Доц. д-р Ивайло Любомиров Владевабв

Доц. д-р  Ивайло Любомиров Владев

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

Кабинет: Корпус 3, стая 512

Телефон: 054 830495

Email: ivladev@abv.bg

Приемно време: сряда: от 13 ч. до 15 ч. и петък от 09.30 ч. до 11.30 ч. в ДИКПО-Варна

Завършен университет, специалност

магистър по география с втора специалност история в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Геолого - географски факултет

Заемани академични длъжности

доцент по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геодемография и човешки ресурси) във Факултет природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

Придобити научни степени

образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност "География на населението и селищата"

Водени лекции и/или упражнения

лекции и упражнения по:

- Геодемография;

- Геоикономика;

- Основи на управлението;

- Управление на проекти в туризма;

- Регионална география на страни от Европейския съюз;

- Управление на човешките ресурси в туризма;

- Икономика и управление на туризма;

- Геополитика и туризъм;

- Туристически ресурси на Балканските страни.

Области на научни интереси

Геодемография, Икономика, География на рекреацията и туризма

Участия в международни и национални научни проекти

2009 - Състояние и перспективи за развитие на алтернативния туризъм по Българското черноморско крайбрежие, ШУ "Еп. К. Преславски"

2010 - Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм по Българското черноморско крайбрежие, ШУ "Еп. К. Преславски"

2011 - Състояние и перспективи за развитие на туризма в Североизточния регион за планиране, ШУ "Еп. К. Преславски"

2012 - Съвременни технологични аспекти за управление на регионалния туризъм (на примера на Варненска област), ШУ "Еп. К. Преславски"

2013 - Възможности за повишаване атрактивността на регионалния туризъм чрез разработване на културни маршрути по Българското черноморско крайбрежие, ШУ "Еп. К. Преславски"

2014 - Проект BG051PO001-4.3.04-0020 "Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ "Еп. К. Преславски". Национален проект с ШУ.

2014 - Проект BG051PO001-3.1.07-0002 "Студентски практики", към ОП "Развитие на човешките ресурси" към ЕСФ на ЕС. Национален проект с ШУ.

2015 - Проект "Ефективно използване и съхраняване на културното и природно наследство в Североизточна България чрез разработване на туристически маршрути обхващащи комплексно обектите включени в списъка на ЮНЕСКО", вх. № РД-08-313/13.03.2015 г., ШУ "Епископ Константин Преславски".

2016 - Проект "Алтернативният туризъм като фактор за повишаване на конкурентоспособността на туризма в Североизточния регион за планиране", ШУ "Епископ Константин Преславски"

2018 - Проект "Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм", вх. №РД-08-160/09.02.2018 г., ШУ "Епископ Константин Преславски".

Организационна дейност

Участие в ОС на ОСЗ.

Членства в научни организации

Участие като член в Консултативен съвет по туризъм към община Шумен.

Членство в Асоциацията на професионалните географи и регионалисти.

Монографии

2006г. - Димитров, Е., И. Владев, М. Стоянова. География на Балканските страни, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2006, 359 с., ISBN 978-954-577-415-7

Учебници

2014г. - Владев, И., М. Стоянова. Туристически ресурси на Балканските страни. Учебник за дистанционно обучение, 2014. http://cdo.shu.bg/course/category.php?id=156

2007г. - Стоянова, М., И. Владев. Турзмът в балканските страни, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007, 395 с., ISBN 978-954-577-419-5

2006г. - Дончев, Д., Р. Янков, И. Владев, Кр. Левков. География на производството и световното стопанство. Второ преработено и допълнено издание, Издателство „Абагар”, Велико Търново, 2006, 272 с., ISBN 13:978-954-427-715-4

2005г. - Младенов, Ч, И. Владев. География на страни от Европейския съюз, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, 334 с., ISBN 954-577-294-8

2005г. - Младенов, Ч., И. Владев. Регионална география на страни от Европейския съюз, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, 320 с., ISBN 954-577-283-2

2004г. - Дончев, Д., Р. Янков, И. Владев, Кр. Левков. География на производството и световното стопанство, Издателство „Абагар”, Велико Търново, 2004, 272 с., ISBN 964-427-589-4

2003г. - Младенов, Ч., И. Владев, Р. Владева. Обща геодемография, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, 283 с., ISBN 954-577-179-8

Студии

2015г. - Владев, И. Пространствени особености на етническата и образователна структура на населението в социално-икономическите териториални системи Шумен, Нови пазар, Каспичан, Велики Преслав.//Сп. Население, 2015, №1, с. 19 – 47, ІSSN 0205-0617

Статии

2018г. - Stoyanova, M., S. Sabrieva, I. Vladev. Technology for studying the natural and anthropogenic tourism resources into the native settlement by bachelor students of tourism in Konstantin Preslavsky University of Shumen. INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, January, 2018. http://sociobrains.com/website/w2041/file/repository/80_90_Milena_Soyanova_ Sevdjan_Sabrieva_Ivaylo_Vladev_TECHNOLOGY_FOR_STUDYING_THE_NATURAL___.pdf ISSN 2367-5721

2017г. - Vladev, I. Spatial aspects of the unemployment in gravitation zone to Shumen city – main centre of gravity//Jornal Homepage: www.SocioBrains.com. ISSUE 38, October 2017, pp. 108 – 123, ІSSN 2367-5721

2017г. - Vladev, I. Modify in the employment of the human resources in gravitation zone to Shumen city – main centre of gravity//Jornal Homepage: www.SocioBrains.com. ISSUE 36, August 2017, pp. 8 – 18, ІSSN 2367-5721

2016г. - Владев, И., М. Стоянова. Популяризиране и съхраняване на паметниците на културното и природно наследство в Североизточна България под егидата на ЮНЕСКО.//Студентска научна сесия „Туризъм”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, с. 105 – 127, ІSSN 1314-7722

2016г. - Владев, И. Тенденции в динамиката на броя на населението в социално-икономическите териториални системи Шумен, Нови пазар, Каспичан, Велики Преслав.//Сб. География и приятели в чест на 60 годишнината на проф. д-р Веселин Бояджиев и на 35 години преподавателска работа в СУ „Св. св. Климент Охридски”, Парадигма, София, 2016, с. 246 – 254, ISBN 978-954-326-273-1

2015г. - S. Dokova, E. Keremidarska, D. Ivanova, M. Stoyanova, I. Vladev, St. Vasileva. Bulgarian Northern Coast cultural heritage trough the development of travel routes.//Acta Scientifica Naturalis, Vol. 1/2015, pp. 291 – 302, ІSSN 2367-5144

2011г. - Владев, И., М. Стоянова. История на катедра „Туризъм”.//Сб. История на катедрите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (1971 – 2011), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011., с. 147 – 151, ISBN 978-954-577-578-9

2008г. - Владев, И., М. Стоянова, Вл. Власков. Особености и тенденции в локализацията на туристическите обекти в индустриалния регион Бавария.//Годишник на Шуменски университет, т. XVIII B 4, Природни науки, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008, с. 139 – 159, ІSSN 1311-834Х

2008г. - Власков, Вл., И. Владев. Развитие и актуални проблеми на туристическия бранш в България.// Годишник на Шуменски университет, т. XVIII B 4, Природни науки, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008, с. 160 – 170, ІSSN 1311-834Х

2006г. - Стоянова, М., И. Владев. Развитие на туризма като стопански отрасъл в обслужващия сектор на Балканските страни.//Problems and prospects of cooperation between countries of South-Eastern Europe within context of Black sea economic cooperation and Guam, Collection of Scientific Works, Part II, Donetsk National University, D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov-Donetsk, 2006, pp. 659 – 663, ІSSN 1990-9187

2006г. - Vladev, I., M. Stoyanova, The demographic picture of the EU in the process of globalization.//Ekonomske teme: Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi, Nis, Univerzitet u Nisu, Ekonomski fakultet, godina izlazenja XLIV, br. 1-2, 2006., str. 147-155, YU ІSSN 0353-8648

2003г. - Мичев, Н., И. Владев, Р. Владева. Демографски потенциал на Шуменска област – развитие, регионални особености и проблеми.//Годишник на Шуменски университет, т. ХІХ В 5, Природни науки, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 295 – 308, ІSSN 1311-834Х

2003г. - Владев, И., Р. Владева. Община Шумен – обща географска характеристика.// Обучението по география, С., 2003, № 2-3, с. 77 – 87, ISSN-0204-6849

2003г. - Владев, И. Брой и динамика на населението в селата на Шуменска община.//Научни трудове Педагогически колеж, Добрич, том III D, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 230 – 233, ІSSN 1312-2347

2003г. - Владева, Р., И. Владев. Мястото на България в световното културно и природно наследство.//Годишник на Шуменски университет, т. ХІХ В 5, Природни науки, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, т. XV В Природни науки, Шумен, 2003, с. 224 – 232, ІSSN 1311-834Х

2001г. - Vladev, I., R. Vladeva. Problems of unemployment in the rural municipalities of Hitrino and Venetz in the conditions of transition.//Problems of geography, С., 2001, № 1-2, pp. 64 – 68, ІSSN 0204-7209

2000г. - Владев, И. Състояние, динамика и проблеми на трудовия пазар в община Шумен.//Население, 2000, № 1, с. 54-66, ІSSN 0205-0617

1999г. - Владева, Р., И. Владев. За равнището на научното и методическо осигуряване при изучаване на социално-икономическата география на България.//Обучението по география, С., 1999, № 5-6, с. 37 – 41, ІSSN-0204-6849

1999г. - Владев, И., М. Пенерлиев. Промени в статута на столиците в света.//Обучението по география, С.,1999, № 2, с. 7 – 9, ІSSN-0204-6849

1998г. - Владев, И. Родното селище – основен обект на училищното географско образование.//Обучението по география, С.,1998, № 4-6, с. 94 – 97, ІSSN-0204-6849

1996г. - Владев, И. Вечният град Ерусалим.// Обучението по география, С.,1996, № 6, с. 35 – 37, ІSSN-0204-6849

Доклади

2018г. - Стоянова, М., И. Владев, И. Стоянова. Оценка на община Шумен като туристическа дестинация. Международна научна конференция: "Черноморският регион - дестинация за устойчиви туристически продукти"//Сб. Черноморски туристически форум, Варна 2018, изд. "Славена", Варна, с. 121-136, ISBN 978-619-190-122-7

2015г. - Владев, И., М. Стоянова. Ефективно използване и съхраняване на културното наследство в Приморска Странджа чрез разработване на туристически маршути.//Сб. България в европейската култура, наука, образование, религия, част 2, Четвърта национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, с. 360 – 374, ISBN 978-619-201-050-8

2015г. - Владев, И. Значение на паметниците на световното културно и природно наследство в България като туристически ресурси.//Сб. Четвърта международна конференция „Географски науки и образование”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, с. 253 – 260, ISBN 978-619-201-105-5

2014г. - Владев, И. Анализ на пазарните позиции на туристическия пазар в дестинация Перу.//Сб. доклади от Международна научна конференция „Глобализъм, регионализъм и сигурност”, 19-21.09.2013, УОБ Равда, Издателски комплекс – УНСС, София, 2014, с. 383 – 390, ISBN 978-954-644-564-3

2014г. - Владев, И. Състояние и перспективи на териториалната организация на туризма в Русия.//Сб. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Секция Стопански факултет, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, с. 313 – 320, ISBN 978-954-524-970-9

2014г. - Докова, С., Е. Керемидарска, И. Владев, М. Стоянова. Ефективно използване и съхраняване на културното и природно наследство в Североизточна България чрез разработване на туристически маршрути, обхващащи комплексно обектите, включени в списъка на ЮНЕСКО.//Сб. 30 години катедра „География” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, с. 406 – 410, ISBN 978-954-2968-96-2

2012г. - Докова, С., Д. Иванова, В. Василева, М. Стоянова, С. Сабриева, И. Владев. Състояние и перспективи за развитие на туризма в Североизточния регион за планиране//Сб. научни трудове Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2012, с. 255 – 261, ІSBN: 978-954-577-643-4

2010г. - Великов, В., М. Стоянова, И. Владев. Яхтеният туризъм – нова форма на алтернативен туризъм по черноморското крайбрежие.//Сб. с доклади от научно-практическа конференция „Отрасловото многообразие – условие за устойчиво развитие на селските райони”, Висше училище „Земеделски колеж” – Пловдив, Филиал В. Търново, 12-14.11.2009, В. Търново, 2010, с. 276 – 282, ІSBN 978-954-9498-57-8

2009г. - Великов, В., М. Стоянова, И. Владев. Етнографските комплекси – алтернативна форма на туризъм (на примера на ЕК „Чукурово”).//Сб. от Международна научна конференция „Тенденции в развитието на съвременния туризъм”, Смолян, 15-17.10.2009, с. 171 – 176, ІSBN 978-954-9358-41-4

2006г. - Стоянова, М., И. Владев, Усъвършенстване на продукта на културния туризъм при присъединяване на България към ЕС.//Сб. Юбилейна конференция с международно участие „Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към ЕС”, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2006, с. 360 – 365, ІSBN-13:978-954-23-0316-9

2006г. - Stoyanova, M., I. Vladev. Factors and conditions for the hunting tourism development in game-breeding station „Palamara”.//Proceedings of the symposium, II International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro, Kotor, 20-24.09.2006, pp. 487- 493, ІSBN 86-908743-0-5

2005г. - Младенов, Ч., В. Великов, И. Владев, М. Стоянова. Влияние на глобализацията върху развитието на ловния туризъм в България.//Зборник од третиот конгрес на географите во Република Македониja, Сkopje, 2005, с. 275 – 282, CIP – Каталогизациja во публикациja Народна и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”, Сkopje 91 (063)

2004г. - Владев, И., Типология на страните от Европейския регион на базата на индекса на човешко развитие.//Сб. „Природни науки – 2004”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 316 – 321, ІSBN 954-577-218-2

2004г. - Владев, И., Р. Владева. Условия за развитие на земеделието в община Никола Козлево в процеса на интегриране към Европейския съюз.// Сб. „Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз”, т. I, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, 2004, с. 47 – 53, ІSBN 954-23-0206-1

2004г. - Stoyanova M., I. Vladev, Teritorial distribution of land resources in the world and ecological problems connected with it.//Kniga Abstrakata, I Simpozijum ekologa Republike Crne Gore, Tivat, 14-18.10.2004, р. 17, ІSBN 86-905195-1-3

2003г. - Vladeva, R., I. Vladev. Challenges to Bulgaria in the integrate process with European union on the base of the human development index.//Strategies and challenges in the process of accession to the European union, Svishtov, 2003, pp. 79 – 83, ISBN 954-23-0157-Х

2003г. - Мичев, Н., И. Владев. Демографски преход и демографска криза в България.// Сб. Природни науки, География. Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003., с. 190 – 194, ISBN 954-577-139-9

2003г. - Владев, И., Р. Владева. По някои въпроси относно преброяването на населението в България през 2001 година (на примера на Шуменска област).//Сб. Природни науки, География. Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003., с. 244 – 250, ISBN 954-577-139-9

2003г. - Владева, Р., И. Владев. Състояние и проблеми на училищната мрежа и образователното равнище в Шуменска област.//Сб. Природни науки 2003, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 189 –192, ISBN 954-577-161-5

2003г. - Владева, Р., И. Владев. Ценностите в обучението по география на базата на учебното съдържание за население и селища.//Сб. Първа Балканска конференция: Образованието-глобална идентичност и културно разнообразие, Ст. Загора, 2003, т. 3, с. 109 – 115, ISBN 954-314-005-7

2003г. - Владев, И., Вл. Власков. Състояние и специализация на лозаро-винарските райони в България.// Сб. Природни науки 2003, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 185 –188, ISBN 954-577-161-5

2003г. - Власков, Вл., Р. Владева, И. Владев. Човешката дейност – основен фактор в морфодинамиката на съвременния релеф.//Сб. Природни науки 2003, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 202 – 204, ISBN 954-577-161-5

2002г. - Владев, И., Р. Владева. Изследванията на професор Димитър Яранов в областта на географията на населението и селищата.//Сб. Научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов, С., 2002, с.111 – 116, ISBN 954-9531-11-2

2002г. - Владев, И., Р. Владева. Индекс на човешко развитие на България и Балканските страни – отправна точка в процеса на евроинтеграция.//Сб. Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа, Свищов, 2002, т. 2, с. 109 – 113, ISBN 954-23-0114-6

2000г. - Владев, И. Особености в броя, динамиката и движението на населението в градското ядро Нови Пазар – Каспичан.// Сб. Международна научна сесия 50 години БАН, Географски институт, София, 2000, с. 298 – 306, ISBN 954-9649-05-9

2000г. - Владев, И., Р. Владева. Особености и проблеми на трудовия пазар в селските общини на Шуменска област.//Сб. Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията, Свищов, 2000, с. 354 – 357, ISBN 954-23-0031-Х

1999г. - Владев, И., Р. Владева. Опит за разкриване мястото на географията в Шуменския университет.//Сб. Юбилейна научна конференция 25 години Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 1999, с. 174 – 180, ISBN 954-577-069-4

1998г. - Владев, И. Географска характеристика на Шумен през погледа на чешки изследователи и пътешественици от XIX век.//Сб. „Чехи в България и българи в Чехия (Етносоциални и културноантропологични модели)”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 1998, с. 301 – 308, ІSBN 954-577-048-1

За границите в географските изследвания
Изяснява се същността на понятието „граница” и се анализират теоретичните аспекти, отразяващи традиционните и нови подходи в географското изследване на границите.


Геодемографски политики и стратегии на България
Конспакт за изпит