Хон. доц. д-р Александър Ставрев Дойчиновабв

Хон. доц. д-р  Александър Ставрев Дойчинов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 313

Телефон: 054 830495 вътр.118

Email: doichinov_shu@abv.bg, a.doichinov@shu.bg

Приемно време: І седмица: (петък 13-15 ч.); ІІ седмица: вторник (11 -13 ч.) )

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност „Биология с втора специалност химия”

Заемани академични длъжности

Асистент, .старши асистент, главен асистент, доцент

Придобити научни степени

"доктор"

Научна специалност: Екология и опазване на околната среда ("Екология и опазване на екосистемите" 02.22.01)

Дисертация на тема: "Изследване динамиката на някои екологични механизми за поддържане на адаптивна популационна структура при животни под въздействие на радиация и пестициди"

Водени лекции и/или упражнения

Лабораторни упражнения по Екология на специалност „Екология и опазване на околната среда”, редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

Лабораторни упражнения по Екология и опазване на околната среда на специалност: „Биология и химия” и География и биология”, редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

Семинарни упражнения по Защитени територии и национални паркове на специалност „Екология и опазване на околната среда”, редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

Семинарни упражнения по Зоогеография, опазване на биологичното разнообразие и генетичния фонд на специалност „Екология и опазване на околната среда”, редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

Семинарни упражнения по Екологиченх мониторинг на специалност: „Екология и опазване на околната среда” и „Химия и опазване на околната среда”, редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

Лабораторни упражнения по „Моилекулярна генетика” на специалност „Екология и опазване на околната среда ”, редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

Лабораторни упражнения по „Моилекулярна биология” на специалност: „Биология и химия”, „Биология и физика” и География и биология”, редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

Семинарни упражнения по Екология на специалност: „Предучилищна педагогика” и „Начална училищна педагогика”, редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

Лекции по "Градска екология" на специалност „Екология и опазване на околната среда”, редовна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

Лекции и семинарни упражнения по Основи на медицинската генетика на специалност „Специална педагогика”, специализация „Логопедия” и специализация „Олигофренопедагогика”, редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

Лабораторни упражнения по Съвременни методи в екологията на специалност „Екология и опазване на околната среда”, редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Магистър”

Лекции по Изграждане на екологични мрежи на специалност „Екология и опазване на околната среда”, редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

Лекции по Екологични рискове и катастрофи на специалност „Екология и опазване на околната среда”, редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

Семинарни упражнения по Съвременни проблеми на екологията на специалност „Екология и опазване на околната среда”, редовна и задочна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

Лекции по Молекулярна екология на специалност „Екология и опазване на околната среда”, редовна форма на обучение, Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

Лекции по Екология на специалност „Растителна защита”, редовно обучение,Образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър”, Колеж - гр. Добрич;

Области на научни интереси

Биоенергетика-електронен транспорт и енергетично спрягане в митохондрии in vivo и in vitro; Ген-ензимни системи; Генетични, биохимични, физиологични и поведенчески механизми на адаптация на популацията в норма и при въздействие на пестициди и йонизиращи лъчения. Биоразнообразие. Градска екология. Защитени територии и екологични мрежи. Изготвяне на Доклади по ОВОС и ОС. Опазване и управление на екосистемите. Устойчиво развитие.

Специализации

1. Лицензиран експерт към МОСВ, Удостоверение № 1798 / 04.09.2008 г.

Компетенции: почви, животински свят, ландшафт, природни обекти

2 . „Придобиване на умения за въвеждане на информационни и комуникационни технологии в учебния процес във висшите училища и за работа в е-среда”, специализация, гр. Варна, организирана от Дирекция „Висше образование” на МОМН от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

3. Основи на географските информационни системи и моделиране, 21-24. 03 .2014 г., Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Факултет по природни науки;

Участия в международни и национални научни проекти

1. RO2005/017-535.01.02.02, 2008 г. Comparative studies regarding the biodiversity of coastal habitats, the anthropogenic impact and the possibilities for conservation and restoration of important European habitats between Cape Midia (Romania) and Cape Kaliakra (Bulgaria);

Бенефициент: Universitatea “Ovidius”- Constanta.

2. Проект в BOLD (Barcode of Life Database) с акроним CHIPS

Бенефициент: Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph;

3. Проект в BOLD с акроним DIPS

Бенефициент: Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph;

4. Проект АД-1/19.02.2009 г. на Природен парк „Шуменско плато” „Таксономична и екологична характеристика на мириаподите (Chilopoda, Diplopoda) на Шумен и Шуменското плато”.

Бенефициент: Дирекция ПП „Шуменско плато”

5. Проект РД 05-240/2009 г. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление с ръководител доц. д-р инж. Р. Иванов (РД-05-240/11.03.2009 г), финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски”;

6. Проект РД 05-310/09.03.2010 г. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление, с ръководител доц. д-р Б. Дунков, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски";

7. Проект РД05-132/24.02.2011 г. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление, с ръководител доц. д-р Р. Иванов, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски";

8. Проект РД 05-248/2012 г. Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление, с ръководител проф. д-р Н. Чипев, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски";

9. Проект РД-08-266/14.03.2013 "Изследване на ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естествени и лабораторни условия", ръководител доц. д-р Цв. Иванова, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски";

10. BG051PO001-4.3.04-0020 Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ „Епископ Константин Преславски”чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение.

11. BG051PO001/3.3.07-0002 "Студентски практики", МОН, 2013

12. BG051PO001-3.1.07 "Актуализация на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"

13. Проект РД-08-213/10.03.2014 "Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия", ръководител доц. д-р Цв. Иванова, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски";

14. Проект РД-08-285/14.03.2014 г., „Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България”, ръководител проф. дфн Д. Кюркчиева, ШУ ”Епископ К. Преславски”;

15. Проект РД-08-266/10.03.2015 г., «In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти», ръководител доц. д-р Цв. Иванова, финансиран от ШУ «Еп.Константин Преславски»

16. Проект РД-08-66/02.02.2016 г.. Изледване на еколого-биологичния статус на различни биологични обекти, ръководител проф. д-р Цв. Иванова, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

17. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. на Европейския съюз (Академичен наставник)

18. Проект РД-08-125/06.02.2017 г. Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на живата материя, ръководител доц. д-р А. Драгоева, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

19. Проект РД-08-167/09.02.2018 г. Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека, ръководител доц. д-р А. Драгоева, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски";

Заемани ръководни позиции

Зам. ръководител катедра "Биология" - 1982-1987 г.

Изпълняващ длъжността Декан на "Институт по биология" при ШУ "Епископ К. Преславски" - 1992-1996 г.

Организационна дейност

Член на Комисията по акредитация на специалността "Екология и опазване на околната среда"

Учебници

2013г. - Чипев Н., Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов, 2013, "Екология", Дистанционно обучение, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 220 стр.

2007г. - Каменов, Д., В. Грозев, Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов, 2007, Екология и сигурност, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, учебник, 132 стр., ISBN 978-954-577-413-3;

2007г. - Дойчинов, Ал., Д. Бъчварова, 2007, Основи на медицинската генетика в дефектологията, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, учебник, 196 стр., ISBN 978-954-577-441-6;

2006г. - Каменов, Д, Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов 2006, Екология, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, учебник, 173 стр., ISBN 954-577-303-0;

1997г. - Атанасова, И., Д. Каменов, Ал. Дойчинов, 1997. Природознание : (Жива природа) ІІ част: – изд. "Аксиос", Шумен, учебник, 189 стр., ISBN 954-8789-36-1;

Учебни помагала

2010г. - Бъчварова, Д., Ал. Дойчинов, Д. Каменов, 2010, Тестове по биология за кандидат-студенти, издателство „Фабер”, В. Търново, 200 стр. ISBN 978-954-400-240-4;

2005г. - Дойчинов, Ал., Д. Бъчварова, Д. Каменов, 2005, Сборник тестове по биология за кандидат-студенти, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 174 стр., ISBN 954-577-287-5;

1991г. - Каменов, Д., Ал. Дойчинов, 1991. Ръководство за практически занятия по екология на гръбначните животни и опазване на природната среда,. Шумен, 181 стр.

1984г. - Каменов, Д., Ал. Дойчинов, 1984. Ръководство за практически занятия по екология на гръбначните животни. Шумен, 192 с.

Статии

2018г. - Bachvarova D., A. Doychinov, R. Abdulova, 2018. Seasonal activity of Leptoiulus trilineatus (C.L. Koch, 1847) and Megaphyllum trassylvanicum (Verhoeff, 1897) (Diplopoda: Julida: Julidae). Acta Scientifica Naturalis, Vol. 5, No 1: 86-95, DOI: 10.2478/asn-2018-0012;

2017г. - 1. Bachvarova D., R. Rafi and A. Doichinov, 2017. The Impact of Environmental Factors on the Amount of Nitrates and Nitrites in Different Types of Soils and Ways of Their Utilisation. Acta Scientifica Naturalis, Vol 4, No 1: 100-105, DOI: 10.1515/asn-2017-0016, ISSN: 2367-5144;

2017г. - 1. Bachvarova D., B. Vagalinski, P. Stoev and A. Doichinov, 2017. New records of millipedes and centipedes from Bulgaria, with anannotated check list of the Bulgarian myriapods. Zootaxa, pp. 507-526, ISSN:1175-5326 (IF = 0,994);

2016г. - Bachvarova D., A. Doichinov, 2016. Biological Diversity of Myriapod Communities (Diplopoda, Chilopoda) on the Madara Plateau, North-eastern Bulgaria. Journal Scientific and Applied Research, Volume 9: 61-71;

2016г. - Doichinov A., D. Bachvarova, M. Radoslavova and P. Koleva, 2016. Compatibility assessment – problematic areas and things left unsaid. Journal Scientific and Applied Research, Volume 9: 53-60;

2015г. - Bachvarova, D., Al. Doichinov, P. Stoev, K. Kalchev, 2015. Habitat preferences and effect of environmental factors on the seasonal activity of Lithobius nigripalpis L. Koch, 1867 (Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae), International Research Journal of Natural Sciences, Vol. 3, № 4, pp. 1-13, ISSN 2053-4116. (APS Impact Factor:7.72);

2015г. - Bachvarova D., Al. Doichinov, P. Jordanova, P. Stoev,Chr. Deltshev, 2015. A study on the diel activity of myriapods (Diplopoda, Chilopoda) in natural and anthropogenically influenced habitats, International Research Journal of Natural Sciences, Vol. 1, № 4, pp. 27-47, ISSN 2053-4116. (APS Impact Factor:7.72);

2015г. - Bachvarova D., A. Doychinov, Ch. Deltchev and P. Stoev. 2015. Habitat distribution of myriapods (Chilopoda, Diplopoda) in the town of Shumen and Shumen Plateau (NE Bulgaria), // Arthropoda Selecta, 24(2), pp.169–184 (SJR 0.343), ISSN 0136-006X;

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts., D. Bachvarova, A . Doychinov, S. Etem, K. Jordanova, M. Dimitrova, R.Ivanov and Dobromir Enchev. 2015. Study of biofouling in books stored at the archive of the library of Shumen University. European Journal of Biology and Medical Science Research (EJBMSR),vol.3 (4) pp.17-23, (APS Impact Factor: 7.77), ISSN 2053-4078;

2015г. - Popov G., A. Doichinov and D. Bachvarova, 2015. Seasonal dynamics of the activity of myriapods (Diplopoda, Chilopoda) on Madara Palteau, North-Eastern Bulgaria, // Proceedings of the Third student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 2015, Volume 2, pp. 62-73, ISSN 2367-5209;

2015г. - D. Krasteva, D. Bachvarova and A. Doichinov, 2015. Contribution to the research on the taxonomic structure of Myriapoda (Chilopoda, Diplopoda) of Madara Plateau, North-Eastern Bulgaria, // Proceedings of the Third student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 2015, Volume 2, pp. 74-87, ISSN 2367-5209;

2015г. - D. Dragiev, A. Doichinov and D. Bachvarova, 2015. Dominant structure and habitat distribution of myriapods (Chilopoda, Diplopoda) on Madara Plateau, North-Eastern Bulgaria, // Proceedings of the Third student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 2015, Volume 2, pp. 92-104, ISSN 2367-5209;

2015г. - Doichinov Al., D. Bachvarova and Ts. Ignatova-Ivanova, 2015. Polymorphism of lipoamid-dehydrogenase (diaphorase) in natural populations of Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Gastropoda, Stylommatophora) and Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Insecta, Orthoptera) under chronic exposure to low doses of radiation. British Journal of Environmental Sciences (BJES), Volume 3 (2): pp. 1-11, APS Impact Factor: 7.75;

2014г. - Doichinov A., Bachvarova D. 2014 Contribution to the research on myriapods (Chilopoda, Diplopoda) in the Madara Plateau, Shumen region, North-eastern Bulgaria, Scientific seminar "Ecology - 2014", Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS - Sofia, Bulgaria (in press)

2014г. - P. Stoev, C.Deltshev, D. Bachvarova, A. Doichinov 2014 Cave Invertebrates in Ponor Special Protection Area (Natura 2000), Western Bulgaria: Faunistic Diversity and Conservation Significance, Acta zool. bulg., Suppl. 5, 2014: 75-83

2013г. - Bachvarova D, Al. Doichinov, 2013, Habitat preferences and impact of abiotic factors on the seasonal activity of Cryptops anomalans Newport, 1844 (Chilopoda: Scolopendromorpha) in Northeast Bulgaria,Scientific seminar "Ecology - 2013", Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS - Sofia, Bulgaria, 139-147, ISBN 978-954-2961-75-8

2012г. - • Bachvarova, D., Al. Doichinov1, N. Chipev, 2012. Contribution to Study of Myriapods (Diplopoda, Chilopoda) in Shelterbelts near City of Shoumen, Bulgaria, Journal of Balkan Ecology «Ecology – interdisciplinary science and practice», part one, 191-199. ISBN: 978-954-749-096-3;

2011г. - Bachvarova, D., Al. Doichinov1, P. Jordanova1, P. Stoev, 2011, A study on the diel activity of Leptoiulus trilineatus (C.L. Koch, 1847) (Julida: Julidae), 15th International Congress of Myriapodology, Brisbane, 18 - 22 July 2011, pp. 45

2002г. - Дойчинов, А., Д. Бъчварова, Д. Каменов. 2002, Сравнителен анализ на изоензимния спектър и тъканното разпределение на диафораза при различни видове животни. // Годишник на ШУ. Шумен, том Природнинауки, с. 197-205.

2002г. - Doychinov, A, D. Bachvarova, D. Kamenov, 2002. Contamination of radionuclides and their influence on the lactatdehydrogenetic gene-enzyme system in Caliptamus italicus. // 11th International Symposium “Ecology-2002”,Bourgas, Bulgaria, , с. 138-143.

2000г. - Dimitrov, O, A.Dragoeva, A.Stoikov, B.Shostak, Al. Doichinov, 2000. Some possibilities for influence on the stress level and the boar taint in pigs by estrogens. // Biotechnology & biotechnological equipment, № 14, р. 35-39.

1997г. - Стойков, А., О.Димитров, А.Дойчинов, К.Тачев, Е.Енев, 1997. Проучване върху проблема за мириса на месото при угояване на мъжки некастрирани прасета. // Селскостопанска наука, № 4, с. 28-31.

1995г. - Саев, С., П. Загорчев, К. Ангелов, П. Велинов, А. Драгоева, Ал. Дойчинов, 1995. Предпазване с калциеви антагонисти и бета-адренергични блокери от стрес-провокирана малигнена хипертермия в експеримент на свине. // Анестезиология иинтензивно лечение, Т. 21, № 1, с. 3-10.

1995г. - Dragoeva, А., O.Dimitrov, Al. Doichinov, S.Slanev, 1995. Effect of treatment of pigs with pig somatotropin on their fattening and slaughtering qualities. // Biotechnology & Biotechnological equipment, № 4, р. 72-74.

1987г. - Дойчинов, Ал., К. Ралчев, Б. Дунков, 1987. Електрофоретичен спектър на диафоразите при Drosophila virilis // Генетика и селекция, БАН. София, № 3, с. 196-203.

1987г. - Дойчинов, Ал., К. Ралчев, 1987. Генетика и онтогенетика на диафоразите при D. Virilis. // Генетика и селекция, БАН. София, № 4, с. 275-282

1987г. - Дойчинов А. С., Ралчев К. Х., Иванова Н., 1987. Субцелуларна локализация на изоформите на диафораза при D. virilis, Годишник на ВПИ, кн. Биология, стр. 36-43;

1986г. - Каменов Д. А., Дойчинов А. С., 1986. Влияние на хлорорганичните пестициди хептахлор и хексахлоран - върху някои енергетични функции в митохондриите, ВПИ, Шумен, стр. 167-177;

1984г. - Ралчев К., Ал. Дойчинов, Н. Ралчева, Е. Димитрова, Б. Дунков, 1984. Експресия на диафоразните изоензими в онтогенезата на D. virilis // Сборник доклади на трета национална конференция по цитогенетика с международно участие, том I, стр. 239-242;

1978г. - Минчев С., А. Дойчинов, 1978. Синтез на хидробромида на 2-глицилцистиниламино-2-4-метоксифенил-1,3-индандион и изучаване на влиянието му върху някои функции на изолирани чернодробни митохондрии. // Годишник на ВПИ. Шумен;

1977г. - Каменов Д., А. Дойчинов, 1977. Влияние на хлорорганичните пестициди - хептахлор и хексахлоран върху някои енергетични функции в митохондриите. // Сборник от доклади и научни съобщенияна ВПИ. Шумен, Т. 2, 1977, с. 36-43

Доклади

2018г. - Pinteva L., D. Bachvarova, A. Doichinov, S. Hamza, M. Marinova, 2018. A Study of the Taxonomic Composition of the Myriapode fauna (Diplopoda, Chilopoda) on the Lilyak Plateau, Northeastern Bulgaria. Sixth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 20-21, 2018;

2018г. - Hamza S., D. Bachvarova, A. Doichinov, M. Marinova, L. Pinteva, 2018. New record of Glomeris hexasticha Brandt, 1833 (Diplopoda: Glomerida: Glomeridae) on the Lilyak Plateau, Nort-Eastern Bulgaria. Sixth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 20-21, 2018;

2018г. - Marinova M., D. Bachvarova, A. Doichinov, L. Pinteva, S. Hamza, 2018. New record of Glomeris balcanica Verhoeff, 1906 (Diplopoda: Glomerida: Glomeridae) on the Lilyak Plateau, Nort-Eastern Bulgaria. Sixth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 20-21, 2018;

2017г. - 1. Dimitrova N., R. Abdulova, D. Bachvarova and A. Doichinov, 2017. The Melting of Glaciers – anunsolved problem. Fifth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 21, 2017;

2017г. - 2. Abdulova R., N. Dimitrova, D. Bachvarova and A. Doichinov, 2017. Seasonal Activity and Habitat Preferences of Julids Leptoiulus trilineatus (C.L. Koch, 1847) and Megaphyllum trassylvanicum (Verhoeff, 1897) (Diplopoda: Julida: Julidae) in the Area of Shumen and Shumen Plateau, North-East Bulgaria. Fifth student scientific conference "Еcology and environment", Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria, April 21, 2017;

2016г. - Bachvarova Darina, Memduha Mehmedova*, Alexander Doichinov. 2016. Biological Diversity of Diplopoda communities on the Madara Plateau, North-eastern Bulgaria, Fourth student scientific conference “Еcology and environment” April 22-23, 2016, p. 108;

2016г. - Bachvarova Darina, Denis Beynunov*, Aleksandar Doichinov. 2016. Genetically modified organisms – an environmental and health risk, Fourth student scientific conference “Еcology and environment” April 22-23, 2016, p. 142;

2015г. - Dragiev D., A. Doichinov and D. Bachvarova,2015. Dominant structure and habitat distribution of myriapods (Chilopoda, Diplopoda) on Madara Plateau, North-Eastern Bulgaria, Proceedings of the Third student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Shumen

2015г. - Doichinov Al., D. Bachvarova, M. Radoslavova, P. Koleva, 2015. Compatibility assessment – problematic areas and things left unsaid, XIII National Conference with International Participation "Natural Sciences-2015"(NCNS2015), Varna;

2015г. - Krasteva D., D. Bachvarova and A. Doichinov, 2015. Contribution to the research on the taxonomic structure of Myriapoda (Chilopoda, Diplopoda) of Madara Plateau, North-Eastern Bulgaria, Proceedings of the Third student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Shumen

2015г. - Popov G., A. Doichinov and D. Bachvarova, 2015. Seasonal dynamics of the activity of myriapods (Diplopoda, Chilopoda) on Madara Palteau, North-Eastern Bulgaria, Proceedings of the Third student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Shumen;

2014г. - Doichinov Al., Bachvarova D., 2014. Contribution to the research on Myriapods (Chilopoda, Diplopoda) in the Madara Plateau, Shumen region, North-Eastern BulgariaScientific seminar "Ecology - 2014", Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS - Sofia, Bulgaria. 39-40 р.

2014г. - Bachvarova, D., Al. Doichinov1, 2014. First record of Polydesmus schaessburgensis Verhoeff, 1989 (Diplopoda, Polydesmida, Polydesmidae) from Bulgaria. Scientific seminar "Ecology - 2013", Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS - Sofia, Bulgaria, 44-45 р.

2014г. - Dragiev D., Bachvarova D., Doichinov Al. 2014. Contribution to the research on Myriapoda (Chilopoda) on the Madara Plateau, North-Eastern Bulgaria. Second student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Proceedings, Volume 1, 25 р. ISSN 2367 - 5209;

2014г. - Krasteva D., Doichinov Al., Bachvarova D. 2014. Species composition and ecological structure of myriapoda communities (Diplopoda, Chilopoda) in the suburban area of Shumen, North-Eastern Bulgaria. Second student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Proceedings, Volume 1, 24 р. ISSN 2367 - 5209;

2014г. - Popov G., Bachvarova D., Doichinov Al. 2014. Taxonomic structure and ecological characteristics of Myriapoda (Diplopoda) in the Madara Plateau, North-Eastern Bulgaria. Second student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Proceedings, Volume 1, 26 р. ISSN 2367 - 5209;

2014г. - Ivanova. D., Doichinov Al., Bachvarova D. 2014. Preliminary investigation of the diel activity of spiders (Araneae) in anthropogenic and rural habitats in the town of Shumen and Shumen Plateau (NE Bulgaria). Second student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Proceedings, Volume 1, 57 р. ISSN 2367 - 5209;

2014г. - Darina Bachvarova, Aleksandar Doichinov, Pavel Stoev, 2014 Habitat preferences and effect of environmental factors on the seasonal activity of Lithobius nigripalpis L. Koch, 1867 (Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae) 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, Czech Republic, 20-25 July 2014

2013г. - Bachvarova, D., Al. Doichinov1, 2013. Habitat preferences and impact of abiotic factors on the seasonal activity of Cryptops anomalans Newport, 1844 (Chilopoda: Scolopendromorpha) in Northeast Bulgaria, "Семинар по Екология-2013", 25-26 април, София

2013г. - Петров, Д., Ал. Дойчинов, Д. Бъчварова, 2013, "Таксономична и екологична характеристика на многоножките от клас Diplopoda в парка на Шуменския университет", Сборник с резюмета, Студентска научна конференция “Екология и околна среда”, ШУ “Епископ Константин Преславски”

2013г. - Кръстева Д., Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов, 2013, "Таксономична и екологична характеристика на многоножките от клас Chilopoda в парка на Шуменския университет", Сборник с резюмета, Студентска научна конференция “Екология и околна среда”, ШУ “Епископ Константин Преславски”

2012г. - Bachvarova, D., Al. Doichinov1, N. Chipev, 2012. Доклад. Contribution to Study of Myriapods (Diplopoda, Chilopoda) in Shelterbelts near City of Shoumen, International Conference «Ecology – interdisciplinary science and practice», 25-26 October 2012, Sofia, Bulgaria;

2011г. - Bachvarova, D., Al. Doichinov1, P. Jordanova, P. Stoev, 2011, A study on the diel activity of Leptoiulus trilineatus (C.L. Koch, 1847) (Julida: Julidae), 15th International Congress ofMyriapodology, Brisbane, 18 - 22 July

2008г. - Jount action of y-rays and pesticides on some bioenergetic and genetic functions of model groups of white mice. 2008, ІІІ Congress of ecologists of Macedonia. 384-387

2008г. - Characterization of some adaptive populational mechanisms under the effect of y-rays on model groups of white mice. 2008, ІІІ Congress of ecologists of Macedonia, 381-383,(в съавт. Д. Каменов)

2004г. - Адаптивни механизми на моделни популации от бели мишки при въздействие на y-лъчи // Международен семинар по обща и специална зоология. Шумен, 2004,? (всъавт. с Д. Бъчварова, Д. Каменов)

2004г. - Съвместно действие на y-лъчи и пестициди върху моделни популации от бели мишки. // Международен семинар по обща и специална зоология. Шумен, 2004, (всъавт. с Д. Бъчварова, Д. Каменов)

2004г. - Дойчинов, А., Д. Бъчварова, Д. Каменов. 2004, Адаптивни механизми на моделни популации от бели мишки при въздействие на c-лъчи // Международен семинар по обща и специална зоология. Шумен

2002г. - Контаминиране на радионуклиди в различни видове животни, обитаващи територии с повишен радиоактивен фон. // Годишник на ШУ. Шумен, том Природнинауки, 2002, с. 189-196. (в съавт. с Д. Бъчварова, Д. Каменов)

2002г. - Influence of g-rays on the diaphoretic locus of H. Pomatia and its possibilities for using it as a bioindicator in the ecological monitoring // Ecology-2002, Bourgas, Bulgaria,2002, с. 144-151. (в съавт с D. Bachvarova, D. Kamenov)

2002г. - Contamination of radionuclides and their influence on the lactatdehydrogenetic gene-enzyme system in Caliptamus italicus, // Ecology-2002, Bourgas, Bulgaria, 2002, с138-143. (в съавт с D. Bachvarova, D. Kamenov)

2002г. - Сравнителен анализ на изоензимния спектър и тъканното разпределение на диафораза при различни видове животни. // Годишник на ШУ. Шумен, том Природнинауки, 2002, с. 197-205. (в съавт. с Д. Бъчварова, Д. Каменов)

1996г. - Влияние на y-лъчи върху полиморфизма на лактатдехидрогеназния локус. // Юбилейна научна сесия-25г.ШУ. Шумен, 1996, с. 66-69. (в съавт. с Д. Каменов)

1996г. - Полиморфизъм и тъканно разпределение на ЛДХ от бели мишки под въздействие на йонизиращи лъчения. // Юбилейна научна сесия-25г. ШУ. Шумен, 1996, с.70-73. (в съавт. с Д. Каменов)

1995г. - Влияние на естрогени върху концентрадване на някои показатели за качеството на свинското месо от животни, трецията на кортикостероидите в кръвната плазмана прасета. // VІ Научна сесия на БФ, СУ “Св.Кл.Охридски”. София, 1995, с.55. (в съавт. с Б.Шостак, А.Драгоева)

1995г. - Изслетирани със соматотропен хормон. // VІ Научна сесия на БФ, СУ “Св.Кл.Охридски”. София, 1995, с.57. (в съавт. с А.Драгоева, О.Димитров, С.Сланев)

1994г. - Полиморфизъм и тъканно разпределение на оксидоредуктази от бели мишки под въздействие на йонизиращи лъчения. // Международен научен семинар"Радиоактивност в околната среда", София, 1994, с. 16-17. (в съавт. с Д. Каменов, Н. Узунов)

1994г. - Радиобиологичен анализ на естествени екосистеми с повишен радиоактивен фон и влиянието му върху полиморфизма на някои белтъци. // Международен наученсеминар "Радиоактивност в околната среда", София, 1994, с. 11-12. (в съавт. с Д. Каменов, Н. Узунов)

1992г. - Prevention of stress-provoked malignant hyperthermia in pigs with diltiazem. // 10-th World Congress of Anaesthesiologists. The Hague, The Netherlands, 1992, 658. (в съавт.с S.Saev, P.Zagorchev, K.Angelov, P.Velinov, A.Dragoeva)

1989г. - Изоензимен спектър и тъкънно разпределение на диафораза при Helix pomatia. // Юбилейна научна сесия, Шумен

1987г. - Субцелуларна локализация на изоформите на диафораза при D. Virilis. // Юбилейна научна сесия, Шумен

1984г. - Експресия на диафоразните изоензими в онтогенезата на D.virilis. // Трета национална конференция по цитогенетика. Пловдив, 1984. (в съавт с К. Ралчев)

1983г. - Изоензимен спектър на сорбитолдехидрогеназата при D.virilis. // Трети национален конгрес по биохимия и биофизика. Варна, 1983. (в съавт с К. Ралчев)

1978г. - Влияние на някои индандионови производни върху енергетичните функции в чернодробни митохондрии in vivo. // Втори национален конгрес по биохимия ибиофизика. Варна, 1978. (в съавт с С. Минчев)

1978г. - Синтез на хидробромида на 2-глицилцистиниламино-2-4-метоксифенил-1,3-индандион и изучаване на влиянието му върху някои функции на изолираничернодробни митохондрии. // Годишник на ВПИ. Шумен, 1978. (в съавторство със С. Минчев)

1977г. - Влияние на хлорорганичните пестициди - хептахлор и хексахлоран върху някои енергетични функции в митохондриите. // Сборник от доклади и научни съобщенияна ВПИ. Шумен, Т. 2, 1977, с. 36-43. (в съавт. с Д. Каменов)

Авторски свидетелства и патенти

1996г. - Авторско свидетелство № 51200, МПК С 07 С 49/633 от 19.01.1996 г., вписано в Държавния регистър на заявките за изобретения с рег. № 94183/1991 г., Заместени 2-бензил-1,3-индандиони и метод за получаването им, (в съавторство с Х. Недев, С. Стоянов и Н. Стоянов);

1993г. - Авторско свидетелство № 45914, МПК С 07 С 49/67 от 03.05.1993 г., вписано в Държавния регистър на заявките за изобретения с рег. № 84278/1988 г., Соли на 2-фенил-2,3-дихидро-1,3-диоксо-1Н-инден-2-оцетни киселини и метод за тяхното получаване, (в съавторство с Н. Софрониев и С. Стоянов);

1988г. - Удостоверение за авторско изобретение, вписано в Държавния регистър на заявките за изобретения с рег. № 84276/20.10.1988 г., Естеремиди на 2-фенил-1Н-инден-1,3/2Н/-диони и метод за тяхното получаване, (в съавторство с С. Стоянов, Н. Софрониев, А. Ляпова).

Цитирания

2018г. - Bachvarova D., A. Doychinov, Ch. Deltchev and P. Stoev (2015). Habitat distribution of myriapods (Chilopoda, Diplopoda) in the town of Shumen and Shumen Plateau (NE Bulgaria). Arthropoda Selecta, 24(2): 169–184. (IF 1.00) ЦИТИРАНА В: Bonato L., Zapparoli M., Minelli A. 2018. Centipede communities (Chilopoda) of forest soils across Europe: abundance, species richness and species composition. Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 65 (2017): 113-120.

2018г. - Bachvarova D., A. Doychinov, Ch. Deltchev and P. Stoev (2015). Habitat distribution of myriapods (Chilopoda, Diplopoda) in the town of Shumen and Shumen Plateau (NE Bulgaria). Arthropoda Selecta, 24(2): 169–184. (IF 1.00) ЦИТИРАНА В: T. Koynova, 2018. Comparative analysis of Nature Park Shumen Plateau and Shumen City Park as green spaces. Proceedings of the Sixth student scientific conference "Ecology and environment", Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 2018, Volume 5: 81-90.

2017г. - Bachvarova D., A. Doychinov, Ch. Deltchev and P. Stoev, 2015. Habitat distribution of myriapods (Chilopoda, Diplopoda) in the town of Shumen and Shumen Plateau (NE Bulgaria). Arthropoda Selecta, 24(2): 169–184, ISSN: 0136-006X (IF2015 = 1.00). ЦИТИРАНА В: Exploring the global animal biodiversity in the search for new drugs – Spiders, scorpions, horseshoe crabs, sea spiders, centipedes, and millipedes, Dennis RA Mans, 2017. Journal of Translational Science, Volume 3(5): 1-18.

2017г. - Bachvarova D., A. Doychinov, Ch. Deltchev and P. Stoev, 2015. Habitat distribution of myriapods (Chilopoda, Diplopoda) in the town of Shumen and Shumen Plateau (NE Bulgaria). Arthropoda Selecta, 24(2): 169–184, ISSN: 0136-006X (IF2015 = 1.00). ЦИТИРАНА В: 1.New data on the Oniscidea, Diplopoda and Chilopoda from urban parks of Bucharest, Andrei Giurginca, Stefan Catalin Baba, Cristian-Mihai Munteanu, 2017. North-western Journal of Zoology 13 (2): e161306, (IF2016 = 0.733);

2016г. - Чипев Н., Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов, 2013. Екология, Учебник за дистанционно обучение, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 220 стр.; ЦИТИРАН В: 1. Емилия Йорданова Енчева, 2016. Медийни екосюжети – политики и употреби. Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, Шумен.

2015г. - Каменов, Д, Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов 2006, Екология, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 173 стр., ISBN 954-577-303-0; ЦИТИРАНА ВЪВ: Малчев М., Ч. Сотиров, 2015. Планински туризъм, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, учебник, 177 стр., ISBN 978-954-577-899-5; Малчев М., Ч. Сотиров, 2015. Балнеоложки туризъм, "Фабер", монография, 160 стр., ISBN 978-619-00-0357-1

2015г. - Дойчинов, Ал., Д. Бъчварова, 2007, Основи на медицинската генетика в дефектологията, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 196 стр., ISBN 978-954-577-441-6 ЦИТИРАНА ВЪВ: 5. Екатерина Люцканова, 2015. Социално-педагогически и психологически измерения на социалната работа с деца в риск, Изд. "Антос", Шумен, монография, 122 стр., ISBN 978-954-8665-87-2; 6. Takvoryan-Solakyan, B., 2015. Children at risc - Some alternative tehnologies of informal education // Сборник научни трудове "Иновации в образованието", Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", изд. "Фабер", Шумен, ISBN 978-619-00-0265-9;

2015г. - 2015г. - Чипев Н., Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов, 2013. Екология, Учебник за дистанционно обучение, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 220 стр.; ЦИТИРАН В: 1. Иванов Р., 2015. Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите, Лекционен курс, изд. "Химера", Шумен, 87 стр., ISBN: 978-619-7218-05-3;

2015г. - Bachvarova, D., A. Doichinov, P. Stoev and K. Kalchev, 2015. Habitat preferences and effect of environmental factors on the seasonal activity of Lithobius nigripalpis L. Koch, 1867 (Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae). International Research Journal of Natural Sciences, Volume 3 (4): 1-13, (APS Impact Factor 7.72) (En); ЦИТИРАНА ВЪВ: 1. Effects of grasslands and conifer reforestations on centipedes (Chilopoda): barriers, semi-permeable matrices or secondary habitats? 2015, Lacasella F. and M. Zapparoli, 2015. Insect Conservation and Diversity (2015), Volume 8, Issue 6: 525-537 (SJR 1.474);

2014г. - Stoev P., Deltshev Ch., Bachvarova D., Doichinov A, 2014. Cave Invertebrates in Ponor Spetial Protection Area (Natura 2000), western Bulgaria: Faunistic Diversity an Conservation Significance, Acta zool. bulg. Suppl. 5, р. 75-83; ЦИТИРАНА ВЪВ: 1. Challenges for Habitat and Species Conservation in the Natura 2000 Network, Bulgaria: an Overview from Two Special Protection Areas, Stoyan C. Nikolov, Yurii Kornilev, Georgi Popgeorgiev, Stoycho Stoychev, Boyko B. Georgiev//2014, Acta zoologica bulgarica, Suppl. 5, рр. 3-8, IF 0,357; 2. Bats (Mammalia: Chiroptera) in Ponor Special Protection Area (Natura 2000), Western Bulgaria: Species Diversity and Distribution, Boyan Petrov, Iliana Alexandrova, Vladimir Karadakov, Teodora Georgieva, Niya Toshkova, Violeta Zhelyazkova //2014, Acta zoologica bulgarica, Suppl. 5, рр. 117-128, IF 0,357;

2011г. - Каменов, Д., В. Грозев, Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов, 2007, Екология и сигурност, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 132 стр., ISBN 978-954-577-413-3; ЦИТИРАНА ВЪВ: 7. Бонева М., Социалната екология в глобализиращия се свят, Дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на икономическите науки”, по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, София 2011, стр. 25-27, стр. 71, стр. 268; 8. Бонева М., 2011. Термини и понятия в социалната екология, изд. "Фабер" В. Търново, монография, 172 стр., ISBN 978-954-400-597-9; 9. Бонева М., 2011. Социална екология и глобализация, изд. "Фабер" В. Търново, монография, 240 стр., ISBN 978-954-400-610-5; 10. Бонева М., 2011. Социално-екологични аспекти на сигурността, изд. "Фабер" В. Търново, монография, 232 стр., ISBN 978-954-400-634-1; 11. Бонева М., 2011. Социалната екология в съвременния свят // Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 50, серия 6.2, 119-126 стр., ISSN 1311-3321; 12. Бонева М., 2008. Социална екология, изд. "Фабер", В. Търново, учебник, 235 стр., ISBN 978-954-775-852-0;

2009г. - Ралчев К., Б. Дунков, Ал. Дойчинов, М. Симеоновска, 1987. Електрофоретичен спектър на диафоразите при Drosophila // Генетика и селекция, БАН. София, № 3, с. 196-202 ЦИТИРАНА ВЪВ: 4. Ivanova P., S. G. Dimov & O. Krastanova, 2009. Investigation of DIA-1 Gene Polymorphism in Different Drosophila Species and Drosophila Melanogaster Stock Lines, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 23:sup1, 647-650, IF 0,291;

2004г. - Dragoeva A., O. Dimitrov, A. Doichinov, A. Stoikov & B. Shostak, 2000. Some Possibilities for Influence on the Stress Level and the Boar Taint in Pigs by Estrogens, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 14:1, 35-39, ISSN: 1310-2818, SJR ЦИТИРАНА ВЪВ: 3. Zamaratskaia, Galia, 2004. Factors involved in the development of boar taint influence of breed, age, diet and raising conditions Factors involved in the development of boar taint. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 444 ISBN 91-576-6498-6 [Doctoral thesis]