Гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиеваабв

Гл. ас. д-р  Мария Живкова Касчиева

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 312

Телефон: 054 830495 вътр.232

Email: m.kaschieva@shu.bg

Приемно време: първа седмица - петък от 10,00 -12,00, Втора седмица петък 10.00 -12.00

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

специалност Фермрство и агробизнес

Месторабота преди постъпване в ШУ

"СТМ - Шумен" ООД

Заемани академични длъжности

главен асистент

Придобити научни степени

доктор по научна специалност: “Селекция и семепроизводство на културните растения” (шифър 04.01.05)

Водени лекции и/или упражнения

Физиология на Растенията - лекции и упражнения

Теренна практика по Хербология

Лабораторни упражнения по Земеделие

Лабораторни упражнения по Хербология

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

-

Области на научни интереси

Физиология на растенията, медицински растения и растения - биоиндикатори

Специализации

Участия в международни и национални научни проекти

1. Университетски проект РД-05-239/14.03.2012 Мониторинг на основни елементи на моделни екосистеми. Ключови вредители по земеделските култури в тях.

2. Университетски проект 2013 "Проучване на основни компоненти на природни и изкуствени екосистеми. Стратегии за регулиране на популационната численост и степен на нападение от ключови вредители в различни агробиоценози”

3. Национален проект "Студентски Практики" по OП "Развитие на човешките ресурси" , съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз с партньорството на ШУ , ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002

4. Университетски проект. Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите, Проект №РД-10-589/04.04.2014.

5.ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

6.2014- "Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

7. 2015- "Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

8.Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски" Проект №РД-08-70/02.02.2016. Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите

9.Проект BG05m2OP001-2.002-0001 “СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – Фаза I

10.Проект РД-08-120/06.02.2018 г. Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза I, Ръководител: доц. д-р Росица Давидова.

11.Проект № Р-9, Селскостопанска академия , Земеделски Институт гр. Шумен, срок 2017-2020г. Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина. Ръководител: проф. д-р Цветан Кикиндонов, Участник от ШУ : гл. ас. д-р Мария Касчиева

12.Проект РД-08-73/29.01.2019г. "Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза2", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

Заемани ръководни позиции

-

Организационна дейност

-

Членства в научни организации

-

Държавни и/или научни награди

-

Дисертации

2005г. - Обогатяване на генофонда на кръмното цвекло чрез прилагане на in vitro техники и морфолого-цитологична характеристика на получените растения

Книги

2015г. - Цанко Цанков, Милен Пенерлиев, Светла Станкова, Мария Касчиева, Многоликата Беласица (кратък географски очерк), Шумен 2015, 37 стр.

Учебници

2014г. - Хранене на растенията (електронен модул). Център за дистанционно обучение

Учебни помагала

2014г. - Захариев Д., Касчиева М., Димитрова Ж., Електронен албум по ботаника, Изд. "Химера", Шумен, с. 332. 2014

2012г. - Пътувания из България /мултимедиен географски албум/, 2012

Статии

2018г. - Танова, К., М., Касчиева, Изпитване на алтернативни средства за контрол на патогенната гъба Alternaria alternate f. ssp. stevae, изолирана от стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), 21-ва научна конференция с международно участие „Еко Маунтин 2018“ на тема „Екологичнипроблеми на планинското земеделие“ 17-18.05.2018 г. ИПЖЗ- гр. Троян, публикувана в :Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2018, 21 (4), Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts1, M. Kaschchieva, S. Etem and Dobromir Enchev, Department of Biology, Study of antibacterial activity of br-containing oxaphosphole in vitro, Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2015) 4(3): 627-632

2015г. - Asya Dragoeva, Tsveteslava Ignatova-Ivanova, Vanya Koleva, Leman Behchet, Zheni Nanova, Mariya Kaschieva and Nina Arhangelova, Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria, Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2015) 4(3): 571-577

2015г. - Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Zheni Nanova, Mariya Kaschieva, Irina Yotova, Allelopathic and cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria, Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“ April 24, 2015 , 28

2014г. - Угаснали огнища, сп. GEO, бр. 5, 2014

2014г. - Kaschieva M., Zh. Nanova, A.Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov, 2014. Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen plateau nature park. Second student scientific conference “ Ecology and environment” 05.2014.

2014г. - Koleva V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, M.Kaschieva, T. Koynova, G. Dashev, S.Ismailova, 2014. An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Second student scientific conference “Ecology and environment” 05.2014.

2014г. - Dragoeva A., Ts. Ignatova-Ivanova, V. Koleva, L. Behchet, Zh. Nanova, M. Kaschieva, N. Arhangelova, 2014. Comparison of the effect of water infusion of origanum vulgare ssp. Vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and gram-positive and gram-negative bacteria. Second student scientific conference “Ecology and environment” 05.2014.

2014г. - Dragoeva A., Koleva V., Nanova Zh., Kaschieva M., Yotova I. 2014. Allelopathic and cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 23(6) (SJR 0.2) (in press)

2014г. - Dragoeva, A., Koleva V, Nanova Zh, Kaschieva M., 2104. Allelopathy of Cold Water Extracts from Origanum vulgare ssp. vulgare L., Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 2014, 3:144-150. (IF 0.13)

2012г. - Знеполе – между очарованието и забравата, сп. ГЕО, бр.4, 2012, с.90-101

2006г. - Optimization of media for rooting of fodder beet by using silver nitrate (AgNO3), Bulg. J. Agric. Sci., 12: 515-519.

2004г. - Калусогенезис и органогенезис на кръмно цвекло (Beta vulgaris L. var. crassa). І част, Изследвания върху полските култури, том 1-3, №3, 387-391.

2004г. - Калусогенезис и органогенезис на кръмно цвекло (Beta vulgaris L. var. crassa). ІІ част, Изследвания върху полските култури, том 1-3, №3, 392-395.

2004г. - Флоу-цитометрична характеристика на растения, получени от изолирани неоплодени семепъпки на кръмно цвекло (Beta vulgaris L. var. Сrassa), Научна конференция с международно участие, Стара Загора, том 2, част 2, Генетика и селекция, 296-299.

2004г. - Органогенезис от калусни култури при кръмно цвекло (Beta vulgaris L. var. Сrassa), Научна конференция с международно участие, Стара Загора, том 2, част 2, Генетика и селекция, 300-304.

2004г. - Внедряване на in vitro метод за получаване на хаплоидни растения от кръмно цвекло (Beta vulgaris L. var. crassa), Изследвания върху полските култури, том 1, №2, 273-277.

2003г. - Възможност за откриване на спонтанни полиплоиди по време на in vitro размножаване на хаплоидни растения от кръмно цвекло, Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, Естествени и хуманитарни науки, Том ІІІ, стр.24-28.

2003г. - Влияние на различните концентрации захароза върху вкоренявнето на кръмно цвекло в условия in vitro, Научна конференция с международно участие, 5-6.VІ.2003, Стара Загора, том 1, 114-117.

Доклади

2018г. - Касчиева, М., Т. Стоянова, Горската педагогика от първо лице, Национална конференция с международно участие „ПРИРОДНИ НАУКИ 2018“ 5 - 7 октомври 2018 г. Шумен. Гр. Шумен - доклад

2018г. - Танова, К., М. Касчиева, П. Момчилова, Д. Крумова, Необичайна поява на деформации по листата (Taphrina deformans var. armeniaca Ik) в кайсиеви градини от района на гр. Шумен, IX годишна научна конференция с международно участие „Иновации в аграрната наука за ефективно земеделие“ 27-28.09.2018г. гр. Шумен – доклад

2018г. - Крумова, Д., А. Митат, М. Касчиева, Градско земеделие - мисията е възможна, Втора научна комференция с международно участие „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“ 8-9.11. 2018 гр. София – доклад

2018г. - Танова, К., М., Касчиева, Изпитване на алтернативни средства за контрол на патогенната гъба Alternaria alternate f. ssp. stevae, изолирана от стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), 21-ва научна конференция с международно участие „Еко Маунтин 2018“ на тема „Екологичнипроблеми на планинското земеделие“ 17-18.05.2018 г. ИПЖЗ- гр. Троян

2018г. - Stoyanova, T., M. Kaschieva, Forest pedagogy – kids need more adventures, SIX STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT” 20-21.04.2018.

2018г. - Nedzhib, E., M. Kaschieva, Roof gardens - creating new living spaces, SIX STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT” 20-21.04.2018.

2018г. - Subev, M., M. Kaschieva, Urban Argiculture - alternative way of producing fresh food, SIX STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT” 20-21.04.2018.

2017г. - Митат А., М. Касчиева, Д. Крумова, Възможности за отглеждане на алтернативни земеделски култури в България, 2017, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие "Природни науки", 29.09-01.10.2017, Варна, Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 70-72.

2017г. - Касчиева М., П. Тодорова, Размножаване на Stevia rebaudiana (Bertoni) в България, 2017, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие "Природни науки", 29.09-01.10.2017, Варна, Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 92-97.

2015г. - Zheni Dimitrova, Mariya Kaschieva, Nadejda Kirilova, Mirela Marinova, Establishment of current state and conservation of orchids along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“ April 24, 2015 , 51

2015г. - Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Zheny Dimitrova, Mariya Kaschieva, Kristina Yordanova, Zhaneta Hristova, Hriska Petkova, Traditional folk medicine in Shumen district (Bulgaria): Part 1 - Ethnobotanical concern, Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“ April 24, 2015 , 61

2014г. - Kaschieva M., Zh. Nanova, A.Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov, 2014. Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen plateau nature park. Second student scientific conference “ Ecology and environment” 05.2014.

2014г. - Koleva V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, M.Kaschieva, T. Koynova, G. Dashev, S.Ismailova, 2014. An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Second student scientific conference “Ecology and environment” 05.2014.

2014г. - Dragoeva A., Ts. Ignatova-Ivanova, V. Koleva, L. Behchet, Zh. Nanova, M. Kaschieva, N. Arhangelova, 2014. Comparison of the effect of water infusion of origanum vulgare ssp. Vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and gram-positive and gram-negative bacteria. Second student scientific conference “Ecology and environment” 05.2014.

2014г. - Nanova, Z., M. Kaschieva, M. Marinova. Establishment of current state and conservation of orchids along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park. Дванадесета Национална конференция с международно участие “Природни науки 2014”, 26 - 28.09.2014 г., Варна.

2013г. - Димитрова, Ж., И. Йотова, М. Касчиева, П. Колева. Приложение на in vitro размножаването при лечебни растения, Студентска научна конференция „Екология и околна среда”, 01.03.2013, Шумен.

2013г. - Initial development and growth of biomass and dry matter in Sudangrass and Sorghum x Sudangrass Hybrids Tzvetan Kikindonov , Maria Kaschieva (Конференция на ФПН 27-29.01.2013, под печат)

2013г. - Драгоева, А., Н. Рафиева, Ж. Димитрова, М. Касчиева, В. Колева, 2013. Проучване на влиянието на водни извлеци от Adonis vernalis L. върху покълването и кореновият растеж на семена от Triticum Aestivum L. Студентска научна конференция „Екология и околна среда”, 01.03.2013, Шумен.

2013г. - A survey of Lamiaceae family in Bulgarian folk medicine – a model approach for ethnobotanical education Asya Dragoeva*, Vanya Koleva, Zheni Nanova, Nesho Chipev, Mariya Kaschieva, Bilyana Boneva, Yavor Penkov, Hristo Marinov (Конференция на ФПН 27-29.01.2013, под печат) (Конференция на ФПН, под печат)

2013г. - Sorghum – known and unknown crop Mariya Kaschieva*, Paulina Koleva (Конференция на ФПН 27-29.01.2013, под печат)

Цитирания

2018г. - Kaschieva, M., Z. Nanova, A. Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov, (2014). Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, Proceedings of the Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 1:141-153. ISSN 2367-5209 ЦИТИРАНА В: Koynova, T. (2018). Comparative analysis of Nature Park Shumen Plateau and Shumen City Park as green spaces. ASN, 5(2): 50-57.

2018г. - Dragoeva, A. P., V. P. Koleva, Z. D. Nanova, M. Z. Kaschieva (2014). Allelopathy of Cold Water Extracts from Origanum vulgare ssp. vulgare L., Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 3:144-150. http://dx.doi.org/10.4236/jacen.2014.34017 (google scholar IF 0.25) ЦИТИРАНА В: Oniga, I., C. Puscas, R. Silaghi-Dumitrescu, N.K. Olah, B. Sevastre, R. Marica, I. Marcus, A.C. Sevastre-Berghian, D. Benedec, C.E. Pop, D. Hanganu (2018). Origanum vulgare ssp. vulgare: Chemical Composition and Biological Studies, Molecules 2018, 23, 2077; doi:10.3390/molecules23082077 (IF 3.268)

2018г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, M. Kaschieva, I. Yotova (2014) Allelopathic аnd cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. 23(6):914-924. (SJR 0.2) ЦИТИРАНА В: Bonea, D., V. Urechean (2018) Effect of sweet marjoram (Origanum majorana L.) cogermination and aqueous extracts on maize (Zea mays L.). Sciendo. DOI: 10.2478/alife-2018-0002

2018г. - Slavova, Y. and M. Kaschieva, 2004. Introduction of an in vitro method for production of haploid fodder beet plants (Beta vulgaris L. Var. Crassa) І. Obtaining shoots of isolated unpollinated fodder beet ovules. Field Crops Studies, (1-2), 273-277(Bg). ЦИТИРАНА В: Enchev, S., E. Dimcheva, Tz. Kikindonov, Dynamics of biomass accumulation in sugar beet, fodder beet and table beet, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2018, 21 (3), Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan , 162-171 ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

2018г. - Zayova, E., M. Kaschieva and Y. Slavova, 2004a. Callusogenesis and organogenesis in fodder beet (Beta vulgaris L.var. Crassa), Part I. Field Crops Studies, I(3), 387-391 (Bg). ЦИТИРАНА В: Enchev, S., E. Dimcheva, Tz. Kikindonov, Dynamics of biomass accumulation in sugar beet, fodder beet and table beet, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2018, 21 (3), Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan , 162-171 ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

2018г. - Zayova, E., M. Kaschieva and Y. Slavova, 2004b. Callusogenesis and organogenesis in fodder beet (Beta vulgaris L.var. Crassa), Part IІ. Field Crops Studies, I(3), 392-395 (Bg). ЦИТИРАНА В: Enchev, S., E. Dimcheva, Tz. Kikindonov, Dynamics of biomass accumulation in sugar beet, fodder beet and table beet, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2018, 21 (3), Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan , 162-171 ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

2018г. - Каschieva, M. and P. Todorova, 2017. Stevia rebaudiana (Bertoni) breeding in Bulgaria. In: Collection of papers XV conference with international participation "Natural sciences 2017", 29.09-01.10.2017, Varna, Bulgaria, pp. 92-97 (Bg). ЦИТИРАНА В: Enchev, S., A. Mehmed, G. Kikindonov, Application results of mineral and organic fertilization on economic qualities of Stevia (Stevia Rebaudiana B.) Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2018, 21 (2), 236-246, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)

2017г. - Цанков, Ц.; Станкова, С.; Пенерлиев, М.; Касчиева, М., Многоликата Беласица, Шумен, 2015. Цитирано в: Захариев, Д., Д. Добрева, Д. Димитров, Д. Йорданова, Лечебните растения в Беласица, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие "Природни науки", 29.09-01.10.2017, Варна, Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 110-119.

2017г. - Dimitrova, Zh.; Kaschieva, M.; Encheva, V.; Hristova, G., White-flowered form of Cephalanthera rubra on the territory of Shumen Plateau, Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 2016, 3, 84-92. Цитирано в: Захариев, Д., И. Колева, С. Сали, З. Бехчет, Албифлорни растения от българската флора, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие "Природни науки", 29.09-01.10.2017, Варна, Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 98-109.

2017г. - Kaschieva, M., Z. Nanova, A. Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov, 2014. Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, Proceedings of the Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 1:141-153. ISSN 2367-5209N. Цитирано в : Arhangelova, D. Nedeva, Zh. Dimitrova, G. Yordanova , Радионуклиди в лечебни растения събрани в района на природен парк „Шуменско плато“, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 17-18 November 2017, GABROVO

2017г. - Zahariev, D., Dimitrova, Zh., Kaschieva, М., Boicheva, P., Taneva, L., ,, Album of medicinal plants in Bulgaria”, 2015, Цитирани в N. Arhangelova, D. Nedeva, Zh. Dimitrova, Фактор на трансфер на естествените радионуклиди в билки събрани от природен парк „шуменско плато“ “, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 17-18 November 2017, GABROVO

2017г. - Kaschieva, M., Z. Nanova, A. Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov, 2014. Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, Proceedings of the Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 1:141-153. ISSN 2367-5209N., Цитирани в N. Arhangelova, D. Nedeva, Zh. Dimitrova, Фактор на трансфер на естествените радионуклиди в билки събрани от природен парк „шуменско плато“ “, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 17-18 November 2017, GABROVO

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЛЕВЕЛИ
Това е свитък за ползване при събиране и разпознаване на плевели.


ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ ХРАНЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА 2 ЧАСТ - ВЪГЛЕРОДНО ХРАНЕ
Това е втората част на електронният модул "Хранене на растенията", включва разделът за въглеродното хранене на растенията.