Проф. д-р Веселин Александров Арнаудовабв

Проф. д-р  Веселин Александров Арнаудов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 205

Телефон: 0897582881

Email: vaarnaudov@abv.bg, v.arnaudov@shu.bg

Приемно време: вторник 10:00-12:00

Завършен университет, специалност

През 1985 г. завършва Аграрен университет – Пловдив, специалност „Защита на растенията и почвата“.

Месторабота преди постъпване в ШУ

1985 - 1987 АПК „Велики Преслав“ - гр. Преслав (главен агроном по Растителна защита).

1987 - 2018 Институт по овощарство – гр. Пловдив

Заемани академични длъжности

2018 – Професор, аграрни науки и растителна защита (04.01.10) (ШУ “Епископ Константин Преславски”).

2010 – Доцент, аграрни науки и растителна защита (04.01.10) (ШУ “Епископ Константин Преславски”).

2006 – Доцент, аграрни науки и растителна защита (04.01.10), (Институт по овощарство – гр. Пловдив).

2000 – Доктор, аграрни науки и растителна защита (04.01.10), (Институт по овощарство – гр. Пловдив).

1995 – Научен сътрудник I - степен (Институт по овощарство – гр. Пловдив).

1992 – Научен сътрудник II - степен (Институт по овощарство – гр. Пловдив).

1987 – Научен сътрудник III - степен (Институт по овощарство – гр. Пловдив).

Придобити научни степени

През 2000 г. защитава дисертация на тема: “Фитосеидни акари в агроценозата на ябълката. Биоекологични особености на хищните акари Neoseiulus fallacis (Garman) и Amblyseus andersoni (Chant) (Acarina:Phytoseiidae) и възможности за тяхното приложение в борбата с вредните акари в интегрираните растителнозащитни системи при ябълката” и получава образователната и научна степен “доктор” - научна специалност "Растителна защита"(04.01.10).

Водени лекции и/или упражнения

Води лекции и упражнения по дисциплините: „Ненасекомни неприятели“; „Обща ентомология“; „Специална ентомология“; „Прогноза и сигнализация“; „Карантина на растенията“ и „Биологична растителна защита“.

Области на научни интереси

Интегрирана растителна защита, биологичен контрол на растителноядни насекоми и акари, ефикасност на пестицидите, страничен ефект на пестицидите върху полезни насекоми и акари, сортова чувствителност към икономически важни болести и неприятели на овощните култури.

Участия в международни и национални научни проекти

Международни проекти

1. „Прогноза и борба с определени видове от род Grapholitha и Cydia, чрез използване на нови екологични методи за устойчиво земеделие“ (договор № 01/5 - Двустранно сътрудничество със Словакия), с ръководител доц. д-р В. Арнаудов, 2016-2018.

2. "Екологичен подход за борба с ябълковия плодов червей (Laspeyresia pomonella L.) чрез използване на метода "attract and kill" (Договор БРС–5/08 г.– билатерален проект с Румъния), финансиран от МОН, 2008-2010.

3. "Възможности за внедряване на новата технология Еxosex® autoconfusion за борба с ябълковия плодов червей (Laspeyresia pomonella L.) в интегрираните системи за растителна защита при ябълката в България и Румъния (Договор – Р - 9/05 - билатерален проект с Румъния),финансиран от МОН, 2005-2007.

4. "Бактериални болести при костилкови и орехоплодни овощни видове), финансиран по програма COST 873, 2006-2010.

Национални образователни проекти

2016 - 2017 Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., бенефициент – Министерството на образованието и науката.

2013 - 2014 Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

2013 - 2014 ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Национални научни проекти финансирани от ССА

1. Проект № ПОЗМ 235 „Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози“ с ръководител доц. д-р В. Арнаудов, 2017-2020.

2. Проект № Р 96 „Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии”, 2014 – 2017.

3. Проект „Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката“, 2014 – 2017.

4. Проект № ПОЗМ 168. “Развитие на микронапояването като интегратор на културни практики за подобряване на растителното производство, икономия на вода и опазване на околната среда”, 2013-2016.

5. Проект ХТАИ 125. „Социално-икономически проучвания при конвенционални и биологични производствени системи в овощарството“, 2013 – 2016.

6. Проект Р 118. „Агробиологични, технологични и икономически проучвания на ореховото производство”, 2012 – 2014.

7. Проект № ПОЗМ 124 “Изучаване архитектурата на ябълковото дърво в различни типове насаждения и на елити и кандидат сортове, устойчиви на основни болести”, 2011 – 2013.

8. Проект Р-97 “Приложение на “ин витро” размножаването при производството на сертифициран посадъчен материал от крушови сортове. Проучване в полски условия на растежните и репродуктивни прояви при овощни видове получени чрез тъканни култури”, 2011 – 2013.

9. Проект Р-96 “Селекция на нови сортове и подложки от костилкови овощни видове. Обогатяване, изучаване, съхраняване и управление на генетичните ресурси”, 2011 – 2013.

10. Проект № ПОЗМ-93 “Биологични, технологични и икономически аспекти на микронапояването и химизацията в овощарството”, 2011 – 2013.

11. Проект Р-68 "Създаване и изучаване на генетични ресурси от праскови, нектарини и череши. Селекция на нови сортове", 2008-2010.

12. Проект ПОЗМ 90 "Съвременни концепции при размножаването и отглеждането на ореха", 2008-2010.

13. Проект ПОЗМ - 36 "Ефективни и екологосъобразни технологии за отглеждане на овощни култури в условията на микронапояване и химизация", 2008-2010.

14. Проект Р-34 "Разработване на технология за “ин-витро” размножаване на сертифициран посадъчен материал от круши. Проучване поведението на собственокоренов посадъчен материал от овощни видове в питомник и насаждение", 2007-2010.

Научни проекти, финансирани от ШУ “Епископ Константин Преславски”

2019 - Проект РД-08-73/29.01.2019г. "Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза 2", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски".

2018 - Проект РД-08-120/06.02.2018 г. "Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза1", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски".

2017 - "Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

2016 - "Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

2015 - "Съхранение и профилактика на фондовете в хранилищата на университетска библиотека - ШУ „Еп. Константин Преславски"

2015 - "Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски".

2014 - "Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

2013 - "Проучване на основни компоненти на природни и изкуствени екосистеми. Стратегии за регулиране популационната численост и степен на нападение от ключови вредители в различни агробиоценози", финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2012 - "Мониторинг на основни елементи на моделни екосистеми. Ключови вредители по земеделските култури в тях", финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2011 - "Проучване на основни компоненти на природни и агроекосистеми в Североизточна България и оценка на въздействието на растителнозащитни фактори върху главни вредители в тях”, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2010 - "Mониторинг и ограничаване въздействието на вредители в агроекосистеми в Добруджа", финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

Заемани ръководни позиции

2012 - 2014 Ръководител на секция Растителна защита в Институт по овощарство - Пловдив

Организационна дейност

2018 до момента Член на факултетен съвет (Факултет по природни науки на ШУ "Епископ Константин Преславски)

2010 - 2012 Член на факултетен съвет (Факултет по природни науки на ШУ "Епископ Константин Преславски)

2007 - 2018 - Член на научен съвет в Институт по овощарство - Пловдив

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Федерация на научно-техническите съюзи в България

Българско етомологическо дружество

Държавни и/или научни награди

Свидетелство № 0021/ 18.08.2014 г. на Селскостопанска академия за "Технология за отглеждане на орех (Juglans regia L.)" от Института по овощарство Пловдив.

2018 - Диплом от Международен панаир Пловдив –„Агра“ – 2018г. за разработване на: «Технология за отглеждане на орех». Победител в Конкурс за иновации, в раздел «Технологии в растениевъдството».

2015 - Диплом от Съюза на изобретаттелите в България за разработване на: «Технология за отглеждане на орех». Победител в Конкурс за изобретения, трансфер и иновации – ИТИ 2015. Шесто Национално Изложение, София 12-14.11.2015г.

2014 - Диплом от Международен Панаир - Пловдив от 04.03.2014 г. победител в конкурс за иновации, раздел "Растениевъдство" за Технология за интензивно отглеждане на череша от Института по овощарство Пловдив.

Дисертации

2000г. - 2000 г. защитава дисертация на тема: “Фитосеидни акари в агроценозата на ябълката. Биоекологични особености на хищните акари Neoseiulus fallacis (Garman) и Amblyseus andersoni (Chant) (Acarina:Phytoseiidae) и възможности за тяхното приложение в борбата с вредните акари в интегрираните растителнозащитни системи при ябълката” и получава образователната и научнастепен “доктор” - научна специалност "Растителна защита" (04.01.10)

Монографии

2017г. - 2017 г. - Арнаудов В. (2017). Болести и неприятели. В: Ябълка (Джувинов В., С. Гандев, В. Арнаудов, З. Ранкова, Л. Начева, Г. Добревска). Монография. Биофрут БГ ЕООД, Пловдив. ISBN 978-954-91865-5-0

2013г. - 2013 г. - Арнаудов В. (2013). Болести и неприятели. В: Орех (Джувинов В., С. Гандев, К. Куманов, В. Арнаудов) Монография. Второ преработено издание. Биофрут БГ – ЕООД, Пловдив. ISBN 978-954-423-892-6

2010г. - 2010 г. - Арнаудов В. (2010). Болести и неприятели. В: Орех (Джувинов В., С. Гандев, К. Куманов, В. Арнаудов) Монография. Биофрут БГ – ЕООД, Пловдив. ISBN 978-954-92568-2-6

Учебници

2014г. - 2014 г. - Арнаудов, В., П. Момчилова (2014). Карантинни вредители по земеделските култури. Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", Център за дистанционно обучение (Модул).

2008г. - 2008 г. - Арнаудов В. (2008). Болести и неприятели. В: Наръчник по овощарство. Джувинов В., А. Живондов, К. Куманов, К. Колев, В. Арнаудов, В. Манолова, З. Ранкова, С. Попов, Изд. „Екзат“ 93 Пловдив ISBN: 978-954-92276-1-1

2008г. - 2008 г. – Арнаудов В. (2008). Неприятели. В: Ръководство за интегрирано управление на вредителите при овощните култури (Станчева, Й., М. Боровинова, Р. Андреев, Н. Балевски, Щ. Калинова, С. Симова, Н. Велчева. Е. Станева, С. Драганова, В.Арнаудов, К. Колев, А. Стоев, З. Ранкова, М. Георгиева). НСРЗ, София. 63-80.

Учебни помагала

2014г. - 2014 г. - Арнаудов, В., П. Момчилова (2014). Тест по дисциплината Карантинни вредители по земеделските култури. Шуменски университет "Еп. Константин Преславски". Център за дистанционно обучение. (електронно помагало)

Статии

2018г. - 2018 г. - Арнаудов В. (2018). Чувствителност на някои крушови сортове към нападение от обикновената крушова листна бълха (Cacopsylla pyri L.). Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие “Природни науки”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 05-06.10. Шумен, 109-115.

2018г. - 2018 г. - Арнаудов В. (2018). Спиротетрамат (Movento ®): нов системен инсектицид за контрол на ябълково-живовлековата листна въшка Dysaphis plantaginea (Hemiptera: Aphidae) Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 21 (1), 242-250. ISSN 1311-0489.

2018г. - 2018 г. - Kutinkova H., Mezey J., Arnaudov V., Dzhuvinov V., Stefanova D., Malchev S., Staneva I. (2018). Ecological approach for control of oriental fruit moth, Cydia molesta Busck and peach twig borer Anarsia lineatella Zell. using Cidetrak® OFM/PTB MESO™ pheromone dispensers. Journal of International Scientific Publications Vol. 12, 238-245. ISSN 1314-7234.

2017г. - 2017 г. - Arnaudov V., Andreev R., Kutinkova H., Raikov S. (2017). First record of Eurytoma schreineri Schreiner (Hymenoptera, Eurytomidae) in Bulgaria. 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, February 12-17, 2017, Dubrovnik, Croatia. Faculty of Agriculture, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Guberac V. (Editor). Book of Proceedings 2017, pp. 44-46.

2017г. - 2017 г. - Arnaudov V. (2017). Improved strategy for control of pear psylla (Cacopsylla pyri L.) (Hemiptera: Psyllidae). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 20 (1), 285-295. ISSN 1311-0489.

2017г. - 2017 г. - Arnaudov V. (2017). Susceptibility of some walnut cultivars to walnut blister mite, Aceria tristriatus Nalepa (Acarina: Eriophyidae) Mountain Agriculture on the Balkans, 20 (4), 316-32. ISSN 1311-0489

2017г. - 2017 г. - Arnaudov V. (2017). Susceptibility of some walnut cultivars to Persian walnut erineum mite, Aceria erinea Nalepa (Acarina: Eriophyidae). Mountain Agriculture on the Balkans, 20 (4), 308-31. ISSN 1311-0489

2017г. - 2017 г. - Арнаудов В., Н. Борисов (2017). Видов състав и популационна плътност на фитофагните насекоми в агроценозата на царевицата. Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие “Природни науки”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 03.09-1.10. Шумен, 65-69.

2017г. - 2017 г. - Arnaudov V., S. Raikov (2017). Box tree moth – Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae), a new invasive pest for the bulgarian fauna. Zbornik Radova. 453-460

2016г. - 2016 г. - Arnaudov V. (2016). Efficacy and timing of some new products against pear psylla (Cacopsylla pyri L.) (Hemiptera: Psyllidae): I. Spirotetramat, "Agricultural Science and Technology", 8 (3): 213-216. ISSN 1314-412X. DOI: 10.15547/ast.2016.03.040

2016г. - 2016 г. - Arnaudov V. (2016). Efficacy and timing of some new products against pear psylla (Cacopsylla pyri L.) (Hemiptera: Psyllidae): II. Spirodiclofen "Agricultural Science and Technology", 8 (4): 306-309. ISSN 1314-412X. DOI: 10.15547/ast.2016.04.059

2016г. - 2016 г. Arnaudov V. (2016). Harmful mite species and their natural enemies in the walnut orchards in the region of Plovdiv. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 19, 5, 2016, 185-197. ISSN 1311-0489.

2016г. - 2016 г. - Arnaudov V. (2016). Efficacy of different insecticides against pear psylla (Cacopsylla pyri L.) Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 19, 5, 2016, 198-207. ISSN 1311-0489.

2015г. - 2015 г. - Арнаудов В., С. Райков, Р. Димитрова, Хр. Христов и Д. Кючук (2015). Естествени неприятели на листните въшки Callaphis juglandis Frisch. и Сhromaphis juglandicola Kalt. (Hemiptera: Aphididae) по обикновения орех (Juglans regia L.) в района на Пловдив. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 18, 2, 292-304. ISSN 1311-0489

2015г. - 2015 г. - Арнаудов В., С. Райков, Р. Димитрова, Хр. Христов и Д. Кючук (2015). Чувствителност на някои орехови сортове към нападение от ореховата листна въшка Callaphis juglandis Frisch. (Hemiptera: Aphididae). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 18, 3, 2015, 508-516. ISSN 1311-0489.

2015г. - 2015 г. - Арнаудов В., С. Райков, Р Димитрова., Ж. Жеков (2015). Чувствителност на някои ябълкови сортове към нападение от листоминиращи молци. Известия на съюза на учените – Русе. Аграрни и ветеринарни науки, Том 5, 116 – 121. ISSN 1311-106X.

2015г. - 2015 г. - Арнаудов В., С. Райков, Р. Димитрова, Ж. Жеков (2015). Чувствителност на някои ябълкови сортове към нападение от листни въшки. Известия на Съюза на учените – Русе. Аграрни и ветеринарни науки, Том 5, 156 – 159. ISSN 1311-106X.

2015г. - 2015 г. - Marinova Z., Raikov S., Arnaudov V., Tanova K., (2015). Sugar Beet Pests in the Area of Shumen. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB), Volume 3, Issue 7, July 2015, 106-109.(GIF - 0.765); (SJR = 0.260)

2015г. - 2015 г. - Kutinkova H., V. Arnaudov and V. Dzhuvinov (2015). “Sustainable control of oriental fruit moth, Cydia molesta Busck, using isomate ofm rosso dispensers in peach orchards in Bulgaria” Chemical engineering transactions, ISSN 19749791. Vol. 44, 229-234. DOI: 10.3303/ CET1544039 (RGIF = 0.820) (SJR = 0.412).

2015г. - 2015 г. - Gandev, S., V. Arnaudov and D. Serbezova (2015). Selection and cultivation of local wild walnut type in Bulgaria. II International Symposium on Wild Relatives of Subtropical and Temperate Fruit and Nut Crops, 07-12th Aprol 2014, Baku, Azerbaijan. Acta Hortic, 1074: 135-139. (SJR = 0,171).

2014г. - 2014 г. - Арнаудов, В., П. Момчилова (2014). Тест по дисциплината Карантинни вредители по земеделските култури. "Еп. Константин Преславски" (Електронно помагало)

2014г. - 2014 г. - Arnaudov V., Gandev S., Dimova M. (2014). Susceptibility of some walnut cultivars to Gnomonia leptostyla and Xanthomonas аrboricola pv. Juglandis in Bulgaria. III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, 25-28, 2014, Trebinje, Bosnia and Herzegovina. Agroznanje, vol. 15, br. 1, 2014, 41-54.

2014г. - 2014 г. - Гандев, С., В. Арнаудов, М. Перифанова – Немска (2014). Агробиологична оценка на интродуцирания орехов сорт Сер, отглеждан при климатичните условия на Южна България. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol. 17 (1), 101-116.

2014г. - 2014 г. - Гандев, С., В. Арнаудов, В. Манолова, Л. Начева, К. Куманов, Д. Борисова, М. Николова, Е. Благоева (2014). Състояние и перспективи на орехоплодните култури в България. Растениевъдни науки, №1, 9-14.

2014г. - 2014 г. - Гандев, С., В. Арнаудов (2014). Агробиологична характеристика на унгарския орехов сорт Тисачечи 83. Растениевъдни науки, 51 (1), 67-70.

2014г. - 2014 г. - Гандев, С., В. Арнаудов, М. Перифанова – Немска. (2014). Фернор – перспективен орехов сорт за условията на България. Растениевъдни науки, 51(4-5): 78-82.

2014г. - 2014 г. - Кутинкова, Хр., В. Арнаудов, З. Ранкова, В. Джувинов (2014). Проблеми и тенденции в растителната защита. Юбилейна конференция 60-години Институт по овощарство – Пловдив, Пловдив,15 ноември 2012 . Растениевъдни науки, Vol. LI, 1, 33-38.

2014г. - 2014 г. - Dimova M., M. Titjnov, V. Arnaudov, S. Gandev (2014). The harmful effect of cherry leaf spot (Blumeriella jaapii) on sour cherry and the influence on fruit yield. III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, 25-28, 2014, Trebinje, Bosnia and Herzegovina. Agroznanje, vol. 15, br. 4, 2014, 393-400

2014г. - 2014 г. - Гандев, С., В. Арнаудов, В. Манолова, Д. Домозетова, П. Герчева, Л. Начева, С. Попов, К. Корнова, 2014. Състояние, проблеми и перспективи на производството на круши в България. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 16, 6, 1534 -1552.

2014г. - 2014 г.- Arnaudov, V., Raikov S., Davidova R., Hristov H., (2014). Predators of rosy apple aphyd, (Dysaphis plantaginea) pass., (Homoptera, aphididae) in bulgarian apple orchards. Fourth International Scientific Symposium "Agrosym 2013", Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 3-6 October, 2013. Kovaсeviс, D. (Editor). Book of Proceedings 2013 pp. 268-274

2014г. - 2014 г. - Kutinkova H., V. Dzhuvinov, V. Arnaudov, R. Andreev, J. Samietz (2014). Use of pheromones for monitoring and control of main pests of apple in Bulgaria Fourth International Scientific Symposium "Agrosym 2013", Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 3-6 October, 2013. Kovaсeviс, D. (Editor). Book of Proceedings 2013, 565-572.

2013г. - 2013 г. - Sabev V., Raykov S., Arnaudov, V., (2013). Study of the effect of soil trampling on the structural elements of yield and productivity of soybean.“90 years higher agricultural education in Bulgaria.” Trakia University, Faculty of Agriculture, 12-13 may 2011, Stara Zagora,"Agricultural Science and Technology", 5, (2), 186 – 188.

2013г. - 2013 г. - Манолова В. В. Арнаудов, (2013). Адаптивност на производствената система в овощарска ферма. Икономика и управление на селското стопанство, 58 (3) 60-66.

2013г. - 2011 г. - Gandev, S., Arnaudov, V. (2011). Propagation Method of Epicotyl Grafting in Walnut Juglans regia L. under Production Condition. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(2), p. 173-176.(IF=0.189) (SJR =0,215)

2012г. - 2012 г. - Гандев, С., Арнаудов, В., Перифанова – Немска, М. и Петрова-Димова, М. (2012). Оценка на френския орехов сорт Фернет и възможности за отглеждането му в България. “Новости в аграрната наука за ефективно земеделско производство”. Земеделски Институт Шумен, 14-15 септември 2011. Растениевъдни науки, 49 (5) 75-85.

2012г. - 2012 г. - Arnaudov, V., Raykov, S., Davidodva, R., Hristov, H., Vasilev, V., Petkov, P. (2012). Monitoring of pest populations – an important element of integrated pest management of field crops. “90 years higher agricultural education in Bulgaria.” Trakia University, Faculty of Agriculture, 12-13 may 2011, Stara Zagora, Agricultural Science and Technology", 4, (1), 77 – 80.

2011г. - 2011 г. - Gandev, S., Arnaoudov V., Dzhuvinov V., Perifanova-Nemska M. and Kumanov K. (2011). Agrobiological evolution of ‘Lara’ walnut cultivar under the climatic conditions of South Bulgaria. The Second Balkan Symposium on Fruit Growing, September, 5-7, Romania. Acta Hort. (ISHS) 981:141-146. (SJR = 0,241)

2011г. - 2011 г. - Гандев, С., В. Арнаудов, М. Перифанова-Немска и М. Петрова-Димова (2011). Агробиологична оценка на интродуцирания орехов сорт Хартли, отглеждан при климатичните условия на Южна България. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 14 (3), 605-623.

2009г. - 2009 г. - Аrnaoudov, V., Kutinkova H., (2009). Controling pear psylla with abamectine in Bulgaria. International Scientific Conference, 2009 Babtai, Lithuanian Institute of Horticulture. Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Sodininkyste ir darzininkyste. 28 (3), 3-9.

2009г. - 2009 г. - Arnaoudov, V., S. Gandev (2009). Susceptibility of some cultivars to Gnomonia leptostilla (Fr.) Ces. et de Not. The First Balkan Symposium on Fruit Growing, Plovdiv, 15-17 November 2007, Acta Horticulture , 825: 407-412. (SJR = 0,222)

2009г. - 2009 г. - Гандев, С., В. Джувинов, В. Арнаудов (2009). Чувствителност на наши и интродуцирани орехови сортове на късен пролетен мраз. Растениевъдни науки, 46, 75-77

2009г. - 2009 г. - Kutinkova H., Dzhuvinov V., Kostadinov R., Arnaudov V., Terziev I., Platon I., Rosu-Mares S. (2009). International Scientific Conference, 2009 Babtai, Lithaunian Institute of Horticulture. Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Sodininkyste ir darzininkyste. 28 (4), 19-26.

2009г. - 2009 г. - Arnaoudov V., K. Kolev (2009). Susceptibility of some introduced sweet cherry cultivars to attack of black cherry aphid Myzus cerassi Fab. (Homoptera: Aphydidae). The First Balkan Symposium on Fruit Growing, Plovdiv, 15-17 November 2007, Acta Horticulture, 825: 401-407.

2008г. - 2008 г. - Dimova, M., V. Arnaoudov (2008). Control of the over-wintering stage of anthracnose. Plant science. Vol. 45, 32-35.

2006г. - 2006. Живондов А., К. Куманов, В. Джувинов, В. Божкова, К. Колев, З. Ранкова, В. Манолова, В. Арнаудов (2006). Ефективно и екологосъобразно производство на пловоде. Сб. доклади, Първи международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни“, Пловдив, 19-20 октомври 2006. 41-48.

2006г. - 2006 г. - Arnaoudov, V., Kutinkova H. (2006). Susceptibility of some apple cultivars to infestation by apple aphid, Dysaphis plantaginea Pass. (Homoptera: Aphydidae). J. Fruit &Ornamental Plant Research, 14 (3) 139-144.

2006г. - 2006 г. - Arnaoudov V., R. Olszak, H. Kutinkova. 2006. Natural enemies of plum brown scale Parthenolecanium corni Bouche (Homoptera: Coccidae) in plum orchards in the region of Plovdiv. IOBC/wprs Bull. 29 (10): 105-109. (IF 2006: 0,000) (IF 2015: 1.767)

2006г. - 2006 г. - Kutinkova, H., R. Andreev, V. Arnaoudov (2006). The leopard moth borer, Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) - important pest in Bulgaria. J. Plant Protection Research, 46, (2), 112-116. (SJR 2006 = 0,677)

2006г. - 2006 г. - Arnaoudov, V. (2006). Susceptibility of some cherry cultivars to infestation by black cherry aphid - Myzus cerasi Fab. (Homoptera: Aphydidae). Plant science. Vol. XLIII (6),490-493

2005г. - 2005 г. Арнаудов В., З. Ранкова (2005). Видов състав и разпространение на растителноядните и хищни акари по наземната растителност в ябълкови градини. Растениевъдни науки. 42 (2) 178-183.

2004г. - 2004 г. - Мавродиев, Ст., В. Арнаудов, З. Ранкова (2004). Екологични подходи при условията на интегрирарно плодово производство на ябълки. Сб. доклади, Пета национална конференция “Екология и здраве”, Пловдив, май 2004, 139-144.

2004г. - 2004 г. - Арнаудов, В. (2004). Проучване предразположението на различни сортове сливи към нападение от плодови оси (Hoplocampa spp.). Растениевъдни науки, 41, 431-435.

2004г. - 2004 г. - Арнаудов, В. (2004). Проучване предразположението на различни сортове сливи към нападение от плодови оси (Hoplocampa spp.). Растениевъдни науки, 41,431-435

2003г. - 2003 г. - Арнаудов, В. (2003). Оценка на страничното действие на някои инсектициди върху хищния акар Euseius finlandicus Odem. (Acarina: Phytoseiidae). Растениевъднинауки, 41, 173-177

2003г. - 2003 г. - Арнаудов, В. (2003). Ефикасност на някои акарициди в борбата с глоговия акар Tetranychus viennensis Zacher (Acari: Tetranychidae). Растениевъдни науки, 40,165-169

2003г. - 2003 г. - Арнаудов, В., Ст. Гандев (2003). Влияние на резитбата върху намножаването на обикновената крушова листна бълха, Psylla pyri L.. Растениевъдни науки, 41, 65-67

2002г. - 2002 г. - Arnaoudov, V., R. Andreev (2002). A study on Carpophagus Hymenoptera and Lepidoptera of Plums in the Plovdiv Fruit Growing Region. Proc. 7th IS on Plum & Prune Genetics, Acta Horticulture 577, 247-253. (IF 2002 - 0,14) (SJR 2002 0.203).

2001г. - 2001 г. - Andreev R., H. Kutinkova, V. Arnaoudov (2001). Forecast and signalisation of pear leaf blister moth, Leucoptera scitella Zell. (Lepidoptera; Lyonetiidae) in Bulgaria. 9th International Conference of Horticulture, Lednice 2001, Vol. 3, 633-641.

2001г. - 2001 г.- Arnaoudov V. (2001). Study the efficacy of some new acaricides for control of fruit tree red spider mite, Panonychus ulmi Koch and their selectivity to the predatory mite, Amblyseius andersoni Chant in the apple orchards in region of Plovdiv - Bulgaria. 9th International Conference of Horticulture, Lednice 2001, Vol. 1, 20-25.

2001г. - 2001 г. - Арнаудов, В., З. Ранкова (2001). Странично действие на някои хербициди върху популацията на растителноядните и хищни акари, обитаващи плевелната растителност в ябълкови насаждения. Научни трудове, ВСИ - Пловдив, т. XLVI, кн. 1, 391-396.

2001г. - 2001 г. - Arnaoudov V., H. Kutinkova (2001). Evaluation of side effects of some pesticides on predaceous mite Zetzellia mali Ewing (Acarina: Stigmaeidae). Международной научно-практической конференции, г. Горки, Беларусь 2001, 196-199.

2001г. - 2001 г. - Arnaoudov, V., H. Kutinkova (2001). Efficacy of some pesticides for control of pear psylla, Psylla pyri L. in Bulgaria. 9th international Conference of Horticulture, Lednice 2001, Vol. 1, 15-19.

2001г. - 2001 г. - Kutinkova, H., V. Arnaoudov (2001). On the parameters of application of pheromone traps for leafminer L. scitella Zell. (Lepidoptera; Lyonetiidae). Международной научно-практической конференции, г. Горки, Беларусь 2001, 200 - 204.

1999г. - 1999 г. - Кутинкова, Хр., В. Арнаудов (1999). Влияние на метеорологичните фактори върху привличащата способност на синтетичните полови феромони за ябълковия пъстър миниращ молец молец, Lithocolletis blancardella F. (Lepidoptera: Lithocolletidae). IV-та научнопрактическа конференция на младите научни работници, Кюстендил, 14-15 октомври, 1998, 96-99.

1998г. - 1998 г. - Арнаудов, В., Р. Андреев, Хр. Кутинкова, Я. Димитров (1998). Ролята на природните антагонисти в системата за интегрирана борба при овощните култури. Растениевъдни науки, 35, 149-153

1998г. - 1998 г. - Арнаудов, В., Хр. Кутинкова, Р. Андреев, Я. Димитров (1998). Ефикасност на някои съвременни акарициди в борбата с червения овощен акар (Panonychus ulmiKoch) по ябълката. Растениевъдни науки, 35, 231-234

1998г. - 1998 г. - Арнаудов, В., Р. Андреев, Хр. Кутинкова Я. Димитров (1998). Влияние на температурата и храната върху развитието и плодовитостта на хищния акар Ambliseius fallacis Garman (Acarina: Phytoseiidae). Растениевъдни науки, 35, 310-313

1997г. - 1997 г. - Kutinkova, H., R. Andreev, V. Arnaudov, Y. Dimitrov (1997). Dependence between flight dynamics and the damages caused by the leaf miner Leucoptera (Cemiostoma)scitella Zell. Научни трудове, ВСИ - Пловдив, 1997, т. XLII, кн. 3, 125-128

1997г. - 1997 г. - Арнаудов, В., Р. Андреев, Я. Димитров и Хр. Кутинкова (1997). Response of predatory mites Ambliseius fallacis Garman and Ambliseius andersoni Chant (Acarina: Phytoseiidae) to the different levels of humidity. Научни трудове, ВСИ - Пловдив, т. XLII, 3, част I, 105-108.

1995г. - 1995 г. - Кутинкова, Хр., В. Арнаудов (1995). Използване на феромонови уловки при кръгломиниращия молец Leucoptera scitella Zell. Научни трудове, ВСИ - Пловдив, 1995, т.IX, 91-93

1995г. - 1995 г. - Кутинкова, Хр., В. Арнаудов (1995). Страничен ефект на 14 пестицида върху основни полезни видове ентомофаги в ябълковите насаждения. Трета национална конференция по ентомология, София 1995, 164-168.

1995г. - 1995 г. - Димитров, Я., Р. Андреев, Ст. Рашев и В. Арнаудов (1995). Възможности за успешно извеждане на борбата с памуковата листна въшка Aphis gossypii Glov. при памука. Юбилейна научна сесия, ВСИ - Пловдив, т. III, кн.1, 53-54.

1995г. - 1995 г. - Димитров, Я., Р. Андреев, Ст. Рашев, В. Арнаудов (1995). Повреди от тютюневия трипс - (Trips tabaci Lind) по памука и ефективна химична борба с него. Юбилейна научна сесия, ВСИ - Пловдив, т. III, кн. 1, 55-57.

1995г. - 1995 г. - Димитров, Я., Р. Андреев, М. Димитрова и В. Арнаудов (1995). Влияние на някои основни едногодишни плевели в памуковия посев върху развитието на памука и намножаването на памуковата листна въшка Aphis gossypii Glov. при памука. Юбилейна научна сесия, ВСИ - Пловдив, т. III, кн. 1, 59-63.

1995г. - 1995 г. - Арнаудов, В., Хр. Кутинкова и Р. Андреев (1995). Странично въздействие на някои инсектициди върху хищния акар Ambliseius fallacis Garman (Acarina: Phytoseiidae). Тематичен сборник с доклади от Третата национална конференция по ентомология, София 1995, 158-163.

1994г. - 1994 г. - Андреев, Р., Я. Димитров, А. Николов и В. Арнаудов (1994). Часова динамика на летежа на плодовите червеи - Laspeyresia pomonella L., L. funebrana Tr., L. molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae). Научни трудове, ВСИ - Пловдив, т. XXXIX, 59-64.

1994г. - 1994 г. - Андреев, Р., Я. Димитров, А. Николов, В. Арнаудов (1994). Влияние на ниските температури върху продължителността на живот на оризовата и житната гъгрица - Sitophylus (Calandra) oryzae L. и Sitophylus (Calandra) granarius L. (Coleoptera; Curculionidae). Научни трудове, ВСИ - Пловдив, т. XXXIX, 53-57.

1994г. - 1994 г .- Андреев, Р., Я. Димитров, В. Арнаудов (1994). Популационна плътност, динамика на имагинирането и преживяемост на възрастните на оризовата гъгрица - Sitophylus (Calandra) oryzae L. (Coleoptera; Curculionidae). Научни трудове, ВСИ - Пловдив, т. XXXIX, 45-51.

1993г. - 1993 г.- Арнаудов, В. (1993). Проучване акарофауната на ябълката в Пловдивския овощарски район. Тематичен сборник с доклади от Втора национална конференция по ентомология, София, 1993, 62-63.

Доклади

2012г. - Arnaudov, V., Raikov S., Davidova R., Hristov H., (2012). Predators of the rosy apple aphid, (Dysaphis plantaginea Pass., Homoptera: Aphididae) in Bulgarian apple orchards. 10th Anniversary Conference of the Faculty of Natural Sciences of University of Shumen “Ep. K. Preslavsky”, October 28 to 30, Varna (in print).

2009г. - Arnaoudov, V., S. Gandev (2009). Susceptibility of some walnut varieties to walnut blight (Xanthomonas arboricola pv. juglandis (pierce die). 3rd International ScientificHorticulture Conference. Nitra. Acta Horticulturae et regiotecturae – mimoriadne cislo/2009 Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae. 46-48

2009г. - Arnaoudov, V. (2009). Controling pear psylla with abamectine in Bulgaria. International Scientific Conference, 2009 Babtai, Lithuanian Institute of Horticulture. Scientific worksof the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Sodininkyste ir darzininkyste. 28 (3), 3-9

2004г. - Мавродиев, Ст., В. Арнаудов, З. Ранкова (2004). Екологични подходи при условията на интегрирарно плодово производство на ябълки. Сб. доклади, Петанационална конференция “Екология и здраве”, Пловдив, май 2004, 139-144

2001г. - Arnaoudov, V., H. Kutinkova (2001). Evaluation of side effects of some pesticides on predaceous mite Zetzellia mali Ewing (Acarina: Stigmaeidae). Международнойнаучно-практической конференции, г. Горки, Беларусь 2001, 196-199

2001г. - Kutinkova, H., V. Arnaoudov (2001). On the parameters of application of pheromone traps for leafminer L. scitella Zell. (Lepidoptera; Lyonetiidae). Международнойнаучно-практической конференции, г. Горки, Беларусь 2001, 200 - 204

2001г. - Arnaoudov, V., H. Kutinkova (2001). Efficacy of some pesticides for control of pear psylla, Psylla pyri L. in Bulgaria. 9th international Conference of Horticulture, Lednice 2001,Vol. 1, 15-19

2001г. - Arnaoudov V. (2001). Study the efficacy of some new acaricides for control of fruit tree red spider mite, Panonychus ulmi Koch and their selectivity to the predatory mite, Amblyseius andersoni Chant in the apple orchards in region of Plovdiv - Bulgaria. 9th International Conference of Horticulture, Lednice 2001, Vol. 1, 20-25

2001г. - Andreev R., H. Kutinkova, V. Arnaoudov (2001). Forecast and signalisation of pear leaf blister moth, Leucoptera scitella Zell. (Lepidoptera; Lyonetiidae) in Bulgaria. 9thInternational Conference of Horticulture, Lednice 2001, Vol. 3, 633-641

1999г. - Кутинкова, Хр., В. Арнаудов (1999). Влияние на метеорологичните фактори върху привличащата способност на синтетичните полови феромони за ябълковияпъстър миниращ молец молец, Lithocolletis blancardella F. (Lepidoptera: Lithocolletidae). IV-та научнопрактическа конференция на младите научни работници, Кюстендил, 14-15 октомври, 1998, 96-99

1997г. - Арнаудов, В., Хр. Кутинкова, Р. Андреев (1997). Странично въздействие на някои инсектициди върху хищния акар Ambliseius fallacis Garman (Acarina: Phytoseiidae).Трета национална конференция по ентомология, София 1995, 158-163

1995г. - Димитров, Я., Р. Андреев, М. Димитрова, В. Арнаудов (1995). Влияние на някои основни едногодишни плевели в памуковия посев върху развитието на памука инамножаването на памуковата листна въшка Aphis gossypii Glov. при памука. Юбилейна научна сесия, Научни трудове на ВСИ - Пловдив, 1995, т. III, кн. 1, 59-63

1995г. - Димитров, Я., Р. Андреев, Ст. Рашев, В. Арнаудов (1995). Повреди от тютюневия трипс - (Trips tabaci Lind) по памука и ефективна химична борба с него. Юбилейнанаучна сесия, Научни трудови на ВСИ - Пловдив, 1995, т. III, кн.1, 55-57

1995г. - Димитров, Я., Р. Андреев, Ст. Рашев, В. Арнаудов (1995). Възможности за успешно извеждане на борбата с памуковата листна въшка Aphis gossypii Glov. припамука. Юбилейна научна сесия, Научни трудове на ВСИ - Пловдив, 1995, т. III, кн.1, 53-54

1993г. - Арнаудов, В. (1993). Проучване акарофауната на ябълката в Пловдивския овощарски район. Втора национална конференция по ентомология, София, 1993, 62-63

Авторски свидетелства и патенти

2014г. - 2014 г. - Гандев, С., В. Арнаудов, В. Манолова, К. Куманов, Г. Корнов (2014). Технология за отглеждане на орех (Juglans regia L.). Институт по овощарство-Пловдив. – Свидетелство № 0021/18.08.2014 на ССА.

DRZP
СЪВРЕМЕННА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИТЕ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ПРАКТИКИ В ОВОЩАРСТВОТО


Obzor walnut_BG
ОБЗОР НА ГЪБНИТЕ И БАКТЕРИАЛНИТЕ БОЛЕСТИ ПО ОРЕХА В БЪЛГАРИЯ И БОРБАТА С ТЯХ


Obzor stonefruits_BG
ГЪБНИ И БАКТЕРИАЛНИ БОЛЕСТИ ПО КОСТИЛКОВИТЕ ОВОЩНИ ВИДОВЕ И СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С ТЯХ