Хон. доц. д-р Милен Бойчев Ивановабв

Хон. доц. д-р  Милен Бойчев Иванов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 313

Телефон: 054 830495 вътр.118

Email: boichev@mail.bg, m.boichev@shu.bg

Приемно време: понеделник (15-17ч.)

Завършен университет, специалност

06.09.1979 г.

Висш педагогически институт - Шумен

Образователна степен - магистър

Квалификация: Биолог - преподавател по биология в средните училища,

втора специалност - преподавател по химия в средните училища

26.10.2001 г.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Образователна степен - магистър

Специалност: Социални дейности

Специализация: Социална администрация

Месторабота преди постъпване в ШУ

Висше народно военно артилерийско училище "Георги Димитров" - г. Шумен, катедра "Автоматика и кибернетика"

ОУ "Христо Смирненски", с. Ясенково, окр. Шуменски

Заемани академични длъжности

01.05.1980 г. - асистент

01.05.1986 г. - старши асистент

25.01.1995 г. - главен асистент

15.12. 2013 г. - доцент

Придобити научни степени

07.09.2003 г. - доктор по биология

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по: Анатомия на човека, Хистология и ембриология, Анатомия и физиология на човека, Антропология, Хигиена и здравно възпитание на детето, Социална медицина, Хранене и технология на фуражите

Упражнения по: Анатомия на човека, Хистология и ембриология, Анатомия и физиология на човека, Антропология, Хигиена и здравно възпитание на детето, Социална медицина, Хранене и технология на фуражите

Области на научни интереси

Полова тъкан, Репродуктивна биология, Дидактика на биологията

Специализации

1993 г.

Висш медицински институт - Плевен, катедра "Анатомия и хистология"

Участия в международни и национални научни проекти

- Проект № РД-05-240/11.03.2009г., „Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление”, фонд „Научни изследвания” на ШУ “Еп. Константин Преславски”

- Партньорство в Консорциума „Научна лаборатория по атомно-силова микроскопия” (Университетски проект за допълнителна финансова подкрепа № РД-07-637/07.04.2009г. към проект RNF 01/0133)

- Проект № РД-05-310/09.03.2010г., „Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление”, фонд „Научни изследвания” на ШУ “Еп. Константин Преславски”

- Проект № РД-05-132/24.02.2011г, „Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление”, фонд „Научни изследвания” на ШУ “Еп. Константин Преславски”

- Проект № РД-05-248/15.03.2012г., „Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление”, фонд „Научни изследвания” на ШУ “Еп. Константин Преславски”

- Проект № РД-08-266/14.03.2013г., „Изследване ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естествени и лабораторни условия”, фонд „Научни изследвания” на ШУ “Еп. Константин Преславски”

- Министерство на образованието, младежта и науката; Проект № BG051РО001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти", Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013г.

- Проект "Студентски практики" - изпълнява се в партньорство с всичките 51 висши училища в България, финансира се по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013г.

- Проект № РД-08-213/10.03.2014г., „Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия”, фонд „Научни изследвания” на ШУ “Еп. Константин Преславски”

- Проект № РД-08-266/10.03.2015г., "In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти", фонд „Научни изследвания” на ШУ “Еп. Константин Преславски”

Дисертации

2003г. - Влияние на селенови съединения върху биологични качества на прясна сперма и кинетиката на замразени сперматозоиди на млади бици, 134 с. Защитена София, 2003 г. Автореферат - Шумен, 30 с.

Учебници

1998г. - Чакъров Ем., М. Бойчев, Ц. Такева, М. Кильовска. Специална хистология: Част 2. – Медицинско издателство „АРСО”, София, 1998. – 424 с., ISBN 954-8967-14-X.

1997г. - Чакъров Ем., М. Бойчев, Ц. Такева, М. Кильовска. Специална хистология: Част 1. –Издателство "Евразия" - ЕООД, Плевен, 1997. – 392 с., рецензенти - проф. Г. Ковачев, проф. Ст. Стефанов.

1997г. - Бойчев М., Ем. Чакъров. Функционална морфология на имунния и кръвотворен апарат. – Издателство „Абагар”, Велико Търново, 1997. – 120 с., ISBN 954-427-272-2.

Статии

2018г. - Todorov, V., M. Boycheva, V. Georgiev, Сv. Minkov, M. Boichev, R. Georgieva. Esofageal Carcinoma and Blood Group Affiliation. // Journal Scientific and Applied Research, 2018, 13, 46-51, лицензирано в EBSCO, USA, ISSN 1314-6289.

2017г. - Todorov, V., V. Georgiev, M. Boycheva, Cv. Minkov, R. Georgieva, M. Boichev. Carcinoma hepatis and blood group affiliation. // Journal scientific and applied research, 2017, 11, 87-92, лицензирано в EBSCO, USA, ISSN 1314-6289

2017г. - Todorov, V., M. Boycheva, Cv. Minkov, V. Georgiev, Milen Boichev. Blood-group ABO and Rhesus factor systems distribution in individuals of vietnamese nationality. // Journal scientific and applied research, 2017, 12, 74-78, лицензирано в EBSCO, USA, ISSN 1314-6289

2016г. - Boichev, M., V. Todorov, M. Boycheva, V. Georgiev, Cv. Minkov, R. Georgieva. Frequency of blood types from systems АВ0 and Rhesus factor in patients with carcinoma of the vaginae. // Journal scientific and applied research, 2016, 9, 72-77, лицензирано в EBSCO, USA, ISSN 1314-6289

2015г. - Boichev, M., V. Todorov, N. Paraskova, Cv. Minkov, D. Peshev, M. Boycheva, M. Dimitrov. ABO blood group and Rh factor system frequency in recend Bulgarian population from the region of Stara and Nova Zagora. // Science Education Innovation, 2015, 5, 33-36, ISSN 1314-9784

2015г. - Todorov, V., M. Boichev, Tz. Minkov,V. Georgiev, N. Paraskova, M. Boycheva. Bloodgroup affilation in Melanoma maligna patients. // Journal scientific and applied research, 2015, 8, 41-46, лицензирано в EBSCO, USA, ISSN 1314-6289

2015г. - Minkov, Tz., M. Boichev, V. Todorov, N. Paraskova, V. Georgiev, M. Boycheva, A. Vassilev. Dermatoglyphic characterization of Bulgarian population from some regions of southeastern Bulgaria. // Journal scientific and applied research, 8, 2015, 47-53, лицензирано в EBSCO, USA, ISSN 1314-6289

2015г. - Todorov V., M. Boichev, V. Georgiev, Tz. Minkov, N. Paraskova, A. Vasilev. ABO and Blood Group Frequencies in Patients with Lung Cancer. // Science Education Innovation, 2015, 4, 74-77, ISSN 1314-9784

2015г. - Boichev M. Selenium - its concentration in soil, Health Risks, and Role in Antioxidant Protection of Cells. // Acta Scientifica Naturalis, 2015, 1, 320-328.

2013г. - Бойчев М., Г. Анев, М. Бойчева. Ефект от добавката на селен към храната върху подвижността на ревитализирани сперматозоиди бикове. // Животновъдни науки, 2013, L (6), 88-93, ISSN 0514-7441.

2012г. - Boichev M., T. Todorova. Microphotokinesigraphic analysis of buffalo spermatozoa. Photokinesigraphic specificity of forward-mobile spermatozoa of the buffalo. // The Journal of Animal and Plant Sciences, 2012, 22 (4 Suppl.), pp. 594-597, ISSN: 1018-7081, IF: 0.585.

2012г. - Бойчев М., Й. Марчев. Влияние на различни равнища на протеин и енергия в дажбите на нерези разплодници върху половото поведение и качеството на спермата. // Животновъдни науки, 2012, (3), 17-23, ISSN 0514-7441.

2011г. - Penchev P., M. Boichev, Y. Ilieva, Tz. Peeva. Effect of different factors on lactation curve in buffalo cows. // Slovak J. Anim. Sci., 2011, 44 (3): 103-110, ISSN 1337-9984.

2011г. - Иванова Т., М. Бойчев. Проучване влиянието на някои фактори върху броя на соматичните клетки в млякото на крави от българската черношарена порода. // Животновъдни науки, 2011, (4), 9-13, ISSN 0514-7441.

2011г. - Peeva Tz. , P. Penchev, Y. Ilieva, M. Boichev. Factor affecting days open in Bulgarian Murrah Buffalo cows. // Universitatea de stiinte agronomice si medicna veterinara – Bucuresti, Romania, Lucari stiintifice scientific papers, 2011, Seria D, Vol. LIV, pp. 205-212, ISSN 1224-4295.

2011г. - Пенчев П., Й. Илиева, М. Бойчев, Ц. Пеева. Влияние на продължителността на сервиз периода след първо омалачване върху някои пожизнени признаци при биволици. // Животновъдни науки, 2011, (5),16-21, ISSN 0514-7441.

2009г. - Ivanova-Peneva S., M. Boichev, P. Nikolov, P. Pavlov. Study on water quality from own wells and evaluation of water suitability in ivestock farms. // Ecology and future, Journal of agricultural science and forest science, 2009, 8 (2), 21-27, ISSN 1312-0751.

2009г. - Boichev M., T. Todorova. Microphotokinesigraphic analysis of buffalo spermatozoa (Photokinesigraphic specificity of forward-mobile spermatozoa of the buffalo). // Pakistan J. Zool., 2009, Suppl. Ser. (9), pp. 785-788, IF 0,189.

2008г. - Waisberg Ch., B. Dishlianova, L. Miteva, P. Rashev, M. Boichev. Influence of exogenous applied active oxygen species on the reproductive indicators in male animals and possibilities for enhancement of fecundate ability of spermatozoa inartificial insemination of sheep. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2008, 14 (5), 500-508, ISSN 1310-0351.

2008г. - Peeva Tz., Y. Ilieva, M. Boichev. Influence of genetic and environmental factors on stillborn buffalo calves. // Universitatea de stiinte agronomice si medicna veterinara – Bucuresti, Romania, Lucari stiintifice scientific papers, 2008, D, Vol. LI, 153-156, ISSN 1224-4295.

2007г. - Boichev M. Microphotokinesigraphic analysis of buffalo spermatozoa I. Characteristic features and significance of the immobile buffalo spermatozoa. // Italian Journal of Animal Science, 2007, vol. 6, suppl. 2, part 2, 775-778, ISSN 1594-4077, IF 0,172.

2007г. - Boichev M. Microphotokinesigraphic analysis of buffalo spermatozoa II. Photokinesigraphic characteristics of buffalo vibrating spermatozoa. // Italian Journal of Animal Science, 2007, vol. 6, suppl. 2, part 2, 779-783, ISSN 1594-4077, IF 0,172.

2006г. - Пеева Ц., Й. Илиева, М. Бойчев. Възможности за ранно прогнозиране на пожизненото използване на биволици. // Животновъдни науки, 2006, (4), 28-30, ISSN 0514-7441.

2006г. - Илиева Й., Ц. Пеева, М. Бойчев. Пожизнено използуване на биволици и влияние на някои фактори върху него. // Животновъдни науки, 2006, (5), 8-10, ISSN 0514-7441.

2004г. - Вайсберг Ч., М. Бойчев, С. Йовчев, М. Маринов. Influence of selenium in the diet on the cryoresistence of bulls spermatozoa. // „Науката за хранене в опазване на човешкото здраве”, Българското научно дружество по хранене и диететика, София, 2004, 21-24.

2003г. - Boychev M., M. Boycheva. Bulgarian anatomical and histological nomenclatures and their position and role in teaching on the respective subjects. // Annuaire de l Universite de Sofia, (2001) 2003, Livre 4, Tome 95, 317-323, ISSN 0204-9929.

2003г. - Бойчева М., М. Бойчев. Възможности за екологизиране на природо-научни дисциплини и обучението в специалностите “Биология и химия” и “География и биология” и проблеми на екологичната подготовка на преподавателските кадри за СОУ. // Годишник на ШУ, (2001) 2003, Т. XV В, 197-205, ISSN 1311-834X.

2003г. - Бойчев М., М. Бойчева. За мястото на половата тъкан в системата на диференцираните клетъчни системи при метазойните организми. // “30 години Шуменски университет “Еп. К. Преславски”, Научни трудове „Природни науки”, Биология, Университетско издателство „Еп. Константин Преславски”, (2001) 2003, 72-77, ISSN 954-577-156-4.

2003г. - Бойчев М. Подобряване на криорезистентността на сперматозоиди от млади бици, чрез добавяне на натриев селенит към фуража за изхранване. // Животновъдни науки, 2003, (3-4), 61-64, ISSN 0514-7441.

2003г. - Бойчев М. Ефект и място на действие на природен флафоноид върху енергетиката на еукариотната клетка // Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2003, Т. 40, Серия 6–7, Кинезитерапия, Медицина, 79-84, ISSN 1311-3321.

2002г. - Vaisberg Ch., M. Boychef, K. Miteva. Possibilities for improving sperm quality of young bulls under cryopreservation by Se supplement. // Bulgarian J. of Agricultural Science, 2002, (8), 317-321, ISSN 1310-0351.

1998г. - Boichev M., E. Tchacarof. Hierarchy of tissue and overtissue structures in metazoic organisms. // Annuaire de l Universite de Sofia, (1996) 1998, Livre 4, Tome 88, 173-177, ISSN 0204-9929.

1987г. - Петров П., М. Бойчев. Влияние на фенолните вещества, екстрахирани от растението Върбовка върху някои функции на изолирани чернодробни митохондрии. // Годишник на ШУ, Т. ХІ Б, 1987, 119-125.

Доклади

2014г. - Paraskova N., Minkov Tz., Peshev D., Todorov V., Boichev M., Georgiev V., Vasilev A. Dermatogliphical feature of the bulgarian population in West Mizia. // 53rd Congress of antropological society of Serbia with international participation, Vranje, Serbia, June 04-07, 2014

2014г. - Todorov V., Minkov Tz., Boichev M., Georgiev V., Paraskova N., Peshev D., Vasilev A. Bloodgroup affiliation to ABO and Rhezus factor of recent Bulgarian population from Botevgrad region. // 53rd Congress of antropological society of Serbia with international participation, Vranje, Serbia, June 04-07, 2014

2014г. - Boichev, M. Selenium - its content in soil, health risks and role in antioxidant protection of cells, ХII национална конференция с международно участие "Природни науки - 2014", Варна

2014г. - Minkov Tz., Boichev M., Georgiev V., Todorov V., Paraskova N., Vasilev A. Dermatogliphic characteristics of the bulgarian population from some areas of south-eastern Bulgaria. // 53rd Congress of antropological society of Serbia with international participation, Vranje, Serbia, June 04-07, 2014

2014г. - Minkov Tz., Peshev D., Todorov V., Boichev M., Paraskova N., Georgiev V., Vasilev A. Dermatogliphical charakteristic of bulgarian population from some regions of East Tracia. // 53rd Congress of antropological society of Serbia with international participation, Vranje, Serbia, June 04-07, 2014

2011г. - Peeva Tz. , P. Penchev, Y. Ilieva, M. Boichev. Factor affecting days open in Bulgarian Murrah Buffalo cows. // The 40th international session of scientific communications of the faculty of animal science, University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania, October 19-21, 2011.

2009г. - Boichev M., T. Todorova. Microphotokinesigraphic analysis of buffalo spermatozoa (Formating of the graphic trajectories of the forward-mobile spermatozoa. Comparative photokinesigraphiccharacteristic of the immobile spermatozoa of the buffalo, bull, boar and ram). // 6th Asian Buffalo Congress, Lahore, Pakistan, October 27-30, 2009.

2009г. - Boichev M., T. Todorova. Microphotokinesigraphic analysis of buffalo spermatozoa (Photokinesigraphic specificity of forward-mobile spermatozoa of the buffalo). // 6th Asian Buffalo Congress, Lahore, Pakistan, October 27-30, 2009.

2008г. - Peeva Tz., Y. Ilieva, M. Boichev. Influence of genetic and environmental factors on stillborn buffalo calves. // The 37th international session of scientific communications of the faculty of animal science, University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania, 2008.

2007г. - Boichev M. Microphotokinesigraphic analysis of buffalo spermatozoa I. Characteristic features and significance of the immobile buffalo spermatozoa. // 8th World buffalo congres, Caserta, Italia, October 19-22, 2007.

2007г. - Boichev M. Microphotokinesigraphic analysis of buffalo spermatozoa II. Photokinesigraphic characteristics of buffalo vibrating spermatozoa. // 8th World buffalo congres, Caserta, Italia, October 19-22, 2007.

1999г. - Давидова Р., М. Бойчева, М. Бойчев. Проблеми на психолого-педагогическата и методическа подготовка на студентите-биолози. // Юбилейна научна конференция „25 години Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, Доклади Т. Биология и география, Университетско издателство „Еп. Константин Преславски” - Шумен, (1996) 1999, 235-239, ISBN 954-577-069-4.

1999г. - Бойчев М., А. Петрова, Е. Чакъров. Морфометричен анализ и определяне на сухата маса на сперматозоидите на бивола. // Юбилейна научна конференция „25 години Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, Доклади Т. Биология и география, Университетско издателство „Еп. Константин Преславски” - Шумен, (1996) 1999, 97-99, ISBN 954-577-069-4.

1995г. - Бойчева М., М. Бойчев. Относно конструкцията, научното съдържание и терминологията на учебника по биология за 8 клас на СОУ. // Учебните програми и учебниците в СОУ в контекста на образователните стратегии: Ч. ІІІ. Стара Загора, 1995, 120-130, ISBN 954-691-005-8.

1988г. - Бойчева М., М. Тодорова, М. Бойчев. Виждания, относно методическата конструкция на урока от подтемата: “Размножаване, растеж и развитие на организмите” по Природознание 5 клас. // ЦИНТИ. София, 1988, ЦНТБ № НД 2275/88.

1981г. - Бойчев М. Някои опити за определяне мястото на действие на биофлавоноиди върху изолирани чернодробни митохондрии. // ХІ преглед на техническото и научно творчествона младежта, Шумен, Октомври 10, 1981

Цитирания

2013г. - Penchev P., M. Boichev, Y. Ilieva, Tz. Peeva. Effect of different factors on lactation curve in buffalo cows, Slovak Journal of Animal Science, 2011, 44 (3), pp.103-110, ISSN 1337-9984. Цитирано в: Borghese A., C. Boselli., R. Rosati. Lactation Curve and Milk Flow, 2013, Invited papers,10-th World Buffalo Congress and 7-th Asian Buffalo Congress, May 6-8, Hilton Phuket Arcadia Resort and Spa , Phuket, Thailand.

2011г. - Tz. Peeva, Penchev P., M. Boichev, Y. Ilieva. Factors affecting days open in Bulgarian Murrah buffalo cows, Universitatea de stiinte agronomice si medicina veterinara - Bucuresti, Facultea de zootehnie, Lucari stiintifice, 2011, Seria D, Vol. LIV, 205-212, ISSn 1224-4295. Цитирано в: Yotov St., A. Atanasov, Y. Ilieva. Therapy of ovarian inactivity in postpartum Bulgarian Murrah buffaloes by PRID and Ovasynch estrus synchronization protocols, Asian Pacific Journal of reproduction, 2012, 1 (4), 293-299.

2009г. - Такева Цв., М. Бойчев, М. Кильовска, Ем. Чакъров. 1997. Специална хистология, част I, „Евразия” ЕООД, Плевен. Цитирано в: Радославова М. Полово съзряване при мъжа, Биология, екология, биотехнология, 2009, №3, 25-33, ISSN 1310-2699.

2009г. - Такева Цв., М. Бойчев, М. Кильовска, Ем. Чакъров. 1998. Специална хистология, част II, Медицинско издателство „АРСО”, София, ISBN 954-8967-14-X. Цитирано в: Радославова М. Полово съзряване при мъжа, Биология, екология, биотехнология, 2009, №3, 25-33, ISSN 1310-2699.

2007г. - Такева Цв., М. Бойчев, М. Кильовска, Ем. Чакъров. 1997. Специална хистология, част I, „Евразия” ЕООД, Плевен. Цитирано в: Радославова М. Хормонални ефекти при половото съзряване, Биология, екология, биотехнология, 2007, №6, 16-23, ISSN 1310-2699.

2007г. - Такева Цв., М. Бойчев, М. Кильовска, Ем. Чакъров. 1998. Специална хистология, част II, Медицинско издателство „АРСО”, София, ISBN 954-8967-14-X. Цитирано в: Радославова М. Хормонални ефекти при половото съзряване, Биология, екология, биотехнология, 2007, №6, 16-23, ISSN 1310-2699.

2005г. - Такева Цв., М. Бойчев, М. Кильовска, Ем. Чакъров. 1997. Специална хистология, част I, „Евразия” ЕООД, Плевен. Цитирано в: Драгоева А., И. Николов. Млечна жлеза – структура, функции, заболявания, Биология, екология, биотехнология, 2005, №4, 3-10, ISSN 1310-2699.

2003г. - Бойчев М., Ем. Чакъров. 1997. Функционална морфология на имунния и кръвотворен апарат, „Абагар”, В Търново, ISBN 954-427-271-2. Цитирано в: Бойчева М. Ръководство за упражнения по методика и техника на училищния експеримент по биология, 2003, “Антос полиграф”, Шумен, ISBN 954-8665-39-6.

2003г. - Такева Цв., М. Бойчев, М. Кильовска, Ем. Чакъров. 1997. Специална хистология, част I, „Евразия” ЕООД, Плевен. Цитирано в: Бойчева М. Ръководство за упражнения по методика и техника на училищния експеримент по биология, 2003, “Антос полиграф”, Шумен, ISBN 954-8665-39-6.

Други публикации

1991г. - Boychev M., A. Danev, Е. Tchakarov. Buffalo bull (Bubalus bubalis) spermatozoa motility – photokynesigraphical analisis. // Third World Buffalo Congres, Varna, Bulgaria, May 13-17, 1991, Post-congres, Proceedings volume VII, p. 68 (Abstract).