Доц. д-р Росица Димитрова Давидоваабв

Доц. д-р  Росица Димитрова Давидова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 205

Телефон: 054 830495 вътр.225

Email: davidova_sh@yahoo.com, r.davidova@shu.bg

Приемно време: Петък 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

През 1995 г. завършва ШУ “Еп. Константин Преславски”, специалност Биология и химия.

Заемани академични длъжности

От 1996 г. е на работа в Шуменския университет като асистент, от 1999 г. - като старши асистент, а от 2004 г. - като главен асистент.

2013 г. - доцент - професионално направление 4.3. Биологически науки

Придобити научни степени

През 2004 г. защитава дисертация и получава образователната и научна степен “доктор” - научна специалност "зоология".

Водени лекции и/или упражнения

Води дисциплините: Хоспитиране по биология, Текуща педагогическа практика по биология, Преддипломна педагогическа практика по биология, Методика и техника на училищния експеримент по биология, които включват семинари и упражнения. Води лекции по Зоология, Зоология на безгръбначните животни и Зоология на гръбначните животни.

Области на научни интереси

Научни интереси: Морфологични и биологични особености, разпространение и екология на черупчестите амеби (Amoebozoa, Rhizaria); Биоразнообразие и динамика на текамебните съобщества; Екологични особености и разпространение на гамазови кърлежи (Acari, Mesostigmata)

Участия в международни и национални научни проекти

2001 - “Комплексно екологично проучване на характерни екосистеми в Североизточна България. Определяне на видове-биоиндикатори за целите на екологичния мониторинг”, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2005 - "Еколого-фаунистични и биомониторингови проучвания на характерни екосистеми в Североизточна България и погранични райони между България и Турция"

2006 - “Изследване на флората и фауната в агроекосистема в околностите на Шумен”, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2009-2012 - "Чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието в България", проект към Фонд научни изследвания, МОН

2009 - “Биоценотични проучвания на моделни полезащитни пояси в Добруджа и значението на поясите за агроекосистемите”, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2010 - "Mониторинг и ограничаване въздействието на вредители в агроекосистеми в Добруджа", финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2011 - "Проучване на основни компоненти на природни и агроекосистеми в Североизточна България и оценка на въздействието на растителнозащитни фактори върху главни вредители в тях”, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2012 - "Мониторинг на основни елементи на моделни екосистеми. Ключови вредители по земеделските култури в тях", финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2013 - "Проучване на основни компоненти на природни и изкуствени екосистеми. Стратегии за регулиране популационната численост и степен на нападение от ключови вредители в различни агробиоценози", финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2013 - 2014 ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

2013 - 2014 Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

2014 - "Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

2015 - "Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

2015 - "Съхранение и профилактика на фондовете в хранилищата на университетска библиотека - ШУ „Еп. Константин Преславски"

2016 - "Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

2016 - "Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги" - ШУ „Еп. Константин Преславски"

2016 - 2017 Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., бенефициент – Министерството на образованието и науката.

2017 - Проект № РД-08-95/06.02.2017 г. Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет (2014-2016 г.) - Ръководител: доц. д-р Стефка Петкова - Калева

2017 - "Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

2018 - Проект РД-08-140/08.02.2018 г. „Мониторинг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика”. Ръководител: доц. д-р Стефка Калева

2018 - Проект РД-08-120/06.02.2018 г. "Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза1", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

2019 - Проект РД-08-73/29.01.2019г. "Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза2", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

Заемани ръководни позиции

Зам. - декан по акредитация и качество на ФПН

Организационна дейност

Kурсов ръководител на студенти от специалност Биология и химия, ОКС "бакалавър"

Kурсов ръководител на студенти от специалност Химични аспекти в растителната зашита, ОКС "магистър"

Курсов ръководител на студенти от специалност Растителна защита, ОКС "магистър", след професионален бакалавър

Курсов ръководител на студенти от специалност Растителна защита, ОКС "магистър", след бакалавър професионално направление Растителна защита

Курсов ръководител на студенти от специалност Растителна защита, ОКС "магистър", след бакалавър от професионални направления, извън Растителна защита

Член на комисиите за изготвяне на материали за акредитация на ШУ, на професионални направления "Растителна защита и “Педагогика на обучението по ....”

Член на комисия за провеждане на вътрешно-институционални одити за наблюдение, поддържане и управление на качеството на обучението и академичния състав в ШУ

Член на комисия по изготвяне на учебни планове

Член на комисия за придобиване на Професионално-квалификационни степени от учители

Член на Университетска комисия по качеството

Член на Университетска комисия по акредитация

Председател на Комисия по социално-битови въпроси на преподаватели и служители на Шуменски университет

Членства в научни организации

Член на Съюза на учените в България

Дисертации

2004г. - Видово разнообразие, биотопично разпределение и динамика на текамебните съобщества (Rhizopoda: Testacea) в биосферен резерват “Сребърна”, защитена София, 2004 г.

Учебници

2014г. - Давидова Р. Анатомия на челюстноустни гръбначни животни. Център за дистанционно обучение (Модул). 2014

2013г. - Давидова Р. Морфология и систематика на едноклетъчни животни, мешести и червеи. Център за дистанционно обучение (Модул). 2013

Учебни помагала

2012г. - Давидова Р. Ръководство за лабораторни упражнения по зоология, първа част – безгръбначни животни. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2012, 106 с.

2006г. - Големански В., Р. Давидова, Хр. Христов. Ръководство за лабораторни и теренни занятия по зоология на безгръбначните животни. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006, 286 с.

Статии

2019г. - Davidova, R., Vasilev, V., Boycheva, M., Bakalova, J., Ali, N. 2019. Dynamics of the mite communities (Acari: Parasitiformes) in nests of the Parus major. // Russian Journal of Ecology, Vol. 50, 2, 200-207, ISSN: 1067-4136 (print version), ISSN: 1608-3334 (electronic version), IF = 0.439, Web of Science.

2018г. - Davidova, R., Sevginov, S. 2018. Diversity and distribution of testate amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) in reservoirs, Northeastern Bulgaria. // Acta Scientifica Naturalis, 5, 2: 90-99, ISSN: 2367-5144, EBSCO, Google Scholar, DOAJ

2018г. - Boycheva, M., Davidova, R., Petrova, A. 2018. Results of the Education of Prospective Biology Teachers’ Students for the Formation of Methodological Skils for Work with Interactive Methods. // Chemistry. Bulgarian Journal of Science Education, 27, 52-68, ISSN 0861-9255 (print) ISSN 1313-8235 (online), SJR 0,190, Scopus

2017г. - Davidova R., V. Vasilev, M. Boycheva. Annual dynamics of the mite communities (Acari:Acariformes and Parasitiformes) in Semi-collared Flycatcher’ (Ficedula semitorquata) Nests, Ecology, Environment and Conservation, 2017, 23 (4) : 128-136, SJR 0,120.

2017г. - Davidova, R., V. Vasilev, M. Boycheva and A. Dzhevat. Taxonomic Diversity and Distribution of Mites (Acari: Acariformes and Parasitiformes) in Nests of the Semi-collared Flycatcher (Ficedula semitorquata). Journal of Biodiversity and Invironmental Science, 10 (1), 69-79. IF 1.32

2017г. - Бойчева, М., Р. Давидова, С. Маринова. Интерактивни методи и възможности за приложението им в обучението по „Биология и здравно образование”, VІІ клас, с цел здравно възпитание на учениците. Природните науки в образованието. Химия, 26, (3), 341-362, 2017, SJR (2016) 0,190.

2017г. - Davidova, R., D. Zahariev, A. Ivanova, Kr. Tanova. 2017. Realization monitoring of students in the professional field of Plant protection in the University of Shumen. Sociobrains, Issue 40, 13-18, SJIF 4.922

2016г. - Davidova R., A. Ganeva, M. Boycheva. Ecology of Communities of Testate Amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) Associated with Terrestrial Bryophytes in Zlatni Pyasatsi Natural Park, North-eastern Bulgaria. - Acta Zoologica Bulgarica, 2016, 68 (2): 281-290. IF 0.53

2016г. - Радева, М., М. Бойчева и Р. Давидова. Приложение на интерактивни методи за екологично и здравно образование на учениците в VІІІ клас по „Биология и здравно образование”. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 2016, 25 (4): 555-569. SJR 0,192.

2016г. - Илиева, Ст., М. Бойчева и Р. Давидова. Приложение на иновационни методи за екологично и здравно образование и възпитание на учениците в обучението по биология. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 2016, 25 (4): 570-586. SJR 0,192.

2015г. - Davidova R., M. Boycheva. Structure of Testate Amoebae Communities (Amoebozoa, Rhizaria) in the Kamchia Reservoir (East Bulgaria). International journal of scientific research, 2015, Volume 4, Issue 3, 73-75, IF 1.865

2015г. - Davidova R., V. Vasilev, N. Ali, J. Bakalova. Community structure of mites (Acari: Acariformes and Parasitiformes) in nests of the semi-collared flycatcher (Ficedula semitorquata). International Research Journal of Natural Sciences, 2015, Vol.3, 47-52, IF 7.72

2015г. - Davidova R., M. Boycheva. Testate amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) in terrestrial mosses: Diversity and communities structure (“Zlatni pyasatsi”Natural park, North-East Bulgaria). International Research Journal of Natural Sciences, 2015, Vol.3, No.4, 14-26, IF 7.72

2015г. - Davidova R, M. Boycheva. Testate Amoebae Fauna (Amoebozoa, Rhizaria) from the Benthal of Kamchia Reservoir (Eastern Bulgaria). - Acta zoologica bulgarica, 2015, 67 (3): 375-384. IF 0.53

2014г. - Boycheva, M., R. Davidova. How to Develop Pupils Cognitive Interest on the Basis of the Subject "Man & Nature: Structure and Life Processes of Organisms: In-service Training of Teachers without Biological Education. III. Chemistry, 23, 2, 2014, 177-185, SJR = 0.192

2014г. - Davidova R. Freshwater testate amoebae (Amoebozoa, Rhizaria): diversity and distribution. Acta scientifica naturalis, 2014, 1, 141-151

2013г. - Davidova R., V. Vasilev. Seasonal Dynamics of the Testate Amoebae Fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria). – Acta zoologica bulgarica 65 (1), 2013, 27-36. IF 0.269

2013г. - Boycheva, M., R. Davidova. How to Develop Pupils Cognitive Interest on the Basis of the Subject "Man & Nature: Structure and Life Processes of Organisms: In-service Training of Teachers without Biological Education. II. Chemistry, 22, 2013, 358-368, SJR = 0.192

2013г. - Arnaudov, V., S. Raikov, R. Davidova, H. Hristov. Predators of the rosy apple aphid, (Dysaphis plantaginea Pass., Homoptera: Aphididae) in Bulgarian apple orchards. - IV International Symposium „Agrosym 2013“, Book of proceedings, 2013, 268-274.

2012г. - Boycheva, M., R. Davidova. How to Develop Pupils Cognitive Interest on the Basis of the Subject "Man & Nature: Structure and Life Processes of Organisms: In-service Training of Teachers without Biological Education. I. Chemistry, 21, 2012, 818-828, SJR = 0.192

2012г. - Davidova, R., V. Vasilev. Community structure of mesostigmatic mites (Acari: Parasitiformes) in nests of the great tit (Parus major). – Folia faunistica Slovaca 17 (2), 2012, 191-196.

2012г. - Davidova, R. Biometry of three rare testate amoebae species (Arcellinida and Euglyphida) from freshwater and moss biotopes in Bulgaria. – Protistology 7 (2), 2012, 63-70.

2012г. - Davidova, R. Morphometry of three testate amoebae of Difflugia Leclerc, 1815 (Amoebozoa: Arcellinida: Difflugiidae) from Bulgaria. – Romanian Journal of Biology - Zoology, Vol. 57, № 1, 2012, 39-50.

2012г. - Davidova, R. Biotopic Distribution of Testate Amoebae (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Ovcharitsa Reservoir (Southeastern Bulgaria). – Acta zoologica bulgarica 64 (1), 2012, 13-22. IF 0.269

2012г. - Davidova, R., V. Vasilev. Composition and Structure of Testate Amoebae Fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria). – Ecologia Balkanica, Volume 4, Issue 1, 2012, 73-80.

2012г. - Arnaudov, V., S. Raykov, R. Davidova, Ch. Christov, V. Vasilev, P. Petkov. Monitoring of pest populations – an important element of integrated pest management of field crops. – Agricultural Science and Technology Vol. 4, №1, 2012, 77-80.

2012г. - Kanchev, K., Y. Kamenov, I. Atanassova, R. Davidova, R. Tomov. Parasitic alien terrestrial arthropods on small mammals in Northeast and South Bulgaria. – Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2012, Vol. 18, Number 6. IF 0.189

2011г. - Davidova, R., V. Vasilev. Gamasid mites (Acari, Mesostigmata) in the nest holes of three passerine species from Kamchia Mountain Northeastern Bulgaria). - Sci Parasitol 12(4), 2011, 215-221

2011г. - Davidova, R. Diversity of testate amoebae (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Ovcharitsa Reservoir (Southeastern Bulgaria). - Ovidius University Annals of Natural Sciences, Biology –Ecology Series Volume 15: 41-46

2011г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Проблемът за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета „Човекът и природата”, VІ клас. - Екология, биология, биотехнология, 4, 2011, 37-52

2010г. - Davidova, R. Testate Amoebae (Arcellinida and Euglyphida) of the Rivers Karaagach, Rezovska and Fakijska in Strandzha Mountain (Southeastern Bulgaria). - Acta zoologica bulgarica, 62(1), 2010, 43-5. IF 0.269

2010г. - Davidova, R. Testate Amoebae Communities (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in the Rabisha Reservoir (Northwestern Bulgaria). - Acta zoologica bulgarica, 62 (3), 2010, 259-269. IF 0.269

2008г. - Davidova, R. A Study of the Moss Testate Amoebae (Protozoa: Testacea) of the Strandzha Natural Park (South-East Bulgaria). - Acta zoologica bulgarica, 60 (1), 2008, 23-30

2008г. - Davidova, R., V. Golemansky, M. Todorov. Diversity and biotopic distribution of the testate amoebae (Protozoa: Testacea) of the “Ticha” dam (North-East Bulgaria). - Acta zoologica bulgarica, Suppl. 2, 2008, 7-18

2006г. - Davidova, R. Testate Amoebae (Rhizopoda: Testacea) of the River Veleka in the Strandzha Natural Park (South-East Bulgaria). - Acta zoologica bulgarica, 58 (3), 2006: 299-313

2003г. - Davidova, R., V. Golemansky. Composition and biotopic distribution of the testate amoebae (Rhizopoda: Testacea) in the Srebarna Biosphere Reserve. - Annuaire de l’Universite de Sofia, Livre 1: Zoologie,T. 93-94, 2003, 107-115

2003г. - Davidova, R. Structure and distribution of testate amoebae (Rhizopoda: Testacea) at Provadian plateau (North-eastern Bulgaria). - Annuaire de l’ Universite de Sofia, Livre 4, T. 95, 2003, 231-240

2003г. - Davidova, R., V. Golemansky. Честота на срещане и сезонна динамика на текамебите (Rhizopoda: Testacea) в биосферния резерват “Сребърна”. - Годишник на Ш. у-тет, Т. ХV B – Природни науки, 2003, 179-188

2003г. - Бойчева, М., Р. Давидова, Ю. Костова. Заключителното класно занятие – състезание, като форма за диагностика и повишаване интереса и природо-защитната култура на учениците от VІ клас. - Годишник на Ш. у-тет, Т. ХV B – Природни науки, 2003, 206-216

Доклади

2018г. - Davidova, R., Sevginov, S., Boycheva, M. 2018. A study of the testate amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) in relation to some parameters in reservoirs, Northeastern Bulgaria. В: XVI National conference with international participation "Natural sciences 2018", October 05-07, Shumen, Bulgaria.

2018г. - Давидова, Р., Севгинов, С., Бойчева, М. 2018. Таксономично разнообразие на текамебната фауна (Amoebozoa, Rhizaria) на водоеми в област Разград. В: IV студентска научна конференция "От атома до космоса", Шуменски университет, 4-5 май, Шумен, България.

2018г. - Радева, М., Бойчева, М., Давидова, Р. 2018. Диагностика на знанията и уменията на учениците по биология и здравно образование върху темата „Наследственост и изменчивост“, 10 клас. В: XVI National conference with international participation "Natural sciences 2018", October 05-07, Shumen, Bulgaria.

2018г. - Davidova, R., Sevginov, S., Boycheva, M. 2018. Ecology of communities of testate amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) in the “Marsh Malak Preslavets” protected area, North-eastern Bulgaria. В: Sixth Student Scientific Conference "Ecology and Environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, April 20-21, Shumen, Bulgaria

2017г. - Boycheva, M., R. Davidova, A. Petrova. Results of the education of students-future biology teachers for formation of the methodological skills for work with interactive methods. XV National conference with international participation "Natural sciences 2017" (NCNS 2017), Varna 2017.

2017г. - Davidova, R., Kr. Geleva, M. Boycheva. Application of the interactive methods in the education of “Biology and health education” VII grade. XV National conference with international participation "Natural sciences 2017" (NCNS 2017), Varna 2017.

2017г. - Davidova, R., Kr. Tomeva, M. Boycheva. Formation of key competences in the classes of “Biology and health education”, IX grade through using interactive methods. XV National conference with international participation "Natural sciences 2017" (NCNS 2017), Varna 2017.

2017г. - Davidova, R., M. Boycheva, S. Sevginov, V. Vasilev, Hr. Hristov. Testate amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) of the “Marsh Malak Preslavets” protected area, North-eastern Bulgaria. XV National conference with international participation "Natural sciences 2017" (NCNS 2017), Varna 2017.

2016г. - Davidova R., V. Vasilev, J. Bakalova, N. Ali, A. Dzhevat. 2016. Structure of mites communities (Acari: Acariformes and Parasitiformes) in nests of Ficedula semitorquata Fourth Student Scientific Conference "Ecology and Environment" 2016

2016г. - Davidova R., V. Vasilev, N. Ali, A. Dzhevat, J. Bakalova. 2016. A study of the mites (Acari: Parasitiformes) in nests of great tit (Parus major). Fourth Student Scientific Conference "Ecology and Environment" 2016

2016г. - Davidova R., V. Vasilev, A. Dzhevat, J. Bakalova, N. Ali. 2016. Gamasid mites (Acari: Parasitiformes) in nests of eurasian blue tit (Cyanistes caeruleus). IV студентска научна конференция "От атома до космоса", май 2016.

2016г. - Jeleva, K., R. Davidova and M. Boycheva, 2016. Diagnosis of knowledge of students for biotic factors of the education process in “Biology and health education”, IX grade. XIV National conference with international participation "Natural sciences 2016".

2016г. - Mihova, I., M. Boycheva and R. Davidova, 2016. The role of the integral approach and cross-curricular links for increasing the effectiveness of teaching biology and health education in 9th grade. XIV National conference with international participation "Natural sciences 2016"

2016г. - Marinova, S., M. Boycheva and R. Davidova, 2016. Interactive methods and the potential of their implementation of the education process in “Biology and health education”, VIIІ grade with the purpose of health education of students. XIV National conference with international participation "Natural sciences 2016"

2015г. - Davidova R., V. Vasilev, J. Bakalova, A. Dzhevat. 2015. Mites (Acari: Acariformes and Parasitiformes) in nests of the semi-collared flycatcher (Ficedula semitorquata). NCNS 2015, Varna

2015г. - Davidova R., V. Vasilev, N. Ali. 2015. Community structure of mites (Acari: Acariformes and Parasitiformes) in nests of the semi-collared flycatcher (Ficedula semitorquata). NCNS, 2015, Varna

2015г. - Ilieva St., M. Boycheva, R. Davidova. The use of innovative methods in students ecological and health education in biology. XIII National conference with international participation "Natural sciences 2015" (NCNS 2015), Varna 2015

2015г. - Radeva, M., M. Boycheva, R. Davidova. The use of interactive methods in ecological and health education of 8-th grade students in the subject of biology and health education. XIII National conference with international participation "Natural sciences 2015" (NCNS 2015), Varna 2015

2014г. - Davidova R., M. Boycheva, Z. Bakalova, N. Ali. Ecology of Testate Amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) in the Kamchia Reservoir (North-East Bulgaria). NCNS 2014, Varna, 2014

2013г. - Davidova R. Freshwater testate amoebae (Amoebozoa, Rhizaria): diversity and distribution. NCNS 2013, Varna

2009г. - Arhangelova, N., H. Hristov, R. Davidova, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov.Scanning micro-PIXE study of the seasonal element precipitation in the shells of Zebra mussels from the Ticha lake, Bulgaria. - International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, III, 2009, 653-657

2009г. - Arhangelova, N., H. Hristov, R. Davidova, I. Penev, H. Protohristov, M. Bello, G. Moschini, N. M. UzunovQuantitative elemental analysis of soils, sediments, silt, water and shells of Zebra mussels collected from the Ticha, Bulgaria. - International Scientific Conference, Unitech,Proceedings, Gabrovo, III, 2009, 634-638

2005г. - Davidova, R., V. Golemansky. Freshwater testate amoebae (Rhizopoda: Testacea) in Srebarna Biosphere Reserve. - Сб. научни трудове на Ш. у-тет: “Природни науки-2005”, Шумен, 2005, 215-233

2004г. - Davidova, R., V. Golemansky. Morphological diversity and faunal similarity of the testacean communities (Rhizopoda: Testacea) in Srebarna Biosphere Reserve. - Сб. научни трудове на Ш. у-тет: “Природни науки-2004”, Шумен, 2004, 227-232

2003г. - Davidova, R.Текамебната фауна (Rhizopoda: Testacea) на Шуменското плато (Североизточна България). - Сб. научни трудове “Природни науки”, Юбилейна научна конференция посветена на 30 години от основаване на ШУ “Еп. Константин Преславски”, Шумен, Биология, 2003, 36-42

2003г. - Davidova, R., V. Golemansky. Сравнителен анализ на текамебната фауна (Rhizopoda: Testacea) на резерват “Сребърна” и Дунавската делта. - Сб. научни трудове на Ш. у-тет: “Природни науки-2003”, 2003, 113-116

1999г. - Давидова, Р., М. Бойчева, М. Бойчев. Проблеми на психолого-педагогическата и методическа подготовка на студентите-биолози. - Сб. Доклади “30 години ШУ “Еп. Константин Преславски”,том Биология и география, 1999, 235-240

1999г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Готовност на студентите-биолози за професионално-педагогическа реализация. - Сб. Доклади “30 години ШУ “Еп. Константин Преславски”, том Биология и география, 1999, 228-235

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2013г. - Становище за заемане на академичната длъжност "доцент" по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Морфология – хистология и репродуктивна биология)

Цитирания

2018г. - Davidova, R., V. Vasilev, Seasonal dynamics of the testate amoebae fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria). Acta Zoologica Bulgarica 65: 27-36, 2013. Цитирана в: Lopez L. G. 2018. Cavidades desarrolladas en rocas magmaticas: troglobios y alteracion de la roca. Aplicaciones a la vida extraterrestre. Universidade da Coruna, Coruna, 327 p.

2018г. - Davidova R., Boycheva M. Testate amoebae fauna (Amoebozoa, Rhizaria) from the benthal of Kamchia Reservoir (Eastern Bulgaria). Acta Zool. Bulg. 67, 375-384, 2015. Цитирана в: Snegovaya, N., E. Tahirova, The new and rare species of the testate amoebae (Amoebozoa: Arcellinida) from mountain lakes of Azerbaijan, Protistology 12 (1), 38-46, 2018.

2018г. - Davidova R., A. Ganeva, M. Boycheva. Ecology of Communities of Testate Amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) Associated with Terrestrial Bryophytes in Zlatni Pyasatsi Natural Park, North-eastern Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica, 68 (2): 281-290, 2016. Цитирана в: Rippin M., S. Lange, N. Sausen, B. Becker, Biodiversity of biological soil crusts from the Polar Regions revealed by metabarcoding. FEMS Microbiology Ecology, 94, 4, 1-15, 2018, Web of Science и Scopus IF 3.495.

2018г. - Davidova, R., V. Golemansky, M. Todorov. Diversity and biotopic distribution of Testate amoebae (Arcellinida and Euglyphida) in Ticha Dam (Northeastern Bulgaria). Acta zool. bulg., Suppl., 2: 7-18, 2008. Цитирана в: Snegovaya, N., E. Tahirova, The new and rare species of the testate amoebae (Amoebozoa: Arcellinida) from mountain lakes of Azerbaijan, Protistology 12 (1), 38-46, 2018.

2018г. - Davidova, R., Biotopic distribution of testate amoebae (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Ovcharitsa Reservoir (Southeastern Bulgaria). Acta Zoologica Bulgarica 64: 13-22, 2012. Цитиранa в: Snegovaya, N., E. Tahirova, The new and rare species of the testate amoebae (Amoebozoa: Arcellinida) from mountain lakes of Azerbaijan, Protistology 12 (1), 38-46, 2018.

2018г. - Davidova, R., V. Vasilev, Composition and structure of Testate amoebae fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria). Ecologia Balkanica, 4 (1): 73-80, 2012. Цитирана в: Perez L, Massaferro J., Correa-Metrio A. (Eds), 2018. Paleobioindicadores lacustres neotropicales, Tapa: Florencia Crocco, 223 p.

2018г. - Davidova, R., Ganeva, A., and Boycheva, M. 2016. Ecology of communities of testate amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) associated with terrestrial bryophytes in Zlatni Pyasatsi Natural Park, North-Eastern Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica, 68(2):281–290. Цитирана в: Rippin M., 2018. Biological Soil Crust Microalgae and Cyanobacteria - Key Players in Polar and Alpine Ecosystems. Universitat zu Koln, Koln, 255 p.

2017г. - Davidova, R. 2012. Biometry of three rare testate amoebae species (Arcellinida and Euglyphida) from freshwater and moss biotopes in Bulgaria. Protistology, 7, 63-70. Цитирана в: Tran, H.Q., 2017. Diversity and Community Patterns of Testate Amoebae in Bau Sen and Bau Trang Lakes in Binh Thuan Province, Vietnam. Inland water biology, Volume: 10, Issue: 1: 1-7

2017г. - Davidova, R. 2012. Biometry of three rare testate amoebae species (Arcellinida and Euglyphida) from freshwater and moss biotopes in Bulgaria. Protistology, 7, 63-70. Цитирана в: Bobrov, A., Mazei, Y. 2017. A review of testate amoeba genus Cryptodifflugia Penard, 1890 (Phryganellina: Cryptodifflugiidae) with a key to species. Zootaxa, Volume: 4282 Issue: 2: 292-308

2017г. - Kanchev, K., Y. Kamenov, I. Atanassova, R. Davidova and R. Tomov, 2012. Parasitic Alien terrestrial arthropods on small mammals in northeast and south Bulgaria. Bulg. J. Agric. Sci., 18: 965-970. Цитирана в: Yousefi, A, Eslami, A, Rahbari, S, Mobedi, I. 2017. Parasitic Infections of Bicoloured White-toothed Shrew (Crocidura leucodon) from Dasht-e-Razan, Western Iran. Iranian journal of parasitology 1, 123-129

2017г. - Davidova R., A. Ganeva, M. Boycheva 2016. Ecology of Communities of Testate Amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) Associated with Terrestrial Bryophytes in Zlatni Pyasatsi Natural Park, North-eastern Bulgaria. - Acta Zoologica Bulgarica, 2016, 68 (2): 281-290. Цитирана в: Ortner Br., 2017. Beschalte Amoben (Testaceen) und Zieralgen (Desmidiaceae) des Sphagnetums einiger osterreichischer Moore. Beitrage zur Naturkunde Oberosterreichs 24:1-139

2017г. - Davidova R. 2008. A study of the moss testate amoebae (Protozoa: Testacea) of the Strandzha Natural Park (South Eastern Bulgaria). Acta Zool. Bulgarica 60: 23-30. Цитирана в: Glime, J. M. 2017. Protozoa: Rhizopod Ecology. Chapt. 2-4. In: Glime, J. M. Bryophyte Ecology. Volume 2. Bryological Interaction. Ebook Michigan Technological University.

2017г. - Davidova R. 2008. A study of the moss testate amoebae (Protozoa: Testacea) of the Strandzha Natural Park (South Eastern Bulgaria). Acta Zool.Bulgarica 60: 23-30. Цитирана в: Glime, J. M. 2017. Protozoa Ecology. Chapt. 6. In: Glime, J. M. Bryophyte Ecology. Volume 2. Bryological Interaction. Ebook Michigan Technological University .

2017г. - Arnaudov, V., Raykov, S., Davidova, R., Hristov, H., Vasilev, V., Petkov, P. 2012. Monitoring of pest populations – an important element of integrated pest management of field crops. “90 years higher agricultural education in Bulgaria.” Trakia University, Faculty of Agriculture, 12-13 may 2011, Stara Zagora,"Agricultural Science and Technology", 4, (1), 77 – 80. Цитирана в: Ganji Z. and S. Moharramipour, 2017. Cold hardiness strategy in field collected larvae of Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae). Journal of Entomological Society of Iran, 36(4): 287-296 (IF = 1.250)

2017г. - Arnaudov, V., Raykov, S., Davidova, R., Hristov, H., Vasilev, V., Petkov, P. 2012. Monitoring of pest populations – an important element of integrated pest management of field crops. “90 years higher agricultural education in Bulgaria.” Trakia University, Faculty of Agriculture, 12-13 may 2011, Stara Zagora,"Agricultural Science and Technology", 4, (1), 77 – 80. Цитирана в: Roseanne A., H. Pakyari, A. Arbab, 2017. Estimation of sugar beet lines and cultivars infection to Scrobipalpa ocellatella Boyd. (Lepidoptera: Gelechiidae) larvae under field condition with natural infection. Journal of Sugar Beet, Vol. 32 (2), 147-155. ISSN 1735-0670. DOI: 10.22092/jsb.2016.107214

2017г. - Arnaudov, V., S. Raikov, R. Davidova, and H. Hristov. 2013. Predators of rosy apple aphyd (Dysaphis plantaginea) Pass., (Homoptera, Aphididae) in bulgarian apple orchards. In: Fourth International Scientific Symposium “Agrosym 2013”, 268–274. Цитирана в: Albert L., P. Franck, Y. Gilles and M. Plantegenest 2017. Impact of Agroecological Infrastructures on the Dynamics of Dysaphis plantaginea (Hemiptera: Aphididae) and Its Natural Enemies in Apple Orchards in Northwestern France. Biological Control–Parasitoids and Predators Impact. Environmental Entomology, 1–10. DOI: 10.1093/ee/nvx054 (IF2015/2016 = 1.315), Scopus SJR 0.770

2017г. - Boycheva M. & Davidova, R. 2011. Problemat za razvitie na poznavatelniya interes na uchenitsite po predmeta “Chovekat i prirodata”, VІ klas. Ekologiya, biologiya, biotehnologiya, 4: 37 – 52. [Бойчева М. Р. Давидова. (2011). Проблемът за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета „Човекът и природата“, VІ клас. Екология, биология, биотехнология, 4: 37 – 52]. Цитирана в: Кр. Желева 2017. Приложение на интерактивни методи в обучението на учениците в VII клас по „Биология и здравно образование“. Vocational Education, Volume 19, Number 1: 92-97

2016г. - Davidova R. 2012. Morphometry of three testate amoebae of Difflugia Leclerc, 1815 (Amoebozoa: Arcellinida: Difflugiidae) from Bulgaria. Romanian Journal of Biology – Zoology. 57(1): 39–50. Цитирана в: Luketa St. 2016. Morphological variability of two Quadrulella species (Arcellinida: Hyalospheniidae) from the Vlasina Lake region of Serbia. Biologia Serbica Vol. 37 No. 1-2.

2016г. - Davidova R. 2012. Biometry of three rare testate amoebae species (Arcellinida and Euglyphida) from freshwater and moss biotopes in Bulgaria. Protistology. 7(2):63–70. Цитирана в: Luketa St. 2016. Morphological variability of two Quadrulella species (Arcellinida: Hyalospheniidae) from the Vlasina Lake region of Serbia. Biologia Serbica Vol. 37 No. 1-2.

2016г. - Davidova R., Golemansky V., Todorov M. 2008. Вiversity and Biotopic Distribution of Testate Amoebae (Arcellinida and Euglyphida) in Ticha Dam (Northeastern Bulgaria) // Acta zoologica bulgarica, Suppl. 2: 7-18. Цитирана в: Kovalchuk A., Pliashechnik V. 2016. The study of the state of the ecosystem of the river Brusturyanka. Technical Report, 35 p.

2016г. - Davidova, R. and V. Vasilev, 2013. Seasonal dynamics of the testate amoebae fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria). Acta Zool. Bulg., 65: 27-36. Цитирана в: Nicholls, K. and J. Torok, 2016. Local and intercontinental comparisons of test morphology in the little-known testate amoeba Cyphoderia laevis Penard. European Journal of Protistology, 56: 67-78. IF 2.8

2016г. - Davidova, R. and V. Vasilev, 2012. Composition and structure of testate amoeba fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria). Ecol. Balk., 4: 73-80. Цитирана в: Nicholls, K. and J. Torok, 2016. Local and intercontinental comparisons of test morphology in the little-known testate amoeba Cyphoderia laevis Penard. European Journal of Protistology, 56: 67-78. IF 2.8

2016г. - Kanchev, K., Y. Kamenov, I. Atanassova, R. Davidova and R. Tomov, 2012. Parasitic Alien terrestrial arthropods on small mammals in northeast and south Bulgaria. Bulg. J. Agric. Sci., 18: 965-970. Цитирана в: Rubel, F., K. Brugger, M. Pfeffer, L. Chitimia-Dobler, Y. M. Didyk, S. Leverenz, H. Dautel and O. Kahl, 2016. Geographical distribution of Dermacentor marginatus and Dermacentor reticulatus in Europe. Ticks Tick-borne Dis., 7 (1): 224-233. IF 2.18

2016г. - Davidova, R., V. Golemansky and M. Todorov, 2008. Diversity and biotopic distribution of testate amoebae (Arcellinida and Euglyphida) in Ticha Dam (Northeastern Bulgaria). Acta Zool. Bulg., 60 (Suppl. 2): 7-18. Цитирана в: Nicholls, K. and J. Torok, 2016. Local and intercontinental comparisons of test morphology in the little-known testate amoeba Cyphoderia laevis Penard. European Journal of Protistology, 56: 67-78. IF 2.8

2016г. - Davidova, R., 2012. Biotopic distribution of testate amoebae (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Ovcharitsa Reservoir (Southeastern Bulgaria). Acta Zool. Bulg. 64: 13-22. Цитирана в: Nicholls, K. and J. Torok, 2016. Local and intercontinental comparisons of test morphology in the little-known testate amoeba Cyphoderia laevis Penard. European Journal of Protistology, 56: 67-78. IF 2.8

2016г. - Davidova, R., 2012. Biometry of three rare testate amoebae species (Arcellinida and Euglyphida) from freshwater and moss biotopes in Bulgaria. Protistology 7 (2), 63–70. Цитирана в: Arrieira, R., L. Schwind, C. Joko, G. Alves, L. Velho and F. Lansac-Toha. 2016. Relationships between environmental conditions and the morphological variability of planktonic testate amoeba in four neotropical floodplains. European Journal of Protistology, 56: 67-78. IF 2.8

2015г. - Arnaudov, V., Raykov, S., Davidova, R., Hristov, H., Vasilev, V., Petkov, P. 2012. Monitoring of pest populations – an important element of integrated pest management of field crops. – Agricultural Science and Technology, 4, (1), 77 – 80. Цитирана в: Abbas arbab 2015. Scrobipalpa ocellatella http://www.sbsi.ir/uploads/khabarpics/ sugar_ fact_94/m_2_9.pdf

2015г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VІ клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. III. Chemistry, 23, 2, 177-185, 2014, SJR 0.192 Цитирана в: Желева Кр., 2015. Приложение на интерактивни методи в обучението на учениците в VII клас по „Биология и здравно образование”, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 98 стр.

2015г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VІ клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. ІІ. - Природните науки в образованието. Химия, 3, 358-368, 2013, SJR 0,192 Цитирана в: Желева Кр., 2015. Приложение на интерактивни методи в обучението на учениците в VII клас по „Биология и здравно образование”, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 98 стр.

2015г. - Бойчева М., Р. Давидова. Проблемът за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета „Човекът и природата”, VІ клас. Екология, биология, биотехнология, 4: 37-52, 2011. Цитирана в: Желева Кр., 2015. Приложение на интерактивни методи в обучението на учениците в VII клас по „Биология и здравно образование”, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 98 стр.

2015г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VІ клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. І. - Природните науки в образованието. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Volume 21, Number 6, 818-828, 2012, SJR 0.192 Цитирана в: Желева Кр., 2015. Приложение на интерактивни методи в обучението на учениците в VII клас по „Биология и здравно образование”, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 98 стр.

2015г. - Davidova R., V. Vasilev. Seasonal dynamics of the testate amoebae fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria) - Acta Zoologica Bulgarica, 2013, 65 (1): 27–36. Цитирана в: Utkina (Trulova) A, Yu. A. Mazei 2015. Species composition, structure and seasonal dynamics of testate amoeba community in Nikolskoye Bog (Middle Volga region). – University proceedings. Volga region. Natural Sciences. Ecology № 1 (9): 67-97.

2015г. - Davidova R. 2012. Biometry of three rare testate amoebae species (Arcellinida and Euglyphida) from freshwater and moss biotopes in Bulgaria. Protistology 7: 63–70. Цитирана в: Payne, R. et al. 2015. A multi-proxy record of Holocene environmental change, peatland development and carbon accumulation from Staroselsky Moch peatland, Russia. The Holocene, IF 2.283

2015г. - Kanchev, K., Kamenov, Y., Atanassova, I., Davidova, R., Tomov, R., 2012. Parasitic Alien terrestrial arthropods on small mammals in northeast and south Bulgaria. Bulg. J. Agric. Sci. 18, 965–970. Цитирана в: F. Rubel, K. Brugger, M. Pfeffer, L. Chitimia-Dobler, Y. M. Didyk, S. Leverenz, H. Dautel, O. Kahl. 2015. Geographical distribution of Dermacentor marginatus and Dermacentor reticulatus in Europe. Ticks Tick-borne Dis. (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.ttbdis.2015.10.015, IF 2.18

2015г. - Davidova, R. 2008. A Study of the Moss Testate Amoebae (Protozoa: Testacea) of the Strandzha Natural Park (South-East Bulgaria). - Acta zoologica bulgarica, 60 (1), 23-30. Цитирана в: Payne, R., O. Belyakova, Y. Mazei. 2015. Diversity and community ecology of forest epiphyte testate amoebae from European Russia. European Journal of Protistology. IF 2.8

2015г. - Davidova, R. D. and Vasilev, V. M. 2011. Gamasid mites (Acari, Mesostigmata) in the nest holes of three passerine species from Kamchia Mountain (Northeastern Bulgaria). Scientia Parasitologica, 12: 203-209. Цитирана в: Kordeshami A. et al., 2015. Some edaphic mesostigmatic mites from Lordegan, Chaharmahal Bakhtiari province with their world distribution. J. Crop. Prot. 4, 4: 589-604. IF 1.043.

2014г. - Davidova R. Biotopic distribution of testate amoebae (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Ovcharitsa Reservoir (Southeastern Bulgaria). - Acta Zoologica Bulgaria 64, 2012:13-22. Цитирана в: Sheri D. O`Connor, 2014. Testate amoebae (Thecamoebian) based reconstruction of lake Simcoe frimge wetland paleoenvironments, 243 p.

2014г. - Davidova R, Vasilev V. Seasonal dynamics of the testate amoebae fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria). - Acta Zoologica Bulgarica 65, 2013:27-36. Цитирана в: Sheri D. O`Connor, 2014. Testate amoebae (Thecamoebian) based reconstruction of lake Simcoe frimge wetland paleoenvironments, 243 p.

2014г. - Бойчева М., Р. Давидова. Проблемът за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета „Човекът и природата”, VІ клас. Екология, биология, биотехнология, 4: 37-52. Цитирана в: Томева Кр., 2014. Формиране на ключови компетентности в часовете по биология и здравно образование - IX клас чрез използване на интерактивни методи, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 76 стр.

2014г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VІ клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. І. - Природните науки в образованието. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 2012, Volume 21, Number 6, 818-828, SJR 0.192 Цитирана в: Томева Кр., 2014. Формиране на ключови компетентности в часовете по биология и здравно образование - IX клас чрез използване на интерактивни методи, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 76 стр.

2014г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VІ клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. ІІ. - Природните науки в образованието. Химия, 2013, 3, 358-368, SJR 0,192 Цитирана в: Томева Кр., 2014. Формиране на ключови компетентности в часовете по биология и здравно образование - IX клас чрез използване на интерактивни методи, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 76 стр.

2014г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VІ клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. III. Chemistry, 2014, 23, 2, 177-185, SJR 0.192 Цитирана в: Томева Кр., 2014. Формиране на ключови компетентности в часовете по биология и здравно образование - IX клас чрез използване на интерактивни методи, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 76 стр.

2014г. - Davidova R. Testate amoebae communities (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Rabisha Reservoir (Northwestern Bulgaria). – Acta zool. bulg., 2010, 62 (2): 259-269. Цитирана в: Ostojic Al. M., Iv. D. Radojevic, M. P. Rakic. 2014. Updated Checklist of Freshwater Free-living Unicellular Heterotrophic Protists of Serbia. – Acta zool. bulg., 66 (3): 347-358 IF 0.357

2014г. - Davidova R. Biotopic distribution of Testate amoebae (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Ovcharitsa Reservoir (Southeastern Bulgaria). – Acta zool. bulg., 2012, 64 (1):13-22. Цитирана в: Ostojic Al. M., Iv. D. Radojevic, M. P. Rakic. 2014. Updated Checklist of Freshwater Free-living Unicellular Heterotrophic Protists of Serbia. – Acta zool. bulg., 66 (3): 347-358 IF 0.357

2014г. - Davidova R., V. Golemansky and M. Todorov. Diversity and biotopic distribution of Testate amoebae (Arcellinida and Euglyphida) in Ticha Dam (Northeastern Bulgaria). – Acta zool. bulg., 2008, Suppl., 2: 7-18. Цитирана в: Ostojic Al. M., Iv. D. Radojevic, M. P. Rakic. 2014. Updated Checklist of Freshwater Free-living Unicellular Heterotrophic Protists of Serbia. – Acta zool. bulg., 66 (3): 347-358 IF 0.357

2014г. - Davidova D. R., V. M. Vasilev. Composition and structure of Testate amoebae fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria). Ecologia Balkanica, 2012, 4 (1): 73-80. Цитирана в: Ostojic Al. M., Iv. D. Radojevic, M. P. Rakic. 2014. Updated Checklist of Freshwater Free-living Unicellular Heterotrophic Protists of Serbia. – Acta zool. bulg., 66 (3): 347-358 IF 0.357

2014г. - Davidova, R. 2008. A Study of the Moss Testate Amoebae (Protozoa: Testacea) of the Strandzha Natural Park (South-East Bulgaria). - Acta zoologica bulgarica, 60 (1), 23-30 Цитирана в: Anderson R. 2014. Microbial Communities in Terrestrial Moss (Bryophyta): Structure, Function and Ecological Significance. – In Mohamed J. (ed.) Moss. Classification, Development and Growth and Functional Role in Ecosystems. Nova publishers. New York, 245 p.

2014г. - Davidova R. 2012. Morphometry of three testate amoebae of Difflugia Leclerc, 1815 (Amoebozoa: Arcellinida: Difflugiidae) from Bulgaria. Romanian Journal of Biology. Zoology. 57, 39–50 Цитирана в: Mazei Y., A. Warren. 2014. A survey of the testate amoeba genus Difflugia Leclerc, 1815 based on specimens in the E. Penard and C.G. Ogden collections of the Natural History Museum, London. Part 2: Species with shells that are pyriform or elongate. – Protistology 8 (4), 133–171

2013г. - Davidova R. A Study of the Moss Testate Amoebae (Protozoa: Testacea) of the Strandzha Natural Park (South-East Bulgaria). – Acta zoologica bulgarica, 60 (1), 2008: 23-30. Цитирана в: Glime, J. M. 2013. Protozoa: Rhizopod Diversity. In: Glime, J. M. Bryophyte Ecology. Volume 2. Bryological Interaction. Ebook sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists. Last updated 04 July 2013 and available at .

2013г. - Davidova R. A Study of the Moss Testate Amoebae (Protozoa: Testacea) of the Strandzha Natural Park (South-East Bulgaria). – Acta zoologica bulgarica, 60 (1), 2008: 23-30. Цитирана в: Glime, J. M. 2013. Protozoa Ecology. In: Glime, J. M. Bryophyte Ecology. Volume 2. Bryological Interaction. Ebook sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists. Last updated 04 July 2013 and available at .

2012г. - Davidova, R., V. Golemansky. Composition and biotopic distribution of the testate amoebae (Rhizopoda: Testacea) in the Srebarna Biosphere Reserve. - Annuaire de l’Universite de Sofia, Livre 1: Zoologie,T. 93-94, 2003, 107-115 В: Uzunov, Y., B.B. Georgiev, E. Varadinoiva, N. Ivanova, L. Pehlivanov, V. Vasilev (Editors) 2012. Ecosystems of the Biosphere Reserve Srebarna Lake. Sofia, Professor Marin Drinov Academic Publishing House, vi+218 pp.

2012г. - Davidova, R., V. Golemansky. Сравнителен анализ на текамебната фауна (Rhizopoda: Testacea) на резерват “Сребърна” и Дунавската делта. - Сб. научни трудове на Ш. у-тет: “Природни науки-2003”, 2003, 113-116 В: Uzunov, Y., B.B. Georgiev, E. Varadinoiva, N. Ivanova, L. Pehlivanov, V. Vasilev (Editors) 2012. Ecosystems of the Biosphere Reserve Srebarna Lake. Sofia, Professor Marin Drinov Academic Publishing House, vi+218 pp.

2012г. - Davidova, R., V. Golemansky. Morphological diversity and faunal similarity of the testacean communities (Rhizopoda: Testacea) in Srebarna Biosphere Reserve. - Сб. научни трудове на Ш. у-тет: “Природни науки-2004”, Шумен, 2004, 227-232 В: Uzunov, Y., B.B. Georgiev, E. Varadinoiva, N. Ivanova, L. Pehlivanov, V. Vasilev (Editors) 2012. Ecosystems of the Biosphere Reserve Srebarna Lake. Sofia, Professor Marin Drinov Academic Publishing House, vi+218 pp.

2012г. - Davidova, R., V. Golemansky. Freshwater testate amoebae (Rhizopoda: Testacea) in Srebarna Biosphere Reserve. - Сб. научни трудове на Ш. у-тет: “Природни науки-2005”, Шумен, 2005, 215-233 В: Uzunov, Y., B.B. Georgiev, E. Varadinoiva, N. Ivanova, L. Pehlivanov, V. Vasilev (Editors) 2012. Ecosystems of the Biosphere Reserve Srebarna Lake. Sofia, Professor Marin Drinov Academic Publishing House, vi+218 pp.

2012г. - Davidova, R., V. Golemansky. Честота на срещане и сезонна динамика на текамебите (Rhizopoda: Testacea) в биосферния резерват “Сребърна”. - Годишник на Ш. у-тет, Т. ХV B – Природни науки, 2003, 179-188 В: Uzunov, Y., B.B. Georgiev, E. Varadinoiva, N. Ivanova, L. Pehlivanov, V. Vasilev (Editors) 2012. Ecosystems of the Biosphere Reserve Srebarna Lake. Sofia, Professor Marin Drinov Academic Publishing House, vi+218 pp.