Проф. д.с.н. Свилен Пенчев Райковабв

Проф. д.с.н.  Свилен Пенчев Райков

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 205

Телефон: 054 830495 вътр.225

Email: rajkov_svilen@abv.bg, sv.raykov@shu.bg

Приемно време: Петък 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

Аграрен университет гр. Пловдив, Агрономичен факултет, инженер-агроном

Месторабота преди постъпване в ШУ

1983 – научен сътрудник ІІІ степен, ИЗЦ “Проф. Иван Иванов”, гр. Шумен

1986 – научен сътрудник ІІ степен, ИЗЦ “Проф. Иван Иванов”, гр. Шумен

1989 – научен сътрудник І степен, ИЗЦ “Проф. Иван Иванов”, гр. Шумен

2002 – главен експерт към НССЗ

Заемани академични длъжности

2004 – доцент, аграрни науки и растителна защита (04.01.01), ШУ “Епископ Константин Преславски”

2016 – професор

Придобити научни степени

1996 – доктор

2016 – доктор на селскостопанските науки

Водени лекции и/или упражнения

Земеделие, Хербология, Почвознание, Биологично земеделие, Напояване и отводняване, Биометрия и опитно дело

Области на научни интереси

Земеделие, хербология, биологично земеделие, съвременни насоки в развитието на борбата с плевелите, екологични аспекти в производството на основните култури в България

Специализации

1987 – Институт по захарно цвекло, Берлин, Германия

1995 – Институт по кръмни култури, Будапеща, Унгария

Участия в международни и национални научни проекти

2009 - Биоценотични проучвания на моделни полезащитни пояси в Добруджа и значението на поясите за агроекосистемите, ръководител доц. д-р Св. Райков, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2010 - Mониторинг и ограничаване въздействието на вредители в агроекосистеми в Добруджа, ръководител доц. д-р Св. Райков, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2011 - Проучване на основни компоненти на природни и агроекосистеми в Североизточна България и оценка на въздействието на растителнозащитни фактори върху главни вредители в тях, ръководител доц. д-р Св. Райков, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2012 - Мониторинг на основни елементи на моделни екосистеми. Ключови вредители по земеделските култури в тях, ръководител доц. д-р Св. Райков, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2013–2014 Проект ПОЗМ 139, Разработване на технологични решения при конвенционално и биологично земеделие, растителна защита и опазване на почвата и почвеното плодородие при едногодишни и многогодишни бобови и житни фуражни култури

2013–2014 Системи за обработка, агротехнически и агромелиоративни решения на почви с нарушени агропроизводствени и технологични свойства

2013 - Проучване на основни компоненти на природни и изкуствени екосистеми. Стратегии за регулиране популационната численост и степен на нападение от ключови вредители в различни агробиоценози, ръководител доц. д-р Св. Райков, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2014 - Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите, ръководител доц. д-р Св. Райков, финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

2015 - Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите, финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

2016 - Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите, финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

2017 - Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите, финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

2018 - Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза 1, финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

2019 - Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза 2, финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

Заемани ръководни позиции

2007 - Ръководител на Катедра “Аграрни науки и растителна защита”, ШУ “Епископ Константин Преславски”

Организационна дейност

2006 - Създава и внедрява бакалавърска програма по Растителна защита в ШУ “Епископ Константин Преславски”

Монографии

2015г. - И. Учкунов, С. Райков, В. Учкунов – Селекционно – агротехни- чески аспекти на кръмно и салатно цвекло. Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, Шумен 2015

Учебници

2010г. - Райков, Св., Димитров, Ив., Ж. Димитрова, 2010. Хербология, Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Ш., 198 с

2009г. - Райков, Св., Димитров, Ив., Николова, Д. 2009. Земеделие, Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Ш., 335 с

Учебни помагала

2010г. - Райков, Св., Димитрова, Ж. 2010. Ръководство за упражнения по хербология, Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, Ш., 123 с

2008г. - Генов, Г., Св. Райков, В. Грозев, Б. Генов, 2008. “Ръководство за упражнения по механизация на земеделието”, Университетско издателство “Еп. К. Прес¬лавски”,Шумен, 2008, 147 с

Статии

2016г. - Svilen Raykov and Krasimira Tanova – Influence of extract of tutsan (Hypericum perforatum L) on cause of fusarium root dacay in beet (Fusarium oxysporum), International Journal of Current Research Vol. 8, Issue, 01, pp.24947-24949, January, 2016. (IF- 6.226).

2016г. - Svilen Raykov and Krasimira Tanova. Studied of fungal isolates from sugar beet rhysosphere. International Journal of Current Research . Vol 8, Issue, 01, pp.24944-24946,January , 2016 (IF- 6.226).

2016г. - Uchkunov.I ., S.Raykov, V. Uchkunov, K. Tanova, А. Mehmed - Productivity and resistance of parental forms and hybrid of sugar beet which are tolerant to rhizomania disease, International Journal of Research Studies in Agricultural Sciences (IJRSAS) Volume 2, Issue 1, PP1-4 ISSN 2454-6224., January 2016. (IF – 2.991)

2016г. - Svilen Raykov and Krasimira Tanova – Studies of fungal isolates from sugar beet rhizosphere, International Journal of Current Research Vol. 8, Issue, 01, pp.24944-24946, January, 2016. (IF- 6.226)

2016г. - Krasimira Tanova, Svilen Rajkov – Development of root rot in natural infection background, (IJISET) International Journal of Inovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3, Issue 2, February 2016, ISSN 2348-7968. (IF- 4.332).

2016г. - Svilen Rajkov, Krasimira Tanova – Influence of biohumax and biotor S preparations on beet seminal micoflora and beet crop rotation, (IJISET) International Journal of Inovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3, Issue 2, February 2016, ISSN 2348-7968. (IF- 4.332)

2016г. - Krasimira Tanova and Svilen Raykov – Evaluation of Rhyzoctonia solani and Fusarium oxysporum on sugar beet under field conditions, (IJIRR) International journal of information research and review, Vol 03, Issue, 02, pp. 1921-1924, February, 2016. (IF- 4.332)

2016г. - Svilen Raykov, Krasimira Tanova – Influence of the medium salinity on the agent, causing the sugar beet root dacay (Rhizoctonia solani Kuhn), International Journal of Current Agricultural Research, Vol. 04, No. 01, PP. 202-204, January, 2016.

2016г. - Krasimira Tanova, Svilen Rajkov – Evaluation of isolates of Rhyzoctonia solani & Fusarium oxysporum on sugar beet under field conditions, International Journal of Forestry and Horticulture (IJFH), Volume 2, Issue 1, 2016, PP 15-18

2015г. - K. Tanova, S. Raikov, P. Momchylova. Mycoflora of maize seeds from Novi Pazar. International Journal of Agronomy and Agricultural Research (IJAAR), Vol. 7, number 3 2015, c. 9-13. IF 1.75

2015г. - Tanova K., Raikov S., Momchylova P. - Septoria Complex Diseases of Weat in the Area of Novi Pazar. International Journal of Research Studies in Biosciences, Vol. 3, Issue 8 July 2015, с. 33-36. IF 2.99

2015г. - Tanova, K. and Raikov, S. 2015., Assessment of extracts of plants on the growth and sporulation of the agent of brown leaf spots on tomatoes (Alternaria solani nees). International Journal of Information Research and Review Vol. 02, Issue, 10, pp. 1263-1265 October, 2015.

2015г. - Marinova Z., Raikov S., Arnaudov V., Tanova2.2015. Sugar Beet Pests in the Area of Shumen. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB) Volume 3, Issue 7, July 2015, PP 106-109. IF 2.99

2015г. - Арнаудов В., С. Райков, Р. Димитрова, Хр. Христов, Д. Кючук, 2015. Естествени неприятели на листните въшки Callaphis juglandis Frisch, и Chromaphis juglandicola Kalt (Hemiptera: Aphididae) по обикновения орех (Juglans regia L.) в района на Пловдив Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2015, Vol. 18, 2, c. 292-304

2015г. - Арнаудов В., С. Райков, Р. Димитрова, Хр. Христов, Д. Кючук, 2015. Чувствителност на някои орехови сортове към нападение от ореховата листна въшка Callaphis juglandis Frisch. (Hemiptera: Aphididae). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2015.

2015г. - Веселин Арнаудов, Свилен Райков, Росица Димитрова, Живко Жеков - Чувствителност на някои ябълкови сортове към нападение от листоминиращи молци. Известия нa съюза на учените - Русе / Том 7. Аграрни и ветеринарно-медицински науки, 2015, с. 116-121.

2015г. - Веселин Арнаудов, Свилен Райков, Росица Димитрова, Живко Жеков - Чувствителност на някои ябълкови сортове към нападение от листни въшки. Известия на съюза на учените - Русе / Том 7. Аграрни и ветеринарно-медицински науки, 2015, с.156-159.

2014г. - Салджиев, И., С. Райков 2014. Широкоредово отглеждане на памука при поливни условия. Растениевъдни науки, Vol. LI, 2-3, 102-105.

2014г. - Танова К., С. Райков, К. Учкунова 2014. Резултати от оценка на селекционни форми цвекло по реакцията им към причинители на болести. Растениевъдни науки, Vol. LI, 2-3, 26-29.

2013г. - Krasimira Tanova, Svilen Raykov, Hristo Hristov. Results of research on the influence of the product Bioaktiv on the germination quality of agricultural seeds. Bulgarian Journal of Agriculture, 2013

2013г. - Кrassimira Tanova, Svilen Rajkov. Effect of Humustim on the sorgum seeds qualitie. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of natural sciences, 2013

2013г. - Tanova Kr., Rajkov Sv., Adil A., Rezults of researchs of mycoflora on maize seeds.Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of natural sciences, 2013

2013г. - Tanova K., Rajkov Sv., Petar Hr. Development of Septoria- diseases on wheat in region of Novi Pazar. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of natural sciences, 2013

2013г. - Красимира Танова, Свилен Райков, Илия Учкунов. Assessment of sugar beet breeding forms for attacks of some diseases agents. Растениевъдни науки, 2013

2013г. - Krasimira Tanova, Svilen Raykov. Влияние на извлек от камшик (Agrimonia eupatoria L.) върху причинителя на ризоктонийно кореново гниене при цве клото - Rhizoctonia solani Kuhn., Bulgarian Journal of Agriculture, 2013

2013г. - Arnaudov, V., S. Raikov, R. Davidova, H. Hristov. Predators of the rosy apple aphid, (Dysaphis plantaginea Pass., Homoptera: Aphididae) in Bulgarian apple orchards. - IV International Symposium „Agrosym 2013“, Book of proceedings, 2013, 268-274.

2012г. - Arnaudov, V., S. Raykov, R. Davidova, Ch. Christov, V. Vasilev, P. Petkov. Monitoring of pest populations – an important element of integrated pest management of field crops. – Agricultural Science and Technology Vol. 4, №1, 2012, 77-80.

2012г. - Пачев, Ив., Св. Райков. 2012. Проучване влиянието на препарата за листно подхранване “Foliarel – proti-Bor” при пролетен фуражен грах (Pisum sativum L.). Селскостопанска наука.

2012г. - Tanova, K., M. Georgieva – Andreeva, S. Raykov ,J. Nanоva. 2012. Еxploring the influence of foliar fertilizers Kristalon, Biohumax and Boron on the development of certain diseases in mangold and beetroot. Agricultural science and technology. Stara zagora.

2011г. - Райков Св., В. Грозев. Влияние на почвената влажност и обработката на семената върху началното развитие на захарното цвекло. Годишник на ШУ, ФПН, Т. ХХІ В6: 82-90. 2011

2010г. - М. Киров, М. Върбанов, Райков Св. Проучване съдържанието на хранителни елементи на пресни торове и компости от говеда,овце и биволи, Годишник на ШУ, Аграрни науки, Т. ХХ В3: 127-133.2010

2010г. - М. Върбанов, М. Киров, Райков Св. Проучване прорастване и растежа на различните култури (домати,пипер,ягода) на компости и биоторове, проучени при мокро исухо почистване на помещенията за свине, Годишник на ШУ, Аграрни науки, Т. ХХ В3: 134-142. 2010

2010г. - Кр. Танова, Св. Райков, Ил. Учкунов, М. Георгиева-Андреева, Ст. Енчев. Ефективност на хербицидите Бетаган 160 СК и Бетаган Екстра 400 СК към някои плевелнивидове през вегетацията на захарно цвекло, Годишник на ШУ, Аграрни науки, Т. ХХ В3: 116-126, 2010

2010г. - Ив. Димитров, Т. Шишков, Св. Маринова, Ив. Пачев, Св. Райков. Сравнителен анализ на почвени субстрати, формирани при биологична рекултивация на нарушени от въгледобив терени. Годишник на ШУ, Аграрни науки, Т. ХХ В3: 5-15. 2010

2010г. - Ив. Димитров, Ел. Златарева, Св. Маринова, Ст. Стратиева, Св. Райков. Химична и агротехническа оценка на резултатите от употребата на отпадни материали от ТЕЦ. Годишник на ШУ, Аграрни науки, Т. ХХ В3: 16-27. 2010

2009г. - Върбанов, М., Св. Райков, В. Иванова, Влияние на някои хранителни елементи (N, P, K, Na) върху активността на нитратредуктазата и съдържанието на пластиднипигменти в диплоидни и тетраплоидни форми захарно цвекло (Bеta vulgaris var. Saccharifera Alef.), Годишник на ШУ, Аграрни науки, Т. ХIХ В3: 114-123, 2009

2009г. - Райков, С., Ив. Димитров, Агротехнически решения за постигане целите на устойчивото земеделие, Годишник на ШУ, Аграрни науки, Т. ХIХ В3: 39-46, 2009

2009г. - Райков, С., Ил. Учкунов, К. Учкунова, Използване на Раундъп като десикант при безразсадно семепроизвод-ство на захарно цвекло, Годишник на ШУ, Аграрни науки, Т. ХIХ В3: 47-52, 2009

2009г. - Райков, С., Кр. Танова, Възможности за потискане на “сеченето” при захарно цвекло, Годишник на ШУ, Аграрни науки, Т. ХIХ В3: 53-66, 2009

2009г. - Танова, К., Радка Петрова, Свилен Райков, Проучване върху причинителя на маната (Peronospora farinoza Frank f. ssp. betae) в технически посеви и семенници захарно цвекло, Годишник на ШУ, Аграрни науки, Т. ХIХ В3: 79-85, 2009

2009г. - Райков Св. За риска от нарушаване на технологията при отглеждането на захарно и кръмно цвекло, Годишник на ШУ, Аграрни науки, Т. ХIХ В3: 67-72, 2009

2009г. - Учкунов И, Св. Райков. Количества и качества на хибридни семенаот захарно цвекло при използването на различна плоидна степен на бащиния компонент. Годишник на ШУ, Аграрни науки, Т. ХIХ В3: 73-78, 2009

2008г. - Петрова, Р., С. Райков. Влияние на извлек от татул (Datura stramonium, L.) върху причинителя на ризоктонийното кореново гниене при цвеклото (Rhizoctonia solani,Kuhn), Годишник на ШУ”Епископ Константин Преславски” 2008, т. XVIІІ B3, 61-68

2008г. - Учкунов, И., С. Райков, Продуктивни и стопански качества на кандидат сортове салатно цвекло, Годишник на ШУ”Епископ Константин Преславски” 2008, т. XVIІІ B3, 11-22

2008г. - Учкунов, И., С. Райков, Върху кълняемостта на семената от захарно цвекло, Годишник на ШУ”Епископ Константин Преславски” 2008, т. XVIІІ B3, 5-10

2008г. - Учкунова, К., С. Райков, Проучване устойчивостта на икономически важни гъбни болести при кръмни и полузахарни хибриди цвекло, Годишник на ШУ”ЕпископКонстантин Преславски” 2008, т. XVIІІ B3, 40-52

2008г. - Учкунова, К., С. Райков, Проучване кълняемостта на семената при родителски форми и хибриди кръмно цвекло, Годишник на ШУ”Епископ Константин Преславски”2008, т. XVIІІ B3, 31-39

2008г. - Танова, Кр., Св., Райков, Развитие на ризоктонийно кореново гниене при цвекло на изкуствен инфекциозен фон, Годишник на ШУ”Епископ Константин Преславски” 2008, т. XVIІІ B3, 23-30

2007г. - Грозев, В., С. Райков, Изследване горимостта на лакови покрития от смеси на двуосновни барути с халогенсъдържащи полимери” Годишник на ШУ”ЕпископКонстантин Преславски” 2007, т. XVI B2, 174- 180

1998г. - Петрова Р., Св.Райков, Л.Христова, Л.Илиев.- Влияние на някои растежни регулатори върху съхраняемостта на кореноплоди от захарноцвекло. BiotechnologyBiotechnological Eqipment, 1998, 1

1998г. - Янчев И., ИЖалнов, Св.Райков - Продуктивност на някои сортове зимна мека пшеница в зависимост от нивото на азотно хранене - I. Научни трудове ВСИ,Юбилейна научна сесия "100 години от рождението на акад. П. Попов", т. ХLII, 1998

1997г. - Танова Кр., Св. Райков, И. Жалнов.- Проучване агресивността на Rhizostonia solani в почва нетретирана и третирана с хербициди използувани при захарнотоцвекло. Растениевъдни науки, 1997, 3-4

1997г. - Жалнов И., Св. Райков. - Проучвания върху биологията, на Sorghum halepense /L/ Pers. Растениевъдни науки, 1997, 2

1997г. - Славов К., Св.Райков, С.Кръстев.- Нови решения в технологията за отглеждане на захарното цвекло по безразсадния начин. Растениевъдни науки, 1997, 7-8

1997г. - Петрова Р., Кр.Танова, Св.Райков.- Проучване на гъбни изолати от комплекса причинители на сечене на захарното цвекло. Растениевъдни науки, 1997, 6-6

1997г. - Славов К., Св.Райков, С.Кръстев.- Стопански качества на семената в зависимост от гъстотата на сеитба и начина на прибиране на цвеклови семенници,Растениевъдни науки, 1997, 7-8

1997г. - Райков Св., К.Славов, Р.Петрова, И.Жалнов.- Влияние на почвената влажност и някои почвени хербициди върху поникването иначалното развитие нанай-разпространените сортове захарно цвекло у нас, Растениевъдни науки, 1997, 9-10

1996г. - Петрова Р., Св. Райков, И. Жалнов. - Влияние на растежни регулатори от цитокининов и антиауксинов тип върху стареенето на

1996г. - К. Славов, Св. Райков - Проучване на хранителния режим при захарното цвекло за семепроизводство по безразсадния начин, Растениевъдни науки, 1996, 1

1996г. - Райков Св., К. Славов, Ив. Жалнов - Химична борба с плевелите при захарното цвекло за семепроизводство оттоедано чрез разсад. Растениевъдни науки, 1996, 1

1996г. - Славов К., Св. Райков, Д. Ненкова, Ив. Иванова, Св. Белчева. - Влияние на някои биологично активни вещества върху кълняемостта на семена от захарно цвекло,Растениевъдни науки, 1996, 2

1996г. - Славов К., Св. Райков. - Влияние на торенето върху презимуването на захарното цвекло за семепроизводство по безразсадния начин. Растениевъдни науки, 1996, 1

1996г. - Жалнов И., Св. Райков. - Влияние на различните степени на заплевеленост със Sorghum halepense /L/ Регs. върху развитието на царевицата. Растениевъднинауки,1996, 8

1996г. - Петрова Р., Св. Райков. - Антидотни свойства на някои растежни регулатори при захарното цвекло. Растениевъдни науки, 1996, 1

1996г. - Св. Райков. - Изследвания по обработката на почвата за захарно цвекло. Растениевъдни науки. 1996, 2

1996г. - Славов К. Св. Райков, Д. Нейкова, Ив. Иванова, Св. Велчева -Използуване на някои биологично активни вещества при слънчогледа Helianthus anuuns /L/Растениевъдни науки, 1996, 4

1996г. - Жалнов И., И. Янчев, Св. Райков.- Влияние на намаленото използуване на хербициди и минерални торове върху динамиката на плевелната растителност всеитбооборотно звено пшеницачдаревица, Растениевъдни науки, 1996, 6

1996г. - Славов К., Св. Райков, Д. Ненкова, Ив. Иванова.- Използуване на някои микроелементи при семепроизводството на захарно цвекло по безразсадов начин.Растениевъдни науки, 1996, 3

1996г. - Димитров И., И. Жалнов, Св. Райков. - Проучване продуктивността на български и интродуцирани сортове захарно цвекло. Растениевъдни науки, 1996, 10

1996г. - Славов К., Св. Райков, Д. Ненкова, Ив. Иванова, Св. Велчева,-Изследвания върху използуване на някои биологично активни вещества при цвеклови семенници.Растениевъдни науки, 1996, 6

1996г. - Жалнов И, И. Янчев, Св. Райков — Възможности за намалено използване на хербициди в борбата срещу плевелите при пшеницата.Научни трудове на ВСИ5 т.ХL

1995г. - Жалнов Ив., И. Димитров, Св. Райков. – Възможност за редуциране на дозата на хербицида Мистрал при царевицата. Научни трудове на ВСИ, т.ХL, кн.1

1995г. - Райков Св., К. Славов, И. Жалнов. - Влияние на различните начини на основна обработка на почвата върху презимуването на захарното цвекло засемепроизводство по безразсадния начин след различни предшественици. Научни трудове на ВСИ, т.ХL, кн.3

1995г. - Райков Св. - Интегрирана борба с плевелите в семепроизводните посеви от захарно цвекло, отглеждано по безразсадния способ. Растениевъдни науки,1995,3

1995г. - Танова К., Св. Райков - Влияние на някои почвени хербициди върху растежа и натрупването на биомаса на гъби от ризосферата на захарното цвекло,Растениевъдни науки, 1995, 3

1995г. - Райков Св. - Действие и взаимодействие между начина на основната обработка на почвата и приложените системи от хербициди върху добива семена от захарноцвекло. Растениевъдни науки, 1995, 3

1994г. - Райков Св. – Влияние на различните начини на основна обработка на почвата и почвените хербициди върху полската кълняемост на семената от захарно цвекло засемепроизводство, отглеждано след различни предшественици. Растениевъдни науки, 1994, 1-2

1994г. - Райков Св., К. Славов, Ив. Жалнов, И. Димитров – Химична борба с плевелите при захарното цвекло за семепроизводство отглеждано по безразсадовия способ.Научни трудове на ВСИ, т.ХХХІХ, кн.5, 1994

1994г. - Райков Св., К. Славов, И. Димитров, Ив. .Жалнов. - Влияние на някои хербициди върху добива и качеството на семената от захарно цвекло отглеждано поразсадния способ. Научни трудове на ВСИ, т.ХХХИХ, кн.5

1993г. - Райков Св. – Интегрирана борба с плевелите при захарното цвекло за семепроизводство. Автореферат, София, 1993

1992г. - Райков Св., Д. Патев – Икономическа ефективност на борбата с плевелите при семепроизводството на захарно цвекло. Научни трудове на ВСИ, т.ХХХVІІ, кн.1, 1992

1992г. - Райков Св., Р. Петрова – Влияние на различните начини на основна обработка на почвата и приложените системи от хербициди върху посевните качества насемената от захарно цвекло. Научни трудове на ВСИ, т.ХХХVІІ, кн.2, 1992

1992г. - Илиев К., Св. Райков – Влияние на почвената влажност и обработката на семената върху дружното поникване и началното развитие на захарното цвекло.Растениевъдни науки, 1992, 1-2

Доклади

2018г. - Учкунов, И., С. Райков, И. Николова, Устойчивост на някои гъбни болести при майчини форми (мъжкостерилни линини) захарно цвекло и техните хибриди, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“, 5-7 октомври 2018, Шумен, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 2018, 120-127.

2018г. - Учкунов, И., С. Райков, И. Николова, Стопанска стойност на диплоидни многосеменни опрашители захарно цвекло, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“, 5-7 октомври 2018, Шумен, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 2018, 128-134.

2017г. - Атанасов, Г., К. Танова, С. Райков, Развитие на листен пригор, кафява ръжда и фузариоза в пшенични посеви от район Добрич, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки“, 29.09-01.10.2017, Варна, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 2017, 58-64.

2017г. - Иванов, И., К. Танова, С. Райков, Развитие на болести в царевични посеви в района на гр. Балчик, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки“, 29.09-01.10.2017, Варна, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 2017, 53-57.

2014г. - Красимира Танова, Свилен Райков. 2014. Резултати от In vitro изпитване на препарати за контрол на фузариозата по пшеницата. Конференция с международно участие ШУ-„Епископ Константин Преславски”.

2014г. - Красимира Танова, Свилен Райков., 2014. Проучване влиянието на извлеци от ливадно орехче (Filipendula vulgarisL.) върху семенната микрофлора на царевица. Конференция с международно участие ШУ- „ Епископ Константин Преславски”.

2013г. - Кrassimira Tanova, Svilen Rajkov. Effect of Humustim on the sorgum seeds qualitie. Единадесета Национална конференция с международно участие “Природни науки 2013”

2013г. - Tanova Kr., Rajkov Sv., Adil A., Rezults of researchs of mycoflora on maize seeds. Единадесета Национална конференция с международно участие “Природни науки 2013”

2013г. - Tanova K., Rajkov Sv., Petar Hr. Development of Septoria- diseases on wheat in region of Novi Pazar. Единадесета Национална конференция с международно участие “Природни науки 2013”

2012г. - Красимира Танова, Свилен Райков, Христо Христов 2012. Резултати от изпитване действието на препарата Биоактив върху семенен и посадъчен материал Годишник на ШУ”Епископ Констант Преславски”-Шумен( под печат).

2012г. - Красимира Танова, Мариела Георгиева- Андреева, Свилен Райков. 2012. Влияние на извлек от камшик( Agrimonia eupatoria L.) върху причинителя на ризоктонийно кореново гниене при цвекло Годишник на ШУ”Епископ Констант Преславски”-Шумен (под печат).

2012г. - Кулка Учкунова, Илия Учкунов, Свилен Райков, Драгомир Пламенов Използване на опрашители от диплоидно наравлениe при създаването на хибриди захарно цвекло. Годишник на ШУ”Епископ Констант Преславски”-Шумен( под печат).

2012г. - Красимира Танова, Свилен Райков, Кулка Учкунова. 2012. Резултати от оценка на селекционни форми цвекло по реакцията им къмпричинители на болести. Юбилейна конференция 60-години Институт по овощарство – Пловдив, Пловдив, 15 ноември 2012г. Растениевъдни науки (под печат).

2012г. - Салджиев Ив., Св. Райков. 2012. Широкоредово отглеждане на памука при поливни условия. Юбилейна конференция 60-години Институт по овощарство – Пловдив, Пловдив, 15 ноември 2012г. Растениевъдни науки (под печат).

Цитирания

2016г. - Svilen Raykov ,2009. Influence on some preparations with biological activity on the crop and the quality of the foddar sugar beet, Agricultorul roman, Anul ХІ, Nr.5(125), mai 2009, pp.12-15. Bucuresti, Romania Цитирана в: Dochev V., Atanasov A., Dyakova G., Mincheva R., Stoyanova S. and K. Tanova. 2016. Study on the effects of Aminobest and Biobest organic fertilizers on the productive layering capacity and grain yield in winter common wheat ( Triticum aestivum L.). International Journal of Current Research Vol. 8, Issue, 03, pp. 27329-27331, March, 2016. (IF- 6.226).

2016г. - Svilen Raykov, Mariela Andreeva, Milena Simeonova. 2011. Iinfluence of pre-sowing treatment of sorghum seeds with microelements on the germination and growth of plants in the initial stages of their development. Proceeding of the 4-rd International Symposium “ New Researches in Biotechnology “, Simp BTH2011, Series F XV, Romania, 2011, с.63-69. Цитирана в: Dochev V., Atanasov A., Dyakova G., Mincheva R., Stoyanova S. and K. Tanova. 2016. Study on the effects of Aminobest and Biobest organic fertilizers on the productive layering capacity and grain yield in winter common wheat ( Triticum aestivum L.). International Journal of Current Research Vol. 8, Issue, 03, pp. 27329-27331, March, 2016.

2016г. - Учкунов И., С. Райков,В. Учкунов. 2015г. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло- Монография. Faber. V.Tarnovo. Цитирана в: Dochev V., Atanasov A., Dyakova G., Mincheva R., Stoyanova S. and K. Tanova. 2016. Study on the effects of Aminobest and Biobest organic fertilizers on the productive layering capacity and grain yield in winter common wheat ( Triticum aestivum L.). International Journal of Current Research Vol. 8, Issue, 03, pp. 27329-27331, March, 2016. (IF- 6.226).

2015г. - Arnaudov, V., Raykov, S., Davidova, R., Hristov, H., Vasilev, V., Petkov, P. 2012. Monitoring of pest populations – an important element of integrated pest management of field crops. – Agricultural Science and Technology, 4, (1), 77 – 80. Цитирана в: Abbas arbab 2015. Scrobipalpa ocellatella http://www.sbsi.ir/uploads/khabarpics/ sugar_ fact_94/m_2_9.pdf

2014г. - Arnaudov, V., Raykov, S., Davidova, R., Hristov, H., Vasilev, V., Petkov, P. (2012).Monitoring of pest populations – an important element of integrated pest management of field crops. “90 years higher agricultural education in Bulgaria.” Trakia University, Faculty of Agriculture, 12-13 may 2011, Stara Zagora,"Agricultural Science and Technology", 4, (1), 77 – 80. Цитирана в: Meissle M., F. Alvarez-Alfageme, L. Malone, and J. Romeis. Establishing a database of bio-ecological information on non-target arthropod species to support the environmental risk assessment of genetically modified crops in the EU. EFSA Journal 2012. N-334,1-170. http://www.efsa.europa.eu/en/search/doc/334e.pdf