V. Christov, R. Ivanov.Adhesion and surface growth of Staphylococcus aureus and Lactobacillus plantarum on various metals. 25-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 14 - 17 May 2015.Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria, P1.

2015г. - Tzveteslava Ignatova – Ivanova*1, Polina Vanchev1, Harika Mehmedova. Anabolics - affect human health in sport. Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 24, 2015, р. 120.

2015г. - Dimitrova M., S. Etem, K. Jordanova, N. Chipev, Ts. Ignatova-Ivanova.Isolation, identification and performance analysis of Microorganisms from Antarctic Soils and lichens. 4th national conference with international participation and youth scientific session "Ecological Engineering and Environment Protection", Burgas, 3-6 June 2015, pp71-72.

2014г. - Tsveteslava Ignatova-Ivanova. Prebiotics and probiotics – potential and impact on human health. ANNUAL OfKONSTANTIN PRESLAVKY UNIVERSITY, SHUMEN,VOL. XXII B 6,BIOLOGY,2014, 48.

2014г. - Koleva V., Ts. Ignatova-Ivanova, A. Dragoeva. L. Behcet, M. Draganov, D. Enchev. Cytotoxic effect of Br-oxph on human melanoma cell line and Gram - positive and Gram - negative bacteria. 11-th EWPC, March 26-28, 2014, Sofia, Bulgaria, P19, pp.47.

2014г. - Sevgi Etem, Sevginar Ibrjam, Ts. Ignatova-Ivanova. Isolation of probiotics bacteria from the commersial products and research of their antimicrobial activity. SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT” Мay 16-17, 2014,Section "Medicinal plants and ecophisiology", P20, vol.1, pp 222, ISSN 2367-5209.

2014г. - Ermenlieva, N., Ts. Ignatova-Ivanova, D. Bliznakova, G. Tsankova, Ts. Kostadinova, E. Georgieva. Epidemiology of urinary tract infections, caused by ESBLs, in Europe and Bulgaria (survey) STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT” Мay 16-17, 2014,Section "Medicinal plants and ecophisiology", P15.

2014г. - Ignatova-Ivanova Tsveteslava, Maria Ananieva, Radoslav Ivanov, Ilia Iliev, Iskra Ivanova.Biodiversity of Lactic acid bacteria in Bulgarian wheat and rye flour. 3rd Balcan Scientific conference on Biology, 30.05 – 1.06.2014, Plovdiv, Bulgaria, pp. 117, PMB 20.

2014г. - Ts. Ignatova-Ivanova, S. Etem. E. Ismail, R. Ivanov. In vitro study of probiotics potential of lactic acid bacteria, isolated from commersial dairy products. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ”ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ХИМИЧНИТЕ, ХРАНИТЕЛНИТЕ И БИОТЕХНОЛОГИИТЕ”.31.10.-1.11.2014, p.21.

2014г. - Ts. Ignatova-Ivanova, S. Ibrjam. N. Lodozova, R. Ivanov. Study of probiotics potential of lactic acid bacteria, isolated from homemade cheese. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ”ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ХИМИЧНИТЕ, ХРАНИТЕЛНИТЕ И БИОТЕХНОЛОГИИТЕ”,31.10.1.11.2014,p.16.

2014г. - Ignatova-Ivanova Ts., N. Chipev, R. Ivanov. Isolation of microorganisms from Antarctic soils and their use as possible corrosion inhibitors. NCNS 2014, Varna, 135.

2014г. - Ignatova-Ivanova Ts., R. Ivanov. Study of anticorrosion effect of exopolysaccharides produced Lactobacillus delbrueckii B5 and Leuconostoc mesenteroides cultivated on different carbohydrates and exopolysaccharides. ANNUAL OfKONSTANTIN PRESLAVKY UNIVERSITY, SHUMEN,VOL. XXII B 6,BIOLOGY,2014,137.

2013г. - Генетично-модифицирани растения за производство на биогорива. Доклад на студентска научна конференция Екология и околна среда - 1.03.2013г. (в съав. с Галя Григорова, Стела Динева, Стела Иванова, Хатидже Ахмедова), стр.42.

2013г. - Конструиране на геномни библиотеки и библиотеки от кДНК. Намиране на клонове в библиотеки. Доклад на студентска научна конференция Екология и околна среда - 1.03.2013г. (в съав. с Галя Григорова), стр.41.

2013г. - Микроорганизмите в производството на бактериални ваксини. Доклад на студентска научна конференция Екология и околна среда - 1.03.2013г. (в съав. с Мария Пламенова), стр.39.

2013г. - Съвременни аспекти на функционалните храни. Доклад на студентска научна конференция Екология и околна среда - 1.03.2013г. (в съав. с Емине Сали, Теодора Томова), стр.38.

2013г. - Ivanova I, Ts. Ignatova-Ivanova, Iliev I. Syntesis of novel galacto-oligosacchraides from lactulose and beta-galactosidases from Lactobacillus species.10th Carbohydrate Bioengineering Meeting CMB 2013, 21-.24-04.2013, Prague,Czech Republic.

2013г. - Ignatova-Ivanova Ts, N. Ermenlieva, S. Mehmedova, R. Ivanov, I. Ivanova. Изследване на пробиотичния потенциал на млечно кисели бактерии, изолирани от домашни приготвени млечни продукти. Научнa конференция с международно участие на Русенския Университет. 1-2.11.2013,секция "Биотехнологии и хранителни технологии", 32.

2013г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. Utilization of oligosaccharides by probiotic strains from comersial probiotics products. International conference Bioscience – development and now opportunities-Kliments Deys,20-22.11. 2013, BTH 12, pp87.

2013г. - Svetoslav Dimirov Todorov, Monika Wachsman, Ignatova-Ivanova Ts, Iskra Ivanova. Lactobacillus plantarum ST16Pa – are we ready to use it as bio-protective culture? International conference Bioscience – development and now opportunities-Kliments Deys,20-22.11. 2013, BTH 1,pp.76.

2012г. - Probiotics and prebiotics - potential and impact on human health. Годишник на Шуменския Университет, Пленарен доклад, 2012 (acepted).

2012г. - Study of anticorrosion effect of EPS produced Lactobacillus delbrueckii B5 and Leuconostoc mesenteroides cultivated on different carbohydrates and exopolysaccharides. Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, 2012, Природни науки (под печат).(в съав. с Р. Иванов)

2012г. - Metabolic alteration during growth of Lactobacillus strains in the presence of lactulose and galactooligosaccharides. 2012. ASM. San Francisco, California. (в съав. с И. Иванова, И. Илиев и др.)

2012г. - Ermenlieva N. M., V. Stojanova, K. Angelova, Ts. Kachamachkova, Ts. Ignatova-Ivanova. Investigated microflore of Yogurth and cheese. Юбилейна научна конференция 40 години Шуменски Университет,стр. 49-54.

2012г. - Ignatova-Ivanova Ts., R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. Probiotics, prebiotics and simbiotics. Юбилейна научна конференция 40 години Шуменски Университет. 2012 стр. 42-48.

2012г. - Ivanov R., Ts. Ignatova-Ivanova. Pollution of the waters from oil production, oil spills and oil conversion. Юбилейна научна конференция 40 години Шуменски Университет. 2012, стр 29-34.

2012г. - Borisova N. P., J. Bacardjieva, M. Dimitrova, S. Mehmedova, Ts. Ignatova-Ivanova. 2011. Biovarious and transgenic plants. Юбилейна научна конференция 40 години Шуменски Университет. 2012, стр.82-87.

2012г. - Mehmedova S., K. Krasteva, N.M. Ermenlieva, Ts. Ignatova-Ivanova. 2011. Lead of scientificresearch progects with animals – cloned of animals. Юбилейна научна конференция 40 години Шуменски Университет. 2012, стр.75-81.

2012г. - Dimitrova E., H. Kontev, L. Kostadinov, N. M. Ermenlieva, Ts. Ignatova-Ivanova. 2011. Means and methods for pest control in food promishlenost. Юбилейна научна конференция 40 години Шуменски Университет. 2012, стр. 79-74

2011г. - Игнатова-Иванова Цв., Н. Ерменлиева, С. Мехмедова, Р. Иванов, И. Иванова. 2011. Изолиране на млечнокисели бактерии от домашно приготвени млека и сирена.Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски” , Природни науки., Биология, т. XXІ B6, стр. 20-30

2011г. - Илиев И., Цв. Игнатова-Иванова, Т. Василева, И. Иванова. 2011. Нови генерации пребиотици, като решение за здравословното хранене. Годишник на ШУ “Еп. К.Преславски” , Природни науки., Биология, т. XXІ B6, стр. 5-19

2010г. - Игнатова-Иванова Цв., В. Ангелова, Р. Иванов, И. Иванова..Сравнителна характеристика на микроорганизми, изолирзни от различни водни басейни. Годишник наШУ “Еп. К. Преславски” , Природни науки., Биология, т. XX B6, стр. 39-48, 26-28.09

2010г. - Игнатова-Иванова Цв., Н. Ерменлиева, С. Мехмедова, Р. Иванов. 2010. Изследване на антимикробната активност на млечнокисели бактерии от род Lactobacillusизолирани от домашно приготвени млечни продукти. UNITECH’ 10, Gabrovo, 2010, vol. III, p. 493-496

2010г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. 2010. Influence of galactooligosaccharides on the growth and antimicrobial activity of Lactobacillus fermentum B5.SesondBalkan scientific conference on biology, 21-23.05.2010. Plovdiv. Abstract, pp 74

2010г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. 2010. Effect of a prebiotic mixture of oligosaccharides on the antimicrobial activity of Lactobacillus strains cultivated onwhey media. International scientific conference on probiotics and prebiotics, 15-17.06.2010, Kosice, Slovakia, p.121

2010г. - I. Iliev, N. Bivolarsci, T. Vasileva, Ignatova-Ivanova Ts, I. Ivanova. 2010. Production of glycosyltransferases by strain Leuconostoc mesenteroides URE13 in media containingdifferent sugars. International scientific conference on probiotics and prebiotics, 15-17.06.2010, Kosice, Slovakia, p.119

2010г. - Ivanova I, Ts. Ignatova-Ivanova, N. Kirilov, P. Moncheva, Iliev I, 2010. Utilization of prebiotic oligosaccharides by lactic acid bacteria. 22 International ICFMH SymposiumFood Micro 30.08-3.09.2010, Copenhagen, PEA2.17, p.118

2009г. - cillus delbrueckii straiIgnatova-Ivanova Ts., I. Iliev, I Ivanova. . Lactobans, fermented different oligosaccharides. Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски” , Природни науки.,Биология, т. XIX B6, стр. 23-33, 26-28.09

2009г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. Study of anticorrosion effect of EPS from new strains Lactobacillus delbrueckii. XI Anniversary scientific conference withinternational attendance “Biology-tradition and challenges”, may 27-29, 2009, Abstract, pp 137

2009г. - Ivanova I, Iliev I, S. Danova, N. Kirilov, Ts. Ignatova-Ivanova, S. Stoyanovski, S. Dimov. 2009. Lactic acid bacteria isolated from traditional milk products and their impact onfood safety. Московский государственный университет именни М.В. Ломоносова, Современные проблемы физиологии, экологии и биотехнологии микроорганизмов, 24-27.12., Москва, Abstract, pp 11

2008г. - Игнатова Цв., Ил. Илиев, И. Иванова. . Растежни параметри на млечнокисели бактерии, култивирани на различни олигозахариди. Годишник на ШУ “Еп. К.Преславски” , т. XVIII B6, Природни науки, Биология, стр.312-320, 27-30.09

2008г. - Георгиева Р., М. Петрова, П. Колева, С. Димитонова, Н. Кирилов, Г. Добрева-Йосифова, Ст. Антонова-Николова, Д. Николова, Ц. Игнатова, И. Иванова, Св. Данова.2008. Подбор на лактобацили с пробиотични свойства за приложение в нови функционални храни и терапевтични формули. ІV Национална конференция по хранене, София, ВМА, 30-31.10.2008. Постерна сесия, 7

2008г. - Ignatova-Ivanova C., T. Vasileva, N. Kirilov, I. Iliev, S. Danova, J.M. Chobert, T. Haertle, I. Ivanova. . In vitro study of prebiotic properties of galactooligosaccharides byprobiotics strains Lactobaciilus bulgaricus isolated from artisanal Bulgarian dairy products. D067. 9th Symposium on lactic acid bacteria. Health, Evolution and Systems Biology. FEMS.Netherlands.31.08-04.09

2007г. - Симеонов В., Цв. Игнатова. 2007. Култивиране на бактерии от р. Azotobacter в биохумус. Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски” , т. XVII B3, Природни науки,Биология, стр.161-165

2007г. - Цв., Игнатова, Р.Иванов, И. Иванова, Изследване на антикорозионните свойства на глюкани и фруктани през различни фази от растежа на бактериалнатапопулация, Годишник на ШУ “Еп. К.Преславски”, т. XVII B 1 Природни науки, 2007. с.83-90

2007г. - Ignatova C., T. Vasileva, I. Iliev, S. Danova, J.M. Chobert, T. Haertle, I. Ivanova. 2007. In vitro study of prebiotics of glucooligosaccharides probiotic strains Lactobacillusbulgaricus. P. 4-25, pp.135. 5 h Balkan Congres for Microbiology 24 -27.10.2007. Montenegro

2006г. - Д. Тодорова. Изолиране на микроорганизми от почви чрез екстракция. 2006. Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски” , т. XVI B4, Природни науки, Биология, стр.51-61

2006г. - Ignatova Ts., I. Ivanova, I. Iliev, Comparison of fermentative capacity of L. bulgaricus cultivated on media with oligosaccharides, Elevent Congress of the BulgarianMicrobiologists with International Participation, 5-7.10. 2006. Hall 1:General and Applied Microbiology.Poster session I.,Program and Abstracts, GAM 15, pp.136-137

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Рецензент на статия за списание International Journal of Applied Microbiology and Biotechnology Research, 2018г.

2018г. - Становище за присъждане на научното звание доцент по Микробиология в МУ Варна на д-р Нели Ерменлиева, юни 2018г.

2018г. - Рецензия за списание Journal of IMAB, рецензирано в Scopus and Web of sciences

2018г. - Рецензия за списание Food Bioscience, рецензирано в Scopus and Web of sciences

2017г. - Становище за присъждане на научното звание доцент по Микробиология, 2017г. при МУ Варна

2017г. - Становище за присъждане на научното звание доцент по Eкология и опазване на екосистемите , 2017г. при Шуменския Университет

2016г. - Становище за присъждане на научното звание доцент по Микробиология, 2016г. при МУ Варна

2016г. - Рецензия за придобиване на ОНС доктор по Екология и опазване на околната среда, 2016 на Карамфил Николов Калчев.

2015г. - Рецензия за придобиване на ОНС доктор по Екология и опазване на околната среда на Александър Ставрев Дойчинов.

2015г. - Становище за придобиване на научното звание доцент по Генетика (цитогенетика и генотоксичност).

2014г. - Рецензия на на учебно помагало Обща генетика (Лекционен курс) с автор д-р Ваня Колева

2012г. - Становище за присъждане на научното звание доцент по Ботаника, 2012г. при Шуменския Университет

2012г. - Становище за присъждане на научното звание доцент по Зоология, 2012 на Шуменския Университет

Цитирания

2019г. - Статия Tsveteslava, I., R. Ivanov, 2016. Exopolysaccharides from lactic acid bacteria as corrosion inhibitors. Acta Scientifica Naturalis, Volume 3, Issue 1, pp.52-60. Цитирана в:Phan, H.C., Wade, S.A. & Blackall, L.L. Appl Microbiol Biotechnol (2019). https://doi.org/10.1007/s00253-018-9455-x January 2019, Volume 103, Issue 1, pp 449–459. IF 3,34

2019г. - Статия Todorov S., Wachsman M., Ignatova-Ivanova T., Ivanova I. Lactobacillus plantarum st16pa–are we ready to use it as bio-protective culture? 2014, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 55-58. Цитирана в:Sabo, S.S.a,Converti, A.b,Ichiwaki, S.a,Oliveira, R.P.S. Bacteriocin production by Lactobacillus plantarum ST16Pa in supplemented whey powder formulations. Journal of Dairy Science.2019. https://doi.org/10.3168/jds.2018-14881. 102:1–13.Scopus

2019г. - Статия Radoslav Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova. Diffusion Coatings as Corrosion Inhibitors. Acta Scientifica Naturalis.2016. 3/1/: 40-44. Цитирана в: Michal Kulka. 2019. Trends in Thermochemical Techniques of Boriding. Current Trends in Boriding pp 17-98. Springer.

2017г. - Статия Ignatova Тs, I. Iliev, N. Kirilov, T. Vassileva, M. Dalgalarrondo, T. Haertle, J.M. Chobert, I. Ivanova. 2009. Effect of oligosaccharides on fermentation characteristics of Lactobasillus delbrueckii strains, isolated from dаiry products.Journal Agricultural and food chemistry, 57, pp. 9496-9502. Цитирана в:Xu Lu, Zhichang Zheng, Song Miao, Huang Li, Zebin Guo, Yi Zhang, Yafeng Zheng, Baodong Zheng, Jianbo Xiao. Separation of Oligosaccharides from Lotus Seeds via Medium-pressure Liquid Chromatography Coupled with ELSD and DAD. Scientific Reports 7, Article number: 44174 (2017), doi:10.1038/srep44174.

2016г. - Статия Tsveteslava, I., R. Ivanov, 2014. Exopolysaccharides from Lactic acid Bacteria as Corrosion Inhibitors. J. of Life Sci., 8: 940-945. Цитат Ghassab M. Al-Mazaideh, Wael A. Al-Zereini, Ahmed H. Al-Mustafa, Salim M. Khalil. The effect of nitro maleimides from a marine vibrio species compoundsasa new source of environmentally friendly corrosion inhibitors for metals. Advances in Environmental Biology, 10(8) August 2016, Pages: 159-168.

2016г. - Статия Ignatova Тs, I. Iliev, N. Kirilov, T. Vassileva, M. Dalgalarrondo, T. Haertle, J.M. Chobert, I. Ivanova. 2009. Effect of oligosaccharides on fermentation characteristics of Lactobasillus delbrueckii strains, isolated from dаiry products.Journal Agricultural and food chemistry, 57, pp. 9496-9502. Цитирана в: S. H. Hoseinifar, M. Khalili2 and Y.-Z. Sun. 2016. Intestinal histomorphology, autochthonous microbiota and growth performance of the oscar (Astronotus ocellatus Agassiz, 1831) following dietary administration of xylooligosaccharide. Journal of Applied Ichthyology, Version of Record online: 25 JUN 2016 DOI: 10.1111/jai.13118.

2016г. - Статия Ignatova Тs, I. Iliev, N. Kirilov, T. Vassileva, M. Dalgalarrondo, T. Haertle, J.M. Chobert, I. Ivanova. 2009. Effect of oligosaccharides on fermentation characteristics of Lactobasillus delbrueckii strains, isolated from dаiry products.Journal Agricultural and food chemistry, 57, pp. 9496-9502. Цитирана в: Ki Bae Hong1 , Jae Hwan Kim2 , Hyuk Kon Kwon2 , Sung Hee Han1 , Yooheon Park3 * and Hyung Joo Suh. 2016. Evaluation of Prebiotic Effects of High-Purity Galactooligosaccharides in vitro and in vivo. Food Technol. Biotechnol. 54 (2) 156–163 (2016).

2016г. - Статия Kirilov N., S, Dimov, M. Dalgalarrono, St. Kambarev, Ts. Ignatova, S. Stoyanovski, S. Danova, I. Iliev, T. Haertle, J. M. Chobert, I. Ivanova. Characterization of entrococci isolated from homemade Bulgarian cheess and katuk. European Food Research and Technology-Manuscript, 2011, DOI 10.1007/s00217-011-1600-z, (IF 1,585),v.233,6,pp.1029-1040. Цитирана в: Dimov, S. G.; Strateva, T.; Petkova, V.; Dimitrova, M.; Atanasova, D.; Mitov, I. Phylogenetic relatedness clustering thresholds of potentially bacteriocinogenic clinical and dairy Enterococcus spp. strains with respect to their geographical origins in Bulgaria.2016. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 2015/2016 Vol. 5 No. 3 pp. 286-289.

2016г. - Статия Kirilov N., S, Dimov, M. Dalgalarrono, St. Kambarev, Ts. Ignatova, S. Stoyanovski, S. Danova, I. Iliev, T. Haertle, J. M. Chobert, I. Ivanova. Characterization of entrococci isolated from homemade Bulgarian cheess and katuk. European Food Research and Technology-Manuscript, 2011, DOI 10.1007/s00217-011-1600-z, (IF 1,585),v.233,6,pp.1029-1040. Цитирана в:Nam Su Oh, Ji Young Lee, Sangnam Oh, Jae Yeon Joung, Su Gyeong Kim, Yong Kook Shin,Kwang-Won Lee , Sae Hun Kim, Younghoon Kim. 2016. Improved functionality of fermented milk is mediated by the synbiotic interaction between Cudrania tricuspidata leaf extract and Lactobacillus gasseri strains. Applied Microbiology and Biotechnology, pp 1-14, DOI 10.1007/s00253-016-7414-y.

2016г. - Статия Etem S. and Ts. Ignatova-Ivanova. 2015. ANTIFUNGAL ACTIVITY OF LACTIC ACID BACTERIA, ISOLATED FROM BULGARIAN WHEAT AND RYE FLOUR. Journal of Life Sciences, doi:10.17265/1934-7391/2015.01.001, 9 (1), 1-6. GIF 0.599. Цитат Кристина Йорданова. Дипломна работа „Изолиране на млечнокисели бактерии от различни екологични ниши и изследване на пробиотичния им потенциал”.2016. Шуменски Университет.

2016г. - Статия Ignatova-Ivanova Tsveteslava, Maria Ananieva, Radoslav Ivanov, Ilia Iliev, Iskra Ivanova.2014.Biodiversity of Lactic acid bacteria in Bulgarian wheat and rye flour.BIOSCIENCE AND BIOTECHNOLOGY,2014,SE/ONLINE, pp. 101-105. JIF 1.1601. Цитат Кристина Йорданова. Дипломна работа „Изолиране на млечнокисели бактерии от различни екологични ниши и изследване на пробиотичния им потенциал”.2016. Шуменски Университет.

2016г. - Статия Yotova and Ignatova-Ivanova Ts. In vitro Study of Antifungal Activity of Oregano (Origanum vulgare). Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2015) 4(3): 321-326. Цитат Mohammad Moghaddam , Leila Mehdizadeh. 2016. Essential Oil and Antifungal Therapy. Recent Trends in Antifungal Agents and Antifungal Therapy pp 29-74. DOI 10.1007/978-81-322-2782-3_2.

2016г. - Статия Yotova and Ignatova-Ivanova Ts. In vitro Study of Antifungal Activity of Oregano (Origanum vulgare). Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2015) 4(3): 321-326. цитирана в Abdul Sadi, Sadiq Ahmad, Rahmat Ali, Fawad Ahmad,Sajjad Ahmad, Anwar Zeb, Muhammad Ayaz,Farhat Ullah and Abu Nasar Siddique. 2016. Antibacterial and antifungal potentials of the solvents extracts from Eryngium caeruleum, Notholirion thomsonianum and Allium consanguineum. BMC Complementary and Alternative Medicine, BMC series – open, inclusive and trusted201616:478 DOI: 10.1186/s12906-016-1465-6.

2015г. - Ignatova Тs, I. Iliev, N. Kirilov, T. Vassileva, M. Dalgalarrondo, T. Haertle, J.M. Chobert, I. Ivanova. 2009. Effect of oligosaccharides on fermentation characteristics of Lactobasillus delbrueckii strains, isolated from dаiry products.Journal Agricultural and food chemistry, 57, pp. 9496-9502. Цитирана в Bingyong Mao, Dongyao Li, Jianxin Zhao, Xiaoming Liu, Zhennan Gu, Yong Q. Chen, Hao Zhang and Wei Chen . 2015. In vitro fermentation of fructooligosaccharides with human gut bacteria. Food & Function DOI: 10.1039/C4FO01082E.

2015г. - Iliev,I., T. Vassileva, C. Ignatova, I. Ivanova, T. Heartle , P. Monsan and J-M. Chobert. 2008. Glucooligosaccharides synthesized by glucosyltransferases from constitutive mutants of Leuconostoc mesenteroides LM28 J.Apll. Microbiology,104, pp.234-250. Цитирана в: Tonka Vasileva Veselin Bivolarski Petko Bozov Ilia Iliev. 2015. Influence of ursolic acid on glucooligosaccharides synthesized by dextransucrase from Leuconostoc mesenteroides Lm 28. J. BioSci. Biotechnol. 2015, 4(2): 175-183.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. 2010.Influence of galactooligosaccharides on the growth and antimicrobial activity of Lactobacillus fermentum B5. Biotechnology Biotechnological Equipment, Vol.24, 2, pp. 484-487, IF 0,509. Цитирана в: Diana Oliveira, R Andrew Wilbey, Alistair Grandison and Luisa Roseiro. Milk oligosaccharides: A review.2015. International Journal of Dairy Technology, 68 (3), 305-321. DOI: 10.1111/1471-0307.12209. IF 0.943.

2014г. - Anticorrosion Effect of Biofilm Forming by Lactobacillus Strains on Metal Surfaces. T. IGNATOVA-IVANOVA and R. IVANOV. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (2) 2013, 83–85.Цитирана в: Ohana Yonara Assis Costa, Betulia Morais Souto, Daiva Domenech Tupinamba, Jessica Carvalho Bergmann, Cynthia Maria Kyaw, Ricardo Henrique Kruger, Cristine Chaves Barreto, Betania Ferraz Quirino. 2014.Microbial diversity in sugarcane ethanol production in a Brazilian distillery using a culture-independent method. Journal of industrial Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology. ISSN: 1367-5435 (Print) 1476-5535 (Online).

2014г. - Kirilov N., S, Dimov, M. Dalgalarrono, St. Kambarev, Ts. Ignatova, S. Stoyanovski, S. Danova, I. Iliev, T. Haertle, J. M. Chobert, I. Ivanova. Characterization of entrococci isolated from homemade Bulgarian cheess and katuk. European Food Research and Technology-Manuscript, 2011, DOI 10.1007/s00217-011-1600-z, (IF 1,585),v.233,6,pp.1029-1040. Цитирана в: Rositsa Tropchevaa, Dilyana Nikolovab, Yana Evstatievab, Svetla Danova. Antifungal activity and identification of Lactobacilli, isolated from traditional dairy product “katak”.,Anaerobe Volume 28, August 2014, Pages 78–84.

2014г. - Ignatova-Ivanova Ts. Growth characteristics of lactobacilli stains cultivated on media with fructooligosaccarides and their antimicrobial activity. Journal of BioScience and Biotechnology, Special edition, on line, 19-20 October 2012, pp. 169-172. ISSN: 1314-6246. (в съав. с Р. Иванов, С. Мехмедова, Н. Ерменлиева). Цитирана в: Radka VLASEVA, Mihaela IVANOVA, Nadezhda PETKOVA, Mina TODOROVA, Panteley DENEV.2014. University of agronomic sciences and veterinary medicine of Bucharest, Scientific bulletin, vol. XVIII,2014, pp.145-149.

2011г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. Study of anticorrosion effect of EPS from new strains Lactobacillus delbrueckii. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2009, Vol.23, 2, pp. 705-708. Цитирана в: R Stadler, A Kuklinski, W Furbeth, W. Sand. Korrosionsschutz durch Bakterien. 2011. Biospektrum. Vol. 17, 3, pp. 287-290.

Други публикации

2017г. - Становище за присъждане на научното звание доцент по Микробиология, 2017г. при МУ Варна

2017г. - Становище за присъждане на научното звание главен асистент по Екологична биохимия, 2017г. при ШУ.

2017г. - Становище за присъждане на научното звание професор по Морфология - еволюционна морфология, 2017г. при ШУ.

2016г. - Становище за присъждане на научното звание доцент по Ботаника, 2016г. при Шуменския Университет

Художествено-творчески дейности

2018г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 23.02.2018г. Здравната карта

2018г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 22.03.2018г. Генетично модифицирани храни

2018г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 02.10.2018г. За конференция Природни науки 2018

2018г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 02.07.2018г. Качеството на киселото мляко

2018г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 18.06.2018г. Качеството на хляба

2018г. - • 2018г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 10.12.2018г. Качеството на виното

2017г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 12.09.2017г. Професията учител. Микробиологичен анализ на черната мида.

2017г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 10.04.2017г. Адитиви в боите за яйца

2017г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 28.02.2017г. Адитиви в храните

2017г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 22.05.2017г. Ден на биоразнообразието и 4 Международен ден на очарованието на растенията.

2017г. - Участие в предаване на Радио Шумен на 21.05.2017г. на тема 24 май празник на просветата и културата

2017г. - Участие в предаване на Радио Шумен на 25.11.2017г. на тема Качеството на хляба

2017г. - Участие в предаване на Радио Шумен на 29.11.2017г. на тема Представяне на специалностите във ФПН

2017г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 28,11,2017г. Денят на отворените врати във ФПН

2016г. - Участие в предаване на Радио Шумен на 24.04.2016г. на тема Екология и околна среда - 4 международна студентска конференция

2016г. - 2016г. – Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен на тема Здравните проблеми на нашето време. 24.03.2016г. Предаване ОЛЕ.

2016г. - Участие в предаване на Радио форте на 24.04.2016г. на тема Екология и околна среда - 4 международна студентска конференция

2016г. - Участие в предаване на Радио форте на 24.03.2016г. на тема Здравните проблеми на нашето време

2016г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен на тема конференция за младите учени 21.04.2016г. Предаване ОЛЕ.

2016г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 16.12.2016г. Качеството на българското кисело мляко?

2016г. - Участие в предаване на Радио Шумен на 16.01.2016г. на тема Генетично модифицирани организми.

2016г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 14,06,2016г. За биотероризма и мерки за превенции.

2016г. - Участие в предаване на Радио Шумен на 19.06.2016г. на тема Екология и околна среда - у нас и в чужбина

2016г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен на тема Малага - екология в чужбина. 23.06.2015г. Предаване ОЛЕ.

2016г. - Участие в предаване на Радио Шумен на 11.09.2016г. на тема Биотероризъм

2016г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 11,10,2016г. За пробиотици и пребиотици

2016г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен "Добър ден Шумен" на 21,11,2016г. Как храните стават опасни?

2015г. - 2015г. – Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен на тема Пробиотици и пребиотици – какво знаем и не знаем за тях. 19.03.2015г. Предаване ОЛЕ.

2015г. - 2015г. - Участие в предаване на Форте радио на 16.03.2015г. на тема Какво знаем или не знаем за добавките.

2015г. - Участие в телевизионно предаване на телевизия Шумен на тема Пробиотици и пребиотици. 4.06.2015г. Предаване ОЛЕ.

2014г. - УЧАСТИЕ В ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ "ПРИЯТЕЛКИ" НА ТЕЛЕВИЗИЯ ВАРИАНТ 6 НА ТЕМА: "ПРОБИОТИЦИ И ПРЕТИОТИЦИ", 11.01.2014Г., ШУМЕН.ЛИНК КЪМ ПРЕДАВАНЕТО http://www.youtube.com/watch?v=ExFiRp8ik-U&list=PLZhQsjf4aQmGxZg1MH4XCFu4ptN3vaOsx&index=7

2014г. - Гост в предаването Приятелките на ТV 6 по темата Млечнокиселите бактерии - храна или лекарство? Основни патогени в храните и предпазване от тях. 14.03.2014г.Линк към предаването http://www.youtube.com/watch?v=PC9H9cvrPpc&list=PLZhQsjf4aQmEe62badbvfs4nEC8FgFitK

2014г. - Участие в предаване на Форте радио на 14.05.2014г. на тема Екология и околна среда.

2013г. - Интервю по Радио Шумен за "Екологията и околната среда" - конференцията и участието на младите учени в науката. 1.03.2013г.

2013г. - Интервю по Форте радио за "Екологията и околната среда" - конференцията и участието на младите учени в науката. 6.03.2013г.

2012г. - УЧАСТИЕ В НАУЧЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „КАК ХРАНИТЕ СТАВАТ ОПАСНИ” – ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЛАСТНАТА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ, 29.11.201Г., ХОТЕЛ ШУМЕН, ЗАЛА ТИЧА.ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИК ШУМЕНСКА ЗАРЯ, БРОЙ 232/11 866 ОТ 30.11.2012Г

2012г. - УЧАСТИЕ В ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ «ДЕНЯТ» НА ШУМЕНСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 30.11.2012Г. ПО ПРОБЛЕМИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ.

2012г. - ИНТЕРВЮ ПО РАДИО ШУМЕН НА 2.12.2012Г. ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА ХРАНИТЕ.

2012г. - ИНТЕРВЮ ПО РАДИО ФОРТЕ НА 4.12.2012Г. ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА ХРАНИТЕ.

Как храните стават опасни
Медийно участие в телевизия Шумен - 2012г.


Пребиотици - потенциал и влияние върху човешкото здраве
Част от научната дейност представена на научна конференция по храни на Рученския Университет


Пробиотици и пребиотици
Пленарна лекция


Производство и приложение на итаконова киселина
Примерна презентация по биотехнологии


ГМО
Презентация за ГМО


Биология
За специалносите ЕООС и Биология и химия


Част от екипа на семинара
Участие в семинар Алтернативни методи за микробиологичен контрол на храни и фуражи


презентация по Екологична микробиология за магистри
презентация по ЕМБ


Цитати на проф. Цв. Иванова
Пълен списък с цитати на проф. Цветеслава Иванова до 04.2019г