Хон. проф. д-р Валентин Любенов Велевабв

Хон. проф. д-р  Валентин Любенов Велев

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 06

Телефон: 054 830495 вътр.146

Email: v.velev@shu.bg

Приемно време: 1-ва седмица: петък от 10 до 12 часа; 2-ра седмица: петък от 10 до 12 часа

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Физика, 1977 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

СОУ "Цанко Церковски”, с. Никола Козлево, обл. Шумен 1977 - 1981

Математическа гимназия Шумен 1981 - 1984

Заемани академични длъжности

Асистент 1984

Ст. асистент 1993

Гл. асистент 1997

Доцент 2011

Професор 2015

Придобити научни степени

Доктор по Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя (01.03.25), 2003 г.

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по Физика, Механика, Молекулна физика, Увод във физиката, Приложна физика

Области на научни интереси

Ориентирани полимерни материали, Термомеханични обработки, Структурни промени, Фазови и релаксационни преходи, Калориметрия, Оптични свойства на влакна.

Специализации

Martin Luther University, Halle-Wittenberg, Institute of Material Science, Merseburg, Germany, 1997

Martin Luther University, Halle-Wittenberg, Institute of Material Science, Merseburg, Germany, 2007

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра Експериментална физика и методика на обучението по физика

Членства в научни организации

Съюз на физиците в България

Държавни и/или научни награди

17th INTERNATIONAL SCHOOL ON CONDENSED MATTER PHYSICS, VARNA, September 2nd – September 7th, 2012 Best Poster Prize

Дисертации

2002г. - КРИСТАЛИЗАЦИЯ И ВСТЪКЛЯВАНЕ НА ОРИЕНТИРАН АМОРФЕН ПОЛИЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ В УСЛОВИЯ НА МЕХАНИЧНО ТРЕТИРАНЕ, 2002, Научен ръководител:Доц.д-р ХРИСТО Д. БЕЧЕВ

Монографии

2015г. - В. Л. Велев, А. Н. Попов, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В ТЕРМОМЕХАНИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНИ ВЛАКНА

Учебници

2014г. - Т. Димов, В. Велев, Молекулна физика и термодинамика, ISBN 978-954-577-975-6.

2013г. - Т. Димов, В. Велев, Механика (ел. издание), ISBN 978-954-577-811-7.

Учебни помагала

1988г. - Стоева В., Кюркчиев П., Христов В., Велев В., Учебно помагало по противопожарна охрана, 58 стр., ШУ “Еп. К. Преславски”, 1988

Студии

2011г. - Valentin Velev, Anton Popov, Bogdan Bogdanov, Глава със заглавие “Heat – mechanically induced structure development in undrawn polyester fibers” от книгата “Thermodynamics - Systems in Equilibrium and Non-Equilibrium”, стр. 89-114, ISBN 978-953-307-283-8, 2011

Статии

2018г. - Женя Ст. Стоянова, Валентин Л. Велев, Деформационно поведение и структурни промени в полимерни влакна подложени на термомеханично въздействие, VI Национална студентска научна конференция „ОТ АТОМА ДО КОСМОСА“ 2018, стр. 50-55, 2018.

2017г. - V. Velev, N. Arhangelova, D. Nedeva, A. Popov, Високотемпературно ориентационно изтегляне на частично кристални полиестерни влакна. Влияние на температурата, МНК “УНИТЕХ ‘17”, том III, стр. 266-270, 2017.

2016г. - A. Popov, T. Angelov, N. Todorov, Y. Denev, V. Velev, Orientation Download of Polycaprolactam. I. Primary Structures, Science & Technologies, Vol. VI (4), p. 66-72, 2016.

2016г. - A. Popov, T. Angelov, N. Todorov, Y. Denev, V. Velev, Orientation Download of Polycaprolactam. II. Optimization of the Orientation Conditions, Science & Technologies, Vol. VI (4), p. 73-78, 2016.

2016г. - H. Hristov, V. Velev, R. Mateva, P. Danailov, Облъчване на синтеризирани кристали с ултравиолетова светлина, МНК “УНИТЕХ ‘16”, том IV, стр. 329-331, 2016.

2016г. - V. Velev, A. Popov, N. Arhangelova, H. Hristov, R. Mateva, D. Nedeva, Ориентационно изтегляне на едноосно ориентиран полиетилентерефталат, МНК “УНИТЕХ ‘16”, том IV, стр. 332-336, 2016.

2016г. - V. Velev, A. Popov, N. Arhangelova, H. Hristov, R. Mateva, D. Nedeva, Високотемпературно ориентационно изтегляне на частично кристални полиестерни влакна. Влияние на степента на удължение, МНК “УНИТЕХ ‘16”, том IV, стр. 362-366, 2016.

2015г. - В. Велев, П. Кюркчиев, Н. Архангелова, Р. Матева, Н. Сотирова, Д. Недева, Хр. Христов, Калориметрични изследвания на модифицирани частично кристални полимерни обекти, МНК “УНИТЕХ 2015”, том IV, стр. 457 - 460, 2015.

2015г. - V. L. Velev, A. N. Popov, T. N. Dimov, H. Y. Hristov, Structural Changes in Amorphous Poly (Ethylene Terephthalate) Fibers Caused By Combined Heat Mechanical Treatment, International Journal of Recent Technology and Engineering, Vol.4(1), р. 1-3, 2015.

2015г. - V. Velev, H. Hristov, A. Popov, T. Dimov, Deformation and Phase Behavior of Thermo-Mechanically Modified As-Spun Polyester Fibers, International Journal of Recent Technology and Engineering, Vol.4(1), р. 4-7, 2015.

2015г. - V. Velev, A. Popov, H. Hristov, T. Dimov, High Temperature Orientation Modification of undrawn polyester filaments. Complex influence of the Temperature and Tensile Stress, International Journal of Recent Technology and Engineering, Vol.4(1), р. 8-11, 2015.

2015г. - N. Uzunov, H. Hristov, V. Velev, N. Arhangelova, V. Bozadzhiev, D. Nedeva, I. Penev, Assessment of trap Parameters Related With Thermoluminescence Peaks in BGO Single Crystals Doped With Vanadium, International Journal of Recent Technology and Engineering, Vol.4(1), р. 12-15, 2015.

2015г. - H. Hristov, V. Velev, N. Arhangelova, V. Bozadzhiev, N. Uzunov, On the Possibility to Measure Solar Ultraviolet Emission Using the Thermoluminescence of Specific Crystals, International Journal of Recent Technology and Engineering, Vol.4(1), р. 25-28, 2015.

2015г. - K. Gyurova, I. Petrova, A. Popov, V. Velev, H. Hristov, T. Angelov, Determination of the Phase Transitions Enthalpy and the Polymers Degree of crystallinity by Differential Scanning Calorimetry. Effects of the Calibration and Experimental Conditions, International Journal of Recent Technology and Engineering, Vol.4(1), р. 37-40, 2015.

2015г. - V. Velev, H. Hristov, A. Popov, Ch. Betchev, Calorimetric Studies of Poly(ethylene terephthalate) (PET) Fibers. Cold Crystallization Kinetics, International Journal of Recent Technology and Engineering, Vol.4(1), р. 32-36, 2015.

2015г. - H. Y. Hristov, V. L. Velev, N. M. Uzunov, Feasibility Studies of EU+LI Co-Doped GD2O3 as a Thermo Luminescence Detector for UV Emission, International Journal of Recent Technology and Engineering, Vol.4(1), р. 29-31, 2015.

2015г. - T. Ангелов, А. Попов, Донка Тодорова, Й. Денев, Валентин Велев, Ориентационно преустройство на изотропни структури на поликапролактама. I. Аморфизирани дълбоко закалени структури, Сборник материали от XXV МНК, Стара Загора, том ¬V, 4, 149-153, 2015.

2015г. - T. Ангелов, А. Попов, Донка Тодорова, Й. Денев, Валентин Велев, Ориентационно преустройство на изотропни структури на поликапролактама. II. Кристализирали изотермично или при различни технологични условия структури, Сборник материали от XXV МНК, Стара Загора, том ¬V, 4, 154-158, 2015.

2014г. - V. Velev, A. Popov, N. Arhangelova, P. Kyurkchiev, H. Hristov, P. Sartori, M. Bello, N. Uzunov, WAXS studies of the structure development in poly (ethylene terephthalate) fibers caused by proton beam irradiation, Journal Science Education Innovation, vol. 2, pp. 108-113, 2014.

2014г. - V. Velev, A. Popov, N. Todorov, Interdisciplinary lectures on polymer material science in the educational subjects, Journal Science Education Innovation, vol. 2, pp. 103-107, 2014.

2014г. - V. Velev, A. Popov, L. Veleva, N. Todorov, Thermal resistance of polyethylene terephthalate fibres, Journal Scientific and Applied Research, vol. 5, pp. 162-172, 2014.

2014г. - V. Velev, V. Grozev, A. Popov, R. Androsch, T. Dimov, L. Veleva, H.-J. Radusch, Modeling of the influence of the thermomechanical modification parameters on the structural changes in polyester fibers, Journal Scientific and Applied Research, vol. 5, pp. 173-180, 2014.

2014г. - V. Velev, A. Popov, N. Arhangelova, P. Kyurkchiev, H. Hristov, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, Effect of proton irradiation on the structure development of polyethylene terephthalate fibers, Journal Scientific and Applied Research, vol. 5, pp. 181-185, 2014.

2014г. - М. Пенчева, В. Велев, А. Попов, П. Кюркчиев, Топене на високотемпературно изтеглен полиетилентерефталат: Влияние на температурата, Сборник доклади от втора СНК „От атома до космоса”, стр. 49-52, 2014.

2014г. - С. Стефанова, В. Велев, А. Попов, П. Кюркчиев, Рентгеноструктурни изследвания на полиетилентерефталат, Сборник доклади от втора СНК „От атома до космоса”, стр. 45-48, 2014.

2014г. - В. Велев, А. Попов, Л. Велева, П. Кюркчиев, Р. Матева, Термични изследвания на полиестерни влакна: I. Роля на механичното въздействие при високотемпературно ориентационно изтегляне, Сборник доклади от трета МНК „Наука, образование, иновации”, стр. 366-372, Шумен, 2014.

2014г. - H. Hristov, R. Mateva, N. Arhangelova, V. Velev, Y. Baneva, K. Boubaker, T. Larbi, G. Moschini, N. Uzunov, Thermoluminescence properties of hausmannite Mn3O4 thin films induced by UV light, Journal of Physics: Conference Series, 558, 012034, doi:10.1088/1742-6596/558/1/012034, 2014.

2014г. - В. Велев, Р. Матева, Н. Архангелова, Хр. Христов, П. Кюркчиев, С. Илиева, Определяне температурата на встъкляване на аморфни полиестерни влакна по метода на сили на свиване, МНК “УНИТЕХ 2014”, том IV, стр. 364-367, 2014.

2014г. - H. Hristov, S. Stoyanov, N. Arhangelova, N. Uzunov V. Velev, Pulse-counting block for gas-filled radiation detectors, МНК “УНИТЕХ 2014”, том IV, стр. 351-353, 2014.

2014г. - N. Arhangelova , M. Pencheva D. Vasileva J. Dimitrova, V. Velev, H. Hristov, M. Bello, N. Uzunov, Quantity elemental analysis of herbs collected in the region of Shumen plateau, Northeastern Bulgaria, МНК “УНИТЕХ 2014”, том IV, стр. 354-357, 2014.

2014г. - V. Velev, A. Popov, N. Arhangelova, P. Kyurkchiev, S. Stefanova, P. Sartori, N. Uzunov, X-ray Investigations of Proton Irradiation Induced Structure Development in Polyester Fibers, Journal of Physics: Conference Series, 558, 012050, doi:10.1088/1742-6596/558/1/012050, 2014.

2014г. - V. Velev, A. Popov, P. Kyurkchiev, L. Veleva, M. Pencheva, WAXS Studies of Heat Mechanically Modified Amorphous PET Fibers. Role of the Tensile Stress, Journal of Physics: Conference Series, 558, 012051, doi:10.1088/1742-6596/558/1/012051, 2014.

2013г. - V.Velev, A. Popov, P. Kyurkchiev, R. Mateva, N. Arhangelova, Hr. Hristov, N. Uzunov, Калориметрични изследвания на термомеханично модифицирани влакна полиетилентерефталат: ІІ. Топене, МНК “УНИТЕХ 2013”, ІV, 354 - 357, 2013.

2013г. - N. Arhangelova, N. M. Uzunov, D. Vasileva, H. Hristov, M. Pencheva, D. Dimitrov, V. Velev, Study on the short-lived radionuclides in the atmospheric air, МНК “УНИТЕХ 2013”, ІV, 358 - 363, 2013.

2013г. - N. Arhangelova, N. M. Uzunov, D. Vasileva, H. Hristov, S. Mehmedova, D. Sacheva, V. Velev, Study on the long-lived radionuclides in the atmospheric air, МНК “УНИТЕХ 2013”, ІV, 364 - 370, 2013.

2013г. - В. Велев, А. Попов, П. Кюркчиев, Г. Хасан, Термични изследвания на ПЕТ влакна: Влияние на температурата при термомеханична модификация, Сборник статии от СНК „От атома до космоса”, 37 - 42, 2013.

2013г. - V.Velev, A. Popov, P. Kyurkchiev, R. Mateva, N. Arhangelova, Hr. Hristov, N. Uzunov, Калориметрични изследвания на термомеханично модифицирани влакна полиетилентерефталат: І. Преход стъкловидно – високоеластично състояние, МНК “УНИТЕХ 2013”, ІV, 350 - 354, 2013.

2013г. - S.Uzova, A.Popov, V.Velev, T.Angelov, S.Mihaleva, Ch.Uzov, Polycaprolactam crystal structure. II. Crystal phase perfection, Bulgarian Chemical Communications, Vol. 45, 4, pp. 575–583, 2013.

2013г. - V.Velev, Thermo - mechanical modification of amorphous polyester fibres: I. Deformation behaviour, Journal Scientific and Applied Research, Vol. 4, pp. 223–228, 2013.

2013г. - V.Velev, A. Popov, P. Kyurkchiev, L. Veleva, R. Mateva, Thermo - mechanically modification of amorphous polyester fibres: ІІ. Calorimetric investigations, Journal Scientific and Applied Research, Vol. 4, pp. 229–234, 2013.

2013г. - V.Velev, A. Popov, P. Kyurkchiev, L. Veleva, R. Mateva, Thermo - mechanical modification of amorphous polyester fibres: III. Structure investigations using Wide Angle X-Ray Scattering, Journal Scientific and Applied Research, Vol. 4, pp. 235–240, 2013.

2013г. - S.Uzova, A.Popov, V.Velev, T.Angelov, S.Mihaleva, Ch.Uzov, Polycaprolactam crystal structure. I. Gamma – alpha polymorphic transition, Bulgarian Chemical Communications, Vol. 45, 4, pp. 560–567, 2013.

2013г. - А. Попов, Т. Ангелов, X. Узов, В. Велев, С. Михалева, Деформационно-якостно поведение на ПКЛ. I. Изотропно състояние, Годишник на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас, т. XLII (1), стр. 39 – 44, 2013.

2013г. - Popov A., Bogdanov B., Petrova I., Gyurova K., Nedelchev N., Velev V., Thermal studies on polycaprolactam, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol.111(2) pp.1539-1544, 2013.

2012г. - C. Uzov, B. Bogdanov, S. Uzova, A. Popov, V. Velev, T. Angelov, Structure and structural transformations of polyethylene oxide-NaSCN complexes, Annual Assen Zlatarov University, Burgas, XLI (1), 48 – 52, 2012.

2012г. - C. Uzov, B. Bogdanov, S. Uzova, A. Popov, V. Velev, T. Angelov, Wide-angle X-ray diffraction and electroconductivity of binary mixtures of high-molecular poly(ethylene oxide) and NaSCN, Annual Assen Zlatarov University, Burgas, XLI (1), 53 – 58, 2012.

2012г. - V Velev, A Popov, R Androsch, T Dimov, T Angelov and H-J Radusch, Heat – mechanically induced phase and relaxation transitions in amorphous polyester fibers, Journal of Physics: Conference Series, 398 012055, 2012.

2012г. - S.Uzova, B.Bogdanov, V.Velev, T.Angelov, A.Popov, A preparation of high-molecular poly(ethylene-oxide)-urea complexes from a solution and their structural changes on heating, Bulgarian Chemical Communications, Proceedings of the IIIrd National Cristallographic Simposium, Vol. 44, pp. 146-150, 2012.

2012г. - H Hristov, Y Baneva, D Nedeva, N Arhangelova, I Penev, V Velev , G Moschini, P Rossi and N M Uzunov, Thermoluminescence properties of Eu and Li co-doped Gd2O3, induced by UV light, Journal of Physics: Conference Series, 398 012043; doi:10.1088/1742-6596/398/1/012043, 2012.

2012г. - K. Gyurova, I.Petrova, A. Popov, V. Velev, T. Angelov, H. Hristov, Effect of experimental conditions on the enthalpy of phase transitions and the degree of crystallinity of polymers determined by differential scanning calorimetry, МНК “УНИТЕХ’12”, ІІІ-427 - ІІІ-431, 2012

2011г. - Chr. Uzov, B. Bogdanov, Y. Denev, V. Velev1, T. Angelov2, A. Popov, On the relationship crystal structure - properties at flexible chain polymers. I. Polycaprolactam, Bulgarian Chemical Communications, Vol. 43, 2, pp. 346 - 350, 2011

2011г. - Arhangelova N., Hristov H., Penev I., Moschini G., Bello M., Rossi P., Velev V., Uzunov N., Предварителни резултати от повърхностен количествен елементен анализ напроби от скален масив “Мадарско плато”, МНК “УНИТЕХ’11”, ІІІ-547 - ІІІ-551, 2011

2011г. - Hristov H., Arhangelova N., Penev I., Velev V., Uzunov N., Установка за контрол на ултравиолетовата компонента на излъчването от слънцето чрезтермолуминесценцията на кристали, МНК “УНИТЕХ’11”, ІІІ-556 - ІІІ-559, 2011.

2011г. - Arhangelova N., Vasileva D., Penev I., Hristov H., Dimitrova J., Velev V., Uzunov N., Нискофонови гама-спектрометрични измервания на билки от Мадарското плато,североизточна България, МНК “УНИТЕХ’11”, ІІІ-565 - ІІІ-567, 2011

2011г. - Velev V., Popov A., Arhangelova N., Hristov H., Uzunov N., Калориметрични изследвания на частично-кристални едноосно-ориентирани полимери подложени на термомеханична модификация, МНК “УНИТЕХ’11”, ІІІ-568 - ІІІ-572

2010г. - Попов А., Денев Й., Велев В., Ангелов Т., Загорчева М., Узов Х., Димитрова З., Подготовка на образци от поликапролактам за механични и структурни изследванияв изотропно състояние, Сборник материали от XX-та МНК „Стара Загора’10”, Том VІІ, 114-119, 2010; Електронен носител, 2010

2010г. - Попов А., Богданов Б., Денев Й., Узов Х., Велев В., Ангелов Т., Загорчева М., Димитрова З., Полиморфни преходи при поликапролактама. I. Механизъм, Сборникматериали от XX-та МНК „Стара Загора’10”, Том VІІ, 120-124, Електронен носител, 2010

2010г. - Попов А., Богданов Б., Денев Й., Узов Х., Велев В., Ангелов Т., Загорчева М., Димитрова З., Полиморфни преходи при поликапролактама. II. Кинетика, Сборникматериали от XX-та МНК „Стара Загора’10”, Том VІІ, 125-129, Електронен носител, 2010

2010г. - Загорчева М., Богданов Б., Маркова К., Узов Х., Велев В., Попов А., Микроскопски изследвания на смеси от полиетиленоксид и захароза, Сборник материали отXX-та МНК „Стара Загора’10”, Том ІV, 61-65, Електронен носител, 2010

2010г. - Загорчева М., Богданов Б., Маркова К., Узов Х., Велев В., Попов А., Рентгеноструктурни изследвания на смеси от полиетиленоксид и захарозая Сборник материалиот XX-та МНК „Стара Загора’10”, Том ІV, 66-70, Електронен носител, 2010

2010г. - Велев В., Богданов Б., Димов Т., Денев Й., Ангелов Т., Загорчева М., Узов Х., Попов А., Микроскопски изследвания на термомеханично модифицирани полиетилентерефталатни влакна, Сборник материали от XX-та МНК „Стара Загора’10”, Том VІІ, 130-134, Електронен носител, 2010

2010г. - Велев В., Богданов Б., Димов Т., Узов Х., Денев Й., Ангелов Т., Загорчева М., Попов А., Рентгеноструктурни изследвания на термомеханично модифицирани полиетилентерефталатни влакна, Сборник материали от XX-та МНК „Стара Загора’10”, Том VІІ, 135-139, Електронен носител, 2010

2010г. - Велев В., Попов А., Androsch R., Гюрова К., Денев Й., Загорчева М., Radusch H.-J., Калориметрични изследвания на структурно преустройство в термомеханичномодифицирани при различни условия полиестерни влакна: І. Гравиметрично натоварване на образците, Годишник на ШУ ”Еп. К. Преславски”, 48-57, 2010

2010г. - Velev V., Androsch R., Dimov T., Popov A., Radusch H.-J., Complex influence of the preliminary orientation strain stress and annealing temperature on the structuredevelopment of poly (ethylene terephthalate) fibers, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol.12, № 4, 958-961, 2010

2010г. - Velev V., T. Dimov, A. Popov, Y. Denev, H. Hristov, T. Angelov, K. Markova, M. Zagortcheva, N. Arhangelova, N. Uzunov, Birefringence in heat-mechanical modified freshlymoulded polyester fibers, Journal of Physics: Conference Series, 253 012026, 2010

2010г. - Hristov H., Arhangelova N., Velev V., PenevI., Bello M., Moschini G., UzunovN., UV light-induced thermoluminescence of Er + Li doped ZrO2, Journal of Physics: ConferenceSeries, 253 012025, 2010

2010г. - Загорчева М., Богданов Б., Гюрова К., Попов А., Велев В.,Узов Х., Смеси на полиетиленоксида и захарозата, Годишник на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” –Бургас, т. XXXІХ (1), с. 42 – 46, 2010

2010г. - Загорчева М., Богданов Б., Гюрова К., Попов А., Велев В.,Узов Х., Структура на смеси от полиетиленоксид и захарозата, Годишник на Университет „Проф. Д-р АсенЗлатаров” – Бургас, т. XXXІХ (1), с. 47 – 50, 2010

2010г. - Попов А., Денев Й., Велев В., Ангелов Т., Загорчева М., Узов Х., Димитрова З., Методологични и методични аспекти на релацията структура – свойства приполикапролактама. III. Ориентирано състояние, Acad. J. Management & Education, Vol. VІ (4), pp. 206 – 210, 2010

2010г. - Попов А., Богданов Б., Денев Й., Велев В., Загорчева М., Узов Х., Димитрова З., Методологични и методични аспекти на релацията структура – свойства приполикапролактама. IV. Температурно инициирано структурно преустройство, Acad. J. Management & Education, Vol. VІ (4), pp. 211 – 214, 2010

2010г. - Попов А., Богданов Б., Денев Й., Велев В., Ангелов Т., Узов Х., Загорчева М., Методологични и методични аспекти на релацията структура – свойства приполикапролактама. V. Механично инициирано структурно преустройство, Acad. J. Management & Education, Vol. VІ (4), pp. 215 – 219, 2010

2010г. - N. Arhangelova, H. Hristov, V. Velev, N. Uzunov, I. Penev, K. Berovski, D. Dikov, L. Kostov, Ch. Stoyanov, M. Mladenov, S.Todorov, H. Protohristov, Natural radionuclidesabundance in the region of Buhovo uranium-mines, МНК “УНИТЕХ’10”, ІІІ-397 - ІІІ-401, 2010

2009г. - Попов А., Денев Й., Велев В., Ангелов Т., Загорчева М., Узов Х., Димитрова З., Методологични и методични аспекти на релацията структура – свойства приполикапролактама, Acad. J. Management & Education, Vol. 5, № 2, pp. 244 – 252, 2009

2009г. - Попов А., Денев Й., Велев В., Ангелов Т., Загорчева М., Узов Х., Димитрова З., Методологични и методични аспекти на релацията структура – свойства приполикапролактама. I. Изотропно състояние, Acad. J. Management & Education, Vol. 5, № 2, pp. 253 – 258, 2009

2009г. - Попов А., Денев Й., Велев В., Ангелов Т., Загорчева М., Узов Х., Димитрова З., Методологични и методични аспекти на релацията структура – свойства приполикапролактама. II. Ориентационно изтегляне, Acad. J. Management & Education, Vol. 5, № 2, pp. 259 – 265, 2009

2009г. - Velev V., Dimov T., Popov A., Iliev I., Stress induced birefringence in as-spun polyester fibers, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials - Symposia, Vol. 1, No. 3, p.563 – 565, 2009

2009г. - Велев В., Попов А., Гюрова К., Загорчева М., Бенев Д., Термични и спектроскопски изследвания на термомеханично модифицирани влакна полиетилентерефталат,Годишник на ШУ ”Еп. К. Преславски” т. ХІX В1, Природни науки, 45-53, 2009

2009г. - Velev V., Dimov T., Popov A., Betchev Ch., Deformation behaviour of amorphous uniaxially oriented polyester samples caused by simultaneous thermal and mechanicaltreatments, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, vol. 39, No. 3, pp. 79–88, 2009

2009г. - Попов А., Денев Й., Велев В., Ангелов Т.,Узов Х., Загорчева М., Димитрова З., Рентгеноструктурни изследвания на поликапролактам. І. Обща стратегия, Годишникна Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас, т. XXXVIII (1), 55-61, 2009

2009г. - Попов А., Денев Й., Велев В., Ангелов Т.,Узов Х., Загорчева М., Димитрова З., Някои зависимости между структурата и деформационно-якостните свойства припреход на поликапролактама от неориентирано в ориентирано състояние, Годишник на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас, т. XXXVIII (1), 62-67, 2009

2009г. - Велев В., Попов А., Androsch R., Гюрова К., Денев Й., Ангелов Т., Radusch H.-J., Калориметрични изследвания на структурно преустройство в термомеханично модифицирани при различни условия полиестерни влакна: ІІ. Изтегляне на влакната с постоянна скорост, Сборник доклади МНК “УНИТЕХ’09”, ІІІ-648 - ІІІ-652, 2009

2009г. - Велев В., Калориметрични изследвания на фазовите и релаксационни преходи в ПЕТ влакна подложени на термо-механична обработка във високоеластичносъстояние, Сборник доклади МНК “УНИТЕХ’09”, ІІІ-658 - ІІІ-661, 2009

2008г. - Velev V., Betchev Ch., Calorimetric studies on stress-induced crystallization of pre-oriented poly(ethylene terephthalate) glasses, Thermochimica Acta, 473, p. 50–53, 2008

2008г. - Велев В., Димов Т., Маркова К., Загорчева М., Узов Х., Ангелов Т., Денев Й., Попов А., Върху структурата на полиетилентерефталатни влакна, Сборник материалиXVIII-та МНК „Ст. Загора’08”, Електронен носител: ISBN 9 789549 329445 (Natural & Mathematical Science – Velev_V.pdf), 2008

2008г. - Ангелов Т., Денев Й., Велев В., Денев Г., Гюрова К.,Попов А., Предотвратяване на декомпозиции в инсталации за получаване на полиетилен по метода на високотоналягане в тръбен реактор, Сб. материали XVIII-та МНК „Ст. Загора’08”, Електронен носител: ISBN 9 789549 329445 (Natural & Mathematical Science – Angelov_T.pdf), 2008

2008г. - Велев В., Попов А., Гюрова К., Androsch R., Radusch H.-J., Структурни промени в термомеханично обработени полиестерни влакна, Сборник доклади МНК“УНИТЕХ’08”, ІІІ-562 - ІІІ-565, 2008

2008г. - Попов А., Денев Й., Велев В., Ангелов Т., Загорчева М., Узов Х., Димитрова З., Структура на поликапролактама. I. Изотропно състояние, Годишник на Университет„Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас, т. XXXVII (1), с. 24 – 29, 2008

2008г. - Попов А., Денев Й., Велев В., Ангелов Т., Загорчева М., Узов Х., Димитрова З., Структура на поликапролактама. II. Ориентирано състояние, Годишник наУниверситет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас, т. XXXVII (1), с. 30 – 35, 2008

2007г. - T. Dimov, V. Velev, I. Iliev, Ch. D. Betchev, “Sigmoidal” temperature dependence of mechanically induced birefringence in polymers, Journal of Optoelectronics and AdvancedMaterials Vol. 9, No. 2, p.275 – 277, 2007

2007г. - Велев В., Димов Т., Христо Хр., Бечев Хр, Структурни промени в термомеханично обработени полимерни стъкла, Годишник на ШУ”Еп. К. Преславски” т. ХVІІ В2,Природни науки, 21-27, 2007

2007г. - Цонев И., Лалев Хр., Велев В., Алгоритъм за идентификация на динамична система, Научна сесия, НВУ “В. Левски”, Сборник научни трудове, т. ІІ, 226 – 234, 2007

2007г. - Велев В., Бечев Хр., Деформационно поведение на аморфни полиестерни влакна в условия на термомеханично въздействие, Сборник доклади МНК “УНИТЕХ’07”,ІІ-410 - ІІ-413, 2007

2007г. - Цонев И., Лалев Хр., Велев В., Мониторинг на физически и технологични процеси, Научна сесия, НВУ “В. Левски”, Сборник научни трудове, т. ІІ, 216 – 225, 2007.

2006г. - Велев В., Установка за комбинирано топлинно и механично въздействие върху ориентирани полимерни материали, Годишник на ШУ”Еп. К. Преславски” т. ХVІ В1, Природни науки, 136-143, 2006.

2006г. - Велев В., Бечев Хр., Влияние на предварителната ориентация на полиестерни влакна върху прехода стъкловидно – високоеластично състояние, Годишник на ШУ”Еп. К. Преславски” т. ХVІ В1, Природни науки, 121-128, 2006.

2005г. - Велев В., Димитрова Н., Димов Т., Илиев И., Бечев Хр., Двойно пречупване на термично обработени едноосно ориентирани полимерни образци, Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series C, Vol.V, 429 – 434, 2005

2004г. - Велев В., Димов Т., Илиев И., Бечев Хр., Полимерите-пример за интердисциплинарни връзки между физика, химия и биология, Благоевград, Сборник доклади, 142 – 144, 2004.

2004г. - Велев В., Танева Д., Бечев Хр., Зависимост на температурата на встъкляване от степента на ориентация на аморфен едноосно ориентиран полиетилентерефталат, Природни науки 2004, Шумен, Сборник доклади, 43-50, 2004.

2004г. - Велев В., Димов Т., Илиев И., Бечев Хр., Изследване на частично кристални полимерни структури с широкоъглово рентгеново разсейване, НК ”60 години СУБ”, Русе, 29, 30.10., Научни трудове, т. 41(6.1), 122 – 125, 2004.

2003г. - Велев В., Бечев Хр., Изследване на едновременното топлинно и механично въздействия върху кристализацията на едноосно ориентиран аморфен полиетилентерефталат, Годишник на ШУ ”Епископ Константин Преславски” , т. ХV В Природни науки, 169-176, 2003.

2003г. - Велев В., Бечев Хр., Влияние на механичното въздействие върху кинетиката на кристализация на едноосно ориентиран полиетилентерефталат, ЮНК, Шумен, Сборник доклади, Природни науки, Физика, 89 – 95, 2003.

2003г. - Велев В., Димов Т., Илиев И., Бечев Хр., Множествени пикове на топене в ДСК кривите на термомеханично обработени едноосно ориентирани полимери, Природни науки 2003, Шумен, Сборник доклади, 21-24, 2003.

2003г. - Велев В., Димов Т., Илиев И., Бечев Хр., Цикъл от лекции по Физика на полимерите в някои учебни дисциплини, XXXI Национална конференция по физика, Силистра, 15-18.05.2003, Сборник доклади, 243 – 246, 2003.

2002г. - Цветков Цв., Велев В., Петкова Св., Възможности за интердисциплинната интеграция в обучението по технологии на текстила за бъдещи учители специалисти потехника и технологии, НК”Космос-Природа-Човек”, Ямбол, Сборник научни доклади, том І, 58 – 62, 2002

2002г. - Betchev Ch., Velev V., Androsch R., Radusch H.-J., Phase Behavior and Structure Developments of Amorphous Oriented Poly(ethylene terephthalate) Subjected by Thermaland Mechanical Treatments, Polymerwerkstoffe ‘2002, Merseburg, Germany, 195-198, 2002

2002г. - Velev V., Dimov T., Iliev I., Betchev Ch., Structural Investigations of Oriented Poly(ethylene terephthalate) by Interference of Polarized Light, Polymerwerkstoffe ‘2002,Merseburg, Germany, 107,108, 2002

2001г. - Velev V., Androsch R., Radusch H.-J., Betchev Ch., Study of As-spun Poly(ethylene terephthalate) Fibres subjected to Thermal and Mechanical Treatment, Macromolecular Materials and Engineering, 286, 12, 752-755, 2001

2000г. - Velev V., Betchev Ch., Calorimeter for simultaneous studies of oriented polymers subjected to thermal and mechanical treatments, Polymer Testing, 19, 281-288, 2000

1996г. - Бечев Хр., Велев В., Николова Е., Термомеханично изследване на свежоформовани полиестерни коприни, Текстилна пормишленост, 2, 14-16, 1996

1996г. - Бечев Хр., Велев В., Калориметрични изследвания на кристализацията на едноосно ориентиран аморфен полиетилентерефталат, ЮНК, Сборник доклади, 64-66,Шумен, 1996

1987г. - Lazarov S., Apostolov A., Atanastsheva D., Velev V., Investigations of the Nature of the Crystallinity Degree Variations in Polyethylene after Thermomagnetic Treatment, Bulgarian Journal of Physics, 4, 1987

1986г. - Лазаров С., Велев В., Николов Н., Термомагнитна модификация на полиетилен, Пловдивски университет, Научни трудове, т.24(1), 1986

Доклади

2018г. - V Velev, S Salim, N Arhangelova, Calorimetric studies on tensile stress-induced crystallization of amorphous poly (ethylene terephthalate) filaments, 20th ISCMP, VARNA, September 3rd – 7th, 2018.

2018г. - V Velev, S Salim, N Arhangelova, Calorimetric studies on tensile stress-induced crystallization of amorphous poly (ethylene terephthalate) filaments, 20th ISCMP, VARNA, September 3rd – 7th, 2018.

2018г. - V Velev, S Salim, N Arhangelova, Calorimetric studies on tensile stress-induced crystallization of amorphous poly (ethylene terephthalate) filaments, 20 Jubilee International School on Condensed Matter Physics (JSCMP), Physics and Applications of Advanced and Multifunctional Materials, VARNA, September 3 – 7, 2018

2014г. - Мария Пенчева, Валентин Велев, Антон Попов, Пенчо Кюркчиев, Топене на високотемпературно изтеглен полиетилентерефталат: Влияние на температурата, Втора студентска научна конференция „От атома до космоса”, Шумен, 15-16.05,2014.

2014г. - Сияна Стефанова, Валентин Велев, Антон Попов, Пенчо Кюркчиев, Рентгеноструктурни изследвания на полиетилентерефталат, Втора студентска научна конференция „От атома до космоса”, Шумен, 15-16.05,2014.

2014г. - Валентин Велев, Антон Попов, Любомира Велева, Пенчо Кюркчиев, Русалия Матева, Термични изследвания на полиестерни влакна: I. Роля на механичното въздействие при високотемпературно ориентационно изтегляне, Трета международна научна конференция, „Наука, образование, иновации”, Шумен, 21 – 23.05. 2014.

2014г. - Валентин Велев, Антон Попов, Любомира Велева, Пенчо Кюркчиев, Русалия Матева, Снежа Илиева, Термични изследвания на полиестерни влакна: II. Определяне температурата на встъкляване по метода сили на свиване, Трета международна научна конференция, „Наука, образование, иновации”, Шумен, 21 – 23.05. 2014.

2014г. - А. Паличев, А. Попов, В. Велев, Б. Богданов, Т. Ангелов, С. Михалева, Светлинно-микроскопско изследване на ориентационното изтегляне на поликапролактама, XXIV Международна научна конференция, Стара Загора, 05-06.06, 2014.

2014г. - В. Велев, А. Попов, Л. Велева, Н. Тодоров, Т. Ангелов, Структурно преустройство на полиетилентерефталата при топене на аморфни неизтеглени влакна, XXIV Международна научна конференция, Стара Загора, 05-06.06, 2014.

2014г. - Valentin Velev, Anton Popov, Nina Arhangelova, Pencho Kyurkchiev, Siyana Stefanova, Paolo Sartori, Nikolay Uzunov, X-ray Investigations of Proton Irradiation Induced Structure Development in Polyester Fibers, 18th International school on condensed matter physics, Varna, 01.09 - 06.09, 2014.

2014г. - Valentin Velev, Anton Popov, Pencho Kyurkchiev, Lyubomira Veleva, Maria Pencheva, WAXS Studies of Heat Mechanically Modified Amorphous PET Fibers. Role of the Tensile Stress, 18th International school on condensed matter physics, Varna, 01.09 - 06.09, 2014.

2014г. - H. Hristov, R. Mateva, N. Arhangelova, V. Velev, Y. Baneva, K. Boubaker, T. Larbi, G Moschini N. Uzunov, Thermoluminescence properties of hausmannite Mn3O4 thin films induced by UV light, 18th International school on condensed matter physics, Varna, 01.09 - 06.09, 2014.

2013г. - В. Велев, А. Попов, П. Кюркчиев, Г. Хасан, Термични изследвания на ПЕТ влакна: Влияние на температурата при термомеханична модификация, Студентска научна конференция „От атома до космоса”, Шумен, 2013.

2007г. - Velev V., Betchev Ch., Deformation behaviour of polyethylene terephthalate fibers subjected to simultaneously thermal and mechanical treatments, Deformation undBruchverhalten von Kunstoffen, Merseburg, Germany, 20 – 22. Junе, Електронен носител, 2007

2007г. - Цонев И., Лалев Хр., Велев В., Мониторинг на физически и технологични процеси, Научна сесия, НВУ “В. Левски”, Сборник научни трудове, т. ІІ, 216 – 225, 2007

2006г. - Велев В., Установка за комбинирано топлинно и механично въздействие върху ориентирани полимерни материали, Годишник на ШУ”Еп. К. Преславски” т. ХVІ В1,Природни науки, 136-143, 2006

2006г. - Велев В., Бечев Хр., Влияние на предварителната ориентация на полиестерни влакна върху прехода стъкловидно – високоеластично състояние, Годишник наШУ”Еп. К. Преславски” т. ХVІ В1, Природни науки, 121-128, 2006

2004г. - Велев В., Димов Т., Илиев И., Бечев Хр., Полимерите-пример за интердисциплинарни връзки между физика, химия и биология, Благоевград, Сборник доклади, 142– 144, 2004

2004г. - Велев В., Танева Д., Бечев Хр., Зависимост на температурата на встъкляване от степента на ориентация на аморфен едноосно ориентиран полиетилентерефталат,Природни науки 2004, Шумен, Сборник доклади, 43-50, 2004

2004г. - Велев В., Димов Т., Илиев И., Бечев Хр., Изследване на частично кристални полимерни структури с широкоъглово рентгеново разсейване, НК ”60 години СУБ”,Русе, 29, 30.10., Научни трудове, т. 41(6.1), 122 – 125, 2004

2003г. - Велев В., Бечев Хр., Изследване на едновременното топлинно и механично въздействия върху кристализацията на едноосно ориентиран аморфенполиетилентерефталат, Годишник на ШУ ”Епископ Константин Преславски” , т. ХV В Природни науки, 169-176, 2003

2003г. - Велев В., Бечев Хр., Влияние на механичното въздействие върху кинетиката на кристализация на едноосно ориентиран полиетилентерефталат, ЮНК, Шумен,Сборник доклади, Природни науки, Физика, 89 – 95, 2003

2003г. - Велев В., Димов Т., Илиев И., Бечев Хр., Множествени пикове на топене в ДСК кривите на термомеханично обработени едноосно ориентирани полимери, Природнинауки 2003, Шумен, Сборник доклади, 21-24, 2003

2003г. - Велев В., Димов Т., Илиев И., Бечев Хр., Цикъл от лекции по Физика на полимерите в някои учебни дисциплини, XXXI Национална конференция по физика,Силистра, 15-18.05.2003, Сборник доклади, 243 – 246, 2003

2003г. - Velev V., Dimov T., Iliev I., Betchev Ch., Crystallization of Polyester Fibers with Different Orientation, ЮНК ХТМУ-София, Сборник резюмета на докладите, 272, София,2003

2003г. - Betchev Ch., Velev V., Androsch R., H.-J. Radusch, Thermo-mechanical Behavior of Amorphous Oriented Poly(ethylene therephthalate), Deformation und Bruchverhalten vonKunstoffen, Merseburg, Germany, 25 – 27.06, 2003

2003г. - Velev V., Dimov T., Iliev I., Betchev Ch., Study on Crystallization of Polyester Fibers with Different Orientation, “Technomer 2003”, Chemnitz, Germany, Сборник резюмета надокладите, 145, 2003

1999г. - Betchev Ch., Velev V., Androsch R., Radusch H.-J., Structural Developments in PET Fibres During their Processing, NATO-ASI, Caminha (Portugal), 1999

1999г. - Бечев Хр., Велев В., Androsch R., Radusch H.-J., WAXS изследвания на структурните промени в неизтеглени аморфни ПЕТ влакна подложени на термомеханично въздействие, XIII Национален симпозиум “Полимери’99”, Бургас, 1999

1999г. - Велев В., Бечев Хр., Прибор за едновременни калориметрични и термодеформационни изследвания на ориентирани полимери, XIII Национален симпозиум“Полимери’99”, Бургас, 1999

1998г. - Velev V., Betchev Ch., Androsch R., Radusch H.-J., Influence of Mechanical Stress on the Crystallization Behaviour of PET Glasses, Polymerwerkstoffe ’98, Merseburg, 1998

1992г. - Бечев Хр., Велев В., Лазаров С., Топлопроводящ калориметър за изучаване поведението на ориентирани полимерни материали в условията на топлинни и механични въздействия, Технически университет – Варна, ЮНК, Сборник резюмета на докладите, 1992

1992г. - Бечев Хр., Велев В., Nowaky U., Сравнителен анализ на методите за охарактеризиране на структурните промени в едноосно ориентиран стъклообразен полиетилентерефталат, Технически университет – Варна, ЮНК, Сборник резюмета на докладите, 1992

1992г. - Лазаров С., Велев В., Причини за нарастване степента на кристалност на полиетилен след термомагнитна обработка, Технически университет – Варна, ЮНК,Сборник резюмета на докладите, 1992