Проф. д-р Драгомир Вълчев Марчевабв

Проф. д-р  Драгомир Вълчев Марчев

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 514

Телефон: 054 830495 вътр.195

Email: d.marchev@shu.bg

Приемно време: Първа седмица:четвъртък от 12:00 до 14:00; Втора седмица: четвъртък от 13:00 до 15:00

Завършен университет, специалност

Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", специалност - "Физика и Математика", 1987 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Селско Стопански Техникум, гр. Провадия,Учител по физика и математика, 1988-89г.

Заемани академични длъжности

През 1990 г. след конкурс му е присъдена академичната длъжност “асистент” .

През 1996 г. след атестиране му е присъдена академичната длъжност “главен асистент”.

През 2003 г. след конкурс му е присъдена академичната длъжност “доцент” от ВАК.

През 2011 г. - след конкурс му е присъдена академичната длъжност "професор" от ШУ

Придобити научни степени

През 2000 г. защитава дисертация на тема “Изследване на катаклизмичните звезди RX And, AM Her и SS Cyg” в ИА при БАН - София и получава научната степен “доктор”.

Водени лекции и/или упражнения

Водени лекции по: астрофизика; променливи звезди; звездна астрономия; наблюдателна астрономия; компютърна физика; метеорология и хидрология; замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите; природознание; интернет в образованието; приложна графика.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Водени лекции по астрономия в Университета в Бидгош, Полша, декември 2009г., април 2011г. и май 2012г.

Водени лекции по астрономия в Университета в Супск, Полша, октомври 2016г.,

Водени лекции по астрономия в Педагогическия Университет в Краков, Полша, октомври 2018г.,

Области на научни интереси

Астрофизика и звездна астрономия, Слънчева активност, Астрометрия, Метеорология, Прилагане на ИКТ в образованието.

Специализации

Mt. Suhora Observatory, Krakow, Poland, 1996g.;

Mt. Suhora Observatory, Krakow, Poland, 1999g.;

Yagelonian University, Krakow, Poland, 2000g.;

Yagelonian University, Krakow, Poland, 2004g..

Участия в международни и национални научни проекти

1. Договор No 848 с Националния фонд “Научни изследвания” (1992-1994)

2. Договор No 634 с Националния фонд “Научни изследвания” (1997-1999)

3. Европейски проект CEEPUS BG-2 (1994-1996)

4. Научен договор № 2/04.06.2001 г., финансиран от Шуменски университет “Фотометрични и спектрални изследвания на тесни двойни звезди"

5. NATO проект PST.CLG.978810/2002 (съвместно с Полша и Канада) “Determination of physical parameters of close binary stars”

6. Научен договор № 001/26.04.2002 г., финансиран от Шуменски университет “Фотометрично и спектрално изследване на звездите CG Cyg, ER Vul и WY Cnc”

7. Научен договор № 08/09.06.2003 г., финансиран от Шуменски университет “Фотометрично и спектрално изследване на звездите BH Vir, UV Psc и WY Cnc”

8. Научен договор № 19/24.06.2004 г., финансиран от Шуменски университет “Фотометрично и спектрално изследване на звездите BH Vir, UV Psc и FK Com”

9. Научен договор № 9/2005 г., финансиран от Шуменски университет “Фотометрично и спектрално изследване на звездите V776 Cas, EM Cep и FK Com”

10. Научен договор № 1569/31.05.2006 г., финансиран от Шуменски университет “Фотометрично и спектрално изследване на звездите UV Leo, EM Cep и IP Dra”

11. Научен договор № Ф-1411/11.08.2004 г. с Националния фонд “Научни изследвания” (2004-2008) Изследване на звезди от типа RS CVn и W UMa”.

12. Collaborative research project “Photometric and spectral investigation of variable stars” (Shumen university and Krakow pedagogical university, 2006)

13. Проект по 7 РП: ECP-2006-EDU-410025, “COSMOS: An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning” (2007-2009) - ръководител на Българския екип

14. Проект по 7 РП: PATHWAY- SIS-CT-2010-266624 (FP7, SP4 – Capacities programme) “PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching” (2011-2014) - ръководител на Българския екип

15. Проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities (2011-2014) Project - 510276-LLP-2010-1-GR-COMENIUS-CMP-LD-skills, “LD-skills: Development of learning design skills for enhancing students' key competencies (2011-2013) - ръководител на Българския екип

16. Договор № DO 02-85 с Фонд „Научни изследвания” по конкурс „Центрове за върхови научни постижения” – 2008, «Национална астрономическа обсерватория-Рожен – център за върхови постижения в астрономията”

17. Договор No DO 02-362 (2009-2012) с Националния фонд “Научни изследвания” по конкурса Идеи, „Създаване на мрежа от малки, дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България „SMARTNET”

18. Договор ДО 1-34 с Фонд „Научни изследвания” на МОМН „Предпроектно проучване на проект към Националната пътна карта за научна инфраструктура”

19. Проект BG051PO001/07/3.3-01/88/17.06.2008 „Студенска практика по астрономия” към Дирекция Структурни фондове на МОН по ОП „Развитие на човешките ресурси”

20. Научен договор № РД-05-249/2012 г., на Шуменския университет, „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса”

21. Проект BG051PO001-4.2.04 "Студентски стипендии и награди” на МОМН втора фаза (2010-2012),Оперативна програма "Развитие н човешките ресурси".

22. Проект BG051PO001–4.1.03-0047 „Цветята и децата са различни, Слънцето – едно за всички” (2011-2012), Оперативна програма "Развитие н човешките ресурси".

23. Проект BG51ПО001-4.3.04-0020 „Модернизация на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на електронни форми на обучение“ по ОП“Развитие на човешките ресурси“ (2012-2014).

24. Проект BG051PO001-3.3.06-003 „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”, финансиран по програма Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (2012-2014).

25. Проект по 7 РП на ЕС програма - Project - 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, „GEOTHNK”, (2014-2016) - ръководител на Българския екип

26. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

27. Договор № ДН08/20 с Фонд „Научни изследвания” на МОН, „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО“, (2016-2018), участник

28. Университетски проект - "Изследване на физични процеси в микро- и макро- космоса",РД-08-102/06.02.2017 г. - участник

29. Университетски проект - "Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система", РД-08112/05.02.2018г.- ръководител

30. Консорциум РАЦИО на НПКНИ - проект Д01-157/28.08.2018 с МОН - участник

31. Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", ИКТвНОС-2018-2020г. - участник

32. Университетски проект - Изследване на различни типове променливи звезди, РД-08-37/17.01.2019г. - ръководител

Заемани ръководни позиции

Замесник Декан на Факултета по природни науки, 2004-2007;

Директор на Астрономическия Център на ШУ 2004-2017;

Замесник Ректор на ШУ, 2007-2011;

Замесник Декан на Факултета по природни науки, от 10.2012 до 10.2016.

Организационна дейност

Член на ФС на Факултета по природни науки при Шуменски университет.

Член на AС на Шуменския университет от 2007 до 2011 и от 2015 до сега.

Членства в научни организации

International Astronomical Union (IAU);

European Astronomical Society (EAS);

European University Association (EUA)

Bulgarian Astronomical Society (BAS).

Държавни и/или научни награди

"Наградата на Шумен" в системата на образованието и науката (категория "Академичен и научноизследователски колектив в системата на висшето образование") е присъдена на Астрономическия екип на Шуменския университет., 2017г.

Награда за наука и почетен медал на Драгомановския Университет, Киев, Украйна, 2009 г.

Стипендиант на фондация "Кралица Ядвига" към Ягелонския университет в Краков, Полша, 1 месец, 2004г.

Стипендиант на фондация "Кралица Ядвига" към Ягелонския университет в Краков, Полша, 3 месеца, 2000г.

Дисертации

2000г. - Изследване на катаклизмичните звезди SS Cyg, AM Her и RX And" за получаване на ОНС - доктор по физика. СНС при ИА към БАН - София

Книги

2016г. - "GEOTHNK Guide of Good Practice", Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Harizanov K., Printed by EPINOIA S.A., Greece, ISBN: 978-960-473-682-9, 142p. ( https://fit-bscw.fit.fraunhofer.de/bscw/bscw.cgi/42917059 )

2013г. - Best Practices of Inquiry-Based Science Education (Methods and Activities), Marchev., D., Pavlova, N., Radeva, V., Borisov, B., 2013, EPINOIA S A, Pallini Attikis, Greece, ISBN:978-960-473-324-8

2009г. - Sampson D., Zervas P., Papanikou C., Fytros D., Sotiriou S., Clements K., Pawlowski J., Марчев Д., Кюркчиева Д., Борисов Б., 2009, „КОСМОС – създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки: Ръководство за разработване на високотехнологични образователни сценарии”, Шумен, Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, ISBN 978-954-577-530-7, 63с.

Монографии

2013г. - Needs Analysis Report. European State of the Art Report., Pavlova, N., Marchev, D., Borisov, B., Kyurkchieva, D., Radeva, V., Neumann, S., 2013, Shumen University Press, ISBN: 978-954-577-658-8

Учебни помагала

2015г. - Ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии, Неделчева, С., Павлова, Н., Борисов, Б., Марчев, Д., Владев, Д., Радева, В., Харизанов, К., 2015, Университетско Издателство "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-069-0

2014г. - Методически ръководства 7 и 8 (по проект BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"), 2014, Шумен ( http://shumenconnect.com/methodological-guidelines/ )

2012г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012, „Пътят към обучение чрез проучване - Ръководство за учители”, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-325-5, 118с.

Статии

2019г. - Zamanov, R., Stoyanov, K.,A., Wolter, U., Marchev, D., Petrov, N.,I., 2019, Spectral observations of X Persei: Connection between Ha and X-ray emission, Astronomy and Astrophysics, 622A, 173Z, IF(2017)=5.565, Web of Science

2019г. - Marchev, D., Dimitrov, G., Pavlova, N., Vasileva, D., Borisov, B. and Atanasova, T. “New version of SpectraView for spectra analysis”, Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (XI BSAC) Belogradchik, Bulgaria, May 14-18, 2018 Editors: Milcho K. Tsvetkov, Milan S. Dimitrijevic and Momchil Dechev, Publ. Astron. Soc. “Rudjer Boskovic” No 18, 2019, p.225-227, ISBN 978-86-89035-11-7

2019г. - Kjurkchieva, D., Stateva, I., Popov, V..; Marchev, D., 2019, "Photometric and Spectral Observations of the W UMa Stars NSVS 4161544 and 1SWASP J034501.24+493659.9. GAIA Challenges", Astronomical Journal, Volume 157, Issue 2, article id. 73, 6 pp., IF(2017)=4.150, Web of Science

2018г. - D. P. Kjurkchieva, D. V. Marchev, V. A. Popov, 2018, "Photometric and spectral observations of two W UMa stars with periods of one third of a day", Astronomische Nachrichten, Volume 339, Issue 6, pp. 472-477, ISSN:1521-3994, IF(2017)=1.322, Web of Science

2018г. - R. Zamanov, K. A. Stoyanov, N. Petrov, Y. Nikolov, D. Marchev,, U. Wolter, 2018, X Persei - correlation between H-alpha and X-ray variability, Astronomers Telegram, 11373, All reports are citeable and referenced for fast retreival at the NASA/ADS Abstract Service.

2018г. - K. A. Stoyanov, V. V. Dimitrov, R. K. Zamanov, N. I. Petrov, Y. M. Nikolov and D. V. Marchev, 2018, Optical observations of the Be/gamma-ray binary MWC 148, Astronomers Telegram, 11257, All reports are citeable and referenced for fast retreival at the NASA/ADS Abstract Service.

2018г. - Marchev, D., Dimitrov, G., Pavlova, N. and Stoyanov, B., 2018, “SpectraView 1.0 – 2D visualization of stellar spectra”, Acta Scientifica Naturalis, Vol 5, No 1, Pages 35-39, ISSN 2367-5144, SJIF (2014)= 2.723

2017г. - Kjurkchieva, Diana P.; Popov, Velimir A.; Marchev, Dragomir V.; Menzies, Kenneth T.; Petrov, Nikola I., 2017, RAA, 17, 69K, " V2551 Cyg: a pulsating star with enigmatic peculiarities ".

2016г. - D. Kjurkchieva, D. Marchev, T. Sigut, D. Dimitrov, 2016, AJ, 152, 56, "The B and Be States of the Star EM Cepheus"

2016г. - Marchev, D., Pavlova, N., Nedelcheva, S., Vladev, D., Radeva, V., Borisov, B., and Harizanov, K., "GEOTHiNK paradigm in students’ education at Shumen University", Proceedings of the GEOTHNK Project Closing Conference, M. Kavouras, S. Sotiriou (Eds.), November 7, 2015, Athens, Greece, ISBN 978-618-82392-0-3 ( https://fit-bscw.fit.fraunhofer.de/bscw/bscw.cgi/d44575682/Proceedings%20of%20the%20GEOTHNK%20Project%20Closing%20Conference.pdf )

2016г. - Marchev,D., Pavlova, N., Nedelcheva, S.,"Inquiry-Based Science Education (IBSE) - Good Practices", Knowledge-International Journal, Vol 15, 2016 (Global Impact & Quality Factor (GIF), 1.023 (for 2015).

2015г. - Pavlova, N. and Marchev, D., "Geothnk and mathematics", Proc. V Congres, Скопје, Македонија, 2014, p.75-80, ISBN 978-9989-646-69-0

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2014, „The project “GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria ( http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2014/Marchev_2014.pdf )

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., „The project “GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL, ISSUE 8, APRIL 2015, p. 24 - 29, ISSN 2367-5721

2015г. - Marchev D., Vladev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Milev A., Harizanov K., Project ‘Geothink’ – goals and opportunities, Proceedings of the Third International Scientific Conference "Geographical Sciences and Education", Shumen, September 12, 2014, p. 285-287, ISSN 285-287-978-619-201-012-6, Copyright Center „K. Preslavsky” University

2015г. - Pavlova N., Marchev D., Borisov B., Harizanov K., "Inquiry based learning in science education and mathematics for developing bilinguals", 2015, Journal of Education Culture and Society, No. 1, p. 65 ( http://www.jecs.pl/doi/10-15503-jecs20151-65-74/ ) DOI 10.15503/jecs20151.65.74

2014г. - KJURKCHIEVA, D.; MARCHEV, D., 2014, IBVS, 6096, "RADIAL VELOCITY SOLUTION OF THE SYSTEM IP Dra",

2014г. - Tomov.,T., E. Swierczynski, D. Puchalski, D. Dimitrov, D. Chanliev, A. Kurtenkov, T. Bonev, D. Marchev, D. Kjurkchieva, 2014, ATel 6060, Optical photometry and spectroscopy of Nova Cyg 2014 ( http://www.astronomerstelegram.org/?read=6060 )

2014г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., Марчев, Д., Мобилно обучение в студентските практики, Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 15-17 май, 2014, стр. 235-240

2014г. - Павлова, Н., Радева, В., Марчев, Др., Кюркчиева, Д., Борисов, Б., Научни образователни стратегии, сп. Наука, кн.2/2014, том XXIV, стр.38-44, София, http://www.bvu-bg.eu/nmvb/nauka/2-2014.pdf

2014г. - Павлова, Н., Марчев, Д., Харизанов, Кр., Проектът GEOTHNK, MATTEX 2014, Шумен, 2014, стр.244-249

2014г. - Павлова, Н., Марчев, Д., Харизанов, Кр., Проектът GEOTHNK, MATTEX 2014, Шумен, 2014, стр.244-249

2013г. - Гроздев, С. И., Н. Хр. Павлова, Д. В. Марчев, "Исследовательский подход в обучении по проекту Pathway, Информационные ресурсы в образовании", Материалы Международной научно-практической конференции, г. Нижневартовск, 17-19 апреля 2013 года, с. 27 - 31. ISBN 978-5-89988-996-7, Издательство НВГУ, Нижневартовск, 2013

2013г. - Radeva, V. S., Marchev, D.V., Pavlova, N. H., 2013, Школа исследователей и открывателей, Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 9, стр.121-126, Budapest, p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996, ( http://seanewdim.com/published-issues.html )

2012г. - Diana P. Kjurkchieva and Dragomir V. Marchev, Proceedings IAU Symposium No. 282, 2012, IAUS..282..498K , "An Unusual Low State of the Polar AR UMa”

2012г. - Тончева Н., Марчев Д., (2012), Европейските образователни проекти – една достъпна възможност за повишаване на квалификацията на българския учител, Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция на тема: Иновации и интерактивни технологии в образованието, София 20-21.04.2012, стр.182, ISBN: 978-954-2936-04-6

2012г. - Гроздев, Д., Марчев, Д., "Многогодишен режим на температурата на въздуха във Варна", 2012, Национална конференция, "40 години Шуменски университет 1971-2011", гр. Шумен, стр. 306, ISBN: 978-954-577-643-4

2012г. - Toncheva N., Marchev D., Borisov B., Radeva V., 2012, „Learning Design Skills”, In Proceedings of the 2012 EDEN Annual Conference, „Open Learning Generations - Closing the Gap from Generation Y to the Mature Lifelong Learners", 6-9 June 2012, Porto, Portugal, Published by the European Distance and E-Learning Network (EDEN), ISBN 978-963-89559-0-6

2011г. - Kjurkchieva, D.; Marchev, D., 2011, Bulgarian Astronomical Journal, 15, 77, “Ha Observations of the W UMa star FI Boo”

2011г. - Burov, I., Marchev, D., Ivanova, V., EDEN Open Classroom 2011 Conference, ISBN 978-963-87914-7-4, p.188, “BRIEF STRUCTURE OF THE PROCESS OF INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING FOR TEACHERS”

2011г. - B. Borisov, D. Marhev, D. Kyurkhieva, V. Radeva, N. Toncheva, 2011, Bulgarian Astronomical Journal, 17, p.152 “Participation of Shumen University in European Science Education Projects”

2011г. - Kjurkchieva, D.; Marchev, D., 2011, Bulgarian Astronomical Journal, 17, 96, “New radial-velocity-curve solution of the eclipsing star HN UMa”

2011г. - Борисов, Б., Марчев, Д., Кюркчиева, Д., Радева, В., Тончева, Н., 2011, XXXIX Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 7-10.04. , гр. София, стр. 129, ISBN 978-954-580-295-9, Европейският образователен проект “Пътят към обучение чрез проучване”

2011г. - Borisov, B., Marchev, D., Kjurkchieva, D., Radeva, V., Toncheva, N., The European (FP7) Educational Project “The Pathway to inquiry based science teaching”, 2011, E-learning, Distance Education… or the Education of 21ST century, IC, Sofiq, 6-8.04.2011, p.118, , ISBN 978-954-9526-75-2

2010г. - Kjurkchieva, D.; Marchev, D., 2010, POBeo, 90, 147K, “Large-Amplitude Modulations of the Cataclysmic Star ER Uma”

2010г. - Marchev, D.; Kyurkchieva, D.; Borisov, B.; Radeva, V., 2010, POBeo,.90,.213M, “Bulgarian Activities in the Project COSMOS An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning”

2010г. - Марчев, Д., Борисов, Б., Кюркчиева, Д., Радева, В., “Европейският проект КОСМОС”, 2010, Наука, 5, 69

2010г. - Villforth, C.; Nilsson, K.; Heidt, J.; Takalo, L. O.; Pursimo, T.; Berdyugin, A.; Lindfors, E.; Pasanen, M.; Winiarski, M.; Drozdz, M.; Marchev, D.; and 36 coauthors, 2010, yCat..74022087V, “Optical polarization of OJ 287 in 2005-2009” (Villforth+, 2010)

2010г. - Ivanova, N. Grozev, D., Marchev, D.,“Comparison of meteorological data from three total solar eclipses-29 march 2006, 1 august 2008 and 22 july 2009”, 2010, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, t. XX B1, p.75

2010г. - Kjurkchieva, D.; Marchev, D., Borisov, B.; Radeva, V., 2010, POBeo,.90,.209K, “Proposition for Founding of Educational Office of the Sub-Regional European Astronomical Committee”

2010г. - Villforth, C.; Nilsson, K.; Heidt, J.; Takalo, L. O.; Pursimo, T.; Berdyugin, A.; Lindfors, E.; Pasanen, M.; Winiarski, M.; Drozdz, M.; Ogloza, W.; Kurpinska-Winiarska, M.; Siwak,M.; Koziel-Wierzbowska, D.; Porowski, C.; Kuzmicz, A.; Krzesinski, J.; Kundera, T.; Wu, J.-H.; Zhou, X.; Efimov, Y.; Sadakane, K.; Kamada, M.; Ohlert, J.; Hentunen, V.-P.; Nissinen, M.; Dietrich, M.; Assef, R. J.; Atlee, D. W.; Bird,J.; Depoy, D. L.; Eastman, J.; Peeples, M. S.; Prieto, J.; Watson, L.; Yee, J. C.; Liakos, A.; Niarchos, P.; Gazeas, K.; Dogru, S.; Donmez, A.; Marchev, D.; and 6 coauthors. 2010, MNRAS.402.2087V, “Variability and stability in blazar jets on time-scales of years: optical polarization monitoring of OJ 287 in 2005-2009”

2010г. - D. Kjurkchieva and D. Marchev, 2010, ASPC, 435, 103K, “Ha observations of the contact binary EE Cet”

2010г. - D. Kjurkchieva and D. Marchev, 2010, ASPC, 435, 111K, “Ha observations of the W UMa star HX UMa”

2009г. - Иванова, Н., Марчев, Д., “Пълно Слънчево затъмнение 1 август 2008 г. 47-то затъмнение от 126 Сарос”, 2009, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, t. XIX B1, p.109

2009г. - Valtonen, M. J.; Nilsson, K.; Villforth, C.; Lehto, H. J.; Takalo, L. O.; Lindfors, E.; Sillanpaa, A.; Hentunen, V.-P.; Mikkola, S.; Zola, S.; Marchev, D.; and 30 coauthors, 2009,ApJ...698..781V, “Tidally Induced Outbursts in OJ 287 during 2005-2008”

2009г. - Д. Марчев, Б. Борисов, Д. Кюркчиева, В. Радева, «Проектът КОСМОС – създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки», Сборник доклади отХХХVІІ Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 298-301, Русе, 2-5 април 2009, стр. 298, ISBN 978-954-580-261-4

2008г. - Valtonen, M. J.; Lehto, H. J.; Nilsson, K.; Heidt, J.; Takalo, L. O.; Sillanpaa, A.; Villforth, C.; Kidger, M.; Poyner, G.; Pursimo, T.; Marchev D.; and 15 coauthors, 2008, Naturе, 452,.851V, “A massive binary black-hole system in OJ287 and a test of general relativity”

2007г. - Khruzina, T. S.; Kjurkchieva, D.; Marchev, D.; Djurasevic, G.; 2007 ARep..51..318K, “Structure of the accretion disk in the cataclysmic variable UX UMa in the transition to its quiescent state”

2007г. - Kjurkchieva D., Marchev D., 2007, MNRAS 381, 663, “Spectroscopic and photometric observations of the eclipsing star UV Leo”

2007г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Zola S. 2007, MNRAS 382, 835, “Spectroscopic solution of the star QX Cas”

2007г. - Хрузина Т., Кюркчиева Д., Марчев Д., Джурашевич Г., 2007, Астрономический журнал 84, № 3, 1 “Структура аккреционного диска в катаклизмической переменнойUX UMa на стадии перехода к “спокойному” состоянию”

2006г. - Kreiner J., Zola S., …., Kjurkchieva D., Marchev D., 2006, Ap&SS, 304, 71, “The W UMa-type Stars Program: First Results, Current Status and Perspectives”

2006г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Khruzina T., Djurasevic G., 2006, Ap&SS, 306, 217 "Photometric and Ha observations of the cataclysmic star UX UMa"

2006г. - Bourov I., Marchev D., 2006, Skopie, Buletin des physicians de la Republique Macedoine, ISSN 0352-0986, Vol. 46, p.145

2006г. - Kjurkchieva D., Marchev D., 2006, Physica Macedonica 56, 37, “The similarity of the Ha line in the spectra of different types of active stars”

2005г. - Kjurkchieva D., Marchev D., 2005, A & A, 434, 221, "H-alfa observations of the star FK Com"

2005г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Heckert P., Ordway J., 2005, AJ, 129, 1084, "Spectroscopic and photometric observations of the short-period RS CVn star UV Psc"

2005г. - Zola S., Kreiner J., Zakrzewski B., Kjurkchieva D., Marchev D., Baran A., Ruchinski S., Ogloza W., Siwak, M., Koziel D.,, Drozdz M., Pokrzywka B., 2005, Acta Astr. 55,389-405

2005г. - Kreiner J.,…, Kjurkchieva D., Marchev D.,…, 2005, Poster Proceedings, ed. , p. , Greece “The W UMa-type stars program: first results, current status and perspectives”

2004г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 2004, A & A, 415, 231, "Spectroscopic and photometric observations of the short-period RS CVn star WY Cnc"

2004г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Heckert P., Shower C., 2004, A & A 424, 993 "Spectroscopic and photometric observations of the short-period RS CVn star BH Vir"

2004г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 2004, Сборник научни трудове “Природни науки 2004”, 65 “Computer code for calculation of the spectral features of star spots”

2003г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 2003, A & A, 400, 623, "Spectroscopic and photometric observations of the short-period RS CVn star CG Cyg"

2003г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Zola S., 2003, A & A, 404, 611, "Spectroscopic and photometric observations of the short-period RS CVn star ER Vul"

2003г. - Kreiner J., Ruchinski S., Zola S., Niarchos P., Ogloza W., Stachowski G., Baran A., Gazeas K., Drozdz M., Zakrzewski B., Pokrzywka B., Kjurkchieva D., Marchev D., 2003, A& A 412, 465 “Physical parameters of components in close binary systems: I”

2003г. - Marchev D., Kjurkchieva D., 2003, Collected Papers “Physics”, ISBN 954-577-163-1, p. 158-165 "Spectroscopic and photometric observations of the cataclysmic star UXUMa"

2002г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Zola S., 2002, A & A 386, 548, "Spectroscopic observations of the short-period RS CVn star SV Cam"

2001г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 2001, A & A, 378, 102,"Spectroscopic and photometric observations of the short-period RS CVn star RT And"

2000г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 2000, A & A 354, 909 "Multicolour high-speed photometry and Ha spectroscopy of XY UMa"

2000г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 2000, Acta Astr. 50, 517, "Multicolor photometry of SV Cam in 1997"

1999г. - Marchev D., Kjurkchieva D., Ogloza, W., 1999, Acta Astr. 49, 585, "H-alfa observations of SS Cyg at quiescence and outburst"

1999г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 1999, Ap&SS 262, 53, "High-speed BVRI photometry of SS Cyg at quiescence and at outburst"

1999г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Drozdz M., 1999, Ap&SS 262, 453, "Multicolour photometry of AM Her during 1994-96"

1997г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 1997, Ap&SS 250, 261, "Multicolour Photometry of RX And during 1994/95"

1995г. - Kjurkchieva D., Marchev D., 1995, Ap&SS 234, 207, "B and R photometry of AM Her during 1993"

1995г. - Marchev D., Kjurkchieva D., 1995, Inf.Bul.Var.St. No 4267 "Photometry of SS Cyg in 1993"

1995г. - Kjurkchieva D., Marchev D., 1995, IAU Symp. 176 Stellar Surface structure, Poster Proceedings, ed. K.Strassmeier, p. 81 "Analysis of 1988 light curves of II Peg andsearch for a spot activity cycle"

1994г. - Kjurkchieva D., Marchev D., 1994, Inf.Bul.Var.St. No 4122 "Eclipse Curves of UX UMa in 1992"

1993г. - Marchev D., Kjurkchieva D., 1993, Inf.Bul.Var.St. No 3940 "UBV Photometry of FK Com During 1990"

1990г. - Zsintsarov, V.; Marchev, D.; Georgiev, Ts., 1990, "Hypersensitization: Photographic Emulsions - ZU21", Soobshch. Spets. Astrofiz. Obs., Vyp. 65, p. 95 - 99

Доклади

2018г. - Dragomir Marchev, Georgi Dimitrov, Nataliya Pavlova , Doroteq Vasileva, Borislav Borisov and Teodora Atanasova, "New Version of SpectraView for Spectra Analysis", XI BULGARIAN-SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE 14 - 18 MAY, 2018, BELOGRADCHIK, BULGARIA

2017г. - „Е-УМЕНИЯТА НА НОВОТО ДИГИТАЛНО ПОКОЛЕНИЕ“,13а Национална конференция по е-образование, 26.10.2017г., София

2017г. - "DIGITAL UNCONFERENCE SOFIA 1.0", Organiser: Digital National Alliance (DNA), October, 26th, Venue: Sofia Tech Park, Sofia

2017г. - "SpectraView 1.0 – 2D visualization of stellar spectra", Dragomir Marchev and Georgi Dimitrov,, XV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017“ (NCNS2017) 29 септември - 1 октомври 2017

2016г. - "EE Cep eclipse in 2014-an international observational campaign", "Rocks, Rubble and Rings Understanding Deep and Irregular Transits", Workshop: 26- 30 September 2016, Leiden, the Netherlands

2016г. - "Новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет", Д. Кюркчиева, С. Кунев, Др. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Хр. Христов, А. Милев, Д. Димитров, Н. Петров, В. Попов, В. Радева, Д. Василева, Т. Атанасова, Е. Иванов, X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference (X SBAC): 30. May – 03. June 2016, Faculty of Civil Enjenering, Belgrade, Serbia

2016г. - INQUIRY-BASED SCIENCE EDUCATION (IBSE) - GOOD PRACTICES”, D. Marchev, N. Pavlova and S. Nedelcheva, Eleventh International Scientific Conference, KNOWLEDGE IN PRACTICE, 16-18 December, 2016 Bansko, Bulgaria

2015г. - Pavlova N., Marchev D., Borisov B., Harizanov K., "Inquiry based learning in science education and mathematics for developing bilinguals", Education, Culture and Society 2015, University of Wroclaw (Poland), 14-17.09.2015

2015г. - Marchev, D., Pavlova, N., Nedelcheva, S., Vladev, D., Radeva, V., Borisov, B., and Harizanov, K., "GEOTHiNK paradigm in students’ education at Shumen University", GEOTHNK Closing Conference, November 7, 2015 – ELLINOGERMANIKI AGOGI, Pallini-Attica, Greece

2014г. - Д. Марчев, Н. Павлова, Д. Кюркчиева, В. Радева, Св. Неделчева, Б. Борисов, „Geothink – Семантични пътища за изграждане на общество с пространствено мислене”, Девета национална научна конференция на съюза на астрономите в България Шумен, 16 – 18 май 2014 г.

2014г. - Pavlova, N., Marchev, D., GEOTHNK and Mathematics, V Congress of Mathematics of Macedonia, Ohrid 24-27 September 2014

2013г. - V. S. Radeva, D. V. Marchev, N. P. Hristova, 2013, "School for Researchers and Explorers", International Scientific and Professional Conference, „Modern Science: tendencies of development”, Held in Budapest on: 5th – 7th July 2013. http://scaspee.com/6/post/2013/07/school-for-researchers-and-explorers-v-sradeva-d-vmarchev-n-phristova.html

2013г. - Марчев, Д., Радева, В., Борисов, Б., "Добри практики в обучението по природни науки, основано на метода на проучване", Втори национален конгрес по физически науки, 25-29 септември 2013, гр. София

2013г. - Marchev, D., "Astromomiq i kultura", 2013, Scientific applications of small telescopes, Krakow-Koninki: 10 – 12 maja 2013, http://www.as.up.krakow.pl/mt2013/po-konferencji/referaty/

2012г. - Toncheva, N., Marchev, D., Borisov, B, Radeva., V., "Inquiry Based Learning In Mathematics And Science Education For Developing Bilinguals", 29 November 2012 - Athens, Ellinogermaniki Agogi (in print)

2012г. - В.Радева, Д.Марчев, Тончева, Н., Школа информационного века – школа исследователей и открывателей, "Science Education in School of the Information Age", Internacional conference, 14-17 October 2012, Moscow.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2017г. - Становище за заемане на академичната длъжност „доцент“ на Любомир Христов Илиев, ИА при БАН, 2017г.

2017г. - Становище за заемане на академичната длъжност ”„доцент” на Доротея Любенова Василева-Кюркчиева, ШУ, 2017г.

2017г. - Рецензия за заемане на академичната длъжност „доцент” на Сунай Ибрямов Ибрямов, ШУ, 2017г.

2017г. - Рецензия на дисертационния труд на Теодора Велкова Атанасова, за получаване на научната и образователна степен „Доктор”, ШУ, 2017г.

2017г. - Становище за заемане на академичната длъжност „доцент“ на Светла Валентинова Цветкова, ИА при БАН, 2017г.

2017г. - Рецензент в American Journal of Astronomy and Astrophysics (AJAA), http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajaa, The Official Publication of Science Publishing Group

2016г. - Становище на дисертационния труд на Георги Йорданов Латев, за получаване на научната и образователна степен „Доктор”, ИА при БАН, 2016г.

2016г. - Становище на дисертационния труд на Сунай Ибрямов Ибрямов, за получаване на научната и образователна степен „Доктор”, ИА при БАН, 2016г.

2015г. - Становище на докторска дисертация на доц. д-р Николай Томов - Институт по астрономия на БАН за придобиване на научната степен “доктор на физическите науки"

2015г. - Становище за заемане на академичната длъжност „професор“ на доц.д-р Евгени Семков - Институт по астрономия на БАН, София, 2015г.

2015г. - Рецензия за заемане на академичната длъжност „професор“ на доц.д-р Ренада Антова - Институт по астрономия на БАН, София, 2015г.

2015г. - Становище на докторска дисертация на Румен Богдановски - Институт по астрономия на БАН за ОКС “доктор по физика”, 2015г.

2015г. - Рецензия на дисертационния труд на Динко Профилов Димитров, за получаване на научната и образователна степен „Доктор”, 2015

2015г. - Становище за заемане на академичната длъжност „доцент“ на Люба Стоянова Славчева-Михова, ИА при БАН, 2015г.

2014г. - Становище на докторска дисертация на Мима Томова - Институт по астрономия на БАН за ОКС “доктор по физика”, 2014г.

2012г. - Становище за заемане на академичната длъжност „доцент“ на гл. ас. д-р Веселка Радева, 2012г.

2012г. - Становище за заемане на академичната длъжност „доцент“ на гл. ас. д-р Петя Петкова, 2012г.

2011г. - Рецензент на докторска дисертация на Кирил Стоянов - Институт по астрономия на БАН за ОКС “доктор по физика”, 2011г.

Biomehanika
Kinematichni saedineniq


Biomehanika
BMS na Muskulite


Biomehanika
Ustoichivost


Biomehanika
Sila na Tejestta, Oporna Reakciq


Biomehanika
Dvigatelnoto deistvie kato sistema na dvijenieto


Инструкция за работа с Binmaker 3


Природознание 1 част
Лекции по природознание 1 част за специалности НУП, ПУНУП, НУПЧЕ (учебна година 2009/10)


Инструкция за работа с програмата PHOEBE


ZVVE-1


ZVVE-2


ZVVE-5


ZVVE-7


ZVVE-9


ZVVE-10


Списък с цитиранията до 14.01.2013г.
Списък с цитиранията до 14.01.2013г направен от базата данни NASA ADS..


Biomehanika
Работа, мощност, енергия


Klimat_MH_1k_EOOS
Klimatichni promeni


Списък с цитиранията за 2014
Списък с цитиранията на Драгомир Марчев за 2013г. (до 23.11.2014г. от NASA ADS)


Списък с цитиранията на Драгомир Марчев за 2015.
Списък с цитиранията на Драгомир Марчев за 2015г. (до 25.11.2015г. от NASA ADS)


Biomehanika
Видове движения


Klimatoobrazuvashti_faktori_MH_1k_EOOS
Klimatoobrazuvashti faktori


Списък с цитиранията за 2013г.
Списък с цитиранията на Драгомир Марчев за 2013г. (до 1.12.2013г. от NASA ADS)


Klimatologia_Cikloni_1k_EOOS
Cikloni


Klimatologia_Valeji_1k_EOOS
Valeji, vidove i klasifikacii


Klimatologia_Oblaci_1k_EOOS
Oblaci, vidove i klasifikaciq.


Klimatologia_atmosferni_frotove_1k_EOOS
Atmosferni frontove.


Klimatologia_Uragani_1k_EOOS
Uragani


Needs Analysis Report. European State of the Art Report. Patr 1
Needs Analysis Report. European State of the Art Report. Part 1


Needs Analysis Report. European State of the Art Report. Part 2
Needs Analysis Report. European State of the Art Report. Part 2


Списък с цитиранията на Драгомир Марчев за 2016г.
Списък с цитиранията на Драгомир Марчев за 2016г. (до 27.11.2016г.)


Списък с цитиранията на Драгомир Марчев за 2017г.
Списък с цитиранията на Драгомир Марчев за 2017г. (до 21.11.2017г.)


Списък с цитиранията на Драгомир Марчев за 2018г.
Списък с цитиранията на Драгомир Марчев за 2018г. (до 22.11.2018г.)