Доц. д-р Дора Кабакчиеваабв

Доц. д-р  Дора Кабакчиева

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

Кабинет: Корпус ДИКПО - Варна, стая 81

Телефон: +359 893 352 239

Email: d.kabakchieva@shu.bg

Приемно време: Понеделник 10:00 - 14:00, ДИКПО - Варна

Завършен университет, специалност

Шуменски университет

Българска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

.

Заемани академични длъжности

2015 г. - Доцент (област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална комуникация))

2010 г. - Главен асистент

Придобити научни степени

2009 г. - Доктор (област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки; професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика и връзки с обществеността))

Водени лекции и/или упражнения

Социология на туризма

Управление на човешките ресурси в туризма

Бизнес етикет в туризма

Комуникационен мениджмънт в туризма

Управление на репутацията в туризма

Социална комуникация

Социализация и речево развитие

Комуникационна компетентност на бъдещите учители

Речева комуникация в образователния процес

Култура на речта и поведението

Управление на репутацията

Имидж и репутация

Събитиен мениджмънт

PR-практикум

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

..

Области на научни интереси

Социална комуникация

Стратегически комуникационен мениджмънт

Репутационен мениджмънт

Събитиен мениджмънт

Бизнес комуникации

Етикет и протокол

Управление на комуникациите в туризма

Управление на репутацията в туризма

Специализации

Участия в международни и национални научни проекти

2013 - ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

2013 - Проект BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"

2012 - ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

Заемани ръководни позиции

.

Организационна дейност

Център за връзки с обществеността и медиите на Шуменския университет

Комуникации и протокол

Управление на събития

Членства в научни организации

Държавни и/или научни награди

Дисертации

2009г. - Кабакчиева, Д., Изграждане на институционална репутация. Проблеми и информационни ефекти. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор по журналистика (връзки с обществеността)”, 237 с. Защитена 2009 г. Автореферат, Шумен, 2009, 34 с.

Монографии

2019г. - Кабакчиева, Д. Туризъм. Комуникация. Репутация. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2019. 175 с. ISBN 978-619-201-300-4

2017г. - Кабакчиева, Д. Репутационен мениджмънт в туризма. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2017, 240 с. ISBN 978-619-201-136-9

2014г. - Кабакчиева, Д. Празниците в общността – артефакти на социалната комуникация. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2014, 220 с. ISBN 978-954-577-979-4

Учебници

2014г. - Кабакчиева, Д. Социална комуникация, Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2014, 260 с.

Учебни помагала

2013г. - Кабакчиева Д., Управление на репутацията, Шумен, Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013, 187 с.

Статии

2018г. - Kabakchieva, D. Branding in Support of the Stable Development of the Region. – In: Ideas/RePEc, Regional Economy and Sustainable Development, Conference Proceedings 2017, Research Institute, University of Economics – Varna, Issue 2, pp. 263-276, March 2018. ISBN 978-954-21-0956-3 http://ideas.repec.org/s/vra/pr1803.html

2018г. - Kabakchieva, D., D. Balkandjieva. The Rural Tourism in Dolni Chiflik Municipality – Trends and Prospects. – In: SocioBrains, International Scientific refereed online Journal with Impact Factor, Issue 52, December 2018, pp. 54 – 60, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721 http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2052,%20December%202018/7_%20Dora%20Kabakchieva,%20Darina%20Balkandjieva.pdf

2018г. - Kabakchieva, D. Function of the Тourist Brand. – В: Доклади от Шеста международна научна онлайн конференция „Географски науки и образование” – 15.12.2017, SocioBrains, International Scientific refereed online Journal with Impact Factor, Issue 42, February 2018, pp. 107 – 114, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721 http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2042,%20February%202018/Conference/14_%20Dora%20Kabakchieva%20-%20FUNCTION%20OF%20THE%20TOURIST%20BRAND.pdf

2018г. - Kabakchieva, D. Regional Branding. – В: Доклади от VI научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и образование“ 3-4 Ноември 2017 г., Шумен, SocioBrains, International Scientific refereed online Journal with Impact Factor, Issue 41, January 2018, pp. 155 – 160, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721 http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/Section%202/17_%20Dora%20Kabakchieva%20-%20REGIONAL%20BRANDING.pdf

2018г. - Kabakchieva, D., V. Vasileva, S. Sabrieva, M. Angelova. The role of natural tourist resources for the forming of the tourist reputation of Bulgaria. – In: Proceedings from 4th International Conference GEOBALCANICA 2018, 15 – 16 May 2018, Ohrid, Macedonia, indexed in the Web of Science – Clarivate Analytics, pp. 277 – 286, ISSN 1857-7636

2018г. - Kabakchieva, D., V. Vasileva. Green innovations in tourism. – В: Туризмът и иновациите. Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм – Варна. Варна: УИ Наука и икономика, 2018, с. 44 – 57, ISBN 978-954-21-0973-0

2018г. - Kabakchieva, D., V. Vasileva, Eco-trends in Modern Tourism Development. – In: 3rd International Thematic Monograph – Thematic Proceedings „Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era“, рр. 359 – 368. Beograd: Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia. 2018. ISBN 978-86-80194-14-1

2017г. - Kabakchieva, D. Features of Reputation Management in Tourism. In: Proceedings International Scientific Conference “Contemporary Tourism – Traditions and Innovations”, 19 – 21 Okt. 2017, Sofia. Celebrating the 50th Anniversary of the Establishment of Tourism Program and the 45th Anniversary of the Geography of Tourism Department. Sofia: St. Kliment Ohridski University Pressq 2017, pp. 535 - 543

2017г. - Кабакчиева, Д. Бранд на територията. – В: Юбилеен сборник 10 г. Черноморски туристически форум Варна-2017 „Местната идентичност и глобалният туризъм”. Варна: Изд. Славена, 2017, с. 190-199

2017г. - Kabakchieva, D., Vasileva V. Communication as a factor for tourism development. In: International journal, Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia. Institute of Knowledge Management. Scientefic papers IJK, V.16.1. pp 291 – 299, Scopje, 2017. Global Impact and Quality Factor 1.023. http://globalimpaktfactor.com/gnowledge-international-journal

2017г. - Кабакчиева, Д. Репутацията в сферата на туризма. – – В: Сборник с доклади от XV Национална конференция с международно участие „Природни науки`2017”, 29-01.10. Варна, с. 157-160, електронно издание ISSN 2603-2937, Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2017

2016г. - Kabakchieva, D. A brand as a part of the reputational strategy of the territory. – In: Proceedings of the XIV conference “Natural sciences 2016”, 30.09 – 02.10. 2016, Varna, pp. 54 – 57, Шумен: УИ Епископ Константин Преславски

2016г. - Kabakchieva, D. Reputation Characteristics of the Tourist Destination. – In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 28, December 2016, pp. 43 – 49, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721 Репутационни характеристики на туристическата дестинация http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/43_49_Dora_Kabakchieva_REPUTATION_CHARACTERISTICS_OF_THE_TOURIST_DESTINATION.pdf

2016г. - Kabakchieva, D. The City Brand As an Instrument of the Reputation Management in Tourism. – In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 28, December 2016, pp. 50 – 56, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721 Брандът на града като инструмент на репутационния мениджмънт в туризма http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/50_56_Dora_Kabakchieva_THE_CITY_BRAND_AS_AN_INSTRUMENT_OF_THE_REPUTATION_MANAGEMENT_IN_TOURISM.pdf

2015г. - Kabakchieva, D. Feasts as a specific form of social communication – In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 6, February 2015, pp. 17 – 22, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721 http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/17_22_Dora_Kabakchieva_Feasts_as_a_Specific_Form_of_Social_Communication.pdf

2015г. - Kabakchieva, D. The Institutional Reputation – A Unique Strategic Asset – In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 6, February 2015, pp. 23 – 29, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721 http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/23_29_Dora_Kabakchieva_The_Institutional_Reputation_A_Unique_Strategic_Asset.pdf

2015г. - Кабакчиева, Д. Масовият празник като средство за социална интеграция и самосъхранение на социалната група. – В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин 04.05.2015 – 09.05.2015. Иновации в образованието. В.Търново: Изд. Фабер, 2015, с. 78-85

2015г. - Кабакчиева, Д. Организацията като социална и комуникационна среда. – В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин 04.05.2015 – 09.05.2015. Иновации в образованието. В.Търново: Изд. Фабер, 2015, с. 70-77

2015г. - Кабакчиева, Д. Новите комуникационни технологии – синтез на комуникационни канали. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Том XIX D, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието” 25-27 септември 2015 г. Педагогически факултет. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2015, с. 296-304

2015г. - Kabakchieva, D. Reputation As A Unique Strategic Assets. – In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 14, November 2015, pp. 15 – 20, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721 http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/15_20_Dora_Kabakchieva_Reputation_As_A_Unique_Strategic_Assets.pdf

2015г. - Кабакчиева, Д. Информационната култура в информационното общество. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Том XIX D, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието” 25-27 септември 2015 г. Педагогически факултет. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2015, с. 288-295

2015г. - Кабакчиева, Д. (Не)познатият до теб или общуването като социален феномен. – В: Сборник “Епископ-Константинови четения. Непознатият съсед. Том 21.”, 2015, с. 39-47, електронно издание ISSN 1314 – 7358, Шумен: УИ Епископ Константин Преславски

2014г. - Кабакчиева, Д. За истината и лъжата в контекста на социалната комуникация. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Том XVIII D, Научни трудове от конференция „Образователни технологии” 26-28 септември 2014 г. Педагогически факултет. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2014, с. 209-215

2014г. - Кабакчиева, Д. Видове игра в социално-комуникационната дейност. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Том XVIII D, Научни трудове от конференция „Образователни технологии” 26-28 септември 2014 г. Педагогически факултет. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2014, с. 202-208

2014г. - Kabakchieva, D. Modern generations – concepts and predictions – In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 2, October 2014, pp. 50-55, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Kabakchieva, D. Institutional reputation significance and interpretations in its short historical being – In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 2, October 2014, pp. 43-49, publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Кабакчиева, Д. Празникът в културата и културата на празника в съвременността, В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Прага - Братислава 06.05.2014 – 11.05.2014. Иновации в образованието. В.Търново: Изд. Фабер, 2014, с. 75-81

2014г. - Кабакчиева, Д. Събитийният мениджмънт в България – стратегия, тактика, практика. – В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Прага - Братислава 06.05.2014 – 11.05.2014. Иновации в образованието. В.Търново: Изд. Фабер, 2014, с. 72-88

2014г. - Kabakchieva, D. Event Management – Management of Communication Flows in Social Time and Space – In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 3, November 2014, pp. 34-40, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Kabakchieva, D. Role and Place of the Holiday in Person and Society`s Being – Analysis of the Conceptions – In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 3, November 2014, pp. 41-48, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Кабакчиева, Д. Конфликтите между поколенията в съвременния социокултурен контекст. – В: Сборник “Епископ-Константинови четения. Контакти и конфликти. Том 20.”, 2014, с. 93-99, електронно издание ISSN 1314 – 73581, Шумен: УИ Епископ Константин Преславски

2014г. - Kabakchieva, D. Concepts of Image and Reputation in the Context of Modern Practices – In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 4, December 2014, pp. 108 – 113, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Kabakchieva, D. Information – Strategic Aim and Factor for an Organization Functioning – In: SocioBrains, International scientific online journal, Issue 4, December 2014, pp. 114 - 118, Publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Кабакчиева, Т. Социалната комуникация като предмет на изследване. – В: Сборник научни трудове от Научна сесия 2013 на НВУ „В. Левски” Факултет „А, ПВО и КИС”, част II, Шумен 2014, с. 224-231

2014г. - Кабакчиева, Т. Лидерството – стратегическа комуникационна система за управление. – В: Сборник научни трудове от Научна сесия 2013 на НВУ „В. Левски” Факултет „А, ПВО и КИС”, част II, Шумен 2014, с. 237-243

2014г. - Кабакчиева, Т. Комуникационната политика на висшето училище - фактор за изграждане на положителна репутация на институцията. – В: Сборник научни трудове от Научна сесия 2013 на НВУ „В. Левски” Факултет „А, ПВО и КИС”, част II, Шумен 2014, с. 231-237

2011г. - Кабакчиева, Т., Информацията като стратегическа цел и предизвикателствата на новите комуникационни реалности, В: Сборник научни трудове от национална конференция с междунардно участие “40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен, 2011 г., с. 291-298

2011г. - Кабакчиева, Т., Управление на информационните сигнали. Информационни проблеми и ефекти. В: Сборник научни трудове от национална конференция с междунардно участие “40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен, 2011 г., с. 299-304

2011г. - Кабакчиева, Т., PR-службите в структурата на местните органи на властта, В: Сборник “Епископ-Константинови четения. Градът като социален и културен феномен. Том 15”, Шумен, 2011, с. 87-94

2009г. - Кабакчиева, Т., Управлението на събития – уникална професия със светло бъдеще, В: Сборник “Епископ-Константинови четения. Професия и професионалисти. Том 14”, Шумен, 2009, с. 71-78

2008г. - Кабакчиева, Д., Групите на заинтересованите от организацията като участници във формирането на репутацията, В: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех 2008, Технически университет – Габрово, том 3, с.ІІІ-243-ІІІ-248

2008г. - Кабакчиева, Д., Структура на институционалната репутация в сферата на висшето образование, В: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех 2008, Технически университет – Габрово, том 3, с.ІІІ-237-ІІІ-242

2008г. - Кабакчиева, Т., Играта ПР: съвременни модели, В: Сборник “Епископ-Константинови четения. Игри и Играчки. Том 13”, Шумен, 2008, с. 129-140

2007г. - Кабакчиева, Д., Корпоративен имидж и корпоративна репутация: граници на понятията, В: Управление и образование, академично списание, Университет “Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас, том 3 (1), 2007, с.248-255

2007г. - Кабакчиева, Д., Корпоративната репутация в хоризонтите на новите очаквания, В: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех 2007, Технически университет – Габрово, том 3, с.ІІІ-221-ІІІ-225

2007г. - Кабакчиева, Д., Репутацията: компоненти и стратегии за управление, В: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех 2007, Технически университет – Габрово, том 3, с.ІІІ-215-ІІІ-220

Кабакчиева, Д. Социална комуникация, учебник - ОТКЪС
Тема 2. Понятие за социална комуникация Същност и структура на комуникацията. Смисъл и разбиране. Социално пространство и време


Кабакчиева, Д. Управление на репутацията, уч. помагало - ОТКЪС
Тема 3. Имидж и репутация – граници на понятията