Доц. д-р Мария Младенова Бойчеваабв

Доц. д-р  Мария Младенова Бойчева

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 312

Телефон: 054 830495 вътр.232

Email: boycheva@mail.bg; m.boycheva@shu.bg

Приемно време: зимен и летен семестър: петък 8-10 ч., каб. 531, Корпус 1

Завършен университет, специалност

1979

Висш педагогически институт - гр. Шумен

Квалификация Биолог - преподавател по Биология в средните училища с втора специалност преподавател по Химия в средните училища

Образователна степен Магистър

2001

ШУ "Еп. К. Преславски"

Образователна степен Магистър, специалност "Социални дейности", специализация "Социална администрация"

Месторабота преди постъпване в ШУ

Основно училище "Христо Ботев", с. Манастирище, обл. Враца

Висш педагогически институт, гр. Шумен, специалист-биолог, 1981 г.

Заемани академични длъжности

Асистент по "Методика на обучението по биология" - 1983 г.

Главен асистент - 1997 г.

Доцент по "Педагогика на обучението по ..." (Методика на обучението по биология) - 2011 г.

Придобити научни степени

Защитена кандидатска дисертация в Украинския държавен педагогически университет "М. П. Драгоманов" - 1994 г. Придобита образователна и научна степен доктор - 1996 г.

Водени лекции и/или упражнения

Лекционен курс по дисциплината "Методика на обучението по биология" със студенти от специалностите "География и биология" и "Биология и химия" (задочно обучение)

Лекционен курс по дисциплината "Методика на обучението по биология" със студенти от специалностите "География и биология", "Биология и химия", "Биология и физика" и "Екология и опазване на околната среда" (за придобиване на педагогическа правоспособност) - редовно обучение

Семинарни и лабораторни упражнения по дисциплините "Хоспитиране по биология", "Текуща педагогическа практика по биология" и "Преддипломна педагогическа практика по биология"

Лекции, семинарни и лабораторни упражнения по дисциплините: "Методика на обучението по биология", "Хоспитиране по биология", "Текуща педагогическа практика по биология", "Преддипломна педагогическа практика по биология" и "Държавен практико-приложен изпит по биология" със студенти след завършено висше образование за придобиване на професионална квалификация "Учител по биология" към ДИКПО - гр. Варна.

Лабораторни упражнения по дисциплината "Методика и техника на училищния експеримент по биология"

Държавен практико-приложен изпит по биология

Избираема дисциплина (лекции, лабораторни упражнения) "Екологично образование и възпитание на учениците от СОУ" със студенти от специалност "Екология и опазване на околната среда"

Избираема дисциплина (лекции, семинарни упражнения) "Форми и методи за екологично образование и възпитание на учениците" със студенти от специалност "Екология и опазване на околната среда" (за придобиване на педагогическа правоспособност)

Избираема дисциплина (лекции, лабораторни упражнения) "Интерактивни методи на обучението по биология" със студенти от специалност "Екология и опазване на околната среда" (за придобиване на педагогическа правоспособност)

Избираема дисциплина (лекции, семинарни упражнения) "Интерактивни методи в обучението по биология" със студенти от специалност "География и биология"

"Съвременни аспекти на здравното възпитание на учениците чрез обучението по биология и химия" в магистърска програма "Методология на обучението по химия и опазване на околната среда"

"Здравно образование в училище" в магистърска програма "Училищна педагогика"

Области на научни интереси

Методика на обучението по биология - класически и иновационни форми и методи за обучение на студенти и ученици; екологично образование и възпитание на студенти и ученици

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проект № РД-05-240/11. 03. 2009 г., финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски", Ръководител: доц. д-р Р. Иванов

Университетски проект №РД-05-310/09. 03. 2010 г., финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски, Ръководител: доц. д-р Б. Дунков

Университетски проект № РД-05-132/24.02.2011 г, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски, Ръководител: доц. д-р Р. Иванов

Университетски проект №РД-05-248/15.03. 2012 г., финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски, Ръководител: проф. д-р Н. Чипев

Университетски проект № РД-08-266/14.03.2013 г., финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски",Ръководител: доц. д-р Цв. Иванова

МОМН Проект № BG051POOO1-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013", 2013-2014 г., подпроект "Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания и умения за оценяване на учениците", експерт обучител,Ръководител: проф. д-р Наталия Цанова - СУ

Университетски проект №РД-08-213/10. 03. 2014 г. Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия. Ръководител: доц. д-р Цветеслава Иванова

Университетски проект №РД-08-266/10. 03. 2015 г. In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти. Ръководител: доц. д-р Цв. Иванова

Университетски проект „Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти”. Ръководител: проф. д-р Цв. Иванова (РД-08-66/02.02.2016г.)

Университетски проект "Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя". (РД-08-125/06.02.2017 г. Ръководител: доц. д-р А. Драгоева

Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека. РД-08-167/09.02.2018 г. Ръководител доц. д-р А. Драгоева. Вътрешноуниверситетски проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски”.

Вътрешноуниверситетски проект, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски": Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, РД-08-104/01.02.2019. Ръководител: доц. д-р А. Драгоева

Заемани ръководни позиции

...

Организационна дейност

Член на Контролен съвет на ШУ "Еп. К. Преславски"

Член на Методически съвет на ШУ "Еп. К. Преславски"

Член на ФС на ФПН на ШУ "Еп. К. Преславски"

Член на комисия по изготвяне на материали за акредитация на специалност "Екология и опазване на околната среда"

Председател на комисията по биология за присъждане на ПКС към ДИКПО - гр. Варна

Член на комисия за присъждане на V, IV, II и I ПКС по специалност Природни науки (химия, физика, биология), ДИКПО - гр. Варна

Член на ЕГ по процедура за програмна акредитация на ОНС "доктор" по докторски програми: "Методика на обучението по биология" и "Методика на обучението по физика", професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по..." по област на висше образование 1. "Педагогически науки" на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", с решение на Акредитационния съвет на НАОА (Протокол № 14/ 21. 05. 2015 г.)

Член на ЕГ по процедура за програмна акредитация на ОНС "доктор" по докторска програма: "Методика на обучението по биология", професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по..." по област на висше образование 1. "Педагогически науки" на Софийски университет "Св. Климент Охридски", с решение на Акредитационния съвет на НАОА (Протокол № 13/19. 05. 2016 г.)

Член на Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел за обществено-полезна дейност „Научно-образователен център за наука, технология, инженерство, математика и изкуство” – „СТЕАМ”, гр. Шумен; 2016 г.

Член на Център за работа с изявени ученици към ФПН, ШУ, 2017 г.

Член на редколегията на сп. Acta Pedagogica Naturalis, Издание на ФПН на ШУ, 2017

Членства в научни организации

Член на Съюза на учените в България

Дисертации

1994г. - Бойчева М. Подготовка будущих учителей к экологическому воспитанию старшеклассников: Автореферат. – Киев, 1994, 24 с.

Монографии

2008г. - Бойчева М. Формиране на методически умения у студенти-биолози за работа с иновационни методи за обучение на учениците (теоретичен модел).Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008, 201 с.

Учебници

2006г. - Бойчева М. Технологични аспекти на хоспитирането по биология. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2006, 235 с.

Учебни помагала

2010г. - Бойчева, М. (в съавторство). Практическо ръководство за учители за работа с електронни уроци. (Насоки за учителя) http://start.e-edu.bg/Национален образователен портал. Учебни ресурси.Учебни програми за 8 клас. Биология и здравно образование (ЗП), 2010

2003г. - Бойчева М. Ръководство за упражнения по Методика и техника на училищния експеримент по биология. Изд. „Антос”, Шумен, 2003, 93 с.

Студии

2009г. - Бойчева, М. Диагностика на методическите умения на студенти-биолози за работа с иновационни методи за обучение на учениците. -Биология, екология,биотехнология, 3, 2009, 34-58

2009г. - Бойчева, М. Индивидуална работа със студенти-биолози по Дидактика на екологията. -Биология, екология, биотехнология, 5-6, 2009, 24-47

2005г. - Бойчева М. Модел на дидактическа технология за разработване, планиране и приложение на някои иновационни методи за екологично образование на учениците по предмета Природознание – ІV клас. -Начално училище, 6, 2005, 42-63

Статии

2019г. - Davidova, R., Vasilev, V., Boycheva, M., Bakalova, J., Ali, N. 2019. Dynamics of the mite communities (Acari: Parasitiformes) in nests of the Parus major. // Russian Journal of Ecology, Vol. 50, 2, 200-207, ISSN: 1067-4136 (print version), ISSN: 1608-3334 (electronic version), IF = 0.439, Web of Science.

2019г. - R. Davidova, K. Tomeva, M. Boycheva. Formation of Key Competences in the Classes of “Biology and Healht Education”, 9th Grade Througth Using Interactive Methods [in Bulgarian]. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Volume 28, Number 2, 2019, 214-228. SJR (SJR 2017) 0,198.

2019г. - Maya Radeva, Mariya Boycheva, Rositca Davidova. Diagnosis of skills for using genetic concepts in biology classes at scool. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2019, vol. 10 (3), pp.447-457, IF 0.38, ISSN 0975-8585.

2018г. - Boycheva, M., R. Davidova, A. Petrova. Results of the Education of Prospective Biology Teachers’ Students for the Formation of Methodological Skils for Work with Interactive Methods. Chemistry. Bulgarian Journal of Science Education. 27, 52-68, 2018, SJR SJR (2017) 0,190

2018г. - Todorov, Velislаv, Maria Boycheva, Volodia Georgiev, Сvetan Minkov, Milen Boichev, Rada Georgieva. Esofageal Carcinoma and Blood Group Affiliation. Journal Scientific and Applied Research. Vol. 13, 46-51, 2018, EBSCO

2017г. - Бойчева, М., Р. Давидова, С. Маринова. Интерактивни методи и възможности за приложението им в обучението по „Биология и здравно образование”, VІІ клас, с цел здравно възпитание на учениците. Природните науки в образованието. Химия, 26, (3), 341-362, 2017, SJR SJR (2016) 0, 190.

2017г. - Бойчева, М., М. Радославова. Изследване на интереса, мотивацията и отношението на студенти – бъдещи учители по биология и на студенти-еколози към приложената компютърна програма „Виртуална физиология” в лабораторните упражнения по „Физиология на животните и човека”. Образование, 3, 64-87, 2017.

2017г. - Davidova R., V. Vasilev, M. Boycheva. Annual dynamics of the mite communities (Acari:Acariformes and Parasitiformes) in Semi-collared Flycatcher’ (Ficedula semitorquata) Nests, Eco. Env. & Cons., 2017, 23 (4) : 128-136, SJR 0,120.

2017г. - Davidova, R., V. Vasilev, M. Boycheva and A. Dzhevat. Taxonomic Diversity and Distribution of Mites (Acari: Acariformes and Parasitiformes) in Nests of the Semi-collared Flycatcher (Ficedula semitorquata). Journal of Biodiversity and Invironmental Science, 10 (1), 69-79. IF 1.32

2017г. - Todorov, V., V. Georgiev, M. Boycheva, Cv. Minkov, R. Georgieva, M. Boichev. CARCINOMA HEPATIS AND BLOOD GROUP AFFILIATION, Journal scientific and applied research, 2017, 11, 87-92, лицензирано в EBSCO, USA, ISSN 1314-6289.

2017г. - Todorov, V., M. Boycheva, Cv. Minkov, V. Georgiev, M. Boichev. Blood-group ABO and Rhesus factor systems distribution in individuals of Vietnamese nationality. Journal scientific and applied research, 2017, 12, 74-78, EBSCO, USA, ISSN 1314-6289.

2016г. - Davidova R., A. Ganeva, M. Boycheva. Ecology of Communities of Testate Amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) Associated with Terrestrial Bryophytes in Zlatni Pyasatsi Natural Park, North-eastern Bulgaria. Acta zool. bulg., 68 (2), 2016: 281-290 IF 0, 367

2016г. - Boichev , M. V. Todorov, M. Boycheva, V. Georgiev, Cv. Minkov, R. Georgieva. Frequency of blood types from systems AB0 and rhesus factor in patients with carcinoma of the vaginae. Journal scientific and applied research, 2016, 9, 72-77, лицензирано в EBSCO, USA, ISSN 1314-6289.

2016г. - Стойна С. Илиева, Мария М. Бойчева. Използване на игрови методи в обучението по биология за повишаване на интереса и мотивацията на учениците. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Том ХХ D. Педагогически факултет, УИ «Еп. К. Преславски», Шумен, 2016. Научни трудове от конференция „Иновации в образованието”, 30. 09. – 02. 10. 2016, гр. Шумен.

2016г. - Радева, М., М. Бойчева, Р. Давидова. Приложение на интерактивни методи за екологично и здравно образование на учениците в VІІІ клас по „Биология и здравно образование”. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Volume 25, Number 4, 555-569. SJR SJR (2015) 0,190

2016г. - Илиева, Ст., М. Бойчева, Р. Давидова. Приложение на иновационни методи за екологично и здравно образование и възпитание на учениците в обучението по биология. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Volume 25, Number 4, 570-586. SJR SJR (2015) 0,190

2015г. - Davidova, R., M. Boycheva. Testate Amoebae Fauna (Amoebozoa, Rhizaria) from the Bental of Kamchia Reservoir (Eastern Bulgaria). -Acta zoologica bulgarica, 2015, 67 (3): 375-384. IF 0, 367

2015г. - Davidova, R., M. Boycheva. Testate Amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) in terrestrial mosses: Diversity and communities structure ("Zlatni pyasatsi" Natural Park, North-East Bulgaria). -International Research Journal of Natural Sciences, 2015, Vol. 3, No 4, pp. 14-26. IF 7, 72

2015г. - Davidova R., M. Boycheva. Structure of Testate Amoebae Communities (Amoebozoa, Rhizaria) in the Kamchia Reservoir (East Bulgaria). International journal of scientific research, 2015, Volume 4, Issue 3, 73-75, IF 1,865

2015г. - Boichev, M., V. Todorov, N. Paraskova, Cv. Minkov, D. Peshev, M. Boycheva, M. Dimitrov. ABO blood group and Rh factor system frequency in recend Bulgarian population from the region of Stara and Nova Zagora. // Science Education Innovation, 2015, 5, 33-36, ISSN 1314-9784

2015г. - Todorov, V., M. Boichev, Tz. Minkov,V. Georgiev, N. Paraskova, M. Boycheva. Bloodgroup affilation in Melanoma maligna patients. // Journal scientific and applied research, 2015, 8, 41-46, лицензирано в EBSCO, USA, ISSN 1314-6289

2015г. - Minkov, Tz., M. Boichev, V. Todorov, N. Paraskova, V. Georgiev, M. Boycheva, A. Vassilev. Dermatoglyphic characterization of Bulgarian population from some regions of southeastern Bulgaria. // Journal scientific and applied research, 8, 2015, 47-53, лицензирано в EBSCO, USA, ISSN 1314-6289

2014г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VІ клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. ІІІ. -Природните науки в образованието. Химия, 2, 2014, 177-185, SJR 0, 192

2014г. - Радославова, М., М. Бойчева. Модел и технология на обучение в лабораторните упражнения по дисциплината "Физиология на животните и човека" с приложение на виртуални експерименти. -Природните науки в образованието. Химия, 5, 2014, 726-750, SJR 0, 192

2014г. - Boycheva, M. Approaches, model and technology for developing teacher-trainees` skills for using innovative methods in teaching biology to school students. Annual of Konstantin Preslavski University, Shumen, Vol. XXII B 6, Biology, Faculty of Natural Sciences, Shumen, 2014, 28-37.

2013г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VІ клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. ІІ. -Природните науки в образованието. Химия, 3, 2013, 358-368, SJR 0,192

2013г. - Бойчев М., Г. Анев, М. Бойчева. Ефект от добавката на селен към храната върху подвижността на ревитализирани сперматозоиди бикове. // Животновъдни науки, L (6), 2013, с. 88-93.

2012г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VІ клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. І. -Природните науки в образованието. Химия, 6, 2012, 818-828, SJR 0, 192

2011г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Проблемът за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета „Човекът и природата”, VІ клас, Част ІІІ. Структура и жизнени процеси на организмите в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. -Биология, екология, биотехнология, 4, 2011, 37-52

2010г. - Бойчева, М. Резултати от приложението на технология на обучение в извън-аудиторната форма ”Индивидуална работа със студентите” по проблема „Дидактика на екологията”. -Биология, екология, биотехнология”, 1, 2010, 30-41

2010г. - Бойчева, М. Отношение на студентите към извън-аудиторната форма на обучение „Индивидуална работа със студентите” на дисциплината „Хоспитиране по биология”. - Биология, екология, биотехнология, 2, 2010, 21-39

2009г. - Бойчева, М., Е. Денчева. Модел-схема и методика на обучение по дисциплината „Хоспитиране по биология” за формиране на методически умения у студенти за работа с иновационни методи. -Биология, екология, биотехнология, 2, 2009, 17-33

2008г. - Бойчева, М. Формиране на умения у студентите за изготвяне на методически модели чрез иновационни методи. -Биология, екология, биотехнология, 2, 2008, 23-37

2005г. - Бойчева М. Примена на иновативни методи и техники за предметот тековна педагошка практика по биологиja. – Скопje, Просветно дело, 1, 2005, 3-14

2005г. - Бойчева М. За можностите на некои основни хемиски дисциплини за создаванье еколошка култура каj студентите биолози. – Скопje, Просветно дело, 5, 2005, 3-9

2005г. - Бойчева М. Изследване на възможността за приложение на някои иновационни методи в обучението по предмета Природознание – ІV клас с цел екологично образование на учениците. -Начално училище, 5, 2005, 44-61

2003г. - Boychev M., M. Boycheva. Bulgarian Anatomical and Histological Nomenclatures and their Position and Role in Teaching on the Respective Subjects. - Annuaire de l`Universite de Sofia „St. Kliment Ohridski”, Fakulte de Biologie , livre 4, Tome 95, Sofia, 2003, 317-323

2003г. - Бойчева М. Симулациите и тяхното място и роля в професионалната подготовка на студентите-биолози. - Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”,Т. ХV В, Университетско издателство „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2003,189-196

2003г. - Бойчева М., М. Бойчев. Възможности за екологизиране на природонаучни дисциплини и обучението в специалностите „Биология и химия” и „География и биология” и проблеми на екологичната подготовка на преподавателските кадри за СОУ. - Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”,Т. ХV В, Университетско издателство „Еп. Константин Преславски”,Шумен, 2003, 197-205

2003г. - Бойчева М., Р. Давидова, Ю. Костова. Заключителното класно занятие-състезание, като форма за диагностика и повишаване познавателния интерес и природозащитната култура на учениците от VІ клас. - Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”,Т. ХV В, Университетско издателство „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2003, 206-216

2002г. - Бойчева М., С. Миланова. Организация и провеждане на заключително класно занятие по Природознание в 5 клас на тема: „Природата на моя роден край”.-Биология, екология, биотехнология, 2, 2002, 46–56

1998г. - Boicheva M. The Ecological Preparation of Students – Future Teachers in the System of their Higner Education. - Annuaire de l` Universite de Sofia „St. Kliment Ohridski” Faculte de biologie , livre 4, Tome 88, Sofia, 1998, 321-324

Доклади

2018г. - Давидова, Р., С. Севгинов, М. Бойчева. Таксономично разнообразие на текамебната фауна (Amoebozoa, Rhizaria) на водоеми в област Разград – Национална конференция IV студентска научна конференция "От атома до космоса", Шуменски университет, 4-5 май, Шумен, България, 2018.

2018г. - Davidova, R., S. Sevginov, M. Boycheva. Ecology of communities of testate amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) in the “Marsh Malak Preslavets” protected area, North-eastern Bulgaria. – Национална конференция Sixth Student Scientific Conference "Ecology and Environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, April 20-21, Shumen, Bulgaria, 2018.

2018г. - Davidova, R., S. Sevginov, M. Boycheva. A study of the testate amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) in relation to some parameters in reservoirs, Northeastern Bulgaria – Национална конференция XVI National conference with international participation "Natural sciences 2018", October 05-07, Shumen, Bulgaria, 2018.

2018г. - Радева, М., М. Бойчева, Р. Давидова. Диагностика на знанията и уменията на учениците по биология и здравно образование върху темата „Наследственост и изменчивост“, 10 клас. – Национална конференция XVI National conference with international participation "Natural sciences 2018", October 05-07, Shumen, Bulgaria, 2018.

2017г. - Davidova, R., M. Boycheva, S. Sevginov, V. Vasilev, Hr. Hristov. Testate amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) of the “Marsh Malak Preslavets” protected area, North-eastern Bulgaria. XV National conference with international participation "Natural sciences 2017" (NCNS 2017), Varna 2017.

2017г. - Davidova, R., Kr. Tomeva, M. Boycheva. Formation of key competences in the classes of “Biology and health education”, IX grade through using interactive methods. XV National conference with international participation "Natural sciences 2017" (NCNS 2017), Varna 2017.

2017г. - Davidova, R., Kr. Geleva, M. Boycheva. Application of the interactive methods in the education of “Biology and health education” VII grade. XV National conference with international participation "Natural sciences 2017" (NCNS 2017), Varna 2017.

2017г. - Boycheva, M., R. Davidova, A. Petrova. Results of the education of students-future biology teachers for formation of the methodological skills for work with interactive methods. XV National conference with international participation "Natural sciences 2017" (NCNS 2017), Varna 2017.

2016г. - Marinova, S., Boycheva, M. Interactive methods and the potential of their implementation of the education process in “Biology and health education”, VII grade with the purpose of health education of students. Fourth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 22-23, 2016, Shumen.

2016г. - Krasimira Jeleva, Rositsa Davidova, Maria Boycheva. Diagnosis of knowledge of students for biotic factors of the education process in “Biology and health education”, IX grade. . XIV National conference with international participation "Natural sciences 2016" (NCNS 2016), Varna 2016.

2016г. - Irena Mihova, Maria Boycheva, Rositsa Davidova. The role of the integral approach and cross-curricular links for increasing the effectiveness of teaching biology and health education in 9th grade. XIV National conference with international participation "Natural sciences 2016" (NCNS 2016), Varna 2016.

2016г. - Стойна С.. Илиева, Мария М. Бойчева. Използване на игрови методи в обучението по биология за повишаване на интереса и мотивацията на учениците. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХХ D, Педагогически факултет, УИ «Еп. К.Преславски», Шумен, 2016. Научни трудове от конференция „Иновации в образованието”, 30. 09. – 02. 10. 2016, гр. Шумен.

2016г. - Marinova, S., Boycheva, M., R. Davidova. Interactive methods and the potential of their implementation of the education process in “Biology and health education”, VIIІ grade with the purpose of health education of students. XIV National conference with international participation "Natural sciences 2016" (NCNS 2016), Varna 2016.

2015г. - Ilieva St., M. Boycheva, R. Davidova. The use of innovative methods in students ecological and health education in biology. XIII National conference with international participation "Natural sciences 2015" (NCNS 2015), Varna 2015.

2015г. - Radeva, M., M. Boycheva, R. Davidova. The use of interactive methods in ecological and health education of 8-th grade students in the subject of biology and health education. XIII National conference with international participation "Natural sciences 2015" (NCNS 2015), Varna 2015.

2014г. - Davidova R., M. Boycheva, Z. Bakalova, N. Ali. Ecology of Testate Amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) in the Kamchia Reservoir (North-East Bulgaria). NCNS 2014, Varna

2012г. - Бойчева, М. Подходи, модел и технология за формиране на методически умения у студенти-биолози за работа с иновационни методи за обучение на учениците. 2012, Х Национална конференция с международно участие „Природни науки” 2012, Варна, 2012.

2005г. - Бойчева М. Можностите на наставната содржина и наставата по „Природознание” во ІV клас за еколошко образование на учениците преку примена на иновациски методи и техники. -В сб: Воспитно-образовните функции на предучилишното и на основното образование во современите услови. Универзитет „Св. Кирил и Методиj” – Скопje. Педагошки факултет „Св.Климент Охридски”, Скопje. Скопje, 2005, 369-378

2004г. - Boycheva M. About the place, role and possibilities of the didactic subjects in the ecological presentation of the students – future teachers in biology. - Proceedings, II thcongress of ecologist of the Republic of Macedonia with international participation, 25-29. 10. 2003, Ohrid, Macedonia, Skopje, 2004, 338 -342

2004г. - Велчева Г., Н. Вълканова, Н. Спасова, Г. Николова, М. Бойчева. Самооценка и оценка на характеровите черти на преподавателя в Медицински колеж. -Образование и изкуство, Том І, Университетско издателство „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2004, 377 – 384

2003г. - Бойчев М., М. Бойчева. За мястото на половата тъкан в системата на диференцираните клетъчни системи при метазойните организми. - Научни трудове „Природни науки”, Биология, Университетско издателство „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2003, 88-94

2003г. - Динкова Г., М. Бойчева. Структура на ценностната система и ценностна ориентация на соматично тежко болни. - Русенски университет „Ангел Кънчев” Научни трудове, Том 40, серия 6, Кинезитерапия, медицина, Русе, 2003, 93-97

2000г. - Бойчева М. Анализът на урока по биология и ролята му за формиране на дидактически умения и самооценка у студентите педагози. - Международна конференция „Качество на висшето образование”, Технически университет - Варна, 2000, 327-334

2000г. - Бойчева М. Възможности на хоспитирането по биология за повишаване качеството на учебния процес по Методика на обучението по биология. -Международна конференция „Качество на висшето образование”, Технически университет - Варна, 2000, 320-326

1999г. - Давидова Р., М. Бойчева, М. Бойчев. Проблеми на психолого-педагогическата и методическа подготовка на студентите-биолози. - Юбилейна научна конференция „25 години Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, Доклади Т. Биология и география, Университетско издателство „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 1999, 235-239

1999г. - Бойчева М., Р. Давидова. Готовност на студентите-биолози за професионално-педагогическа реализация. - Юбилейна научна конференция “25 години Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, Доклади Т. Биология и география, Шумен, 1999, 228-234

1995г. - Бойчева М., М. Бойчев. Относно конструкцията, научното съдържание и терминологията на учебника по биология за 8 клас на СОУ. - Учебните програми и учебниците в СОУ в контекста на образователните стратегии. Сборник доклади от национална конференция с международно участие – ІІІ, ИПКУ - Стара Загора, 1995, 120-130

1989г. - Рашкова Ст., Д. Ганчев, М. Бойчева. Роль внеклассных форм обучения для усвоение биотехнологических знаний. - Естественнонаучное образование в средней школе в условиях научно-технической революции. Министерство культуры, науки и просвещения. Научно-исследовательский институт по образованию, София, 1989, 185-189

1988г. - Рашкова Ст., Д. Ганчев, М. Бойчева. Ролята на студентската конференция за формиране на биологична-биотехнологична култура у студентите.- ЦИНТИ,София, ЦНТБ № НД 265/88, 1988

1988г. - Бойчева М., М. Тодорова, М. Бойчев. Виждания, относно методическата конструкция на урока от подтемата: „Размножаване, растеж и развитие на организмите” по Природознание 5 клас.- ЦИНТИ, София, ЦНТБ № НД 2275/88, 1988

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2014г. - Рецензия на гл. ас. д-р Надежда Стефанова Райчева по конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" в СУ "Св. Климент Охридски", обявен в ДВ бр. 55/04.07.2014 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1. 3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по биология), в изпълнение на заповед № РД 38-434/01.08.2014 г. на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски", като член на научното жури за провеждане на конкурса.

2012г. - Рецензия на дисертация на тема „Модел за формиране на умения в контекста на разбирането като мисловна дейност” за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, Област на висше образование „Педагогически науки”,, професионално направление „Педагогика на обучението по биология”, шифър (1.3.) Автор: Светлана Петкова Ангелова Научен ръководител: доц. д-р Наташа Вълчева Цанова Рецензент: доц. д-р Мария Младенова Бойчева – Факултет по Природни науки, катедра „Биология”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, член на Научно жури, определено със заповед № 07/23. 10. 2012 г. на Ректора – проф. дин Иван Илчев на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Цитирания

2018г. - Davidova R., A. Ganeva, M. Boycheva. Ecology of Communities of Testate Amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) Associated with Terrestrial Bryophytes in Zlatni Pyasatsi Natural Park, North-eastern Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica, 68 (2): 281-290, 2016. Цитирана в: Rippin M., S. Lange, N. Sausen, B. Becker, Biodiversity of biological soil crusts from the Polar Regions revealed by metabarcoding. FEMS Microbiology Ecology, 94, 4, 1-15, 2018, Web of Science и Scopus IF 3.495.

2018г. - Davidova R., Boycheva M. Testate amoebae fauna (Amoebozoa, Rhizaria) from the benthal of Kamchia Reservoir (Eastern Bulgaria). Acta Zool. Bulg. 67, 375-384, 2015. Цитирана в: Snegovaya, N., E. Tahirova, The new and rare species of the testate amoebae (Amoebozoa: Arcellinida) from mountain lakes of Azerbaijan, Protistology 12 (1), 38-46, 2018.

2017г. - Davidova R., A. Ganeva, M. Boycheva 2016. Ecology of Communities of Testate Amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) Associated with Terrestrial Bryophytes in Zlatni Pyasatsi Natural Park, North-eastern Bulgaria. - Acta Zoologica Bulgarica, 2016, 68 (2): 281-290. Цитирана в: Ortner Br., 2017. Beschalte Amoben (Testaceen) und Zieralgen (Desmidiaceae) des Sphagnetums einiger osterreichischer Moore. Beitrage zur Naturkunde Oberosterreichs 24:1-139

2017г. - Boycheva M. & Davidova, R. 2011. Problemat za razvitie na poznavatelniya interes na uchenitsite po predmeta “Chovekat i prirodata”, VІ klas. Ekologiya, biologiya, biotehnologiya, 4: 37 – 52. [Бойчева М. Р. Давидова. (2011). Проблемът за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета „Човекът и природата“, VІ клас. Екология, биология, биотехнология, 4: 37 – 52]. Цитирана в: Кр. Желева 2017. Приложение на интерактивни методи в обучението на учениците в VII клас по „Биология и здравно образование“. Vocational Education, Volume 19, Number 1: 92-97

2015г. - 2015 г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VI клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. III. Chemistry, 23, 2, 177-185, 2014, SJR 0, 192 Цитирана в: Желева, Кр., 2015. Приложение на интерактивни методи в обучението на учениците в VII клас по "Биология и здравно образование", професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 98 стр.

2015г. - 2015г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VІ клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. ІІ. - Природните науки в образованието. Химия, 3, 358-368, 2013, SJR 0,192 Цитирана в: Желева Кр., 2015. Приложение на интерактивни методи в обучението на учениците в VII клас по „Биология и здравно образование”, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 98 стр.

2015г. - 2015г. - Бойчева М., Р. Давидова. Проблемът за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета „Човекът и природата”, VІ клас. Екология, биология, биотехнология, 4: 37-52, 2011. Цитирана в: Желева Кр., 2015. Приложение на интерактивни методи в обучението на учениците в VII клас по „Биология и здравно образование”, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 98 стр.

2015г. - 2015г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VІ клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. І. - Природните науки в образованието. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Volume 21, Number 6, 818-828, 2012, SJR 0.192 Цитирана в: Желева Кр., 2015. Приложение на интерактивни методи в обучението на учениците в VII клас по „Биология и здравно образование”, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 98 стр.

2015г. - 2015 г. - Бойчева, М. Формиране на методически умения у студенти-биолози за работа с иновационни методи за обучение на учениците (теоретичен модел). Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2008. Цитирана в: Рафи, Р., 2015. "Интерактивни методи и форми за мотивация на учениците в обучението по химия и опазване на околната среда 7 клас", дипломна работа, бакалавър, специалност "Биология и химия", 2 стр., 14 стр.

2014г. - 2014г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VІ клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. І. - Природните науки в образованието. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 2012, Volume 21, Number 6, 818-828, SJR 0.192 Цитирана в: Томева Кр., 2014. Формиране на ключови компетентности в часовете по биология и здравно образование - IX клас чрез използване на интерактивни методи, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 76 стр.

2014г. - 2014г. - Бойчева М., Р. Давидова. Проблемът за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета „Човекът и природата”, VІ клас. Екология, биология, биотехнология, 4: 37-52. Цитирана в: Томева Кр., 2014. Формиране на ключови компетентности в часовете по биология и здравно образование - IX клас чрез използване на интерактивни методи, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 76 стр.

2014г. - 2014г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VІ клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. ІІ. - Природните науки в образованието. Химия, 2013, 3, 358-368, SJR 0,192 Цитирана в: Томева Кр., 2014. Формиране на ключови компетентности в часовете по биология и здравно образование - IX клас чрез използване на интерактивни методи, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 76 стр.

2014г. - 2014г. - Бойчева, М., Р. Давидова. Пътища за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата, VІ клас: Структура и жизнени процеси на организмите" в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. III. Chemistry, 2014, 23, 2, 177-185, SJR 0.192 Цитирана в: Томева Кр., 2014. Формиране на ключови компетентности в часовете по биология и здравно образование - IX клас чрез използване на интерактивни методи, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 76 стр.

2014г. - 2014 г. –Бойчева, М. Формиране на методически умения у студенти-биолози за работа с иновационни методи за обучение на учениците (теоретичен модел). Унив. изд. „ Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2008. Цитирана в: Томева Кр., 2014. Формиране на ключови компетентности в часовете по биология и здравно образование - IX клас чрез използване на интерактивни методи, професионално-педагогическа специализация по биология за придобиване на трета професионално-квалификационна степен, 76 стр.

2008г. - Бойчева, М. 2008. Формиране на методически умения у студенти-биолози за работа с иновационни методи за обучение на учениците (теоретичен модел). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 201 с. Цитирана в: Галчева П., А. Хинева. Формиране на професионални компетенции за използване на иновационни технологии от бъдещите учители по химия. В: Известия на съюза на учените - Сливен, Том 17, 2010, с. 136-140.

2008г. - Бойчева, М. 2008. Формиране на методически умения у студенти-биолози за работа с иновационни методи за обучение на учениците (теоретичен модел). Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 201 с. Цитирана в: Галчева, П. Радева, К. Василев Вачков. Възможности за формиране на професионални компетенции у студентите - бъдещи учители по химия и опазване на околната среда. В: Химия, кн. 2, 2011, с. 134-143.

2003г. - Бойчева, М. 2003. Ръководство за упражнения по Методика и техника на училищния експеримент по биология. Изд. „Антос”, Шумен, 93 с. Цитирано в: Големански, В., Р. Давидова, Хр. Христов. Ръководство за лабораторни и теренни занятия по зоология. Безгръбначни животни. Университетско издателство „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2006, 270 с.

2003г. - Бойчева, М. 2003. Ръководство за упражнения по Методика и техника на училищния експеримент по биология. Изд. „Антос”, Шумен, 93 с. Цитирано в: Давидова, Р. Ръководство за лабораторни упражнения по зоология. І част. Безгръбначни животни. Университетско издателство „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2012, 106 с.

Instrukcija za pedag. praktika po biology
Pedagogicheska praktika po biology 2018


Drugi lichni danni
Drugi


Instrukcija za pedag. praktika po biology


BZO -7 klas, Tematichno razpredelenie


2013
Tematichen kurs - Silistra


Дневник за стажантска практика по биология - 2018


Zdravno vazpitanie 1


Zdravno obr. i vazp.


Zdr. obr. i vazp. 2


Stagantska praktika - 2018
Instrukcija za Stagantska praktika - 2018


Експертна и други дейности - 2017


Научно кафе - 2017


Analiz u4, sad. HOOS - ZO i Vazp.


Ekspertna deinost - 2018
Ekspertna deinost - 2018


Ekolog. obr. i vazp.


Boycheva - redaktorska belegka


квалификационен курс, 2014 г.


Studenti EOOS - pedagogicheska pravosposobnost


drugi lichni danni - 2014 g.


Materiali za studenti - metodicheski konstrukcii na uroci


Materiali za studenti - metodicheski konstrukcii na uroci


Materiali za studenti - metodicheski konstrukcii na uroci


Materili za studenti - metodicheski konstrukcii na uroci


Kvalifikacionen kurs - 2015
Участие като лектор в квалификационен курс „Човекът и природата“ V и VI клас, с учители за придобиване на право да преподават предмета „Човекът и природата“ в V и VI клас, проведен в ДИКПО – гр. Варна, 2015, м. юли.


Zavarsheno obuchenie v kvalifikacionen kurs, 2014


Ekspertna i dr. deinosti - 2015


Materiali za studenti - 2015
Primerna metodicheska konstrukcija na urok - 9 klas


Materiali za studenti - 2015
Primerna metodicheska construkcija na urok v 9 klas


Materiali za studenti - 2015
Zdravno vazpitanie - nauchno-didaktichen analiz na uchebnoto sadarganie po "Chovekat i prirodata" 5 klas


Materiali za studenti
Interaktivni metodi-obsagdane


Materiali za studenti
Interaktivni metodi - debati


Materiali za studenti - 2015
Interaktivni metodi - didakticheski igri


Експертна и други дейности - 2016


Материали за студенти - презентация


Материали за студенти - презентация


Материали за студенти - презентация


Експертна и др. дейности - 2017 г.


Експертна и др. дейности - 2018 г.
Експертна дейност- 2018


Ekspertna deinost-2019