Доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодороваабв

Доц. д-р  Нина Архангелова Николова-Тодорова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 303

Телефон: 054 830495 вътр. 255, 133

Email: n.arhangelova@shu.bg

Приемно време: І седмица, петък 13 - 14 ч.; ІІ седмица, петък 10 - 12 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", спечиалност Физика, специализация Медицинска физика и радиоекология, Учител по физика

Заемани академични длъжности

асистент - 2005 г. - 2008 г.

ст. асистент 2008 г. - април 2011 г.

гл. асистент - април 2011 г. - декември 2013 г.

доцент - януари 2014 г.

Придобити научни степени

Доктор по физика 2013 г. (4.1 Физически науки, Ядрена физика), ИЯИЯЕ при БАН

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по: Ядрена физика, Радиоекология, Медицинска физика, Физика и опазване на околната среда, Физични методи за анализ и контрол, Атомна физика, Радиационна защита, Дозиметрия на йонизиращите лъчения, Увод в дозиметрията на йонизиращите лъчения, Клинична дозиметрия, Защита на организмите от вредни физични фактори, Приложни физични методи за анализ и контрол, Физични методи за контрол и оценка на околната среда, Обща физика

Семинарни упражнения по: Атомна физика, Ядрена физика, Физични методи за анализ и контрол, Статистическа обработка на експерименталните резултати, Медицинска физика, Методи на полевата археология, Приложни физични методи за анализ и контрол, Физични методи за контрол и оценка на околната среда, Радиационна защита, Дозиметрия на йонизиращите лъчения

Лабораторни упражнения по: Атомна физика, Ядрена физика, Физични методи за анализ и контрол, Статистическа обработка на експерименталните резултати, Медицинска физика, Радиоекология и Замърсяване на въздуха и вредно въздействие върху екосистемите, Физика в медицината, Защита на организмите от вредни физични фактори, Приложни физични методи за анализ и контрол, Физични методи за контрол и оценка на околната среда, Дозиметрия на йонизиращите лъчения, Радиационна защита

Области на научни интереси

Приложение на ядрено-физични методи в екологията, медицината и археологията.

Термолуминесценция

Ориентирани полимерни материали

Специализации

NUCLEAR PHYSICS METHODS AND ACCELERATORS IN BIOLOGY AND MEDICINE, Dubna (Ratmino), Moscow Region, Russia, 30 June - 11 July, 2005

micro - PIXE - Laboratori Nazionali di Legnaro, INFN, Legnaro, Italy, 17 June - 2 July, 2009

PIXE - Laboratori Nazionali di Legnaro, INFN, Legnaro, Italy, 12 - 26 October, 2010

PIXE - Laboratori Nazionali di Legnaro, INFN, Legnaro, Italy, 5 September - 4 November, 2011

Участия в международни и национални научни проекти

Ядрено-физични методи и оптични методи за изследване на дотирани с d- и f- елементи кристали и оптични свойства на механично и термично третирани полимери, доц. д-р Т. Димов, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2008

Fondi Aferi Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) - Zebra, Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN), 2009

Fondi Aferi Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) - Madara, Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN), 2009

Анализ на природната и техногенна радиоактивност и присъствието на тежки метали във въздушните аерозоли на БЕО Мусала, доц. д-р Ил. Пенев, БАН, 2009

От елементарните частици до Космоса, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2009

Fondi Aferi Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) – Zebra2, , Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN), 2010

Fondi Aferi Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) - PICPET, Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN), 2010

Анализ на природната и техногенна радиоактивност и присъствието на тежки метали във въздушните аерозоли на БЕО Мусала, доц. д-р Ил. Пенев, БАН, 2010

От елементарните частици до Космоса, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2010

Fondi Aferi Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) – Herbs, Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN), 2011

Fondi Aferi Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) – PICPET2, Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN), 2011

Fondi Aferi Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) – Madara2, Internazionalina Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) , 2011

Анализ на природната и техногенна радиоактивност и присъствието на тежки метали във въздушните аерозоли на БЕО Мусала, доц. д-р Ил. Пенев, БАН, 2011

Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2011

Мониторинг на естествената и техногенна радиоактивност на въздушните аерозоли на БЕО “Мусала”, доц. д-р Ил. Пенев, БАН, 2012

Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2012

Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2013

Изследване на физични процеси в микро-, макро- и био- Космоса”, доц. д-р Н. Архангелова, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2014

„Интердисциплинарно проучвани на мегалитите в България”, проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”, 2014

Проект „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието“, Договор № BG051PO001-3.1.07-0040, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проект BG051PO001-3.3.06-0003 “Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учении в областта на природните, техническите и математическите науки, ”Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Мониторинг на естествената и техногенна радиоактивност на въздушните аерозоли на БЕО „Мусала”, ръководител доц. Ил. Пенев, ИЯИЯЕ при БАН 2013 - 2015 г.

"Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България", ръководител проф. д. физ. н. Д. Кюркчиева, Шуменски университет, 2015 г.

„Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса”, ръководител доц. д-р Н. Архангелова, Шуменски университет, 2015 г.

„Изследване на физически процеси в микро-, макро-космоса”, ръководител доц. д-р Н. Архангелова, Шуменски университет, 2016 г.

"Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България", ръководител проф. д. физ. н. Д. Кюркчиева, Шуменски университет, 2016 г.

„Изследване на физически процеси в микро-, макро-космоса”, ръководител доц. д-р Н. Архангелова, Шуменски университет, 2017 г.

Проект № РД -08-142/08.02.2018 „От атома до Космоса“, Период на изпълнение: 2018 г., Бюджет: 3547,40 лева,Шуменски университет, Ръководител: доц. д-р Нина Архангелова

Analysis of the composition of non-ferrous metals, used for decorations in Early Middle ages in Bulgaria, „IPERON CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage“, European Horizon 2020 Programme: “Financial support by the Access to Research Infrastructures activity in the Horizon 2020 Programme of the EU (IPERION CH Grant Agreement n. 654028) is gratefully acknowledged”

Analysis of the composition of non-ferrous metals from the first known centers of metal art in medieval Bulgaria,„IPERON CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage“, European Horizon 2020 Programme: “Financial support by the Access to Research Infrastructures activity in the Horizon 2020 Programme of the EU (IPERION CH Grant Agreement n. 654028) is gratefully acknowledged”, Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage, 01.05.2015-30.04.2019, Водеща организация: MTA Atomki, Hungary, Период на изпълнение: 2018 г., Сайт на проекта: http://www.iperionch.eu/

Проект № РД -08-92/31.01.2019 „От атома до Космоса“, Период на изпълнение: 2019 г., Шуменски университет, Ръководител: доц. д-р Нина Архангелова

Заемани ръководни позиции

05.2017 г. - Ръководител катедра "Физика и астрономия"

Организационна дейност

Председател на организационен комитет на Студентска научна конференция "От атома до Космоса" през 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г.

Членства в научни организации

Съюз на Физиците в България

Държавни и/или научни награди

Първа награда за най-добра научно-приложна работа за 2011 г. за цикъл работи по анализ и мониторинг в областта на радиоекологията, археологията, околна среда, термо-луминисценция и др. Присъдена от Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

The Organizing Committee of 17th ISCMP –Varna, 2012 awards this BEST POSTER PRIZE to H. Hristov, Y. Baneva, D. Nedeva, N. Arhangelova, I. Penev, V. Velev, G. Moschini, P. Rossi and N. Uzunov

Дисертации

2013г. - "Ядрено-физични методи за екологичен контрол" защитена в Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Учебни помагала

2011г. - Н. Узунов, Н. Архангелова, Практикум по атомна физика, Ръководство за лабораторни упражнения по атомна физика, Инкома, 2011

Статии

2018г. - Нина Архангелова, Йорданка Христова, Радостин Нейков, Изследване съдържанието на радионуклиди в маслодайната култура рапица (Brassica napus L.), Сборник с доклди от 16-та Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018”, Октомври 5-7, 2018, ШУ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 79-82

2018г. - V. Velev, N. Arhangelova, D. Nedeva, Zh. Stoyanova, A. Popov, Heat – mechanically induced structure development in partially crystalline polyester fibers. Influence of the mechanical stress, Journal Scientific and Applied Research, vol. 3, pp. 52-57, 2018 (EBSCO, USA) (на английски език)

2017г. - N. Arhangelova, D. Nedeva, Zh. Dimitrova, G. Yordanova, Soil-to-plant transfer factor of natural radionuclides in medical plants from nature park Shumensko plato, Proceedings, Volume IV, Unitech 2017, Gabrovo, ІV-258 - ІV-261

2017г. - I. Penev, C. Angelov, S. Georgiev, N. Arhangelova, Rn Intensity Variation in the Vicinity of Moussala BEO, Moussala Peak, BgNS TRANSACTIONS, volume 22, number 1, (2017), pp. 55–57

2017г. - N. Arhangelova, D. Nedeva, Zh. Dimitrova, G. Yordanova, Radionuclides in medical plants collected of the natural park "Shumensko plato", Proceedings, Volume IV, Unitech 2017, Gabrovo, ІV-262 - ІV-265

2017г. - Valentin Velev, Nina Arhangelova, Daniela Nedeva, Anton Popov, High temperature orientation download of partially crystalline polyester fibers. Influence of the temperature, Proceedings, Volume IV, Unitech 2017, Gabrovo, ІV-266 - ІV-270

2017г. - Нина Архангелова, Жени Димитрова, Даниела Недева Нискофонови гама-спектрометрични измервания на Cichorium intybus L., събрана от Североизточна България, Сборник с доклади от XV Национална конференция с международно участие “Природни науки 2017”, 29.09-01.10.2017 г., гр. Варна, 47-49

2017г. - Tsvetelina Stefanova, Siyana Dimova, Jordanka Eneva, Nina Arhangelova, ”Radionuclides in the plant Matricaria Chamomilla L. groun up in two regions“, Scripta Scientifica Pharmaceutica; vol. 4, 2017, supplement 2, 26-29. (Google Scholar, ROAD, SHERPA/RoMEO, Max Planck Institute for Psycholinguistics), (на английски език)

2016г. - N. Arhangelova, D. Nedeva, Zh. Dimitrova, R. Mateva, G. Yordanova, Radionuclides in medicinal plant YARROW (Achillea millefolium L.), Proceedings, Volume IV, Unitech 2016, Gabrovo, ІV-341 - ІV-344

2016г. - N. Arhangelova, D. Nedeva, Zh. Dimitrova, R. Mateva, Natural technogenic radioactivity in medical plants Lamium purpureum L.,Taraxacum officinale L., Stellaria media L., Proceedings, Volume IV, UNITECH 2016, GABROVO, ІV-336 - ІV-340

2016г. - Ilia Penev, Christo Angelov, Stefan Georgiev, Nina Arhangelova, Variations of the intensity of 222Rn in the vicinity of BEO-Moussala, Proceedings, Volume IV, Unitech 2016, Gabrovo, ІV-359 - ІV-361

2016г. - V. Velev, A. Popov, N. Arhangelova, H. Hristov, R. Mateva, D. Nedeva, Orientation download of polyethylene terephthalate filaments, Proceedings, Volume IV, UNITECH 2016, GABROVO, ІV-332 - ІV-335

2016г. - V. Velev, A. Popov, N. Arhangelova, H. Hristov, R. Mateva, D. Nedeva, High temperature orientation download of partially crystalline polyester fibers. Effect of the elongation value, Proceedings, Volume IV, UNITECH 2016, GABROVO, ІV-362 - ІV-366

2015г. - Asya Dragoeva, Tsveteslava Ignatova-Ivanova, Vanya Koleva, Leman Behchet, Zheni Nanova, Mariya Kaschieva and Nina Arhangelova, Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria, International Journal Current Microbiology Applied Sciences, 2015, 571-577, Impact Factor:0,654

2015г. - H. Hristov, V. Velev, N. Arhangelova, V. Bozadzhiev, N. Uzunov, On the Possibility to Measure Solar Ultraviolet Emission Using the Thermoluminescence of Specific Crystals, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), ISSN: 2277-3878, Volume-4 Issue-1,25-28, Reg. No: 97794/BPL/S/2012| Published by BEIESP| Impact Factor:1,109

2015г. - N. Uzunov, H. Hristov, V. Velev, N. Arhangelova, V. Bozadzhiev, D. Nedeva, I. Penev, Assessment of Trap Parameters Related with Thermoluminescence Peaks in BGO Single Crystals Doped with Vanadium, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), ISSN: 2277-3878, Volume-4 Issue-1, 2015, 12-15, Reg. No: 97794/BPL/S/2012| Published by BEIESP| Impact Factor:1,109

2015г. - N. Arhangelova, M. Pencheva, R. Mateva, A STUDY OF DAILY AND SEASONAL VARIATIONS OF RADON-222 AND RADON PROGENY CONCENTRATIONS IN ATMOSPHERIC AIR, Proceedings, Volume IV, Unitech 2015, Gabrovo, ІV-441 - ІV-443

2015г. - N. Arhangelova, S. Salim, R. Mateva, D. Nedeva, Zh. Dimitrova, STUDY OF CONCENTRATIONS OF SOME CHEMICAL ELEMENTS IN MEDICINAL PLANTS COLLECTED FROM SHUMEN PLATEAU, Proceedings, Volume IV, Unitech 2015, Gabrovo, ІV-454 - ІV-456

2015г. - V. Velev, P. Kyurkchiev, N. Arhangelova, R. Mateva, N. Sotirova, D. Nedeva, H. Hristov, CALORIMETRIC RESEARCH OF MODIFIED PARTIALLY CRYSTALLINE POLYMER OBJECTS, Proceedings, Volume IV, Unitech 2015, Gabrovo, ІV-457 - ІV-460

2015г. - M. Pencheva, N. Arhangelova, Determining the change in concentration of daughter products of 222Rn, measured ground-level air, Proceedings of III Student conference, 2015, 57-60

2015г. - S. Salim, R. Mateva, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, N. Arhangelova, Quantitative element analysis of medicinal plants from the region of „Shumen plateau“, Proceedings of III Student conference, 2015, 61-64

2015г. - T.Dobreva, D.Vasileva, J.Dimitrova, Hr.Hristov, N.Arhangelova, Quantitative elemental analysis of plantago major l. and plantago lantseolata collected from area "Shumen Plateau", northeastern Bulgaria, Proceedings of III Student conference, 2015, 65-68

2015г. - S. Minkova, S. Ilieva, S. Stoynov, N.Arhangelova, Characterization of a field device for monitoring the gamma-rays in real time, Proceedings of III Student conference, 2015, 69-72

2015г. - N. Arhangelova, P. Kyurkchiev, H. Hristov, Gamma-spectrometric analysis of mosses from Begliktash region, СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕГАЛИТИ“, ISBN 978-619-201-066-9, 215-220

2014г. - Dragoeva, A., T. Ignatova-Ivanova, V. Koleva, L. Behchet, Z. Nanova, M. Kaschieva, N. Arhangelova, Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria, ECOLOGY AND ENVIRONMENT PROCEEDINGS OF THE SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE, 188-195, 2014

2014г. - М. Pencheva, N. Arhangelova, D. Vasileva, М. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Study on the abundance and some properties of short-lived natural isotopes in the atmospheric air, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 19 – 22

2014г. - G. Peneva, N. Arhangelova, D. Vasileva, M. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Naturalradionuclides abundance in samples from the river Beli Lom, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 9 – 12

2014г. - S. Stefanova, N. Arhangelova, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Quantitative element analysis of herbs from „Madara plateau“area, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 5-8

2014г. - S. Mehmedova, N. Arhangelova, D. Vasileva, M. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Study of the seasonal changes in the radionuclide quantities in the atmospheric air, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 13 – 16

2014г. - S. Stoyanov, Н. Hristov, N. Uzunov, N. Arhangelova, Pulse-counting block for gas-filled radiation detectors, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 29-32

2014г. - S. Salim, N. Arhangelova, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, N. Uzunov Quantitative element analysis of herbs from the region of „Shumen plateau“, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 2014, 33-36

2014г. - V. Velev, A. Popov, N. Arhangelova, P. Kyurkchiev, H. Hristov, P. Sartori, M. Bello, N. Uzunov, WAXS studies of the structure development in poly (ethylene terephthalate) fibers caused by proton beam irradiation, Journal Science Education Innovation, vol. 2, pp. 108-113, 2014

2014г. - V. Velev, A. Popov, N. Arhangelova, P. Kyurkchiev, H. Hristov, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, Effect of proton irradiation on the structure development of polyethylene terephthalate fibers, Journal Scientific and Applied Research, vol. 5, pp. 181-185, 2014

2014г. - H. Hristov, S. Stoyanov, N. Arhangelova, N. Uzunov V. Velev, Pulse-counting block for gas-filled radiation detectors, Proceedings, volume IV, IV-351 – IV-353, Gabrovo

2014г. - N. Arhangelova, M. Pencheva D. Vasileva J. Dimitrova, V. Velev, H. Hristov, M. Bello, N. Uzunov, Quantity elemental analysis of herbs collected in the region of shumen plateau, northeastern Bulgaria, Proceedings, volume IV, IV-354 – IV-357, Gabrovo

2014г. - Valentin Velev, Rusalia Mateva, Nina Arhangelova, Hristo Hristov, Pencho Kyurkchiev, Sneja Ilieva, Determination of the glass transition temperature of amorphous polyester fibers by the shrinkage forces method, Proceedings, volume IV, IV-364 – IV-367, Gabrovo

2014г. - N. Arhangelova, A. Artinyan, K. Berovski, A. Damianova, D. Dikov, L. Kostov, R. Kostov, E. Nikolova, I. Penev, Ch. Protochristov, Ch. Stoyanov, S. Ushev, Radioloecology study of Buhovo mining area, BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH AND NUCLEAR ENERGY, ANNUAL REPORT 2013, p. 102 (issued 2014, Sofia)

2014г. - H. Hristov, R. Mateva, N. Arhangelova, V. Velev, Y. Baneva, K. Boubaker, T. Larbi, G. Moschini, N. Uzunov, Thermoluminescence properties of hausmannite Mn3O4 thin films induced by UV light, Journal of Physics: Conference Series, 558 (2014) 012034, doi:10.1088/1742-6596/558/1/012034, SJR 0,363

2014г. - V. Velev, A. Popov, N. Arhangelova, P. Kyurkchiev, S. Stefanova, P. Sartori, N. Uzunov, X-ray Investigations of Proton Irradiation Induced Structure Development in Polyester Fibers, Journal of Physics: Conference Series, 558 (2014) 012050 doi:10.1088/1742-6596/558/1/012050, SJR 0,363

2013г. - N. M. Uzunov, D. Vasileva-Kyurkchieva, N. Arhangelova, V. Bozadjiev, H. Hristov, M. Dimitrova, B. Banushev, D. Dimitrov, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, Quantitative Elemental Analysis of Solid Rock Samples from Madara Plateau, Region of Shumen (NE Bulgaria), LNL-INFN (REP) 2012 (issued 2013), Legnaro, Italy

2013г. - N. Arhangelova, N. M. Uzunov, D. Vasileva, H. Hristov, M. Pencheva, D. Dimitrov, V. Velev, Study on the short-lived radionuclides in the atmospheric air, International scientific conference UNITECH, Gabrovo, 2013, Proceedings, Volume IV, IV-358 - IV-363

2013г. - N. Arhangelova, N. M. Uzunov, D. Vasileva, H. Hristov, S. Mehmedova, D. Sacheva, V. Velev, Study on the long-lived radionuclides in the atmospheric air, International scientific conference UNITECH, Gabrovo, 2013, Proceedings, Volume IV, IV-364 - IV-370

2013г. - Геновева Пенева, Нина Архангелова, Доротея Василева, Христо Христов, Николай Узунов, Изследване на естествения радиоактивен фон в екосистема, вклюваща поречието на река Бели Лом, Научни трудове на Русенския университет, 2013

2013г. - Valentin Velev, Anton Popov, Pencho Kyurkchiev, Rusalia Mateva, Nina Arhangelova, Hristo Hristov, N. Uzunov, Calorimetric studies of thermomechanically modified fibres poly (ethylene terephthalate): І. Glass transition, International scientific conference UNITECH, Gabrovo, Proceedings, Volume IV, IV-350 - IV-353

2013г. - Valentin Velev, Anton Popov, Pencho Kyurkchiev, Nina Arhangelova, Rusalia Mateva, Hristo Hristov, N. Uzunov, Calorimetric studies of thermomechanically modified fibres poly (ethylene terephthalate): ІІ. Melting behaviour, International scientific conference UNITECH, Gabrovo, 2013, Proceedings, Volume IV, IV-354 - IV-357

2012г. - Yanka I. Baneva, Hristo Y. Hristov, Nina N. Arhangelova, Ilia P. Penev, Paolo Rossi, Giuliano Moschini and Nikolay M. Uzunov, FEASIBILITY STUDIES OF EU+LI CO-DOPED GD2O3 AS A THERMOLUMINESCENCE DETECTOR FOR UV EMISSION, The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, ISBN 978-86-6125-063-7, Faculty of Electronic Engineering, Serbia, 2012, Proeedings, MMXII, 67-70

2012г. - Ilia Penev, Stefan Georguiev, Hristo Angelov, Ivo Kalapov, Nina Arhangelova, Hristo Hristov, Nikolay Uzunov, Anna Damianova, Trans-continental Transfer ofRadioactive Isotopes from Fukushima. NPP Failure, 15 Years Journal of Balkan Ecology, Proceedings of Internacional conference, Ecology – interdisciplinary science and practice, 2012, Part one, 339-342

2012г. - H Hristov, Y Baneva, D Nedeva, N Arhangelova, I Penev, V Velev , G Moschini, P Rossi and N M Uzunov, Thermoluminescence properties of Eu and Li co-doped Gd2O3, induced by UV light, p. Journal of Physics: Conference Series 398 (2012) 012043; doi:10.1088/1742-6596/398/1/012043 (IF)

2011г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, I. Kalapov, H. Angelov, S. Georgiev, N. Uzunov, H. Hristov, N. Arhangelova, Natural 7Be Radioactivity of Aerosols at Vicinity of MoussalaPeak, Bulgaria, vol. 14, No 1, 2011, Journal of Balkan Ecology, 71– 81

2011г. - Chr. Angelov, I. Kalapov, T. Arsov, N. Archangelova, A. Boyukliiski, A. Damyanova, M. Drenska, I. Penev, I. Sivriev, J. Stamenov, A. Tscorbadjiev, B. Vachev, BEO Moussala - A New Facility for Complex Environmental Studies, in Sustainable Development in Mountain Regions, Springer Science+Business Media, DOI 10.1007/978-94-007-0131-1_11, 2011, p123-139

2011г. - I. Penev, St. Georgiev, Hr. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, D. Vasileva, Hr.Hristov, N. Uzunov, Trans-Continental Airborne Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima Nuclear Power Plant Failure International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-552 – III-556

2011г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, Hr. Angelov, St. Georgiev, I. Kalapov, N. Arhangelova, Hr.Hristov, N. Uzunov, Monitoring and analysis of 7Be quantity in the air aerosolsin the vicinity of peak Moussala, International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, Volume III, III-541 – III-547

2011г. - N. Arhangelova, H. Hristov, I. Penev, P. Rossi, G. Moschini, М. Bello, N. Uzunov, Preliminary results from quantitative element analysis of rocks from the Madara plateau,International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-547 – III-552

2011г. - V. Velev, A. Popov, N.Arhangelova, H. Hristov, N. Uzunov, Calorimetric studies of partially-crystallined uniaxially-oriented polymers subjected on heat-mechanicalmodification, International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-568 – III-572

2011г. - N. Arhangelova, D. Vasileva, H. Hristov, I. Penev, J. Dimitrova, V. Velev, N. Uzunov, Low-background gamma-ray measurements of herbs from Madara platreu, north-eastregion of Bulgaria, International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-565 – III-568

2011г. - H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, V. Velev, N. Uzunov, A setup for control the ultraviolet component of solar emission using thermoluminescence emission of crystals,International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-556 – III-560

2011г. - N. Uzunov, H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, V. Marinova, M. Bello, G. Moschini, Assessment of Trap Parameters Related to Thermoluminescence Peaks in BGO Single Crystals Doped with Ruthenium and Vanadium, Copt. Rend. Acad. Bulg. SCi., physics, 2011, V 64, No 9, 1251 – 1258 (IF 0.210, SJR 0.196, SNIP 0.353)

2010г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, Hr. Angelov, St. Georgiev, I. Kalapov, N. Uzunov, N. Arhangelova, Hr.Hristov, Origin and behaviour of 7Be in the air masses in thevicinity of Moussala peak, Comptes rendus de I`Academie bulgare des Sciences, Tome 63, №9, 2010, Physique, Physique experimentale, 1273 – 1278 (IF 0.219, SJR 0.205, SNIR 0.444)

2010г. - H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, Influence of lithium co-dopant on the UV-stimulated thermoluminescence of erbium-doped zirconium dioxide, Journ. of Optoelectronics and Advanced Materials, ISSN 1454 – 4164, Vol. 12, Issue 4, 2010, 892 – 894 (IF 0.412, SJR 0.220, SNIP 0.328)

2010г. - H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er + Li doped ZrO2, Journal of Physics:Conference Series, Vol. 253, Number 1, (2010) 2025. (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/253/1/012025) (SJR 0.250, SNIR 0.312)

2010г. - V. Velev, T. Dimov, H. Hristov, N. Arhangelova, N. Uzunov, A. Popov, Y. Denev, T. Angelov, K. Markova, M. Zagortcheva, Birefringence in heat-mechanical modified freshlymoulded polyester fibers, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 253, Number 1, (2010) 2026. (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/253/1/012026) ( SJR 0.250, SNIR 0.312)

2010г. - N. Arhangelova, H. Hristov, V. Velev, N. Uzunov, I. Penev, K. Berovski, D. Dikov, L. Kostov, Ch. Stoyanov, M. Mladenov, S.Todorov, H. Protohristov, Natural radionuclidesabundance in the region of Buhovo uranium-mines, International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2010, Volume III, III-397 – III-401

2010г. - N. Arhangelova, N. Uzunov, E. Nikolova, K. Berovski, H. Protohristov, D. Dikov, R. Kostov, L. Kostov, M. Mladenov, Quantitative element analysis of samples from mineregion near Buhovo, Bulgaria, International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2010, Volume III, III-402 – III-406

2010г. - V. Velev, R. Androsch, A. Popov, H. Hristov, N. Arhangelova, N. Uzunov, Influence of the strain stress on the glass transition in partially crystalline polyester filaments,Bulgaria, International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2010, Volume III, III-430 – III-433

2009г. - H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, M. Bello, G. Moschini , N. M. Uzunov, Study of the solar UV emission using thermoluminescence of zirconium dioxide doped witherbium and lithium, to be published in International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2009, Volume III, III-639 – III-643

2009г. - N. Arhangelova, H. Hristov, R. Davidova, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, Scanning micro-PIXE study of the seasonal element precipitation in the shells ofZebra mussels from the Ticha lake, Bulgaria, to be published in International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2009, Volume III, III-653 – III-657

2009г. - N. Arhangelova, H. Hristov, I. Penev, H. Protohristov, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, Quantitative elemental analysis of soils, sediments, silt, water and shells of Zebra mussels collected from the Ticha, Bulgaria, to be published in International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2009, Volume III, III-634 – III-638

2009г. - Н. Архангелова, Я. Георгиева, Х. Христов, И. Пенев, Х. Христов, Н. Стоянов, Н. Узунов, Анализ на съдържанието на някои елементи в кореновата система на Церови насаждения (Quercus Cerris L.), взети от области с повишено съхнене на този вид растителност, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, т.ХIX В 1, 2009, Физика, Шумен, 37 - 44

2009г. - H. Y. Hristov, N. N. Arhangelova, I. P. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, On the possibility to measure solar ultraviolet emission using the thermoluminescence of specific crystals, Annual of Konstantin Preslavski University, Shumen, Vol.ХIX В 1, 2009, 24-36

2009г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, B. Damyanov, Hr. Angelov, St. Georgiev, N. Uzunov, N. Arhangelova, Monitoring and analysis of the abundance variation of 7Be in the air aerosols at peak Moussala, INRNE Ann. Rep. 2009, pp 87 – 89

2008г. - Н. Архангелова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, “Установка за мониторинг на радиоактивността на приземния слой въздух”. Годишник на ШУ„Еп. К.Преславски” 2008, Т.ХVIII В1, 100-109

2008г. - H. Y. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, N. Uzunov, A setup for thermoluminescence analysis of crystals, Annual of Konstantin Preslavski University, Shumen, Vol.ХVIII В 1,2008, 30-38

2008г. - H. Y. Hristov, N. N. Arhangelova, I. Vankov, I. P. Penev, N. M. Uzunov, Computerized glow-curve deconvolution assessment of the kinetic parameters associated withthermoluminescence peaks in BGO(:V), Annual of Konstantin Preslavski University, Shumen, Vol.ХVIII В 1, 2008, 81-92

2008г. - И. Пенев, Й. Стаменов, М. Дренска, Б. Дамянов, Ц. Вълова , Н. Узунов, Н. Архангелова, Мониторинг на радиоактивността на аерозолите на БЕО-Мусала,Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Природни науки, т.ХVІІІ В 1, 2008, Физика, Шумен, 92 - 99

2008г. - Н. Архангелова, Н. Узунов, И. Пенев, Б. Дамянов, Н. Иванов, G. Moschini, P. Buso, A. Nadali, Количествен елементен анализ на алпийски растения от области със сходни характеристики в Рила и Алпите, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, т.ХVІІІ В 1, 2008, Физика, Шумен, 22 - 29

2008г. - Е. Николова, А. Артинян, Н. Архангелова, Рентгено флуоресцентния анализ за изследване на елементният състав в билкови чайове и билки от района на градшумен, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, т.ХVІІ В 1, Природни науки, Физика, Шумен 2008, 5 – 13

2008г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, B. Damyanov, Tsc. Valova, N. Uzunov, N. Arhangelova, Monitoring the aerosol radioactivity at the basic environmental observatory"Moussala", International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2008, III-544 – III-547

2008г. - N. Arhangelova, H. Hristov, S. Dakova, I. Penev, N. Uzunov, Quantitative element analysis and specific gamma-ray activity measurements, conducted on soils as element of ecological screening of Dalaka Forest region, Novi Pazar, International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, vol. III, Gabrovo, 2008, III-531 – III-535

2008г. - H. Hristov, N. Arhangelova, G. Dimov, M. Kumanova, N. Uzunov, M. Bello, G. Moschini, Measuring the kinetic parameters and comparison of the thermoluminescentproperties of some phosphors for dosimetric applications, International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, volume III, Gabrovo, 2008, III-536 – III-540

2007г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, B. Damyanov, Tsc. Valova, N. Uzunov, N. Arhangelova, Monitoring the aerosol radioactivity at the basic environmental observatory"Moussala", Ecology and Future, Vol. VI, No3, Sofia, 2007

2007г. - Н. Узунов, В. Янминчев, Н. Архангелова, Н. Иванов, Л. Иляз, И. Пенев, М. Дренска, Б. Дамянов, А. Дамянова, Метод за анализ на естествената и техногеннатарадиоактивност във въздушните аерозоли и проби от естествен произход, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, т.ХVІІ В 2, Природни науки, Физика, Шумен 2007, 5-20

2007г. - N. Nikolova-Todorova, J. Jordanova, U. Fischer , P. Pereslavtsev, Neutronics analysis of HCLL blanket for DEMO fusion reactor, Annual of Konstantin Preslavsky University,Shumen, Vol. XVII B 2, Faculty of natural sciences, 2007

2007г. - И.Пенев, Й.Стаменов, М.Дренска, Б.Дамянов, Ц.Вълова , Н.Узунов, Н.Архангелова, Мониторинг на радиоактивността на аерозолите на БЕО-Мусала, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, т.ХVІІ В 2, Природни науки, Физика, Шумен 2007

2007г. - I. Penev, M. Drenska, B. Damyanov, Tsc. Valova, N. Uzunov, N. Arhangelova, Monitoring of Aerosol Radioactivity at BEO Moussala, OBSERVATOIRE DE MONTAGNE DEMOUSSALA OM2 fascicule 12, 2007, 194 - 198

2007г. - I. Penev, B. Damyanov, N. Uzunov, N. Arhangelova, N. Ivanov, G. Moschini, P.Buso, A. Nadali, Element quantities in Plants from Alpine Meadows. Comparison betweenPlants from Areas with Similar Characteristics in Rila (Bulgaria) and Alps (Italy), OBSERVATOIRE DE MONTAGNE DE MOUSSALA OM2 fascicule 12, pp 216 – 220

2007г. - H. Y. Hristov, N. Arhangelova, V. Marinova, M. Bello, D. Zafiropoulos, G. Moschini,, N. M. Uzunov, A glow-curve deconvolution analysis of the kinetic parameters ofvanadium-doped Bi4Ge3O12 crystal for dosimetric applications, INFN- LNL (REP) 2007, Legnaro, Italy, 238 – 239

2007г. - I. Penev, M. Drenska, B. Damyanov, Tsc. Valova, N. Uzunov, N. Arhangelova, Monitoring of Aerosol Radioactivity at BEO Moussala, Proceedings of the Internationalscientific conference, South-West University “Neofit Rilsky” Blagoevgrad, 2007, 142 – 146

2007г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, B. Damyanov, Tsc. Valova, N. Uzunov, N. Arhangelova, Monitoring the Aewrosol Radioactivity at the Basic Environmental Observatory "Moussaa", Bulg. Journ. of Ecol. Science, v. VI, № 3, 2007 p27-32

2006г. - J. Jordanova, U. Fischer, P. Pereslavtsev, Y. Poitevin, A. Li Puma, N. Nikolova-Todorova, Parametric neutronic analysis of HCLL blanket for DEMO fusion reactor utilizingvacuum vessel ITER FDR design, FUSION ENGINEERING AND DESIGN 81 (2006)2213-2220, Received 4 November 2005; received in revised form 7 February 2006; accepted 9 February 2006; Available online 29 March 2006, (IF 0.598, SJR 0.368, SNIP 0.782)

2006г. - N. M. Uzunov, N. Arhangelova, P. Passi, G. Moschini, A. Zadro, S. Galassini, P. Provencio, C. Furlan, Analysis of titanium release into bone tissue after insertion of severaltypes of dental implants, LNL-INFN (REP) 2006, Legnaro, Italy

2006г. - Jordanova J., Fischer U., Pereslavtsev P., Poitevin Y., Li Puma A., Nikolova-Todorova N., Parametric neutronic analysis of HCLL blanket for DEMO fusion reactor utilizing vacuum vessel ITER FDR design, (2006) Fusion Engineering and Design, 81 (19) , pp. 2213-2220

2006г. - J. Jordanova, U. Fischer, P. Pereslavtsev, Y. Poitevin, A. Li Puma, N. Nikolova-Todorova, Parametric neutronic analysis of HCLL blanket for DEMO, Proceedings of a technical meeting, International Atomic Energy Agency, Division of Physical and Chemical Sciences, Vienna (Austria), First generation of fusion power plants: Design and technology, Jun 2006, ISBN 92-0-106306-7, 9 p

Доклади

2018г. - V Velev, S Salim, N Arhangelova – Постер: Р1.17 Calorimetric studies on tensile stress-induced crystallization of amorphous poly (ethylene terephthalate) filaments – Международна конференция 20 Jubilee international school on condensed matter physics, Bulgarian Academy of Sciences, September 3- 7, 2018, St. Constantine and Elena Resort near Varna, Bulgaria, 2018

2018г. - Национални форуми с международно участие 16-та Национална конференция с международно участие „Природни науки’ 2018”, ШУ”Епископ Константин Преславски”, Октомври 5-7, 2018, Шумен, България, 2018: 1. Нина Архангелова, Йорданка Христова, Радостин Нейков – Постер: Р8 Изследване съдържанието на радионуклиди в маслодайната култура рапица (Brassica napus L.), 2. Сениха Салим, Николай Узунов, Нина Архангелова, Ивайло Наков, Георги Димов, – Постер: Р9, Сравнение и оценка по Dose-Volume Histogram (DVH) на 3D-CRT и VMAT дозиметрични планове на пациенти с тумори наректум и простата

2018г. - Нина Архангелова, Сениха Салим, Сабина Василева, Христо Христов –Доклад: Гама-спектрометричен анализ на почви от местността "Кьошкове" в Природен парк "Шуменско плато", Национални форуми с международно участие, „География, регионално развитие и туризъм“, ШУ "Епископ Константин Преславски", Ноември 23-24, 2018, Шумен, България, 2018

2017г. - XV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017”, 29.09-01.10.2017 г., Варна доклади на тема: 1. В. Велев, Н. Архангелова, Д. Недева, Ж. Стоянова, Високотемпературно ориентационно изтегляне на частично кристални полиестерни влакна при изотермични условия. Влияние на механичното напрежение; 2.Нина Архангелова, Жени Димитрова, Даниела Недева, Нискофонови гама-спектрометрични измервания на Cichorium intybus L., събрана от Североизточна България.

2017г. - INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Unitech 2017, 17 - 18 NOVEMBER 2017, GABROVO доклади на тема: 1. N. Arhangelova, D. Nedeva, Zh. Dimitrova, G. Yordanova, Soil-to-plant transfer factor of natural radionuclides in medical plants from nature park Shumensko plato; 2. N. Arhangelova, D. Nedeva, Zh. Dimitrova, G. Yordanova, Radionuclides in medical plants collected of the natural park "Shumensko plato"; 3. Valentin Velev, Nina Arhangelova, Daniela Nedeva, Anton Popov, High temperature orientation download of partially crystalline polyester fibers. Influence of the temperature.

2017г. - Tsvetelina Stefanova, Siyana Dimova, Jordanka Eneva, Nina Arhangelova – Постер, Radionuclides in the plant Matricaria chamomilla L. grown up in two regions, Фармацевтичен бизнес форум и научно-практическа конференция под надслов: „Иновации и перспективи във фармацевтичната практика“,Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, 27-29 октомври 2017 г., Варна, България, 2017

2014г. - Dragoeva, A., T. Ignatova-Ivanova, V. Koleva, L. Behchet, Z. Nanova, M. Kaschieva, N. Arhangelova, Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria, ECOLOGY AND ENVIRONMENT PROCEEDINGS OF THE SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria in May 16-17, 2014

2014г. - S. Stoyanov, Н. Hristov, N. Uzunov, N. Arhangelova, Pulse-counting block for gas-filled radiation detectors, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, May 15-16, 2014

2014г. - S. Salim, N. Arhangelova, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, N. Uzunov Quantitative element analysis of herbs from the region of „Shumen plateau“, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, May 15-16, 2014

2014г. - H. Hristov, S. Stoyanov, N. Arhangelova, N. Uzunov V. Velev, Pulse-counting block for gas-filled radiation detectors, International Scientific Conference UNITECH’14 – Gabrovo, 21 – 22 november 2014

2014г. - N. Arhangelova, M. Pencheva D. Vasileva J. Dimitrova, V. Velev, H. Hristov M. Bello, N. Uzunov, Quantity elemental analysis of herbs collected in the region of shumen plateau, northeastern Bulgaria International Scientific Conference UNITECH’14 – Gabrovo, 21 – 22 november 2014

2014г. - Valentin Velev, Rusalia Mateva, Nina Arhangelova, Hristo Hristov, Pencho Kyurkchiev, Sneja Ilieva, Determination of the glass transition temperature of amorphous polyester fibers by the shrinkage forces method, International Scientific Conference UNITECH’14 – Gabrovo, 21 – 22 november 2014

2014г. - V. Velev, A. Popov, N. Arhangelova, P. Kyurkchiev, S. Stefanova, P. Sartori, N. Uzunov, X-ray investigations of proton irradiation induced structure development in polyester fibers, 18th International school on condensed matter physics, Varna, 01.09 - 06.09, 2014

2014г. - H. Hristov, R. Mateva, N. Arhangelova, V. Velev, Y. Baneva, K. Boubaker, T. Larbi, G. Moschini, N. Uzunov, Thermoluminescence properties of hausmannite Mn3O4 thin films induced by UV light, 18th International school on condensed matter physics, Varna, 01.09 - 06.09, 2014

2013г. - М. Pencheva, N. Arhangelova, D. Vasileva, М. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Study on the abundance and some properties of short-lived natural isotopes in the atmospheric air, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 16 – 17 May 2013

2013г. - S. Stefanova, N. Arhangelova, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Quantitative element analysis of herbs from „Madara plateau“area, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University,Shumen, 16 – 17 May 2013

2013г. - G. Peneva, N. Arhangelova, D. Vasileva, M. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Naturalradionuclides abundance in samples from the river Beli Lom, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 16 – 17 May 2013

2013г. - S. Mehmedova, N. Arhangelova, D. Vasileva, M. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, Study of the seasonal changes in the radionuclide quantities in the atmospheric air, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe” Konstantin Preslavsky University, Shumen, 16 – 17 May 2013

2012г. - Ilia Penev, Stefan Georguiev, Hristo Angelov, Ivo Kalapov, Nina Arhangelova, Hristo Hristov, Nikolay Uzunov, Airborne Trans-Continental Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima. NPP Failure, The 8th General Conference of Balkan Physical Union, 5 – 7 July 2012, Constanta, Romania

2012г. - Ilia Penev, Stefan Georguiev, Hristo Angelov, Ivo Kalapov, Nina Arhangelova, Hristo Hristov, Nikolay Uzunov, Anna Damianova, Trans-continental Transfer ofRadioactive Isotopes from Fukushima. NPP Failure, Internacional conference, Ecology – interdisciplinary science and practice, Sofia, 25 – 26 October 2012

2012г. - H Hristov, Y Baneva, D Nedeva, N Arhangelova, I Penev, V Velev, G. Moschini, P. Rossi and N Uzunov, Thermoluminescence properties of Eu + Li co-doped Gd2O3 induced by UV light, 17th ISCMP, Open Problems in Condensed Matter Physics, Biomedical Physics and their Applications, 2 – 7 September, 2012, Varna

2012г. - Yanka I. Baneva, Hristo Y. Hristov, Nina N. Arhangelova, Ilia P. Penev, Paolo Rossi, Giuliano Moschini and Nikolay M. Uzunov, FEASIBILITY STUDIES OF EU+LI CO-DOPED GD2O3 AS A THERMOLUMINESCENCE DETECTOR FOR UV EMISSION The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, 25 – 27 April 2012, Faculty of Electronic Engineering, Serbia

2011г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, Hr. Angelov, St. Georgiev, I. Kalapov, N. Arhangelova, Hr. Hristov, N. Uzunov, Monitoring and analysis of 7Be in the air aerosols in the vicinity of peak Moussala, Bulgaria (in bulg.), International Scientific Conference, Unitech, 18–19.11.2011, Gabrovo

2011г. - N. Arhangelova, D. Vasileva, I. Penev, H. Hristov, J. Dimitrova, V. Velev, N. Uzunov, Low-background gamma-ray measurements of herbs from Madara plateau, North-East region of Bulgaria (in bulg.), International Scientific Conference, Unitech, 18–19.11.2011, Gabrovo

2011г. - I. Penev, St. Georguiev, Hr. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, D. Vasileva, Hr. Hristov, N. Uzunov, Trans-continental airborne transfer of radioactive isotopes from Fukushima nuclear power plant failure (in bulg.), International Scientific Conference, Unitech, 18–19.11.2011, Gabrovo

2011г. - N. Arhangelova, H. Hristov, I. Penev, G. Moschini, М. Bello, P. Rossi, N. Uzunov, Preliminary results from the superficial quantitative element analysis of rocks from Madara plateau (in bulg.), International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 18–19.11.2011, Gabrovo

2011г. - H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, V. Velev, N. Uzunov, A setup for control the ultraviolet component of solar emission using thermoluminescence emission of crystals (in bulg.), International Scientific Conference, Unitech, 18–19.11.2011, Gabrovo

2011г. - V. Velev, A. Popov, N. Arhangelova, H. Hristov, N. Uzunov, Calorimetric studies of partially-crystallined uniaxially-oriented polymers, subjected on heat-mechanical modification (in bulg.), International Scientific Conference, Unitech, 18–19.11.2011, Gabrovo

2010г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, Hr. Angelov, St. Georgiev, N. Uzunov, N. Arhangelova, Hr.Hristov, Monitoring and analysis of 7Be amount in air aerosols at the vicinityof peak Moussala , Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Варна 2010

2010г. - N. Arhangelova, H. Hristov, R. Davidova, I. Penev, G. Moschini, М. Bello, N. Uzunov, Quantitative element analysis of water samples from the Ticha Lake and from theadjacent terrain, Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 2010, Варна

2010г. - H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er + Li doped ZrO2, 16 ISCMP: Progress in Solid State and Molecular Electronics, Ionics and Photonics 29 Aug–3 Sept 2010, Varna, Bulgaria

2010г. - V. Velev, T. Dimov, H. Hristov, N. Arhangelova, N. Uzunov, A. Popov, Y. Denev, T. Angelov, K. Markova, M. Zagortcheva, Birefringence in heat-mechanical modified freshly moulded polyester fibers, 16 ISCMP: Progress in Solid State and Molecular Electronics, Ionics and Photonics, 29 Aug–3 Sept 2010, Varna, Bulgaria

2010г. - N. Arhangelova, H. Hristov, V. Velev, N. Uzunov, I. Penev, K. Berovski, D. Dikov, L. Kostov, Ch. Stoyanov, M. Mladenov, S.Todorov, H. Protohristov, Natural radionuclides abundance in the region of Buhovo uranium-mines, International Scientific Conference, Unitech, 19–20.11.2010, Gabrovo

2010г. - N. Arhangelova, N. Uzunov, E. Nikolova, K. Berovski, H. Protohristov, D. Dikov, R. Kostov, L. Kostov, M. Mladenov, Quantitative element analysis of samples from mine region near Buhovo, Bulgaria, International Scientific Conference, Unitech, 19–20.11.2010, Gabrovo

2010г. - V. Velev, R. Androsch, A. Popov, H. Hristov, N. Arhangelova, N. Uzunov, Influence of the strain stress on the glass transition in partially crystalline polyester filaments, Bulgaria, International Scientific Conference, Unitech, 19–20.11.2010, Gabrovo

2009г. - H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, M. Bello, G. Moschini , N. M. Uzunov, Study of the solar UV emission using thermoluminescence of zirconium dioxide doped with erbium and lithium, International Scientific Conference, Unitech, 20–21.11.2009, Gabrovo

2009г. - N. Arhangelova, H. Hristov, R. Davidova, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, Scanning micro-PIXE study of the seasonal element precipitation in the shells of Zebra mussels from the Ticha lake, Bulgaria, International Scientific Conference, Unitech, 20–21.11.2009, Gabrovo

2009г. - N. Arhangelova, H. Hristov, I. Penev, H. Protohristov, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, Quantitative elemental analysis of soils, sediments, silt, water and shells of Zebra mussels collected from the Ticha, Bulgaria, International Scientific Conference, Unitech, 20–21.11.2009, Gabrovo

2009г. - H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, Influence of lithium co-dopant on the UV-stimulated thermoluminescence of erbium-doped zirconium dioxide, 10th INTERNATIONAL BALKAN WORKSHOP on APPLIED PHYSICS, July 6-8, 2009, CONSTANTA, ROMANIA

2008г. - H. Y. Hristov, N. N. Arhangelova, I. P. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, On the possibility to measure solar ultraviolet emission using the thermoluminescence of specific crystals, Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 26-28.09.2008, Варна

2008г. - Н. Архангелова, Я. Георгиева, Х. Христов, И. Пенев, Х. Христов, Н. Стоянов, Н. Узунов, Анализ на съдържанието на някои елементи в кореновата система на Церови насаждения (Quercus Cerris L.), взети от области с повишено съхнене на този вид растителност, Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 26-28.09.2008, Варна

2008г. - H. Hristov, N. Arhangelova, G. Dimov, M. Kumanova, N. Uzunov, M. Bello, G. Moschini, Measuring the kinetic parameters and comparison of the thermoluminescent properties of some phosphors for dosimetric applications, International Scientific Conference, Unitech, 21 – 22. 11.2008 г.,Gabrovo

2008г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, B. Damyanov, Tsc. Valova, N. Uzunov, N. Arhangelova, Monitoring the aerosol radioactivityat the basic environmental observatory "Moussala", International Scientific Conference, Unitech, 21 – 22. 11.2008 г.,Gabrovo

2008г. - N. Arhangelova, H. Hristov, S. Dakova, I. Penev, N. Uzunov, Quantitative element analysis and specific gamma-ray activity measurements, conducted on soils as element of ecological screening of Dalaka Forest region, Novi Pazar, International Scientific Conference, Unitech, 21 – 22.11.2008,Gabrovo

2007г. - I. Penev, M. Drenska, B. Damyanov, Tsc. Valova, N. Uzunov, N. Arhangelova, Monitoring of Aerosol Radioactivity at BEO Moussala, BEOBAL Conference, 21-25 March 2007, Gyulechitsa, Bulgaria

2007г. - I. Penev, B. Damyanov, N. Uzunov, N. Arhangelova, N. Ivanov, G. Moschini, P.Buso, A. Nadali, Element quantities in Plants from Alpine Meadows. Comparison between Plants from Areas with Similar Characteristics in Rila (Bulgaria) and Alps (Italy), BEOBAL Conference, 21-25 March 2007, Gyulechitsa, Bulgaria

2007г. - H. Y. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, N. Uzunov, A setup for thermoluminescence analysis of crystals, Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 28-30.09.2007, Варна

2007г. - H. Y. Hristov, N. N. Arhangelova, I. Vankov, I. P. Penev, N. M. Uzunov, Computerized glow-curve deconvolution assessment of the kinetic parameters associated with thermoluminescence peaks in BGO(:V), Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 28-30.09.2007, Варна

2007г. - И. Пенев, Й. Стаменов, М. Дренска, Б. Дамянов, Ц. Вълова , Н. Узунов, Н. Архангелова, Мониторинг на радиоактивността на аерозолите на БЕО-Мусала, Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 28-30.09.2007, Варна

2007г. - Н. Архангелова, Н. Узунов, И. Пенев, Б. Дамянов, Н. Иванов, G. Moschini, P. Buso, A. Nadali, Количествен елементен анализ на алпийски растения от области със сходни характеристики в Рила и Алпите, Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 28-30.09.2007, Варна

2007г. - Н. Архангелова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, “Установка за мониторинг на радиоактивността на приземния слой въздух”, Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 28-30.09.2007, Варна

2007г. - Е. Николова, А. Артинян, Н. Архангелова, Рентгено флуоресцентния анализ за изследване на елементният състав в билкови чайове и билки от района на град шумен, Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 28-30.09.2007, Варна

2007г. - I. Penev, M. Drenska, B. Damyanov, Tsc. Valova, N. Uzunov, N. Arhangelova, Monitoring of Aerosol Radioactivity at BEO Moussala, International scientific conference, South-West University “Neofit Rilsky”, 6-10.06.2007г., Blagoevgrad

2006г. - Н. Узунов, В. Янминчев, Н. Архангелова, Н. Иванов, Л. Иляз, И. Пенев, М. Дренска, Б. Дамянов, А. Дамянова, Метод за анализ на естествената и техногенната радиоактивност във въздушните аерозоли и проби от естествен произход, Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 28-30.09.2006, Варна

2006г. - N. Nikolova-Todorova, J. Jordanova, U. Fischer , P. Pereslavtsev, Neutronics analysis of HCLL blanket for DEMO fusion reactor, Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 28-30.09.2006, Варна

Цитирания

2019г. - Jordanova J., Fischer U., Pereslavtsev P., Poitevin Y., Li Puma A., Nikolova-Todorova N., Parametric neutronic analysis of HCLL blanket for DEMO fusion reactor utilizing vacuum vessel ITER FDR design, (2006) Fusion Engineering and Design, 81 (19) , pp. 2213-2220 Цитирана в: J Shimwell, R Delaporte-Mathurin, JC Jaboulay, Multiphysics analysis with CAD-based parametric breeding blanket creation for rapid design iteration, Nuclear Fusion ,59, 046019, 2019, (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-4326/ab0016/pdf)(IF 4.057 за 2017г.)

2018г. - Velev V., Popov A., Arhangelova N., Kyurkchiev P., Stefanova S., Sartori P., Uzunov N., X-ray investigations of proton irradiation induced structure development in polyester fibers (2014) Journal of Physics: Conference Series, 558 (1), art. no. 012050 Цитирано в: Zhu, S., Shi, M., Tian, M., Qu, L., Chen, G., Effects of irradiation on polyethyleneterephthalate(PET) fibers impregnated with sensitizer, Journal of the Textile Institute, 2018, 109(3), pp. 294-299

2018г. - Chr. Angelov, I. Kalapov, T. Arsov, N. Archangelova, A. Boyukliiski, A. Damyanova, M. Drenska, I. Penev, I. Sivriev, J. Stamenov, A. Tscorbadjiev, B. Vachev, BEO Moussala - A New Facility for Complex Environmental Studies, in Sustainable Development in Mountain Regions, Springer Science+Business Media, 2011, p123-139 Цитирано в:Tchorbadjieff, A., An automatic tracking system for natural hazard events with satellite remote sensing, Advances in Intelligent Systems and Computing, 2018, 665, pp. 240-249

2018г. - H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er and Li doped ZrO2, Journ. of Physics: Conf. ser., Vol. 253, No 1, Цитирано в: Ahemen, I., Dejene, F.B., The role of traps in the blue–green emission of ZrO2:Ce3+, Tb3+co-doped phosphors, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2018, 29(3), pp. 2140-2150

2017г. - Hristov H, Arhangelova N, Velev V, Penev I, Bello M, Moschini G, Uzunov N, UV light-induced thermoluminescence of Er + Li doped ZrO2, J Phys:Conf Ser 253:012025 , Journal of Physics:Conference Series, Vol. 253, Number 1, (2010) 2025. (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/253/1/012025) цитирана в: Timur Sh. Atabaev, Nguyen Hoa Hong, Enhanced optical properties of ZrO2:Eu3+ powders codoped with gadolinium ions, Journal of Sol-Gel Science and Technology, April 2017, Volume 82, Issue 1, pp 15–19

2017г. - Chr. Angelov, I. Kalapov, T. Arsov, N. Archangelova, A. Boyukliiski, A. Damyanova, M. Drenska, I. Penev, I. Sivriev, J. Stamenov, A. Tscorbadjiev, B. Vachev, BEO Moussala - A New Facility for Complex Environmental Studies, in Sustainable Development in Mountain Regions, Springer Science+Business Media, 2011, p123-139 Цитирано в: Schmeisser, L., Andrews, E., Ogren, J.A., (...), Liu, P., Wu, H., Classifying aerosol type using in situ surface spectral aerosol optical properties, Atmospheric Chemistry and Physics, 2017, 17(19), pp. 12097-12120

2016г. - H Hristov, Y Baneva, D Nedeva, N Arhangelova, I Penev, V Velev , G Moschini, P Rossi and N M Uzunov, Thermoluminescence properties of Eu and Li co-doped Gd2O3, induced by UV light, p. Journal of Physics: Conference Series 398 (2012) 012043; doi:10.1088/1742-6596/398/1/012043http://dx.doi.org/10.1088/1742–6596/398/1/012043 Cited in: Raunak Kumar Tamrakara, Durga Prasad Bisen, Kanchan Upadhyay, Ishwar Prasad Sahu, Comparative study of thermoluminescence behaviour of Gd2O3 phosphor synthesized by solid state reaction and combustion method with different exposure, Radiation Measurements, Volume 84, January 2016, Pages 41–54

2016г. - Angelov, C., Angelov, I., Arsov, T., Archangelova, N., Boyukliiski, A., Damianova, A., Drenska, M., Georgiev, K., Kalapov, I., Nishev, A., Nikolova, N., Penev, I., Sivriev, I., Stamenov, J., Tchorbadjieff, A., Todorov, S., Vachev, B., BEO Moussala - A new facility for complex environment studies, Sustainable Development in Mountain Regions: Southeastern Europe, 2011, Pages 123-139 Cited in: Masson, O., Bieringer, J., Brattich, E., Dalheimer, A., Estier, S., Penev, I., Ringer, W., Schlosser, C., Steinkopff, T., Steinmann, P., Tositti, L., Van Beek, P., de Vismes-Ott, A., Variation in airborne 134Cs, 137Cs, particulate 131I and 7Be maximum activities at high-altitude European locations after the arrival of Fukushima-labeled air masses (Article), Journal of Environmental Radioactivity, Volume 162-163, 1 October 2016, Pages 14-22

2016г. - Angelov, C., Angelov, I., Arsov, T., Archangelova, N., Boyukliiski, A., Damianova, A., Drenska, M., Georgiev, K., Kalapov, I., Nishev, A., Nikolova, N., Penev, I., Sivriev, I., Stamenov, J., Tchorbadjieff, A., Todorov, S., Vachev, B., BEO Moussala - A new facility for complex environment studies, Sustainable Development in Mountain Regions: Southeastern Europe, 2011, Pages 123-139 Cited in: Christo Angelov, Todor Arsov, Ilia Penev, Nina Nikolova, Ivo Kalapov, Stefan Georgiev, Aerosol and gamma background measurements at Basic Environmental Observatory Moussala Acta Scientifica Naturalis, ASN, Vol 3, No 1, Pages 33-38, 2016

2016г. - Ilia Penev, Jordan Stamenov, Miroluba Drenska, Hristo Angelov, Stefan Georgiev, Ivo Kalapov, Nikolay Uzunov, Nina Arhangelova, Hristo Hristov, Origin and behaviour of 7 Be in the air masses in the vicinity of Moussala peak, Comptes Rendus de l Academie Bulgare des Sciences 63 (9), 1273-1278 Cited in: Christo Angelov, Todor Arsov, Ilia Penev, Nina Nikolova, Ivo Kalapov, Stefan Georgiev, Aerosol and gamma background measurements at Basic Environmental Observatory Moussala, Acta Scientifica Naturalis, Annual of Konstantin Preslavsky University – Chemistry, Physics, Biology, Geography, ASN, Vol 3, No 1, Pages 33-38, 2016

2015г. - V. Velev, T. Dimov, A. Popov, Y. Denev, H. Hristov, T. Angelov, K. Markova, M. Zagortcheva, N. Arhangelova, and N. Uzunov. (2010). Birefringence in heat-mechanical modified freshly moulded polyester fibers. Journal of Physics: Conference Series. 253(1) 012026. Available:http: http://iopscience.iop.org/1742-6596/253/1/012026. Structural Changes in Amorphous Poly (Ethylene Terephthalate) Fibers Caused by Combined Heat Mechanical Treatment Valentin L. Velev, Anton N. Popov, Todor N. Dimov, Hristo Y. Hristov, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-4 Issue-1, March 2015

2015г. - V. Velev, T. Dimov, A. Popov, Y. Denev, H. Hristov, T. Angelov, K. Markova, M. Zagortcheva, N. Arhangelova, and N. Uzunov. (2010). Birefringence in heat-mechanical modified freshly moulded polyester fibers. Journal of Physics: Conference Series. 253(1) 012026. Available:http: http://iopscience.iop.org/1742-6596/253/1/012026. cited in: Relation between the structure of flexible chain polymers in isotropic and oriented state. Polycaprolactam,, Anton Popov, Yordan Denev, Nikola Todorov, Tony Angelov, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL. 4., Association Scientific and Applied Research International Journal; ISSN 1314-9784, 2015, 68-73

2015г. - H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, “Influence of lithium co-dopant on the UV-stimulated thermoluminescence of erbium- doped zirconium dioxide”, Journ. of Optoelectronics and Advanced Materials, ISSN 14544164,Vol.12, Issue 4, 892 - 894, 2010 cited in: Hristo Y. Hristov, Valentin L. Velev, Nikolay M. Uzunov, Feasibility Studies of EU+LI Co-Doped GD2O3 as a Thermo Luminescence Detector for UV Emission, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), ISSN: 2277-3878, Volume-4 Issue-1, 2015, 29-31

2015г. - H. Y. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, N. Uzunov, “A setup for thermoluminescence analysis of crystals”, Annual of Konstantin Preslavsld University, Shumen, Vol. XVIII B 1, 30 - 38, 2008 cited in: Hristo Y. Hristov, Valentin L. Velev, Nikolay M. Uzunov Feasibility Studies of EU+LI Co-Doped GD2O3 as a Thermo Luminescence Detector for UV Emission, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), ISSN: 2277-3878, Volume-4 Issue-1, 2015, 29-31

2015г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, Hr. Angelov, St. Georgiev, I. Kalapov, N. Uzunov, N. Arhangelova, Hr.Hristov, Origin and behaviour of 7Be in the air masses in the vicinity of Moussala peak, Comptes Rendus de I Academie Bulgare des Sciences, Tome 63, 9, 2010, 1273 – 1278 cited in: Ilia Penev, Stefan Georgiev, Hristo Angelov, Todor Arsov, SPECTROSCOPIC MONITORING OF GAMMA-RAYS OF EARTH AND SPACE ORIGIN IN THE 150–6400 keV RANGE AT MOUSSALA BEO, Comptes rendus de l Academie bulgare des Sciences, Tome Poseban 68, 1, 2015, IF

2015г. - Angelov C. et al. (2011) Chapter 11 in: Sustainable Development in Mountain Regions. Southeastern Europe (ed. G. Zhelezov). Springer, 123–139, ISBN 978-94- 007-0130-4. cited in: Ilia Penev, Stefan Georgiev, Hristo Angelov, Todor Arsov, SPECTROSCOPIC MONITORING OF GAMMA-RAYS OF EARTH AND SPACE ORIGIN IN THE 150–6400 keV RANGE AT MOUSSALA BEO, Comptes rendus de l Academie bulgare des Sciences, Tome Poseban 68, 1, 2015

2015г. - Penev I., J. Stamenov et al. (2011) J. Balkan Ecology, 14, 1. cited in: Ilia Penev, Stefan Georgiev, Hristo Angelov, Todor Arsov, SPECTROSCOPIC MONITORING OF GAMMA-RAYS OF EARTH AND SPACE ORIGIN IN THE 150–6400 keV RANGE AT MOUSSALA BEO, Comptes rendus de l Academie bulgare des Sciences, Tome Poseban 68, 1, 2015

2015г. - Penev I., St. Georguiev et al. (2011) In: Proc. Int. Sci. Conf. Gabrovo, Unitech, III-552–III-555 cited in: Ilia Penev, Stefan Georgiev, Hristo Angelov, Todor Arsov, SPECTROSCOPIC MONITORING OF GAMMA-RAYS OF EARTH AND SPACE ORIGIN IN THE 150–6400 keV RANGE AT MOUSSALA BEO, Comptes rendus de l Academie bulgare des Sciences, Tome Poseban 68, 1, 2015

2014г. - H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er + Li doped ZrO2, Journal of Physics:Conference Series, Vol. 253, Number 1, (2010) 2025. (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/253/1/012025) Waitukaitis, S.R., Lee, V., Pierson, J.M., Forman, S.L., Jaeger, H.M., Size-dependent same-material tribocharging in insulating grains, Physical Review Letters, Volume 112, Issue 21, 30 May 2014, Article number 218001, ISSN: 10797114

2014г. - H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er and Li doped ZrO2, Journ. of Physics: Conf. ser., Vol. 253, No 1, 2025, cited in: Villa-Sanchez, G.; Mendoza-Anaya, D.; Fernandez-Garcia, M. Eufemia; et al., Co nanoparticle effects on the thermoluminescent signal induced by UV and gamma radiation in ZrO2 powders, OPTICAL MATERIALS Volume: 36 Issue: 7 Pages: 1219-1226 Published: MAY 2014

2014г. - H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er and Li doped ZrO2, Journ. of Physics: Conf. ser., Vol. 253, No 1, 2025, cited in: Villa-Sanchez, G.; Mendoza-Anaya, D.; Mondragon-Galicia, G.; et al., Thermoluminescence response induced by UV radiation in Eu-doped zirconia nanopowders, RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 97 Pages: 118-125 Published: APR 2014

2013г. - H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er + Li doped ZrO2, Journal of Physics:Conference Series, Vol. 253, Number 1, (2010) 2025. (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/253/1/012025) Scott R. Waitukaitis, Victor Lee, James M. Pierson, Steven L. Forman and Heinrich M. Jaeger, Size-dependent same-material tribocharging in insulating grains Condensed Matter, September 11, 2013, cond-mat.soft (IF 22.929)

2013г. - Chr. Angelov, I. Kalapov, T. Arsov, N. Archangelova, A. Boyukliiski, A. Damyanova, M. Drenska, I. Penev, I. Sivriev, J. Stamenov, A. Tscorbadjiev, B. Vachev, BEO Moussala - A New Facility for Complex Environmental Studies, in Sustainable Development in Mountain Regions, Springer Science+Business Media, DOI 10.1007/978-94-007-0131-1_11, 2011, p123-139 R. Makkonen, О. Seland, A. Kirkevаg, T. Iversen and J. E. Kristjаnsson Evaluation of aerosol number concentrations in NorESM with improved nucleation parameterization, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 13, 26389–26450, 2013, www.atmos-chem-phys-discuss.net/13/26389/2013/ (IF 5,51)

2013г. - Jordanova J., Fischer U., Pereslavtsev P., Poitevin Y., Li Puma A., Nikolova-Todorova N., Parametric neutronic analysis of HCLL blanket for DEMO fusion reactor utilizing vacuum vessel ITER FDR design, (2006) Fusion Engineering and Design, 81 (19) , pp. 2213-2220 Boccaccini, L.V., Progress in eu blanket technology, Fusion Science and Technology , Volume 64, Issue 3, September 2013, Pages 615-622 (IF 0.517)

2013г. - Jordanova J., Fischer U., Pereslavtsev P., Poitevin Y., Li Puma A., Nikolova-Todorova N., Parametric neutronic analysis of HCLL blanket for DEMO fusion reactor utilizing vacuum vessel ITER FDR design, (2006) Fusion Engineering and Design, 81 (19) , pp. 2213-2220 Liu, S., Li, J., Zheng, S., Mitchell, N., Neutronics analysis of inboard shielding capability for a DEMO fusion reactor CFETR, Fusion Engineering and Design, Volume 88, Issue 9-10, October 2013, Pages 2404-2407 (IF 0.842)

2013г. - Angelov, C., Angelov, I., Arsov, T., Archangelova, N., Boyukliiski, A., Damianova, A., Drenska, M., Georgiev, K., Kalapov, I., Nishev, A., Nikolova, N., Penev, I., Sivriev, I., Stamenov, J., Tchorbadjieff, A., Todorov, S., Vachev, B., BEO Moussala - A new facility for complex environment studies, Sustainable Development in Mountain Regions: Southeastern Europe, 2011, Pages 123-139 Zhou, C., Shi, R. , Liu, C., Gao, W., A correlation analysis of monthly mean CO2 retrieved from the Atmospheric Infrared Sounder with surface station measurements, International Journal of Remote Sensing, Volume 34, Issue 24, December 2013, Pages 8710-8723

2013г. - Velev V., T. Dimov, A. Popov, Y. Denev, H. Hristov, T. Angelov, K. Markova, M. Zagortcheva, N. Arhangelova, N. Uzunov, Journal of Physics: Conference Series, 253012026, 2010; cited in: Valentin Velev, Anton Popov, Pencho Kyurkchiev, Lyubomira Veleva, Rusalia Mateva THERMO-MECHANICAL MODIFICATION OF AMORPHOUS POLYESTER FIBRES: III. STRUCTURE INVESTIGATIONS USING WIDE ANGLE X-RAY SCATTERING, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH Vol. 4, 2013

2012г. - V. Velev, T. Dimov, H. Hristov, N. Arhangelova, N. Uzunov, A. Popov, Y. Denev, T. Angelov, K. Markova, M. Zagortcheva, Birefringence in heat-mechanical modified freshlymoulded polyester fibers, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 253, Number 1, (2010) 2026. (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/253/1/012026) ( SJR 0.250, SNIR 0.312), V. Velev, A. Popov, R. Androsch, T. Dimov, T. Angelov, H.-J. Radusch , Heat - mechanically induced phase and relaxation transitions in amorphous polyester fibers, Journal of Physics Conference Series 12/2012; 398(1):2055-. DOI: 10.1088/1742-6596/398/1/012055

2012г. - H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er + Li doped ZrO2, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 253, Number 1, (2010) 2025 G. V. Sanchez, D. M. Anaya, C. Gutierrez-Wing, P. R. G. Martinez, O. F. O. Mejia, ZrO2 Doped with Cobalt Nanoparticles to Detect UV Radiation, MRS Proceedings, Volume 1371 (2012) s1-p025

2012г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, B. Damyanov, Tsc. Valova, N. Uzunov, N. Arhangelova, Monitoring the aerosol radioactivity at the basic environmental observatory “Moussala”, Ecology and Future, Vol. VI, No3, Sofia, 2007: J. Paatero, B. Veleva, J. Hatakka, E. Hristova, Atmospheric Radioactivity in Bulgaria and Finland Following the Fukushima Nuclear Accident, Proc. Balwois 2012, Ohrid, Macedonia (2012)

2011г. - Chr. Angelov, I.Kalapov, T.Arsov, N.Archangelova, A.Boyukliiski, A.Damyanova, M.Drenska, I.Penev, I.Sivriev, J.Stamenov, A. Tscorbadjiev, B.Vachev, BEO Moussala - A new facility for complex environmental studies, in sustainable development in mountain regions, Springer, 2011, part 2, pp. 123-139: 3. Илия Пенев, Христо Ангелов, Стефан Георгиев, Асен Чорбаджиев, Радиационният фон в района на вр. Мусала, БЕО-Мусала, след инцидента "Фукушима", Science and Technology Journal of BgNS, VOL. 16, No. 2, December 2011, ISSN 1310-8727

2011г. - Penev, J. Stamenov, M. Drenska, B. Damyanov, Tsc. Valova, N. Uzunov, N. Arhangelova, Monitoring the aerosol radioactivity at the basic environmental observatory “Moussala”, Ecology and Future, Vol. VI, No3, Sofia, 2007: Илия Пенев, Христо Ангелов, Стефан Георгиев, Асен Чорбаджиев, Радиационният фон в района на вр. Мусала, БЕО-Мусала, след инцидента "Фукушима", Science and Technology Journal of BgNS, VOL. 16, No. 2, December 2011, ISSN 1310-8727

2011г. - Angelov, C., Angelov, I., Arsov, T., Archangelova, N., Boyukliiski, A., Damianova, A., Drenska, M., Georgiev, K., Kalapov, I., Nishev, A., Nikolova, N., Penev, I., Sivriev, I., Stamenov, J., Tchorbadjieff, A., Todorov, S., Vachev, B., BEO Moussala - A new facility for complex environment studies, Sustainable Development in Mountain Regions: Southeastern Europe, 2011, Pages 123-139, Tchorbadjieff, A. , Lecture Notes in Computer Science, Volume 7116 LNCS, 2012, Pages 333-340

2011г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, Hr. Angelov, St. Georgiev, I. Kalapov, N. Uzunov, N. Arhangelova, Hr.Hristov, Origin and behaviour of 7Be in the air masses in thevicinity of Moussala peak, Comptes rendus de I`Academie bulgare des Sciences, Tome 63, №9, 2010, Physique, Physique experimentale, 1273 – 1278 (IF 0.219, SJR 0.205, SNIR 0.444),Илия Пенев, Христо Ангелов, Стефан Георгиев, Асен Чорбаджиев, Радиационният фон в района на вр. Мусала, БЕО-Мусала, след инцидента "Фукушима", Science and technology journal of BGNS, vol. 16, no. 2, December 2011, ISSN 1310-8727

2011г. - N. Uzunov, H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, V. Marinova, M. Bello, G. Moschini, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., physics, V 64, No 9, 1251 – 1258 Urbach’s rule of Bi4Ge3O12 doped with 3d and 4d ions, P. Petkova, Optical Materials 34 (2011) 265–268

2011г. - J. Jordanova, U. Fischer, P. Pereslavtsev, Y. Poitevin, A. Li Puma, N. Nikolova-Todorova, Parametric neutronic analysis of HCLL blanket for DEMO fusion reactor utilizing vacuum vessel ITER FDR design, FUSION ENGINEERING AND DESIGN 81 (2006)2213-2220, Received 4 November 2005; received in revised form 7 February 2006; accepted 9 February 2006; Available online 29 March 2006: Title: Conceptual design of advanced blanket using liquid LiPb Author(s): Hasegawa, T., Yamamoto, Y., Konishi, S.Proceedings - Symposium on Fusion Engineering, Institute of Advanced Energy, KyotoUniversity, Uji,Kyoto 611-0011, Japan Conference: 22nd IEEE/NPSS Symposium on Fusion Engineering - SOFE 07;Albuquerque, NM;17 June 2007through21 June 2007;Category number07CH37901C;Code72761 Source: Conference Paper, Article number 4337881, 2007

2011г. - Chr. Angelov, I.Kalapov, T.Arsov, N.Archangelova, A.Boyukliiski, A.Damyanova, M.Drenska, I.Penev, I.Sivriev, J.Stamenov, A. Tscorbadjiev, B.Vachev, BEO Moussala - A new facility for complex environmental studies, in sustainable development in mountain regions, Springer, 2011, part 2, pp. 123-139: Climatology of aerosol radiative properties in the free troposphere, Andrews, E. ,Ogren, J.A.,Bonasoni, P.,Marinoni, A.,Cuevas, E.,Rodriguez, S.,Sun, J.Y.,Jaffe, D.A.,Fischer, E.V.,Baltensperger, U.,Weingartner, E.,Coen, M.C.,Sharma, S.,Macdonald, A.M.,Leaitch, W.R.,Lin, N.-H.,Laj, P.,Arsov, T.,Kalapov, I.,Jefferson, A.,Sheridan, P., Atmospheric Research, Volume 102, Issue 4, December 2011, Pages 365-393

2010г. - J. Jordanova, U. Fischer, P. Pereslavtsev, Y. Poitevin, A. Li Puma, N. Nikolova-Todorova, Parametric neutronic analysis of HCLL blanket for DEMO fusion reactor utilizing vacuum vessel ITER FDR design, FUSION ENGINEERING AND DESIGN 81 (2006)2213-2220, Received 4 November 2005; received in revised form 7 February 2006; accepted 9 February 2006; Available online 29 March 2006 Title: A development of user-friendly graphical interface for a blanket simulator Author(s): Lee Young-Seok; Yoon Seok-Heun; Han Jung-Hoon Conference: 9th International Symposium on Fusion Nuclear Technology Location: Dalian, PEOPLES R CHINA Date: OCT 11-16, 2009 Source: FUSION ENGINEERING AND DESIGN Volume: 85 Issue: 10-12 Pages: 1957-1965 DOI:10.1016/j.fusengdes.2010.07.002 Published: DEC 2010

2009г. - Penev I, Drenska M, Damyanov B, Valova TSC, Uzunov N, Arhangelova N (2007) Monitoring of the aerosols radioactivity at BEO—“Moussala”. High Mountain Observatory Moussala OM2 12:194–198, Peter Nojarov, Peter Ivanov, Ivo Kalapov, Ilia Penev, Mirolujba Drenska, Connection between ozone concentration and atmosphere circulation at peak Moussala, Theoretical and Applied Climatology, September 2009, Volume 98, Issue 1-2, pp 201-208

2009г. - I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, B. Damyanov, Tsc. Valova, N. Uzunov, N. Arhangelova, Ecology and Future, Vol. VI, No3, Sofia, 2007 Monitoring of 7Be and heavy metals at the Basic Environmental Observatory “MOUSSALA”, I.Penev, J.Stamenov, M.Drenska, B.Damyanov and Ch.Angelov, European Aerosol Conference 2009, Karlsruhe, Abstract T121A05

2009г. - Н. Узунов, В. Янминчев, Н. Архангелова, Н. Иванов, Л. Иляз, И. Пенев, М. Дренска, Б. Дамянов, А. Дамянова, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, т.ХVІІ В 2, Природни науки, Физика, Шумен 2007, 5-20 Monitoring of 7Be and heavy metals at the Basic Environmental Observatory “MOUSSALA”, I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, B. Damyanov and Ch. Angelov, European Aerosol Conference 2009, Karlsruhe, Abstract T121A05

2009г. - I. Penev, M. Drenska, B. Damyanov, Tsc. Valova, N. Uzunov, N. Arhangelova, OBSERVATOIRE DE MONTAGNE DE MOUSSALA OM2 fascicule 12, 2007, 194 – 198 Connection between ozone concentration and atmosphere circulation at peak Moussala, P. Nojarov, P. Ivanov, I. Kalapov, I. Penev, M. Drenska, Theor Appl Climatol (2009) 98:201–208, DOI 10.1007/s00704-009-0173-2

2009г. - J. Jordanova, U. Fischer, P. Pereslavtsev, Y. Poitevin, A. Li Puma, N. Nikolova-Todorova, Parametric neutronic analysis of HCLL blanket for DEMO fusion reactor utilizing vacuum vessel ITER FDR design, FUSION ENGINEERING AND DESIGN 81 (2006)2213-2220, Received 4 November 2005; received in revised form 7 February 2006; accepted 9 February 2006; Available online 29 March 2006 Title: Toward the ultimate goal of tritium self-sufficiency: Technical issues and requirements imposed on ARIES advanced power plants Author(s): El-Guebaly Laila A.; Malang Siegfried Source: FUSION ENGINEERING AND DESIGN Volume: 84 Issue: 12 Pages: 2072-2083 DOI:10.1016/j.fusengdes.2008.12.098 Published: DEC 2009

2009г. - J. Jordanova, U. Fischer, P. Pereslavtsev, Y. Poitevin, A. Li Puma, N. Nikolova-Todorova, Parametric neutronic analysis of HCLL blanket for DEMO fusion reactor utilizing vacuum vessel ITER FDR design, FUSION ENGINEERING AND DESIGN 81 (2006)2213-2220, Received 4 November 2005; received in revised form 7 February 2006; accepted 9 February 2006; Available online 29 March 2006 Title: 3D CAD-MCNP METHODOLOGY APPLIED TO NEUTRONIC IRRADIATION EFFECTS ANALYSIS IN KOYO-F Author(s): Domingo S.; Herreras Y.; Sordo F.; et al. Conference: 18th American-Nuclear-Society Topical Meeting on the Technology of Fusion EnergyLocation: San Francisco, CA Date: SEP 28-OCT 02, 2008 Sponsor(s): Amer Nucl Soc, NO California Sect; Amer Nucl Soc, Fusion Energy Div; Atom Energy Soc Japan; Lawrence Livermore Natl Lab Source: FUSION SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 56 Issue: 2 Pages: 710-717 Published:AUG 2009

2009г. - J. Jordanova, U. Fischer, P. Pereslavtsev, Y. Poitevin, A. Li Puma, N. Nikolova-Todorova, Parametric neutronic analysis of HCLL blanket for DEMO fusion reactor utilizing vacuum vessel ITER FDR design, FUSION ENGINEERING AND DESIGN 81 (2006)2213-2220, Received 4 November 2005; received in revised form 7 February 2006; accepted 9 February 2006; Available online 29 March 2006 . Title: Consistent integration in preparing the helium cooled lithium lead DEMO-2007 reactor Author(s): Li-Puma A.; Bonnemason J.; Cachon L.; et al. Conference: 25th Symposium on Fusion Technology Location: Rostock, GERMANY Date: SEP 15-19, 2008 Sponsor(s): Max Planck Inst Plasmaptys Source: FUSION ENGINEERING AND DESIGN Volume: 84 Issue: 7-11 Pages: 1197-1205 DOI:10.1016/j.fusengdes.2009.01.097 Published: JUN 2009

2007г. - Jordanova J., Fischer U., Pereslavtsev P., Poitevin Y., Li Puma A., Nikolova-Todorova N., Parametric neutronic analysis of HCLL blanket for DEMO fusion reactor utilizing vacuum vessel ITER FDR design, (2006) Fusion Engineering and Design, 81 (19) , pp. 2213-2220 Hasegawa, T., Yamamoto, Y., Konishi, S., Conceptual design of advanced blanket using liquid LiPb, Proceedings - Symposium on Fusion Engineering, 2007