Доц. д-р Росица Цанкова Владеваабв

Доц. д-р  Росица Цанкова Владева

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

Кабинет: Корпус 3, стая 512

Телефон: 054 830495 вътр.197

Email: rosivladeva@abv.bg, r. vladeva@shu.bg

Приемно време: петък 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

магистър - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Геолого - географски факултет, специалност - география с втора специалност - история

магистър - Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", специалност - туризъм

Месторабота преди постъпване в ШУ

учител по география в ГПЧЕ "Н. Вапцаров"

Заемани академични длъжности

доцент по Методика на обучението по география

Придобити научни степени

доктор по Методика на обучението по география

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по:

Методика на обучението по география

Теоретични основи на географията

Глобални и регионални географски проблеми

упражнения по:

Методика на обучението по география

Хоспитиране по география

Текуща педагогическа практика по география

Преддипламна педагогическа педагогическа практика по география

Области на научни интереси

Методика на обучението по география;

География на населението и селищата;

География на туризма;

Хотелиерство

Участия в международни и национални научни проекти

- Национален проект “Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” по схема BG051PO001/3.2-01

- Национален проект: Проект Студентски практики BG051PO001-3.3.07-0002 към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси

Заемани ръководни позиции

от VІІ 2010 г. до ІХ 2013 г. Директор на ЧПКТ "Алеко Константинов" гр. Шумен

от 21.Х.2016 г. Заместник декан на ФПН по учебна дейност

Членства в научни организации

Регионален координатор на регионален клон на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) в град Шумен

Монографии

2016г. - Владева, Р. Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, 182 с., ISBN 978-619-201-086-7

Учебници

2010г. - Великов В., М. Стоянова, Р. Владева. Технология на екскурзоводското обслужване. Учебник за Професионални гимназии, С., “Матком”, 2010, с.323

2007г. - Великов В., М. Стоянова, Р. Владева. География на туризма. Учебник за Професионални гимназии, С., “Матком”, 2007, с. 319

2003г. - Младенов Ч., И. Владев, Р. Владева. Обща геодемография, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски, Шумен, 2003, с. 283

Учебни помагала

2014г. - Дерменджиева, С., М. Пенерлиев, С. Станкова, Д. Владев, Р. Владева, Н. Ченкова, Л. Шефкъ, И. Георгиева. Тестови варианти за кандидат-студенти по география, Шумен, 2014, с. 87.

2013г. - Личев Т., Р. Владева, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова. Тестове по икономическа география на България. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2013, с. 384.

2013г. - Дерменджиева, С., М. Пенерлиев, Р. Владева, С. Станкова, Н. Ченкова, Д. Владев. Тренировъчни тестови варианти по география за кандидат-студенти, Шумен, 2013, с. 136.

2012г. - Личев Т., Р. Владева, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова. Тестове по икономическа география на България. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2012, с. 336.

2012г. - Дерменджиева, С., М. Пенерлиев, Р. Владева, С. Станкова, Н. Ченкова, Д. Владев. Тренировъчни тестови варианти по география за кандидат-студенти, Шумен,2012, с. 132

2011г. - Личев Т., Р. Владева, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова. Тестове по икономическа география на България. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2011, с. 336

2011г. - Великов, В., Р. Владева. Технология на екскурзоводското обслужване, Висше училище по агробизнес и регионално развитие, Център за дистанционно обучение,Фабер, В. Търново, 2011, с. 132

2010г. - Личев Т., Р. Владева, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова. Тестове по икономическа география на България. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2010, с. 312

2009г. - Личев Т., Р. Владева, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова. Тестове по икономическа география на България. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2009, с. 273

2008г. - Личев Т., Р. Владева, П. Русева, В. Стоилова, С. Манова. Тестове по икономическа география на България. Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2008, с. 254

Студии

2009г. - Владева, Р. География на България, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен,2009, с.92

Статии

2019г. - Vladev, I., R. Vladeva. Development of Ideas about Borders in Geographical Researches, SocioBrains, issue 54, february 2019, р. 315-326, ISSN 2367-5721

2019г. - Vladeva, R., P. Ruseva. The Regional Researches - Opportunities for Application in Geography and Regional Policy.// SocioBrains, issue 54, february 2019, р. 544-552, ISSN 2367-5721

2019г. - Zhechev, V., R. Vladeva. Types of Assessment and Evaluation in Geography and Economics.// SocioBrains, issue 54, february 2019, р. 553-563, ISSN 2367-5721

2019г. - Dimova, Z., R. Vladeva, P. Ruseva. Application of the Project Method in the Implementation of European Projects in the Area of Training and Education.// SocioBrains, issue 54, february 2019, р. 564-571, ISSN 2367-5721

2018г. - Vladeva, R., G. Hristova. REPERCUSSIONS ОF GLOBAL PROBLEMS IN A GEOGRAPHIC EDUCATION// SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSUE 42, FEBRUARY 2018, р.115-123, ISSN 2367-5721

2018г. - Vladeva R., P. Galcheva. Methodical aspects of teaching natural sciences at the Shumen University.// Acta Pedagogica Naturalis, Vol. 1, No 1, 2018, р. 11-17.

2018г. - Galcheva P, R. Vladeva, P. Russeva, E. Dimova. An Opportunity to form skills supporting development with the help of out-of-class environment.//Acta Pedagogica Naturalis, Vol. 1, No 1, 2018, р. 58-63.

2017г. - Vladeva, R. Expectations of the Educational Reform of High School Geography//Acta Scientifica Naturalis 2017, Vol. 1, р. 124-132.

2017г. - Владева, Р. Ценностите в географското образование.//Сб. Пета международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, УНИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 346-352.

2017г. - Владева, Р., П. Русева, Използване на електронни ресурси в обучението по география и икономика в 6 клас при изучаване на континента Африка.//Сб. Пета международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, УНИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 353-359.

2016г. - Владева, Р. Електронните учебници по география и икономика – ресурс или ракурс в процеса на обучение.//Сб. Четвърта международна конференция Географски науки и образование, Шумен, 2016, с. 301 – 306, ISBN 978-619-201-105-5

2016г. - Владева, Р., П. Русева. За контрола в обучението по география и икономика в прогимназиален етап.//Сб. Четвърта международна конференция Географски науки и образование, Шумен, 2016, с. 307 – 312, ISBN 978-619-201-105-5

2016г. - Владева, Р., И. Десподова. Дейности в извънкласна среда по география и икономика при работа по европейски проект.//Сб.Четвърта международна конференция Географски науки и образование, Шумен, 2016, с. 313 – 318, ISBN 978-619-201-105-5

2015г. - Vladeva, R. For the transition from training at the initial stage and the geographical education in General Secondary School – different points of view. // Acta Scientifica Naturalis, Vol. 1/2015, р. 312-319

2015г. - Дерменджиева, С., Р. Владева. Приложение на метода на проектите при изучаване на население и селища //Сб. Четвърта международна конференция Балканите - език, история, култура, Изд. „ИВИС“, Велико Търново, 2015, с. 448 - 457, ISSN:1314-4065

2015г. - Владева, Р. Възмажности за формиране на ценности в географското образование в извънкласна среда // Сб. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Секция Исторически факултет, Велико Търново, 2015, с. 268 -274, ISBN: 978-619 -208-002-0

2015г. - Владева, Р., П. Русева, За някои проблеми на прехода от начален към прогимназиален етап в обучението по география и икономика в СОУ. // Сборник трета международна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 2015, с. 239-249, ISBN 978-619-201-012-6

2015г. - Владева, Р., Географското състезание като един от пътищата за повишаване мотивацията за учене. //Сборник трета международна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 2015, с. 250-257, ISBN 978-619-201-012-6

2015г. - Владева, Р., П. Русева, Културният туризъм като обект на изучаване в обучението по география и икономика. // Сб. „България в европейската култура, наука, образование, религия”, част 2, Четвърта национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 2015, с. 375-385, ISBN 978-619-201-050-8

2014г. - Владева, Р., Географското състезание като един от пътищата за повишаване мотивацията за учене. Сборник трета международна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 2014, пад печат

2014г. - Пенерлиев, М., Л. Шефкъ, Р. Владева, П. Русева. Проблеми на населението в селските територии на област Шумен – някои основни характеристики.//Сборник доклади от научна конференция с международно участие „География и регионалистика в чест на проф. д-р Иван Батаклиев”, 30-31 октомври 2014 г., гр. Пазарджик, София, 2014, с. 50-55

2014г. - Владева, Р., П. Русева, Проблеми в процеса на обучение по география от начален към прогимназиален етап. // Сборник „30 години катедра „География“ във Великотърновския университет“, В. Търново, 2014, с. 332-338

2013г. - Владева, Р., П. Русева, Модел за интерактивно изучаване на карстови територии (на примера на Шуменско плато // Сборник Втора международна конференция “Географски науки и образование”, Шумен, 2013, с. 251-255

2013г. - Владева, Р. Компетенциите като елемент на учебното съдържание по география. // Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, ІІІ научна конференция с международно участие, В. Търново, „Ивис”, 2013, с. 96-105.

2013г. - Владева, Р., С. Дерменджиева, Съвременни проблеми пред гографското образование в средното училище. // Географски науки и образование, Международна конференция, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2013, с. 43-51.

2013г. - Владева, Р., П. Русева, За въвеждащия курс на обучение по география в българските и руски учебници. // Географски науки и образование, Международна конференция, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2013, с. 251-258.

2013г. - Владева, Р., Н. Станчева, Модел за включване на студентите в интерактивни дейности в извънкласна среда // Сборник Втора международна конференция “Географски науки и образование”, Шумен, 2013, с. 246-250

2012г. - Владева, Р. Състояние и проблеми на учебното съдържание и компонентите на учебниците по география и икономика V - VІІІ клас//Сборник научни трудове Национална конференция с международно участие „40 години ШУ”, Шумен, 2012, с. 169-175.

2012г. - Владева, Р. Географското образование и етнокултурния диалог по правата на детето. // Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, ІІ научна конференция с международно участие, В. Търново, „Ивис”, 2012, с. 98-112

2010г. - Владева Р., П. Русева, Новите учебници по география и икономика за VІІ клас// Годишник на ШУ, “Еп. К. Преславски”, 2010, с. 42-56

2010г. - Владев, Д., Р. Владева, С. Станкова, Н. Ченкова, М. Пенерлиев, Т. Кръстев. Оценка на степента на уязвимост на населените места в Североизточна България приекстремни (интензивни) валежи. // Годишник на ШУ, “Еп. К. Преславски”, 2010, с. 23 - 36

2010г. - Станкова С., Д. Владев, Н. Ченкова, Р. Владева, М. Пенерлиев, Т. Кръстев, Опасни геодинамични процеси и явления по Северното черноморско крайбрежие иотражението им върху транспортната инфраструктура. .// Годишник на ШУ, “Еп. К. Преславски”, 2010, с. 5-22

2009г. - Владева, Р. П. Русева, Анализ на новите учебници по география и икономика за VI клас.// Годишник на ШУ, “Еп. К. Преславски”, т. ХІХ В 5, Природни науки,Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен,2009, с. 60 - 74

2008г. - Владева, Р., П. Русева. Сравнителен анализ на учебниците по география и икономика за V клас.// Годишник на ШУ, “Еп. К. Преславски”, т. ХVІІІ В 5, Природнинауки, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен,2008, с. 65 - 77

2007г. - Владева, Р., П. Русева. Възможности за приложение метода на проектите при обучението по география и икономика. // Годишник на ШУ, “Еп. К. Преславски”, т.ХVІІ В 5, Природни науки, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2007, с. 59 - 70

2006г. - Vladeva R. Challenges before the geographic education in the high school at the contemporary stage.// International Scientific Conference, Faculty of Geology and Geography“St. Kliment Ohridski” University of Sofia, 2006, p. 370 - 374

2006г. - Владева, Р., П. Русева. Мястото на учебните проекти в обучението по география в VII клас. // Годишник на ШУ, “Еп. К. Преславски”, т. ХVІ В 3, Природни науки,Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен,2006, с. 134 – 142

2005г. - Владева, Р. Географското образование и културата по правата на детето.// Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІвек, Варна,2005, с. 373 – 380

2005г. - R. Vladeva, M. Stoyanova. DISTANT LEARNIK-AN ALTERNATIVE FORM OF EDUCATION IN TOURISM SUBEKT IN SHUMEN UNIVERSITY. // INFORMATIKA, OBRASOVNATEHNOLOGIJA I NOVI MEDIGI U OBRASOVANGU, knjiga 1, INFORMATICS, EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND NEW MEDIA IN EDUCATION, Sombor, Сърбия, 2005, р.267-272

2005г. - Владева Р., И. Десподова. Учебната тетрадка като ресурс в обучението по география и икономика в IX и X клас. // Обучението по география, С., 2005, с. 34 – 38

2004г. - Владев, И., Р. Владева. Условия за развитие на земеделието в община Никола Козлево в процеса на интегриране към Европейския съюз.// Предизвикателстватапред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз”, Сборник доклади том I, Стопанска академия “Д. А. Ценов”, Свищов, 2004, с. 47-53

2004г. - Vladeva, R., Stoyanova, M., THE GRITICAL THINKING IN GEOGRAPHY TEACHING.// 2 International Balkan Education Congress, SEARCHING EXCELLENCE IN EDUKATION, Trakia University, Edirne Education Faculty, Одрин, 2004, p. 54-58

2003г. - Владева, Р. Методически решения за практикоориентирано обучение по темата “Население и селища” в курса по география.// Юбилейна научна конференцияпосветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет”, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003., с. 237-243

2003г. - Владева, Р. Варианти за решаване на методически проблеми в обучението по география при изучаване на населението и селищата.// Обучението по география, С.,2003, № 1, с. 22-31

2003г. - Владева, Р. Изграждане на ценностни ориентации в обучението по география въз основа на знанията за население и селища.// Обучението по география, С. 2003,№ 2-3, с. 35-40

2003г. - Владева, Р. Основни насоки за решаване на методически проблеми при изучаване на население и селища в училищния курс по география.// Научни трудовеПедагогически колеж Добрич, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, т. ІІІ D,2003, с. 234 – 236

2003г. - Владев, И., Р. Владева. По някои въпроси относно преброяването на населението в България през одина (на примера на Шуменска област).// Природни науки.География, Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет”, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003., с. 244-250

2003г. - Владев, И., Р. Владева. Община Шумен - обща географска характеристика.// Обучението по география, С. 2003, № 2-3, с. 77-87

2003г. - Владева, Р., И. Владев. Състояние и проблеми на училищната мрежа и образователното равнище в Шуменска област.// Природни науки 2003, Университетскоиздателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 189-192

2003г. - Власков, Вл., Р. Владева, И. Владев. Човешката дейност-основен фактор в морфодинамиката на съвременния релеф.// Природни науки 2003, Университетскоиздателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 202-204

2003г. - Владева, Р., И. Владев. Ценностите в обучението по география на базата на учебното съдържание за население и селища.// Първа Балканска конференция:Образованието-глобална идентичност и културно разнообразие, Ст. Загора, 2003, т. 3, с. 109-115

2003г. - Vladeva, R., I. Vladev. Challenges to Bulgaria in the integrate process with European union on the base of the human development index, Strategies and challenges in theprocess of accession to the European union, Svishtov, Bulgaria, 2003, p. 79-83

2003г. - Владева, Р., И. Владев. Мястото на България в световното културно и природно наследство.// Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Т. XV В Природнинауки, Шумен, 2003, с. 224-232

2003г. - Мичев, Н., И. Владев, Р. Владева. Демографски потенциал на Шуменска област – развитие, регионални особености и проблеми.// Годишник на ШУ “ЕпископКонстантин Преславски”, Т. XV В Природни науки, Шумен, 2003, с. 295-308

2002г. - Владева, Р. Нетрадиционни методи и иновации в обучението по география.// Обучението по география, С., 2002, № 1, с. 17-21

2002г. - Владев, И., Р. Владева. Изследванията на професор Димитър Яранов в областта на географията на населението и селищата.// Научна конференция смеждународно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов, София, 2002, с.111-116

2002г. - Владев, И., Р. Владева. Индекс на човешко развитие на България и Балканските страни - отправна точка в процеса на евроинтеграция.// Регионално икономическосътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа, Свищов, 2002, том 2, с. 109-113

2001г. - Vladev, I., R. Vladeva. Problems of unemployment in the rural municipalities of Hitrino and Venetz in the conditions of transition.// “Problems of geography”, 2001, № 1-2, p.64-68

2000г. - Владева, Р. Основни аспекти на педагогическата практика по география.// Проблеми на географията, С., 2000, № 1-4, с. 211-220

2000г. - Владев, И., Р. Владева, Особености и проблеми на трудовия пазар в селските общини на Шуменска област. // Трудовата заетост и социалната политика в условиятана евроинтеграцията, Свищов, 2000, с. 354-357

1999г. - Владева, Р. Основни аспекти на формиране и функциониране на трудовия пазар// Проблеми на географията, С., 1999, № 3-4, с. 77-85

1999г. - Владев, И., Р. Владева. Опит за разкриване мястото на географията в Шуменския университет. // Юбилейна научна конференция 25 години Шуменски университет“Епископ Константин Преславски”, Шумен, 1999, с. 174-180

1999г. - Владева, Р. И. Владев. За равнището на научното и методическо осигуряване при изучаване на социално- икономическата география на България.// Обучението погеография, С., 1999, № 5-6, с. 37-41

1998г. - Владева, Р., П. Русева. Развитие на предприемчивост чрез обучението по социално-икономическа и политическа география.// Обучението по география, С., 1998,№ 4-6, с.65-67

1997г. - Владева, Р. Есето по география в ІХ клас.// Обучението по география, С., 1997, № 4-5, с. 33-37

1996г. - Владева, Р., П. Русева. Методи и форми на екологично образование чрез обучението по география в VІ клас. // Обучението по география, С., 1996, № 4-5, с. 39-43

Доклади

2017г. - Международния симпозиум „Образование ‘21“, 24.11.2017 г. - 25.11.2017 г., В. Търново

2017г. - Шеста конференция с международно участие „География, регионално развитие и образование и образование” 3 – 4 IХ. 2017 г., Шумен

2017г. - Петнадесета Национална конференция с международно участие „Природни науки 2016”, 29-30 IХ 2017 г., Варна

2015г. - Vladeva, R. Advantages and disadvantages of electronic geography and economics textbooks V-VII grade, Национална конференция с международно участие „Природни науки 2015”25-27. IХ 2015 г.

2015г. - Владева, Р. Електронните учебници по география и икономика – ресурс или ракурс в процеса на обучение, IV международна конференция „Географски науки и образование” 30-31 Х. 2015 г.

2015г. - Владева, Р., П. Русева, За контрола в обучението по география и икономика в прогимназиален етап, IV международна конференция „Географски науки и образование” 30-31 Х. 2015 г.

2015г. - Владева, Р., И. Десподова, Дейности в извънкласна среда по география и икономика при работа по европейски проект, IV международна конференция „Географски науки и образование” 30-31 Х. 2015 г.

2014г. - Владева, Р., П. Русева - Доклад „Културният туризъм като обект на изучаване в обучението по география и икономика“; Четвърта национална конференция „Пътуване към България“ по археология, история и културен туризъм „България в европейската култура, наука, образование, религия“, 14-16.05.2014, Шумен

2014г. - Владева, Р., - Доклад „Географското състезание като един от пътищата за повишаване мотивацията за учене“; Владева, Р., П. Русева - Доклад „За някои проблеми на прехода от начален към прогимназиален етап в обучението по география и икономика в СОУ“; Трета международна конференция “Географски науки и образование”, 12-13.09.2014, Шумен

2014г. - Владева, Р., - Доклад „For the transition from training at the initial stage and the geographical education in General Secondary School – different points of view“; ХІІ Национална конференция с международно участие „Природни науки 2014“, 26-27.09.2014, Варна

2014г. - Пенерлиев, М., Л. Шефкъ, Р. Владева, П. Русева - Доклад „Проблеми на населението в селските територии на област Шумен – някои основни характеристики“; Научна конференция с международно участие „География и регионалистика в чест на проф. д-р Иван Батаклиев”, 30-31 октомври 2014 г., гр. Пазарджик

2014г. - Владева, Р., - Доклад „For the transition from training at the initial stage and the geographical education in General Secondary School – different points of view“; ХІІ Национална конференция с международно участие „Природни науки 2014“, 26-27.09.2014, Варна

2014г. - Владева, Р., П. Русева, - Доклад „Проблеми в процеса на обучение по география от начален към прогимназиален етап“; 30 години катедра „География“ във Великотърновския университет“, ХІ. 2014, В. Търново

Цитирания

2016г. - Vladeva R. Challenges before the geographic education in the high school at the contemporary stage.// International Scientific Conference, Faculty of Geology and Geography “St. Kliment Ohridski” University of Sofia, 2006, p. 370 – 374, цитирано в: Илиева-Дъбова, И., Проблеми на обучението по отечествена география в българските неделни училища в чужбина и варианти за тяхното преодоляване.//Сборник научни трудове от Четвърта Международна научна конференция „Географски науки и образование“ 30-31 октомври 2015 г., УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, с. 359

2015г. - Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. Технология на екскурзоводското обслужване. Изд. „Матком“, С., 2007, с.13, ISBN 978-954-9498-71-4 цитирано в: Керемидарска, Е., Етнокултурни особености на международния туристически поток в България. УНИ „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 2015, с. 10, ISSN 978-619-201-028-7

2015г. - Великов, В., Р. Владева. Технология на екскурзоводското обслужване. „Фабер“, Велико Търново, 2011, с. 99, ISBN 978-954-9498-71-4 цитирано в: Керемидарска, Е., Етнокултурни особености на международния туристически поток в България. УНИ „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 2015, с. 10, ISSN 978-619-201-028-7

2014г. - Vladeva R. Challenges before the geographic education in the high school at the contemporary stage.// International Scientific Conference, Faculty of Geology and Geography “St. Kliment Ohridski” University of Sofia, 2006, p. 370 – 374, цитирано в:Стайкова, Г., Н. Чернева. Игрови технологии в образованието за устойчиво развитие.//Сборник научни трудове от Втора Международна научна конференция „Географски науки и образование“ 1-2 ноември 2013 г., УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, с. 293

2014г. - Владева, Р. Нетрадиционни методи и иновации в обучението по география.// Обучението по география, С., 2002, № 1, с. 17-21, цитирано в: Търгова, Е., Интерактивните методи на обучение-педагогически и методически аспекти.//Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, ГГФ, кн. 2-География, т. 106, 2014, с. 384

Дневник за стажантска практика по география
Дневник на студентите за провеждане на стажантска практика по география и икономика


Vladeva, R. FOR THE TRANSITION FROM TRAINING AT THE INITIAL STAG
За прехода от обучението в начален етап на географското образование в СОУ – различните гледни точки


Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, Универс
Монография за съвременните проблеми на ситемата на географското образование


Vladeva, R. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ELECTRONIC GEOGRAPHY
На анализ се подлагат учебниците по география и икономика V – VІІ клас (с елементи на електронни учебници), за да се откроят техните предимства и недостатъци като реален образователен ресурс.


CHALLENGES BEFORE THE GEOGRAPHIC EDUCATION IN THE HIGH SCHOOL AT
Предизвикателства пред географското образование в средното училище на съвременния етап


Състояние и проблеми на учебното съдържание и компонентите на у
Състояние и проблеми на учебното съдържание и компонентите на учебниците по география и икономика V-VІІІ клас


Съвременни проблеми пред географското образование в средното учи
Дерменджиева, С., Р. Владева. Съвременни проблеми пред географското образование в средното училище


За въвеждащия курс на обучение по география в българските и руск
Владева, Р., П. Русева. За въвеждащия курс на обучение по география в българските и руски учебници


Компетенциите като елемент на учебното съдържание по география
Владева, Р. Компетенциите като елемент на учебното съдържание по география


Модел за интерактивно изучаване на карстови територии
Владева, Р., П. Русева. Модел за интерактивно изучаване на карстови територии (на примера на Шуменско плато


Модел за включване на студентите в интерактивни дейности
Владева, Р., Н. Станчева. Модел за включване на студентите в интерактивни дейности в извънкласна среда


Проблеми в процеса на обучение по география от начален към проги
Владева, Р., П. Русева. Проблеми в процеса на обучение по география от начален към прогимназиален етап


За някои проблеми на прехода от начален към прогимназиален етап
Владева, Р., П. Русева. За някои проблеми на прехода от начален към прогимназиален етап в обучението по география и икономика в СОУ


Географското състезание като един от пътищата за повишаване моти
Владева, Р. Географското състезание като един от пътищата за повишаване мотивацията за учене


Възможности за формиране на ценности в географското образование
Владева, Р. Възможности за формиране на ценности в географското образование в извънкласна среда


Електронните учебници по география и икономика – ресурс или раку
Владева, Р. Електронните учебници по география и икономика – ресурс или ракурс в процеса на обучение


. За контрола в обучението по география и икономика
Владева, Р., П. Русева. За контрола в обучението по география и икономика в прогимназиален етап


Ценностите в географското образование
Анализира се значението на ценностите за географското образование


Methodological aspects of teaching Natural sciences at Shumen Un
От методична гледна точка се анализира обучението по природни науки във ФПН


An Opportunity to form skills supporting development with the he
Описание на дейност в извънкласна среда за Деня на Земята


THE „FLIPPED CLASSROOM“ AS AN OPPORTUNITY TO INCREASE A PUPILS'
Описание на добри практики в географското образование


REPERCUSSIONS ОF GLOBAL PROBLEMS IN A GEOGRAPHIC EDUCATION
Анализира се значението и мястото на глобалните проблеми в географското образование