КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Виктор Методиев Василевабв

Гл. ас. д-р  Виктор Методиев Василев

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 205

Телефон: 0887733813

Email: vikvas@abv.bg, v.vasilev@shu.bg

Приемно време: сряда 10:00 - 12:00

Завършен университет, специалност

ШУ "Еп.К.Преславски",1989, специалност Биология и химия

Месторабота преди постъпване в ШУ

"Антибиотик" АД - Иститут за изследване на антибиотици - Разград

Заемани академични длъжности

Главен асистент

Придобити научни степени

доктор

Водени лекции и/или упражнения

Зоология на гръбначните животни. Обща зоология. Теренна практика по зоология. Защитени територии. Зоогеография.

Области на научни интереси

Орнитология, херпетология, зоогеография, защитени територии. Мониторинг.

Участия в международни и национални научни проекти

2008 – 2010 „Проучване на гръбначната фауна в българската и румънската част на Добруджа. Природозащитен статус, мерки за опазване“ – ръководител доц. Ив. Атанасова - ШУ „Еп. К. Преславски„ финансиран от МОН – Фонд „Научни изследвания“ (международен)

2009 – 2011 "Изследване на чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието на България" – ръководител Р. Томов – Лесотехнически Университет - финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (международен)

2010 - 2014 „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”, No LIFE 09/NAT/BG/ 000230 финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия. (международен)

2011 - 2013 „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”, обособена позиция 7 „Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици” - Обединение „ЕКОНЕКТ” - финансиран от МОСВ

2012 - "Мониторинг на основни елементи на моделни екосистеми. Ключови вредители по земеделските култури в тях", ръководител доц. д-р Св. Райков, финансиран от ШУ „Еп. Константин Преславски”

2013 - Подготовка за идентифициране на Орнитологично важни места по южното Черноморско крайбрежие“

2013 - 2014 - Извършване на теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящи видове птици“ ЕНВЕКО № 2571/13.06.2013 ИАОС (Изпълнителна агенция по околна среда)

2013-2014 - Опазване на птиците в ПП Русенски Лом по проект: “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом” № на проекта DIR-5113326-6-100

2013-2014 Дейности по проучване на земноводни и влечуги в СИ България (Природен парк „Златни пясъци“(по № DIR-5113326-C-008)

2013 Проучване на основни компоненти на природни и изкуствени екосистеми. Стратегии за регулиране популационната численост и степен на нападение от ключови вредители в различни агробиоценози

2014-2015 Изготвяне на ОС на ПУ на ЗЗ от НАТУРА 2000 "Калиакра" и "Белите скали". БАН ИБЕИ.

2014 -2015 Седмо международно преброяване на белия щъркел. БДЗП и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ

2015 - "Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

2016 - 2017 Изготвяне на Европейски Атлас на гнездящите птици. БДЗП. Полеви експерт.

2016 - "Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

2017 - "Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски"

2018 - Проект РД-08-120/06.02.2018 г. "Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза1", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

2019 - Проект РД-08-73/29.01.2019г. "Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза2", финансиран от ШУ "Еп. Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Росица Давидова

Книги

2018г. - Янков П., Н. Петков, Д. Палачийски, В.Василев, В. Ратарова. "Ръководство за идентификация и опазване на горските птици". Българско дружество за защита на птиците. София.ISBN: 978-954-8310-42-0.

2014г. - В. Василев "Книга за земноводните и влечугите на ПП "Персина" Изд. Геософт София 27 с. 2014

2014г. - В. Василев "Книга за птиците на ПП "Персина" Изд. Геософт София 230 с. 2014

2014г. - В.Василев. съставител. Определител на гръбначната фауна на Природен парк "Българка". ДПП. Габрово АртПринт. 144с.

Студии

2009г. - Angela Petrescu, Gabriel Chisamera, Viktor Vasilev, Ivaylo Raykov, “Merops apiaster nests in two colonies with atupical location from Romania and Bulgaria”, 12-13 november2009

Статии

2019г. - 2019г. - Davidova, R., Vasilev, V., Boycheva, M., Bakalova, J., Ali, N. 2019. Dynamics of the mite communities (Acari: Parasitiformes) in nests of the Parus major. // Russian Journal of Ecology, Vol. 50, 2, 200-207, ISSN: 1067-4136 (print version), ISSN: 1608-3334 (electronic version), IF = 0.439, Web of Science.

2017г. - Zehtindjiev P , V.Vasilev, M.Marinov, M.Ilieva, D. Dimitrov,S. Peev, I. Raykov, V.Raykova, K.Ivanova, K.Bedev & Y.Yankov No Evidence for Displacement of Wintering Red-breasted Geese Branta ruficollis (Pallas, 1769) (Anseriformes) at a Wind Farms Area in Northeast Bulgaria: Long-term Monitoring Results. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA 69 (2), 2017: 215-228 IF 0.310

2017г. - Davidova, R., V. Vasilev, M. Boycheva and A. Dzhevat. Taxonomic Diversity and Distribution of Mites (Acari: Acariformes and Parasitiformes) in Nests of the Semi-collared Flycatcher (Ficedula semitorquata). Journal of Biodiversity and Invironmental Science, 10 (1), 69-79. IF 1.32

2017г. - Vasilev V., M.Marinov Oological Characteristics of a Colony of Eurasian Jackdaw (Corvus monedula L.) in the Town of Shumen, NE Bulgaria. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA 69 (1), 2017: 143-147 IF 0.310

2017г. - Davidova R., V. Vasilev, M. Boycheva. Annual dynamics of the mite communities (Acari:Acariformes and Parasitiformes) in Semi-collared Flycatcher’ (Ficedula semitorquata) Nests, Ecology, Environment and Conservation, 2017, 23 (4) : 128-136, SJR 0,120.

2016г. - Василев В. , Н. Василев, Н. Величков, С. Стоянов. 2016. Белият щъркел в област Шумен през 2014 – 2015 г. В: Чешмеджиев Св.,Г. Попгеоргиев, Ц. Петров, Ю. Корнилев, Св. Спасов, Ст. Стойчев (ред.).Белият щъркел в България през 2014 – 2015 г. БДЗП,Природозащитна поредица, книга 31. София, с 53-54

2016г. - Василев В. , Н. Василев, В. Скарлатов, М. Петров. 2016. Белият щъркел в област Разград през 2014 – 2015 г. В: Чешмеджиев Св.,Г. Попгеоргиев, Ц. Петров, Ю. Корнилев, Св. Спасов, Ст. Стойчев (ред.). Белият щъркел в България през 2014 – 2015 г. БДЗП, Природозащитна поредица, книга 31. София, с 38-39.

2015г. - 2015г. - Davidova R., V. Vasilev, N. Ali, J. Bakalova. Community structure of mites (Acari: Acariformes and Parasitiformes) in nests of the semi-collared flycatcher (Ficedula semitorquata). International Research Journal of Natural Sciences, 2015, Vol.3, 47-52, IF 7.72

2015г. - Иванов Б., Н. Петков, В. Василев. 2015. Среден гмурец. В: Големански В. и др. (ред). Червена книга на Република България. Т.2. Животни. БАН & МОСВ. София. с.244

2015г. - Василев В., Б. Иванов. 2015. Белобуза рибалка. В: Големански В. и др. (ред.). Червена книга на Република България. Том 2. Животни. БАН & МОСВ. София. с.272.

2013г. - Davidova R., V. Vasilev. Seasonal Dynamics of the Testate Amoebae Fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria). – Acta zoologica bulgarica 65 (1), 2013, 27-36. IF 0.269

2012г. - Davidova, R., V. Vasilev. Composition and Structure of Testate Amoebae Fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria). – Ecologia Balkanica, Volume 4, Issue 1, 2012, 73-80.

2012г. - Davidova, R., V. Vasilev. Community structure of mesostigmatic mites (Acari: Parasitiformes) in nests of the great tit (Parus major). – Folia faunistica Slovaca 17 (2), 2012, 191-196.

2012г. - Arnaudov, V., S. Raykov, R. Davidova, Ch. Christov, V. Vasilev, P. Petkov. Monitoring of pest populations – an important element of integrated pest management of field crops. – Agricultural Science and Technology Vol. 4, №1, 2012, 77-80.

2011г. - Davidova R., V. Vasilev. 2011. Gamasid mites (Acari, Mesostigmata) in the nest holes of three passerine species from (), Sci Parasitol 12(4):215-221.

1997г. - Караиванов Н., Георгиев Д., Дерелиев С., Траянов Р., Василев В. „Ролята на Шабленското и Дуранкулашкото езера в миграцията и зимуването на патиците ипотапниците”. Биоразнообразие и екологични проблеми на балканската фауна. БАН

Доклади

2016г. - 2016 г. - Davidova R., V. Vasilev, N. Ali, A. Dzhevat, J. Bakalova. 2016. A study of the mites (Acari: Parasitiformes) in nests of great tit (Parus major). Fourth Student Scientific Conference "Ecology and Environment" 2016

2016г. - 2016 г. - Davidova R., V. Vasilev, A. Dzhevat, J. Bakalova, N. Ali. 2016. Gamasid mites (Acari: Parasitiformes) in nests of eurasian blue tit (Cyanistes caeruleus). IV студентска научна конференция "От атома до космоса", май 2016.

2015г. - 2015г. - Davidova R., V. Vasilev, J. Bakalova, A. Dzhevat. 2015. Mites (Acari: Acariformes and Parasitiformes) in nests of the semi-collared flycatcher (Ficedula semitorquata). NCNS 2015, Varna

2010г. - Георгиева Б., В. Трайкова, В. Василев. „Птиците на Южна Добруджа (гнездова орнитофауна)”. II Национална студентска научна конференция “Управление иустойчиво използване на биологичните ресурси”, ЛТУ. 2010

2010г. - Atanasova I., I. Rajkov, V. Rajkova, V. Vasilev. “Outlining the most northerly points of the habitat of Gunter's vole Microtus guenteri (Danford, Alston 1888) inBulgaria and some ecological notes” Annual of Konstantim Preslavsky University of Shumen. Vol. XX B6. Shumen 2010, 148-168 p

2006г. - Атанасова Ив., В. Василев, В. Иванова. 2006. Разпространение на гюнтеровата полевка Microtus guenteri (Danford, Alston, 1888) в българската част на Странджа.Годишник на ШУ „Еп.К.Преславски” т.ХVІ В4. Природни науки.Шумен. 7 – 17

2006г. - Василев В., Хр. Христов, 2006. „Промени в гнездовите находища на Посевната врана Corvus frugilegus L. в Шуменска област”. Годишник на ШУ „Еп.К.Преславски”т.ХVІ В4. Природни науки. Шумен. 135 - 138

2006г. - Виктор В., И. Райков, Д. Владимиров 2006. „Установяване на Пъстър смок Elaphe sauromates край гр.Шумен”. Годишник на ШУ „Еп.К.Преславски” т.ХVІ В4.Природни науки. Шумен. 133 – 134

2004г. - Василев В. 2004. “Гнездово разпространение на чавката в Corvus monedula в Русенска, Разградска и Шуменска област.” Сборник научни трудове Природни наукиШУ.222-227

2003г. - Vasilev, V. , Comparison of the Nesting Ornitofauna in the Four Water Basins North-eastern Bulgaria, Faculty of Biology, Fourth Science Conference, Book 95, Sofia

2003г. - Василев В., Д. Милев, В. Делов. 2003. „Разпространение на Ливадния дърдавец Crex crex L. по поречието на Ломовете.” Сборник научни трудове Природни науки.Биология. ШУ. Юбилейна научна конференция. 24 – 26

2003г. - Василев В., Хр. Христов, М. Николов. 2003. „Принос към орнитофауната на Природен парк „Шуменско плато”. Сборник научни трудове Природни науки. Биология.Юбилейна научна конференция. 27 – 31

2003г. - V.M.Vasilev, M. Vasilev. 2003. DISTRIBUTION OF BREEDING MGPIE PICA PICA IN NORTEN-EASTERN BULGARIA. 40 Години Биологически факултет. Десета юбилейнанаучна сесия. СУ “Св.Климент Охридски”. Резюмета. 97

1999г. - Василев В. 1999. “Проучване орнитофауната на рибарниците до с.Мечка.” Юбилейна научна конференция “25 години Шуменски университет“Еп.К.Преславски”1996. Доклади. Биология и география. 50-51

1990г. - А.Даракчиев, Ст.Стайков, В.Василев. 1990. Гнездови находища на посевната врана Corvus frugilegus L. в Северна България. ПУ “Паисий Хилендарски” Научнитрудове. Том 2 кн.6, Биология. 171-188

Цитирания

2017г. - Arnaudov, V., Raykov, S., Davidova, R., Hristov, H., Vasilev, V. & Petkov, P. (2012) Monitoring of pest populations: an important element of integrated pest management of field crops. Journal of Agricultural Science and Technology 4 (1), 77-80Z. Цитирано в: Ganji and S. Moharramipour Cold hardiness strategy in field collected larvae of Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae). Journal of Entomological Society of Iran 2017, 36(4): 287-296

2016г. - 2016г. - Davidova, R. and V. Vasilev, 2013. Seasonal dynamics of the testate amoebae fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria). Acta Zool. Bulg., 65: 27-36. Цитирана в: Nicholls, K. and J. Torok, 2016. Local and intercontinental comparisons of test morphology in the little-known testate amoeba Cyphoderia laevis Penard. European Journal of Protistology, 56: 67-78. IF 2.8

2016г. - 2016г. - Davidova, R. and V. Vasilev, 2012. Composition and structure of testate amoeba fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria). Ecol. Balk., 4: 73-80. Цитирана в: Nicholls, K. and J. Torok, 2016. Local and intercontinental comparisons of test morphology in the little-known testate amoeba Cyphoderia laevis Penard. European Journal of Protistology, 56: 67-78. IF 2.8

2016г. - Atanasova I., Raykov I., Raykova V. & Vasilev V. 2010. Outlining the most northerly points of the habitat of Guenther“s vole Microtus guentheri (Danford & Alston, 1888) in Bulgaria and some ecological notes // Annual of Konstsntin Preslavski University, Bulgaria, Faculty of Natural Sciences, Vol.20. No 6. P.148–168. Цитирано в: Tanya A. Zorenko, Nasko Atanasov, Fedor N. Golenishchev - Behavioral differentiation and hybridization of the European and Asian forms of Harting’ vole Microtus hartingi (Rodentia, Arvicolinae). RUSSIAN JOURNAL OF THERIOLOGY. 2016. 15(2): 133–150 RG 0.57

2015г. - Василев В., И. Райков, Д. Владимиров 2006. Установяване на пъстър смок Elaphe sauromates край Шумен. Год. на ШУ "Еп. К. Преславски". 16В с.133 -134 Цитирано в Големански В. (ред) 2015. Червена книга на Република България.

2015г. - 2015г. - Arnaudov, V., Raykov, S., Davidova, R., Hristov, H., Vasilev, V., Petkov, P. 2012. Monitoring of pest populations – an important element of integrated pest management of field crops. – Agricultural Science and Technology, 4, (1), 77 – 80. Цитирана в: Abbas arbab 2015. Scrobipalpa ocellatella http://www.sbsi.ir/uploads/khabarpics/ sugar_ fact_94/m_2_9.pdf

2015г. - 2015г. - Davidova R., V. Vasilev. Seasonal dynamics of the testate amoebae fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria) - Acta Zoologica Bulgarica, 2013, 65 (1): 27–36. Цитирана в: Utkina (Trulova) A, Yu. A. Mazei 2015. Species composition, structure and seasonal dynamics of testate amoeba community in Nikolskoye Bog (Middle Volga region). – University proceedings. Volga region. Natural Sciences. Ecology № 1 (9): 67-97.

2015г. - 2015г. - Davidova, R. D. and Vasilev, V. M. 2011. Gamasid mites (Acari, Mesostigmata) in the nest holes of three passerine species from Kamchia Mountain (Northeastern Bulgaria). Scientia Parasitologica, 12: 203-209. Цитирана в: Kordeshami A. et al., 2015. Some edaphic mesostigmatic mites from Lordegan, Chaharmahal Bakhtiari province with their world distribution. J. Crop. Prot. 4, 4: 589-604. IF 1.043.

2015г. - Василев В. 1999. Проучвания орнитофауната на рибарниците до с. Мечка. Юбилейна научна конференция "25 г. ШУ "Еп. К. Преславски". Цитирано в: Големански В. 2015. Червена книга на Република България. БАН & МОСВ. София.

2015г. - Василев В, Д. Милев, В. Делов 2003. Разпространение на ливадния дърдавец по поречието на Ломовете. Сборник научни трудове на ШУ "Еп. К. Преславски" Биология 24-26. Цитирано в: Големански В (ред.) 2015. Червена книга на Република България. т2. Животни. БАН & МОСВ. София.

2014г. - 2014г. - Davidova R, Vasilev V. Seasonal dynamics of the testate amoebae fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria). - Acta Zoologica Bulgarica 65, 2013:27-36. Цитирана в: Sheri D. O`Connor, 2014. Testate amoebae (Thecamoebian) based reconstruction of lake Simcoe frimge wetland paleoenvironments, 243 p.

2014г. - 2014г. - Davidova D. R., V. M. Vasilev. Composition and structure of Testate amoebae fauna (Protozoa: Arcellinida and Euglyphida) in Durankulak Lake (Northeastern Bulgaria). Ecologia Balkanica, 2012, 4 (1): 73-80. Цитирана в: Ostojic Al. M., Iv. D. Radojevic, M. P. Rakic. 2014. Updated Checklist of Freshwater Free-living Unicellular Heterotrophic Protists of Serbia. – Acta zool. bulg., 66 (3): 347-358 IF 0.357

Други публикации

2011г. - Zehtindjiev P., Vasilev V., Dimitrov D. 2011. Wind direction controls autumn migration of White Stork (Ciconia ciconia): a case study of soaring bird migration at Via Pontica. 27–30 August 2011, Riga, Latvia, 8th Conference of the European Ornithologists’ Union.

2007г. - Зехтинджиев П., В. Василев, М. Илиева, В. Делов. 2007. “Крайбрежно шаварче Acr. schoenobaenus”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици вБългария. БДЗП. Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.478-479

2007г. - Георгиев Д., Н. Петков, В. Василев, М. Илиева. 2007. “Индийско шаварче Acr. agricola”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици в България. БДЗП.Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.480-481

2007г. - Антонов А. Д. Георгиев, В. Василев, М. Илиева, В. 2007. “Мочурно шаварче Acr. palustris”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици в България.БДЗП. Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.482-483

2007г. - Василев В., Д. Георгиев, С. Дерелиев, В. Делов, П. Зехтинджиев, М. Илиева, В. 2007. “Блатно шаварче Acr. scirpaceus”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас нагнездящите птици в България. БДЗП. Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.484-485

2007г. - Зехтинджиев П., А. Антонов, С. Дерелиев, В. Василев, 2007. “Тръстиково шаварче Acr. arundinaceus”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици вБългария. БДЗП. Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.486-487

2007г. - Георгиев Д., В. Василев, С. Дерелиев, М. П. Янков. В. 2007. “Полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящитептици в България. БДЗП. Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.526-527

2007г. - Василев В., С. Бърова. В. 2007. “Сойка Garrulus glandarius”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици в България. БДЗП. Природозащитна поредица.Книга 10.София. стр.574-575

2007г. - Василев В., К. Георгиев, А. Антонов, Н. Камбурова, С. Бърова 2007. “Сврака Pica pica”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици в България. БДЗП.Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.576-577

2007г. - Василев В., Е. Стойнов, Й. Куцаров, В. Фердинандова. 2007. “Чавка Corvus monedula”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици в България. БДЗП.Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.582-583

2007г. - Василев В. 2007. “Посевна врана Corvus frugilegus”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици в България. БДЗП. Природозащитна поредица. Книга10.София. стр.584-585

2007г. - Василев В. Г. Герджиков 2007. “Сива врана Corvus corone”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици в България. БДЗП. Природозащитна поредица.Книга 10.София. стр.586-587

2007г. - Дасаклова Г., Ц. Петров, Е. Стойнов, В. Василев. 2007. “Гарван Corvus corax”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици в България. БДЗП.Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.588-589

2007г. - Караиванов Н., В. Василев, Б. Иванов, И. Митев. 2007. “Жълта овесарка Emberiza citrinella”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици в България.БДЗП. Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.624-625

2007г. - Иванов Б., В. Василев, Т. Стефанов. 2007. “Зеленогуша овесарка Emberiza cirlus”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици в България. БДЗП.Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.626-627

2007г. - Николов С., А. Грозданов, Б. Иванов, Д. Георгиев, С. Стойчев, В. Василев. 2007. “Сивоглава овесарка Emberiza cia”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас нагнездящите птици в България. БДЗП. Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.628-629

2007г. - Иванов Б., М. Илиев, В. Василев. 2007. “Градинска Emberiza hortulana”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици в България. БДЗП. Природозащитнапоредица. Книга 10.София. стр.630-631

2007г. - Дерелиев С., Б. Иванов, В. Василев. Н. Караиванов. 2007. “Тръстикова Emberiza schoeniclus”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици в България.БДЗП. Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.632-633

2007г. - Иванов Б., М. Илиев, С. Гигов, С. Дерелиев, В. Василев. 2007. “Черноглава Emberiza melanocephala”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици вБългария. БДЗП. Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.588-589

2007г. - Антонов А., М. Илиев, Б. Иванов, С. Дерелиев, В. Василев. 2007. “Сива Milaria calandra”. - В: Янков П.(отг. редактор). Атлас на гнездящите птици в България. БДЗП.Природозащитна поредица. Книга 10.София. стр.536-537

2007г. - Василев В., Т. Вълчанова, П. Цонев, С. Стоянов. 2007. Белия щъркел Ciconia ciconia в област Разград през В: Петров Ц. Белия щъркел (Ciconia ciconia) в България ІІ.БДЗП, Природозащитна поредица, книга 12 Пловдив. 273-283

2007г. - Василев В., В. Иванова, И. Райков, М. Василев. 2007. Белия щъркел Ciconia ciconia в област Шумен през 2004- В: Петров Ц. Белия щъркел (Ciconia ciconia) вБългария ІІ. БДЗП, Природозащитна поредица, книга 12 Пловдив. 283-293

2007г. - Василев В., И. Митев, Ем.Тодоров 2007. Рибарници Мечка - В: Костодинова И., М. Граматиков (ред.).Орнитологични важни места в България и Натура 2000. БДЗП.Природозащитна поредица .Книга 11.София.стр.197-200

2007г. - Ангелов Ив., Ив. Димчев, В. Василев, Ем. Стойнов 2007. Котленска планина - В: Костодинова И., М. Граматиков (ред.).Орнитологични важни места в България иНатура 2000. БДЗП. Природозащитна поредица .Книга 11.София.стр.213-216

2007г. - Георгиев Д., Д. Димитров, В. Василев, Ив. Иванов, П. Шурулинков, Ц. Златанов. 2007. Провадийско – Роякско плато В: Костодинова И., М. Граматиков(ред.).Орнитологични важни места в България и Натура 2000. БДЗП. Природозащитна поредица .Книга 11.София.стр.246-248

2007г. - Василев В., И. Митев, Д. Митев 2007. Хърсовска река - В: Костодинова И., М. Граматиков (ред.).Орнитологични важни места в България и Натура 2000. БДЗП.Природозащитна поредица .Книга 11.София.стр.249-251

2007г. - Василев В., Ж. Спиридонов. 2007.- Лудогорие В: Костодинова И., М. Граматиков (ред.).Орнитологични важни места в България и Натура 2000. БДЗП.Природозащитна поредица .Книга 11.София.стр.337-339

2007г. - Делов В. В. Василев. 2007. Овчарово - В: Костодинова И., М. Граматиков (ред.).Орнитологични важни места в България и Натура 2000. БДЗП. Природозащитнапоредица .Книга 11.София.стр.432-433

1997г. - Василев В. И. Митев. 1997. „Рибарници Мечка”В: Орнитологично важни места в България” БДЗП. Природозащитна поредица, кн.1,Костадинова И.(състав.) София.89 – 91

1995г. - Василев В. М.Маринов, П. Цонев, Х.Раев. 1997. „Резултати от преброяването на Белия щъркел Ciconia ciconia в бившия Разградски окръг през 1994 – ” В: Ц.Петров(отг.ред.) Белия щъркел Ciconia ciconia в България. Природозащитна поредица, кн.2, БДЗП, Пловдив 113 – 117